Opatření ze dne 8.9.1993, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele

8.9.1993 | Sbírka:  281/50 550/1993 | Částka:  61/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 281/71 701/95, 281/65 550/94, 281/65 549/94
FZ58/93
OPATŘENÍ
ministerstva financí,
kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele
Referent: ing. Ryneš,
tel. 2454 2528
(Tř. zn. 93)
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví základní požadavky na obsah a předkládání přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele v návaznosti na ustanovení § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon").
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č.j. V/20.100/1992 ze dne 15. července 1992 (dále jen "podnikatelé").
(3) Obsahové vymezení přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele je stanoveno v přílohách tohoto opatření.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1)
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.1
Základní pravidla a požadavky na obsah a předkládání přílohy
Čl. I
(1) Podnikatelé sestavují přílohu v plném nebo zkráceném rozsahu.
(2) Přílohu v plném rozsahu sestavují a předkládají podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky.
(3) Zkrácenou přílohu mohou sestavovat a předkládat podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky.
(4) Obsah přílohy je vymezen přílohou 2 a 3 tohoto opatření.
(5) Podnikatelé sestavují přílohu v souladu s ustanovením § 19 zákona.
(6) Příloha může obsahovat i další údaje na základě výběru podnikatele.
(7) Příloha se sestavuje ve formě tabulek nebo popisným způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.
(8) Podnikatelé doručují přílohu současně s rozvahou a výkazem zisků a ztrát jedenkrát příslušnému finančnímu úřadu v termínu uvedeném v záhlaví vzorů (formulářů) rozvahy a výkazu zisků a ztrát.
(9) Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a hodnotové údaje se uvádějí v tisících Kč.
Příl.2
Obsah přílohy v plném rozsahu
Čl. I
Obecné údaje obsažené v příloze
(1) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním jmění, s uvedením výše podílu na základním jmění těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním jmění u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního jmění a výši účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období u těchto podniků (podniky ve skupině).
(2) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením příslušné výše osobních nákladů v členění podle výsledkových položek C.1 až C.4, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky.
(3) Výše odměn, záloh, půjček a ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění, přijatých či poskytnutých záruk, popř. příslibů plnění včetně důchodového zabezpečení, jak v peněžní, tak v naturální formě členům statutárních, řídících (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) a dozorčích orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů.
Čl. II
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažené v příloze
(1) Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii,
b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností,
c) cenných papírů a majetkových účastí,
d) příchovků a přírůstků zvířat.
(2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období.
(3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů.
(4) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku.
(5) Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek.
(6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
(7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu.
Čl. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze
(1) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucí z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí; tržní ocenění těchto cenných papírů.
(2) Nejvýznamnější tituly pro zvýšení nebo snížení vlastního jmění, zejména z důvodů upsaného základního jmění, darů a dotací s výjimkou dotací poskytnutých na úhradu nákladů.
(3) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období.
(4)
a) pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti,
b) odděleně se uvede každá pohledávka, která je kryta podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení pohledávky,
c) odděleně se uvede každý závazek, který je krytý podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení,
d) souhrnná výše případných dalších závazků (nepeněžních i peněžních), které nejsou sledovány v běžném účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze.
(5) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí.
(6) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
(7) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění se výrazně odlišuje od jeho ocenění v účetnictví.
(8) Najatý majetek zachycený na podrozvahovém účtu.
Čl. IV
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
(1) Účetní jednotka sestaví a předloží podle níže uvedených vysvětlivek přehled o peněžních tocích v této struktuře:
 
P.    Stav peněžních prostředků na
     začátku účetního období

A.    Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti

Z.    Účetní hospodářský výsledek za
     účetní jednotku jako celek       (+ / -)

A.1.   Úpravy o nepeněžní operace

A.1.1.  Odpisy stálých aktiv          (+)
A.1.2.  Odpis opravné položky
      k úplatně nabytému majetku      (+ / -)
A.1.3.  Změna zůstatků rezerv          (+ / -)
A.1.4.  Změna zůstatků časového
      rozlišení nákladů a výnosů
      a dohadných účtů           (+ / -)
A.1.5.  Změna zůstatků opravných
      položek ke stálým aktivům       (+ / -)
A.1.6.  Zisk (ztráta) z prodeje stálých
      aktiv                 (- / +)
A.1.7.  Zúčtování oceňovacích rozdílů
      z kapitálových účastí         (- / +)

A.2.   Úpravy oběžných aktiv

A.2.1.  Změna stavu pohledávek         (+ / -)
A.2.2.  Změna stavu krátkodobých
      závazků                (+ / -)
A.2.3.  Změna stavu zásob            (+ / -)
A.2.4.  Změna stavu krátkodobého
      finančního majetku          (+ / -)

B. Investiční činnost

B.1.   Nabytí stálých aktiv

B.1.1.  Nabytí hmotného investičního
      majetku                (-)
B.1.2.  Nabytí nehmotného investičního
      majetku                (-)
B.1.3.  Nabytí finančních investic       (-)

B.2.   Výnosy z prodeje stálých aktiv

B.2.1.  Výnosy z prodeje hmotného
      a nehmotného
      investičního majetku         (+)
B.2.2.  Výnosy z prodeje finančních investic  (+)

B.3.   Komplexní pronájem

B.3.1.  Úhrada pohledávek z komplexního
      pronájmu               (+)
B.3.2.  Úhrada závazků z komplexního
      pronájmu               (-)

C. Finanční činnost

C.1.   Změna stavu dlouhodobých závazků
C.1.1.  Zvýšení dlouhodobých úvěrů       (+)
C.1.2.  Snížení dlouhodobých úvěrů       (-)
C.1.3.  Zvýšení závazků z dluhopisů       (+)
C.1.4.  Snížení závazků z dluhopisů       (-)
C.1.5.  Zvýšení ostatních dlouhodobých
      závazků                (+)
C.1.6.  Snížení ostatních dlouhodobých
      závazků                (-)

C.2.   Zvýšení a snížení vlastního jmění
     z vybraných operací

C.2.1.  Upsání cenných papírů a účastí     (+)
C.2.2.  Přeměna dluhopisů na akcie       (+)
C.2.3.  Peněžní dary a dotace, popř. dary
      v podobě pohledávek
      a krátkodobého fin. majetku      (+)
C.2.4.  Kapitalizace závazků          (+)
C.2.5.  Úhrada ztráty společníky        (+)
C.2.6.  Nárok na dividendy a podíly
      na zisku               (-)
C.2.7.  Vyplacení vlastního jmění
      společníkům              (-)
C.2.8.  Odpis vlastních akcií          (-)

D.    Rozdíl (R - P - A - B - C)       (+ / -)

R.    Stav peněžních prostředků
     na konci účetního období
(2) Účetní jednotka zjistí údaje jednotlivých položek přehledu o peněžních tocích podle níže uvedených vysvětlivek.
(2.1.) Za peněžní prostředky se považuje stav účtů v účtových skupinách 21,22 [s výjimkou účtu 221, pokud má pasívní zůstatek] a 26 (rozvaha, část aktiv C.IV.1. a 2).
(2.2.) k.Z. Účetní hospodářský výsledek za účetní jednotku se převezme z účetního výkazu zisků a ztrát, ve kterém je označen "***". Zisk se vykáže se znaménkem "+", ztráta se znaménkem "-".
(2.3.) k A.1.1. Tato položka obsahuje pravidelné odpisy investičního majetku podle odpisového plánu účetní jednotky. Dále se do tohoto údaje zahrnou také zůstatkové ceny, popř. pořizovací ceny vyřazených stálých aktiv, kromě případů prodeje stálých aktiv (viz. A.1.6. a B.2.). Za vyřazení se pro účely těchto vysvětlivek považuje zejména fyzická likvidace, poškození, zničení, ztráta nebo darování.
Údaje se čerpají z účtu 551 a z analytických účtů 543 a 582, popř. 581 při změně způsobu evidence drobného majetku. Údaj se vykáže znaménkem "+".
(2.4.) k A.1.2. Odpis aktivní upravené položky k úplatně nabytému majetku se čerpá z účtu 557 a vykáže se se znaménkem "+".
Odpis pasívní opravné položky k úplatně nabytému majetku se čerpá z účtu 657 a vykáže se se znaménkem "-".
(2.5.) k A.1.3. Změny zůstatků rezerv se vypočítají jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem a stavem na počátku vykazovaného účetního období u účtů účtové skupiny 45 (rozvaha, část pasív B.I.). Kladný rozdíl se vykáže se znaménkem "+", záporný rozdíl se znaménkem "-".
(2.6.) k A.1.4. Změna zůstatků účtů časového rozlišení a dohadných účtů (účty účtové skupiny 38) se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem a stavem na počátku vykazovaného účetního období a zjistí se takto:
 
  - výdaje příštích období  - přírůstek "+"
               - úbytek "-"
  - náklady příštích období - přírůstek "-"
               - úbytek "+"
  - výnosy příštích období  - přírůstek "+"
               - úbytek "-"
  - příjmy příštích období  - přírůstek "-"
               - úbytek "+"
  - kurzový rozdíl aktivní  - přírůstek "-"
               - úbytek "+"
  - kurzový rozdíl pasívní  - přírůstek "+"
               - úbytek "-"
  - dohadný účet aktivní   - přírůstek "-"
               - úbytek "+"
  - dohadný účet pasívní   - přírůstek "+"
               - úbytek "-"
Údaje pro naplnění této položky se čerpají z rozvahy.
(2.7.) k A.1.5. Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem a stavem na počátku vykazovaného účetního období u účtů 091 až 096. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek znaménkem "-".
Údaje se čerpají z hlavní knihy, popř. z knihy analytické evidence.
(2.8.) k A.1.6. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv se zjistí jako rozdíl mezi účty 641 a 541 a rozdíl mezi analytickými účty 661 a 561, které se vztahují k dlouhodobému finančnímu majetku (účty účtové skupiny 06). Údaje se čerpají z výkazu zisku a ztrát a z analytické evidence k účtům 561 a 661.
(2.9.) k A.1.7. V této položce se odečtou zúčtované oceňovací rozdíly z kapitálových účastí do výnosů, resp. přičtou oceňovací rozdíly zúčtované do nákladů při prodeji příslušných cenných papírů a účastí.
(2.10.) k A.2.1. Změna stavu pohledávek se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi stavem netto na konci účetního období (rozvaha, část aktiv A, C.II a C.III) a stavem netto na začátku účetního období téhož výkazu. Do změny stavu se nezahrnuje změna stavu pohledávek za komplexní pronájem (viz bod 2.16), které se sledují na účtu 378. Přírůstek se označí "-", úbytek "+".
(2.11.) k A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi stavem krátkodobých závazků na konci účetního období a stavem krátkodobých závazků na začátku účetního období (rozvaha, část pasív, B.III a B.IV. 2 a 3). Přírůstek se označí "+", úbytek "-".
(2.12.) k A.2.3. Změna stavu zásob se vypočte jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem zásob netto (rozvaha, část aktiv C.I) a stavem těchto zásob na počátku účetního období. Přírůstek zásob se označí znaménkem "-", úbytek znaménkem "+".
(2.13.) k A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi netto stavem účtů účtové skupiny 25 na konci účetního období a netto stavem na začátku účetního období. Přírůstek se označí znaménkem "-", úbytek znaménkem "+".
(2.14.) k B.1. Pro účely tohoto přehledu se za nabytí stálých aktiv považuje zejména:
a) nákup,
b) vložení společníky a akcionáři,
c) vytvoření vlastní činností,
d) poskytnutí půjček charakteru finančních investic.
Do nabytí stálých aktiv se nezahrnuje zvýšení, resp. snížení jejich ocenění, které se účtuje souvztažným účetním zápisem na účtech 414 a 415.
Údaje se čerpají z obratů strany Má dáti účtů 041, 042 a účtů účtové skupiny 06 (příslušná částka se vykáže se znaménkem "-"). Pokud se pořizuje finanční investice prostřednictvím účtů 042, nezahrnuje se toto pořízení do údaje nabytí finančních investic. Částka se zvýší, popř. sníží o změnu stavu účtů 051 a 052 (přírůstek "-", úbytek "+").
(2.15.) k B.2. V této položce účetní jednotka vykáže výnosy z prodeje stálých aktiv z účtu 641 a z analytické evidence k účtu 661. Údaje se čerpají z výkazu zisků a ztrát (účet 641) nebo z hlavní knihy, popř. z knihy analytické evidence (účet 661).
(2.16.) k B.3. Pro účely tohoto přehledu se pohledávkami (závazky) za komplexní pronájem rozumí pohledávka (závazek) vůči nájemci (pronajímateli), účtovaná na účet 378. - Jiné pohledávky (účet 474 - Závazky z pronájmu), při pronájmu hmotného a nehmotného majetku, který vytváří soubor zahrnující zároveň věci movité a nemovité, a který je využíván nájemcem na základě písemné smlouvy pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek (viz § 28 odst. 2, zákona o daních z příjmů).
Údaj pro náplň ukazatele B.3.1. se čerpá ze strany Dal analytické evidence k účtu 378 a vykáže se znaménkem "+". Údaj pro náplň ukazatele B.3.2. se čerpá ze strany Md účtu 474 a vykáže se znaménkem "-".
(2.17.) k C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi stavem dlouhodobých závazků na konci účetního období a stavem dlouhodobých závazků na začátku účetního období podle jednotlivých skupin uvedených v přehledu C.1.1. až C.1.6. (rozvaha, část pasív B.II a B.IV.1.). Do změny stavu se nezahrnuje změna stavu závazků za komplexní pronájem (viz bod 2.16), které se sledují na účtu 474. Zvýšení se označí "+", snížení "-".
(2.18.) k C.2. Údaj se zjistí jako souhrnný rozdíl mezi vyjmenovanými operacemi zvyšujícími stav vlastního jmění C.2.1. až C.2.5. a operacemi snižujícími stav vlastního jmění C.2.6. až C.2.8. Údaje se čerpají zejména z účtů účtových skupin 41, 42 a účtu 431. Zvýšení se vykáže se znaménkem "+", snížení se znaménkem "-".
Položkou C.2.8. se rozumí pro účely tohoto opatření snížení základního jmění u akciových společností vyřazením vlastních akcií.
(2.19.) V této položce účetní jednotka vykáže vyrovnávací rozdíl a připojí k tomuto údaji stručný komentář o příčinách tohoto rozdílu, pokud se jedná o podstatnou částku. Položka "D" se vypočítá takto: D = R - P - A - B - C.
(2.20.) Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků
 
   A  = Z + A.1 + A.2
   A.1 = součet A.1.1 až A.1.7
   A.2 = součet A.2.1 až A.2.4
   B  = B.1 + B.2 + B.3
   B.1 = B.1.1. + B.1.2. + B.1.3.
   B.2 = B.2.1 + B.2.2
   C  = C.1 + C.2
   C.1. = součet C.1.1. až C.1.6.
   C.2 = součet C.2.1 až C.2.8.
   R  = P + A + B + C + D
Příl.3
Obsah přílohy ve zkráceném rozsahu
Čl. I
Obecné údaje obsažené v příloze
(1) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním jmění, s uvedením výše podílu na základním jmění těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním jmění u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního jmění a výši účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období u těchto podniků (podniky ve skupině).
(2) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniku).
(3) Výše odměn, záloh, půjček a ostatních pohledávek, závazků a ostatních plnění, přijatých či poskytnutých záruk, popř. příslibů plnění včetně důchodového zabezpečení, jak v peněžní, tak v naturální formě členům statutárních, řídících (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) a dozorčích orgánů včetně bývalých členů těchto orgánů.
Čl. II
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažené v příloze
(1) Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii,
b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností,
c) cenných papírů a majetkových účastí,
d) příchovků a přírůstků zvířat.
(2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období.
(3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů.
(4) Změny způsobu oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahového vymezení těchto položek oproti předcházejícímu účetnímu období a uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku.
(5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek.
(6) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
(7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu.
Čl. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze
(1) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí; tržní ocenění těchto cenných papírů.
(2) Nejvýznamnější tituly pro zvýšení nebo snížení vlastního jmění, zejména z důvodů upsaného základního jmění, darů a dotací s výjimkou dotací poskytnutých na úhradu nákladů.
(3) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období.
(4)
a) pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti,
b) odděleně se uvede každá pohledávka, která je kryta podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení pohledávky,
c) odděleně se uvede každý závazek, který je krytý podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení,
d) souhrnná výše případných dalších závazků (nepeněžních i peněžních), které nejsou sledovány v běžném účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze.
(5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
(6) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění se výrazně odlišuje od jeho ocenění v účetnictví.
(7) Najatý majetek zachycený na podrozvahovém účtu.
Čl. IV
Individuální podnikatel (fyzická osoba, která je účetní jednotkou a je zapsána do obchodního rejstříku podle zvláštních předpisů) sestaví přílohu jen s obsahovým vymezením podle Čl. II a Čl. III odst. 4 této přílohy.
1) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.