Vyhláška ze dne 29.10.1993 o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

11.11.1993 | Sbírka:  277/1993 Sb. | Částka:  68/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 265/1992 Sb.
Aktivní derogace: 126/1993 Sb.
Pasivní derogace: 190/1996 Sb.
277/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 29. října 1993
o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem:
Čl.I
Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), se doplňuje takto:
V § 38 odst. 6 písm. c) se za slova "sepsaná advokátem" vkládají slova "nebo komerčním právníkem".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda:
Ing. Radouch v. r.