Opatření ze dne 26.10.1993, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1994

18.11.1993 | Sbírka:  282/55 733/93 | Částka:  69/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 282/66 185/1996, 282/65 785/95, 282/73 572/1993
FZ65/93
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
Referent: Ing. Rokosová,
tel.: 2454 2876,
JUDr. Huleš,
tel.: 2454 2402
(Tř. zn. 93)
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen "zákon"), stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění z této závěrky pro účetní jednotky,1),2) které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky.3)
(2) Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření.
Čl.II
Dnem 31. prosince 1993 pozbývá platnosti opatření FMF čj. V/2 - 29 480/90 ze dne 8. dubna 1991, o účetních výkazech a směrnicích k jejich sestavování pro peněžní ústavy, ve znění opatření FMF čj. V/2 - 28 110/92 ze dne 9. listopadu 1992.
Čl.III
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní poprvé za rok 1994.
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příl.1
Obecná ustanovení
Čl. I
(1) Účetní závěrku vymezuje § 18 odst. 1 zákona.
(2) Účetní závěrku sestavují banky v případech stanovených v § 19 zákona.
(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny (Kč), měrnou jednotkou jsou tisíce Kč. Údaje ke zveřejnění z účetní závěrky se uvádějí v tisících Kč. Součástí výroční zprávy jsou údaje z přílohy č. 4.
(4) V záhlaví rozvahy a výkazu zisků a ztrát se uvádí
a) datum závěrky - je shodné s datem, ke kterému se závěrka sestavuje,
b) kód banky - uvádí se čtyřmístný kód banky přidělený této útvarem bankovního informačního systému ČNB,
c) klíč - uvádí se pouze v případě předávání dat na kompatibilním médiu.
(5) Banky doručují účetní závěrku podle předkládacích cest a ve lhůtách nebo termínech stanovených tímto opatřením a uvedených v záhlaví rozvahy a výkazu zisků a ztrát.
Čl. II
(1) Údaje na řádcích rozvahy Aktiva celkem a Pasíva celkem zahrnují součet položek označených celými arabskými čísly na straně aktiv nebo pasív bez položek "Mezisoučet".
(2) Ve sloupci 1 (hrubá částka) rozvahy se uvádějí aktiva v ocenění podle Čl. X Obecných ustanovení Účtové osnovy a postupů účtování pro banky nesnížené o opravné položky a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(3) Ve sloupci 2 (Úprava) rozvahy se uvádějí opravné účty a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(4) Ve sloupci 3 (Čistá částka) rozvahy se uvádí rozdíl mezi sloupci 1 a 2.
(5) Ve sloupci 4 se uvádí stav aktiv ze sl. 3 minulého účetního období.
(6) Ve sloupci 5 se uvádí stav pasív za běžné účetní období.
(7) Ve sloupci 6 se uvádí stav pasív za minulé účetní období.
(8) Ve sloupcích 7, 8 podrozvahy se uvádějí stavy podrozvahových účtů za běžné účetní období a minulé účetní období.
(9) Stavy aktivně pasivních účtů se uvádějí podle zůstatků zjištěných ke dni účetní závěrky v aktivech - aktivní zůstatek, v pasívech - pasívní zůstatek, pokud není v příloze 2 tohoto opatření stanoveno jinak.
(10) Na účtu 133, resp. 137 se uvede v rozvaze výsledný zůstatek příslušného účtu.
(11) Kontrolní číslo zahrnuje algebraický součet všech hodnotových údajů na straně aktiv a všech hodnotových údajů na straně pasív.
Čl. III
Ve výkazu "Účtu zisků a ztrát" se uvádějí
a) ve sloupci 1 skutečné náklady za běžné účetní období,
b) ve sloupci 2 skutečné náklady za stejné účetní období minulého roku,
c) ve sloupci 3 skutečné výnosy za běžné účetní období,
d) ve sloupci 4 skutečné výnosy za stejné účetní období minulého roku.
Čl. IV
(1) Minimální rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky stanovuje příloha č. 5.
(2) Údaje z účetní závěrky se zveřejňují za běžné účetní období a za minulé účetní období u jednotlivých položek aktiv (Čistá částka) a pasív, nákladů a výnosů.
(3) Povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky podle tohoto opatření nemají pobočky zahraničních bank, které byly zřízeny na území České republiky podle § 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
Příl.2
Ministerstvo financí             Rozvaha PÚ 1 - 01
České republiky
schváleno č. j. 282/55 733/93      -----------------------------
ze dne 26. října 1993          Č. ř.  IKF  Rok  IČO
                     -----------------------------
Účetní jednotka doručí
závěrku s doručením daňového       -----------------------------
přiznání za daň z příjmů

1x finančnímu úřadu           Název banky: ................
  (daňovému orgánu)
  v sídle centrály banky        Kód banky:

1x ČNB bankovnímu dohledu        Klíč:

                Rozvaha
                bank

           k ................... 19..
              (v tisících Kč)


----------------------------------------------------------------------
Odesláno dne: Razítko a podpis   Osoba odpovědná Osoba odpovědná
        statutárního orgánu za účetnictví  za účetní závěrku
                  jméno a podpis  jméno a podpis

                           -----------------
                           tel.:
----------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------
                   Běžné účetní období   Minulé
                  -------------------------- účetní
 Čís.     Položka       Čís. Hrubá Úprava Čistá období
položky              řád. částka     částka
----------------------------------------------------------------------
  a       b         c   1    2   3   4
----------------------------------------------------------------------
      Aktiva

   1.  Pokladní hodnoty,
      vklady u emisních bank,
      poštovní šekové účty   1
  1.1.  Pokladní hodiny      2
 1.1.1.  Pokladna (111)          3
 1.1.2.  Zlato (113)        4
 1.1.3.  Jiné pokladní
      hodnoty (119)       5
  1.2.  Vklady u emisních
      bank (121, z 122)     6
 1.2.1.  splatné na požádání
      (z 121, z 122)      7
 1.2.2.  na termín nebo
      výpověď (z 121, z 122)  8
 1.2.3.  povinné minimální
      rezervy (z 122)      9
  1.3.  Šekové poštovní
      účty (124)        10

   2.  Vklady a úvěry
      u jiných bank      11
  2.1.  Vklady          12
 2.1.1.  Běžné účty
      (131 - debetní zůstatek,
      134 - debetní zůstatek) 13
 2.1.2.  Vklady na termín
      nebo výpověď (132)    14
  2.2.  Úvěry (133, 138,
      140, 150)        15
 2.2.1.  Splatné na požádání
      (ze 133, 140)      16
 2.2.2.  Ostatní úvěry
      (ze 133, 150)      17
 2.2.3.  Nelikvidní úvěry (138)  18     (139)

   3.  Nakoupené státní
      pokladniční poukázky
      (úč. sk. 18)       19
  3.1.  Státní pokladniční
      poukázky vydané
      v tuzemsku (181)     20
  3.2.  Státní pokladniční
      poukázky vydané
      v zahraničí (182)    21

   4.  Nakoupené pokladní
      poukázky a jiné
      obdobné dluhopisy
      (úč. sk. 19)       22
  4.1.  Pokladní poukázky ČNB
      (ze 191)         23
  4.2.  Pokladní poukázky
      a jiné obdobné
      hodnoty (ze 191, 192)  24

   5.  Úvěry klientům      25
  5.1.  Standardní úvěry
      (úč. sk. 21)       26
  5.2.  Běžné účty klientů
      (221 - debetní
      zůstatek)        27
  5.3.  Klasifikované úvěry
      (úč. sk. 24)       28
  5.4.  Úvěry poskytnuté
      orgánům republiky (281) 29
  5.5.  Úvěry poskytnuté
      místním orgánům (282)  30
  5.6.  Úvěry poskytnuté
      veřejným fondům (283)  31
  5.7.  Vklady rozpočtových
      prostředků místní
      správy (288 - debetní
      zůstatek)        32

   6.  Dluhopisy (obligace)
      a jiné cenné papíry
      s pevným výnosem
      (z úč. 382, 383, 372)  33    (z 389, z 379)
 6.1.1.  Dluhopisy emitované
      veřejnými emitenty
      (z 382, z 383, z 372)  34    (z 389, z 379)
 6.1.2.  Dluhopisy emitované
      bankami a ostatními
      emitenty (z 382,
      z 383, z 372)      35    (z 389, z 379)
 6.1.3.  Vlastní obligace
      k obchodování
      (z 383, z 372)      36

   7.  Akcie a cenné papíry
      s proměnlivým výnosem
      (384, z 372, z 371,
      z 382)          37    (z 389, z 379)
  7.1.  Vlastní akcie pro
      obchodování (385)    38

   8.  Uspořádací účet
      k nakoupeným cenným
      papírům (381)      39

   9.  Pohledávky z obchodu
      s cennými papíry
      na účet třetí osoby
      (371)          40

  10.  Majetkové účasti
      s podstatným vlivem
      (412, z 417)       41     (ze 419)
 10.1.  V bankách (z 412)    42     (ze 419)
10.1.1.  Oceňovací rozdíl
      (z 417)         43
 10.2.  V ostat. subjektech
      (z 412)         44     (ze 419)
10.2.1.  Oceňovací rozdíl
      (z 417)         45

  11.  Majetkové účasti
      s rozhodujícím vlivem
      (413, z 417)       46     (ze 419)
 11.1.  V bankách (z 413)    47     (ze 419)
11.1.1.  Oceňovací rozdíl     48
      (z 417)
 11.2.  V ostat. subjektech
      (z 413)         49     (ze 419)
11.2.1.  Oceňovací rozdíl
      (z 417)         50

  12.  Akcionáři a společníci
      (úč. 361)        51

  13.  Vlastní akcie (566)   52

  14.  Prostředky dlouhodobě
      poskytnuté pobočkám
      a jednatelstvím
      v zahraničí (421)    53

  15.  Poskytnuté dlouhodobé
      úvěry zvláštního
      charakteru (424)     54     (429)

  16.  Nehmotný majetek
      (úč. sk. 47)       55   (ze 478, ze 479)
 16.1.  Goodwill (473)      56   (ze 478, ze 479)
 16.2.  Zřizovací výdaje (475)  57   (ze 478, ze 479)
 16.3.  Ostatní nehmotný
      majetek (474, 476)    58   (ze 478, ze 479)

  17.  Hmotný majetek
      (úč. sk. 43)       59     (438 a 439)
 17.1.  Provozní hmotný
      majetek (431)      60   (ze 438, ze 439)
17.1.1.  Pozemky a stavby
      pro bank. činnost
      (ze 431)         61   (ze 438, ze 439)
17.1.2.  Ostatní hmotný
      majetek - provozní
      (ze 431)         62   (ze 438, ze 439)
 17.2.  Neprovozní hmotný
      majetek (432)      63   (ze 438, ze 439)

  18.  Pořízení majetku
      (úč. sk. 44)       64
 18.1.  Pořízení hmotného
      majetku (441, 442
      a ze 446)        65     (ze 449)
 18.2.  Pořízení nehmotného
      majetku (445 a ze 446)  66     (ze 449)

  19.  Hmotný majetek
      v leasingu
      (úč. sk. 45)       67     (458)

  20.  Zásoby (480)       68

  21.  Ostatní aktiva
      (úč. sk. 34)       69     (349)
 21.1.  Různí dlužníci (341)   70     (ze 349)
 21.2.  Poskytnuté provozní
      zálohy (344)       71     (ze 349)
 21.3.  Zúčtování se sociálními
      institucemi (346 -
      aktivní zůstatek)    72
 21.4.  Zúčtování se státním
      rozpočtem (347 -
      aktivní zůstatek)    73

  22.  Tuzemské pobočky
      a jednatelství (331 -
      výsledný aktivní
      zůstatek)        74

  23.  Hodnoty k inkasu
      (321, 322)        75

  24.  Časové rozlišení
      - aktivní (351, 352)   76
 24.1.  Náklady příštích
      období (351)       77
 24.2.  Příjmy příštích
      období (352)       78

  25.  Dohadné účty aktivní
      (353)          79

  26.  Uspořádací účty
      (357, 358, 359 -
      aktivní zůstatky)    80
 26.1.  Operace s finančními
      nástroji (357)      81
 26.2.  Devizové operace (358)  82
 26.3.  Ostatní operace (359)  83

  27.  Neuhrazená ztráta
      minulých let (572)    84

  28.  Ztráta za účetní
      období (z 583)      85

  29.  Mezisoučet
      (pol. 1 až 28)      86

  30.  Rezervní pozice v MMF
      a ZPČ (01)        87

  31.  Pohledávky za EFMPS
      (012)          88

  32.  Ostatní pohledávky
      vůči zahraničí - úvěry
      a vklady (013 a 014)   89

  33.  Pohledávky
      z refinancování (015)  90

  34.  Ostatní pohledávky
      vůči tuzemsku (017)   91

  35.  Nelikvidní úvěry (018)  92     (019)

  36.  Rozpočtové výdaje
      rozpočtu republiky
      (294)          93

  37.  Ostatní pohledávky
      vůči státnímu rozpočtu
      (297 - aktivní
      zůstatek)        94

  38.  Zúčtování prostředků ČR
      z minulých let (299 -
      aktivní zůstatek)    95

      Aktiva celkem      96

   A.  Pohledávky vlády
      ve vztahu k zahraničí
      (z 298 - aktivní
      zůstatek)        97

   B.  Aktiva ČSOB z agend
      z pověření
      (z úč. sk. 25)      98

  41.  Kontrolní číslo     99
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
Čís.    Položka         Čís. Stav v běžném Stav v minulém
pol.                řád. účetním období účetním období
----------------------------------------------------------------------
 a       b          c     5       6
----------------------------------------------------------------------
      Pasíva

   1.  Závazky k bankám    100
  1.1.  Úvěry od emisních bank
      (125, ze 122, z 160,
      z 170)         101
 1.1.1.  Úvěry splatné
      na požádání (z 125,
      z 122, z 160)      102
 1.1.2.  Úvěry na termín nebo
      výpověď (z 125, z 170) 103
  1.2.  Úvěry od ostatních
      bank (137, z 160,
      z 170)         104
 1.2.1.  Úvěry splatné
      na požádání (ze 137,
      z 160)         105
 1.2.2.  Ostatní úvěry na termín
      nebo výpověď (ze 137,
      z 170)         106

   2.  Vklady ostatních bank  107
  2.1.  Běžné účty (131 -
      kreditní zůstatek,   108
      134 - kreditní
      zůstatek)        109
  2.2.  Vklady na termín
      nebo s výpovědí (136)  110

   3.  Závazky vůči klientům  111
  3.1.  Běžné účty (221 -
      kreditní zůstatek)
  3.2.  Úsporné vklady (226)  112
 3.2.1.  Splatné na požádání
      (z 226)         113
 3.2.2.  splatné na výpověď
      (z 226)         114
  3.3.  Termínované vklady
      (225)          115
  3.4.  Ostatní závazky (229)  116
  3.5.  Účelové vázané vklady
      (271)          117
  3.6.  Vklady rozpočtových
      prostředků místní
      správy (288 - kreditní
      zůstatek)        118

   4.  Vkladové certifikáty
      a pokladní poukázky
      (úč. sk. 26)      119
  4.1.  Vydané v tuzemsku (261) 120
  4.2.  Vydané v zahraničí
      (265)          121

   5.  Vklady mimorozpočtových
      prostředků
      (z úč. sk. 28)     122
  5.1.  Orgánů republik (285)  123
  5.2.  Místních orgánů (287)  124
  5.3.  Veřejných     fondů (289)  125

   6.  Subvence a obdobné
      prostředky
      (úč. sk.s 50)      126

   7.  Emise obligací (521)  127

   8.  Základní jmění (561,
      567)          128
  8.1.  Upsané základní jmění
      - splacené (z 561)   129
 8.1.1.  Rozdíly z přepočtu
      základního jmění v cizí
      měně (567)       130

   9.  Přijaté dlouhodobé úvěry
      zvláštního charakteru
      (531, 532)       131
  9.1.  Přijaté úvěry od bank
      (531)          132
  9.2.  Přijaté úvěry
      od klientů (532)    133

  10.  Dlouhodobý závazek
      zahraniční pobočky
      k centrále (562)    134

  11.  Ažiový fond (563)    135

  12.  Ostatní kapitálové
      fondy (564, 568)    136

  13.  Fond z oceňovacího
      rozdílu majetkových
      účastí (565)      137
 13.1.  Oceňovací rozdíl
      k majetkovým účastem
      s podstatným vlivem
      (z 565)         138
13.1.1.  v bankách        139
13.1.2.  v ostatních subjektech
      (z 565)         140
 13.2.  Oceňovací rozdíl
      z majetkových účastí
      s rozhodujícím vlivem  141
13.2.1.  v bankách (z 565)    142
13.2.2.  v ostatních subjektech
      (z 565)         143

  14.  Rezervy (úč. sk. 54)  144
 14.1.  Rezervy osvobozené
      od daně (542)      145

  15.  Rezervní fondy
      (552, 556)       146
 15.1.  Zákonné rezervní fondy
      (552)          147

  16.  Ostatní fondy ze zisku
      (557)          148

  17.  Nerozdělený zisk
      z předchozích období
      (571)          149

  18.  Závazky z obchodování
      s cennými papíry na účet
      třetí osoby (z 371)   150

  19.  Ostatní závazky
      z emise cenných papírů
      (362)          151

  20.  Závazky z nesplacených
      cenných papírů
      (úč. sk. 39)      152
 20.1.  Závazky z nesplacených
      cenných papírů (391)  153
 20.2.  Závazky z upsaných
      majetkových účastí
      (392)          154

  21.  Účty s připsáním platby
      po jejím inkasu
      (325, 326)       155

  22.  Tuzemské pobočky
      a jednatelství (331 -
      výsledný pasívní
      zůstatek)        156

  23.  Ostatní pasíva
      (z úč. sk. 34)     157
 23.1.  Různí věřitelé (342)  158
 23.2.  Zúčtování se zaměstnanci
      (343)          159
 23.3.  Zúčtování se sociálními
      institucemi (346 -
      pasívní zůstatek)    160
 23.4.  Zúčtování se státním
      rozpočtem (347 -
      pasívní zůstatek)    161
 23.5.  Přijaté provozní zálohy
      (345)          162

  24.  Časové rozlišení
      - pasívní (355, 356)  163
 24.1.  Výdaje příštích období
      (355)          164
 24.2.  Výnosy příštích období
      (356)          165

  25.  Dohadné účty pasívní
      (354)          166

  26.  Uspořádací účty
      (357, 358, 359 -
      pasívní zůstatek)    167
 26.1.  Operace s finančními
      nástroji (z 357)    168
 26.2.  Devizové operace
      (z 358)         169
 25.3.  Ostatní operace (z 359) 170

  27.  Zisk za účetní období
      (z 583)         171

  28.  Mezisoučet
      (položka 1 až 27)    172

  29.  Závazky vůči MMF -
      vyrovnávací položka
      k ZPČ (021)       173

  30.  Závazky EFMPS (022)   174

  31.  Ostatní závazky vůči
      zahraničí (023 a 024)  175

  32.  Peněžní rezervy bank
      u ČNB (025)       176

  33.  Závazky z poukázek
      emitovaných ČNB (026)  177

  34.  Ostatní závazky vůči
      tuzemsku (027)     178

  35.  Rozpočtové příjmy
      rozpočtu republiky
      (293)          179

  36.  Ostatní závazky
      ke státnímu rozpočtu
      (297 - pasívní
      zůstatek)        180

  37.  Zúčtování prostředků
      ČR z minulých let
      (299 - pasívní
      zůstatek)        181

  38.  Emise peněz (523)    182

      Pasíva celkem      183

   A.  Závazky vlády ve vztahu
      k zahraničí (z 298)   184

   B.  Pasíva z agend
      z pověření ČSOB
      (z úč. sk. 25)     185

  39.  Kontrolní číslo     186
----------------------------------------------------------------------

               Podrozvaha
----------------------------------------------------------------------
Čís.    Položka         Čís.   Stav za účetní období
pol.                řád.   běžné     minulé
----------------------------------------------------------------------
 a       b          c     7       8
----------------------------------------------------------------------
   1.  Potenciální závazky
      celkem
      (z úč. sk. 91 a 93)   187
  1.1.  Akcepty směnek
      a indosamenty od bank
      (z 913 a z 931)     188
  1.2.  Akcepty směnek
      a indosamenty od klientů
      (z 931 a z 933)     189
  1.3.  Závazky ze záruk
      (z úč. sk. 91 a 931)  190

   2.  Potenciální úvěrová
      rizika (z úč. sk. 91,
      93 a 97)        191
  2.1.  Závazky vzešlé
      ze zástavních obchodů
      (977, z 974)      192

   3.  Pohledávky z operací
      s finančními nástroji
      (úč. sk. 95)      193

   4.  Závazky z operací
      s finančními nástroji
      (úč. sk. 95)      194

   5.  Pohledávky
      z termínovaných
      devizových operací
      (úč. sk. 94)      195

   6.  Závazky
      z termínovaných
      devizových operací
      (úč. sk. 94)      196

   7.  Pohledávky z ostatních
      operací (úč. sk. 97)  197

   8.  Závazky z ostatních
      operací (z úč. sk. 97) 198

   9.  Kontrolní číslo     199
-----------------------------------------------------------------
Příl.3
Ministerstvo financí           Výkaz zisků a ztrát PÚ 2 - 01
České republiky
schváleno č. j. 282/55 733/93      -----------------------------
ze dne 26. října 1993          Č. ř.  IKF  Rok  IČO
                     -----------------------------
Účetní jednotka doručí
závěrku s doručením daňového       -----------------------------
přiznání za daň z příjmů

1x finančnímu úřadu           Název banky: ................
  (daňovému orgánu)
  v sídle centrály banky        Kód banky:

1x ČNB bankovnímu dohledu        Klíč:

             Výkaz zisků a ztrát
                bank

            k ................ 19..
              (v tisících Kč)

----------------------------------------------------------------------
Odesláno dne: Razítko a podpis   Osoba odpovědná Osoba odpovědná
        statutárního orgánu za účetnictví  za účetní závěrku
                  jméno a podpis  jméno a podpis

                           -----------------
                           tel.:
----------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------
                     Skutečnost v účetním období
Čís.    Položka         Čís.  ----------------------------
pol.                řád.   běžném     minulém
----------------------------------------------------------------------
 a       b          c     7       8
----------------------------------------------------------------------
      A. Náklady

   1.  Náklady na pokladní
      a mezibankovní
      operace (611)       1
  1.1.  Placené úroky       2
  1.2.  Placené poplatky
      a provize         3

   2.  Náklady na operace
      s klienty (612)      4
  2.1.  Placené úroky       5
 2.1.1.  Placené úroky klientům
      z běžných účtů      6
 2.1.2.  Placené úroky
      z termínovaných vkladů  7
 2.1.3.  Úroky z úsporných vkladů 8
 2.1.4.  Úroky z vkladových
      certifikátů a pokladních
      poukázek         9
  2.2.  Placené poplatky
      a provize        10

   3.  Náklady na leasing (613) 11

   4.  Náklady na emitované
      dluhopisy        12
  4.1.  Úroky z emitovaných
      dluhopisů (614)     13
  4.2.  Poplatky a provize    14

   5.  Náklady na operace
      s cennými papíry (615)  15
  5.1.  Ztráta z prodeje
      cenných papírů      16
 5.1.1.  Ztráta z prodeje
      cenných papírů
      s pevným výnosem     17
 5.1.2.  Ztráta z prodeje
      ostatních cenných papírů
      (bez majetkových
      účastí)         18
  5.2.  Poplatky a provize
      při operacích s cennými
      papíry          19

   6.  Náklady na devizové
      operace (616)      20
  6.1.  Úroky ze swapových
      operací         21
  6.2.  Ztráty z nerealizovaných
      termínových devizových
      operací         22
  6.3.  Kurzové ztráty
      z devizových operací   23
  6.4.  Poplatky a provize
      při devizových     operacích 24

   7.  Náklady na ostatní
      operace (617)      25
  7.1.  Poplatky a provize    26

   8.  Náklady na tisk
      bankovek a ražbu
      mincí (618)       27

   9.  Všeobecné provozní
      náklady (úč. sk. 63)   28
  9.1.  Náklady na zaměstnance
      (613)          29
 9.1.1.  Mzdy a platy (z 631)   30
 9.1.2.  Ostatní odměny (z 631)  31
  9.2.  Sociální náklady (632)  32
  9.3.  Daně a poplatky (635)  33
  9.4.  Nakupované výkony (636) 34
  9.5.  Odpisy hmotného
      majetku (637)      35
  9.6.  Odpisy nehmotného
      majetku (638)      36

  10.  Tvorba rezerv
      a opravných položek
      (úč. sk. 65)       37
 10.1.  Tvorba opravných
      položek (651)      38
10.1.1.  Tvorba opravných položek
      ke klasifikovaným úvěrům 39
10.1.2.  Tvorba opravných položek
      k cenným papírům     40
10.1.3.  Tvorba opravných položek
      k majetkovým účastem   41
10.1.4.  Tvorba opravných položek
      k hmotnému majetku    42
10.1.5.  Tvorba opravných položek
      k nehmotnému majetku   43
 10.2.  Tvorba rezerv
      osvobozených od daně
      (652)          44
10.2.1.  Tvorba rezervy na úvěry
      po sjednané lhůtě
      splatnosti        45
10.2.2.  Tvorba rezervy na úvěry
      se sjednanou lhůtou
      splatnosti delší než
      jeden rok        46
10.2.3.  Tvorba rezervy
      na poskytnuté záruky   47
10.2.4.  Tvorba rezervy na
      konkurz a vyrovnání   48
10.2.5.  Tvorba rezervy na opravy
      hmotného majetku     49
 10.3.  Tvorba ostatních
      rezerv (653)       50

  11.  Ostatní provozní
      náklady (úč. sk. 66)   51
 11.1.  Odepsané pohledávky
      za bankami (661)     52
 11.2.  Odepsané pohledávky
      za klienty (662)     53
 11.3.  Náklady z převodu
      majetkových účastí (665) 54
 11.4.  Náklady z převodu
      ostatního majetku (666) 55
 11.5.  Jiné provozní náklady
      (667)          56
11.5.1.  Daň z přidané hodnoty
      (z 667)         57

  12.  Daň z příjmů z běžné
      činnosti         58
 12.1.  Splatná (681)      59
 12.2.  Odložená (682)      60

  13.  Zisk z běžné činnosti
      po zdanění (z 583)    61

  14.  Mimořádné náklady (671) 62

  15.  Daň z příjmů z mimořádné
      činnosti         63
 15.1.  Splatná (683)      64
 15.2.  Odložená (684)      65

  16.  Zisk z mimořádné
      činnosti po zdanění
      (z 583)         66

  17.  Zisk za účetní období
      (z 583)         67

      Součet
      (pol. 1 až 17 mimo
      13 a 16)         68

      Kontrolní číslo     69
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
                     Skutečnost v účetním období
Čís.    Položka         Čís.  ----------------------------
pol.                řád.   běžném     minulém
----------------------------------------------------------------------
 a       b          c     7       8
----------------------------------------------------------------------
      B. Výnosy

   1.  Výnosy z pokladních
      a mezibankovních
      činností (711)      70
  1.1.  Přijaté úroky      71
  1.2.  Přijaté poplatky
      a provize        72

   2.  Výnosy z operací
      s klienty (712)     73
  2.1.  Přijaté úroky      74
 2.1.1.  Úroky z úvěrů      75
 2.1.2.  Úroky z debetních
      zůstatků na běžných
      účtech (sankční úrok)  76
  2.2.  Přijaté poplatky
      a provize        77

   3.  Výnosy z leasingu (713) 78

   4.  Výnosy z operací
      s cennými papíry (715)  79
  4.1.  Úroky z cenných papírů
      s pevným výnosem     80
 4.1.1.  Úroky z majetkových
      účastí s pevným výnosem 81
 4.1.2.  Úroky z ostatních
      cenných papírů s pevným
      výnosem         82
  4.2.  Dividendy z cenných
      papírů s proměnlivým
      výnosem         83
 4.2.1.  Dividendy z majetkových
      účastí a proměnlivým
      výnosem         84
 4.2.2.  Dividendy z ostatních
      cenných papírů
      s proměnlivým výnosem  85
  4.3.  Přijaté poplatky
      a provize        86
  4.4.  Zisk z prodeje
      cenných papírů      87

   5.  Výnosy z devizových
      operací (716)      88
  5.1.  Úroky ze swapových
      operací         89
  5.2.  Zisky z ostatních
      termínových devizových
      operací         90
  5.3.  Kurzové zisky
      z devizových operací   91
  5.4.  Přijaté poplatky
      a provize        92

   6.  Výnosy z ostatních
      operací (717)      93
  6.1.  Přijaté poplatky
      a provize        94

   7.  Výnosy z emise
      bankovek a mincí (718) 95

   8.  Použití rezerv a
      opravných položek
      (úč. sk.. 75)      96
  8.1.  Použití opravných
      položek (751)      97
 8.1.1.  Použití opravných
      položek ke
      klasifikovaným úvěrům  98
 8.1.2.  Použití opravných
      položek k cenným
      papírům         99
 8.1.3.  Použití opravných
      položek k majetkovým
      účastem         100
 8.1.4.  Použití opravných
      položek k hmotnému
      majetku         101
 8.1.5.  Použití opravných
      položek k nehmotnému
      majetku         102
  8.2.  Použití rezerv
      osvobozených od daně
      (752)          103
 8.2.1.  Použití rezervy na
      úvěry po sjednané
      lhůtě splatnosti    104
 8.2.2.  Použití rezervy na
      úvěry se sjednanou
      lhůtou splatnosti
      delší než jeden rok   105
 8.2.3.  Použití rezervy na
      poskytnuté záruky    106
 8.2.4.  Použití rezervy na
      konkurz a vyrovnání   107
 8.2.5.  Použití rezervy na
      opravy hmotného majetku 108
  8.3.  Použití ostatních
      rezerv (753)      109

   9.  Ostatní provozní
      výnosy (úč. sk. 76)   110
  9.1.  Výnosy z odepsaných
      pohledávek za bankami
      (761)          111
  9.2.  Výnosy z odepsaných
      pohledávek za klienty
      (762)          112
  9.3.  Výnosy z převodu
      majetkových účastí
      (765)          113
  9.4.  Výnosy z převodu
      ostatního majetku (766) 114
  9.5.  Jiné provozní
      výnosy (767)      115

  10.  Ztráta z běžné
      činnosti po zdanění
      (z 583)         116

  11.  Mimořádné výnosy (771) 117

  12.  Ztráta z mimořádné
      činnosti po zdanění
      (z 583)         118

  13.  Ztráta na účetní
      období (z 583)     119

      Součet
      (pol. 1 až 13 mimo
      10 a 12)        120

      Kontrolní číslo     121
---------------------------------------------------------------
Příl.4
Příloha
Příloha [§ 18 odst. 1 písm. c) zákona] obsahuje:
(1) Informace o
a) použitých způsobech oceňování majetku a závazků a cizích měnách a kursech použitých pro přepočet cizích měn na Kč,
b) postupech odpisování hmotného a nehmotného majetku,
c) postupech účtování,
a jejich změnách, důvodech těchto změn a o peněžních částkách z nich vyplývajících.
(2) Údaje o odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce, s uvedením důvodu jejich vzniku a výše.
(3) Informace o obchodovatelných cenných papírech v členění podle
a) sektorů (stanovených opatřením ČNB) emitentů těchto papírů,
b) jejich jednotlivých druhů,
c) cenných papírů kotovaných na burze.
Ocenění cenných papírů se uvede v ceně pořízení a tržní ceně (současné hodnotě) na finančním trhu.
(4) Majetkové účasti v členění podle Čl. II Obecných ustanovení postupů účtování pro banky. Dále se majetkové účasti uvedou v členění na akcie a podíly podle jednotlivých emitentů s uvedením jejich názvu a sídla, výše majetkové účasti na kapitálu.
(5) Emisi akcií v průběhu roku s uvedením jejich počtu a nominální hodnoty podle druhu, při zvýšení základního jmění se uvede základní jmění upsané nesplacené a nezapsané do obchodního rejstříku.
(6) Druh a výši neprodaných obligací (dluhopisů), jejichž emitentem je banka v členění podle emisí a částka obligací splatných do 1 roku.
(7) Úvěry poskytnuté bankám a jednotlivým sektorům v členění podle
a) smluvní doby splatnosti na úvěry splatné
aa) do 1 roku,
ab) od 1 roku do 4 let,
ac) nad 4 roky,
nestanoví-li mezinárodně právní předpisy členění úvěrů podle doby splatnosti jinak,
b) zbytkové doby splatnosti úvěrů v písm. a),
c) kreditní částky účtu 133 a debetní částky účtu 137 z analytické evidence, která vznikla nesprávným účtováním a s uvedením důvodu vzniklé chyby,
d) druhu a částky záruk nebo jiného zajištění těchto úvěrů (viz Čl. XIX Obecných ustanovení postupů účtování pro banky),
e) úvěrů zvláštního charakteru, u kterých se uvede výše úvěru, měna, na kterou úvěr zní, úroková sazba, podmínky podřízenosti a podmínky, které podřízené podmínky mění na kapitál nebo jinou formu závazku.
(8) Přijaté úvěry se člení v rozsahu podle odstavce 7.
(9) Konsorcionální úvěry s uvedením rozdělení peněžní účasti, rizika a úroku mezi gestora, účastníky a spoluúčastníky. Tyto informace uvádí pouze gestor.
(10) Ostatní pohledávky a závazky na termín ke klientům se člení podle odstavce 7.
(11) Postup odpisování nedobytných pohledávek stanovený vnitřním předpisem banky a dále výši odepsaných pohledávek za klienty a bankami a případné výnosy z odepsaných pohledávek, a to v členění podle jednotlivých sektorů.
(12) Základnu pro výpočet rezerv osvobozených od daně, postup výpočtu tvorby těchto rezerv, výši titulů základny, na jejichž základě došlo k použití rezerv, stav jednotlivých druhů rezerv ke dni sestavení účetní závěrky.
(13) Rozpis zřizovacích výdajů.
(14) U hmotného a nehmotného majetku se za každou skupinu uvede celková pořizovací cena na začátku období, přírůstky, úbytky, celková pořizovací cena na konci období a oprávky.
(15) Hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě leasingu se uvede jako majetek pořízený na úvěr, pokud dochází k následnému přechodu vlastnictví věci na nájemce.
(16) Použití hospodářského výsledku za minulé účetní období a návrh na použití hospodářského výsledku běžného účetního období.
(17) Hodnoty převzaté bankou do správy.
(18) Potenciální závazky a pohledávky v členění na odvolatelné a neodvolatelné (zejm. akreditivy, dohody o refinancování).
(19) Všeobecné provozní náklady v členění na:
a) osobní náklady včetně odměn vedení
aa) mzdy a odměny,
ab) sociální náklady,
ac) odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů,
b) ostatní všeobecné provozní náklad,y
c) průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období, počet členů dozorčí rady a obchodního vedení banky.
(20) Celkové částky majetku a závazků v cizích měnách přepočtené na Kč.
Příl.5
Rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky
               Čl. I

               Rozvaha
             (příloha č. 2)

Aktiva

 1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové
  účty - pol. 1.1.1., 1.2.1., 1.3.

 2. Státní pokladniční poukázky a nakoupené pokladní poukázky -
  pol. 3., 4.

 3. Pohledávky za bankami - pol. 1.2.2., 1.2.3., 2.1., 1.5.
  a) splatné na požádání
  b) na termín nebo výpověď

 4. Úvěry bankám - pol. 2.2.

 5. Úvěry klientům - pol. 5.
  a) splatné na požádání
  b) na termín nebo výpověď

 6. Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k
  obchodování - pol. 6.

 7. Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k
  obchodování - pol. 7.

 8. Majetkové účasti s podstatným vlivem - pol. 10 minus pol.
  10.1.1. minus 10.2.1.

 9. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem - pol. 11 minus 11.1.1.
  minus 11.2.1.

10. Nehmotný majetek - pol. 16., 18.2.

11. Hmotný majetek - pol. 17., 18.1., 19.
  a) pozemky a stavby - pol. 17.1.1.
  b) ostatní

12. Akcionáři a společníci - pol. 12.

13. Vlastní akcie - pol. 13.

14. Ostatní aktiva - všechny ostatní položky, které nejsou uvedeny
  v položkách 1 - 13 této přílohy.

  Aktiva celkem (součet pol. 1 až 14)

Pasíva

1. Závazky k bankám - pol. 1., 2., 9.1.
  a) splatné na požádání
  b) na termín nebo výpověď

2. Závazky ke klientům - pol. 3., 5., 9.2.
  a) splatné na požádání
  b) na termín nebo výpověď

3. Vkladové certifikáty a pokladní poukázky - pol. 4.

4. Emise obligací - pol. 7.

5. Základní jmění - pol. 8.

6. Kapitálové fondy - pol. 11., 12.

7. Rezervy - pol. 14.

8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - pol. 15., 16.
  a) rezervní fondy - pol. 15.
  b) ostatní - pol. 16.

9. Ostatní pasíva - všechny ostatní položky, které nebyly uvedeny
  v položkách 1 až 8 této přílohy.

  Pasíva celkem (součet pol. 1 až 9)

Podrozvaha

1. Závazky z akceptů a indosamentů, jiných písemných závazků,
  hodnoty dané jako záruky - pol. 1.
  a) k bankám
  b) ke klientům.

2. Úvěrová rizika - pol. 2.
  a) závazky ze zástavních operací
  b) ostatní.

               Čl. II

            Výkaz zisků a ztrát
             (příloha č. 3)

 1. Přijaté úroky - pol. B 1.1., B 2.1., B 4.1.2., B 5.1.

 2. Placené úroky - pol. A 1.1., A 2.1., A 4.1., A 6.1.

 3. Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem - pol. B 4.2.2.

 4. Výnosy z majetkových účastí - pol. B 4.1.1., B 4.2.1.

 5. Výnosy z poplatků a provizí - pol. B 1.2., B 2.2., B 4.3., B
  5.4., pol. B 6.1.

 6. Placené poplatky a provize - pol. A 1.2., A 2.2., A 4.2., pol.
  A 5.2., A 6.4., A 7.1.

 7. Zisk (ztráta) z finančních operací - pol. B 4.4., B 5.2., B
  5.3., pol. B 6 minus B 6.1., B 8.1.2. minus (pol. A 5.1., A
  6.2., A 6.3., A 7 minus A 7.1., A 10.1.2.).

 8. Výnosy z finančního leasingu - pol. B 3.

 9. Ostatní výnosy - pol. B 8.1.4., B 8.1.5., B 8.2.5., B 9.

10. Všeobecné provozní náklady - pol. A 9 minus A 9.5. minus A
  9.6.

11. Odpisy a tvorba opravných položek hmotného a nehmotného
  majetku - pol. A 9.5., A 9.6., A 10.1.4., A 10.1.5., A 10.2.5.

12. Náklady na finanční leasing - pol. A 3.

13. Ostatní provozní náklady - pol. A 11.

14. Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům - pol. A 10.1.1., A
  10.2. minus A 10.2.5.

15. Použití rezerv a opravných položek k úvěrům - pol. B 8.1.1., B
  8.2. minus B 8.2.5.

16. Tvorba rezerv a opravných položek k majetkovým účastem - pol.
  A 10.1.3.

17. Použití rezerv a opravných položek k majetkovým účastem - pol.
  B 8.1.3.

18. Tvorba ostatních rezerv a opravných položek - pol. A 10.3.

19. Použití ostatních rezerv a opravných položek - pol. B 8.3.

20. Mimořádné výnosy - pol. B 11.

21. Mimořádné náklady - pol. A 14.

22. Hospodářský výsledek za účetní období - pol. 1 17. (B 13.).
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.
2) Zákon České národní rady č. 6/1993, o České národní bance.
3) Opatření MF ČR čj. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, registrováno v částce 52/1993 Sb.