Vyhláška ze dne 19.11.1993 o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice

14.12.1993 | Sbírka:  297/1993 Sb. | Částka:  75/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb., 587/1992 Sb.
Pasivní derogace: 303/1997 Sb.
297/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 19. listopadu 1993
o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice
Ministerstvo financí podle § 45 odst. 8 zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., a podle § 12 odst. 5 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., stanoví:
§ 1
(1) Prodej zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a za ceny bez spotřebních daní (dále jen "cena bez daní") fyzickým osobám se může uskutečňovat jen na celních cestách silničních celních přechodů (dále jen "silniční celní přechod"), v tranzitním prostoru českých mezinárodních letišť nebo na palubách letadel zahraničních linek.
(2) Prodej podle odstavce 1 lze uskutečňovat jen na základě povolení uděleného ministerstvem financí.1)
(3) Prodej zboží za cenu bez daní se uskutečňuje pouze osobám při přestupu státní hranice do zahraničí. Tyto osoby předloží v prodejnách na silničních celních přechodech platný cestovní doklad. V prodejnách v tranzitním prostoru českých mezinárodních letišť se prodej zboží za cenu bez daní uskutečňuje po předložení platné letenky s cílovou stanicí v zahraničí.
§ 2
Žádost o povolení musí obsahovat
a) název a sídlo, popřípadě jméno a bydliště žadatele,
b) identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele,
c) osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty,2)
d) označení místa, kde se prodejna nachází,
e) souhlas příslušného celního úřadu s umístěním prodejny na silničních celních přechodech a v tranzitním prostoru mezinárodních letišť s uvedením podmínek o kontrole výstupu zboží do zahraničí,
f) souhlas správy letišť s umístěním prodejny v tranzitním prostoru mezinárodních letišť,
g) souhlas správy letišť s prodejem zboží na palubách letadel zahraničních linek.
§ 3
(1) Ministerstvo financí může udělit povolení za podmínky, že
a) žadatel je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty,3)
b) je vydán souhlas příslušného celního úřadu s umístěním prodejny na silničních celních přechodech nebo v tranzitním prostoru mezinárodních letišť,
c) je vydán souhlas správy letišť s umístěním prodejny v tranzitním prostoru mezinárodních letišť nebo prodejem zboží na palubách letadel zahraničních linek.
(2) Ministerstvo financí v povolení stanoví druhy zboží prodávaného za ceny bez daní.
§ 4
(1) Udělené povolení nelze převádět na jinou osobu.
(2) Držitel povolení odpovídá za dodržování podmínek v něm stanovených.
§ 5
Ministerstvo financí:
a) udělené povolení odejme, pokud povolení bylo uděleno na základě nepravdivých údajů,
b) může povolení odejmout v případě, že nejsou dodržovány podmínky uvedené v povolení a v této vyhlášce.
§ 6
Osoby provozující prodejny typu DUTY/TAX FREE k datu účinnosti této vyhlášky se považují za osoby provozující tuto činnost na základě povolení, pokud nejpozději do 30 dnů od data nabytí účinnosti této vyhlášky předloží ministerstvu financí doklady a sdělí údaje podle § 2.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.
1) § 45 odst. 7 zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. § 12 odst. 4 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb.
2) § 33 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3) § 39 zákona ČNR č. 588/1992 Sb.