Opatření ze dne 10.12.1993 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

31.12.1993 | Sbírka:  283/63 293/93 | Částka:  83/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb., 576/1990 Sb.
Pasivní derogace: 283/67 677/1994
FZ81/93
Opatření
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent: Ing. Eminger,
l. 2675;
Ing. Sokolová,
l. 2669
Čj. 283/63 293/1993
ze dne 10. prosince 1993
(Tř. zn. 93)
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 postupují
a) okresní úřady, Magistrátní úřad hl. m. Prahy, magistrátní úřady měst Brno, Ostrava a Plzeň (dále jen "okresní úřady"),
b) obecní úřady,
c) rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované podle tohoto opatření a podle pokynů uvedených v jeho příloze.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příl.
Pokyny Ministerstva financí České republiky k roční účetní uzávěrce okresních úřadů, obcí a jimi zřizovaných rozpočtových a příspěvkových organizací
   I. Okresní úřady, obce a jimi zřizované rozpočtové organizace
    (dále jen "organizace")

Závěrečné účtování

   1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat
všechny účetní případy, týkající se roku 1993. Jde zejména
o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžních ústavů,
dále je nutno vyúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 1993
v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu účtování zásob,
rozdíly zjištěné při  inventarizaci hospodářských prostředků,
zálohy  poskytnuté  jednak  pracovníkům,  jednak  zálohovaným
organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených
za prosinec 1993, tvorbu zdrojů k profinancovanému hmotnému
a nehmotnému investičnímu majetku, neuhrazené faktury v případě,
kdy kniha došlých faktur nahrazuje účet dodavatelů.

   2. Organizace vyúčtují vrácení nespotřebovaných finančních
prostředků z vkladového výdajového účtu na základní běžný účet
okresního úřadu nebo obce, takže vkladový výdajový účet musí být
po tomto převodu bez zůstatku.

   Vrácené  nespotřebované finanční  prostředky se zaúčtují
u okresního úřadu a obce na vrub účtu 231 - Základní běžný účet
a ve  prospěch  účtu  212  -  Poskytnuté dotace rozpočtovým
organizacím.

   3. Organizace provedou  převod zůstatku příjmového účtu
rozpočtových organizací na základní běžný účet okresního úřadu
nebo obce. Po tomto převodu je příjmový účet bez zůstatku.

   Odvedené příjmy se u okresního úřadu a obce zaúčtují na vrub
účtu 231 - Základní běžný účet a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování
rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí.

   4. Okresní úřady a obce zaúčtují úhrn profinancovaných výdajů
uskutečněných z vkladového  výdajového účtu jimi zřizovaných
rozpočtových organizací, ve prospěch účtu 212 - Poskytnuté dotace
rozpočtovým  organizacím  a na vrub  účtu 218 -  Zúčtování
rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí. Po tomto zaúčtování
výdajů a nespotřebovaných finančních prostředků podle bodu 2 bude
účet 212 bez zůstatku.

   5. Pokud organizace provozují hospodářskou činnost, zjistí
hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5
- Náklady rozpočtových organizací  vynaložené na hospodářskou
činnost a účtové třídy 6  - Výnosy z hospodářské činnosti
rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku.
Na účtu 963 se zjistí disponibilní zisk, tj. zisk po vyúčtování
daně z příjmů zápisem na vrub účtu  591 - Daň z příjmů a ve
prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.

   6. Organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům
z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub
účtu 331 - Zaměstnanci.

   7. Organizace vyúčtují nároky na příděly do fondů hmotné
stimulace  z  dosaženého  zlepšeného  výsledku  rozpočtového
hospodaření zápisem na vrub účtu 348 - Nároky na dotace a ostatní
zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy a ve prospěch
zdrojových účtů příslušných fondů (911 - Fond odměn, 912 - Fond
sociální, 914 - Fond rezervní).

   8.  Předpis odvodu  pojistného na  sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu
pojistného všeobecného zdravotního pojištění, účtovaný do nákladů
organizace, zaúčtují organizace na vrub účtu 400 - Náklady
rozpočtových organizací, případně na vrub účtu 420 - Služby
a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování
s institucemi sociálního zabezpečení.

   9. Předpis podílu odvodu pojistného sociálního zabezpečení a
příspěvku na státní politiku  zaměstnanosti a podílu odvodu
pojistného všeobecného zdravotního  pojištění, připadající na
zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a
ve prospěch účtu 336  - Zúčtování s institucemi sociálního
zabezpečení.

   10. Odvod peněžních prostředků podle bodů 6, 8 a 9 se
uskuteční v roce 1994 a zaúčtuje se jako případ roku 1994 ve
prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci
"běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 336 - Zúčtování
s institucemi sociálního zabezpečení a na vrub účtu 342 - Ostatní
přímé daně, pokud jde o daň z příjmů sraženou zaměstnancům.

   11. Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu v roce
1993 na jednotlivé rozestavěné stavby územních rozpočtů, jejichž
celková suma schválená zákonem č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 1993 (viz přílohu č. 3
 k zákonu a rozpis
investičních akcí připojený k tomuto opatření) činí ve všeobecné
pokladní  správě 3,3  mld. Kč,  musí procházet rozpočtovým
hospodařením okresních úřadů a obcí, a to v souladu s rozpočtovou
skladbou na příslušné kapitole, paragrafu a položce rozpočtu.

   Okresní úřad a obec prostředky této dotace zařadí mezi své
příjmy, jako účelové prostředky státního rozpočtu přijaté během
roku na kapitolu 741, § 7121, položka 2401 a ve výdajích na
příslušných kapitolách, paragrafech a složkách, a to v rozsahu
odpovídajícímu uhrazeným investičním výdajům na čerpacích účtech
u České spořitelny na rok 1993. Tyto výdaje se označí dodatečně
účelovým znakem 39.

   Ostatní účelové prostředky přijaté ze státního rozpočtu na
základě rozpočtového opatření provedeného Ministerstvem financí ČR
nebo přímo opatřením příslušného resortu se rovněž zařazují
obvyklým způsobem, tj. v příjmech na § 7121 (výjimečně na § 7123)
a ve výdajích na příslušnou kapitolu, oddíl a paragraf podle
rozpočtové skladby.

   Dříve přidělená čísla účelových zdrojů nejsou tímto opatřením
dotčena.

   V účetnictví okresních úřadů a obcí se účtuje
- otevření limitu provozních výdajů zápisem na vrub účtu 222 -
 Limity provozních výdajů a ve prospěch účtu 211 - Financování
 výdajů rozpočtových organizací,
- provedené čerpání na dotace příspěvkovým organizacím zápisem na
 vrub účtu 213 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a ve
 prospěch účtu 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových
 organizací,
- k 31. 12. dotace na účtech rozpočtového hospodaření zápisem ve
 prospěch účtu 217 - Zúčtování rozpočtových příjmů okresních
 úřadů a obcí a na vrub účtu 218 - Zúčtování rozpočtových výdajů
 okresních úřadů a obcí.

   Při dodržení uvedeného postupu jsou částky dotací účtované na
účtu 217 součástí úhrnu rozpočtových příjmů vykazovaných na řádku
150 Výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů, "Obce, okresy
Úč 1-12" a výdaje provedené z účtu 234 jsou zahrnuty v uvedeném
výkazu ve sloupci 14 podle kapitol a v úhrnu na řádku 79 jako
příspěvky příspěvkovým organizacím na investice (seskupení položek
59, položka 5906).

   12. Okresní úřady a obce  vyúčtují vztah mezi účty 217 -
Zúčtování rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí a 218 -
Zúčtování rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí, za účelem
zjištění přebytku nebo schodku     hospodaření.

   13. Účty 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací a 232 -
Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací se vypořádají podle
bodu 2 a 3. Po tomto vypořádání jsou uvedené účty bez zůstatku a
tím již nepřichází v úvahu jejich převod na účty 964 - Saldo
výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a 965 - Saldo příjmů a
výnosů rozpočtového hospodaření.

   14. V návaznosti na bod 3 a 13 zůstávají na účtech 215
- Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových
organizací a 216 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního
majetku pouze položky předepsaných příjmů, které však nebyly
k 31. 12. 1993 inkasovány. Zůstatky účtů 215 a 216 se převedou na
účet 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.

   15. Zůstatky účtů 211, 213, 214 a zůstatky účtů účtové třídy
4 - Náklady rozpočtových organizací se převedou na účet 964 -
Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.

   16. Aktivní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a
964 (podle povahy zůstatků) se převedou na vrub účtu 962 - Konečný
účet rozvažný.

   Pasívní zůstatky rozvahových účtů, tj. včetně účtů 963 a 964
(podle povahy zůstatků) a 965 se převedou ve prospěch účtu 962 -
Konečný účet rozvažný.

Styk s peněžními ústavy

   17. Organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro
předložení platebních dokladů, které mají být realizovány do konce
roku 1993 a platebních dokladů, které bude možno realizovat
začátkem roku 1994 na vrub rozpočtu roku 1993.

   Jde např. o převod  stavu příjmových účtů rozpočtových
organizací  na základní  běžný účet  (viz bod  3), vrácení
nevyčerpaných prostředků z vkladového výdajového účtu rozpočtových
organizací na základní běžný účet (viz bod 2), převod příjmů
zálohovaných organizací z běžného účtu zálohovaných organizací na
příjmový  účet rozpočtových  organizací, převod nevyčerpaného
zůstatku provozní zálohy zálohovaných organizací na vkladový
výdajový účet rozpočtových organizací, převod přídělu do fondu
kulturních  a  sociálních  potřeb,  převod  příjmů některých
zdravotnických organizací z placených služeb ve zdravotnictví na
běžný účet cizích prostředků, převod mezd za druhou polovinu
prosince na běžný účet cizích prostředků, úroky a částka paušálu
odměn a náhrad peněžním ústavům za 4. čtvrtletí roku 1993 z účtů
u peněžních ústavů.

   Organizace jsou povinny učinit na konci roku 1993 opatření,
aby se v posledních dnech prosince 1993 zamezilo u peněžních
ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce
1993.

   18. Před koncem roku 1993 převedou organizace na běžný účet
cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za
druhou polovinu prosince 1993.

   Součástí tohoto převodu je též částka předpokládaného odvodu
pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku
vyplacených dávek. K výpočtu převáděné částky je vhodné využít
formuláře "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" za
prosinec 1993 (viz § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
ve znění pozdějších předpisů).

   Součástí převodu na depozitní účet je též částka pojistného
všeobecného zdravotního pojištění ve výši kvalifikovaného odhadu
(viz § 8 zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění
a § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní
pojištění ve znění pozdějších předpisů).

   Konečný výpočet odvodu pojistného sociálního zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného
všeobecného zdravotního  pojištění se provede  po vyúčtování
skutečné výše vyměřovacích základů (viz § 3 zákona č. 592/1992
Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění
pozdějších předpisů a § 5 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
ve znění pozdějších předpisů).

   Pokud rozpočtová organizace nemá na vkladovém výdajovém účtu
rozpočtových organizací dostatek finančních prostředků, a tím
součástí převodu na depozitní účet nemůže být částka pojistného
všeobecného zdravotního pojištění placená organizací, provede se
úhrada pojistného v roce 1994 z prostředků rozpočtu roku 1994
v souladu s § 5 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění.

   Na depozitní účet se v tomto případě převede jen podíl odvodu
pojistného připadající na zaměstnance.

   Peněžní prostředky, které  případně po provedení odvodů
zbývají na běžném účtu cizích prostředků se převedou na příjmový
účet organizace v roce 1994.

   Způsob účtování uvedených odvodů je stanoven v bodech 8 až
10.

Závěrečné účtování u malých obcí

   19. Malé obce vyúčtují vztah mezi účty 217 - Zúčtování
rozpočtových příjmů okresních úřadů a obcí a 218 - Zúčtování
rozpočtových výdajů okresních úřadů a obcí.

   20. Malé obce převedou zůstatek účtu 235 - Příjmový účet
rozpočtových organizací na vrub účtu 399 - Vyrovnávací účet malých
obcí, zůstatek účtu 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových
organizací a zůstatek účtu  233 - Čerpací  investiční účet
rozpočtových organizací ve prospěch účtu 399. Toto účtování se
provede na základě vnitřního účetního dokladu, poněvadž nejde
o převod na základě bankovních  výpisů. Účet 399 za oblast
rozpočtového hospodaření je po uskutečnění těchto převodů bez
zůstatku. Zůstatek  se na účtu 399  za oblast rozpočtového
hospodaření objeví jen v případě nesplaceného úvěru.

   21. V účtové osnově a postupech účtování pro malé obce
(příloha č. 3 účtové osnovy a postupů účtování č.j. V/20 530/1992
z 30. 7. 1992) nejsou předepsány účty 961 - Počáteční účet
rozvažný, 962 - Konečný účet rozvažný a 963 - Účet hospodářského
výsledku.

   Malé obce mohou proto převádět zůstatky rozvahových účtů do
příštího roku buď přímo, jak to činily dosud, nebo mohou nahradit
funkci shora uvedených účtů následujícím analytickým členěním účtu
399:
399 A - Konečný účet rozvažný
399 B - Vyrovnávací účet rozpočtového hospodaření
399 C - Vyrovnávací účet hospodářské činnosti
399 D - Účet hospodářského výsledku hospodářské činnosti
399 E - Počáteční účet rozvažný

   Při využití tohoto postupu se po provedení závěrečných zápisů
převedou aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 399
A - Konečný účet rozvažný a pasívní zůstatky rozvahových účtů se
převedou ve prospěch účtu 399 A.

   Na účet 399 A se převede též zůstatek účtu 399 D - Účet
hospodářského výsledku hospodářské činnosti, tj. zisk se převede
ve prospěch účtu 399 A, případná ztráta se převede na vrub účtu
399 A.


II. Příspěvkové organizace

Závěrečné účtování

   22. Před  sestavením ročních účetních  výkazů je nutno
zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 1993 (viz oddíl
I bod 1 tohoto pokynu).

   23. Při sestavení ročních účetních výkazů příspěvkových
organizací se postupuje podle Opatření FMF č.j. V/2 - 31 393/1992
z 30. 12. 1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové
a příspěvkové organizace  a obce, uveřejněného  ve Finančním
zpravodaji č. 12/2 z roku 1992.

   24. Účetní závěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní zápisy měsíce prosince
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet
  hospodářského výsledku
c) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 962 -
  Konečný účet rozvažný a pasívní zůstatky rozvahových účtů ve
  prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet
  963 - Účet hospodářského výsledku. Po provedených převodech
  nevykazuje účet 962 zůstatek.

   25.  Pokud příspěvková  organizace provozuje hospodářskou
činnost, sleduje náklady a výnosy hospodářské činnosti odděleně
v analytické evidenci a  tudíž odděleně zjišťuje hospodářský
výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu
daně z příjmů.

   26. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací se
vyúčtuje až v následujícím roce v návaznosti na účet 931 -
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.

   27. Předpis odvodu  pojistného sociálního zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  a předpis odvodu
pojistného všeobecného zdravotního pojištění (viz § 7 zákona č.
589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8
zákona č.  550/1991 Sb., o  všeobecném zdravotním pojištění
a § 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné
zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů), účtovaný do
nákladů organizace, vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu
524 -  Zákonné sociální pojištění a  ve prospěch účtu 336
- Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.

   28. Předpis podílu odvodu pojistného sociálního zabezpečení a
příspěvku na státní politiku  zaměstnanosti a podílu odvodu
pojistného  všeobecného zdravotního  pojištění připadající na
zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a
ve prospěch účtu 336  - Zúčtování s institucemi sociálního
zabezpečení.

   Peněžní převod odvodu se uskuteční až v roce 1994.

Malé příspěvkové organizace

   29. Malé příspěvkové organizace, které vedou jednoduché
účetnictví podle Opatření FMF č. j. V/2 - 31 372/1992 z 23. 12.
1992, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových
organizací  účtujících  v      soustavě  jednoduchého účetnictví,
uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992 sestavují
roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací MPO Úč
5 - 01 podle Opatření FMF č. j. V/2 - 31 393/1992 z 30. 12. 1992,
uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992.

   30.  Podkladem  pro  sestavení  ročního  výkazu  malých
příspěvkových organizací je peněžní deník malých příspěvkových
organizací, obsahující podrobné údaje potřebné pro sestavení
výkazu.

Styk s peněžními ústavy

   31. Pro styk velkých i malých příspěvkových organizací
s peněžními ústavy na konci roku platí přiměřeně ustanovení bodu
17 tohoto pokynu.


III. Termíny předkládání údajů roční závěrky za rok 1993

   32. Pro předkládání údajů roční účetní závěrky platí v plném
rozsahu opatření Ministerstva financí ČR pro předkládání údajů
účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací č. j.
283/1381/1993, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 4/1993.

   Termíny pro předložení výkazů  roční účetní závěrky se
stanovují takto:
   u měsíční periodicity 11. února 1994
   u čtvrtletní periodicity 18. února 1994
   u pololetní a roční periodicity 25. února 1994.


  Účelové investiční dotace ze státního rozpočtu v roce 1993
    na jednotlivé rozestavěné stavby územních rozpočtů
+--------------------------------------------------+------------+
|                         |      |
|  Název investiční akce             | v mil. Kč |
|                         |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|Magistrát hl. m. Prahy              |      |
|Metro celkem                   | 1,100.0  |
|Spalovna Malešice, 1. a 2. stavba         |  440.0  |
|                         |      |
|Okres Mladá Boleslav               |      |
|Nemocnice Mladá Boleslav             |  175.3  |
|                         |      |
|Okres Český Krumlov                |      |
|Český Krumlov stoka A 6 kolektor         |  50.0  |
|                         |      |
|Okres Prachatice                 |      |
|Prachatice Nemocnice s poliklinikou        |  60.0  |
|                         |      |
|Okres Karlovy Vary                |      |
|Tepelný napaječ Vřesová - K. Vary         |  130.0  |
|                         |      |
|Okres Sokolov                   |      |
|Sokolov - nemocnice                |  29.0  |
|                         |      |
|Okres Chomutov                  |      |
|Dostavba nemocnice Chomutov, 2. stavba      |  95.5  |
|                         |      |
|Okres Jablonec n. Nisou              |      |
|Nemocnice Jablonec n. N.             |  190.6  |
|                         |      |
|Okres Břeclav                   |      |
|Nemocnice Břeclav                 |  292.4  |
|                         |      |
|Okres Hodonín                   |      |
|ČOV Kyjov a kanalizace              |  38.0  |
|                         |      |
|Okres Jihlava                   |      |
|Nemocnice Jihlava, 2. stavba           |  104.0  |
|                         |      |
|Okres Prostějov                  |      |
|Nemocnice Prostějov, 2. stavba          |  65.0  |
|                         |      |
|Okres Litoměřice                 |      |
|Litoměřice - nemocnice 2. st., rek. chir. pavilonu|  93.0  |
|                         |      |
|Okres Zlín                    |      |
|Zdroj tepla Zlín                 |  136.0  |
|Rekonstrukce ČOV Zlín               |  24.4  |
|                         |      |
|Okres Klatovy                   |      |
|ČOV Horažďovice                  |  50.0  |
|                         |      |
|Okres Semily                   |      |
|Nemocnice Semily                 |  55.0  |
|                         |      |
|Brno město                    |      |
|Kolektory                     |  111.8  |
|                         |      |
|Brno - venkov                   |      |
|Rekonstrukce havarované budovy, Žerotínovo nám.  |  60.0  |
+--------------------------------------------------+------------+
|Celkem                      | 3,300.0  |
+--------------------------------------------------+------------+

Individuální dotace jsou poskytovány na konkrétní investiční akce
zpravidla o rozpočtových nákladech nad 100 mil. Kč. Uvedené akce
byly vybrány na základě jednání s okresními úřady.