Nařízení ze dne 22.12.1993 o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

31.12.1993 | Sbírka:  334/1993 Sb. | Částka:  85/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 1/1992 Sb.
Prováděcí: OP02/95, OP26/94, OP17/94
Aktivní derogace: 291/1993 Sb., 244/1993 Sb., 186/1993 Sb.
Pasivní derogace: 145/1995 Sb., 29/1995 Sb.
334/1993 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 1993
o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
Změna: 29/1995 Sb.
Vláda nařizuje podle § 4 odst. 4 zákona č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
§ 1
Rozsah působnosti
(1) Toto nařízení stanoví regulační a sankční opatření ve mzdové oblasti (dále jen"regulační opatření") pro subjekt, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a odměňuje zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, (dále jen "zaměstnavatel"), pokud skutečný přírůstek průměrné nominální mzdy (dále jen "přírůstek průměrné mzdy") jeho zaměstnanců přesáhne za hodnocené období přírůstek spotřebitelských cen o více než 5 %.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na zaměstnavatele, který
a) nemůže s ohledem na datum svého vzniku zjistit údaje uvedené v § 2 odst. 1 a § 4 odst. 2 za celé hodnocené období nebo za stejné období minulého roku; to neplatí pro zaměstnavatele, který vznikl přeměnou v jinou formu společnosti nebo družstvo, nebo splynutím, sloučením, popřípadě rozdělením podle zvláštního předpisu,1)
b) zaměstnává nejvýše tolik zaměstnanců, že skutečný průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané nepřekračuje za hodnocené období 24 zaměstnanců, pokud není bankou,10) pojišťovnou nebo zajišťovnou,11) Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky,12) resortní, oborovou, podnikovou a další zdravotní pojišťovnou,13) investiční společností a investičním fondem14) (dále jen "banka") nebo příspěvkovou organizací,
c) je občanským sdružením,2) politickou stranou nebo politickým hnutím,3) církví nebo náboženskou společností,4) nadací,5) zájmovým sdružením právnických osob,6) popřípadě komorou zřízenou podle příslušného zákona.7)
§ 2
Přírůstek průměrné mzdy a přírůstek spotřebitelských cen
(1) Přírůstek průměrné mzdy zaměstnanců je přírůstkem v procentech zjišťovaným za hodnocené období zaměstnavatelem proti stejnému období minulého roku. Zaměstnavatel vychází při zjišťování přírůstku průměrné mzdy z objemu mzdových nákladů bez ostatních osobních nákladů, z příjmů společníků a členů družstva ze závislé činnosti a za období minulého roku shodné s hodnoceným obdobím také z objemu mezd poskytnutých zaměstnancům ze zisku nebo z fondu odměn zúčtovaných k výplatě nebo úhradě (dále jen "objem vyplacených mezd") a ze skutečného průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané (dále jen "počet zaměstnanců").
(2) Přírůstek spotřebitelských cen je přírůstkem v procentech zjišťovaným za hodnocené období Českým statistickým úřadem proti stejnému období minulého roku. Vláda vyhlásí přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % jako své opatření ve Sbírce zákonů České republiky.
§ 3
Hodnocené období
Hodnoceným obdobím je u zaměstnavatele, který vznikl v období
a) do 1. ledna předcházejícího kalendářního roku, první až čtvrté čtvrtletí kalendářního roku,
b) od 2. ledna do 1. dubna předcházejícího kalendářního roku, druhé až čtvrté čtvrtletí kalendářního roku,
c) od 2. dubna do 1. července předcházejícího kalendářního roku, třetí až čtvrté čtvrtletí kalendářního roku,
d) od 2. července do 1. října předcházejícího kalendářního roku, čtvrté čtvrtletí kalendářního roku.
§ 4
Výše regulačního opatření
(1) Regulační opatření činí polovinu částky, o kterou objem vyplacených mezd za hodnocené období překračuje výchozí základnu.
(2) Výchozí základnou, pokud se dále nestanoví jinak, je objem vyplacených mezd za období minulého roku, které je shodné s hodnoceným obdobím, zvýšený o přírůstek spotřebitelských cen v procentech vyhlášený včetně jeho zvýšení o 5 % podle § 2 odst. 2 a vynásobený podílem počtu zaměstnanců za hodnocené období a za stejné období minulého roku.
(3) Zaměstnavatel, který není bankou, může zjistit výchozí základnu též jako objem vyplacených mezd za období minulého roku, které je shodné s hodnoceným obdobím, vynásobený podílem objemů přidané hodnoty za hodnocené období a za stejné období minulého roku.
(4) Ukazatel přidaná hodnota, který zaměstnavatel použije pro výpočet výchozí základny podle odstavce 3, zahrnuje 8)
a) tržby za vlastní výkony a zboží (účtová skupina 60),
b) změnu stavu vnitropodnikových zásob ke konci hodnoceného období, proti jeho počátku (účtová skupina 61),
c) aktivace (účtová skupina 62),
d) tržby za zvířata základního stáda, plemenné dostihové a tažné koně (z účtu 641),
e) náhrady od pojišťovny za škody na zásobách vlastní výroby (z účtu 688), pokud náklady na pořízení těchto zásob nejsou obsaženy (aktivovány) ve výkonech podle písmene b) snížené o
1. spotřebované nákupy (účtová skupina 50),
2. služby (účtová skupina 51).
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 5
Hodnoceným obdobím, za které zaměstnavatel poprvé zjistí částku regulačního opatření podle § 4, je 1. pololetí 1994.
§ 6
(1) Regulační opatření je příjmem státního rozpočtu.
(2) Každý zaměstnavatel je povinen předat výpočet přírůstku průměrné mzdy a regulačního opatření do konce druhého kalendářního měsíce po skončení hodnoceného období příslušnému úřadu práce9) na tiskopisu, který mu tento úřad zdarma poskytne.
(3) Regulační opatření je splatné ve lhůtě stanovené pro podání jeho výpočtu podle odstavce 2 a zaměstnavatel je uhradí na zvláštní účet ministerstva financí č. 772-7329-001/0710 "regulační opatření", vedený v ústředí České národní banky v Praze. Na příkazu k úhradě uvede variabilní symbol 9 a konstantní symbol 558. O úhradě regulačního opatření informuje příslušný úřad práce.
(4) Pokud zaměstnavatel neuhradí regulační opatření ve správné výši nebo ve lhůtě stanovené pro jeho výpočet podle odstavce 2, zvýší se neuhrazené regulační opatření nebo jeho neuhrazená část o 3 % za každý den uplynulý po uvedené lhůtě, maximálně však na dvojnásobek.
§ 7
(1) Pokud zaměstnavatel provádí výpočty poměrových ukazatelů podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 2 a 3, činí tak na dvě platná desetinná místa.
(2) Regulační opatření podle § 4 vypočte zaměstnavatel podle přílohy k tomuto nařízení. Výchozí základnu zaokrouhlí na celé tisícikoruny nahoru a regulační opatření zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů.
(3) Zaměstnavatel uvedený v § 1 odst. 2 písm. a), který vznikl přeměnou v jinou formu společnosti nebo družstvo, nebo splynutím, sloučením, popřípadě rozdělením, vychází při zjišťování přírůstku průměrné mzdy podle § 2 odst. 1 a výchozí základny podle § 4 odst. 2 a 3 z příslušných údajů původního zaměstnavatele, a to v rozsahu odpovídajícím uskutečněné změně.
§ 8
Ministerstvo práce a sociálních věcí může přijmout opatření k zamezení tvrdosti na základě zdůvodněné žádosti předložené zaměstnavatelem a doložené číselnými údaji za hodnocené období a za stejné období minulého roku.
§ 9
Pro výpočet a úhradu regulačního opatření za 4. čtvrtletí 1993 se použijí dosavadní předpisy.
§ 10
Zrušují se:
1. nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 291/1993 Sb.,
2. nařízení vlády č. 244/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech.
§ 11
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Předseda vlády:
Doc. Ing. Klaus CSc. v.r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v.r.
Příl.
1. Výpočet regulačního opatření podle § 4 odst. 1 a 2 nařízení
  vlády č. 29/1995 Sb.

    W1 - Z
R = -----------  pro W1 větší než Z
      2

      100 + C
Z = W0 x ----------- x Pz
       100

   N1
Pz = ----- , kde
   N0
R   ... regulační opatření,
W   ... objem vyplacených mezd,
Z   ... výchozí základna,
C   ... přírůstek  spotřebitelských  cen  zvýšený  o  5 %
      a vyhlášený jako opatření vlády ve Sbírce zákonů České
      republiky,
Pz   ... podíl počtu zaměstnanců,
N   ... počet zaměstnanců,
1   ... hodnocené období,
0   ... stejné období minulého  roku (shodné s hodnoceným
      obdobím).

2. Výpočet regulačního opatření podle § 4 odst. 1 a 3 nařízení
  vlády č. 29/1995 Sb.

    W1 - Z
R = -----------  pro W1 větší než Z
     2

Z = W0 x Ph

   Y1
Ph = ---- , kde
   Y0

R   ... regulační opatření,
W   ... objem vyplacených mezd,
Z   ... výchozí základna,
Ph   ... podíl objemů přidané hodnoty,
Y   ... objem přidané hodnoty,
1   ... hodnocené období,
0   ... stejné období minulého  roku (shodné s hodnoceným
      obdobím).
1) Např. § 69 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.
5) § 20b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 47/1992 Sb.)
6) § 20f občanského zákoníku.
7) Např. zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
8) Jednotlivé účty a skupiny účtů odpovídají opatření FMF č.j. V/20100/1992 ze dne 15. 7. 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, vyhlášené v částce 106/1992 Sb.
9) § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.
10) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. , zákona č. 292/1993 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb.
11) Zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.
12) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb.
13) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb.
14) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.