Pokyn ze dne 27.12.1993 o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování

27.12.1993 | Sbírka:  D-60 | Částka:  2/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-26
Pasivní derogace: D-105
D-60
Pokyn
Ministerstva financí o uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování
Referent:
Ing. Paikert,
tel. 2454 2290
Č.j. 181/74 384/1993
ze dne 27.prosince 1993
Pro uplatňování daně z přidané hodnoty u výkonů veřejného stravování se vychází z jednotlivých ust. zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"). V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifického postavení výkonů veřejného stravování, které jsou v rámci Jednotné klasifikace výkonů zařazeny v oboru 903 a které se odrážejí i v systému uplatňování daně z přidané hodnoty.
Pro zatřídění stravovacích služeb do číselných kódů v rámci oboru JKV 903 je ve sporných případech rozhodující vyjádření Českého statistického úřadu jako gestora Jednotné klasifikace výkonů nebo jím oprávněných organizací.
1.
Restaurační a jiné veřejné stravování
Tato část pokynu se vztahuje na služby zařazené v oboru JKV 903, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona a u kterých se tedy uplatňuje sazba daně ve výši 23 %. Jedná se o:
- stravování restaurační (903 1)
- stravování v zařízeních rekreačních (903 4) mimo stravování v rámci dětské rekreace (viz pokyn č. D-54)
- stravování veřejné ostatní (bufety) (903 9)
Restaurační a ostatní veřejné stravování je řešeno oborovou normou ON 73 54 13 z 16.6.1975, která je stále platná. Provozovny restauračního a ostatního veřejného stravování mohou podle této smlouvy plnit tyto funkce:
- stravovací,
- společenskou a zábavní,
- doplňkového stravování a občerstvení včetně ostatních služeb.
V případě restauračního stravování zařazeného do číselného kódu 903 1 se veškerá plnění poskytovaná v rámci těchto výkonů veřejného stravování zdaňují sazbou daně na výstupu ve výši 23 % bez ohledu na to, jaká sazba byla uplatněna na vstupu při jejich pořízení (mimo dětské rekreace viz pokyn D-54). Pro stanovení daňové povinnosti nelze použít postupu podle § 18 zákona.
V případě kombinace funkce doplňkového stravování (občerstvení) s funkcí maloobchodní (prodej bez konzumace v provozovně) nezáleží z daňového hlediska na předmětu podnikání (obchodní nebo hostinská činnost), ale na věcné podstatě, tj. skutečném stavu poskytovaných služeb v provozovnách. Pokud je jak veřejné stravování (obor JKV 903 9), tak i maloobchodní prodej potravinářského zboží, je třeba tyto činnosti provozně a v záznamech pro účely daně oddělit. Finanční úřad stanoví v tomto případě plátci vedení záznamní povinnosti podle § 11 zákona a podle § 39 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů tak, aby byla zabezpečena kontrola správnosti jeho daňové povinnosti. Výkony veřejného stravování se potom zdaní sazbou 23 % a maloobchodní prodej (obor JKV 945) podle sazeb platných pro prodávané zboží (5 nebo 23 %) ve smyslu ustanovení § 16 odst. 9 zákona. Pokud je poskytováno jak veřejné stravování ostatní, tak současně uskutečňován maloobchodní prodej potravinářského zboží a tyto činnosti nejsou provozně odděleny a samostatně evidovány uplatňuje se sazba daně 23 % na všechna zdanitelná plnění.
Prodej potravinářského zboží bez možnosti konzumace v provozovně nebo před ní (provozovatel neposkytuje talíře, příbory, skleničky, židle, stolky apod.) je zařazen v oboru 945 a zdaňován sazbou platnou pro daný výrobek. Stejný postup se uplatní i u tzv. ambulantního prodeje (párky v rohlíku, zmrzlina, nápoje apod.) a prodeje v závodních kantýnách. Tyto prodeje nelze chápat jako veřejné stravování.
Rekreační stravování zařazené do číselného kódu 903 4 se zdaňuje sazbou daně ve výši 23 %, mimo restaurační stravování v rámci dětské rekreace, u kterého je uplatňována, při splnění stanovených podmínek (viz pokyn č. D-54), sazba daně ve výši 5 %.
V případě poskytování rekreačního stravování vlastním zaměstnancům je základem daně cena smluvní, na které se dohodne organizace s pracovníkem (např. v kolektivní smlouvě). Základem daně při poskytování rekreačního stravování rodinným příslušníkům a osobám cizím je vždy cena smluvní.
2.
Závodní stravování
Tato část pokynu se vztahuje na část služeb zařazených do oboru JKV 903-výkony veřejného stravování, a to závodní stravování, které je zařazeno pod číselným kódem 903 2.
Závodní stravování provozovatelné plátcem se zdaňuje sazbou ve výši 5 %, protože není uvedeno mezi výkony zařazenými v příloze č. 2 zákona. V případě poskytování závodního stravování vlastním zaměstnancům je základem daně cena snížená o poskytnutý příspěvek v souladu s § 6 a § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a § 7 a § 10 Nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb.o závodním stravování v úrovni bez daně. Zaměstnavatel si přitom uplatní nárok na odpočet daně na vstupu u zboží pro závodní stravování, které nakoupil od plátce daně.
Případný další příspěvek z FKSP nebo jiného obdobného fondu již nesnižuje základ daně a je poskytován až k takto zdaněné ceně.
V případě poskytování závodního stravování cizím organizacím i osobám je základem daně plná cena v úrovni bez daně. Pokud je závodní stravování poskytováno bývalým zaměstnancům-důchodcům nebo zaměstnancům jiných organizací uplatní se sazba daně také ve výši 5 %. V tomto případě se nejedná o osoby mající zvláštní vztah k plátci a základem je sjednaná cena bez daně za zdanitelné plnění. Pokud je závodní stravování poskytováno zaměstnancům bezúplatně a organizace zajišťuje závodní stravování pro jiné organizace, bude za základ daně považována obvyklá cena v úrovni ceny závodního stravování pro tyto cizí organizace, v případech, že závodní stravování žádné jiné organizaci neposkytuje bude základem daně cena obvyklá v úrovni cen jídel veřejného stravování.
Pokud zajišťuje organizace závodní stravování pro své zaměstnance formou restauračního stravování, uplatní restaurace sazbu daně ve výši 23 % ze sjednané ceny bez daně (restaurační stravování) vůči této organizaci. Plátce uplatňuje vůči svým zaměstnancům daň jako za závodní stravování (sazba 5 %). Základem daně je v tomto případě opět snížená cena bez daně. Pokud není restaurace plátcem, daň z přidané hodnoty v cenách svých služeb neúčtuje, ale zaměstnavatel, který je plátcem a nakupuje stravování od této restaurace pro své zaměstnance, je povinen při prodeji těmto zaměstnancům uplatnit daň ve výši 5 %.
Pokud bude restaurace provozovat závodní stravování, uplatní při dodržení příslušných podmínek (např. vymezení času, zvláštní menu, vymezený prostor apod.) daň na vstupu ve výši 5 %. Provozovatel musí přitom vést řádnou evidenci o vydaných jídlech závodního stravování. Finanční úřady v tomto případě uloží záznamní povinnost provozovateli podle konkrétních podmínek individuálně.
Poukázky na stravování ve vybrané síti restaurací a hotelů nepodléhají dani při nákupu i prodeji, protože se jedná vlastně o platební prostředek nahrazující peníze. Strávník uhrazuje poukázkou cenu jídla včetně daně ve výši 23 % (restaurační stravování) a daň musí zaplatit plátce poskytující restaurační stravování. Distributor poukázek zdaňuje svou provizi sazbou 23 %, jako zprostředkovatelskou činnost, pokud je plátcem daně. Při prodeji poukázek zaměstnancům může zaměstnavatel uplatnit finanční příspěvek podle příslušných předpisů.
3.
Stravování v zařízeních školských
Tato část pokynu se vztahuje na část služeb zařazených v oboru JKV 903-výkony veřejného stravování, a to stravování v zařízení školských, které je zařazeno pod číselným kódem 903
Stravování ve školních jídelnách, menzách a jiných školských zařízeních všech stupňů, provozované rozpočtovými nebo příspěvkovými organizacemi popř. jinými neziskovými organizacemi, zařazené pod výše uvedeným číselným kódem, není podnikáním, a proto není vůbec předmětem daně z přidané hodnoty. Pokud je stravování v zařízeních školských prováděno plátci v rámci podnikatelské činnosti, uplatní se u něho sazba daně ve výši 5 %.
Stravování v předškolních zařízeních, v nemocnicích a sociálních zařízeních i v rámci lázeňské péče není do oboru JKV 903 zatříděno, je tedy chápáno jako součást příslušných výkonů školských, zdravotnických a výkonů sociální péče a v jejich rámci je podle § 25 zákona osvobozeno od daňové povinnosti.
Účinnost: od 1.1.1994
Vydáním tohoto pokynu pozbývá platnost pokyn č. D-26 vydaný pod č.j. 181-28 050/1993.
Ing. Jan Klak, v.r.
I. náměstek ministra financí