Opatření ze dne 20.1.1994, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele

20.1.1994 | Sbírka:  281/73 574/1993 | Částka:  3/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/69 810/93, 281/23 655/1993, V/1-31 388/1992
Pasivní derogace: 281/71 701/95
FZ02/94
Opatření,
kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazů zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele
Referent: Ing. Ryneš,Petr,
2454 2528
Č.j.:281/73 574/93
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Opatření č.j. V/1-31 388/1992 ze dne 29. prosince 1992, ve znění č.j. 281/23 655/1993 ze dne 24. května 1993 se mění a doplňuje takto:
V příloze č. 1, Čl. II. obsah zveřejňovaných údajů z rozvahy a výkazů zisků a ztrát se doplňují řádky výkazu zisků a ztrát takto:
"Finanční náklady (K + N + O + R1)
      Mimořádné náklady (S + T1)",
a současně se ruší řádky:
     "Splatná daň z příjmů za běžnou činnost (R.1)
      Splatná daň z příjmů z mimořádné činnosti (T.1)".
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů 1).
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Ministr financí České republiky
v.z. Ing. Jan Klak, v.r.
1) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví