Pokyn ze dne 1.3.1994 Zdaňování příjmů fyzických osob z nájemného

1.3.1994 | Sbírka:  D-71 | Částka:  3/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Pasivní derogace: D-190
D-71
POKYN
Ministerstva financí
Zdaňování příjmů fyzických osob z nájemného
Referent: JUDr. Koráb,
tel. 2454 3380
Čj.153/1 356/1994
Příjmy z nájemného z bytů nebo jejich částí patří u fyzických osob do příjmů zdaňovaných podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Zálohy na ceny služeb (např. za ústřední (dálkové) vytápění, za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě , užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čištění komínů, odvoz popela a smetí, odvoz splašků a čištění žump, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou) nejsou podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytů a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, v nájemném zahrnuty. Tyto zálohy na ceny služeb, které pronajímatel po uplynutí roku zúčtuje se skutečnými výdaji za tyto služby, nejsou s výjimkou uvedenou dále předmětem daně z příjmů podle § 3 cit. zákona, takže pronajímatel neuvádí zálohy na uvedené služby v příjmech, ani platby za tyto služby ve výdajích.
Poskytuje-li některé služby sám pronajímatel (§ 11 odst. 3 citované vyhlášky), patří zálohy na ceny těchto služeb do jeho zdanitelného příjmu podle § 10 cit. zákona.
Pokud někteří pronajimatelé zahrnuli ceny služeb za rok 1993 do zdanitelného příjmu a platby za poskytnuté služby do výdajů, nebude tento postup pozastavován.
Ředitel odboru 15:
Mgr. Petr Pelech, v.r.