Opatření ze dne 27.12.1993, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

25.1.1994 | Sbírka:  283/69 817/1993 | Částka:  5/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/16 421/93, V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
FZ03/94
Opatření
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Referent: Ing. Lehkoživ,
tel. 2454 1111,
Ing. J. Kubová,
tel. 2454 2496
Č.j.:283/69 817/1993
ze dne 27. prosince 1993
Čl.I
1) Opravují se vysvětlivky odvolávek v textu opatření vydaném pod č.j. V/20 530/1992.
2) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
3) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá v přílohy tohoto opatření.
4) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vydané FMF č.j. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992 a registrované ve Sbírce zákonů č. 119/1992.
Čl.II
1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1994.
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak, v.r.
Vysvětlivky odvolávek v textu opatření se upravují takto:
1) Vypouští se text
- Zákon Slovenské národní rady č. 592/1992 Sb., o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky.
2) Vypouští se text
- Zákon Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.
3) Celý text se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:
4) Zejména
- Zákon České národní rady č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury
- Zákon České národy rady č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
A. Účtová osnova
1) Název účtové třídy 2-Vztahy k rozpočtu federace a národních republik a rozpočtu organizací jimi zakládaných nebo zřizovaných a rozpočtové a ostatní finanční účty se mění na Účtová třída 2-Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací a rozpočtové a ostatní finanční účty
2) Název účtové skupiny 20-Vztahy k rozpočtu federace a národních republik a organizací jimi zakládaných nebo zřizovaných se mění na "20-Vztahy ke státnímu rozpočtu a k ústředně zřizovaným organizacím
3) Název účtové skupiny 21-Vztahy rozpočtu národních republik, rozpočtu orgánů místní samosprávy a organizací jimi zakládaných nebo zřizovaných se mění na "21-Vztahy ke státnímu rozpočtu, rozpočtu orgánů místní samosprávy a organizací jimi zřizovaných
4) Název účtu 345-Ostatní nepřímé daně a poplatky se mění na "345-Ostatní daně a poplatky".
5) Název účtu 538-Ostatní nepřímé daně a poplatky se mění na "538-Ostatní daně a poplatky".
B. Postupy účtování
Úvodní ustanovení
1) Čl. I odst. 2
Konec věty upravit takto: "....popř. umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky pořízené k dlouhodobému uložení volných peněžních prostředků a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
2) Čl. I odst. 5
Slova "větší než 20 % a menší než 50 %" se nahradí slovy 20 % a větší, nejvýše však 50 %
3) Čl. XIII odst. 3 písm. a)
Vypouští se účtová skupina 28.
4) Čl. XIV odst. 2 písm. d)
Celý text se vypouští.
5) Čl. XIV odst. 2 písm. e)
Celý text se vypouští.
6) Čl. XVI odst. 4
Závěr druhé věty se upravuje: "jde-li o závazek dlouhodobý, účtuje se ve prospěch účtu 951 - Dlouhodobé bankovní úvěry.
Účtová třída 0 - Investiční majetek
1) Čl. I odst. 3
První věta se upravuje: "Nehmotným investičním majetkem se rozumějí složky majetku uvedené v čl. VIII, jejichž ocenění je vyšší než 20 000 Kč v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší než jeden rok".
2) Čl. I odst. 4
Text se upravuje: "Drobný nehmotný investiční majetek jsou složky majetku uvedené v čl. VIII, jejichž ocenění je 20 000 Kč a nižší v jednotlivém případu a doba použitelnosti delší něž jeden rok.
3) Čl. I odst. 5 písm. a)
Za slovo "stavby" se doplňuje odkaz na poznámku 6) a pod čarou na konci účtové třídy O se doplňuje poznámka "6) Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
4) Čl. I odst. 5 písm. b)
Text se upravuje: b) samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž ocenění je vyšší než 10 000 Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok". V textu za středníkem se vypouští slovo "investiční".
5) Čl. I odst. 5 písm. c)
Text se upravuje: c) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než tři roky,
6) Čl. I odst. 5 písm. e)
Text se doplňuje tímto zněním: "Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby (např. komunikace), které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace není investičním majetkem, pokud tak stanoví zvláštní zákon.7)
Pod čarou na konci účtové osnovy třídy 0 se doplňuje poznámka:
7) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů.
7) Čl. I odst. 6
Text se upravuje: "(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou samostatné movité věci, jejichž ocenění je 10 000 Kč a méně a doba použitelnosti delší než jeden rok,
- jde-li o předměty z drahých kovů,
- a další, o kterých účetní jednotka rozhodne, že jsou
investičním majetkem.
8) Čl. I odst. 8 písm. d)
Text se nahrazuje novým textem: "d) umělecká díla, sbírky, předměty z drahých kovů a pozemky, které účetní jednotka pořizuje za účelem dlouhodobého uložení volných peněžních prostředků, a dále soubory movitých a nemovitých věcí pronajímaných jako celek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů.
9) Č. I odst. 9
Doplňují se písmena d) a e) tohoto znění:
d) o technické rekultivaci, která není součástí pořizovací ceny investičního majetku a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby,
e) o nehmotném majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání za úplatu.
10) Čl. IV odst. 4
Doplňuje se věta: "Tažná zvířata, dostihoví a plemenní koně se odepisují individuálně, ostatní zvířata základního stáda lze odpisovat skupinově.
11) Čl. IV
Doplňuje se odstavec:
(8) Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
12) Čl. VI
Doplňuje se odstavec 3) tohoto znění: (3) Nehmotný investiční majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny O1 - Nehmotný investiční majetek.
13) Čl. VII odst. 2
Doplňuje se text:
f) výdaje na opravy a udržování hmotného investičního majetku. (Opravami se odstraňuje částečně fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází jeho následkům a odstraňují drobnější závady),
g) daně spojené s pořízením hmotného investičního majetku, které zákon o daních z příjmů neuznává za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů".
14) Čl. VII
Doplňuje se odstavec 3):
"(3) Přípravou a zabezpečením výstavby se rozumí příprava a zabezpečení všech hmotných investic, nejen tedy budov a staveb".
Doplňuje se odstavec 4):
"(4) Hmotný investiční majetek u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením a který se ihned uvádí do užívání, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02 - Hmotný investiční majetek nebo 03 - Pozemky.
15) Čl. VIII odst. 2
Písmeno b) se nahradí novým textem: "b) vytvořeno vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware.
16) Čl. IX
Odstavec 4 se nově formuluje:"(4) O uměleckých dílech, sbírkách a věcech zapsaných v seznamu kulturních památek se v účetnictví neúčtuje. Evidence o nich se vede v záznamech operativní evidence.
17) Čl. X odst. 1 písm. a)
Druhá věta se nahrazuje textem: "Pokud je k majetku účtována opravná položka, zruší se.
18) Čl. X odst. 1 písm. d)
V prvé větě se vypouští text "popř. 09".
19) Čl.XI odst. 2
Doplní se tento text: "Dále obsahuje analytická evidence údaje o výši odpočtu daně z přidané hodnoty. Plátci DPH, kteří ve smyslu příslušných předpisů neuplatnili nárok na odpočet DPH a mají uvedený majetek oceněný včetně DPH, sledují částku DPH v analytické evidenci.
Účtová třída 1 - Zásoby
1) Čl.I odst. 2 písm. e)
Třetí (poslední) věta se vypouští.
2) Čl. I odst. 3
Text odstavce se doplní takto: "Pod pojmem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty.
3) Čl. I odst. 4
Slovo "skladované" se nahrazuje slovem "evidované".
4) Čl. I odst. 7
První věta se nahrazuje větou: "Zboží je všechno, co účetní jednotka pořizuje za účelem prodeje.
Doplňuje se třetí věta: "Zbožím jsou též pozemky, budovy a stavby, které účetní jednotka pořizuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.
5) Čl. III odst. 6
Text odstavce se nahrazuje textem:
"(6) Renovace náhradních dílů a úprava zásob prováděná ve vlastní režii se vyúčtuje jako aktivace a náklady na renovaci a úpravu jsou složkou ocenění náhradních dílů a zásob na skladě.
6) Čl. III odst. 8
Text se doplňuje takto: ...., vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu.
7) Čl. IV odst. 3
Na konec prvé věty se doplňuje text: "a náklady s pořízením související
8) Čl. VI odst. 5
Jako druhá věta se vkládá text: "Neznamená to však, že musí být bezpodmínečně vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a polotovarů.
9) Čl. VI odst. 6
Jako druhá věta se vkládá text: "Neznamená to však, že musí být bezpodmínečně vazba struktury nákladů u nedokončené výroby a výrobků.
10) Čl. VII odst. 1
Text v závorce se nahrazuje textem: "(v účetních jednotkách provozujících maloobchodní činnost alespoň podle hmotně odpovědných osob či podle míst uložení).
11) Čl. VII odst. 3
V odstavci se vypouští text: "sazbu daně z přidané hodnoty".
Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací a rozpočtové a ostatní finanční účty
1) Název "Účtová třída 2 - Vztahy k rozpočtu federace a národních republik a rozpočtu organizací jimi zakládaných nebo zřizovaných a rozpočtové a ostatní finanční účty" se mění na "Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací a rozpočtové a ostatní finanční účty".
2) Čl. I odst. 1
Začátek úvodní věty se mění takto: "Ústředně řízené rozpočtové organizace (včetně ministerstev a ostatních ústředních orgánů) účtují na účtech účtové skupiny 20 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a k ústředně zřizovaným organizacím....".
3) Č. II
Název Čl. II "Vztahy rozpočtu federace, národních republik, rozpočtu orgánů místní samosprávy a organizací jimi zakládaných nebo spravovaných" se mění na "Vztahy ke státnímu rozpočtu, rozpočtu orgánů místní samosprávy a organizací jimi zřizovaných
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
1) Čl. V odst. 4
Název účtu se mění na: 345 - Ostatní daně a poplatky.
2) Čl. V odst. 4.1
Závěr odstavce se nahrazuje textem: "nebo při bezúplatném plnění ve prospěch jiných osob, jakož i při vzniku manka a škody na vybraných výrobcích.
3) Čl. V odst. 4.4
Text se nahrazuje takto: "(4.4) Účtuje se zde i o dalších daních ve vztahu k příslušným daňovým předpisům, např. o dni silniční, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitostí.
4) Čl. VIII odst. 2
Doplňuje se nový pododstavec s tímto textem: " - závazek vůči celnímu orgánu z titulu cel, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a závazek ze spotřebních daní při dovozu. V analytické evidenci vede účetní jednotka zvlášť účtování cel a zvlášť účtování DPH a jednotlivých spotřebních daní při dovozu. V návaznosti na daňové přiznání k DPH a ke spotřební dani musí být účtování v rámci analytické evidence k účtu 379 uspořádáno tak, aby se prokázalo placení DPH a spotřebních daní celnímu orgánu a nárok na odpočet DPH a na vrácení spotřebních daní vůči finančnímu orgánu.
5) Čl. IX odst. 3
Konec odstavce se doplňuje textem: "a dalších případů vyplývajících ze smluv, resp. platných předpisů.
6) Čl. IX odst. 7
Text druhé věty se upravuje takto: "Jako pasívní kursové rozdíly se účtují částky zvýšení finančních investic, pohledávek, jakož i částky snížení úvěrů a snížení ostatních závazků, a to v důsledku přepočtu podle platného kurzu k 31.12. daného účetního období.
Účtová třída 4 - Náklady rozpočtových organizací
1) Čl. VIII odst. 1
Druhá pododstavec se nahrazuje tímto zněním: "- manka a škody přesahující stanovené normy přirozených úbytků zásob.
Účtová třída 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací
1) Čl. II odst. 4.2
V textu se upraví název účtu 538 - Ostatní daně a poplatky.
2) Čl. II odst. 5.2
Druhá věta odstavce se nahrazuje textem: "Za nedobytnou se považuje pohledávka na základě prohlášení soudu, resp. potvrzení jiných orgánů činných v trestním či civilně správním řízení o její nedobytnosti, nebo jestliže náklady na vymáhání pohledávky by přesáhly její výtěžek. Na tento účet se účtují i postoupené pohledávky z hospodářské činnosti.
3) Čl. II odst. 5.4
Ve vysvětlivce uvedené v závorce se vypouští účtová skupina 28.
4) Čl. II odst. 5.6
Poslední tři věty prvního odstavce se nahrazují takto: Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, o těchto úbytcích se neúčtuje na účtu 548. Úbytky zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků se účtují podle charakteru zásob na vrub účtu 501-Spotřeba materiálu, 504-Prodané zboží nebo na vrub příslušného účtu účtové skupiny 61-Změny stavu vnitroorganizačních zásob.
Účtová třída 6 - Výnosy hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací
1) Čl. II odst. 4.2
V odstavci se doplňuje text: "Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z hospodářské činnosti.
2) Čl.II odst. 4.4
Ve vysvětlivce uvedené v závorce se vypouští účtová skupina 28.
Účtová třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a účty, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
1) Čl. II odst. 1
Úvod druhé věty se upravuje takto: "Rozpočtové organizace účtují běžně nebo koncem roku před uzavíráním účetních knih ..."
Dále se vypouští v odstavci b) poslední pododstavec.
C. Účtová osnova a postupy pro malé obce
1) Čl. I odst. 2
Na závěr vyčtu účtů se doplní:
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
2) Čl.II odst. 3
Za účet 650 se doplní účet:
691 - Provozní dotace
Na závěr výčtu účtů se doplní:
963 - Účet hospodářského výsledku
3) Čl. I odst. 4
Na závěr výčtu účtů se doplní:
961 - Počáteční účet rozvažný
962 - Konečný účet rozvažný
4) Čl. III odst. 2
Za větu "se souvztažným zápisem na účtu 399-Vyrovnávací účet malých obcí" se doplní text "Provozní dotaci je možno vyúčtovat po jejím přijetí přímo na účtě 241-Běžný účet bez zaúčtování předpisu na účtu 399".
5) Čl. III odst. 3
Vypouští se druhá věta ve druhém pododstavci začínající slovy "Převod finančních prostředků..." a nahrazuje se touto větou: "Převod finančních prostředků na vkladové bankovní účty se zaúčtuje na vrub účtu 242-Běžné účty účelových fondů v případě Fondu rezerv a rozvoje, nebo na vrub účtu 243-Běžné účty prostředků finančních fondů v případě převodu prostředků do fondů hmotné zainteresovanosti, a ve prospěch účtu 241-Běžný účet".
6) Čl.III
Zařazují se tři nové odstavce:
"8) Na konci roku se vyúčtují aktivní zůstatky rozvahových účtů rozpočtového hospodaření i hospodářské činnosti na vrub účtu 962-Konečný účet rozvažný. Pasívní zůstatky rozvahových účtů se vyúčtují ve prospěch účtu 962".
"9) Zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 se převedou na konci roku na účet 963-Účet hospodářského výsledku. Zůstatek účtu 963 se převede na účet 962".
"10) Na podkladě údajů účtu 962-Konečný účet rozvažný, který obsahuje též stav účtu 963-Účet hospodářského výsledku, se na počátku následujícího roku sestaví účet 961-Počáteční účet rozvažný. Účetními zápisy na vrub účtu 961 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasív a účetními zápisy ve prospěch účtu 961 a na vrub příslušných nově otevíraných účtů aktiv se zaúčtují jejich počáteční zůstatky. Hospodářský výsledek se prostřednictvím účtu 961 převede jako počáteční zůstatek účtu 931-Hospodářský výsledek na schvalovacím řízení.
Vypořádání zůstatku účtu 931 se provede podle ustanovení Čl.IV odstavců 3 a 4."
D. V textu postupů účtování se
- slova "československá měna" nahradí slovy "česká měna",
- slova "Kčs" nahradí "Kč"
- a v čl. XII odst. 10 v úvodu se slova "federální ministerstvo financí" nahradí slovy "Ministerstvo financí ČR".