Pokyn ze dne 30.9.1994 o DPH u reklamy, propagace a inzerce

30.9.1994 | Sbírka:  D-93 | Částka:  9/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-11, D-119
D-93
Pokyn
o DPH u reklamy, propagace a inzerce
Referent:
ing. Humlová,
tel.:2454 2560
Čj.: 181/38 322/1994
Při uplatňování DPH u reklamy, propagace a inzerce se vychází z jednotlivých ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifického postavení reklamy, propagace a inzerce, které se odrážejí i v systému uplatňování DPH.
Odpočet daně na vstupu
U přijatých zdanitelných plnění sloužících plátci k zajištění reklamy, propagace a inzerce je možno uplatňovat nárok na odpočet daně, protože ve smyslu § 19 odst. 1 zákona o DPH slouží k dosažení obratu za zdanitelná plnění plátce.
Uplatňování daně na výstupu
Pokud přijatá zdanitelná plnění slouží k vnitropodnikové spotřebě (např. firemní štíty, letáky, testery apod.), DPH se na výstupu neuplatňuje. Za vnitropodnikovou spotřebu nelze uznat rozdávání vzorků výrobků (i když se jedná o miniaturní balení určená k jednorázovému použití), jestliže se jedná o stejné výrobky, které jsou zákazníkům prodávány (byť ve větším balení) a tedy mohou uspokojit potřeby spotřebitele stejně jako výrobky prodávané.
Darování reklamního předmětu nebo předmětu vlastní výroby, při jehož pořízení má plátce nárok na odpočet daně na vstupu, je bezúplatným plněním, které ve smyslu § 7 zákona o DPH podléhá zdanění. Základem daně je v tomto případě ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o DPH cena obvyklá (pokyn MF č. D-50). Za zdanitelné plnění se nepovažuje bezúplatné dodání zboží nařízené obecně závazným předpisem nebo rozhodnutím státního orgánu (povinné výtisky, povinné destruktivní zkoušky apod.).
Poskytování služeb reklamy zařazených do oboru JKV 974 podléhá dani ve výši 23 %. Touto sazbou jsou zdaňovány i činnosti reklamních agentur při zprostředkování služeb reklamy. Sazbou 23 % se zdaňuje i uveřejňování reklam v denním tisku, časopisech a dalších publikacích a vysílání reklam v rozhlase a televizi.
Pokud plátce provádí komplexní zajištění reklamy vč. její výroby, účtuje zákazníkovi daň za poskytnutí reklamní služby ve výši 23 %.
Pokud je finálním plněním výroba zboží nebo poskytování služeb, které jsou pouze dílčí činností pro poskytnutí reklamní služby, zdaní se příslušnou sazbou platnou pro danou činnost. Ve většině případů se jedná o sazbu daně ve výši 5 %, např. u výkonů při přípravě propagačního tisku a výkonů při přípravě pořizování záznamů zvukových a obrazových a natáčení filmů (obor JKV 905), výkony zařízení audiovizuálních a výkony umělecké umělců výtvarných (obor JKV 962), popřípadě i průmyslové práce výrobní povahy, např. potiskování, malování nebo lakování.
Pronájem nemovitostí, i když jsou využívány pro umístění reklamních ploch, je osvobozen od daňové povinnosti (§ 30 odst. 3 zákona o DPH) nebo zdaněn sazbou daně ve výši 5 % (viz § 30 odst. 4 zákona o DPH). Pronájem plochy na movitém zařízení např. dopravním prostředku je považován za převod práva a zdaňován sazbou 5 %. Zajišťování reklamy na těchto reklamních plochách podléhá zdanění jako poskytnutí reklamní služby, tj. ve výši 23 %.
Vysílání reklam v rozhlase a televizi se zdaňuje sazbou daně 23 % (JKV 974). Reklamou se podle zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, rozumí jakékoliv veřejné oznámení určené k podpoře podnikání nebo jiného účinku sledovaného zadavatelem reklamy, jemuž byl vysílací čas poskytnut za úplatu nebo za jinou protihodnotu.
Vysílání sponzorovaných pořadů v rozhlase a televizi ve smyslu zákona č. 468/1991 Sb. je zdanitelným plněním, u kterého se uplatní sazba 23 %, protože příjemce sponzorského příspěvku poskytuje sponzorovi protiplnění spadající do oboru JKV 974. Základem daně je výše sponzorského příspěvku. Sponzorováním se podle zákona č. 468/1991 Sb. rozumí jakýkoliv příspěvek poskytnutí fyzickou nebo právnickou osobou k financování pořadů za účelem propagace jména, tovární nebo obchodní známky, známky služeb nebo postavení takové osoby. To znamená, že slouží k dosažení obratu za zdanitelná plnění plátce. Plátce-sponzor má tedy podle § 19 odst. 1 zákona o DPH nárok na odpočet daně zaplacené na vstupu.
Ke zdanitelnému plnění dochází i v souvislosti s poskytnutím sponzorského příspěvku fyzické nebo právnické osobě - plátci DPH, je-li jako protiplnění za poskytnutí sponzorského příspěvku propagováno jméno, tovární nebo obchodní známka, známka služeb nebo postavení sponzora (poskytnutí sponzorského příspěvku sportovnímu oddílu, škole, příspěvek na vydání knihy apod.). Zdanitelné plnění v tomto případě uskutečňuje příjemce sponzorského příspěvku. Při uplatňování DPH se postupuje obdobně jako u sponzorování televizního a rozhlasového vysílání (viz výše). Je-li příjemcem sponzorského příspěvku neplátce DPH, zdanitelné plnění nevzniká, protože službu propagace jména, tovární známky apod. poskytuje neplátce.
Poskytnutí finančního příspěvku, za který není požadováno žádné protiplnění (tj. propagace výrobku, jména apod.) není zdanitelným plněním ve smyslu zákona o DPH a dani nepodléhá.
Obchodní inzerce v denním tisku a časopisech je zařazena v oboru JKV 974 a podléhá tedy zdanění ve výši 23 %. Osobní inzerce je zařazena v oboru JKV 993 a podléhá tedy zdanění ve výši 5 %.
Fotografie reklamní a propagační jsou zařazeny v rámci fotografických prací do oboru JKV 968, a proto se u nich uplatňuje sazba daně ve výši 5 %. Pokud se však takto zhotovené fotografie stanou součástí reklamy v novinách, časopisech, na plakátech apod., zdaní se v rámci reklamní činnosti sazbou daně na výstupu ve výši 23 %.
U služeb zařazených do oboru JKV 974 - obchodní a zprostředkovatelské služby, poskytovaných osobám, které nemají stálou provozovnu, sídlo nebo bydliště na území České republiky, se uplatní osvobození od daňové povinnosti podle ustanovení § 46 zákona o DPH.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.