Opatření ze dne 24.1.1994, kterým se upravuje sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven

15.2.1994 | Sbírka:  281/73 583/1994 | Částka:  10/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
FZ43/94
OPATŘENÍ
ministerstva financí, kterým se upravuje sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven
Referent:
ing. Jeřábek,
tel.: 2454 2289
Čj.: 281/73 583/93
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven účtujících podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele.
(2) Úprava sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven vyplývá z přílohy tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho poprvé při sestavení účetní závěrky za rok 1993.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven
(1) Zdravotní pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele (čj. FMF-V/20 100/1992), doplněných Opatřením čj. V/2-30 864/1992 (Finanční zpravodaj č. 12/1992), postupují při sestavení účetní závěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a postupů účtování pro podnikatele. V rámci prací při sestavování účetní závěrky přeúčtují pojišťovny příslušné účty účtové třídy 5 a účtové třídy 6 na základní fond zdravotního pojištění, a to buď přímo, nebo prostřednictvím účtu 395-Vnitřní zúčtování. Uvedený postup musí být v souladu s příslušnými právními předpisy.1)
(2) Jako účetní případ nového účetního období převedou část zůstatku základního fondu zdravotního pojištění do rezervního fondu v souladu s příslušnými právními předpisy.1)
(3) Účetní závěrku těchto zdravotních pojišťoven tvoří rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu a příloha sestavená v plném rozsahu s výjimkou přehledu o peněžních tocích. V příloze však uvedou položkový přehled tvorby a použití základního fondu zdravotního pojištění.
(4) Účetní závěrku zdravotní pojišťovny nepředkládají finančnímu úřadu, pokud nepředkládají daňové přiznání. Účetní závěrku doručí odboru 14 ministerstvo financí ČR ve dvojím vyhotovení a předloží příslušné statistické správě do 18. března 1994.
1) Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR; Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách; Vyhláška č. 269/1993 Sb.; Vyhláška č. 268/1993 Sb.