Sdělení ze dne 3.10.1994 k evidenci příjmů z pronájmu

3.10.1994 | Sbírka:  281/51 947/94 | Částka:  10/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 337/1992 Sb., 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 28/78 511/2007-281
281/51947/94
Sdělení
Ministerstva financí ze dne 3. října 1994 k evidenci příjmů z pronájmu
Referent:
Ing. Jeřábek,
tel.: 2454 2289
Na základě četných dotazů Ministerstvo financí České republiky sděluje:
Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se za účetní jednotku považují všechny právnické a fyzické osoby, které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost podle zvláštních předpisů, pokud prokazují pro daňové účely své výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
Příjmy z pronájmu ve smyslu § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, nejsou příjmy z podnikatelské ani jiné výdělečné činnosti.
Z toho vyplývá, že fyzické osoby o svých příjmech a výdajích z pronájmu podle citovaného § 9 nemusí účtovat v soustavě jednoduchého ani podvojného účetnictví a nesestavují výkaz o příjmech a výdajích, o majetku a závazcích a nepředkládají jej správci daně.
Pokud fyzické osoby uplatňují u příjmů z pronájmu pro účely daně z příjmů výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení procentem z příjmů (20 %), vedou pouze záznam o zdanitelných příjmech a evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odepisovat. Uplatňují-li u příjmů z pronájmu skutečné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, vedou záznamy o příjmech a výdajích průkazným způsobem tak, aby byly spolehlivým podkladem pro daňové účely. Zejména vedou chronologické záznamy o zdanitelných příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů a jejich celkové roční úhrny, evidenci hmotného a nehmotného majetku, který odpisují, nebo který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytvářejí, evidenci o pohledávkách a závazcích a mzdové listy, pokud vyplácejí mzdy. Při vedení těchto záznamů se postupuje analogicky podle postupu účtování v soustavě jednoduchého účetnictví. Nevede-li poplatník uvedené záznamy, uloží jejich vedení správce daně podle § 39 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Ředitel odboru účetnictví:
Ing. František Havel, v.r.