Pokyn ze dne 20.10.1994 Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek a stálých provozoven (dále jen "organizační složka") zahraničních osob působících na území České republiky

20.10.1994 | Sbírka:  D-96 | Částka:  11/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: D-149
D-96
Pokyn
Ministerstva financí
Uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek a stálých provozoven (dále jen "organizační složka") zahraničních osob působících na území České republiky
Referent: Ing. Ilovičný,
tel. 2454 2227
Č.j. 181/59 277/94
ze dne 20. října 1994
Při uplatňování daně z přidané hodnoty v podmínkách organizačních složek zahraničních osob působících na území ČR se vychází z jednotlivých ustanovení zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o DPH"). V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifických podmínek organizačních složek zahraničních osob, které se odrážejí i v systému uplatňování daně z přidané hodnoty.
1. Základní pojmy
a) organizační složkou zahraniční osoby se rozumí její organizační jednotka zřízená na území ČR podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), nebo stálá provozovna ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
b) příspěvkem na činnost se rozumí finanční prostředky, které mateřská firma poskytuje své organizační složce.
2. Plátci daně z přidané hodnoty
Pokud organizační složka provádí zdanitelná plnění (§ 2 odst.1 zákona o DPH), je osobou podléhající dani, která se musí zaregistrovat povinně nebo se může zaregistrovat na vlastní žádost (§ 5 zákona o DPH). Za zdanitelná plnění se považují i plnění poskytovaná mateřské firmě.
V případě zdanitelných plnění poskytovaných mateřské firmě, kdy organizační složka tato zdanitelná plnění nefakturuje, ale jsou hrazena formou příspěvku na činnost, je tento příspěvek součástí obratu rozhodného pro účely registrace.
Plátcem daně může být pouze organizační složka zapsaná do obchodního rejstříku.
3. Základ daně
Základem daně je cena za zdanitelné plnění, která neobsahuje daň, pokud zákon o DPH nestanoví jinak. V případě zdanitelných plnění uskutečňovaných organizační složkou, kdy organizační složka tato zdanitelná plnění nefakturuje, se použije ustanovení § 14 odst. 13 zákona o DPH. Obdržené finanční prostředky se rozdělí v poměru odpovídajícímu druhu zdanitelných plnění, t.j. za zdanitelná plnění podléhající DPH, zdanitelná plnění osvobozená od daňové povinnosti podle § 25 zákona o DPH a zdanitelná plnění osvobozená od daňové povinnosti podle § 45 a § 46 zákona o DPH. Takto vypočtený základ daně se uvede do příslušných řádků daňového přiznání. Pokud je příspěvek na činnost vyšší, než odpovídá součtu výše uvedených plnění, je považován rozdíl těchto částek za zdanitelné plnění v tuzemsku podléhající DPH. V případech, kdy se do základu daně zahrnuje také příspěvek na činnost, nevchází do základu daně část příspěvku určená k úhradě daňové povinnosti podle zákona o DPH.
4. Vznik daňové povinnosti
Daňová povinnost vzniká dnem uskutečnění zdanitelného plnění. V případech, kdy se jedná o nefakturovaná zdanitelná plnění uskutečněná pro mateřskou firmu, za něž obdržela organizační složka příspěvek na činnost, uvede se základ daně do daňového přiznání ve zdaňovacím období, v němž organizační složka obdržela příspěvek. Pokud je příspěvek poskytován zálohově s vyúčtováním za určené období, uvede se do daňového přiznání ve zdaňovacím období, v němž bylo vyúčtování uskutečněno, nejpozději však za poslední zdaňovací období příslušného kalendářního roku.
5. Služby poskytované mateřské firmě
Pro služby poskytované organizační složkou mateřské firmě platí ustanovení § 46 zákona o DPH. Organizační složky poskytují mateřské firmě nejčastěji obchodní a zprostředkovatelské služby, případně poradenské služby pro řízení podniků. Poskytování těchto služeb organizační složkou mateřské firmě se považuje za poskytování služeb do zahraničí.
6. Poskytování služeb ze zahraničí
Zdanitelným plněním podle § 2 zákona o DPH není poskytování služeb v tuzemsku zahraniční osobou, která nemá na území ČR sídlo, bydliště ani organizační složku a jejíž činnost nesplňuje znaky podnikání podle § 2 obchodního zákoníka.
Účinnost pokynu: od 1. listopadu l994
Pokud bylo postupováno v souladu s tímto pokynem před datem jeho účinnosti, je postup považován za postup podle tohoto pokynu.
Ing. Jan Klak, v. r.
I. náměstek ministra financí