Opatření ze dne 28.2.1994 o klasifikaci zaměstnání

11.4.1994 | Sbírka:  1619/92 | Částka:  20/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 278/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., OP30/95, OP14/95
1619/92
Sdělení
Federálního statistického úřadu
ze dne 10. června 1992
o zavedení Klasifikace zaměstnání (ve znění opatření ČSÚ z 21.5.1995 a opatření ČSÚ z 15.8.1995)
1) Federální statistický úřad sděluje, že podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb., zavádí s účinností od 1. 8. 1992 pro statistické účely mezinárodního srovnávání, klasifikaci zaměstnání (dále jen "klasifikace").
2) Klasifikace nahrazuje jednotnou klasifikaci zaměstnání zavedenou vyhláškou FSÚ č.97/1985 Sb.1), která bude v platnosti souběžně s nově zavedenou klasifikací do 31. 12. 1993. Ustanovení vyhlášky č. 97/1985 Sb. se jako obsolentní nepoužijí.
3) Předmětem klasifikace je vykonávaná konkrétní činnost jednotlivé osoby představující pro činnou osobu hlavní zdroj pracovních příjmů (nejde-li o osobu mimo trvalé pracovní zařazení - hlavní třída 0).
Klasifikaci vydává Federální statistický úřad jako samostatnou publikaci.
4) Pro porovnání statistických informací tříděných podle dosud platné jednoduché klasifikace zaměstnání se použije převodních klíčů vypracovaných FSÚ.
5) Pro účely zabezpečení jednoznačného výkladu obsahu jednotlivých seskupení vydává Federální statistický úřad podrobné vysvětlivky ke klasifikaci.
Nutné dílčí změny a doplňky klasifikace, jakož i její výklad provádí Federální statistický úřad.
Ing. Milouš Vojta v.r.
ředitel odboru 19 FSÚ
KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ
Hlavní třída 1: Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|1000|Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci                 |
|1100|Zákonodárci, vyšší úředníci                       |
|1110|Zákonodárci                               |
|1111|Členové vlády, parlamentu, vedoucí ústředních orgánů /ministři,     |
|  | předsedové, guvernéři/                         |
|1112|Vedoucí pracovníci legislativy /tvorba právních předpisů/        |
|1113|Členové obecních zastupitelstev /starostové, primátoři/         |
|1120|Vyšší státní úředníci                          |
|1121|Vedoucí pracovníci čs. velvyslanectví, vyslanectví a konzulátů      |
|  |/vyslanci, velvyslanci, konzulové,../                  |
|1122|Předsedové Nejvyššího a vrchních státních zastupitelství /vč. zástupců/ |
|1123|Předsedové Ústavního, Nejvyššího, Nejvyššího správního a vrchních    |
|  |soudů /vč.zástupců/                           |
|1124|Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády, vedoucích ústředních    |
|  |orgánů, tiskoví mluvčí                          |
|1125|Vedoucí pracovníci ústředních orgánů, které plní státní záležitosti   |
|  |/kromě orgánů státní správy - 1127/                   |
|1126|Vedoucí kanceláře, sekretariátu ministra, předsedy, vyslance apod.    |
|1127|Vedoucí pracovníci orgánů státní správy, správních úřadů         |
|  |/místopředsedové, náměstci, ředitelé, ved. sekce, odboru, odd./     |
|1128|Vyšší úředníci bezpečnosti a ochrany /policejní ředitel/         |
|1140|Vedoucí pracovníci politických, zájmových a odborových organizací    |
|1141|Vedoucí pracovníci politických organizací a politických stran      |
|1142|Vedoucí pracovníci zájmových, odborových a společenských organizací   |
|1143|Vedoucí pracovníci humanitárních a podobných organizací         |
|1150|Přednostové, tajemníci a vedoucí pracovníci okresních a obecních úřadů  |
|1200|Vedoucí a řídící pracovníci velkých organizací, společností, podniků   |
|  |apod. vč. jejich organizačních jednotek /manažeři/            |
|1210|Ředitelé a prezidenti velkých organizací, podniků, společností      |
|1220|Vedoucí pracovníci výrobních, provozních a jiných dílčích celků velkých |
|  |organizací, podniků apod. /organiz. jednotek/              |
|1221|Vedoucí pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti   |
|1222|Vedoucí pracovníci v průmyslu /ve výrobě/                |
|1223|Vedoucí pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví            |
|1224|Vedoucí pracovníci ve velkoobchodě a v maloobchodě /vč. export, import/ |
|1225|Vedoucí pracovníci v restauracích a hotelích               |
|1226|Vedoucí pracovníci v dopravě, skladování, telekomunikacích a       |
|  |na poštovních úřadech                          |
|1227|Vedoucí pracovníci v organizacích zaměřených na poskytování obchodních  |
|  |služeb /např.v bankovnictví,pojišťovnictví apod./            |
|1228|Vedoucí pracovníci v pečovatelských, úklidových a podobných službách   |
|1229|Vedoucí pracovníci dílčích celků jinde neuvedení /kulturních,      |
|  |zdravotnických, školských, sport.apod., např.ředitelé škol/       |
|1230|Vedoucí pracovníci univerzálních dílčích celků /organiz.jednotek,    |
|  |seskupení, útvarů apod., např.ředitelé, náměstci..../          |
|1231|Vedoucí pracovníci finančních a hospodářských /správních/ útvarů     |
|1232|Vedoucí pracovníci personálních útvarů a útvarů průmyslových vztahů   |
|1233|Vedoucí pracovníci odbytových útvarů /vč. průzkumu trhu/         |
|1234|Vedoucí pracovníci reklamních útvarů a útvarů pro styk s veřejností   |
|1235|Vedoucí pracovníci zásobovacích útvarů                  |
|1236|Vedoucí pracovníci výpočetních útvarů                  |
|1237|Vedoucí pracovníci výzkumných a vývojových útvarů            |
|1239|Vedoucí pracovníci ostatních útvarů jinde neuvedení           |
|1300|Vedoucí, ředitelé, kteří řídí malý podnik, organizaci, společnost    |
|  |/za pomoci nejvýše jednoho dalšího řídícího pracovníka/         |
|1310|Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací               |
|1311|Vedoucí, ředitelé v zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivosti    |
|1312|Vedoucí, ředitelé v průmyslu /ve výrobě/                 |
|1313|Vedoucí, ředitelé ve stavebnictví a zeměměřictví             |
|1314|Vedoucí, ředitelé ve velkoobchodu a maloobchodu             |
|1315|Vedoucí, ředitelé v restauracích a hotelích               |
|1316|Vedoucí, ředitelé v dopravě, skladování, telekomunikacích a na poštovních|
|  |úřadech                                 |
|1317|Vedoucí, ředitelé v podnicích poskytujících obchodní služby       |
|1318|Vedoucí, ředitelé pečovatelských, úklidových a podobných služeb     |
|1319|Vedoucí, ředitelé malých podniků, organizací ostatní jinde neuvedení   |
|  |/školství, kultura, sport, zdravotnictví apod./             |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 2: Vědečtí a odborní duševní pracovníci
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|2000|Vědečtí a odborní duševní pracovníci                   |
|2100|Vědci a odborníci ve fyzikálních a příbuzných vědách, architekti a    |
|  |techničtí inženýři /tvůrčí pracovníci/                  |
|2110|Vědci a odborníci ve fyzikálních, chemických a příbuzných oborech    |
|2111|Fyzikové a astronomové                          |
|2112|Meteorologové                              |
|2113|Chemici                                 |
|2114|Geologové, geofyzici, geodeti, hydrologové apod.             |
|2119|Ostatní vědci a odborníci v příbuzných oborech jinde neuvedení      |
|2120|Vědci a odborníci v oblasti matematiky, statistiky a v příbuzných     oborech|
|2121|Matematici a odborníci v příbuzných oborech               |
|2122|Statistici                                |
|2129|Vědci a odborníci v příbuzných oborech jinde neuvedení          |
|2130|Vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky              |
|2131|Projektanti a analytici výpočetních systémů               |
|2132|Programátoři                               |
|2139|Ostatní odborníci zabývající se VT jinde neuvedení            |
|2140|Architekti, projektanti, konstruktéři a techničtí vědci a inženýři    |
|  |/tvůrčí pracovníci/                           |
|2141|Hlavní architekti, architekti a plánovači měst, urbanisté, projektanti  |
|  |měst a obcí, dopravních sítí /kromě bytových ar./            |
|2142|Projektanti staveb a areálů, stavební inženýři              |
|2143|Projektanti elektrotechnických zařízení, elektroinženýři         |
|2144|Projektanti elektronických systémů a telekomunikačních sítí,       |
|  |inženýři - elektronici                          |
|2145|Projektanti a konstruktéři strojních zařízení, strojní inženýři     |
|2146|Chemičtí inženýři, technologové                     |
|2147|Důlní a hutní inženýři, technologové, metalurgové            |
|2148|Kartografové a průzkumníci                        |
|2149|Ostatní architekti,projektanti, konstruktéři a tech.inženýři jinde    |
|  |neuvedení /tvůrčí pracovníci/                      |
|2200|Vědci, odborníci a inženýři v biologických, lékařských a příbuzných   |
|  |oborech                                 |
|2210|Vědci, odborníci a inženýři v biologických a příbuzných oborech     |
|2211|Bakteriologové, biologové, ekologové, zoologové... a odborníci      |
|  |v příbuzných oborech                           |
|2212|Farmakologové, anatomové, biochemici, fyziologové, patologové a odborníci|
|  |v příbuzných oborech                           |
|2213|Agronomové, šlechtitelé a odborníci v příbuzných oborech         |
|2220|Odborní zdravotničtí a veterinární pracovníci              |
|2221|Lékaři, ordináři /kromě zubních lékařů/                 |
|2222|Zubní lékaři /dentisté/                         |
|2223|Veterinární lékaři                            |
|2224|Farmaceuti, magistři v lékárně, lékárníci                |
|2225|Hygienici                                |
|2300|Odborní pedagogičtí pracovníci                      |
|2310|Vědeckopedagogičtí pracovníci a učitelé na vysokých školách       |
|2311|Vědeckopedagogičtí pracovníci                      |
|2319|Ostatní učitelé na vysokých školách                   |
|2320|Učitelé středních škol                          |
|2321|Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů                 |
|2322|Učitelé odborných předmětů                        |
|2323|Učitelé praktického vyučování /kromě mistrů - skupina 334/        |
|2330|Učitelé základních škol a předškolní výchovy               |
|2331|Učitelé základních škol                         |
|2332|Učitelé předškolní výchovy                        |
|2340|Učitelé na speciálních školách                      |
|2341|Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na speciálních školách      |
|  |/vč.učitelů speciálních základních škol a předškol.vých./        |
|2342|Učitelé odborných předmětů na speciálních školách            |
|2343|Učitelé praktického vyučování na speciálních školách           |
|2350|Učitelé a odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení         |
|2351|Specialisté zaměření na metody výuky /např.audiovizuální.../       |
|2352|Školní inspektoři                            |
|2353|Učitelé základních uměleckých škol /vč.soukromých učitelů uměleckých   |
|  |předmětů/                                |
|2355|Učitelé pedagogických středisek a pedagogickopsychologických poraden   |
|2356|Odborní pedagogové v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy   |
|2359|Ostatní odborní pedagogičtí pracovníci jinde neuvedení /např.odborní   |
|  |instruktoři/                               |
|2400|Ostatní vědci a odborní duševní pracovníci jinde neuvedení        |
|2410|Vědci a odborní duševní pracovníci v oblasti podnikání a v příbuzných  |
|  |oborech                                 |
|2411|Odborní pracovníci na úseku účetnictví, financí, rozpočtů, daní, apod., |
|  |hlavní účetní                              |
|2412|Odborní pracovníci na úseku zaměstnaneckých, personálních věcí      |
|2413|Odborní pracovníci v bankovnictví a peněžnictví             |
|2419|Ostatní odborní pracovníci v oblasti podnikání /např.styk s veřejnosti, |
|  |patentový zástupce,průzkum trhu,reklama apod./              |
|2420|Odborní pracovníci v právní oblasti                   |
|2421|Právníci, právní poradci /mimo advokacie a soudnictví/          |
|2422|Soudci /kromě předsedů Ústavního, Nejvyššího, Nejvyššího správního a  |
|  |vrchních soudů a jejich zástupců/                    |
|2423|Notáři                                  |
|2424|Státní zástupci /kromě předsedů Nejvyššího a vrchních státních      |
|  |zastupitelství a jejich zástupců/                    |
|2425|Advokáti                                 |
|2426|Právní asistenti, praktikanti a koncipienti               |
|2429|Ostatní odborníci v právní oblasti jinde neuvedení            |
|2430|Archiváři, knihovníci a odborní pracovníci v příbuzných oborech     |
|2431|Odborní archiváři /kromě řadových - hl.třída 4/             |
|2432|Odborní pracovníci knihoven /kromě řadových - hl.třída 4/        |
|2433|Odborní pracovníci v informacích /např.VTI../              |
|2434|Odborní pracovníci - kurátoři /muzeí,galérií../             |
|2439|Ostatní odborní pracovníci kultury a osvěty jinde neuvedení       |
|2440|Odborní pracovníci ve společenských vědách a v příbuzných oborech    |
|2441|Ekonomové - vědečtí pracovníci, specialisté, experti           |
|2442|Sociologové, antropologové, archeologové, geografové, kriminologové a  |
|  |odborníci příbuzných oborů                        |
|2443|Filozofové, historici, politologové                   |
|2444|Filologové, jazykovědci, grafologové a pod.               |
|2445|Psychologové                               |
|2446|Odborní pracovníci v oblasti sociální péče /odborní sociální pracovníci, |
|  |kromě řadových - hl. třída 3/                      |
|2447|Tlumočníci a překladatelé                        |
|2450|Umělečtí pracovníci, novináři a redaktoři                |
|2451|Spisovatelé, autoři, kritikové, novináři, redaktoři           |
|2452|Sochaři, malíři, umělečtí restaurátoři, grafici a výtvarníci       |
|2453|Hudební skladatelé, dirigenti, zpěváci, hudebníci            |
|2454|Choreografové, baletní mistři a tanečníci                |
|2455|Režiséři, scénáristé, dramaturgové divadel, filmu, rozhlasu a televize, |
|  |vyprávěči                                |
|2456|Komentátoři, reportéři a žurnalisté v televizi a rozhlase        |
|2457|Herci /vč. loutkoherců/, animátoři                    |
|2458|Umělečtí designéři a návrháři                      |
|2459|Ostatní umělečtí pracovníci jinde neuvedení               |
|2460|Odborní pracovníci církevních a náboženských instituci /duchovní/    |
|2470|Odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení            |
|2534|Učitelé jazykových škol a učitelé jazyků/kromě učitelů jazyků na školách/|
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 3: Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|3000|Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných|
|  |oborech                                 |
|3100|Technici ve fyzikálních, technických a v příbuzných oborech       |
|3110|Technici ve fyzikálních, technických a příbuzných oborech        |
|3111|Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech               |
|3112|Stavební technici                            |
|3113|Elektrotechnici                             |
|3114|Elektronici a technici v radiokomunikacích a telekomunikacích          |
|3115|Strojírenští technici                          |
|3116|Chemičtí technici                            |
|3117|Důlní a hutní technici                          |
|3118|Technici v kartografii, kresliči a zeměměřiči              |
|3119|Ostatní techničtí pracovníci jinde neuvedení               |
|3120|Techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky            |
|3121|Poradenství ve výpočetní technice                    |
|3122|Operátoři a obsluha výpočetní techniky                  |
|3123|Operátoři průmyslových robotů, NC strojů                 |
|3129|Ostatní technici ve výpočetní technice jinde neuvedení          |
|3130|Obsluha optických a elektronických zařízení               |
|3131|Fotografové /včetně uměleckých/                     |
|3132|Obsluha zařízení pro záznam zvuku, obrazu, operátoři kamery /vč.filmových|
|  |a televizních/                              |
|3133|Obsluha vysílacího a telekomunikačního zařízení /vč.obsluhy telegrafu/  |
|  |/kromě obsl.telefonní ústředny a dálnopisu(tř.4)             |
|3134|Obsluha lékařských zařízení                       |
|3139|Obsluha ostatních optických a elektronických zařízení jinde neuvedená  |
|3140|Letecký a lodní personál /odborný/                    |
|3141|Lodní mechanici                             |
|3142|Lodní důstojníci a lodivodi /kapitáni,velitelé plavidel,navigátoři apod./|
|3143|Piloti, navigátoři a letečtí technici                  |
|3144|Řídící letového provozu                         |
|3145|Letečtí dispečeři a pracovníci v příbuzných oborech/např.operátoři    |
|  |letecké stanice, řídící odbavovací plochy apod./             |
|3146|Bezpečnostní technici leteckého provozu                 |
|3150|Bezpečnostní, protipožární, kolaudační technici a technici kontroly   |
|  |zdravotní nezávadnosti a jakosti                     |
|3151|Kolaudační technici a technici protipožární ochrany, specialisté     |
|  |pro prevenci požárů a zjišť.příčin pož./kromě hasičů/          |
|3152|Bezpečnostní technici a technici pro kontrolu zdravotní nezávadnosti a  |
|  |jakosti /vozidel, postupů, výrobků apod./                |
|3160|Technici železničního provozu                      |
|3200|Techničtí pracovníci v oblasti biologie, zdravotničtí a zemědělští    |
|  |pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech               |
|3210|Techničtí a laboratorní pracovníci v oblasti biologie,zemědělství a   |
|  |v příbuzných oborech                           |
|3211|Technici a laboranti v oblasti biologie a v příbuz.oborech        |
|  |/vč.zdravotnických laborantů/                      |
|3212|Technici v agronomii, v lesnictví a v zemědělství            |
|3213|Poradci v zemědělství a v lesnictví                   |
|3220|Zdravotničtí asistenti, optici a rehabilitační pracovníci        |
|3221|Asistenti zdravotničtí                          |
|3222|Asistenti hygienické služby                       |
|3223|Dietetici a odborníci pro výživu                     |
|3224|Optici a optometrici                           |
|3225|Zubní asistenti                             |
|3226|Rehabilitační a fyzioterapeutičtí pracovníci /vč.odb.masérů/       |
|3227|Veterinární asistenti                          |
|3228|Farmaceutičtí asistenti                         |
|3229|Ostatní střední zdravotničtí pracovníci jinde neuvedení         |
|3230|Odborní ošetřovatelé, zdravotní sestry                  |
|3231|Ošetřovatelé, všeobecné zdravotní sestry                 |
|3232|Ženské sestry, porodní asistentky                    |
|3233|Sestry pro péči o dítě                          |
|3234|Sestry pro psychiatrickou péči                      |
|3235|Sestry pro intenzivní péči                        |
|3240|Lidoví léčitelé                             |
|3300|Pedagogičtí pracovníci                          |
|3310|Pedagogové v mimoškolních zařízeních                   |
|3311|Vychovatelé v družinách, klubech, domovech dětí a mládeže a podobných  |
|  |zařízeních                                |
|3312|Vedoucí zájmových kroužků /z povolání/                  |
|3320|Pedagogové pro předškolní výchovu                    |
|3330|Pedagogové na speciálních školách a v zařízeních ústavní a ochranné   |
|  |výchovy                                 |
|3331|Vychovatelé na speciálních školách                    |
|3332|Vychovatelé školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy   |
|3340|Ostatní pedagogové                            |
|3341|Instruktoři a mistři odborné výchovy                   |
|3342|Pedagogové v oblasti dalšího vzdělávání                 |
|3343|Pomocní instruktoři autoškol, létání apod.                |
|3349|Ostatní pedagogové jinde neuvedení                    |
|3400|Jiní pomocní odborní pracovníci                     |
|3410|Odborní pracovníci - zprostředkovatelé obchodních a finančních transakcí |
|3411|Zprostředkovatelé finančních transakcí, obchodu s cennými papíry,    |
|  |devizami a makléři                            |
|3412|Pojišťovací agenti                            |
|3413|Obchodníci s realitami                          |
|3414|Konzultanti a organizátoři zájezdů                    |
|3415|Obchodní cestující, profesionální poradci v obchodě, obchodní zástupci  |
|3416|Nákupčí                                 |
|3417|Odhadci a zbožíznalci                          |
|3418|Aukcionáři a dražebníci                         |
|3419|Ostatní pracovníci - obchodní zprostředkovatelé jinde neuvedení     |
|3420|Zástupci - agenti - obchodní, přepravní, pracovních úřadů a pracovníci  |
|  |v příbuzných oborech                           |
|3421|Obchodní agenti                             |
|3422|Odbytoví a přepravní agenti                       |
|3423|Zprostředkovatelé práce a agenti pracovních úřadů            |
|3429|Ostatní obchodní agenti a makléři jinde neuvedení            |
|3430|Odborní administrativní pracovníci                    |
|3431|Odborné sekretářky, sekretáři                      |
|3433|Pracovníci v oblasti účetnictví, fakturace, rozpočetnictví, kalkulace  |
|3434|Pracovníci v oblasti statistiky a matematiky               |
|3435|Pracovníci v oblasti práce a mezd /kromě účetních /           |
|3436|Referenti osobních oddělení                       |
|3439|Ostatní odborní administrativní pracovníci jinde neuvedení        |
|  |/např.konzulární úřednici/                        |
|3440|Celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech       |
|3441|Celní pracovníci                             |
|3442|Berní a daňoví pracovníci                        |
|3443|Pracovníci sociálního a důchodového zabezpečení             |
|3444|Pracovníci pasových oddělení a oddělení udělující různá povolení /vývoz, |
|  |dovoz, stavby.../                            |
|3449|Ostatní celní a daňoví pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech jinde|
|  |neuvedení /kontroloři hmotnosti,cen,mezd ap./              |
|3450|Policejní inspektoři a detektivové                    |
|3451|Policejní inspektoři, komisaři                      |
|3452|Vyšetřovatelé                              |
|3453|Detektivové, kriminalisté                        |
|3460|Sociální pracovníci                           |
|3470|Výkonní pracovníci umění a zábavy                    |
|3471|Aranžéři, průmysloví a komerční návrháři, bytoví architekti       |
|3472|Rozhlasoví, televizní a jiní hlasatelé                  |
|3473|Pouliční a baroví hudebníci, zpěváci a tanečníci, diskžokejové /noční  |
|  |kluby apod./                               |
|3474|Pracovníci cirkusů, klauni, kouzelníci, akrobaté a pracovníci      |
|  |v příbuzných oborech                           |
|3479|Ostatní pracovníci umění a zábavy jinde neuvedení            |
|3480|Profesionální sportovci a pracovníci ve sportu              |
|3481|Profesionální sportovci                         |
|3482|Trenéři, cvičitelé a úředníci sportovních podniků a klubů        |
|3490|Nevysvěcení profesionální pracovníci náboženských společností      |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 4: Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|4000|Nižší administrativní pracovníci (úředníci)               |
|4100|Nižší administrativní pracovníci /kromě úředníků ve službách a obchodě/ |
|4110|Kancelářští a manipulační pracovníci, sekretářky, písařky        |
|4111|Písařky - opisovačky, stenotypistky                   |
|4112|Kancelářští a manipulační pracovníci a obsluha zařízení na zpracování  |
|  |textu /telex, telefax, dálnopis/                     |
|4113|Pracovníci přípravy dat VT                        |
|4114|Obsluha kalkulačních strojů                       |
|4115|Sekretářky, sekretáři                          |
|4120|Úředníci zpracovávající číselné údaje                  |
|4121|Nižší účetní                               |
|4122|Nižší statistici                             |
|4123|Nižší finanční, daňoví úředníci a úředníci v příbuzných oborech     |
|4130|Úředníci ve skladech, v dopravě a v přepravě               |
|4131|Úředníci ve skladech /vč. vážních/                    |
|4132|Úředníci ve výrobě /např.výrobní plánovači/               |
|4133|Úředníci v dopravě a v přepravě /dispečeři, kontroloři apod./      |
|4140|Úředníci v knihovnách, na poštách a v příbuzných oborech         |
|4141|Řadoví knihovníci, archiváři, evidenční pracovníci            |
|4142|Poštovní doručovatelé, úředníci v třídírnách               |
|4143|Korektoři, kódovači a pracovníci v příbuzných oborech          |
|4190|Ostatní nižší úředníci jinde neuvedení                  |
|4200|Úředníci ve službách a v obchodě                     |
|4210|Pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech               |
|4211|Pokladníci /v bankách, pojišťovnách, spořitelnách, na poště apod./    |
|4212|Úředníci na přepážkách a směnárníci /v bankách, pojišťovnách,      |
|  |spořitelnách,na poště apod./                       |
|4213|Pokladníci v obchodě, společném stravování apod.             |
|4214|Prodavači vstupenek, jízdenek apod.                   |
|4215|Bookmakeři, krupiéři a úředníci sázkových kanceláří           |
|4216|Inkasisté /výběrčí dluhů/                        |
|4219|Ostatní pokladníci a pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení   |
|  |/např.zastavárníci,půjčovatelé peněz na úrok apod./           |
|4220|Pracovníci poskytující různé informace                  |
|4221|Úředníci cestovních kanceláří                      |
|4222|Recepční                                 |
|4223|Telefonisté                               |
|4224|Informátoři                               |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 5: Provozní pracovníci ve službách a obchodě
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|5000|Provozní pracovníci ve službách a obchodě                |
|5100|Obsluhující pracovníci                          |
|5110|Obsluhující pracovníci v dopravě a při cestování /průvodci/       |
|5111|Obsluhující pracovníci v dopravě a stevardi /vč.obsluhy lůžkových vozů/ |
|5112|Vlakvedoucí, vlakové čety, průvodčí /vč.palubních průvodčí/       |
|5113|Průvodci /turistických zájezdů, historických a kulturních památek.../  |
|5120|Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech     |
|5121|Pracovníci dohlížející nad obsluhujícím personálem, hospodyně      |
|5122|Kuchaři                                 |
|5123|Číšnici, servírky                            |
|5124|Barmani                                 |
|5130|Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé                    |
|5131|Dětské pěstounky, pečovatelky, pomocní vychovatelé /v jeslích,      |
|  |v domácnosti.../                             |
|5132|Pečovatelé a pomocní ošetřovatelé v zařízeních sociální péče,      |
|  |v nemocnicích a pod.institucích                     |
|5133|Pečovatelé v domácnosti /o nemocné, invalidy, přestárlé občany apod./  |
|5139|Ostatní pečovatelé a pomocní ošetřovatelé jinde neuvedení        |
|5140|Pracovníci zajišťující ostatní osobní služby               |
|5141|Kadeřníci a holiči                            |
|5142|Kosmetici, maskéři                            |
|5143|Manikéři a pedikéři                           |
|5144|Maséři                                  |
|5145|Pracovníci v pohřební službě vč. balzamovačů lidských těl        |
|5149|Ostatní pracovníci zajišťující osobní služby jinde neuvedení       |
|  |/např.pracovník v lázních, hosteska, společnice apod./          |
|5150|Astrologové, jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech        |
|5151|Astrologové                               |
|5152|Jasnovidci a pracovníci v příbuzných oborech               |
|5160|Pracovníci ochrany a ostrahy                       |
|5161|Hasiči, požárníci                            |
|5162|Pracovníci bezpečnostních orgánů /např.policisté, strážníci, ostraha,  |
|  |obchůzkáři apod./                            |
|5163|Pracovníci nápravné výchovy /vězenští dozorci/              |
|5165|Pracovníci ochrany v dopravě                       |
|5169|Ostatní pracovníci ochrany a ostrahy jinde neuvedení /např.tělesní    |
|  |strážci, plavčíci, polesní apod./                    |
|5200|Prodavači, manekýni a předváděči zboží                  |
|5210|Prodavači v obchodech a předváděči zboží                 |
|5211|Prodavači v obchodech                          |
|5212|Předváděči zboží                             |
|5220|Prodavači ve stáncích a na tržištích                   |
|5230|Manekýni, manekýnky a modelky                      |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 6: Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech (kromě obsluhy strojů a zařízení)
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|6000|Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a v příbuzných oborech  |
|  |/kromě obsluhy strojů a zařízení - hl.třída 8/              |
|6100|Kvalifikovaní dělníci v zemědělství,lesnictví, rybářství, myslivosti -  |
|  |orientovaní na trh                            |
|6110|Zahradníci a pěstitelé orientovaní na trh                |
|6111|Pěstitelé polních plodin                         |
|6112|Ovocnáři, vinaři, chmelaři a ostatní pěstitelé plodin rostoucích     |
|  |na stromech a keřích                           |
|6113|Zahradníci a pěstitelé zahradních plodin a sazenic            |
|6114|Pěstitelé aromatických a léčivých plodin                 |
|6115|Pěstitelé různých plodin /kombinace polních, zahradních plodin a plodin |
|  |rostoucích na stromech a keřích/                     |
|6120|Chovatelé zvířat pro trh a pracovníci v příbuzných oborech        |
|6121|Chovatelé hospodářských zvířat /kromě drůbeže a včel/          |
|6122|Chovatelé drůbeže                            |
|6123|Včelaři a chovatelé bource morušového                  |
|6124|Chovatelé hospodářských zvířat, drůbeže, včel ap.            |
|6125|Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v ZOO                  |
|6129|Ostatní chovatelé, ošetřovatelé zvířat jinde neuvedení /v rezervacích,  |
|  |stájích,cirkusech, výzkumných ústavech a pod.institucích/        |
|6130|Pěstitelé a     chovatelé orientovaní na trh /smíšené hospodářství/     |
|6140|Kvalifikovaní dělníci v lesnictví a v příbuzných oborech         |
|6141|Dělníci pro pěstění a ošetřování lesa                  |
|6142|Dělníci pro těžbu dřeva /kromě obsluhy pojízdných zařízení/       |
|6143|Uhlíři, dělníci zaměření na výrobu dřevěného uhlí a pracovníci      |
|  |v příbuzných oborech                           |
|6150|Kvalifikovaní dělníci v rybářství a myslivosti              |
|6151|Kvalifikovaní dělníci zabývající se chovem vodních živočichů       |
|6152|Rybáři                                  |
|6153|Myslivci, lovci a stopaři                        |
|6200|Dělníci získávající obživu v zemědělství a rybářství /samozásobitelé/  |
|6210|Samozásobitelští zemědělci a rybáři                   |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 7: Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři (kromě obsluhy strojů a zařízení)
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|7000|Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři /kromě obsluhy|
|  |strojů a zařízení/                            |
|7100|Kvalifikovaní dělníci při dobývání surovin, stavební dělníci a dělníci  |
|  |v příbuzných oborech /kromě obsluhy stroj.a zař./            |
|7110|Horníci při dobývání surovin, dělníci pro práci s výbušninami a kameníci |
|7111|Horníci, lamači pro uhelné doly                     |
|7112|Horníci, lamači pro rudné doly                      |
|7113|Horníci pro dobývání nerudných surovin a kamenolamači          |
|7114|Střelmistři                               |
|7115|Dělníci pro opracovávání kamene /vč. opracování žuly, mramoru apod./   |
|7116|Mechanici báňské záchranné služby                    |
|7120|Stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných oborech|
|7121|Zedníci pracující s tradičními materiály /bambus, hlína atd./      |
|7122|Zedníci, kameníci, omítkáři                       |
|7123|Betonáři, dělníci specializovaní na pokládání betonových povrchů a teraca|
|7124|Tesaři a truhláři                            |
|7125|Stavební montážnici                           |
|7126|Asfaltéři, dlaždiči                           |
|7127|Lešenáři                                 |
|7129|Ostatní stavební dělníci hlavní stavební výroby a pracovníci v příbuzných|
|  |oborech jinde neuvedení                         |
|7130|Kvalifikovaní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a pracovníci|
|  |v příbuzných oborech                           |
|7131|Stavební pokrývači                            |
|7132|Stavební podlaháři, parketáři a obkladači                |
|7133|Stavební štukatéři                            |
|7134|Izolatéři                                |
|7135|Sklenáři                                 |
|7136|Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci, klempíři           |
|7137|Stavební a provozní elektrikáři                     |
|7139|Ostatní dělníci zajišťující dokončovací stavební práce a dělníci     |
|  |v příbuzných oborech jinde neuvedení                   |
|7140|Malíři, lakýrníci, tapetáři, čističi, kominíci a pracovníci v příbuzných |
|  |oborech                                 |
|7141|Malíři a tapetáři                            |
|7142|Lakýrníci a pracovníci v příbuzných oborech               |
|7143|Kominíci, čističi budov /vč. výškových/                 |
|7200|Kvalifikovaní kovodělníci a strojírenští dělníci /kromě obsluhy strojů a |
|  |zařízení - hl.třída 8/                          |
|7210|Formíři, svářeči, výrobci a opraváři výrobků z plechů, potápěčské čety a |
|  |pracovníci v příbuzných oborech                     |
|7211|Formíři a jádraři                            |
|7212|Svářeči, řezači plamenem a páječi                    |
|7213|Výrobci a opraváři výrobků a dílů z plechů /ocelových, pokovených,    |
|  |měděných, cínových, mosazných, hliníkových apod./            |
|7214|Montéři kovových konstrukcí                       |
|7215|Montéři lan a zdvihacích zařízení /např.na lodích, letadlech, vrtních  |
|  |věžích apod./                              |
|7216|Členové potápěčských čet /opraváři, montéři ... provádějící různé práce |
|  |pod vodou, vč. záchranářů/                        |
|7217|Montéři - kotláři                            |
|7220|Kováři, nástrojaři, zámečníci a pracovníci v příbuzných oborech     |
|7221|Kováři, obsluha kovacích lisů, obsluha bucharů              |
|7222|Nástrojáři, kovomodeláři, kovodělníci, zámečníci             |
|7223|Seřizovači a obsluha obráběcích strojů /kromě obsluhy automatických a  |
|  |poloautomatických obráběcích strojů - skupina 821/            |
|7224|Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů                   |
|7225|Puškaři                                 |
|7226|Umělečtí pozlacovači, zlatotepci, cínaři apod.              |
|7227|Umělečtí zámečníci a umělečtí kováři                   |
|7228|Kovolijci, cizeléři                           |
|7230|Mechanici a opraváři strojů a zařízení /bez mechaniků a opravářů     |
|  |elektrických a elektronických strojů a zařízení/             |
|7231|Mechanici a opraváři motorových vozidel /kromě autoklempířů/       |
|7232|Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení             |
|7233|Mechanici a opraváři lodních motorů, trupů a zařízení          |
|7234|Mechanici a opraváři kolejových vozidel                 |
|7235|Mechanici a opraváři obráběcích strojů, zemědělských strojů a      |
|  |průmyslového strojního zařízení jinde neuvedeného            |
|7239|Ostatní mechanici a opraváři strojů a zařízení /bez elektro/ jinde    |
|  |neuvedení /např.geolog.průzkum.zař.,zabezpeč.zař.ap./          |
|7240|Mechanici, seřizovači a opraváři elektrických a elektronických zařízení a|
|  |přístrojů                                |
|7241|Elektromechanici, opraváři a seřizovači různých typů elektrických    |
|  |zařízení, přístrojů, motorů, generátorů, apod./             |
|7242|Mechanici, opraváři a seřizovači elektrických částí automobilů, letadel a|
|  |lodí                                   |
|7243|Mechanici, seřizovači, opraváři elektronických zařízení /technického   |
|  |vybavení počítačů, zabezpeč.zařízení apod./               |
|7244|Telefonní a telegrafní mechanici, montéři a opraváři           |
|7245|Montéři a opraváři rozhlasových a televizních přijímačů, magnetofonů,  |
|  |gramofonů a pod. zařízení vč.montérů antén                |
|7246|Montéři a opraváři silnoproudých elektrických vedení/vč.spojování kabelů/|
|7247|Montéři a opraváři slaboproudých elektrických vedení           |
|7300|Výrobci a opraváři přesných přístrojů, umělečtí řemeslníci, polygrafové a|
|  |prac.v příbuz.oborech /kromě obsluhy strojů/               |
|7310|Výrobci a opraváři přesných přístrojů a nástrojů z kovů a podobných   |
|  |materiálů a výrobci a opraváři šperků                  |
|7311|Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení /optických, |
|  |měřicích,chirurgických,vákuářských zař. apod./              |
|7312|Výrobci a ladiči hudebních nástrojů                   |
|7313|Klenotníci a zlatníci /výrobci a opraváři šperků a předmětů z drahých  |
|  |kovů/                                  |
|7314|Ortopedičtí mechanici a protetici, bandažisté vč. výrobců a opravářů   |
|  |zubních pomůcek a protéz                         |
|7320|Hrnčíři, skláři a pracovníci v příbuzných oborech /ruční výroba/     |
|7321|Výrobci hrnčířského, porcelánového zboží, žáruvzdorných výrobků, brusných|
|  |kotoučů vč. výroby cihel a pod. /ruční výroba/              |
|7322|Dělníci při výrobě skla, skláři vč. brusičů a leštičů /vč. odlévačů   |
|  |skleněných čoček/                            |
|7323|Rytci a leptaři skleněných předmětů                   |
|7324|Malíři skla a keramiky a pracovníci v příbuzných oborech /vč.výrobců   |
|  |zrcadel, malířů písmen.../                        |
|7330|Umělečtí řemeslníci zpracovávající a vyrábějící předměty z kamene, dřeva,|
|  |textilu, kůže a pod. materiálů /folklór/                     |
|7331|Umělečtí zpracovatelé dřeva, kamene, kostí, hlíny a podobných materiálů |
|  |tradičními postupy                            |
|7332|Umělečtí řemeslníci zpracovávající textil, kůži a příbuzné materiály   |
|  |tradičními postupy /pletení,vyšívání,paličkování/            |
|7340|Polygrafové, knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech /kromě obsluhy |
|  |strojů/                                 |
|7341|Tiskaři, sazeči /kromě obsluhy tiskárenských strojů - skupina 825/    |
|7342|Stereotypéři a galvanotypéři                       |
|7343|Rytci a leptaři /vč.ručních rytců do dřeva, gumy, linolea apod./     |
|7344|Fotografové a pracovníci v příbuzných oborech              |
|7345|Knihvazači a pracovníci v příbuzných oborech /vč. výrobců reliéfních   |
|  |obrazů a titulů na knihách/                       |
|7346|Sítotiskaři, deskotiskaři a textilní tiskaři               |
|7400|Ostatní kvalifikovaní zpracovatelé a výrobci /kromě obsluhy strojů    |
|  |zařízení - hl.třída 8/                          |
|7410|Kvalifikovaní zpracovatelé, výrobci potravinářských výrobků       |
|7411|Zpracovatelé masa, ryb vč. uzenářů a konzervovačů masa a ryb       |
|7412|Zpracovatelé pekárenských a cukrářských výrobků /např. pekaři,moučníkáři,|
|  |cukráři, cukrovinkáři/                          |
|7413|Výrobci a zpracovatelé mlékárenských výrobků               |
|7414|Konzervovači ovoce, zeleniny a příbuzných produktů            |
|7415|Ochutnávači potravin a nápojů                      |
|7416|Zpracovatelé tabáku a výrobci tabákových výrobků             |
|7419|Ostatní zpracovatelé - výrobci potravinářských výrobků jinde neuvedení  |
|7420|Zpracovatelé dřeva, truhláři a dělníci v příbuzných oborech       |
|7421|Impregnátoři a úpraváři dřeva                      |
|7422|Umělečtí truhláři, řezbáři a výrobci výrobků ze dřeva vč.opravářů    |
|  |/za pomoci jednoduchých nástrojů/                    |
|7423|Seřizovači a seřizovači-obsluhovači dřevoobráběcích strojů        |
|7424|Košíkáři a pletaři nábytku a dělníci v příbuzných oborech /výrobci košťat|
|  |apod./                                  |
|7430|Kvalifikovaní výrobci textilií, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a    |
|  |kvalifikovaní dělníci v příbuzných oborech                |
|7431|Kvalifikovaní dělníci připravující přírodní vlákna pro další zpracování |
|  |/např. vlnu, bavlnu, len, konopí apod./                 |
|7432|Přadláci, ruční tkalci, pletaři a jiní výrobci ručně vyráběných tkanin  |
|7433|Dámští a pánští krejčí a kloboučníci vč. opravářů oděvů a výrobců    |
|  |scénických kostýmů a krojů-kromě obsl.š.stroj.ve výr.          |
|7434|Kožešníci a pracovníci v příbuzných oborech               |
|7435|Modeláři a střihači textilu, kůží a podobných materiálů /vč. modelářů a |
|  |střihačů klobouků, rukavic a čepic/                   |
|7436|Švadleny, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech /vč. šití technické |
|  |konfekce a výroby deštníků                        |
|7437|Čalouníci a pracovníci v příbuzných oborech /vč. autočalouníků a výrobců |
|  |matrací/                                 |
|7439|Ostatní dělníci při výrobě textilu, oděvů a výrobků z kůží, kožešin a  |
|  |podobných materiálů jinde neuvedení                   |
|7440|Zpracovatelé kůží, kožešin a obuvníci                  |
|7441|Kvalifikovaní dělníci v jirchárnách a koželužnách            |
|7442|Obuvníci, vč. opravářů obuvi /kromě strojních obuvníků - skupina 826/  |
|7443|Výrobci a opraváři kožené technické konfekce, galanterního zboží a    |
|  |dělníci v příbuzných oborech /např.výrobci kufrů/            |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 8: Obsluha strojů a zařízení
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|8000|Obsluha strojů a zařízení                        |
|8100|Obsluha průmyslových zařízení                      |
|8110|Obsluha důlního zařízení, razicích štítů a zařízení na zpracování nerostů|
|8111|Obsluha důlního zařízení a razicích štítů                |
|8112|Obsluha zařízení pro úpravu rudných a nerudných surovin         |
|8113|Vrtaři, jeřábníci při ropných nebo plynových vrtech a dělníci v     |
|  |příbuzných oborech /vč. vrtařů studní,čerpařů apod./           |
|8120|Obsluha zařízení na zpracování kovů                   |
|8121|Obsluha zařízení při hutní výrobě kovů /obsluha pecí a konvertorů/    |
|8122|Obsluha zařízení ve slévárenství /taviči, slévači/            |
|8123|Obsluha zařízení na tepelné zpracování kovů               |
|8124|Obsluha zařízení na tažení a protlačování kovů              |
|8125|Obsluha zařízení na tváření kovů ve válcovnách              |
|8126|Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu                |
|8130|Obsluha pecí a zařízení na výrobu skla, keramiky a obsluha zařízení   |
|  |v příbuzných oborech                           |
|8131|Obsluha pecí na výrobu skla a keramiky                  |
|8139|Obsluha ostatních zařízení na výrobu skla a keramiky a obsluha      |
|  |v příbuzných oborech jinde neuvedená                   |
|8140|Obsluha zařízení na zpracování dřeva a zařízení v papírnách       |
|8141|Obsluha pily a jiného zařízení na zpracování dřeva /např.obsluha zařízení|
|  |pro podávání kmenů, při výrobě dýh,překližek/              |
|8142|Obsluha zařízení na výrobu vlákniny /mletí, drcení, sekání dřeva apod./ |
|8143|Obsluha zařízení na výrobu papíru, kartonu a lepenky           |
|8149|Obsluha ostatních zařízení na zpracování dřeva a v papírnách jinde    |
|  |neuvedená                                |
|8150|Obsluha zařízení při chemické výrobě                   |
|8151|Obsluha drtičů, mlýnů a míchadel při chemické výrobě           |
|8152|Obsluha varných a pražících zařízení a jiných zařízení na tepelné    |
|  |zpracování /vč.obsluhy sušičů/                      |
|8153|Obsluha filtrů a třídičů /vč.obsluhy výparníků,podtlakových nádob apod./ |
|8154|Obsluha chemických destilačních kolon a reaktorů /kromě obsluhy zařízení |
|  |na zpracování ropy a zemního plynu/                   |
|8155|Obsluha zařízení na zpracování ropy a zemního plynu /vč.obsluhy zařízení |
|  |při výrobě parafínu /                          |
|8156|Obsluha zařízení na zpracování radioaktivního materiálu         |
|8159|Obsluha ostatních zařízení při chemické výrobě jinde neuvedená /např.při |
|  |chemickém bělení,při výrobě koksu nebo plynu/              |
|8160|Obsluha elektrárenských a příbuzných zařízení              |
|8161|Obsluha zařízení při výrobě a rozvodu elektřiny             |
|8162|Obsluha parních turbín, ohřívačů a motorů                |
|8163|Obsluha zařízení při úpravě, čištění a rozvodu vody a obsluha zařízení  |
|  |v příbuzných oborech /vč. obsl.kompresorů apod./             |
|8164|Obsluha zařízení ve spalovně /spalování odpadků apod./          |
|8170|Obsluha automatických montážních linek a průmyslových robotů       |
|8171|Obsluha automatických nebo poloautomatických montážních linek      |
|8172|Obsluha průmyslových robotů                       |
|8180|Obsluha strojů a zařízení pro práce na železničním svršku        |
|8200|Obsluha stacionárních zařízení a montážní dělníci            |
|8210|Obsluha strojů na výrobu výrobků z kovů a nerostů            |
|8211|Obsluha automatických nebo poloautomatických obráběcích strojů /kromě  |
|  |seřizovačů - skupina 722/                        |
|8212|Obsluha strojů na výrobu maltovin, vápna, cementu, prefabrikátů, výrobků |
|  |z betonu, osinko - cementu a pod. materiálů               |
|8219|Obsluha strojů na výrobu výrobků z jiných materiálů /např.z kamene/   |
|8220|Obsluha strojů na výrobu chemických výrobků               |
|8221|Obsluha strojů při farmaceutické výrobě                 |
|8222|Obsluha strojů na výrobu střeliva a výbušnin               |
|8223|Obsluha strojů při konečné úpravě a nanášení ochranných povlaků na kovové|
|  |předměty /vč. galvanizování a elektr. pokov./              |
|8224|Obsluha strojů na výrobu fotografických materiálů /vč. tisku fotografií/ |
|8225|Obsluha strojů na výrobu toaletních a kosmetických výrobků        |
|8226|Obsluha strojů na výrobu linolea nebo jiných plastových krytin      |
|8229|Obsluha strojů na výrobu chemických výrobků jinde neuvedená       |
|  |/např.detergentů, svíček, zápalek apod./                 |
|8230|Obsluha strojů na výrobu pryžových a     plastových výrobků         |
|8231|Obsluha strojů na výrobu pryžových výrobků /např. obuvi, pneumatik,   |
|  |výrobků pro průmysl, pro domácnost.../                  |
|8232|Obsluha strojů na výrobu plastových výrobků /vč.laminování plastů/    |
|8240|Obsluha automatických nebo poloautomatických dřevoobráběcích strojů   |
|8250|Obsluha tiskárenských, knihvazačských strojů a strojů na výrobu předmětů |
|  |z papíru                                 |
|8251|Obsluha tiskárenských strojů                       |
|8252|Obsluha automatických a poloautomatických knihvazačských strojů     |
|8253|Obsluha strojů na výrobu předmětů z lepenky /vč. kartonáže/       |
|8254|Obsluha kopírovacích strojů                       |
|8255|Obsluha strojů na výrobu předmětů z papíru /sáčky, obálky, kelímky vč.  |
|  |celofánových předmětů/                          |
|8260|Obsluha strojů na úpravu a výrobu textilních, kožešinových a kožených  |
|  |výrobků                                 |
|8261|Obsluha strojů na úpravu vláken, dopřádání a navíjení příze a nití    |
|8262|Obsluha tkacích a pletacích strojů                    |
|8263|Obsluha šicích a vyšívacích strojů                    |
|8264|Obsluha strojů na bělení, barvení, čištění, praní, žehlení textilu /vč. |
|  |nepromokavé úpravy textilu/                       |
|8265|Obsluha strojů na úpravu kožešin a kůží /kromě ruční úpravy - hl.třída 7/|
|8266|Obsluha strojů na výrobu a dokončovací úpravy obuvi           |
|8267|Obsluha strojů na výrobu galanterního a příbuzného zboží /např. sedel,  |
|  |ohlávek apod./                              |
|8268|Obsluha strojů na výrobu klobouků /vč. obsluhy strojů na výrobu forem  |
|  |na klobouky/                               |
|8269|Obsluha ostatních strojů na výrobu textilních, kožešinových a kožených  |
|  |výrobků jinde neuvedená /např. výroba prýmků/              |
|8270|Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků          |
|8271|Obsluha strojů na zpracování a konzervování masa a ryb          |
|8272|Obsluha strojů na výrobu mlékárenských výrobků              |
|8273|Obsluha strojů na mletí zrn a koření /např. výroba mouky,rýže, krmiva  |
|  |pro zvířata apod./                            |
|8274|Obsluha strojů na zpracování mouky, výrobu pečiva, čokolády a cukrovinek |
|8275|Obsluha strojů na zpracování ovoce, zeleniny a ořechů /vč.sušení,    |
|  |konzervování,mražení, výroby tuků a pod./                |
|8276|Obsluha strojů na zpracování cukru a jeho rafinaci /vč.zpracování medu/ |
|8277|Obsluha strojů na zpracování čaje, kávy a kakaa             |
|8278|Obsluha strojů na výrobu nápojů                     |
|8279|Obsluha strojů na zpracování tabáku                   |
|8280|Montážní dělníci /práce na montážních linkách/              |
|8281|Montážní dělníci montující mechanická zařízení /stroje, vozidla apod./  |
|8282|Montážní dělníci montující elektrická zařízení              |
|8283|Montážní dělníci montující elektronická zařízení             |
|8284|Montážní dělníci montující výrobky z kovů, pryže a plastů /např. hračky, |
|  |sportovní potřeby apod./                         |
|8285|Montážní dělníci montující výrobky ze dřeva a podobných materiálů    |
|8286|Montážní dělníci montující výrobky z kartonu, textilu a pod. materiálů  |
|8287|Montážní dělníci montující výrobky z kombinovaných materiálů       |
|8290|Obsluha jiných stacionárních zařízení a ostatní montážní dělníci jinde  |
|  |neuvedení                                |
|8300|Řidiči a obsluha pojízdných strojních zařízení              |
|8310|Řidiči železničních kolejových vozidel a dělníci v příbuzných oborech  |
|8311|Strojvedoucí                               |
|8312|Řidiči kolejových motorových vozíků a drezin               |
|8313|Dělníci zabezpečující sestavování vlaků /brzdaři, výhybkáři, posunovači |
|  |apod./                                  |
|8314|Dělníci zabezpečující jízdu vlaků v mezistaničních úsecích /hradláři,  |
|  |hláskaři,závoráři apod./                         |
|8320|Řidiči motorových vozidel                        |
|8321|Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři        |
|8322|Řidiči sanitních a RZP vozů                       |
|8323|Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají                  |
|8324|Řidiči nákladních automobilů a tahačů                  |
|8326|Řidiči speciálních vozidel                        |
|8330|Obsluha zemědělských, lesních, zemních, zdvihacích a podobných pojízdných|
|  |zařízení                                 |
|8331|Obsluha zemědělských a lesních strojů                  |
|8332|Obsluha zemních a příbuzných strojů                   |
|8333|Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení      |
|  |/vč. obsluhy lyžařských vleků,sklápění a zdvihání mostů../        |
|8334|Obsluha vysokozdvižných vozíků /pro nakládání, vykládání, přepravu,   |
|  |zdvihání, stohování zboží a palet se zbožím/               |
|8340|Lodní posádky a dělníci v příbuzných oborech               |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 9: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|9000|Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci                   |
|9100|Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci zaměření na prodej a služby     |
|9110|Pouliční prodavači a pracovníci v příbuzných oborech           |
|9111|Pouliční prodavači potravin /kromě prodavačů na trhu - skupina 522/   |
|9112|Pouliční prodavači nepotravinářských výrobků /kromě tisku/        |
|9113|Podomní prodavači a obchodní poslíčci                  |
|9114|Pouliční prodavači tisku, kameloti /vč.rozvážečů tisku/         |
|9120|Čističi bot a jiní pouliční nekvalifikovaní pracovníci poskytující služby|
|  |na ulici                                 |
|9121|Čističi bot                               |
|9129|Jiní nekvalifikovaní pracovníci poskytující služby na ulici /např. mytí |
|  |oken automobilů.../                           |
|9130|Pomocníci, uklízeči a pradláci                      |
|9131|Pomocníci a uklízeči v domácnostech                   |
|9132|Pomocníci a uklízeči v kancelářích, hotelích, nemocnicích a jiných    |
|  |zařízeních /vč. úklidu letadel,autobusů,vlaků apod./           |
|9133|Ruční pradláci a žehlíři /kromě obsluhy strojů na čištění, praní a    |
|  |žehlení - skupina 826/                          |
|9140|Domovníci, školníci, čističi oken a pracovníci v příbuzných oborech   |
|9141|Domovníci, správci domu                         |
|9142|Čističi oken                               |
|9143|Školníci vč. školníků údržbářů                      |
|9144|Kostelníci, hrobníci                           |
|9150|Vrátní, nosiči, poslové a pracovníci v příbuzných oborech        |
|9151|Poslíčci, nosiči zavazadel a doručovatelé                |
|9152|Vrátní, hlídači, uváděči a šatnářky                   |
|9153|Výběrčí peněz z prodejních automatů                   |
|9154|Pracovníci odečítající stav elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů      |
|9159|Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení /např.lepiči   |
|  |plakátů, obchůzkáři veřejného plynového osvětlení/            |
|9160|Sběrači odpadků, metaři a pracovníci v příbuzných oborech        |
|9161|Sběrači odpadků, popeláři                        |
|9162|Metaři, čističi záchodků, žump, kanálů a pod.zařízení /patří sem     |
|  |např.čištění ulic, parků, letišť,stanic.../               |
|9169|Ostatní pracovníci v příbuzných oborech jinde neuvedení /např.vykládání, |
|  |skládání uhlí, dřeva apod./                       |
|9200|Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství |
|  |a v příbuzných oborech                          |
|9210|Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, rybářství |
|  |a myslivosti                               |
|9211|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v zemědělství             |
|9212|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v lesnictví              |
|9213|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v rybářství              |
|9214|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v myslivosti              |
|9300|Pomocní     a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech, v průmyslu,   |
|  |stavebnictví, v dopravě a v příbuzných oborech              |
|9310|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dolech a lomech, ve stavebnictví a  |
|  |v příbuzných oborech                           |
|9311|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dolech a lomech a v příbuzných    |
|  |oborech /těžba ropy.../                         |
|9312|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách a údržbě silnic, přehrad a |
|  |podobných stavbách                            |
|9313|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci na stavbách budov           |
|9314|Figuranti v zeměměřičství a pomocníci při geodetických a kartografických |
|  |pracích /v terénu/                            |
|9315|Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci při geologickém a jiném průzkumu  |
|9320|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu /ve výrobě/         |
|9321|Pomocní a nekvalifikovaní montážní a manipulační dělníci /jednoduché   |
|  |ruční úkony/                               |
|9322|Ruční baliči a pytlovači                         |
|9323|Dělníci nádvorní skupiny                         |
|9330|Pomocní a nekvalifikovaní dělníci v dopravě, ve skladě ,vazači břemen a |
|  |ostatní pomocní a nekvalifikovaní pracovníci/              |
|9331|Řidiči vozidel poháněných ručně nebo nožně                |
|9332|Obsluha povozů a zařízení poháněných zvířaty               |
|9333|Vazači a nosiči břemen, přístavní dělníci/dokaři             |
|9339|Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dopravě, ve skladech,       |
|  |v telekomunikacích a na poštách a pod. jinde neuvedení          |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
Hlavní třída 0: Osoby bez pracovního zařazení
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|Kód |Název položky                              |
|po- |                                     |
|lož-|                                     |
|ky |                                     |
+----+------------------------------------------------------------------------- +
|  0|Příslušníci armády                            |
+----+------------------------------------------------------------------------- +