Vyhláška ze dne 2.6.1994, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty

15.7.1994 | Sbírka:  144/1994 Sb. | Částka:  45/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: 303/1997 Sb., 61/1995 Sb.
144/1994 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 2. června 1994,
kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty
Změna: 61/1995 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 53a odst. 1 zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. a zákona č. 321/1993 Sb. (dále jen "zákon"):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podmínky vracení daně z přidané hodnoty (dále jen "daň") osobám, kterým tento nárok vyplývá z mezinárodních smluv o nenávratné zahraniční pomoci.
§ 2
Způsob uplatnění nároku na vrácení zaplacené daně
(1) Osoby, které mají nárok na vrácení daně, uplatní nárok podáním žádosti o vrácení zaplacené daně příslušnému finančnímu úřadu podle sídla právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby. Nárok na vrácení zaplacené daně podle § 1 se neuplatňuje v daňovém přiznání.
(2) Žádosti podle odstavce 1 musí obsahovat obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, daňové identifikační číslo, případně rodné číslo osoby. Součástí žádosti musí být doklad o zaplacení nakoupeného zboží nebo poskytnuté služby vystavený plátcem a potvrzení Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva hospodářství České republiky nebo jiného k tomu oprávněného subjektu o zařazení nakoupeného zboží nebo poskytnuté služby v rámci nenávratné zahraniční pomoci a o původu finančních prostředků.
(3) Nárok na vrácení zaplacené daně lze uplatnit nejpozději do šesti měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
§ 3
Vrácení zaplacené daně
(1) Finanční úřad rozhodne o vrácení zaplacené daně osobám, kterým vznikl nárok na vrácení zaplacené daně při nákupu zboží nebo poskytnuté služby, nejpozději do 30 dnů ode dne předložení žádosti.
(2) Pokud žádost neobsahuje náležitosti uvedené v § 2 odst. 2 této vyhlášky, finanční úřad vyzve2) k odstranění nedostatků; lhůta pro vydání rozhodnutí podle odstavce 1 do doby odstranění nedostatků neběží.
§ 4
Přechodné ustanovení
Pokud nárok na vrácení zaplacené daně vznikl před účinností této vyhlášky, lze jej uplatnit nejpozději do tří měsíců od nabytí účinnosti této vyhlášky.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.
2) § 43 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.