Opatření ze dne 8.11.1994, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994-1996, 8,45 %

18.11.1994 | Sbírka:  OP28/94 | Částka:  66/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 579/1991 Sb., 530/1990 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP28/94
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 8. listopadu 1994,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,45 %
Ministerstvo financí v souladu s § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 3 zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,45 %:
1.
Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí, Letenská 15, Praha 1
Název: Dluhopis České republiky, 1994 - 1996, 8,45 %
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 18. listopadu 1994
Datum splatnosti: 18. listopadu 1996
Doba splatnosti: 2 roky
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou, 8,45 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: osvobozeny od daně z příjmů
ISIN: CZ 0001000343.
2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 3 zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené nominální hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kótovány na Burze cenných papírů Praha. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů a končí 30 kalendářních dnů přede dnem splatnosti.
6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,45 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 18. listopadu 1995 a 18. listopadu 1996. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Datum ex-kupon je stanoveno na 19. října (BCK - standard). Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 18. října 1995, úrokový výnos za druhý rok investor, který je majitelem dluhopisu 18. října 1996.
7. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK - standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
8. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 8. listopadu 1994. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou zveřejněny.
9. Celkový objem emise dluhopisů bude určen výsledkem aukce. Emise může být za stejných emisních podmínek znovu otevřena.
10. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu nominální hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny v nominální hodnotě ke dni 18. listopadu 1996. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Nominální hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 18. října 1996 (BCK - standard).
11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).
12. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí nominální hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Komerční banka, a. s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení nominální hodnoty provedeny. Úrokové výnosy z dluhopisů jsou osvobozeny od daně z příjmů [§ 4 odst. 1 písm. t) a § 19 odst. 1 písm. ch) zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů].
13. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými i nepodřízenými závazky České republiky.
14. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku běžně dostupném v České republice.
15. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.