Opatření ze dne 25.11.1994, kterým se mění a doplňuje obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele

30.12.1994 | Sbírka:  281/65 550/94 | Částka:  72/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/50 550/1993
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
FZ115/94
Opatření,
kterým se mění a doplňuje obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele
Referent:
Ing. Petr Ryneš,
tel. 24542528
Č. j. 281/65.550/94
ze dne 25. 11. 1994
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje opatření č.j.281/50.550/93 ze dne 8. září 1993, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele.
(2) Změny a doplňky k obsahu přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele vyplývají z přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č.j. V/20.100/92 ze dne 15. července 1992 ve znění pozdějších předpisů (dále jen "podnikatelé").
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů1)
(2) Účetní jednotky postupují podle tohoto opatření již při účetní závěrce za rok 1994.
(3) Ministerstvo financí České republiky vydá úplné znění č.j. 281/50.550/93 ze dne 8. září 1993.
(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1995.
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Ministr financí České republiky
Příl.
Změny a doplňky k obsahu přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele
1. Příloha 1, Čl. I, odst. 3
Závěr odstavce 3, článku I, příloha 1 se doplňuje takto:
"...údaje z účetní závěrky, pokud se podnikatel nerozhodne sestavovat a předkládat přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu."
2. Příloha 2, Čl.I
V příloze 2 se článek I ruší a nahrazuje novým zněním takto:
"Čl. I
Obecné údaje obsažené v příloze
(1) Popis účetní jednotky, zejména název, sídlo, právní forma, rozhodující předmět činnosti, datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva. Dále účetní jednotka uvede osoby (fyzické a právnické), které se podílejí 20 a více procenty na základním jmění účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období.
Dále účetní jednotka uvede jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy.
(2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním jmění, s uvedením výše podílu na základním jmění těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním jmění u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního jmění a výši účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období u těchto podniků (podniky ve skupině).
(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením výše osobních nákladů v členění podle výsledkových položek C.1 až C.4, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky. Dále se uvedou odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících.
(4) Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za statutární orgány, dozorčí orgány a řídící orgány. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých věcí, resp. zápůjčka za cenu nižší než je cena obvyklá, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění atd."
3. Příloha 2, Čl. II, odst. 7
V Příloze 2, článku II se závěr odstavce 7 doplňuje takto:
" ...na českou měnu (uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn).
4. Příloha 2, Čl. III
V příloze 2 se článek III ruší a nahrazuje novým zněním takto:
"Čl. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze
(1) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách,např. předměty dlouhodobé spotřeby do 10.000 Kč, neuvedené na účtu 028-Drobný hmotný investiční majetek nebo na účtu 018 - Drobný nehmotný investiční majetek.
b) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění.
c) Majetek v operativním pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu nebo v operativní evidenci. V případě finančního pronájmu účetní jednotka uvede podle jednotlivých smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, či obdobné smlouvy (finanční leasing):
ca) zahájení finančního leasingu, doba jeho trvání a čas ukončení,
cb) celkový součet splátek nájemného bez daně z přidané hodnoty u plátců daně z přidané hodnoty za celou dobu předpokládaného pronájmu,
cc) vyúčtovaná část splátek nájemného z celkové částky podle cb) ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy, a skutečně uhrazené splátky,
cd) vyúčtovaná část splátek nájemného za účetní období a skutečně uhrazené částky,
ce) předčasné ukončení nebo převedení předmětu finančního leasingu na jiný subjekt, s uvedením právnické nebo fyzické osoby, na kterou byla smlouva převedena.
d) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. Obchodovatelné cenné papíry se ocení podle posledního kursu, za který se tyto cenné papíry obchodovaly na burze či v RMS.
Povinně se na základě odborného odhadu uvede tržní cena majetku odkoupeného po skončení finančního leasingu.
e) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí.
f) Rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u nepeněžních vkladů do obchodních společností a družstev.
(2) Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti.
b) Souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách).
c) Úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany Md příslušných účtů pohledávek) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky pohledávek k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky podle faktické doby splatnosti.
d) Odděleně se uvede každá pohledávka, která je krytá podle zástavního práva nebo je jištěna jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení.
(3) Vlastní jmění
a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období, tj. rozpis jednotlivých případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního jmění, zejména z titulu zvýšení nebo snížení základního jmění, případně emisního ažia, dary a dotace do kapitálu, výplata dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtech 414 a 415, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem minulých let, resp. neuhrazenou ztrátou minulých let a hospodářským výsledkem minulého účetního období.
b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období.
c) Základní jmění
ca) akciové společnosti uvedou počet a druh akcií s uvedením jejich nominální výše, nesplacenou část vkladu a lhůty jeho splatnosti,
cb) společnosti s ručením omezeným uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých společníků a nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti,
cc) družstvo uvede odděleně výši členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku, případně nominální výši a členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku; dále se uvede počet členů družstva.
(4) Závazky
a) Souhrnná výše závazků po době splatnosti.
b) Souhrnná výše závazků v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách).
c) Úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany Dal příslušného účtu závazků) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním závazků z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky závazků k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé závazky podle faktické doby splatnosti.
d) Odděleně se uvede každý závazek, který je krytý podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení.
e) Odděleně se uvedou další závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv.
(5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
(6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí."
5. Příloha 2, Čl. IV, odst. 1
V příloze 2, článku IV, odstavci 1 se za položku C.2.8. doplňuje položka "C.2.9. Ostatní změny (+/-)".
6. Příloha 2, Čl. IV, odst.(2.14.)
Závěr odstavce 2.14 v článku IV, příloze 2 se doplňuje a po úpravě zní takto:
"... nabytí finančních investic.Při ukončení termínovaného vkladu účtovaného na příslušný účet v účtové skupině 06 a převodu jistiny na bankovní účet (účet 221), se převedená částka vykáže se znaménkem "+".
Částka se zvýší, popř. sníží o změnu stavu účtů 051 a 052 (přírůstek "-", úbytek "+")."
7. Příloha 2, Čl.IV, odst. (2.18.)
Na závěr odstavce 2.18 v článku IV, příloze 2 se doplňuje věta:
" V položce C.2.9. se uvedou veškeré další operace, které zvyšují nebo snižují vlastní jmění, např. přímé čerpání fondů."
8. V příloze 2, Čl. IV, odst. (2.20.) se součet "C.2 = součet C.2.1. až C.2.8." nahrazuje součtem "C.2 = součet C.2.1. až C.2.9.".
9. V příloze 2, Čl. IV se doplňuje nový odstavec (2.21.) takto:
"(2.21.) V příloze k přehledu o peněžních tocích (cash flow) účetní jednotka uvede výši částky:
- skutečně vyplacené dividendy a podíly na zisku, resp. skutečná úhrada ztráty společníky,
- skutečně vyplacený nárok z vypořádání vlastního jmění společnosti,
- skutečně inkasované úhrady z prodejů stálých aktiv realizovaných v průběhu účetního období."
10. Příloha 3, Čl.I
V příloze 3 se článek I ruší a nahrazuje novým zněním takto:
"Čl. I
Obecné údaje obsažené v příloze
(1) Popis účetní jednotky, zejména název, sídlo, právní forma, rozhodující předmět činnosti, datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva. Dále účetní jednotka uvede osoby (fyzické a právnické), které se podílejí 20 a více procenty na základním jmění účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období.
Dále účetní jednotka uvede jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy.
(2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním jmění, s uvedením výše podílu na základním jmění těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním jmění u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního jmění a výši účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období u těchto podniků (podniky ve skupině).
(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky. Dále se uvedou odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících.
(4) Výše půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za statutární orgány, dozorčí orgány a řídící orgány. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých věcí, resp. zápůjčka za cenu nižší než je cena obvyklá, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění atd."
11. Příloha 3, Čl. II, odst. 7
V Příloze 3, článku II se závěr odstavce 7 doplňuje takto:
" ...na českou měnu (uplatnění běžných kurzů a stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn)."
12. Příloha 3, Čl. III
V příloze 3 se článek III ruší a nahrazuje novým zněním takto:
"Čl. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát obsažené v příloze
(1) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze v pořizovacích cenách,např. předměty dlouhodobé spotřeby do 10.000 Kč, neuvedené na účtu 028-Drobný hmotný investiční majetek nebo na účtu 018 - Drobný nehmotný investiční majetek.
b) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění.
c) Majetek v operativním pronájmu zachycený na podrozvahovém účtu nebo v operativní evidenci. V případě finančního pronájmu účetní jednotka uvede podle jednotlivých smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, či obdobné smlouvy (finanční leasing):
ca) zahájení finančního leasingu, doba jeho trvání a čas ukončení,
cb) celkový součet splátek nájemného bez daně z přidané hodnoty u plátců daně z přidané hodnoty za celou dobu předpokládaného pronájmu,
cc) vyúčtovanou část splátek nájemného z celkové částky podle cb) ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy, a skutečně uhrazené splátky,
cd) vyúčtovanou část splátek nájemného za účetní období a skutečně uhrazené částky,
ce) předčasné ukončení nebo převedení předmětu finančního leasingu na jiný subjekt, s uvedením právnické nebo fyzické osoby, na kterou byla smlouva převedena.
d) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. Obchodovatelné cenné papíry se ocení podle posledního kursu, za který se tyto cenné papíry obchodovaly na burze či v RMS.
Povinně se na základě odborného odhadu uvede tržní cena majetku odkoupeného po skončení finančního leasingu.
e) Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí.
f) Rozdíly mezi vstupní cenou ve smyslu § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů a pořizovací cenou uvedenou v účetnictví u nepeněžních vkladů do obchodních společností a družstev.
(2) Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti.
b) Souhrnná výše pohledávek v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách).
c) Úhrnná výše pohledávek vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany Md příslušných účtů pohledávek) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním pohledávek z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky pohledávek k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé pohledávky podle faktické doby splatnosti.
d) Odděleně se uvede každá pohledávka, která je krytá podle zástavního práva nebo je jištěna jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení.
(3) Vlastní jmění
a) Popis změn vlastního jmění v průběhu účetního období, tj. rozpis jednotlivých případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního jmění, zejména z titulu zvýšení nebo snížení základního jmění, případně emisního ažia, dary a dotace do kapitálu, výplata dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtech 415, popř. 414, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem minulých let, resp. neuhrazenou ztrátou minulých let a hospodářským výsledkem minulého účetního období.
b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období.
c) Základní jmění
ca) společnosti s ručením omezeným uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých společníků, nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti,
cb) družstvo uvede odděleně výši členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku, případně nominální výši a členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku; dále se uvede počet členů družstva,
cc) komanditní společnosti uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých komanditistů, nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti.
(4) Závazky
a) Souhrnná výše závazků po době splatnosti.
b) Souhrnná výše závazků v cizí měně (v Kč) a rozpis podle jednotlivých měn (v cizích měnách).
c) Úhrnná výše závazků vyúčtovaných v průběhu účetního období (obrat strany Dal příslušného účtu závazků) k podnikům ve skupině s odděleným vykázáním závazků z obchodního styku a z ostatních titulů, zejména půjčky, a s rozpisem na jednotlivé podniky ve skupině. Dále se uvedou zůstatky závazků k jednotlivým podnikům ve skupině ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy v členění na krátkodobé a dlouhodobé závazky podle faktické doby splatnosti.
d) Odděleně se uvede každý závazek, který je krytý podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení.
e) Odděleně se uvedou další závazky (nepeněžní i peněžní), které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv.
(5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
(6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí."
13. Příloha 3, Čl.IV
Článek IV se ruší a nahrazuje se takto:
"Čl. IV
Individuální podnikatel (fyzická osoba účtující ve smyslu příslušných předpisů v soustavě podvojného účetnictví) sestaví přílohu jen s obsahovým vymezením podle Čl. II a Čl. III odst. 2, písm. a), b) a d) a 4 písm. a), b), d) a e) této přílohy."
1) §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.