Návod ze dne 3.3.1995 pro vedení katastru nemovitostí

3.3.1995 | Sbírka:  5315/1994-23 | Částka:  1/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 126/1993 Sb., 344/1992 Sb., 265/1992 Sb.
Aktivní derogace: 901/1995-23, 878/84-21
Pasivní derogace: 89/1999-23
5315/1994-23
NÁVOD
Českého úřadu katastrálního a zeměměřického
ze dne 3. března 1995
pro vedení katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální vydává tento návod:
1.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1
Návod rozpracovává ustanovení obecně závazných právních předpisů o katastru nemovitostí České republiky (dále jen katastr")/1/,/2/,/3/. Konkretizuje způsob vyjádření obsahu katastru a další skutečnosti související s jeho vedením v návaznosti na ustanovení zvláštního předpisu/3/ (dále jen "vyhláška").
1.2
Vedením katastru se rozumí doplňování změn údajů katastru do jednotlivých částí katastrálního operátu (dále jen "operát"), které jsou definovány v § 13 až 17 vyhlášky, podle podkladů uvedených zejména v odst. 2.21.
1.3
Návod podrobněji upravuje zejména činnosti související s:
a) vedením souboru popisných informací (dále jen "SPI"),
b) vedením souboru geodetických informací (dále jen "SGI"),
c) evidováním právních vztahů k nemovitostem,
d) zvláštními případy evidování nemovitostí,
e) evidováním způsobu ochrany a způsobu využití nemovitostí,
f) vyhotovením souhrnných přehledů o půdním fondu,
g) revizí katastru,
h) potvrzováním geometrických plánů,
i) poskytováním údajů z katastru,
j) poskytováním údajů z operátů bývalého pozemkového katastru a z pozemkové knihy.
2.
VEDENÍ SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ
2.1
Soubor popisných informací
SPI (§ 14 vyhlášky), obsahující údaje o katastrálním území, o parcele, o vlastníku, nájemci a jiném oprávněném a podrobnější údaje katastru, se vede:
a) v lokálních a centrálních databázových souborech (odst. 2.42) na paměťových médiích počítače,
b) v evidenci založené podle dřívějších předpisů do doby převodu jejího obsahu do souborů podle písm. a),
c) ve zjednodušené evidenci (§ 90 odst. 1 vyhlášky) s využitím operátů dřívějších pozemkových evidencí.
Ukázky základních výstupů ze souborů podle písm. a) jsou v příloze č. 1
.
2.11 Údaje o katastrálním území
2.111 Údaje o katastrálním území (§ 6 vyhlášky) se evidují v katastru takto:
a) číselný kód katastrálního území - šestimístný kód převzatý z Jednotného číselníku prostorových jednotek (dále jen "číselník") v rozmezí 600016 až 999997,
b) název katastrálního území - může mít nejvýše 30 znaků včetně mezer, je uveden v číselníku,
c) číselný kód a název okresu, k němuž katastrální území náleží - jsou uvedeny v číselníku, kód je čtyřmístný,
d) číselný kód a název obce, v níž katastrální území leží - jsou uvedeny v číselníku, kód je šestimístný, v rozmezí 500011 až 599999,
e) pořadové číslo obce v okrese (trojmístné) a pořadové číslo katastrálního území v obci (dvoumístné). Spolu s číselným kódem okresu tvoří úplné číslo katastrálního území,
f) číselný kód (šestimístný), pořadové číslo v obci (dvojmístné) a název části obce (40 znaků), v níž jsou samostatně číslovány stavby s čísly popisnými a stavby s čísly evidenčními v jedné číselné řadě. Kód je v rozmezí 000019 až 499994,
g) příslušnost k územní působnosti finančního úřadu - trojmístný kód, který vyjadřuje příslušnost obce (katastrálního území) k finančnímu úřadu,
h) souřadnice definičního bodu katastrálního území - jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK v pořadí y, x, zaokrouhlené na celé stovky metrů. Definiční bod stanovuje Ministerstvo hospodářství České republiky (zvláštní předpis/4/),
i) výměra katastrálního území - uvádí se v m
2
. Je součtem výměr parcel příslušného katastrálního území.
2.112 Dále se evidují tyto údaje:
a) pracovní číslo katastrálního území - trojmístné číslo z průběžné číselné řady, v níž jsou očíslována zpravidla abecedně uspořádaná katastrální území v rámci okresu,
b) kód výrobní podoblasti - dvoumístný kód, který slouží pro sumarizační účely a určuje, ve které podoblasti z hlediska zemědělského využití půdy katastrální území leží. Tabulka kódů je v příloze č. 2,
c) datum poslední změny údajů.
2.12 Údaje o parcele
2.121 Údaje o parcele (§ 7 vyhlášky) se evidují v katastru takto:
a) příslušnost do katastrálního území - číselný kód katastrálního území (odst. 2.111 písm. a)),
b) druh číslování parcel - jednomístný kód určující číselnou řadu parcel a u parcel evidovaných zjednodušeným způsobem druh dřívější pozemkové evidence, v níž je parcela evidována; kódy jsou uvedeny v bodě 4 přílohy k vyhlášce,
c) parcelní číslo - skládá se z kmenového čísla (nejvýše 5 míst) a oddělení (nejvýše 3 místa),
d) výměra parcely - uvádí se na celé m
2
. U parcel podle dřívějších pozemkových evidencí evidovaných zjednodušeným způsobem (dále jen "parcely ve zjednodušené evidenci") se eviduje právní stav, tzn. výměra celé parcely, nebyla-li měněna, nebo výměra zbytku parcely po provedených majetkoprávních změnách (odpisech),
e) kvalita výměry - jednomístný kód, který označuje způsob výpočtu výměry. Kódy kvality výměry jsou uvedeny v bodě 5 přílohy k vyhlášce,
f) druh pozemku - dvoumístný kód, který označuje způsob užívání pozemku. Kódy jsou uvedeny v bodě 1 přílohy k vyhlášce, a slovní označení v příloze č. 2 tohoto návodu,
g) způsob využití nemovitosti (trojmístný kód) a způsob ochrany nemovitosti (trojmístný kód); kódy jsou uvedeny v bodě 2 a 3 přílohy k vyhlášce,
h) popisné číslo nebo evidenční číslo stavby - nejvýše čtyři místa,
i) příslušnost k vlastníku (nejvýše pětimístné číslo listu vlastnictví) - u parcel katastru vytvořených sloučením parcel ve vlastnictví různých vlastníků, jejichž hranice v terénu neexistují, není u parcely katastru číslo listu vlastnictví vyznačeno (čísla listů vlastnictví jsou v tomto případě uvedena pouze u parcel ve zjednodušené evidenci),
j) příslušnost k nájemci (nejvýše pětimístné číslo evidenčního listu),
k) rozlišení právního vztahu - jednomístný kód podle bodu 6 přílohy k vyhlášce,
l) označení listu katastrální mapy - nejvýše pětimístné číslo mapového listu, na němž je parcela zobrazena buď celá nebo z větší části. Způsob vyznačení čísla mapového listu je uveden v příloze č. 3,
m) příslušnost stavby k části obce - dvojmístné pořadové číslo části obce, v níž je stavba očíslována,
n) souřadnice definičního bodu parcely - jsou uvedeny v souřadnicovém systému S-JTSK v pořadí y, x, zaokrouhlené na celé metry. Představují jednoznačnou globální lokalizaci parcely,
o) odkaz na položku výkazu změn - je tvořen čtyřmístným vlastním číslem položky výkazu změn a dvojčíslím roku. Označuje odkaz na poslední zápis ve výkazu změn, jímž byl některý údaj změněn.
2.122 Součástí parcelního čísla podle dřívějších předpisů je i číslo dílu parcely (1 místo). Dílem byly označeny části parcely, které v terénu nebyly reálně odděleny (např. trvalé odnětí části pozemku zemědělské výrobě pro účely stavby). Dílem parcely nebylo možno vyjádřit rozdělení parcely mezi různé vlastníky nebo nájemce.
2.123 U parcel ve zjednodušené evidenci se evidují údaje podle odst. 2.121 písm. a) až d), i), o) a dále tyto údaje:
a) Druh parcely:
1 - celá parcela. Kódem se označuje celá parcela podle dřívější pozemkové evidence nebo její zbytek po převodu části parcely do parcely katastru ve vlastnictví téhož vlastníka, popřípadě po majetkoprávní změně (převod části parcely jinému vlastníkovi),
3 - parcela nebo díl parcely bez výměry. Kódem se označují např. díly parcely rozdělené příděly mezi více vlastníků,
4 - skupina parcel. Kódem se označuje skupina spolu sousedících parcel nebo zbytků parcel ve vlastnictví vlastníka, které jsou sloučeny a evidovány ve zjednodušené evidenci pod společným parcelním číslem.
b) Pracovní číslo katastrálního území - kód podle odst. 2.112 písm. a). Tento kód se uvádí pouze u parcel, které v katastru změnou hranice katastrálního území nebo zrušením původního katastrálního území přešly do jiného katastrálního území, než ve kterém byly evidovány v dřívější pozemkové evidenci. Katastrální území neexistující již v katastru, ale existující v dřívějších pozemkových evidencích, se zařazují na konec číselné řady pracovních čísel. Došlo-li ke změně hranice okresu, přiřadí se katastrálním územím ze sousedního okresu rovněž pracovní čísla z konce číselné řady. Pracovní číslo katastrálního území se uvádí vždy u parcel označených kódem druhu číslování 8 a 9, lze ho uvést i u parcel s kódem druhu číslování 6 a 7.
c) Příslušnost k parcele katastru, u které je vyznačen kód rozlišení právního vztahu 8 a číslo listu vlastnictví a evidenčního listu trvalého uživatele, u parcel ve zjednodušené evidenci v trvalém užívání.
d) Číslo dílu parcely, jestliže parcela je rozdělena hranicí parcel katastru.
2.124 Jestliže do jednoho katastrálního území přecházejí parcely zjednodušené evidence ze dvou a více katastrálních území, odliší se shodná parcelní čísla z těchto katastrálních území zvětšením o konstantu 10 000, 20 000 atd.
2.13 Údaje o vlastníku, nájemci a jiném oprávněném
2.131 Údaje o vlastníku a jiném oprávněném (dále jen "vlastník") a nájemci (§ 8 vyhlášky) se evidují v katastru takto:
a) Příslušnost do katastrálního území - číselný kód katastrálního území (odst. 2.111 písm. a)), v němž má vlastník (nájemce) evidovány nemovitosti.
b) Číslo listu vlastnictví (číslo vlastníka) - listy vlastnictví se číslují v rámci katastrálního území v číselné řadě počínaje číslem 1. Číslo listu vlastnictví může být nejvýše pětimístné. Osoby oprávněné z věcných břemen se označují číslem listu vlastnictví 99990 až 99999.
c) Číslo evidenčního listu - evidenční listy se číslují v rámci katastrálního území nejvýše pětimístným číslem, a to ve společné řadě s čísly listů vlastnictví. Evidenční list se zakládá pro nájemce a pro vlastníka, jehož pozemky nejsou v nájmu (v případě vlastníka, jehož pozemky nejsou v nájmu, je číslo evidenčního listu shodné s číslem listu vlastnictví). Je-li na listu vlastnictví evidováno více spoluvlastníků a pozemky nejsou v nájmu, uvádí se na evidenčním listu jako nájemce první ze spoluvlastníků (totéž platí i pro evidenční list k listu vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob).
d) Pořadové číslo spoluvlastníka - nejvýše trojmístné číslo, které rozlišuje spoluvlastníky téže nemovitosti, označené shodným číslem listu vlastnictví nebo rozlišuje osoby oprávněné z věcných břemen v listu vlastnictví 99990 až 99999.
e) Číslo právnické osoby nebo rodné číslo fyzické osoby:
- číslo právnické osoby je desetimístné číslo, skládající se z osmimístného identifikačního čísla přiděleného statistickým úřadem (dále jen "IČO) a dvoumístného doplňku určeného pro vyznačení nižších organizačních jednotek. Nemá-li právnická osoba členění na nižší jednotky, jsou číslice v doplňku nulové. Výjimečně lze použít pro právnickou osobu číslo jedenáctimístné, a to v případě, kdy má více než 99 nižších organizačních jednotek (číslice z 3. řádu čísla organizační jednotky se v tomto případě předřazuje před IČO),
- rodné číslo fyzické osoby je desetimístné. U osob narozených před 1.1.1954 se devítimístné číslo doplní na deset míst nulou na konci,
- pokud nebylo při zápisu podle dřívějších předpisů známé rodné číslo nebo IČO vlastníka nebo nájemce, bylo doplněno počítačem číslo fiktivní. Fiktivní rodné číslo je jedenáctimístné, fiktivní číslo právnické osoby je desetimístné a na prvním místě je v obou případech konstanta 9. Fiktivní čísla se postupně nahrazují skutečnými, nově lze vytvářet pouze fiktivní rodná čísla fyzických osob (při převádění údajů z ručně vedených listů vlastnictví do SPI).
f) Název a adresa sídla právnické osoby nebo jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu fyzické osoby v rozsahu maximálně 60 znaků. U fyzických osob je pořadí slov toto:
- příjmení,
- jméno, popřípadě titul,
- jméno a popřípadě titul manželky (v případě různých příjmení manželů příjmení, jméno a titul manželky), jde-li o bezpodílové spoluvlastnictví manželů,
- název místa bydliště,
- číslo popisné, popřípadě název ulice a číslo orientační.
g) Spoluvlastnický podíl - uvádí se ve tvaru zlomku, čitatel má maximálně čtyři číslice, jmenovatel maximálně pět číslic. Má-li zlomek více míst ve jmenovateli, uvede se podíl ve tvaru zlomku v doplňkovém textu k nabývacímu titulu.
h) Odkaz na položku výkazu změn - odst. 2.121 písm. o).
2.132 Dále se evidují tyto údaje:
a) Sektor - číslo sektoru označuje příslušnost vlastníka nebo nájemce do statistické skupiny stanovené statistickým úřadem. Číslo sektoru se neuvádí u vlastníka, který nemá evidenční list. Čísla sektorů, jejich názvy a popis jsou v příloze č. 4.
b) Poznámka k sektoru - kód, který slouží k podrobnějšímu členění uvnitř sektoru 19 do velikostních skupin (příloha č. 4).
c) Druh vlastnictví - kód, který odlišuje listy vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob a listy vlastnictví, jejichž obsah byl již plně převeden do počítačových souborů:
1 - list vlastnictví s byty ve vlastnictví založený podle dřívějších předpisů,
8 - list vlastnictví, jehož údaje byly převedeny do počítačových souborů,
9 - list vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob (zvláštní předpis/5/).
d) Charakteristika vlastníka (nájemce) - kód, který rozčleňuje vlastníky a nájemce do těchto skupin:
1 - orgán státní správy a jím zřízená nebo založená právnická osoba, která má právo hospodaření s národním majetkem České republiky,
2 - ostatní právnické osoby,
3 - fyzická osoba (jednotlivá),
4 - fyzické osoby - manželé v bezpodílovém spoluvlastnictví,
8 - právnická osoba, která má majetek České republiky ve správě (Pozemkový fond České republiky, Fond dětí a mládeže).
e) Sídlo nájemce nebo vlastníka - kód obce (číselný kód okresu a pořadové číslo obce), v níž leží sídlo nájemce nebo vlastníka. Váže se vždy výhradně k evidenčnímu listu a uvádí se jen u vybraných sektorů (příloha č. 4) a jen v katastrálních územích patřících do jiné obce, než má nájemce nebo vlastník sídlo.
2.14 Podrobnější údaje katastru
2.141 Podrobnější údaje katastru (§ 9 vyhlášky), evidované v katastru, jsou:
a) doplňkové údaje o vlastnictví,
b) poznámky,
c) popis bytu a nebytového prostoru,
d) pojmenování a popis podzemní stavby, jejíž vlastník je odlišný od vlastníka pozemku, pod kterým je stavba umístěna,
e) změny prohlášení vlastníka budovy s byty,
f) odkazy na vzájemné vztahy mezi právy k nemovitostem zapsanými na listech vlastnictví různých vlastníků, popřípadě na jiném listu vlastnictví téhož vlastníka,
g) upozornění na právě probíhající dosud nezapsanou změnu právních vztahů (plomba),
h) odkaz na listinu, podle níž byl proveden zápis právních vztahů do katastru a na položku výkazu změn, kterou byla změna zapsána.
2.142 V SPI se evidují tyto údaje:
a) příslušnost podrobnějšího údaje do katastrálního území - číselný kód katastrálního území (odst. 2.111 písm. a)),
b) číslo listu vlastnictví, ke kterému se podrobnější údaj katastru vztahuje,
c) pořadové číslo podrobnějšího údaje - nejvýše čtyřmístné číslo v rámci listu vlastnictví,
d) kód podrobnějšího údaje katastru (příloha č. 8 tab. č. 1),
e) číselný doplněk (nejvýše jedenáctimístný) - obsahuje číselnou konstantu: parcelní číslo, rodné číslo, číslo právnické osoby, částku v Kč, číslo listu vlastnictví, číslo popisné s číslem bytu nebo nebytového prostoru a pořadovým číslem vlastníka bytu nebo nebytového prostoru, číslo položky záznamu pro další řízení,
f) odkaz na listinu, kterou vznikl nebo byl měněn právní vztah k nemovitosti (skládá se z dvoumístného kódu listiny podle přílohy č. 8 tab. č.3, pětimístného čísla listiny nebo čtyřmístného data vzniku listiny a dvojčíslí roku),
g) odkaz na položku výkazu změn - odst. 2.121 písm. o),
h) doplňkový text.
2.2
Podklady pro vyznačení změn v katastru
2.21 Podkladem pro vyznačení změny v katastru je zejména:
a) smlouva nebo jiná listina, na jejímž základě vydal katastrální úřad rozhodnutí o povolení vkladu práv do katastru,
b) smlouva nepodléhající rozhodnutí o povolení vkladu (zvláštní předpis/6/),
c) rozhodnutí státního orgánu týkající se vzniku, změny nebo zániku právních vztahů k nemovitostem,
d) potvrzení o prodeji nemovitosti veřejnou dražbou,
e) osvědčení ve formě notářského zápisu nebo soudního smíru,
f) oznámení vzniku, změny nebo zániku práva k nemovitosti ze zákona. Toto oznámení není potřebné, obsahuje-li zákon, na jehož základě vzniklo, změnilo se nebo zaniklo právo k nemovitosti, jednoznačné označení vlastníka a nemovitosti podle údajů katastru,
g) listina určená k zápisu poznámky,
h) smlouva o nájmu nebo výpůjčce zemědělských a lesních pozemků,
i) listiny vyhotovené podle dřívějších předpisů a dosud nepředložené k zápisu (např. smlouvy registrované bývalým státním notářstvím, hospodářské smlouvy, přídělové listiny apod.),
j) rozhodnutí příslušného orgánu a jiné doklady o změně územního správního celku,
k) rozhodnutí o změně hranice a názvu katastrálního území,
l) oznámení změny druhu pozemku a způsobu využití nemovitosti,
m) oznámení změny způsobu ochrany nemovitosti,
n) oznámení změny názvu (příjmení) nebo adresy sídla (trvalého bydliště) vlastníka nebo nájemce,
o) žádost vlastníka o zápis novostavby do katastru,
p) žádost o zápis rozestavěné stavby do katastru,
r) výsledky zjišťování průběhu hranic pro obnovu operátu novým mapováním,
s) výsledky revize katastru,
t) výsledky řízení o opravě chyby v katastru,
u) informace převzatá z jiného informačního systému.
2.22 Popis jednotlivých druhů podkladů a jejich náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5.
2.3
Evidování podkladů pro zápis změn
Podklady pro zápis změn (odst. 2.21) se evidují v protokolech vedených podle zásad stanovených ve zvláštním předpise/7/, a to takto:
a) v protokolu V podklady podle odst. 2.21 písm. a),
b) v protokolu Z podklady podle odst. 2.21 písm. b) až j), l) až p), u),
c) v protokolu OR podklady podle odst. 2.21 písm. k),
d) v protokolu O podklady podle odst. 2.21 písm. t).
Protokoly se vedou automatizovaně (zvláštní předpis/8/).
2.4
Změny v SPI
2.41 Změny v SPI se zapisují ve lhůtách stanovených v § 48 odst. 3 vyhlášky.
2.42 SPI je veden:
a) v lokálních souborech na paměťových médiích počítače pro území jednotlivých okresů, popřípadě pro území vymezená územním obvodem pracovišť katastrálních úřadů (lokální soubory),
b) zálohově v centrálním souboru v Zeměměřickém úřadě v Praze (centrální soubor).
2.43 Lokální soubory se aktualizují zápisem změn podle podkladů (odst. 2.21). Pokud nejsou dosud podrobnější údaje katastru z obsáhlých listů vlastnictví doplněny v lokálním souboru, vyznačují se změny na těchto listech vlastnictví ručně.
2.44 Centrální soubor se aktualizuje dávkovým způsobem v pravidelných časových intervalech podle výsledků aktualizace lokálních souborů. Údaje o katastrálních územích (odst. 2.11) se v centrálním souboru aktualizují podle změnového dokladu; tiskopis změnového dokladu a vysvětlivky pro jeho vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 6.
2.45 Pracovní jednotkou pro zápis změny do lokálního souboru je položka výkazu změn (dále jen "položka"). Výkaz změn obsahuje všechny změny údajů katastru. Položka zahrnuje skupinu změn, které spolu souvisejí (vztahují se k jednomu vlastníku, mají společný doklad apod.). Položky se číslují od jedničky v rámci kalendářního roku a katastrálního území. Způsob zápisu změn do lokálního souboru je stanoven ve zvláštním předpisu/8/.
2.46 Výkaz změn vzniká současně se zápisem změny do lokálního souboru. Je uložen ve formě změnových souborů na paměťovém médiu počítače. Položky jsou číslovány automatizovaně. V položce je uvedeno jméno pracovníka, který změnu zapsal a datum zápisu. Dokladem o provedení změny je vytištěný výkaz změn, který se zkontroluje porovnáním s obsahem listiny a s ručně aktualizovaným listem vlastnictví (pokud se ještě ručně list vlastnictví aktualizuje). Kontrolu provede nezávisle jiný zaměstnanec katastrálního úřadu, než který změnu zapsal a potvrdí ji podpisem s datem na vytištěném výkaze změn. Zjistí-li se nesoulad mezi listinou a zápisem, zápis se opraví další položkou. Výkaz změn se uloží spolu s listinou do sbírky listin. Ukázka výkazu změn je uvedena v příloze č. 7.
2.5
Změny druhů pozemků
2.51 Druhy pozemků se v katastru mění podle skutečného stavu v terénu na základě:
a) ohlášení vlastníka nebo nájemce,
b) zjištění katastrálního úřadu (např. při revizi katastru), není-li ke změně vyžadován souhlas orgánu státní správy,
c) rozhodnutí orgánu ochrany zemědělského půdního fondu o uložení změny druhu pozemku podle § 2 odst. 3 zvláštního předpisu/9/,
d) zjištění a zaměření drobných pozvolných dlouhodobých posunů hranic pozemku (§ 19 zvláštního předpisu/9/).
2.52 Ohlášení vlastníka nebo nájemce musí být doloženo:
a) u přeměny nezemědělské půdy na zemědělskou (§ 2 odst.1 1 zvláštního předpisu /9/) rozhodnutím vydaným v řízení o využití území (§ 32 a následující zvláštního předpisu /10/ a § 7 a 10 zvláštního předpisu /11/) a souhlasem vlastníka, ohlašuje-li změnu nájemce,
b) u změny louky nebo pastviny (§ 2 odst. 2 zvláštního předpisu /9/) na ornou půdu souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu,
c) při výsadbě vinic, chmelnic, ovocných sadů a lesů nebo při jejich rušení, pokud pozemek zůstává zemědělskou nebo lesní půdou, rozhodnutím vydaným v řízení o využití území s termínem v něm uvedeným (§ 10 zvláštního předpisu /11/),
d) při zřízení nebo rušení zahrady (§ 10 zvláštního předpisu /11/) rozhodnutím vydaným v řízení o využití území nebo sdělením stavebního úřadu, že toto rozhodnutí není třeba vydat,
e) u trvalého odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 a 10 zvláštního předpisu/9/) rozhodnutím vydaným podle příslušných předpisů (stavební povolení, povolení terénních úprav, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o povolení těžební činnosti apod.), jehož závaznou součástí je souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
f) u změny ostatní plochy nebo vodní plochy s výjimkou rybníků s intenzivním chovem ryb, pro které platí režim podle písm. e), na zastavěnou plochu a naopak rozhodnutím vydaným v řízení o využití území (§ 32 a následující zvláštního předpisu/10/ a § 7 a 10 zvláštního předpisu/11/),
g) u změn lesní půdy na jiné druhy pozemků a naopak rozhodnutím příslušného orgánu státní správy lesního hospodářství (zvláštní předpis/12/).
2.53 Zjistí-li změnu druhu pozemku katastrální úřad a souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu nebo orgánu státní správy lesního hospodářství se nevyžaduje, změní se druh pozemku v katastru po projednání zjištěných skutečností s vlastníky dotčených nemovitostí, popřípadě s nájemci v případech, kdy není souhlasu vlastníka zapotřebí.
2.54 Změny se provedou v katastru:
a) po ohlášení vlastníkem nebo nájemcem,
b) u změn podle odst. 2.51 písm. c) k termínu uvedenému v rozhodnutí, po prověření realizace změny v terénu katastrálním úřadem,
c) u změn podle odst. 2.52 písm. c) k termínu uvedenému v rozhodnutí.
2.6
Doplňování podrobnějších údajů katastru do SPI
Podrobnější údaje katastru se doplňují do lokálních souborů podle ručně vedených listů vlastnictví
a) postupně při zápisech změn podle právních listin,
b) postupně v souvislosti s vyhotovováním výpisů z katastru (kromě částečných výpisů) jako veřejných listin,
c) jednorázově v celém katastrálním území.
Pracovní postup je stanoven v příloze č. 8.
2.7
Založení zjednodušené evidence
2.71 Zjednodušená evidence se zakládá v lokálních souborech:
a) při zápisu změny podle právních listin, jejichž předmětem je vznik, zánik nebo omezení vlastnického práva k těmto pozemkům, jestliže pozemky nebyly reálně vyznačeny v terénu a zůstanou i po změně součástí větších půdních celků,
b) při vyhotovení výpisu z katastru nebo identifikace parcel jako veřejných listin,
c) jednorázově v celém katastrálním území spolu s doplněním podrobnějších údajů katastru (odst. 2.6).
2.72 Při zakládání zjednodušené evidence současně s jednorázovým doplněním podrobnějších údajů katastru se obdobným způsobem jako zemědělské a lesní pozemky zapisují i další parcely, které byly podle dřívějších předpisů zapsány v části B listů vlastnictví právnických osob jako části parcel (např. komunikace, sídliště apod., zapsané v předstihu před dodáním právních listin a dosud vlastnicky nevypořádané). Postup při ukládání parcel zjednodušené evidence je stanoven v příloze č. 9.
2.73 Výsledkem založení zjednodušené evidence je
a) úplný soubor parcel ve zjednodušené evidenci s údaji podle odst. 2.123 v SPI,
b) grafický přehled parcel ve zjednodušené evidenci vyhotovený podle zásad stanovených v příloze č. 9.
2.74 Po založení zjednodušené evidence se výsledky podle odst. 2.73 udržují v souladu se skutečným stavem. Vyznačují se v nich:
a) změny čísel listů vlastnictví a změny výměr,
b) nově vzniklé hranice mezi parcelami ve zjednodušené evidenci a parcelami katastru v grafickém přehledu.
3.
VEDENÍ SGI
Obsah SGI je definován v § 5, 11, 12 a 13 vyhlášky. Grafickým vyjádřením SGI je katastrální mapa.
3.1
Formy katastrální mapy a její vedení
3.11 V katastrálním území nebo v jeho ucelené části má katastrální mapa jednu z těchto forem:
a) Digitální katastrální mapa (dále jen "DKM") jako grafický počítačový soubor. Struktura DKM je stanovena ve zvláštním předpise/13/. Způsoby jejího vzniku jsou stanoveny ve zvláštním předpise/14/ (dále jen "návod/14/").
b) Katastrální mapa v digitálním vyjádření (dále jen "KM-D") vzniklá kartometrickou digitalizací katastrální mapy podle písm. d) a její přibližnou transformací do S-JTSK. Struktura KM-D je dána zvláštním předpisem/13/, způsob jejího vzniku je stanoven v návodu/14/.
c) Katastrální mapa na rozměrově stálé plastové fólii (dále jen "plastová fólie") v S-JTSK vyhotovená podle předpisů pro technickohospodářské mapy (dále jen "THM") nebo podle předpisů pro Základní mapu velkého měřítka (dále jen "ZMVM") nebo podle zvláštního předpisu/15/.
d) Katastrální mapa na plastové fólii v měřítku 1:2000 nebo 5000, zpracovaná technologií fotogrammetrické údržby a obnovy (FÚO) nebo katastrální mapa v sáhovém měřítku v souvislém zobrazení.
3.12 Součástí KM-D je počítačový soubor změn v S-JTSK, uchovávající číselné vyjádření změn polohopisu splňující kritérium přesnosti určení souřadnic podrobných bodů uxy = 0,14 m. Soubor má podobu grafického počítačového souboru nebo souboru souřadnic.
3.13 Nedílnou součástí katastrální mapy podle odst. 3.11 písm. c) je:
a) soubor souřadnic bodů (RES) určených při vedení, popřípadě při tvorbě mapy v S-JTSK,
b) přehled čísel bodů na plastové fólii (pokud byl v minulosti založen).
3.14 Součástí katastrální mapy podle odst. 3.11 písm. d) je soubor souřadnic bodů změn určených v S-JTSK nebo soubory souřadnic bodů v místních systémech, není-li uložena povinnost zaměřování změn v S-JTSK.
3.15 Ke katastrální mapě podle odst. 3.11 písm. c) a d) se postupně zakládá a vede grafický přehled parcel ve zjednodušené evidenci (odst. 2.73).
3.16 Ke všem formám katastrální mapy se uchovává dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI podle § 16 vyhlášky.
3.17 Vedení katastrální mapy
Vedením katastrální mapy se rozumí doplňování změn jejího obsahu na základě podkladů dodaných zpracovatelem změny. Změny se v katastrální mapě zobrazují při zápisu změn do SPI, popřípadě po dodání geodetické dokumentace pro zobrazení dalších prvků polohopisu, jejichž vyznačení v SGI není podmíněno zápisem do SPI.
3.2
Zaměřování změn
Změny v obsahu katastrální mapy se zaměřují buď pro vyhotovení geometrického plánu nebo k přímému zákresu změn, pokud geometrický plán pro provedení změny v katastru není vyžadován (§ 68 odst. 3 vyhlášky).
3.21 Podklady pro zaměřování změn
V souladu s § 71 vyhlášky přidělí katastrální úřad na požádání zpracovateli změny číslo ZPMZ a čísla pevných bodů podrobného polohového bodového pole, pokud je bude zpracovatel změny zřizovat a vydá mu ze SGI v závislosti na formě katastrální mapy podle odst. 3.1 tyto podklady:
a) kopii katastrální mapy:
1. kopii katastrální mapy na plastové fólii (v sáhovém nebo dekadickém měřítku) vyhotovenou na papíře, s údaji o délkové srážce tiskového podkladu a s vkopírovanými milimetrovými stupnicemi ve směru obou souřadnicových os, nebo
2. vybranou část grafického počítačového souboru DKM nebo KM-D ve formě používané katastrálním úřadem nebo ve výměnném formátu podle zvláštního předpisu/13/ na paměťovém médiu, nebo
3. kopii na papíru z DKM nebo KM-D, vyhotovenou plottrem nebo tiskárnou, s průsečíky souřadnicové sítě a s čísly bodů,
b) seznam podrobných bodů polohových bodových polí a podrobných bodů (číslo, souřadnice, charakteristika kvality bodu) ze zájmového prostoru na paměťovém médiu nebo tištěný,
c) podle potřeby kopii z mapy dřívější pozemkové evidence s vkopírovanými milimetrovými stupnicemi ve směru obou souřadnicových os a s údaji o délkové srážce tiskového podkladu a kopii z grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci,
d) počítačový soubor změn KM-D (odst. 3.12).
V případě potřeby poskytne katastrální úřad zpracovateli kopie dalších podkladů.
3.22 Zřizování, údržba a obnova bodů podrobného polohového bodového pole
Nové body podrobného polohového pole se zřizují v hustotě nezbytné pro zaměřování změn obsahu katastrální mapy. Postupuje se přiměřeně podle návodu/14/.
3.23 Zásady zaměřování změn
Všechny změny geometrického a polohového určení předmětů obsahu katastrální mapy se zaměřují číselně geodetickými nebo fotogrammetrickými metodami. Určují se pravoúhlé souřadnice podrobných bodů změn a v místních souřadnicových systémech i souřadnice připojovacích bodů. Přesnost měření a jeho kontrola jsou stanoveny v bodě 13 přílohy k vyhlášce. Technologie měření je stanovena v návodu/14/.
3.24 Souřadnicové systémy
Pravoúhlé souřadnice bodů změn se určí:
a) v S-JTSK
1. v katastrálních územích nebo v jejich částech stanovených katastrálním úřadem podle § 72 vyhlášky (dále jen "stanovený prostor"),
2. v ostatních územích, bylo-li měření připojeno na dané body se souřadnicemi v S-JTSK,
b) v místním souřadnicovém systému v ostatních případech; jedna změna (jeden záznam podrobného měření změn) musí mít jen jeden místní souřadnicový systém.
3.25 Připojovací (dané) body, jejich rozložení a ověření
3.251 Podrobné měření změn v S-JTSK se připojuje na body polohového pole nebo na jednoznačně identifikovatelné podrobné body s danými souřadnicemi v S-JTSK, jejichž přesnost splňuje kritérium uxy = 0,14 m. Použití jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů pro připojení měření změn je ve stanovených územích omezeno podle bodu 13.2 přílohy k vyhlášce. Body polohových polí se ověřují podle geodetických údajů.
3.252 Podmínky pro připojení podrobného měření na jednoznačně identifikovatelné body katastrální mapy jsou stanoveny v bodě 13.3 přílohy k vyhlášce. Tyto body se ověřují vždy nejméně dvěma kontrolními mírami od jiných jednoznačně identifikovatelných bodů katastrální mapy.
3.253 Kontrolní míry se určí:
a) přímým změřením vzdálenosti nejméně od dvou dalších jednoznačně identifikovatelných bodů, které nejsou od ověřovaného připojovacího bodu vzdáleny více než 200 m, nebo
b) polárním zaměřením, přičemž alespoň na jeden bod se změří kromě úhlu i vzdálenost, nebo
c) zaměřením ověřovaného bodu k přímce spojující dva jednoznačně identifikovatelné body. V případě pevné vazby měřické přímky lze tuto přímku považovat za jednu ověřovací míru.
3.26 Další zaměřované body
Při připojení měření na body polohového pole v územích s katastrální mapou bez souřadnic podrobných bodů v S-JTSK a v územích s katastrální mapou se souřadnicemi podrobných bodů v S-JTSK, jejichž přesnost u jednoznačně identifikovatelných bodů nesplňuje kritérium uxy = 0,14 m, se vždy zaměří a vypočtou pravoúhlé souřadnice v S-JTSK nejméně tří jednoznačně identifikovatelných podrobných bodů katastrální mapy rovnoměrně rozložených v nejbližším okolí změny.
3.3
Záznam podrobného měření změn
Záznam podrobného měření změn (dále jen "ZPMZ") je doklad, do něhož se zaznamenávají výsledky zaměřování změn, popřípadě se v něm vyznačuje slučování parcel bez zaměřování v terénu. Skládá se ze tří částí:
a) záhlaví,
b) měřický náčrt (dále jen "náčrt"),
c) zápisník měřených konstrukčních a kontrolních údajů a dalších údajů potřebných pro zpracování změny.
Nedílnou součástí ZPMZ je seznam souřadnic nově určených podrobných bodů (§ 74 odst. 1 vyhlášky). Ukázka ZPMZ je v příloze č. 10.
3.31 Záhlaví ZPMZ
Záhlaví obsahuje číslo ZPMZ, údaje o zpracovateli změny, o lokalizaci změny (obec, katastrální území), o zaměření změny (datum, přístroj, označení lomových bodů v terénu), o zpracování změny a další údaje podle předtisku.
3.32 Náčrt
3.321 Náčrt obsahuje:
a) kresbu dosavadního stavu polohopisu katastrální mapy vykreslenou plnou tenkou čarou,
b) kresbu nového stavu polohopisu vykreslenou tlustou plnou čarou, včetně vyznačení sluček a vyškrtání neplatných hranic,
c) přibližný zákres bodů použitých pro připojení,
d) přibližný zákres bodů měřické sítě včetně vykreslení měřických sítí, přičemž způsob zaměření podrobných bodů se v náčrtu nevyznačuje,
e) čísla všech bodů (čísla bodů dosavadního stavu použitých pro připojení a kontrolní měření, čísla použitých bodů podrobného polohového bodového pole, čísla bodů měřických sítí zřízených pro zaměření změny, čísla lomových bodů zaměřovaných nových hranic),
f) zápis kontrolních oměrných měr, pokud nejsou uvedeny v zápisníku,
g) parcelní čísla a značky druhů pozemků:
- dosavadní parcelní čísla a značky pozemků se vyznačí tenkou čarou,
- neplatná parcelní čísla a značky se škrtnou,
- nová parcelní čísla se zapíší do kroužku, nové značky druhů pozemků se vyznačí vedle škrtnutých značek. Použití typů značek závisí na druhu katastrální mapy, v níž bude změna zobrazena (odst. 3.7).
3.322 Náčrt musí být zpracován v takovém (přibližném) měřítku, aby kresba byla dobře čitelná. Náčrt nesmí být v menším měřítku, než je katastrální mapa, do níž bude změna zobrazena, s výjimkou:
a) zákresu změny s připojením na vzdálené body. V takovém případě se vlastní změna zobrazí podle výše uvedených zásad a připojovací prvky se zobrazí v přiměřeně zmenšeném měřítku,
b) zákresu liniové stavby nebo plošné změny velkého rozsahu s dlouhými přímými úseky hranic. Tyto změny je možno v náčrtu zobrazit v menším měřítku, než je katastrální mapa.
Není-li možno ve zvoleném měřítku náčrtu zobrazit některou část zaměřované změny (drobné výstupky apod.), vykreslí se mimo vlastní kresbu změny detail příslušné části (vzájemná souvislost se vyznačí odkazem - písmeny velké abecedy).
3.33 Zápisník
Zápisník obsahuje seznam souřadnic bodů použitých pro připojení, záznam naměřených hodnot, popřípadě předpis měřických úloh a předpis pro výpočet výměr. Zápisník může být nahrazen záznamem na paměťovém médiu počítače.
3.4
Výpočet souřadnic podrobných bodů
Pro výpočet souřadnic podrobných bodů se použijí přiměřeně ustanovení návodu/14/. O průběhu automatizovaného výpočtu se zpracovává protokol, který musí obsahovat alespoň údaje o dosažených odchylkách a zprávy o případech překročení mezních odchylek (bod 13 přílohy k vyhlášce). Není-li součástí zpracování výpočtu souřadnic protokol o výpočtu, uvádějí se dosažené odchylky v ZPMZ. Zpracovatel změny je povinen poskytnout protokol o výpočtu souřadnic podrobných bodů nebo přehled dosažených odchylek v ZPMZ katastrálnímu úřadu (§ 6 odst. 2 písm. b) zvláštního předpisu/25/).
3.5
Tvorba a číslování parcel
Nové a změněné parcely se tvoří a číslují podle ustanovení § 3 a 25 vyhlášky. Při vytváření parcel komunikací (vodních toků, ploch sloužících k vodní dopravě, železnic, dálnic, silnic a místních a účelových komunikací) se postupuje podle těchto zásad:
a) vodní toky a plochy sloužící vodní dopravě jsou přerušovány pouze hranicemi katastrálních území, přerušují ostatní komunikace,
b) železnice jsou přerušovány hranicemi katastrálních území a komunikacemi uvedenými pod písm. a), přerušují při úrovňovém křížení silnice a místní a účelové komunikace,
c) dálnice a silnice jsou přerušovány hranicemi katastrálních území a komunikacemi uvedenými pod písm. a), b), silnice přerušují při úrovňovém křížení místní a účelové komunikace,
d) místní a účelové komunikace jsou přerušovány při úrovňovém křížení všemi ostatními komunikacemi,
e) při mimoúrovňovém křížení je přerušena komunikace vedoucí po mostě, nepřerušena zůstává komunikace jdoucí po terénu bez ohledu na její význam.
3.6
Výpočet výměr nových a změněných parcel
3.61 Výměry nových parcel, změněných parcel a jejich dílů se určují podle zásad stanovených v § 74 odst.2 až 6 vyhlášky, a to:
a) číselně:
1. ze souřadnic bodů katastrální mapy v S-JTSK,
2. z přímo měřených měr nebo ze souřadnic bodů změn určených v místních souřadnicových systémech,
b) graficky - planimetrováním nebo výpočtem z měr nebo ze souřadnic odměřených na mapě s přihlédnutím k plošné srážce mapového listu.
Mezní odchylky při výpočtu výměr jsou stanoveny v bodě 14 přílohy k vyhlášce.
3.62 Jednotlivé způsoby výpočtu výměr z odst. 3.61 se použijí takto:
a) ve stanovených prostorech (odst. 3.24) vždy způsob podle odst. 3.61 písm. a) bod 1,
b) pro výpočet výměry nově oddělované parcely způsob podle odst. 3.61 písm. a) bod 1 nebo 2,
c) pro kontrolní nebo druhý výpočet vždy způsob podle odst. 3.61 písm. b), v DKM způsob podle odst. 3.61 písm. a) bod 2.
Výměry parcel ve zjednodušené evidenci se určují způsobem uvedeným v odst. 3.61 písm. b).
3.63 Způsoby grafického určování výměr jsou:
a) planimetrický - u parcel nepravidelných tvarů. Použije se digitální planimetr nebo výjimečně nitkový (proužkový) planimetr se součtovým kružítkem pro určení výměr parcel nebo dílů větších než 100 m
2
, popřípadě polární planimetr (pro výměry větší než 1 ha),
b) z odměřených měr - u parcel rozložitelných na jednoduché geometrické obrazce. Potřebné hodnoty se odměří z mapy zobrazovacími trojúhelníky nebo jiným dostatečně přesným způsobem,
c) z kartometrických souřadnic - souřadnice se zjistí odměřením z mapy digitizérem, zobrazovacími trojúhelníky apod.
3.64 Výměry se určují vždy dvojím nezávislým výpočtem (§ 74 odst. 4 a 5 vyhlášky). Je-li rozdíl mezi oběma vypočtenými hodnotami menší než mezní odchylka (bod 14 přílohy k vyhlášce), je konečnou výměrou
a) číselně určená výměra (z přímo měřených měr, je-li zaměřen celý obvod, nebo z grafického počítačového souboru, není-li zaměřen celý obvod), přičemž graficky určená výměra se považuje za kontrolní,
b) aritmetický průměr ze dvou grafických výpočtů opravený o plošnou srážku a početní odchylku.
3.65 Výpočet výměr se zapisuje do tiskopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen "Úřad") č. 4.32. Postup při výpočtu výměr a ukázky jsou uvedeny v příloze č. 11. Postup určování srážky mapového listu je v příloze č. 12.
3.7
Zobrazení změny do katastrální mapy
3.71 Změny se zobrazují do katastrální mapy současně s aktualizací SPI. Při zobrazování změn se postupuje takto:
a) v územích s DKM se grafický soubor katastrální mapy doplní o body změn se souřadnicemi vypočtenými z měřených hodnot, o změny polohopisu a popisu mapy; neplatný polohopis a popis se zruší,
b) v územích s KM-D se změna do grafického počítačového souboru doplní s využitím transformace souřadnic identických bodů určených z naměřených hodnot na souřadnice vedené v dosavadním grafickém souboru; současně se změna provede v souboru změn (odst. 3.12),
c) v územích s katastrální mapou v S-JTSK na plastové fólii s danými souřadnicemi podrobných bodů, určenými (při tvorbě THM nebo ZMVM) s přesností splňující u jednoznačně identifikovatelných bodů kritérium uxy = 0,14 m se katastrální mapa doplní o body změn se souřadnicemi určenými z měřených hodnot a zakreslí se změny polohopisu a popisu; neplatný (zrušený) polohopis se odstraní,
d) v územích s katastrální mapou na plastové fólii v S-JTSK se souřadnicemi podrobných bodů přesahujícími u jednoznačně identifikovatelných bodů kritérium přesnosti u xy = 0,14 m nebo bez souřadnic a v územích s katastrální mapou na plastové fólii v sáhových měřítkách se polohopis katastrální mapy doplní s využitím určených identických bodů; neplatný polohopis a popis se odstraní.
Mezní hodnoty odchylek v poloze identických bodů, mezní hodnoty odchylek v poloze při úpravách vyrovnáním do přímky a na pravoúhlost a mezní odchylky mezi délkou odměřenou v mapě a délkou přímo měřenou (oměrné a kontrolní míry) jsou v tabulce:
   +-------------------------+-------------------------------+
   | Měřítko podkladové   | Mezní odchylka v poloze bodu |
   | katastrální mapy    | nebo v rozdílu délek     |
   | využité při tvorbě   | v metrech          |
   | DKM či KM-D      |                |
   +-------------------------+-------------------------------+
   |  1:1000        |      0.50        |
   |  1:2000        |      0.55        |
   |  1:5000        |      0.67        |
   |  1:2880        |      2.00        |
   |             |                |
   +-------------------------+-------------------------------+
3.72 Do mapy na plastové fólii se zobrazují změny podle těchto zásad:
3.721 Změna se zobrazí nezávisle na zobrazení dodaném zpracovatelem změny. Zobrazení změny dodané zpracovatelem změny se využije pro kontrolu. Změna se zobrazí včetně popisu černou tuší (současně s aktualizací SPI).
3.722 Parcelní čísla se píší do středu nově vzniklé parcely. Pokud není možné zapsat číslo do parcely, napíše se mimo ni do volného místa (co nejblíže u její hranice) a příslušnost čísla k parcele se vyznačí šipkou vycházející z parcely a směřující k číslu. Šipka nesmí parcelu přerušit tak, aby vznikl uzavřený obrazec. Přetíná-li šipka více parcel, kreslí se tenkou tečkovanou čarou. U řemenových parcel se zapíše parcelní číslo do parcely, pokud to její rozměr na mapě dovolí nebo rovnoběžně s parcelou mimo ni tak, aby číslo bylo čitelné a byla jednoznačná jeho příslušnost k parcele. Parcelní číslo se píše do parcely jednou, pouze u řemenových parcel, u parcel zobrazených na více mapových listech nebo tam, kde by mohla vzniknout pochybnost, se parcelní číslo zopakuje vícekrát.
3.723 Při zobrazování změn do katastrální mapy se použijí mapové značky:
a) podle bodu 10 přílohy k vyhlášce v mapách v S-JTSK,
b) podle bodu 11 přílohy k vyhlášce v mapách v sáhových měřítkách a v mapách vyhotovených podle zvláštního předpisu/15/.
3.724 Značka druhu pozemku se umístí do středu parcely nad parcelní číslo. Kreslí se jednou, u parcel, u kterých je parcelní číslo napsáno vícekrát, se značka nakreslí u všech čísel. U malých parcel, do kterých se zákres nevejde, je možno značku vynechat. Zděné, betonové, kovové a dřevěné budovy se vyznačí značkou podle bodu 10.5 přílohy k vyhlášce, pokud jejich rozlišení je obsahem mapy. Značka (tečka, čárka) se umisťuje doprostřed obrysu budovy a nad parcelní číslo, je-li možné je vepsat do obrysu. Je-li budova tvořena několika samostatnými částmi (přístavba apod.), vyznačí se příslušnou značkou všechny tyto části. Při dvojím číslování parcel se vyznačí budovy rovněž uvedenými značkami. Parcelní číslo se uvede s tečkou před ním jen tehdy, nelze-li ho vepsat do obrysu budovy.
3.725 Dojde-li ke změně místního a pomístního názvosloví, neplatné názvy se zruší odstraněním stejným způsobem jako zákres neplatných hranic. Změněné nebo nové názvy se doplní typem písma odpovídajícím typu písma použitého v doplňované katastrální mapě. Je-li v dosavadní mapě umístěn název tak, že je překryt zobrazenou změnou, přemístí se do volného prostoru.
3.726 Při změně hranice katastrálního území se vyznačí nová hranice také v okrajovém náčrtku mapového listu. Postup pro zobrazení změny v okrajovém náčrtku je uveden v příloze č.13.
3.727 Změny dalších prvků polohopisu (§ 5 vyhlášky) se zakreslují do mapy, jsou-li předmětem jejího obsahu, na návrh vlastníka nebo podle výsledku revize katastru na základě dokumentace dodané vlastníkem. U nově vzniklých silničních komunikací se zobrazuje koruna a střední dělicí pás ve všech druzích katastrálních map, tedy i tam, kde další prvky polohopisu nejsou předmětem mapy.
3.73 Změna zobrazovaná předběžně podle geometrického plánu při jeho předání katastrálnímu úřadu zpracovatelem (odst. 10) se zobrazuje v katastrální mapě na plastové fólii tužkou a v DKM nebo KM-D ve zvláštní informační vrstvě.
3.74 Správnost a úplnost zobrazení změny do katastrální mapy a její promítnutí do ostatních částí SGI a vybraných částí dokumentace výsledků měření (odst. 3.8) zkontroluje nezávisle jiný zaměstnanec katastrálního úřadu, než který změnu zobrazil. Zkontroluje současně shodu parcelních čísel a výměr změněných a nově vytvořených parcel v SGI, ZPMZ a SPI. Provedení kontroly potvrdí svým podpisem s datem na ZPMZ.
3.8
Vedení dalších částí SGI a částí dokumentace výsledků měření
3.81 Vedení souboru souřadnic bodů
3.811 Soubor souřadnic bodů v S-JTSK obsahuje údaje o bodech polohového pole, o pomocných a podrobných bodech a to:
a) číslo bodu,
b) souřadnice y, x v S-JTSK, popřípadě nadmořskou výšku v systému Bpv, vše v metrech na dvě desetinná místa,
c) u podrobných bodů kód charakteristiky kvality bodu podle zvláštního předpisu/13/.
Čísla bodů se uvádějí podle návodu/14/ nebo takto:
- body základního polohového pole a zhušťovací body: 0009EEEECCCC
- ostatní body podrobného polohového pole a pomocné body číslované v rámci katastrálního území:
PPP00000CCCC
- podrobné body a pomocné body číslované v rámci změny:
PPP0ZZZZCCCC
kde
PPP je pořadové číslo katastrálního území v okrese podle SPI,
EEEE je číslo evidenční jednotky (triangulačního listu)
ZZZZ je číslo ZPMZ
CCCC je pořadové číslo bodu.
Soubor se aktualizuje současně s ostatními částmi operátu.
3.812 Pravoúhlé souřadnice bodů (pomocných a podrobných) v místních systémech se vedou jako součást příslušných ZPMZ. Záznam o bodu obsahuje pořadové číslo bodu v rámci ZPMZ a souřadnice y, x v metrech na dvě desetinná místa.
3.82 Vedení přehledu čísel bodů
Přehled čísel bodů se vede jen ve stanovených prostorech, pokud v nich není DKM. Ukázka přehledu čísel bodů je v příloze č. 14. Přehled čísel bodů se aktualizuje současně s ostatními částmi operátu.
3.83 Vedení přehledů ZPMZ
Přehled záznamů podrobného měření změn se vede ručně nebo na počítači zvlášť pro každé katastrální území. Přehled obsahuje:
a) pořadové číslo ZPMZ v katastrálním území,
b) datum přidělení pořadového čísla,
c) název zpracovatele změny,
d) číslo mapového listu,
e) přidělená nová parcelní čísla,
f) přidělená volná čísla bodů podrobného polohového pol
e,
g) datum předání ZPMZ katastrálnímu úřadu,
h) dotčená parcelní čísla,
i) datum aktualizace SGI a jméno a příjmení toho, kdo aktualizaci provedl,
j) místo pro poznámky.
Ukázka přehledu ZPMZ je v příloze č. 15.
3.84 Vedení přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje
3.841 Přehled sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje (dále jen "přehled sítě PBPP") se vede pro jednotlivá katastrální území na mapách SMO-5, a to v souvislém kladu mapových listů. Každý mapový list přehledu sítě PBPP se uprostřed horního okraje označí názvem "Přehled sítě PBPP a jejího vývoje". Průběh hranic katastrálního území se zvýrazní tlustou čarou a jednotlivá katastrální území se výrazně označí v okrajovém náčrtku. Mapy se doplní zákresem rámů mapových listů katastrální mapy a zapíší se čísla těchto listů.
3.842 V přehledu sítě PBPP se vyznačují všechny trvale stabilizované body polohového pole, a to kroužkem o průměru cca 3 mm. Ke kroužku se připíše číslo bodu. Do přehledu sítě PBPP se doplňují všechny nově určené body polohového pole. Čísla bodů, které byly zničeny, se škrtnou tak, aby nadále zůstala čitelná. V přehledu sítě PBPP se vyznačují rovněž ZPMZ, a to číslem v kroužku umístěném v prostoru zaměřované změny.
3.843 V prostorech s obnoveným operátem novým mapováním se dosavadní přehled sítě PBPP nahradí novým. V prostorech s DKM a KM-D se v přehledu sítě PBPP nevyznačují ZPMZ. Ukázka přehledu sítě PBPP je v příloze č.16.
3.9
Vedení parcel ve zjednodušené evidenci v SGI a jejich převod na parcely katastru
3.91 Vedení parcel ve zjednodušené evidenci
3.911 V DKM jsou parcely ze zjednodušené evidence převedeny na parcely katastru a jsou rozlišeny od ostatních parcel typem čáry (neznatelná hranice). Parcely se převádějí ze zjednodušené evidence na parcely katastru jednorázově při tvorbě DKM, pokud Úřad výjimečně nerozhodne jinak.
3.912 V KM-D jsou parcely ve zjednodušené evidenci vedeny zpravidla v samostatné informační vrstvě. V případě potřeby se jednotlivé parcely převedou ze zjednodušené evidence na parcely katastru a zůstávají-li v půdních celcích, rozliší se od ostatních parcel katastru typem čáry (neznatelná hranice).
3.913 V katastrálních mapách na plastové fólii se parcely ve zjednodušené evidenci nevyznačují. Jsou orientačně zobrazeny v grafickém přehledu parcel ve zjednodušené evidenci (odst. 3.15).
3.92 Grafický přehled parcel ve zjednodušené evidenci
Způsob vyhotovení a vedení grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci je uveden v příloze č. 9.
3.93 Převod parcel ze zjednodušené evidence na parcely katastru
Převod parcel ze zjednodušené evidence na parcely katastru (dále jen "převod parcel") se uskutečňuje jejich doplněním do SGI (§ 90 odst. 3 vyhlášky), a to:
a) hromadně při přepracování katastrální mapy na DKM, popřípadě KM-D nebo při obnově katastrálního operátu novým mapováním podle návodu/14/,
b) jednotlivě nebo ve skupinách parcel v nezbytných případech:
1. překreslením v územích, ve kterých katastrální mapa vznikla přímým odvozením z mapy dřívějších pozemkových evidencí,
2. pomocí identických bodů v územích, ve kterých je katastrální mapa v S-JTSK a mapy dřívějších pozemkových evidencí jsou v jiné zobrazovací soustavě a měřítku,
3. na základě vytyčení a geometrického plánu (§ 84 odst.4 vyhlášky), pokud se hranice parcely realizuje v terénu.
3.94 Převod parcel v územích s katastrální mapou vzniklou přímým odvozením z mapy dřívější pozemkové evidence
3.941 Z prostorů převáděných parcel se shromáždí potřebné podklady (grafické přehledy parcel ve zjednodušené evidenci, mapa dřívější pozemkové evidence a její kopie, katastrální mapa a její kopie, geometrické plány, ZPMZ, seznamy souřadnic, u map vyhotovených podle zvláštního předpisu/15/ také elaborát tvorby katastrální mapy).
3.942 Pro převáděnou parcelu nebo skupinu parcel v uceleném bloku, vymezeném obvodem parcel katastru dotčených doplňovanými parcelami v jednom katastrálním území, se založí ZPMZ (tiskopisy Úřadu č.9.02, 9.03). Jeden ZPMZ může mít několik položek. V popisovém poli se při založení ZPMZ zapíše: číslo ZPMZ, název katastrálního území, vyhotovitel (v řádku "zaměřil") a označení listu katastrální mapy. Další údaje se doplňují s postupem prací. Pod popisovým polem se zapíše: "Doplnění parcel podle mapy dřívější pozemkové evidence ..." s uvedením označení listu mapy dřívější pozemkové evidence. Pro zvolený rozsah ZPMZ se jako náčrt vyhotoví kopie katastrální mapy nebo pro jednoduché případy se vyhotoví náčrt v tiskopisu ZPMZ. U převáděných parcel se prověří platný průběh hranice a výměra podle dřívější pozemkové evidence s využitím dosavadní evidence, geometrických plánů, listin a dalších dokladů. V náčrtu se vyznačí hranice převáděných parcel předběžně tužkou, číslo parcely ve zjednodušené evidenci se dá do závorky, uvede se číslo listu vlastnictví. Obvod bloku se podle potřeby zvýrazní barevně. Ukázka ZPMZ je v příloze č. 17.
3.943 V náčrtu se dále podle zásad pro tvorbu parcel (§ 3 vyhlášky) vytvoří parcely, které se očíslují podle zásad uvedených v § 25 vyhlášky s ohledem na druhy pozemků v katastru. Ve skupině parcel téhož vlastníka se počet parcel co nejvíce snižuje (parcely téhož druhu pozemku se slučují). Výsledek se vyznačí v náčrtu založeném podle odst. 3.942, nová parcelní čísla parcel katastru se zakroužkují. Parcelní čísla parcel ze zjednodušené evidence uvedená v závorkách se přeškrtnou. Hranice vytvořených parcel katastru se v náčrtu vykreslí tlustou čarou značkou neznatelné hranice (není-li jednoznačně doloženo, že hranice je v terénu znatelná).
3.944 S použitím náčrtu se založí porovnání parcel (příloha č.16 návodu/14/) označené číslem ZPMZ a názvem katastrálního území, v němž se přehledně a v souvislosti všech jeho částí zapíší všechny parcely dotčené převodem. Porovnání parcel je přílohou ZPMZ. Ukázka porovnání parcel je v příloze č. 17.
3.945 Podle náčrtu se s využitím originálu mapy pozemkového katastru překreslí doplňované parcely do katastrální mapy. Respektuje se rozdílná srážka obou map a kresba se lícuje na nejbližší okolí změny. Doplňované parcely se označí parcelními čísly a značkami druhů pozemků katastru a jejich hranice se vykreslí značkou neznatelné hranice v souladu s náčrtem upraveným podle odst.3.943.
3.946 Obvod skupiny parcel katastru dotčených doplněnými parcelami ze zjednodušené evidence se považuje za výpočetní skupinu. Výměry původních parcel doplněných podle mapy dřívější pozemkové evidence se ověří jedním kontrolním výpočtem. Není-li překročena mezní odchylka (dvojnásobek mezní odchylky podle bodu 14.1 sloupec 3 přílohy k vyhlášce), ponechá se původní výměra podle dřívější pozemkové evidence. Výměry ostatních částí změněných parcel katastru se určí dvojím výpočtem a vyrovnají se na výměru skupiny. Při překročení mezní odchylky se vyhledá a odstraní chyba v zákresu nebo výpočtu. Není-li chyba zjištěna, použije se nově určená výměra. Výměry doplněných a změněných parcel se zapíší do porovnání parcel.
3.947 Pokud má doplněná katastrální mapa číselné vyjádření (např. podle odst. 3.13), vyjadřují se tak i doplněné parcely. Nové podrobné body na hranicích doplňovaných parcel se v ZPMZ očíslují v souladu s číslováním dosavadních podrobných bodů v katastrálním území. Podrobné body se digitalizují, popřípadě se jejich souřadnice v S-JTSK převezmou, pokud byly již dříve vypočteny nebo je lze vypočítat, a doplňovaný obsah mapy se číselně vyjádří způsobem používaným v daném katastrálním území. Ze souřadnic se vypočtou výměry doplňovaných a změněných parcel a jsou platnými výměrami nového stavu katastru.
3.95 Převod parcel pomocí identických bodů v územích s katastrální mapou v S-JTSK a mapou dřívější pozemkové evidence v jiné zobrazovací soustavě a měřítku
3.951 V rámci přípravných prací se shromáždí potřebné podklady z prostorů doplňovaných parcel (odst. 3.941). Pro doplňovanou skupinu parcel v uceleném bloku, vymezeném obvodem parcel katastru dotčených doplňovanými parcelami, se založí ZPMZ. Pro zvolený rozsah ZPMZ se vyhotoví kopie katastrální mapy nebo pro jednoduché případy náčrt (odst. 3.942). Podle zásad pro tvorbu a číslování parcel se v náčrtu vytvoří a očíslují nové parcely (odst. 3.943). S použitím náčrtu se založí porovnání parcel (odst. 3.944).
3.952 Pro doplnění katastrální mapy se přiměřeně použijí ustanovení pro vytyčování hranic pozemků (§ 83 odst. 3 až 5 a 7 vyhlášky) s tím, že hranice se nevyznačují v terénu, ale v mapě a nevyhotovuje se vytyčovací náčrt ani protokol o vytyčení.
3.953 Porovnáním mapy dřívější pozemkové evidence s katastrální mapou se v prostorech doplňovaných parcel vyberou v co největším počtu předpokládané identické body (především všechny zachované hraniční znaky):
a) body existující současně v mapě dřívější pozemkové evidence i v katastrální mapě,
b) body mapy dřívější pozemkové evidence neexistující v katastrální mapě, jejichž souřadnice v S-JTSK jsou známy nebo je lze dodatečně určit.
3.954 Existence identických bodů se ověří pochůzkou v terénu spojenou s kontrolním měřením. Rohy budov se použijí výjimečně a jejich identita musí být vždy ověřena. Kontrolní míry se získají z číselných výsledků dřívějších měření, popřípadě odměřením z mapy dřívější pozemkové evidence a katastrální mapy. Identické body se v náčrtu vhodně zvýrazní.
3.955 Souřadnice bodů podle odst.3.953 se určí v S-JTSK (pokud již nebyly určeny dříve) tak, aby byla splněna kritéria přesnosti podle bodu 13.6 přílohy k vyhlášce, přitom se podle potřeby doplní síť bodů podrobného polohového bodového pole.
3.956 Odměřením z mapy dřívější pozemkové evidence s přesností 0,1 mm a opravou o vliv srážky ve směrech rámů mapových listů se určí pracovní souřadnice lomových bodů hranic parcel a identických bodů. Identické body se určují dvakrát a mezní rozdíl souřadnic nesmí překročit 0,15 mm. Identické body pro transformaci se volí v rovnoměrném rozložení tak, aby nedocházelo k extrapolaci transformačního klíče. Do S-JTSK se pracovní souřadnice převádějí afinní transformací po jednotlivých blocích. V případě nerovnoměrného rozložení identických bodů se použije transformace Helmertova.
3.957 Po výpočtu souřadnic v S-JTSK se přezkouší správnost doplnění katastrální mapy porovnáním zobrazení transformovaných hranic s obsahem katastrální mapy, opraví se případná nepřesnost nebo chyba a dořeší se návaznost doplňovaných parcel na stav katastrální mapy. Vlastnická hranice parcely katastru určená při dřívější obnově operátu se považuje za platnou, neprokáže-li se opak. Podle výsledku porovnání se v náčrtu předběžně zakreslené hranice vyznačí definitivně značkou neznatelné hranice tlustou nebo červenou čarou.
3.958 Pokud nebyly určeny již dříve, určí se souřadnice všech lomových bodů hranic parcel katastru dotčených doplňováním a podle potřeby také souřadnice průsečíků hranic doplňovaných a dříve zobrazených. Katastrální mapa se v rozsahu ZPMZ doplní a dále vede v číselném vyjádření.
3.959 Výměry doplňovaných a změněných parcel se určí ze souřadnic a zapíší se do porovnání parcel (odst. 3.944).
3.96 Doplnění SPI
Nově vytvořené parcely katastru se zapíší do SPI, přičemž se u nich doplní všechny zbývající údaje podle § 7 a 9 vyhlášky s využitím údajů evidovaných u parcel katastru, z nichž byly doplněné parcely vytvořeny. Příslušné parcely ve zjednodušené evidenci se zruší.
3.97 Uvědomění vlastníků
Katastrální úřad uvědomí o převodu parcel ze zjednodušené evidence na parcely katastru jejich vlastníky. Ukázka uvědomění vlastníka je v příloze č. 18.
4.
ZMĚNY HRANIC ÚZEMNÍCH CELKŮ
4.1
Změny hranic katastrálních území
4.11 Hranice katastrálních území se mění:
a) na návrh toho, jehož zájmu se změna týká, nebo
b) z podnětu katastrálního úřadu.
4.12 Podklady pro provádění změn hranic katastrálních území jsou stanoveny v § 19 vyhlášky. Ukázky podkladů jsou v příloze č. 19.
4.13 V případě potřeby se zjistí průběh nové hranice katastrálního území v terénu. Účastníky zjištění hranice jsou:
a) zástupce katastrálního úřadu,
b) navrhovatel změny,
c) zástupce obce, do níž měněné katastrální území náleží.
4.14 Výsledkem zjištění průběhu nové hranice katastrálního území v terénu je protokol, v němž je průběh hranice popsán v návaznosti na dosavadní stav katastru. Součástí protokolu je souhlas katastrálního úřadu se změnou (odst. 4.15). Protokol je součástí podkladů podle odst. 4.12.
4.15 Nelze-li novou hranici ztotožnit s průběhem hranic parcel zobrazených v katastrální mapě, dodá navrhovatel změny geometrický plán, a to za předpokladu, že dá katastrální úřad ke změně souhlas. Geometrický plán se nevyhotoví, vyplývá-li změna hranice katastrálního území z výsledků zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu.
4.16 Řízení o změně hranice katastrálního území probíhá podle zvláštního předpisu/7/. Změnu hranice katastrálního území schvaluje a oznamuje katastrální úřad rozhodnutím.
4.17 Při změnách názvů katastrálních území se postupuje podle ustanovení § 22 vyhlášky.
4.2
Změny hranic obcí a vyšších územních správních celků
4.21 Hranice obcí se mění podle příslušných listin (§ 20 odst.6 vyhlášky). Ukázky podkladů pro provedení změny hranice obce jsou v příloze č. 20.
4.23 Změny hranic vyšších územních správních celků se provádějí podle ustanovení § 20 odst. 6 a § 21 vyhlášky.
4.3
Sdělování změn hranic a názvů katastrálních území a obcí
4.31 Katastrální úřad sděluje změny hranic katastrálních území a obcí a změny jejich názvů provedené v katastru územně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu (dále jen "inspektorát"), který vede přehlednou evidenci změn.
Ve sdělení katastrální úřad vyčíslí původní a novou výměru dotčených katastrálních území a obcí a přiloží zákres změněné hranice v kopii katastrální mapy.
4.32 Katastrální úřad sděluje změny podle odst. 4.31 též provozovateli systému územní identifikace, a to podle zásad stanovených v příloze č. 37.
5.
OPRAVA CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU
Zásady pro opravu chyby v katastrálním operátu jsou stanoveny v § 8 zvláštního předpisu /1/ a v § 51 až 54 vyhlášky.
5.1
Oprava chyby v SPI
5.11 Chybu vzniklou nesprávným přepisem údaje z listiny, v níž je údaj uveden správně, opraví katastrální úřad z úřední povinnosti bez součinnosti s vlastníky.
5.12 Chyba zjištěná nebo oznámená vlastníkem nebo nájemcem (dále jen "dotčená osoba") se eviduje v protokole oprav (zvláštní předpis/7/).
5.13 Při opravě chyby se postupuje takto:
a) zjistí-li katastrální úřad chybu ve výměře parcely, opraví chybu v SPI,
b) zjistí-li katastrální úřad chybu v údajích o právních vztazích k nemovitostem a v údajích o druhu pozemku, přičemž chyba je v listině, podle níž byla změna zapsána (§ 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky), oznámí tuto skutečnost
1. předkladateli listiny nebo jeho právnímu nástupci, jedná-li se o rozhodnutí a jiné listiny podle § 40, 43 až 45 vyhlášky, nebo
2. dotčeným osobám, jichž se chyba týká, jedná-li se o listiny podle § 37 vyhlášky a vyžádá si od nich opravenou nebo novou listinu. Podle této listiny se chyba opraví.
5.14 O provedené opravě vyrozumí katastrální úřad dotčené osoby. Odeslané vyrozumění se eviduje v protokole oprav (odst. 5.12), kde se uvede číslo položky výkazu změn, v níž je oprava zapsána. Ukázka vyrozumění je v příloze č. 21.
5.15 Vyrozumění se dokumentuje ve sbírce listin.
5.16 Nesouhlasí-li dotčený vlastník s provedením opravy, zahájí katastrální úřad ve věci řízení podle čl. 25 až 27 zvláštního předpisu/7/.
5.17 V případě, kdy o opravu údajů katastru žádal vlastník, ale katastrální úřad zjistil, že žádosti nelze vyhovět (nejedná se o chybu), postupuje se podle odst. 5.16.
5.2
Oprava chyby v SGI
5.21 Zjistí-li katastrální úřad (nebo vyhotovitel geometrického plánu) chybu v geometrickém a polohovém určení hranice a jedná se o zřejmou chybu vzniklou nesprávným zobrazením hranice v mapě, opraví katastrální úřad chybu z úřední povinnosti. Rovněž opraví katastrální úřad z úřední povinnosti geometrické a polohové určení hranice, jedná-li se o opravu hranice převzaté chybně do katastrální mapy z map dřívějších pozemkových evidencí.
5.22 Zjistí-li katastrální úřad (nebo vyhotovitel geometrického plánu) chybu v geometrickém a polohovém určení hranice a nejedná se o chybu podle odst. 5.21, sepíše s vlastníky dotčených nemovitostí protokol (příloha č. 22), v němž vlastníci potvrdí svým podpisem, že hranici mezi pozemky nezměnili a že její průběh nezpochybňují. V protokolu se uvede odkaz na nové zaměření hranice (číslo ZPMZ).
5.23 Jestliže některý z vlastníků protokol o opravě chybného geometrického a polohového určení hranice nepodepíše, zahájí katastrální úřad řízení o opravě chyby a vydá ve věci rozhodnutí.
5.24 Na podkladě protokolu opraví katastrální úřad geometrické a polohové určení hranice v mapě. O provedené opravě katastrální úřad vyrozumí vlastníky (odst. 4.14). Současně je uvědomí o změnách výměr parcel, pokud k nim v souvislosti s opravou geometrického a polohového určení hranice došlo.
5.25 Nesouhlasí-li některý z vlastníků s provedenou opravou, zahájí katastrální úřad ve věci řízení podle zvláštního předpisu/7/.
6.
PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM
6.1
Práva evidovaná v katastru
6.11 V katastru se evidují práva k nemovitostem uvedená v § 36 vyhlášky. V katastru se dále evidují vlastnická a jiná věcná práva k bytům a nebytovým prostorům (dále jen "byty") (§ 4 odst.2 vyhlášky).
6.12 Tento návod upravuje především technickou realizaci zápisu právních vztahů k nemovitostem do katastru a stanoví podrobné zásady zápisu vlastnických práv k bytům v katastru v návaznosti na ustanovení zvláštního předpisu/5/.
6.2
Evidování práv k nemovitostem a k bytům a jejich omezení v katastru
Práva k nemovitostem a k bytům se do katastru zapisují vkladem nebo záznamem, podle způsobu jejich vzniku (§ 1 zvláštního předpisu /2/). Listiny, které musí být připojeny k návrhu na vklad nebo k návrhu na záznam práva do katastru jsou uvedeny v § 37 a následujících v oddílu pátém vyhlášky. Vkladu do katastru podléhají i listiny podle § 2 a 17 zvláštního předpisu/5/. Práva k nemovitostem a k bytům (odst. 6.1) a omezení dispozičních práv k nemovitostem a k bytům se v katastru evidují v údajích SPI, kde jsou vztažena k číslu listu vlastnictví (odst. 2.131).
Listem vlastnictví se rozumí takový výstup ze SPI, který obsahuje údaje katastru o vlastníku (skupině spoluvlastníků) (§ 8 vyhlášky), o parcelách, které jsou evidovány v jeho vlastnictví (§ 7 vyhlášky) a podrobnější údaje katastru (§ 9 vyhlášky), které se váží k vlastníku nebo parcelám, eventuálně k bytům v jeho vlastnictví. Označuje se číslem listu vlastnictví. List vlastnictví se vytváří automatizovaně na tiskárně nebo na obrazovce počítače. Údaje z listů vlastnictví, založených podle dřívějších předpisů na tiskopisu Úřadu, se postupně převádějí do souborů na paměťových médiích počítače a nové listy vlastnictví se ručně na tiskopisu již nezakládají.
6.21 Vlastnické právo k nemovitosti
Nemovitosti ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby se uvádějí na listu vlastnictví této osoby (odst. 6.322). V údajích o parcele se vlastnické právo k nemovitosti vyznačuje číslem listu vlastnictví.
6.22 Vlastnické právo k bytům
Byty ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby se uvádějí na listu vlastnictví této osoby (odst. 6.334). Zápis se vyjádří podrobnějšími údaji katastru (tab. 1 v příloze č. 8.
6.221 Prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytů v budově
Prohlášením vlastníka budovy podle § 5 odst. 1 zvláštního předpisu/5/, které se zapisuje vkladem do katastru, se vlastník budovy stane vlastníkem každého bytu v domě. Pro tohoto vlastníka se založí nový list vlastnictví s kódem druhu vlastnictví 9. Budova, tak jak je vymezena v § 2 zvláštního předpisu/5/, může být v katastru evidována na jedné nebo více parcelách a může být označena jedním nebo více čísly popisnými domů, které jsou dohromady prostorově soustředěny a navenek uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi. V údajích o parcele se vyznačí číslo listu vlastnictví vlastníka budovy a
a) kód rozlišení právního vztahu 2, jsou-li dům i pozemek téhož vlastníka,
b) kód rozlišení právního vztahu 3, jsou-li dům a pozemek různých vlastníků.
Tyto stavby a pozemky, které jsou předmětem práv ve smyslu § 21 zvláštního předpisu/5/, se uvádějí v listu vlastnictví pod nadpisem "DUM S BYTY A NEBYTOVYMI PROSTORY" nebo "DUM S BYTY A NEBYTOVYMI PROSTORY NA CIZIM POZEMKU". Podrobnějšími údaji katastru se zapíší všechny byty vymezené v prohlášení vlastníka (příloha č. 8). Věcná práva, která vázla na budově nebo pozemku se přepíší podrobnějšími údaji katastru na nový list vlastnictví s původními nabývacími tituly.
6.222 Prohlášení vlastníka všech bytů v domě o rušení vymezení bytů v domě
Prohlášením vlastníka všech bytů v domě podle § 5 odst. 2 zvláštního předpisu/5/, které se zapisuje vkladem do katastru, se vlastník všech bytů v domě stane vlastníkem budovy. Pro vlastníka budovy se založí nový list vlastnictví s kódem druhu vlastnictví 8. V údajích o parcele se změní číslo listu vlastnictví u dotčených parcel. Podrobnějšími údaji katastru se zapíší na nový list vlastnictví všechna věcná práva, která nadále váznou na budově. Dosavadní list vlastnictví se zruší.
6.223 Změna obsahu prohlášení vlastníka
Změna obsahu prohlášení vlastníka se do katastru zapisuje:
a) vkladem, týká-li se změna spoluvlastnických podílů na společných částech domu nebo vymezení dalšího bytu,
b) záznamem v ostatních případech.
Změnu oznámí všichni vlastníci bytů, kteří podle zápisu z jednání společenství vlastníků pro změnu hlasovali.
K návrhu na vklad změny nebo k oznámení změny pro záznam do katastru musí být přiložen zápis z jednání společenství vlastníků a prezenční listina.
6.224 Spoluvlastnictví domu a vlastnictví bytu
Spoluvlastnictví domu podle § 4 zvláštního předpisu/5/, představované spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a vlastnictvím bytu, se zapíše uvedením spoluvlastnických podílů v údajích o vlastnících a v podrobnějších údajích katastru se u zápisu příslušného bytu změní pořadové číslo spoluvlastníka - vlastníka bytu (příloha č. 8).
6.225 Přílohy k návrhu na vklad vlastnického práva k bytu
K návrhu na vklad vlastnického práva k bytu podle zvláštního předpisu /5/ musí být přiloženy:
a) smlouva o převodu bytu v domě s
- půdorysem všech podlaží, popřípadě jejich schématy,
- potvrzením banky o splacení odpovídající části úvěru s určením, kterých bytů se splátka úvěru týkala u převodu vlastnictví bytu pořízeného v rámci družstevní výstavby,
b) písemný souhlas příslušných orgánů podle § 22 odst. 4 a 7 zvláštního předpisu/5/,
c) kopie nabídky k převodu bytu podle § 22 odst. 1 zvláštního předpisu/5/,
d) rozhodnutí (popřípadě dohoda) okresního úřadu (v Praze Ministerstva financí ČR) o zrušení trvalého užívání,
e) potvrzení družstva, že mu nabyvatel uhradil částku, která odpovídá nesplaceným úvěrům s příslušenstvím poskytnutým družstvu, připadající na převáděný byt,
f) kupní smlouva o převodu spoluvlastnického podílu k pozemku, popřípadě smlouva o zřízení jiného věcného práva, je-li vlastník pozemku odlišný od vlastníka budovy; věcné právo se zřizuje bezprostředně po převodu bytu.
6.226 Smlouva o výstavbě
Práva podle smlouvy o výstavbě (§ 18 a 19 zvláštního předpisu/5/) a jejích doplňků se zapisují do katastru vkladem. Při zápisu se postupuje podle těchto zásad:
a) Pro stavebníky uvedené ve smlouvě se založí společný list vlastnictví s kódem druhu vlastnictví 9.
b) Při výstavbě domu na pozemku ve spoluvlastnictví stavebníků se k dotčenému pozemku v údajích o parcele vyznačí číslo listu vlastnictví stavebníků. V údajích o vlastníku se zapíší spoluvlastnické podíly k pozemku a společným částem budoucího domu.
c) Při výstavbě domu na cizím pozemku se v údajích o vlastníku spoluvlastnické podíly nezapisují. Podrobnějšími údaji katastru se zapíše poznámka o výstavbě domu na cizím pozemku, která se uvede na listu vlastnictví stavebníků.
d) Vlastnictví k budoucím bytům podle smlouvy o výstavbě se nezapisuje.
6.227 Zápis domu s byty po výstavbě
Po výstavbě se dům a byty zapíší do katastru podle zásad stanovených v odst. 6.221 a 6.224, na základě návrhu vlastníků bytů doloženého:
a) geometrickým plánem,
b) dokladem o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního (pokud má být přiděleno),
c) kolaudačním rozhodnutím,
a to v souladu s údaji uvedenými ve smlouvě o výstavbě, která je již zapsána v katastru, popřípadě podle dalších listin v případě přechodu práv a povinností podle smlouvy o výstavbě na právní nástupce účastníků smlouvy.
6.23 Právo hospodaření s národním majetkem
Nemovitosti ve vlastnictví České republiky, k nimž bylo zřízeno právo hospodaření, se uvádějí na listu vlastnictví té osoby, pro kterou bylo právo zřízeno (jiný oprávněný). Vlastník nemovitosti, Česká republika, se v údajích o vlastníku označí kódem charakteristiky vlastníka 1 (tím je zajištěno ve výstupech automatické uvedení zkratky "CR" před názvem jiného oprávněného). Předmětné parcely jsou v listu vlastnictví uvedeny pod nadpisem "PRAVO HOSPODARENI K POZEMKU" nebo "PRAVO HOSPODARENI K POZEMKU A STAVBE". V dosavadním listu vlastnictví na tiskopisu je jako vlastník nemovitostí uvedena "Česká republika - .... (název jiného oprávněného)". Právo hospodaření není v tomto případě nad parcelami nadepsáno. Převod práva hospodaření se do katastru zapisuje záznamem.
6.24 Právo trvalého užívání
Nemovitosti, k nimž bylo zřízeno právo trvalého užívání, se v katastru uvádějí na dvou listech vlastnictví:
a) na listu vlastnictví zřizovatele práva trvalého užívání (okresní úřad); zápis se vyjádří podrobnějším údajem katastru,
b) na listu vlastnictví trvalého uživatele (s výjimkou pozemků ve zjednodušené evidenci). Číslo tohoto listu vlastnictví se vyznačí v údajích o parcele, včetně uvedení kódu rozlišení právního vztahu 4 nebo 6 nebo 8, popřípadě 5 (bod 6 přílohy k vyhlášce).
Předmětné parcely jsou v obou listech vlastnictví uvedeny pod nadpisem "TRVALE UZIVANI POZEMKU", "TRVALE UZIVANI STAVBY" a "TRVALE UZIVANI POZEMKU A STAVBY". V dosavadním listu vlastnictví na tiskopisu je uveden nadpis "Trvalé užívání". Způsob zápisu trvalého užívání do katastru je uveden v odst. 2.21 přílohy č. 8.
6.25 Správa majetku republiky
Nemovitosti ve vlastnictví České republiky, které spravuje Pozemkový fond ČR nebo Fond dětí a mládeže (jiný oprávněný), se uvádějí na listu vlastnictví příslušného fondu. Vlastník nemovitosti, Česká republika, se vyznačí v údajích o vlastníku kódem charakteristiky vlastníka 8 (tím je zajištěno ve výstupech automatické uvedení zkratky "CR" před názvem fondu, který majetek spravuje). Předmětné parcely jsou na listu vlastnictví uvedeny pod nadpisem "SPRAVA MAJETKU CR". V dosavadním listu vlastnictví na tiskopisu je jako vlastník nemovitostí uvedena "Česká republika - ... (název fondu)". Nadpis "Správa majetku ČR" není v tomto případě uveden.
6.26 Zástavní a podzástavní právo
6.261 Zástavní právo, jehož předmětem je nemovitost nebo byt, se uvádí na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti, popřípadě bytu (zástavce). U zástavního práva se eviduje:
a) předmět zástavního práva (zástava),
b) zástavní věřitel,
c) výše pohledávky, která je zástavním právem zajištěna,
d) zástavce, zastavuje-li v případě spoluvlastnictví k nemovitosti nebo bytu svůj podíl na nemovitosti (bytu) pouze některý ze spoluvlastníků.
Zápis se vyjádří podrobnějším údajem katastru (příloha č. 8).
6.262 Podzástavní právo se v katastru eviduje obdobným způsobem jako zástavní právo na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti (zástavce).
6.263 Změna zástavního práva ze zákona v důsledku postoupení pohledávky, tj. změna oprávnění ze závazkového vztahu, se v katastru vyznačí jako změna zástavního věřitele u již evidovaného zástavního, popřípadě podzástavního práva. Změna zástavního věřitele se zapíše záznamem na základě žádosti doložené smlouvou o postoupení pohledávky.
6.27 Věcné břemeno
6.271 Věcné břemeno (podle dřívějších předpisů označované jako služebnost) se uvádí na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti nebo bytu, který je nositelem povinností vyplývajících z obsahu věcného břemena (dále jen "povinný") a na listu vlastnictví osoby, které právo odpovídající věcnému břemenu svědčí (dále jen "oprávněný"), a to jen v případě, že je právo spojeno s vlastnictvím nemovitosti, popřípadě bytu. Zápis se vyjádří podrobnějšími údaji katastru (příloha č. 8).
6.272 Na listu vlastnictví povinného se uvádí:
a) druh věcného břemena,
b) nemovitost nebo byt, na nichž věcné břemeno vázne,
c)
1. oprávněný (jsou-li oprávněnými manželé, uvádí se každý zvlášť), anebo
2. nemovitost nebo byt oprávněného, s jejichž vlastnictvím je právo spojeno.
6.273 Na listu vlastnictví oprávněného se uvádí:
a) právo odpovídající věcnému břemenu,
b) nemovitost nebo byt oprávněného, s jejichž vlastnictvím je právo spojeno,
c) nemovitost nebo byt povinného, na nichž věcné břemeno vázne.
6.274 Pokud právo odpovídající věcnému břemenu svědčí určité osobě (odst. 6.272 písm. c) 1.), uvede se na listu vlastnictví povinného její jméno (název) a rodné číslo fyzické osoby nebo číslo právnické osoby.
6.28 Věcné předkupní právo
Předkupní právo s věcnými účinky se uvádí na listu vlastnictví vlastníka nemovitosti nebo bytu s uvedením oprávněného a předmětné nemovitosti nebo bytu. Zápis se vyjádří podrobnějšími údaji katastru (příloha č. 8).
6.29 Evidování omezení dispozičních práv k nemovitostem
Omezení dispozičních práv se zapisuje podrobnějšími údaji katastru (příloha č. 8) a uvádí se na listu vlastnictví vlastníka předmětné nemovitosti (bytu). Důvod omezení se vyjádří doplňkovým textem.
6.3
List vlastnictví
6.31 Všeobecná ustanovení
6.311 List vlastnictví (odst. 6.2) je podle předmětu vlastnictví uspořádán jako
a) list vlastnictví s nemovitostmi,
b) list vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob.
6.312 Listy vlastnictví se zakládají podle docházejících listin v rámci katastrálního území pro nemovitosti každého vlastníka (spoluvlastníků). Každý vlastník nebo skupina spoluvlastníků má v katastrálním území pouze jeden list vlastnictví.
6.313 Listy vlastnictví se číslují od jedničky v aritmetickém pořadí s tím, že číslo
a) 1 bylo vyhrazeno pro bývalé místní národní výbory,
b) 2 je vyhrazeno pro okresní úřady,
c) 10 001 je vyhrazeno pro obce,
d) 10 002 je vyhrazeno pro Pozemkový fond ČR.
6.314 List vlastnictví se vede:
a) automatizovaně a vytváří se z údajů SPI nebo přechodně
b) ručním způsobem na tiskopisu Úřadu, a to do doby převedení všech údajů na něm evidovaných na paměťová média (po přechodnou dobu se vedou některé listy vlastnictví ručně i automatizovaně).
Způsob ručního vedení listu vlastnictví je uveden v příloze č. 23.
6.315 Části listu vlastnictví
List vlastnictví je rozdělen na části označené A, B, B1, C, D a E (dále jen "A-LV, B-LV, B1-LV, C-LV, D-LV, E-LV"). List vlastnictví na tiskopisu nemá části B1-LV a E-LV.
6.32 Obsah listu vlastnictví s nemovitostmi
6.321 Část A-LV obsahuje údaje o vlastníkovi, popřípadě o každém spoluvlastníkovi:
a) pořadové číslo spoluvlastníka,
b) jméno (název) vlastníka (spoluvlastníka), adresu bydliště (sídla). V listu vlastnictví na tiskopisu není adresa uvedena,
c) jednotný identifikátor vlastníka (spoluvlastníka) (rodné číslo fyzické osoby nebo číslo právnické osoby). Jednotným identifikátorem podnikatele - fyzické osoby je rodné číslo,
d) spoluvlastnický podíl,
e) v listu vlastnictví na tiskopisu položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části A-LV.
6.322 Část B-LV obsahuje parcelní čísla a další údaje o nemovitostech, které vlastník zapsaný v části A-LV vlastní nebo ke kterým má jiný oprávněný právo hospodaření nebo právo trvalého užívání nebo které má ve správě.
V automatizovaně vedeném listu vlastnictví jsou parcely členěny do oddílů:
a) podle právního vztahu osoby uvedené v části A-LV k evidovaným nemovitostem: "VLASTNICTVI POZEMKU", "VLASTNICTVI POZEMKU A STAVBY", "PRAVO HOSPODARENI K POZEMKU", "PRAVO HOSPODARENI K POZEMKU A STAVBE", "TRVALE UZIVANI POZEMKU A STAVBY", "TRVALE UZIVANI POZEMKU", "TRVALE UZIVANI STAVBY", "SPRAVA MAJETKU CR", "POZEMEK A STAVBA RUZNEHO VLASTNIKA",
b) u parcel ve zjednodušené evidenci: "PARCELY VE ZJEDNODUSENE EVIDENCI-PUVOD EVIDENCE NEMOVITOSTI, POZEMKOVY KATASTR nebo GRAFICKY PRIDEL".
V listu vlastnictví na tiskopisu je zapsáno pouze parcelní číslo a dále položka výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části B-LV.
6.323 Část B1-LV obsahuje:
a) jiná věcná práva k nemovitostem (např. práva k cizím nemovitostem odpovídající věcnému břemenu, věcná práva ke stavbě, která je nemovitostí, ale není předmětem evidování v katastru),
b) odkazy na listiny, tj. spisové značky listin nebo jiné jejich označení (např. název a datum jejich vyhotovení) nebo čísla knihovních vložek pozemkových knih (byl-li zápis proveden podle pozemkové knihy), podle nichž práva zapsaná v části B1-LV vznikla,
c) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části B1-LV.
List vlastnictví na tiskopisu nemá oddělenou část B1-LV a jiná věcná práva jsou zapsána v části D-LV.
6.324 Část C-LV obsahuje:
a) omezení vlastnického práva (např. omezení převodu nemovitostí podle dřívějších předpisů, omezení dispozičních práv z titulu vyhlášení konkursu nebo z titulu předběžného opatření soudu), závady (např. zástavní právo, podzástavní právo, věcné předkupní právo) a omezení z práva odpovídajícího věcnému břemenu (služebnosti),
b) odkazy na listiny, podle nichž práva zapsaná v části C-LV nebo jejich omezení vznikla,
c) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části C-LV.
6.325 Část D-LV obsahuje:
a) poznámky, které bližším způsobem vysvětlují nebo doplňují zápisy v částech A-LV, B-LV, B1-LV a C-LV,
b) odkazy na související listy vlastnictví téhož vlastníka nebo odkazy na listy vlastnictví, na nichž je zapsáno oprávnění odpovídající omezení zapsanému v části C-LV apod.,
c) odkazy na listiny, podle nichž byla v části D-LV a v ručně vedeném listu vlastnictví i v části A-LV a B-LV zapsána změna,
d) rodné číslo manželky v případě, že jako vlastník jsou zapsáni manželé v bezpodílovém spoluvlastnictví (v listu vlastnictví na tiskopisu je rodné číslo manželky zapsáno v části A-LV),
e) v listu vlastnictví na tiskopisu jiná věcná práva (odst. 6.323),
f) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů v části D-LV.
6.326 Část E-LV obsahuje:
a) odkazy na listiny, podle nichž práva zapsaná v části A-LV a B-LV, popřípadě i v jiné části listu vlastnictví vznikla,
b) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů podle listin v písm. a).
Uvedený obsah je členěn podle předmětu, ke kterému se listina vztahuje: celé vlastnictví - spoluvlastník - parcela. List vlastnictví na tiskopisu část E-LV neobsahuje.
6.33 Obsah listu vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví osob
6.331 List vlastnictví se zakládá pro budovu (§ 2 písm. a) zvláštního předpisu/5/), v níž jsou byty ve vlastnictví osob. Vede se automatizovaně.
6.332 Část A-LV obsahuje:
a) pořadí spoluvlastníka (vlastníka bytu),
b) jméno (název) spoluvlastníka (vlastníka bytu), adresu bydliště (sídla),
c) jednotný identifikátor (rodné číslo fyzické osoby nebo číslo právnické osoby),
d) spoluvlastnický podíl na společných částech domu, popřípadě i pozemku u spoluvlastníka (vlastníka bytu). Pokud jeden byt má v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, eviduje se u každého z nich spoluvlastnický podíl, který vznikne vynásobením spoluvlastnického podílu na bytě a spoluvlastnického podílu na společných částech domu připadajícího na předmětný byt.
6.333 Část B-LV obsahuje parcelní číslo, číslo popisné a další údaje o nemovitosti - budově, popřípadě domu s byty ve vlastnictví (§ 2 písm. d) zvláštního předpisu/5/) a o pozemku pod touto budovou, které jsou předmětem práv ve smyslu § 4 a 21 zvláštního předpisu/5/. V části B-LV může být uvedeno i více parcel se stavbami (domy) s různými čísly popisnými, které tvoří jednu budovu (odst. 6.221).
6.334 Část B1-LV obsahuje:
a) byty podle jejich jednoznačného očíslování v budově s uvedením čísla popisného domu a pořadového čísla spoluvlastníka (vlastníka bytu),
b) jiná věcná práva k nemovitostem,
c) odkazy na listiny, podle nichž práva zapsaná v části B1-LV vznikla,
d) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části B1-LV.
6.335 Část C-LV obsahuje:
a) omezení dispozičního práva, závady a omezení z práva odpovídajícího věcnému břemenu, která vázla na budově nebo pozemku před vkladem prohlášení vlastníka budovy (s odkazem na listinu podle níž tato omezení vznikla a s uvedením původní položky výkazu změn),
b) nově vzniklá omezení a závady, jejichž předmětem je dům s byty jako celek nebo pozemek,
c) omezení a závady, jejichž předmětem jsou jednotlivé byty,
d) odkazy na listiny, podle nichž práva zapsaná v části C-LV vznikla,
e) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části C-LV.
6.336 Část D-LV obsahuje:
a) odkaz na související list vlastnictví vlastníka pozemku, je-li dům na cizím pozemku, popřípadě další údaje podle odst. 6.325),
b) položku výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů obsažených v části D-LV.
6.337 Část E-LV obsahuje odkazy na listiny, podle nichž práva zapsaná na listu vlastnictví vznikla, nejsou-li již uvedeny u změněného údaje v příslušné části listu vlastnictví.
7.
ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY EVIDOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
7.1
Všeobecná ustanovení
7.11 Způsob evidování nemovitostí podle § 2 odst. 2 zvláštního předpisu/1/ je dohodnut Úřadem s příslušnými ministerstvy. Není-li uvedeno jinak, platí obecná ustanovení platná pro ostatní nemovitosti.
7.12 Jde-li o nemovitosti důležité z hlediska obrany, vnitřního pořádku a bezpečnosti státu a s tím spojenou potřebu utajení skutečného stavu, zobrazí se v souboru geodetických informací stavby nebo hranice druhů pozemků v úpravě podle podkladů předaných kompetentním orgánem nebo organizací příslušného ministerstva. V těchto případech vede kompetentní orgán nebo organizace vlastní evidenci odpovídající skutečnému, neupravenému stavu. Hranice územních správních jednotek a katastrálních území, hranice vlastnické a bodová pole se zobrazují v katastrální mapě vždy podle skutečnosti. Vždy se zobrazují stavby s čísly popisnými a stavby s čísly evidenčními.
7.13 Pro potřeby statistiky se pozemky zařazují do sektorů:
21
- pozemky na území vojenského újezdu určené pro vojenské využití,
- pozemky k nimž vykonává právo hospodaření jiný oprávněný v působnosti Ministerstva obrany ČR (odst. 7.22) mimo Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
- pozemky k nimž vykonává právo hospodaření jiný oprávněný v působnosti Ministerstva vnitra ČR (odst. 7.3),
- pozemky k nimž vykonává právo hospodaření Vězeňská služba ČR (odst. 7.4),
35
- pozemky na území vojenského újezdu určené pro hospodářské využití,
- pozemky k nimž vykonává právo hospodaření státní podnik Vojenské lesy a statky ČR.
7.2
Ministerstvo obrany
7.21 Podle výkonu práva hospodaření se dělí orgány a organizace Ministerstva obrany na:
a) vojenské orgány - Vojenské ubytovací a stavební správy (VUSS) uvedené v bodu 1 přílohy č. 24,
b) státní podniky, jejichž zakladatelem je Ministerstvo obrany ČR, uvedené v bodu 2 přílohy č. 24,
c) příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany ČR, uvedené v bodu 3 přílohy č. 24.
7.22 Vlastník nemovitostí, Česká republika, se v SPI vyznačuje obdobným způsobem jako u nemovitostí, k nimž bylo zřízeno právo hospodaření s národním majetkem (odst. 6.23). Jako jiný oprávněný se uvádí:
a) MO ČR a název příslušného vojenského orgánu, adresa jeho sídla, IČO (příloha č. 24 bod 1),
b) název státního podniku, adresa jeho sídla (u Vojenských lesů a statků sídlo odštěpného závodu), IČO (příloha č. 24 bod 2),
c) název příspěvkové organizace, adresa jejího sídla, IČO (příloha č. 24 bod 3).
V ručně vedeném listu vlastnictví se jako vlastník nemovitostí uvádí "Česká republika ... (název jiného oprávněného)".
7.23 Nemovitosti uvnitř území vojenských újezdů
7.231 Evidování nemovitostí uvnitř území vojenských újezdů je upraveno zvláštním předpisem/18/ a přísluší vojenským orgánům podle zvláštního předpisu/19/.
7.232 Vojenský újezd tvoří základní územní jednotku (obec), která se člení na katastrální území. Hranice katastrálního území uvnitř vojenského újezdu a jeho název navrhuje katastrálnímu úřadu příslušný vojenský orgán.
7.233 Každý druh pozemku se v rámci katastrálního území eviduje pro každý sektor jako jedna parcela s výměrou nejvýše 9999 ha (při větší výměře jednoho druhu pozemku se vytvoří více parcel). Druhy pozemků se v katastru mění na základě rozhodnutí vojenského orgánu (zvláštní předpis/20/).
7.24 Nemovitosti mimo území vojenských újezdů
7.241 Pozemky se zařazují do druhů pozemků podle skutečnosti v terénu s tou výjimkou, že jako nezemědělská půda jsou evidovány i pozemky využívané zemědělsky jen dočasně.
7.242 Pokud ministerstvo obrany užívá na cizích pozemcích objekty, které prozatím nebyly v katastrální mapě z důvodu utajení zakresleny, zajišťují vojenské orgány a vojenské organizace na vlastní náklady jejich postupné zaměření, vyhotovení geometrických plánů a majetkoprávní uspořádání.
7.3
Ministerstvo vnitra
Vlastník nemovitostí, Česká republika, se v SPI vyznačí obdobným způsobem jako u nemovitostí, k nimž bylo zřízeno právo hospodaření s národním majetkem (odst. 6.23). Jako jiný oprávněný se v SPI vyznačuje "Ministerstvo vnitra ČR - (název samostatně hospodařícího orgánu nebo organizace)", jeho sídlo a IČO. V ručně vedeném listu vlastnictví se jako vlastník nemovitostí uvádí "Česká republika - ... (název jiného oprávněného)".
7.4
Ministerstvo spravedlnosti
Vlastník nemovitostí, Česká republika, se v SPI vyznačuje obdobně jako u nemovitostí, k nimž bylo zřízeno právo hospodaření s národním majetkem. Jako jiný oprávněný se vyznačuje "Vězeňská služba ČR, ... (název příslušné věznice)", její sídlo a IČO. V ručně vedeném listu vlastnictví se jako vlastník nemovitostí uvádí "Česká republika - (název jiného oprávněného)".
8.
EVIDOVÁNÍ ZPŮSOBU OCHRANY A ZPŮSOBU VYUŽITÍ NEMOVITOSTÍ
8.1
Evidování nemovitostí v lázeňských územích a v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů
8.11 V katastru se evidují v souladu s ustanovením zvláštních předpisů/21/, /22/ a a bodu 3 přílohy k vyhlášce
a) vnitřní lázeňská území,
b) ložiska slatin a rašelin,
c) ochranná pásma 1. stupně přírodních léčivých zdrojů minerálních, termálních, proplyněných vod nebo plynů, přírodních minerálních vod stolních a ložisek slatin a rašelin.
8.12 Návrh na vyznačení v katastru a grafické a písemné podklady předkládá katastrálnímu úřadu ministerstvo zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel (§ 72 zvláštního předpisu/22/) prostřednictvím zařízení začleněných do soustavy zdravotnických zařízení (§ 32 zvláštního předpisu/22/).
8.2
Evidování památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem
8.21 V katastru se evidují v souladu s ustanovením zvláštních předpisů/23/, /24/ a bodu 3 přílohy k vyhlášce
a) jednotlivé nemovité kulturní památky včetně pozemků v jejich obvodu (historické zahrady a plochy, nádvoří a další pozemky),
b) památkově chráněná území (památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma nemovitých kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón),
c) chráněná území:
1. menší chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory) a jejich ochranná pásma,
2. rozsáhlá chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti a jejich ochranná pásma).
8.22 Návrh na vyznačení památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v katastru předávají katastrálním úřadům příslušné orgány státní památkové péče a ochrany přírody, popř. odborné organizace státní památkové péče a ochrany přírody, které vedou Ústřední seznam kulturních památek České republiky a státní seznam ochrany přírody.
8.3
Evidování geodetických bodů a jejich chráněných území
8.31 Ochrana se vyznačuje v katastru u těchto geodetických bodů:
a) body astronomicko-geodetické sítě (AGS),
b) body československé trigonometrické sítě (ČSTS),
c) zhušťovací body (body podrobného polohového bodového pole 1. třídy přesnosti),
d) základní nivelační body,
e) body československé jednotné nivelační sítě (ČSJNS),
f) body československé gravimetrické sítě.
8.32 Ochrana geodetického bodu a jeho chráněné území se vyznačuje na návrh správce příslušné sítě.
8.4
Způsob vyznačení ochrany nemovitosti v SPI a v SGI
8.41 V SPI se vyznačuje ochrana nemovitostí kódem u jednotlivých dotčených parcel. Kód ochrany je uveden v bodě 3 přílohy k vyhlášce. Slovní označení tištěné počítačem je v příloze č. 25 tab. č. 1.
8.42 V SGI se vyznačí mapovými značkami č. 2.23, 2.24, 3.18, 4.11, 4.12, 7 a 7.03 (bod 10 a 11 přílohy k vyhlášce):
a) jednotlivé kulturní památky,
b) hranice památkově chráněného území a chráněného území a jejich ochranných pásem,
c) hranice vnitřního lázeňského území, ložiska slatin a rašelin a jejich ochranného pásma, pokud si to vyžádá Český inspektorát lázní a zřídel,
d) jednotlivé geodetické body a jejich ochranná pásma, jsou-li tyto body předmětem obsahu katastrální mapy.
8.421 Hranice chráněných území a ochranných pásem se vyznačí v hlavních lomových bodech. Průběh hranice se zpravidla ztotožňuje s hranicí parcely, popřípadě s jinou čarou polohopisu. Pokud je hranice vedena mimo čáru polohopisu, vyznačuje se v celém průběhu, a to jen mapovou značkou. Hranice nevytváří samostatné parcely.
8.422 Grafické a písemné podklady pro vyznačení předmětů ochran podle odst. 8.11 a 8.21 v katastru jsou uvedeny v § 28 vyhlášky. Není-li hranice ochrany nebo její část totožná s hranicí parcely nebo s jinou čárou polohopisu nebo není jinak určena obsahem polohopisu katastrální mapy (např. spojnicí podrobných bodů), zobrazuje se podle zaměření dokumentovaného záznamem podrobného měření změn, který je součástí podkladů předávaných katastrálnímu úřadu.
8.423 Je-li chráněné území zobrazeno na celém mapovém listu, uvede se v příslušném okrajovém náčrtku poznámka: "Celá plocha chráněna".
8.424 Pokud nelze obvod území pro jeho malou rozlohu vyznačit značkou, vyjádří se ochrana jen zkratkou "chrán.". Tato zkratka se použije i u chráněných předmětů malého rozsahu.
8.425 Hranice chráněného území geodetického bodu se vyznačí zakreslením kružnice kolem bodu značkou č. 2.23 podle bodu 10.3 přílohy k vyhlášce nebo značkou č. 7 podle bodu 11.3 přílohy k vyhlášce.
8.426 Ukázka zobrazení předmětů ochrany je v příloze č. 26.
8.5
Evidování způsobu využití nemovitosti
Způsob využití nemovitosti se vyznačuje nejvýše trojmístným kódem, který blíže specifikuje využití nemovitosti. Kódy jsou uvedeny v bodě 2 přílohy k vyhlášce, jejich slovní vyjádření je uvedeno v příloze č. 25 tab. č. 2. Pokud odpovídá některému kódu mapová značka podle bodu 10, popřípadě 11 přílohy k vyhlášce, zobrazí se v katastrální mapě.
9.
SOUHRNNÉ PŘEHLEDY O PŮDNÍM FONDU Z ÚDAJŮ KATASTRU
9.1
Základní pojmy
9.11 Zpracování souhrnných přehledů o půdním fondu z údajů katastru (§ 15 vyhlášky) (dále jen "sumarizace") se zajišťuje pro potřeby orgánů státní statistiky. Přehledy se vyhotovují automatizovaně jako výstupy ze SPI ke stanovenému datu. Postup sumarizačních prací se řídí pokyny Úřadu.
9.12 Sumarizační výkaz (dále jen "výkaz") je část operátu obsahující souhrnné údaje v členění stanoveném pokyny Úřadu.
9.13 Druhy výkazů jsou:
a) úhrnné hodnoty druhů pozemků,
b) rozčlenění orné a zemědělské půdy do výrobních podoblastí,
c) přehled sektorů.
9.14 Sumarizačními územními jednotkami (dále jen "sumarizační jednotky") jsou:
a) obec,
b) okres,
c) kraj,
d) republika.
9.15 Podkladem pro sumarizaci je aktualizovaný stav SPI.
9.2
Obsah sumarizačních výkazů
9.21 Úhrnné hodnoty druhů pozemků (dále jen "ÚHDP") v rámci příslušné sumarizační jednotky jsou tvořeny součtem výměr všech pozemků evidovaných v SPI. Jsou členěny podle jednotlivých druhů pozemků. Výkaz dále obsahuje počet katastrálních území, parcel, staveb s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními, listů vlastnictví a evidenčních listů (odst. 2.131).
9.22 Výměry orné a zemědělské půdy, rozčleněné do výrobních podoblastí (příloha č. 2), které jsou v daných sumarizačních jednotkách zastoupeny, poskytují sestavy "Rozčlenění orné a zemědělské půdy do výrobních podoblastí".
9.23 Přehled sektorů (příloha č. 4) obsahuje součet výměr parcel podle sektorů a druhů pozemků v rámci příslušné sumarizační jednotky, doplněný počtem evidenčních listů v každém sektoru.
9.24 Výkazy se ukládají na katastrálním úřadu.
9.3
Využití výsledků sumarizace
9.31 Vybrané katastrální úřady zpracovávají a vydávají Statistickou ročenku o půdním fondu v kraji (příloha č. 27).
9.32 Úřad vydává Statistickou ročenku o půdním fondu v České republice podle údajů katastru k 1. lednu.
9.33 Výsledky sumarizace se předávají vybraným orgánům státní správy podle rozdělovníku Úřadu a dalším zájemcům podle objednávek.
10.
POTVRZOVÁNÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ
Postup při potvrzování geometrických plánů (dále jen "plán") katastrálním úřadem je stanoven v § 78 vyhlášky.
10.1
Kontrola plánu před potvrzením
10.11 Katastrální úřad zkontroluje, zda jsou k plánu připojeny předepsané přílohy, a to:
a) měřický náčrt a seznam souřadnic nově určených podrobných bodů v S-JTSK nebo seznam souřadnic připojovacích a nově určených bodů v místním systému,
b) bodové zobrazení na nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce v měřítku mapového podkladu (s přihlédnutím ke srážce podkladu) nebo čárové zobrazení změny na kopii mapového podkladu poskytnutého katastrálním úřadem nebo (v prostorech s DKM nebo KM-D) grafický počítačový soubor změny ve formě používané katastrálním úřadem nebo ve výměnném formátu podle zvláštního předpisu/13/,
c) záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů (§ 74 odst. 8 vyhlášky) na příslušném tiskopise Úřadu,
d) dokumentace o zřízení bodu podrobného polohového bodového pole podle § 66 odst. 2 vyhlášky a oznámení o případném zničení, poškození, nenalezení nebo o změně těchto bodů (§ 6 odst. 2 písm. a) zvláštního předpisu/25/,
e) doklad prokazující dosaženou přesnost (např. podle odst. 3.4) (§ 6 odst. 2 písm. b) zvláštního předpisu/25/).
10.12 Dále katastrální úřad zkontroluje:
a) soulad výměr v dosavadním stavu výkazu výměr se stavem výměr v katastru,
b) správnost označení nových a změnou dotčených parcel parcelními čísly,
c) dodržení zásady pro tvorbu parcel a pro výpočet výměr parcel a dílů,
d) úplnost porovnání se stavem evidence právních vztahů u oddělovaných parcel,
e) zda je plán vyhotoven na tiskopisu Úřadu nebo při automatizovaném vyhotovení je obsahově shodný a úpravou přiměřený tiskopisu Úřadu,
f) úplnost údajů v popisovém poli plánu,
g) úplnost údajů v měřickém náčrtu a v grafickém znázornění plánu (správnost použití jednotlivých druhů čar a mapových značek podle bodu 17 přílohy k vyhlášce),
h) údaje o označení nově určovaných podrobných bodů v terénu,
i) zda nejsou v plánu a jeho přílohách další zjevné závady (např. nedodržení zásad pro číselné zpracování, nevhodná volba nebo neověření připojovacích bodů apod.).
10.13 Jsou-li v úplnosti nebo v náležitostech plánu nebo jeho příloh shledány závady, katastrální úřad plán vrátí vyhotoviteli nepotvrzený a současně mu písemně sdělí konkrétní závadu, která je důvodem nepotvrzení plánu s odkazem na porušení příslušného ustanovení vyhlášky . Za závadu se nepovažuje nesoulad ve výměře, popřípadě v parcelním čísle v dosavadním stavu, byla-li část této parcely oddělena jiným plánem, který byl součástí listiny zapsané do katastru v době mezi vydáním podkladů pro vyhotovení plánu předkládaného k potvrzení a jeho předložením v případech, kdy se nově oddělované parcely nepřekrývají, popřípadě došlo-li v této době ke změnám výměry nebo parcelního čísla v důsledku dalších činností v katastru (digitalizace SPI, přečíslování parcel v souvislosti s digitalizací apod.).
10.14 V případě vrácení plánu vyhotoviteli z důvodu zjištěných závad se lhůta pro potvrzení znovu počítá od data opětovného předložení plánu k potvrzení. Shledané závady katastrální úřad zapíše do seznamu závad a předá jej vyhotoviteli spolu s vrácenou dokumentací. Kopie seznamu závad katastrální úřad dokumentuje pro případ pozdějšího opakování stejných závad, hraničících s porušením pořádku na úseku zeměměřictví podle § 15 odst. 3 zvláštního předpisu/25/.
10.2
Potvrzení plánu
Shledá-li katastrální úřad plán vyhovujícím, potvrdí všechny jeho předložené kopie. Plán se potvrzuje ve lhůtě sedmi pracovních dnů. Je-li katastrálnímu úřadu známo, že lhůtu nelze ze závažných důvodů dodržet, oznámí předem prodloužení lhůty předkladateli. Plán se potvrdí kulatým úředním razítkem a podpisem oprávněného zaměstnance katastrálního úřadu.
10.3
Evidence potvrzovaných plánů
10.31 Katastrální úřad vede evidenci potvrzovaných plánů v knize o potvrzovaných geometrických plánech (tiskopis Úřadu č. 9.28 Kniha GP) podle čl. 4 odst. 1 písm. f) zvláštního předpisu/7/) nebo automatizovaně.
10.32 Katastrální úřad vede rovněž jednoduchou evidenci nepotvrzených plánů, v níž dokumentuje seznamy závad (odst. 10.14), datum předložení plánu k potvrzení a datum jeho vrácení vyhotoviteli.
11.
REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Zásady pro provádění revize katastru (dále jen "revize") jsou stanoveny v § 47 vyhlášky .
11.1
Přípravné práce
11.11 Rozsah území (tzn. seznam katastrálních území) pro revizi údajů katastru stanoví katastrální úřad, který dva měsíce před zahájením revize oznámí datum jejího zahájení obci, na jejímž území bude revize probíhat a požádá obec o vyhlášení doby konání revize způsobem v místě obvyklým. Ukázka oznámení obci a ukázka vyhlášky jsou v příloze č. 28.
11.12 V rámci přípravných prací porovná katastrální úřad soulad
a) společných údajů SPI a SGI (parcelní číslo, druh pozemku, popřípadě způsob využití nemovitostí a způsob ochrany nemovitostí),
b) údajů vedených automatizovaně v SPI s údaji na ručně vedených listech vlastnictví (údaje v části A-LV, B-LV),
c) zákresu hranic obcí a katastrálních území v katastrální mapě se zákresem těchto hranic v okrajových náčrtcích,
d) vyznačení bodů bodových polí, které jsou předmětem katastru, v katastrální mapě.
Zjištěné závady se ihned odstraní.
11.13 V rámci přípravných prací katastrální úřad rovněž zjistí, zda při postupném majetkoprávním vypořádávání větších celků (např. komunikace, areály podniků apod.) už není celek zapsán úplně na příslušném listu vlastnictví. Pokud ano, zruší katastrální úřad všechny parcely uvnitř tohoto celku, které mají evidován shodný druh pozemku. Katastrální úřad rovněž odstraní díly parcel, které jsou dosud v SPI evidovány podle dřívějších předpisů. V rámci prováděné revize oznámí tyto skutečnosti vlastníkovi.
11.14 Před zahájením první revize katastru v příslušném katastrálním území se upraví označení katastrálních map hlavním, popř. vedlejším názvem (§ 13 odst. 6 vyhlášky).
11.2
Příprava podkladů
11.21 Podkladem pro revizi je:
a) soupis parcel,
b) seznam vlastníků a nájemců,
c) seznam staveb s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními,
d) kopie katastrální mapy,
e) kopie seznamu pomístních názvů,
f) záznam pro další řízení,
g) kopie přehledu sítě PBPP,
h) kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového bodového pole,
i) letecké snímky, jsou-li v daném prostoru k dispozici.
11.22 Před zahájením revize zajistí katastrální úřad zápis všech došlých listin včetně kladných rozhodnutí o povolení vkladu a aktualizaci údajů SPI.
11.23 Kopie katastrální mapy se doplní tužkovými zákresy změn zapsaných v záznamu pro další řízení. Před první revizí katastru se kopie katastrální mapy doplní rovněž tužkovými zákresy změn zapsaných v záznamu pro další řízení vedeném podle dřívějších předpisů.
11.24 Pro informaci o změnách v průběhu hranic pozemků lze využít leteckých snímků vyhotovených pro jiné účely.
11.3
Účastníci revize
Účastníky revize jsou:
a) katastrální úřad,
b) obec,
c) podle potřeby jednotliví vlastníci a nájemci.
11.4
Revize SPI
11.41 Revize údajů o vlastnících a nájemcích
11.411 Při revizi se ověří v součinnosti s obecním úřadem, popřípadě s jednotlivými vlastníky a nájemci:
a) jméno a příjmení (název), popřípadě titul,
b) adresa trvalého pobytu (sídla),
c) rodné číslo fyzické osoby nebo číslo právnické osoby.
11.412 Zjištěné změny a chybějící rodná čísla a čísla právnických osob se zapíší do přílohy k protokolu o výsledku revize (příloha č. 29), v níž potvrdí vlastník zápis svým podpisem.
11.42 Revize seznamu staveb s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními
Seznam staveb s čísly popisnými a staveb s čísly evidenčními se porovná se seznamy vedenými obecním úřadem. Porovná se úplnost a správnost čísel popisných a evidenčních uvedených u parcel, popřípadě jejich příslušnost do části obce. Vyšetří se příčiny změn (demolice, novostavby). Katastrální úřad vyzve vlastníky k předložení dokladů potřebných pro vyznačení změny v katastru (udělení čísla popisného, rozhodnutí o demolici apod.), přičemž posoudí, zda se vlastník nepředložením těchto dokladů již v době před zahájením revize nedopustil porušení pořádku na úseku katastru. Výzva k předložení dokladů včetně sjednané lhůty se zapíše do záznamu pro další řízení. Ukázka výzvy je v příloze č. 30.
11.43 Revize záznamu pro další řízení
Při první revizi katastru se provede revize záznamu pro další řízení (dále jen "záznam") vedeného podle dřívějších předpisů. Byly-li změny, které jsou v záznamu evidovány, dokončeny a byly-li předloženy všechny potřebné doklady pro zápis do katastru, položka záznamu se uzavře. Není-li dosud změna dokončena, upozorní katastrální úřad vlastníka na povinnost vyplývající z § 10 odst. 1 písm. d) a e) zvláštního předpisu /1/, sjedná s ním lhůtu pro předložení potřebných dokladů a změnu přepíše do nově založeného záznamu pro další řízení. Ukázka záznamu je uvedena v příloze č. 30. Položka záznamu vedeného podle dřívějších předpisů se uzavře.
11.5
Revize SGI
11.51 Revize průběhu hranic katastrálního území
V případě potřeby změny hranic katastrálního území nebo na podkladě návrhu podaného při revizi zahájí katastrální úřad řízení podle § 19 vyhlášky.
11.52 Revize průběhu hranic nemovitostí, druhů pozemků a způsobu využití nemovitostí
11.521 Zákres hranic nemovitostí v katastrální mapě se porovná s průběhem hranic v terénu
a) pochůzkou v terénu,
b) pomocí leteckých snímků.
Zjištěné změny se vyznačí v kopii katastrální mapy. Katastrální úřad vyzve vlastníka pozemků, aby předložil geometrický plán na zaměření změny, popřípadě další potřebné doklady. Výzva se zapíše do záznamu pro další řízení (příloha č. 30).
11.522 Druh pozemku a způsob využití nemovitosti evidovaný v katastru se porovná s druhem pozemku a způsobem využití nemovitosti v terénu. Zjištěné změny se vyznačí v kopii katastrální mapy mapovou značkou, slovně nebo kódem podle bodu 2 přílohy k vyhlášce. Není-li k provedení změny v katastru nutno předložit povolení příslušného orgánu státní správy nebo vlastník toto povolení při revizi předloží, zapíše se změna do přílohy k protokolu o výsledku revize (příloha č. 29) a souhlas s jejím provedením v katastru potvrdí vlastník podpisem v této příloze. Je-li nutno předložit příslušné povolení, zapíše se změna do záznamu pro další řízení s uvedením lhůty a dojednaného způsobu odstranění nesouladů v údajích katastru, který podepíše vlastník nebo nájemce. Týká-li se změna pouze části pozemku, vyzve se vlastník k předložení geometrického plánu. Není-li vlastník revizi přítomen, zašle mu katastrální úřad výzvu k odstranění zjištěných nesouladů se stanovením lhůty k dodání příslušných dokladů poštou.
11.53 Revize dalších prvků polohopisu
11.531 Další prvky polohopisu jsou předmětem revize, pokud jsou již obsahem katastrální mapy.
11.532 Další prvky polohopisu zobrazené v katastrální mapě nad rozsah stanovený v § 5 odst.2 vyhlášky se zruší.
11.533 Zjistí-li se v terénu další prvky polohopisu, které nejsou v SGI dosud zobrazeny a není pro ně nutno vyhotovit geometrický plán, vyzve katastrální úřad vlastníka, aby předložil geodetickou dokumentaci zaměření.
11.54 Revize bodů podrobného polohového bodového pole
11.541 Při revizi se zjistí pochůzkou v terénu, zda body podrobného polohového bodového pole nebyly zničeny, přemístěny nebo poškozeny nebo zda jejich využití není trvale znemožněno. Zjištěné změny se vyznačí v kopii přehledu sítě PBPP, popřípadě v kopii katastrální mapy, pokud jsou PBPP jejím obsahem a v tiskopise pro hlášení závad a změn na bodech podrobného polohového bodového pole. Rovněž se ověří soulad údajů uvedených v místopise v geodetických údajích o bodu. Podle skutečnosti se geodetické údaje doplní, opraví nebo se vyřadí a vyhotoví se nové, přičemž se využijí přiměřeně příslušná ustanovení návodu/14/. Při zjištění nedostatečné hustoty bodů se zajistí doplnění podrobného polohového bodového pole.
11.542 Zjistí-li katastrální úřad, kdo způsobil poškození nebo zničení bodu, postupuje podle ustanovení § 23 až 25 zvláštního předpisu/1/.
11.55 Revize místních a pomístních názvů
11.551 Podkladem pro revizi pomístních názvů je kopie seznamu pomístních názvů uloženého na katastrálním úřadě. Seznam se prověří ve spolupráci se zástupci obecního úřadu. Zjištěné změny se vyznačí v kopii seznamu a v kopii katastrální mapy. Týká-li se změna pomístního názvu, který je současně geografickým jménem standardizovaným v Základní mapě ČR 1:10 000, zašle se seznam ke schválení Úřadu.
11.552 Změny názvů ulic a veřejných prostranství se přebírají z podkladů obecních úřadů. Vyznačují se v kopii katastrální mapy. Změny ostatních místních názvů se neprověřují.
11.6
Závěrečné práce
11.61 Protokol o výsledku revize
O výsledku revize se sepíše protokol (příloha č. 29). Obsah protokolu je uveden v § 47 odst. 8 vyhlášky. Přílohu protokolu, v níž potvrzují vlastníci souhlas s provedením změny v katastru, lze vyhotovit na tiskopise Úřadu č. 6.80, popřípadě na jiném tiskopise, který obsahuje všechny potřebné údaje (identifikátor změny, dosavadní údaje, měněné údaje).
11.62 Výsledky revize
Výsledky revize jsou:
a) protokol s přílohou,
b) kopie katastrální mapy se zákresem zjištěných změn,
c) seznam pomístních názvů,
d) seznam změn místních názvů,
e) záznam pro další řízení,
f) kopie přehledu sítě PBPP,
g) seznam zničených, poškozených a nenalezených bodů podrobného polohového bodového pole,
h) nové nebo opravené geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole.
11.63 Vyznačení výsledků revize v katastru
11.631 V SPI se po skončení revize vyznačí všechny změny uvedené v příloze k protokolu revize.
11.632 V SGI se
a) změní druhy pozemků, není-li nutno předložit povolení orgánu státní správy nebo toto povolení bylo předloženo při revizi,
b) změní pomístní názvosloví, schválené katastrálním úřadem, popřípadě Úřadem,
c) změní názvy ulic a veřejných prostranství,
d) zruší, popřípadě doplní nové další prvky polohopisu,
e) zruší zničené body podrobného polohového bodového pole. Je-li zničený bod podrobného polohového bodového pole současně lomovým bodem hranice parcely, nahradí se jeho číslo číslem podrobného bodu se souřadnicemi zničeného bodu.
11.633 Po vyznačení změn v katastru se založí
a) protokol o výsledku revize s přílohou do sbírky listin,
b) ostatní výsledky revize do dokumentace (§ 16 vyhlášky).
12.
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
12.1
Obecná ustanovení
12.11 Nahlížení do katastru
Podmínky a postup při bezplatném získávání informací o údajích katastru nahlížením do katastru jsou stanoveny v § 87 vyhlášky a v článku 31 zvláštního předpisu/7/.
12.12 Veřejná listina
12.121 Veřejná listina osvědčuje skutečnosti, které jsou rozhodné pro jednání před státními orgány.
12.122 Veřejná listina musí mít náležitosti podle § 88 vyhlášky. Má-li veřejná listina více listů, musí být opatřeny kulatým úředním razítkem a podpisem oprávněného zaměstnance katastrálního úřadu všechny listy, nebo musí být jednotlivé listy pevně spojeny a opatřeny kulatým úředním razítkem ve spoji. Ostatní náležitosti se uvedou na poslední straně, kde se rovněž uvede počet listů.
12.13 Opis, výpis nebo kopie ze SPI a SGI jako veřejná listina
12.131 Opis, výpis nebo kopie ze SGI nebo ze SPI (dále jen "opis, výpis nebo kopie z katastru") je veřejná listina, která je podkladem pro vyhotovení listin o změnách právních vztahů k nemovitostem, o změnách údajů o parcele (změna druhu pozemku apod.) a pro vyhotovení jiných listin, týkajících se nemovitostí. Opisem, výpisem nebo kopií z katastru se podle § 88 vyhlášky rozumí:
a) výčet parcel vlastníka (spoluvlastníků) (úplný nebo částečný) s údaji o právních vztazích,
b) výčet parcel nájemce,
c) kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu zobrazující parcely podle písm. a), b).
12.132 Opis, výpis nebo kopie z katastru jako veřejná listina musí mít kromě náležitostí uvedených v odst. 12.122 dále tyto náležitosti:
a) údaj o úhradě správního poplatku nebo údaj o osvobození od správního poplatku,
b) vyznačení položky knihy o poskytnutých údajích z katastru (čl. 32 zvláštního předpisu/7/).
12.14 Opis, výpis nebo kopie SPI a SGI nebo jejich částí, které nejsou veřejnou listinou
12.141 Ze SGI a SPI nebo jejich částí lze poskytovat opisy, výpisy nebo kopie, které nejsou veřejnými listinami. Poskytují se pro potřeby provozovatele informačního systému v souladu s účelem, pro který je systém zřízen a v ostatních případech jen pro účely, ke kterým byly údaje z katastru vyžádány (§ 88 odst. 7 vyhlášky).
12.142 Pravidla pro poskytování údajů z katastru, které nejsou veřejnými listinami, jsou stanovena ve zvláštním předpise/26/.
12.143 Poskytnuté údaje musí být opatřeny datem vyhotovení, řádkovým úředním razítkem, podpisem oprávněného zaměstnance katastrálního úřadu a položkou knihy o poskytovaných údajích z katastru (čl. 32 zvláštního předpisu/7/. Při jejich poskytnutí na magnetickém nosiči musí být tyto údaje uvedeny ve smlouvě (zvláštní předpis/26/).
12.2
Poskytování údajů ze SPI
12.21 Výčet parcel vlastníka (spoluvlastníků) nebo nájemce
Údaje ze SPI podle odst. 12.131 písm. a), b) se poskytují jako výpisy z katastru (dále jen "výpis"), a to automatizovaně a za určitých podmínek výjimečně ručně.
12.211 Výpis podle odst. 12.131 písm. a) se vyhotovuje automatizovaně podle čísla listu vlastnictví (odst. 2.131 písm. b), d)) a obsahuje:
a) jméno (název) a adresu bydliště (sídla) vlastníka nebo jednotlivých spoluvlastníků evidovaných pod jedním číslem listu vlastnictví s uvedením jejich identifikátorů (rodných čísel nebo čísel organizací) a spoluvlastnických podílů,
b) parcely vlastníka (spoluvlastníků) podle písm. a) s uvedením výměry, druhu pozemku, způsobu využití a ochrany nemovitostí, čísla popisného nebo evidenčního, čísla evidenčního listu a jména (názvu) nájemce,
c) věcná práva a omezení vlastnických práv vážící se k uvedeným parcelám,
d) nabývací tituly ve vazbě na uvedené parcely, popřípadě na spoluvlastníky a nabývací tituly, u nichž omezení na jednotlivé spoluvlastníky nebo parcely není uvedeno,
e) podrobnější údaje katastru vážící se k evidovaným bytům.
Částečný výpis obsahuje pouze údaje vztahující se k vybraným parcelám nebo bytům příslušného vlastníka (spoluvlastníků).
12.212 Ručně se vyhotovuje výpis s obsahem podle odst. 12.211 v těch katastrálních územích, v nichž dosud nejsou podrobnější údaje katastru a parcely ve zjednodušené evidenci obsahem SPI na paměťových médiích. Vyhotovuje se na tiskopisu Úřadu č. 6.22. Tiskopis se vyplní ve všech částech podle předtisku. V části E se uvádějí spisové značky a názvy listin, podle kterých došlo k zápisu vlastnických a jiných práv do katastru, popřípadě čísla knihovních vložek pozemkové knihy, byl-li list vlastnictví založen podle zápisu v pozemkové knize. Je-li požadováno uvedení parcelních čísel parcel ve zjednodušené evidenci, uvedou se tato parcelní čísla (případně včetně výměr) v části B výpisu s označením "Parcely ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr" (popřípadě "... evidence nemovitostí" nebo "... grafický příděl"). Nejsou-li na listu vlastnictví v částech B, C nebo D žádné zápisy, příslušná část výpisu se proškrtne, popřípadě se napíše text "bez zápisu". Skutečnost, že jde o částečný výpis, se vyznačí v záhlaví tiskopisu (před nadpis se doplní slovo "Částečný").
12.213 Automatizovaný výpis (odst. 12.211) lze vyhotovovat i v těch katastrálních územích, v nichž dosud nejsou podrobnější údaje katastru a parcely zjednodušené evidence obsahem SPI na paměťových médiích. Obsah automatizovaně vyhotoveného výpisu se porovná s ručně vedeným listem vlastnictví. Neobsahuje-li výpis podrobnější údaje a parcely ve zjednodušené evidenci, připojí se k němu jako nedílná součást příloha, v níž jsou tyto údaje uvedeny (příloha se vyhotoví na tiskopisu Úřadu č. 6.22).
12.214 Výpis podle odst. 12.131 písm. b) se vyhotovuje automatizovaně podle čísla evidenčního listu (odst. 2.131 písm. c)).
12.215 Způsob vyhotovení výpisu je stanoven ve zvláštním předpisu 8/. Ukázky výstupů podle odst. 12.211 a 12.212 jsou v příloze č. 31 a podle odst. 12.214 v příloze č. 1 str.2.
12.22 Poskytování dalších údajů ze SPI
12.221 Ze SPI se poskytují i další údaje, které nejsou veřejnými listinami, a to:
a) o jednotlivých parcelách, popřípadě vlastnících nebo nájemcích,
b) hromadné výstupy ze SPI.
12.222 Údaje o jednotlivých parcelách, popřípadě vlastnících (nájemcích) se poskytují ve formě opisu nebo výpisu v rozsahu menším než je obsah listu vlastnictví nebo evidenčního listu.
12.223 Za hromadné výstupy se považují zejména:
a) výstupy údajů v rozsahu celého katastrálního území nebo výstupy vybraných údajů z více katastrálních území,
b) údaje získané přímým vstupem do počítačové sítě katastrálního úřadu (při dodržení podmínek připojení uvedených ve zvláštním předpisu/26/).
12.224 Hromadné výstupy nemusí přihlížet k vyznačené plombě (§ 39, 42 a 43 vyhlášky) a nemusí vyjadřovat poslední právní vztahy k nemovitostem známé katastrálnímu úřadu.
12.225 Hromadné výstupy poskytuje:
a) katastrální úřad z lokálního souboru (odst. 2.42 písm. a)),
b) Zeměměřický úřad v Praze z centrálního souboru.
12.226 Hromadné výstupy z počítačových souborů katastru se poskytují v základní, popřípadě jiné dohodnuté struktuře. Na žádost příjemce lze poskytnout účelové hromadné výstupy nebo účelový výběr. Způsob zadání hromadných výstupů z centrálního souboru je v příloze č. 32. Způsob vyhotovení hromadných výstupů z lokálního souboru je uveden ve zvláštním předpise/8/.
12.3
Poskytování údajů ze SGI a částí dokumentace výsledků měření
Ze SGI se poskytují
a) kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu obsahující vymezené parcely (odst. 12.131 písm. c)) jako veřejné listiny,
b) jiné kopie, které nejsou veřejnými listinami, a to:
1. jednotlivé údaje,
2. hromadné výstupy.
12.31 Kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu jako veřejná listina
Kopie katastrální mapy nebo jiného mapového podkladu jako veřejná listina se vyhotovuje ve formě reprografické kopie, ručně, anebo výstupem z DKM nebo KM-D na vhodném výstupním zařízení. Ukázka kopie katastrální mapy je v příloze č. 33 str. 1.
12.32 Jiné kopie ze SGI a částí dokumentace výsledků měření
12.321 Jednotlivé údaje se poskytují o nemovitostech zobrazených v katastrální mapě nebo v mapách dřívějších pozemkových evidencí, a to ve formě reprografické kopie nebo ručně kreslené, popřípadě jako výstup z grafického počítačového souboru DKM nebo KM-D.
12.322 Za hromadné výstupy se považují zejména:
a) kopie grafického počítačového souboru DKM, KM-D nebo jeho části ve formě používané katastrálním úřadem,
b) kopie grafického počítačového souboru DKM, KM-D nebo jeho části ve výměnném formátu podle zvláštního předpisu /13/,
c) kopie celých mapových listů ,
d) kopie katastrální mapy se schematickým zobrazením parcel ve zjednodušené evidenci (příloha č. 33 str. 2),
e) kopie katastrální mapy s doplněnými (pracovními) čísly bodů,
f) kopie přehledu čísel bodů (příloha č. 33 str. 3),
g) kopie grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci,
h) kopie přehledu sítě PBPP a geodetických údajů,
i) výpis ze seznamu souřadnic (čísla bodů, souřadnice y, x, kódy charakteristiky kvality podrobných bodů). Obsahuje-li výpis ze seznamu souřadnic body s hodnotou kódu charakteristiky kvality podrobných bodů 4 a větší (zvláštní předpis/13/), musí obsahovat poučení "Body s kódem charakteristiky kvality podrobných bodů 4 a větším nesmějí být použity jako dané body pro připojení měření změn obsahu katastrální mapy". Výpis ze seznamu souřadnic se vyhotovuje na papíru nebo jako textový počítačový soubor. Ukázka výpisu ze seznamu souřadnic je v příloze č. 33 str. 4.
12.4
Porovnání parcel katastru s parcelami dřívějších pozemkových evidencí
12.41 Identifikace parcel
12.411 Identifikace parcel (dále jen "identifikace") je veřejná listina, která obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelou nebo skupinou parcel katastru (§ 88 odst.4 vyhlášky).
12.412 Identifikace parcel se vyhotovuje na tiskopise Úřadu č. 6.23. V levé části tiskopisu se uvede číslo knihovní vložky pozemkové knihy, popřípadě označení jiného podkladu, podle něhož jsou parcely uváděny, parcelní číslo, druh pozemku (pokud je požadován) a výměra parcel podle dřívější evidence. V pravé části se uvedou odpovídající parcelní čísla parcel podle katastru, jejich výměry a druh pozemku, číslo listu vlastnictví, číslo evidenčního listu a údaje o vlastníku a nájemci (jméno nebo název a adresa bydliště nebo sídla).
12.413 Nelze-li zákres hranic parcely podle dřívějších evidencí ztotožnit se zákresem hranic parcely v katastru, identifikace se nevyhotoví (je nutno hranice vytyčit v terénu a vyhotovit geometrický plán), popřípadě se po dohodě se žadatelem vyhotoví srovnávací sestavení parcel, které však není veřejnou listinou (odst. 11.52).
12.414 Ukázka identifikace parcel je v příloze č. 34 str. 1.
12.42 Srovnávací sestavení parcel
12.421 Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání, tj. přiřazení zápisu, popřípadě zákresu parcely dřívější pozemkové evidence, neztotožnitelné s parcelou katastru.
Je technickým podkladem, který se vyhotovuje
a) pro sepsání dohod o vydání nemovitostí povinnými osobami v restitucích,
b) pro sepsání nájemních smluv,
c) pro jiné účely.
Srovnávací sestavení parcel není veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůže sloužit jako podklad pro vyhotovení listin o převodu částí nemovitostí v něm uvedených. Toto poučení se poznamená na každém vydávaném srovnávacím sestavení parcel.
12.422 Srovnávací sestavení se vyhotovuje na tiskopisu Úřadu č. 6.23. V levé části tiskopisu se uvede označení podkladu, podle něhož jsou parcely uváděny, parcelní číslo, druh pozemku (je-li požadován) a výměra podle dřívější pozemkové evidence. V pravé části se uvede u každé parcely z levé části porovnání se stavem evidovaným v katastru (parcelní číslo, druh pozemku, výměra, číslo listu vlastnictví, číslo evidenčního listu, jméno nebo název vlastníka a nájemce, adresa jeho bydliště nebo sídla). Výměra může být určena přibližně (na tuto skutečnost musí být ve srovnávacím sestavení upozorněno) a uvede se jen tehdy, je-li požadována v žádosti.
12.423 Srovnávací sestavení parcel potvrdí oprávněný zaměstnanec svým podpisem a připojí řádkové úřední razítko.
12.424 Ukázka srovnávacího sestavení parcel je v příloze č. 34 str. 2.
13.
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z OPERÁTŮ BÝVALÉHO POZEMKOVÉHO KATASTRU A Z POZEMKOVÉ KNIHY
13.1
Obsah operátu bývalého pozemkového katastru
Operáty bývalého pozemkového katastru jsou archiváliemi a jsou uloženy na katastrálním úřadě. Operát se skládá z těchto částí:
a) operát měřický,
b) operát písemný.
13.11 Operát měřický tvoří
a) mapa bývalého pozemkového katastru,
b) příruční (indikační) mapa.
13.12 Operát písemný tvoří:
a) rejstřík parcel,
b) parcelní protokol,
c) pozemnostní archy,
d) seznam pozemnostních archů,
e) rejstřík držitelů,
f) seznam parifikační půdy,
g) záznam změn.
Části uvedené pod písm. f), g) nemusí být na všech katastrálních úřadech zachovány.
13.2
Výpis z operátu bývalého pozemkového katastru
13.21 Na žádost vyhotovuje katastrální úřad výpis, opis nebo kopii (dále jen "výpis") z operátu bývalého pozemkového katastru. Výpis neosvědčuje právní vztahy k nemovitostem a není veřejnou listinou.
13.22 Výpis se vyhotovuje na tiskopise Úřadu č. 6.23. Tiskopis se vyplňuje jen v levé části, kde se uvedou parcelní čísla, druhy pozemků (pokud jsou požadovány) a výměry parcel podle bývalého pozemkového katastru. Výpis je možno vyhotovit rovněž jako reprografickou kopii příslušné části operátu bývalého pozemkového katastru.
13.23 Výpis potvrdí oprávněný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem a opatří ho řádkovým úředním razítkem.
13.24 Ukázka výpisu je v příloze č. 35 str. 1.
13.3
Kopie mapy bývalého pozemkového katastru
Katastrální úřad vyhotoví na požádání kopii z mapy bývalého pozemkového katastru:
a) zpracovatelům změn,
b) na základě dohod Úřadu s ústředními orgány státní správy.
Kopii potvrdí oprávněný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem a otiskem řádkového úředního razítka. Ukázka je v příloze č. 35 str. 2.
13.4
Nahlížení do operátů bývalého pozemkového katastru
Operát bývalého pozemkového katastru není veřejný ve smyslu ustanovení § 21 odst. 1 zvláštního předpisu/1/ a nahlížení do něj je umožněno pouze osobám oprávněným k tomu podle zvláštních předpisů (např. soudní znalci apod.).
13.5
Výpis z pozemkové knihy
13.51 Výpis z pozemkové knihy osvědčuje vlastnické právo ke dni 31.12.1950. Výpis z pozemkové knihy se vyhotovuje ručně na tiskopise Úřadu č. 6.01. Místo výpisu je možno vyhotovit i reprografickou kopii vložky pozemkové knihy.
13.52 Výpis se skládá ze záhlaví a listů A, B, C. Vyplňuje se ve všech částech podle předtisku:
a) list A - v první části se uvádějí parcelní čísla parcel zapsaných v příslušné vložce pozemkové knihy s vyznačením druhu pozemku, popřípadě čísla popisného domu, ve druhé části označené "Zápis" se uvedou zápisy změn týkající se parcel zapsaných v první části,
b) list B - uvádějí se vlastníci nemovitostí včetně případných spoluvlastnických podílů, s citací listin, podle nichž došlo k zápisu v pozemkové knize,
c) list C - uvádějí se věcná práva a břemena váznoucí na nemovitostech.
13.53 Ve vyhotovených výpisech i reprografických kopiích knihovních vložek se neplatné údaje (v pozemkové knize červeně podtržené) vyznačí shodně se zápisem v pozemkové knize, tedy rovněž se červeně podtrhnou.
13.54 Výpis je veřejnou listinou. Potvrzuje se obdobně jako výpis z katastru (odst. 12.13). Ukázka je v příloze č. 36.
14.
ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
14.1
Zrušují se:
a) Instrukce pro vedení evidence nemovitostí ( 984 400 I/88 ze dne 23.8.1988, ČÚGK č. 901/1988-21 ve znění dodatku č.1/90 ze dne 1. 8. 1990, ČÚGK č. 2062/1990-21
b) Metodický návod pro vedení evidence právních vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí (984 410 MN-1/85) ze dne 31.7.1985, ČÚGK č. 3260/1985-21 ve znění dodatku č.1/87 ze dne 30.9.1987, ČÚGK č. 3050/1987-21
c) Metodický návod pro založení souboru doplňkových údajů o vlastnictví k nemovitostem (984 410 MN-2/91) ze dne 4.2.1991, ČÚGK č. 603/1991-21
d) Metodický návod pro zjišťování změn v evidenci nemovitostí (984 420 MN-1/85) ze dne 16.12.1985, ČÚGK č. 4549/1985-21 ve znění dodatku č. 1/88 ze dne 23.2.1988, ČÚGK č. 902/1988-21
e) Metodický návod pro zaměřování a zobrazování změn a pro výpočet výměr v evidenci nemovitostí (984 423 MN-1/83) ze dne 30.8.1983, ČÚGK č. 3470/1983-21 ve znění dodatku č. 1/85 ze dne 2.8.1985, ČÚGK č. 2960/1985-21a dodatku č. 2/88 ze dne 23.3.1988, ČÚGK č. 903/1988-21
f) Metodický návod pro provádění změn v písemném operátu evidence nemovitostí (984 431 MN-1/90) ze dne 1.8.1990, ČÚGK č. 2063/1990-21
g) Technologický postup pro vedení písemného operátu evidence nemovitostí na mikrofiších (984 431 TP-4/81) ze dne 19.2.1981, ČÚGK č. 460/1981-22
h) Metodický návod pro provádění změn v číselných výsledcích a v přehledu čísel bodů měřického operátu evidence nemovitostí (984 431 MN-3/84) ze dne 6.7.1984, ČÚGK č. 1650/1984-21
i) Instrukce pro sumarizaci údajů evidence nemovitostí 984 440 I/85) ze dne 4.10.1985, ČÚGK č. 4000/1985-21
j) Technologický postup pro sumarizaci sektorových přehledů a úhrnných hodnot druhů pozemků (984 441 TP-1/86) ze dne 3.2.1986, ČÚGK č. 330/1986-21
k) Instrukce pro provádění změn hranic a názvů katastrálních území a pro vyhotovování mapových a číselných podkladů ke změnám územních celků (984 452 I/86) ze dne 23.5.1986, ČÚGK č. 1905/1986-21
l) Instrukce pro evidenci památkově chráněných nemovitostí, chráněných částí přírody a jejich ochranných pásem v evidenci nemovitostí (984 491 I-1/84) ze dne 29.2.1984, ČÚGK č. 878/1984-21 ve znění dodatku č. 1/90 ze dne 1.8.1990, ČÚGK č. 2064/1990-21
m) Instrukce pro evidování lázeňských území a ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů v evidenci nemovitostí 984 491 I-2/84) ze dne 19.1.1984, ČÚGK č. 299/1984-21 ve znění dodatku č. 1/90 ze dne 1.8.1990, ČÚGK č. 2065/1990-21
n) Instrukce pro evidování nemovitostí ve správě a v užívání federálního ministerstva obrany (984 494 I/84) ze dne 19.1. 1984, ČÚGK č. 295/1984-21
o) Instrukce pro evidování nemovitostí ve správě a v užívání federálního ministerstva vnitra a ministerstva vnitra ČR (984 495 I/85) ze dne 14.6. 1985, ČÚGK č. 2501/1985-21
p) Metodický návod pro zadávání výstupních sestav z registru evidence nemovitostí (984 851 MN-1/89) ze dne 8.12.1988, ČÚGK č. 3131/1988-21
r) Prozatímní postup pro doplnění parcel bývalého pozemkového katastru do katastru nemovitostí České republiky (část A) ze dne 23.4.1993, ČÚZK č. 1625/1993-22
s) Prozatímní postup pro doplnění parcel bývalého pozemkového katastru do katastru nemovitostí České republiky (část B) ze dne 29.6.1993, ČÚZK č. 2765/1993-22
t) Pokyny ČÚGK č. 2344/1990-21 ze dne 5.9.1990 pro zápis změn práva užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby a práva družstevního užívání do evidence nemovitostí
Pokyny ČÚGK č. 2350/1990-21 ze dne 12.9.1990 pro provádění zápisů změn do evidence nemovitostí
Pokyny ČÚGK č. 1536/1991-21 ze dne 9.4.1991
Pokyny ČÚGK č. 2455/1991-21 ze dne 17.7.1991
Pokyny ČÚGK č. 4815/1991-21ze dne 18.11.1991
Pokyny ČÚGK č. 1842/1992-21 ze dne 2.6.1992 pro úpravu automatizovaně vyhotovených výpisů z EN
Pokyny ČÚGK č. 1164/1992-21 ze dne 29.6.1992
Pokyny ČÚGK č. 2411/1992-21 ze dne 23.7.1992
Pokyny ČÚZK č. 1838/1993-22 ze dne 20.5.1993
Opatření ČÚGK ze dne 27.3.1991 č.j. 610/1991-21 k zakládání komplexní evidence právních vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí
Opatření ČÚGK ze dne 15.4.1992-21 k tvorbě a vedení měřického operátu evidence nemovitostí
Ustanovení jiných dřívějších pokynů a opatření ČÚGK a ČÚZK, která nejsou v souladu s tímto návodem.
14.2
Do první revize katastru zůstane v každém katastrálním území uložen dosavadní záznam pro další řízení, vedený podle dřívějších předpisů, aniž by se do něho zapisovaly další změny.
14.3
Po přechodnou dobu zůstávají v SPI evidovány i díly parcel (odst. 2.122) zapsané podle dřívějších předpisů. Nově se díly parcel již nevytvářejí.
14.4
Kód druhu parcely 2, použitý u parcel ve zjednodušené evidenci podle dřívějších předpisů, se změní na kód podle odst. 2.123 při převodu obsahu listů vlastnictví na tiskopisu do souborů na paměťových médiích počítače.
14.5
Do 31. prosince 1995 se může postupovat v souvislosti s postupným zápisem změny vlastníka vykupovaných dílů parcel podle listin vyhotovených na základě dříve vyhotoveného geometrického plánu rozsáhlých realizovaných staveb (komunikací, přehradních nádrží apod.) s využitím zápisů ve zjednodušené evidenci, a to v souladu s body 1, 2 a 5 Sdělení ČÚZK k postupnému zápisu listin do katastru nemovitostí - dodatek č. 1, přechodná ustanovení ze dne 28.7.1993 č.j. 3073/1993-22.
14.4
Tento návod nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995.
Rejstřík zkratek zavedených v návodu:
heslo         výklad              č.odst.

A-LV         = část A listu vlastnictví      6.315
B-LV         = část B listu vlastnictví      6.315
B1-LV        = část B1 listu vlastnictví     6.315
byt         = byt a nebytový prostor       6.111
C-LV         = část C listu vlastnictví      6.315
číselník       = Jednotný číselník         2.111
            prostorových jednotek
D-LV         = část D listu vlastnictví      6.315
DKM         = digitální katastrální mapa     3.11
E-LV         = část E listu vlastnictví      6.315
IČO         = identifikační číslo právnické   2.131
            osoby
identifikace     = identifikace parcel        12.411
inspektorát     = Zeměměřický a katastrální     4.31
            inspektorát
katastr       = katastr nemovitostí České     1.1
            republiky
KM-D         = katastrální mapa v digitálním   3.11
            vyjádření
náčrt        = měřický náčrt           3.3
operát        = katastrální operát         1.2
opis, výpis nebo   = opis, výpis nebo kopie ze souboru 12.131
            geodetických informací nebo ze
            souboru popisných informací
oprávněný      = osoba, které svědčí právo     6.271
            z věcného břemene
parcela ve      = parcela podle dřívější       2.121
zjednodušené evidenci pozemkové evidence evidovaná
            zjednodušeným způsobem
plán         = geometrický plán         10.
plastová fólie    = rozměrově stálá plastová fólie   3.11
položka       = položka výkazu změn        2.45
povinný       = vlastník, který je nositelem    6.271
            povinností patřících k obsahu
            věcného břemena
přehled sítě PBPP  = přehled sítě pevných bodů     3.841
            podrobného polohového pole a
            jejího vývoje
převod parcel    = převod parcel ze zjednodušené   3.93
            evidence na parcely katastru
revize        = revize katastru          11.
SGI         = soubor geodetických informací   1.3
SPI         = soubor popisných informací     1.3
stanovený prostor  = katastrální území (nebo jejich   3.24
            části) stanovená katastrálním
            úřadem podle § 72 vyhlášky
sumarizační jednotka = sumarizační územní jednotka    9.14
THM         = technickohospodářská mapa     3.11
ÚHDP         = úhrnné hodnoty druhů pozemků    9.21
Úřad         = Český úřad zeměměřický a      3.65
            katastrální
vlastník       = vlastník a jiný oprávněný     2.131
výkaz        = sumarizační výkaz         9.12
výpis        = výpis z katastru         12.21
           = výpis, opis nebo kopie z operátu 13.21
            bývalého pozemkového katastru
záznam        = záznam pro další řízení      11.43
ZMVM         = Základní mapa velkého měřítka   3.11
ZPMZ         = záznam podrobného měření změn   3.3
SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
/1/ Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
/2/ Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
/3/ Vyhláška č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění vyhlášky č. 277/1993 Sb. a vyhlášky č. 99/1994 Sb
/4/ Standard státního informačního systému k územní identifikaci (schválen usnesením vlády České republiky ze dne 18. srpna 1993 č. 448)
/5/ Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
/6/ Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů
/7/ Jednací řád katastrálního úřadu ze dne 20. července 1993, ČÚZK č. 3077/1993-22 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. února 1994, ČÚZK č. 39/1994-23
/8/ Uživatelské příručky vydané ČÚZK:
PROGRAMOVÝ SYSTÉM NEMOVITOSTI
- subsystém POMOCNÉ EVIDENCE
- subsystém AKTUALIZACE
- subsystém INFORMACE
/9/ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
/10/ Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů
/11/ Vyhláška č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
/12/ Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích
/13/ Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy a souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky, ČÚZK č.j. 5729/1993-22 ze dne 28. prosince 1993
/14/ Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu ze dne 11.ledna 1995, ČÚZK č.j. 5314/1994-23
/15/ Instrukce A pro katastrální měřické práce a Obrazce, tabulky a přílohy k Instrukci A ze dne 4. září 1931 č. 74.000/31-III/6 min. financí (zrušena Metodickým návodem pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka (984 210 MN-1/82) ze dne 25.ledna 1982, ČÚGK č. 245/1982-21)
/16/ Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem ve znění pozdějších předpisů
/17/ Zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
/18/ Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech
/19/ Směrnice bývalého ministerstva národní obrany pro vedení evidence pozemků ve správě a užívání ministerstva národní obrany č. 6187-72/2 ze dne 1. května 1983
/20/ § 18 odst. 2, § 19 odst. 2 písm. b) zákona č. 169/1949 Sb., Vševojsk-2-12/č Vojenské výcvikové prostory Příloha č. 1 ze dne 26. února 1986
/21/ Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění zákona ČNR č. 86/1992 Sb.
/22/ Vyhláška č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů
/23/ Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
/24/ Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
/25/ Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
/26/ Pravidla pro poskytování údajů z katastru nemovitostí ze dne 29. června 1994, ČÚZK č.j. 2727/1994-22 (úplné znění)
/27/ Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/28/ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/29/ Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
Příloha č. 2
(odst. 2.112)
1. Tabulka kódů výrobních podoblastí
         +--------------------+-----+
         | Podoblast     | Kód |
         +--------------------+-----+
         | Kukuřičná   K 1 | 11 |
         |        K 2 | 12 |
         |        K 3 | 13 |
         +--------------------+-----+
         | Řepařská    Ř 1 | 21 |
         |        Ř 2 | 22 |
         |        Ř 3 | 23 |
         +--------------------+-----+
         | Bramborářská  B 1 | 31 |
         |        B 2 | 32 |
         +--------------------+-----+
         | Bramborářsko-   |   |
         | ovesná     B 3 | 33 |
         +--------------------+-----+
         | Horská     H 1 | 41 |
         |        H 2 | 42 |
         +--------------------+-----+
Obce byly zařazeny do výrobních podoblastí podle vyhlášky ministra zemědělství ze dne 13. listopadu 1959, Ú.l. č. 213, částka 86/59 ve znění navazujících změn schválených ústředním orgánem zemědělství. Kód výrobní podoblasti je katastrálnímu území přiřazen podle jeho příslušnosti k obci v roce 1959.
2. Slovní označení druhů pozemků (odst. 2.121)
         +-----------------------------+
         |    Druh pozemku     |
         +------+----------------------+
         | kód | slovní označení   |
         +------+----------------------+
         |  2 | ORNA PUDA      |
         |  3 | CHMELNICE      |
         |  4 | VINICE       |
         |  5 | ZAHRADA       |
         |  6 | OVOCNY SAD     |
         |  7 | LOUKA        |
         |  8 | PASTVINA      |
         |  9 | ZEMED.PUDA     |
         |  10 | LESNI POZEM.    |
         |  11 | VODNI PLOCHA    |
         |  13 | ZASTAVENA PL    |
         |  14 | OSTATNI PL.     |
         +------+----------------------+
Kódy druhů pozemků jsou stanoveny v bodě 1 přílohy k vyhlášce.
Příloha č. 3
(odst. 2.121 písm. l))
Způsob vyznačení mapových listů v SPI
+----------------+--------------------------+-----------------+
| Měřítko mapy  | Označení mapového listu | Vyznačení v SPI |
+----------------+--------------------------+-----------------+
|        |             |         |
| 1 : 1000    | Č.Budějovice 0-1/41   |   0141    |
|        |             |         |
| 1 : 2000    | Třeboň 9-0/4      |    904    |
|        |             |         |
| 1 : 2500    | SZ-III-3-34       |    34    |
|        |             |         |
| 1 : 2880    | VS-III-33-15      |    15    |
|        |             |         |
| 1 : 5000    | Příbram 0-0       |    00    |
|        |             |         |
+----------------+--------------------------+-----------------+
Poznámka: Údaj o parcele "označení listu katastrální mapy" je řetězec znaků, nikoliv číslo, aby bylo možno rozlišit na prvních místech mezeru od nuly.
Příloha č. 4
(odst. 2.132)
Sektory - přehled, zařazení vlastníků a nájemců pozemků (podle evidenčních listů)
1. Přehled sektorů
A STÁTNÍ SEKTOR
1 Státní statky
30 Fondy
34 Státní podniky a organizace resortu MZe ČR
35 Státní podniky a organizace ostatních resortů
B VEŘEJNÝ SEKTOR
15 Ostatní veřejný sektor
18 Obchodní společnosti
20 Církve
C DRUŽSTEVNÍ SEKTOR
16 Zemědělská družstva
33 Společné zemědělské podniky
14 Ostatní družstva
D SOUKROMÝ SEKTOR
19 Samostatně hospodařící rolníci (včetně uživatelů zemědělské a lesní půdy nad 0,1 ha)
22 Urbariáty, komposesoráty a singulariáty
21 OSTATNÍ
2. Zařazení do sektorů
 +--------+------------------------------------------------------+
 |Sektor |  Zařazují se                    |
 +--------+------------------------------------------------------+
 |  1  |  všechny státní statky               |
 | 14  |  všechna družstva, která se nezabývají zemědělskou |
 |    |  výrobou (např. Jednota, stavební družstva, výrob- |
 |    |  ní družstva apod.)                |
 | 15  |  obce, podniky a organizace ve správě obcí, sdru- |
 |    |  žení fyzických nebo právnických osob, politické  |
 |    |  strany                      |
 | 16  |  družstva zabývající se zemědělskou výrobou    |
 | 18  |  obchodní společnosti podle zvláštního předpisu |
 |    |  /25/ (např. akciové společnosti, společnosti s ru-|
 |    |  čením omezeným, veřejné obchodní společnosti apod.|
 | 19   |  samostatně hospodařící rolníci v členění do skupin|
 |    |  podle velikosti obhospodařované plochy:      |
 |    |  1 - nad 0,1 ha zemědělské půdy do 5,0 ha včetně  |
 |    |    (u vinic nad 0,05 ha) nebo nad 0,1 ha lesní |
 |    |    půdy nebo rybníka s chovem ryb (i s výměrou  |
 |    |    zemědělské půdy menší než 0,1 ha)       |
 |    |  3 - nad 5,0 ha do 10,0 ha včetně         |
 |    |  4 - nad 10,0 ha do 30,0 ha včetně         |
 |    |  5 - nad 30,0 ha do 100,0 ha včetně        |
 |    |  6 - nad 100,0 ha                 |
 | 20  |  církve                      |
 | 21  |  fyzické osoby, které vlastní (mají v nájmu) ze-  |
 |    |  mědělskou půdu, lesní pozemky nebo rybníky s cho- |
 |    |  vem ryb, jejichž souhrnná výměra je 0,0 až 0,1 ha |
 |    |  a u vinic až 0,05 ha a právnické osoby podle do- |
 |    |  hody ČÚZK s příslušnými ústředními orgány     |
 | 22  |  vlastnická společenství podle dřívějších předpisů |
 |    |  (urbariáty, komposesoráty a singulariáty)     |
 | 30  |  Pozemkový fond České republiky a Fond dětí a   |
 |    |  mládeže                      |
 | 33  |  společné zemědělské podniky družstevního sektoru |
 | 34  |  šlechtitelské a semenářské podniky rostlinné vý- |
 |    |  roby, plemenářské podniky, podniky potravinář-  |
 |    |  ského průmyslu včetně drůbežnictví, Ústřední kon- |
 |    |  trolní a zkušební ústav zemědělský, Vědeckový-  |
 |    |  zkumná základna MZe, ostatní organizace MZe,   |
 |    |  Lesy České republiky                   |
 | 35  |  státní podniky a organizace ostatních resortů   |
 +--------+------------------------------------------------------+
3. Sídlo se uvádí u sektorů 1, 16, 19, 33, 34 a 35.
Příloha č. 5
Podklady pro zápis změn v katastru a jejich náležitosti
Nezbytnými náležitostmi pro zápis do katastru jsou: katastrální území, identifikátor vlastníka, nájemce nebo jiného oprávněného (rodné číslo nebo číslo organizace), jeho jméno nebo název a adresa bydliště nebo sídla, parcelní číslo. Ostatní náležitosti jsou uvedeny v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1
+----+------------------+--------------------+------------------+
|Poř.|Druh listiny   | Popis       |Náležitosti pro  |
|č. |         |          |zápis do katastru |
+----+------------------+--------------------+------------------+
| 1. |Smlouva o převodu | Smlouva kupní,da- |viz zvláštní před-|
|  |nemovitostí, doho-| rovací, směnná, o |pisy /2/, /3/,/6/ |
|  |da o vypořádání  | převodu spoluvlas- |         |
|  |BSM        | tnického podílu,  |         |
|  |         | dohoda o vypořádá- |         |
|  |         | ní BSM       |         |
+----+------------------+--------------------+------------------+
| 2. |Rozhodnutí stát- | Rozhodnutí pozemko-|doložka nabytí  |
|  |ních orgánů    | vého úřadu, soudu |právní moci    |
|  |         | a jiného orgánu  |         |
+----+------------------+--------------------+------------------+
| 3. |Žádost o zápis  | Žádost s uvedením |seznam dotčených |
|  |změny vlastnické- | čísla příslušného |parcel      |
|  |ho vztahu podle  | zákona       |         |
|  |zákona      |          |         |
+----+------------------+--------------------+------------------+
| 4. |Rozhodnutí o vzni-| Rozhodnutí mini-  |názvy vznikajících|
|  |ku obce      | sterstva vnitra  |obcí, vymezení ú- |
|  |         | nebo oznámení   |zemí nových obcí |
|  |         | okresního úřadu  |(včetně mapových |
|  |         | o rozhodnutí mi-  |podkladů)     |
|  |         | nisterstva vnitra |         |
+----+------------------+--------------------+------------------+
| 5. |Potvrzení o pro- | Protokol o dražbě, |-         |
|  |deji nemovitosti | potvrzení o prode- |         |
|  |veřejnou dražbou | ji veřejnou draž- |         |
|  |         | bou        |         |
+----+------------------+--------------------+------------------+
| 6. |Smlouva o nájmu  | Smlouva o nájmu  | sjednaná lhůta  |
|  |nebo výpůjčce   | nebo výpůjčce ze- | pro ukončení ná- |
|  |         | mědělského nebo  | jmu nebo výpůjčky|
|  |         | lesního pozemku  | (nejméně 5 let) |
+----+------------------+--------------------+------------------+
| 7. |Rozhodnutí kata- | Rozhodnutí o změ- | viz str. 5 až  |
|  |strálního úřadu  | ně katastrálního  | 10 této přílohy |
|  |         | území, o námitkách |         |
|  |         | proti obnovenému  |         |
|  |         | operátu apod.   |         |
|  |          |          |         |
| 8.|Hlášení vlastníka |a) Hlášení o změně |rozhodnutí nebo  |
|  |          |  druhu pozemku ne-|souhlas příslušné-|
|  |          |  bo způsobu využi-|ho orgánu státní |
|  |          |  tí nemovitosti  |správy, jsou-li  |
|  |          |          |potřebné     |
|  |          |b) Hlášení změny  |číslo občanského |
|  |          |  adresy      |průkazu      |
|  |          |c) Hlášení změny  |číslo občanského |
|  |          |  jména (provdá-  |průkazu      |
|  |          |  ním apod.)    |         |

|  |          |d) Hlášení o prove- |rozhodnutí staveb-|
|  |          |  dení demolice  |ního úřadu    |
|  |          |          |         |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
| 9.|Žádost o zápis   | Žádost vlastníka  |kolaudační rozhod-|
|  |novostavby     | o zápis novostav- |nutí, geometrický |
|  |          | by do katastru   |plán, doklad o  |
|  |          |          |přidělení čísla  |
|  |          |          |popisného nebo  |
|  |          |          |čísla evidenčního |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|10.|Žádost o zápis   | Žádost vlastníka  |geometrický plán, |
|  |rozestavěné    | o zápis do kata-  |stavební povole- |
|  |stavby       | stru        |ní, osvědčení ve |
|  |          |          |formě notářského |
|  |          |          |zápisu o prohlá- |
|  |          |          |šení stavebníka, |
|  |          |          |že stavbu zhoto- |
|  |          |          |vil        |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|11.|Podklady vzniklé  | Doklady o opravě  |-         |
|  |vlastní činností  | chyby, podklady pro|         |
|  |katastrálního   | digitalizaci a jiné|         |
|  |úřadu       | podklady      |         |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|12.|Smlouva o převodu | Smlouvy kupní, da- |registrační dolož-|
|  |nemovitosti    | rovací apod.,regi- |ka, vyznačení na- |
|  |          | strované bývalým  |bytí právní moci |
|  |          | státním notářstvím |         |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|13.|Hospodářská smlouva| Smlouva o převodu |určení převáděné |
|  |          | národního majetku |nemovitosti, den |
|  |          | ze správy jedné  |převodu, názvy  |
|  |          | státní právnické  |nadřízených orgá- |
|  |          | osoby do správy ji-|nů a další podle |
|  |          | né právnické osoby |zvláštního před- |
|  |          |          |pisu/16/ a /27/ |
|14.|Přídělové listiny | Listiny o převodu |u přídělové listi-|
|  |          | nemovitostí konfis-|ny bez udání par- |
|  |          | kovaných podle de- |celních čísel tzv.|
|  |          | kretů prezidenta  |"naplnění přídě- |
|  |          | republiky č.12/1945|lu", tj. listina |
|  |          | Sb., 28/1945 Sb. a |bývalého ONV s do-|
|  |          | 108/1945 Sb.    |plněním parcelních|
|  |          |          |čísel       |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|15.|Opatření nadříze- | Jednostranné admin.|jako hospodářská |
|  |ných orgánů o pře- | opatření o převodu |smlouva      |
|  |vodu správy národ- | správy na jinou  |         |
|  |ního majetku    | podřízenou právnic.|         |
|  |          | osobu       |         |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|16.|Privatizační pro- | Listina o přechodu |zakladatelská lis-|
|  |jekt        | vlastnických práv |tina a.s., kupní |
|  |          | podle z.č. 92/1991 |smlouva při přímém|
|  |          | Sb.,ve znění pozd. |prodeji, potvrzení|
|  |          | předpisů      |o prodeji veřejnou|
|  |          |          |dražbou, úředně o-|
|  |          |          |věř. kopie části |
|  |          |          |priv. projektu (ú-|
|  |          |          |vodní str., rozh. |
|  |          |          |přísluš. orgánu o |
|  |          |          |privatizaci,soupis|
|  |          |          |nemovitostí), roz-|
|  |          |          |hod. zakladatele o|
|  |          |          |zrušení podniku, |
|  |          |          |výpis z obch.rej- |
|  |          |          |stříku      |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|17.|Transformační pro- | Listina o úpravě  |ověřená kopie čás-|
|  |jekt        | majet. vztahů v  |ti transf. projek-|
|  |          | družstvech podle  |tu (počet a názvy |
|  |          | z.č.42/1992 Sb.  |vznikajících práv.|
|  |          |          |osob, delimitační |
|  |          |          |protokol, zápis z |
|  |          |          |valné hromady o  |
|  |          |          |schválení transf. |
|  |          |          |projektu), výpisy |
|  |          |          |z obch. rejstříku |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|18.|Prohlášení vlastní-| Prohlášení o vyme- |půdorysy všech po-|
|  |ka budovy     | zení bytů v budově |dlaží nebo jejich |
|  |          |              |schémata, originál|
|  |          |          |nebo ověřený opis |
|  |          |          |listiny prokazují-|
|  |          |          |cí oprávnění vlas-|
|  |          |          |tníka budovy s  |
|  |          |          |předmětem prohlá- |
|  |          |          |šení vlastníka na-|
|  |          |          |kládat, jejíž prá-|
|  |          |          |vní účinky nastaly|
|  |          |          |před 1.1.1993 a  |
|  |          |          |potvrzení vlastní-|
|  |          |          |ka pozemku o způ- |
|  |          |          |sobu přechodu prá-|
|  |          |          |va k pozemku, je- |
|  |          |          |li vlastník pozem-|
|  |          |          |ku odlišný od vla-|
|  |          |          |stníka budovy   |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
|19.|Smlouva o převodu | Smlouva o prvním  |půdorys všech pod-|
|  |vlastnictví bytu  | převodu vlastnictví|laží nebo jejich |
|  |          | bytu po vymezení  |schémata, potvrze-|
|  |          | bytů v budově pro- |ní banky o splace-|
|  |          | hlášením vlastníka |ní úvěru u druž- |
|  |          | budovy       |stevního bytu, pí-|
|  |          |          |semný souhlas pří-|
|  |          |          |slušných orgánů, |
|  |          |          |rozhodnutí o zru- |
|  |          |          |šení práva TU, po-|
|  |          |          |tvrzení o úhradě |
|  |          |          |částky nabyvatelem|
|  |          |          |družstvu - viz  |
|  |          |          |zvl. předpis/5/, |
|  |          |          |kopie nabídky ná- |
|  |          |          |jemci bytu nebo  |
|  |          |          |ateliéru     |
|  |          |          |         |
+---+-------------------+--------------------+------------------+
Náležitosti jiných listin, které nejsou v přehledu uvedeny, se řídí právními předpisy platnými v době vyhotovení listiny.
Katastrální úřad v Českých Budějovicích adresa úřadu
Čj. 121 OR-5/93
Vyřizuje: Ing. Novák
Obecní úřad 377 01 Dubné čp. 1
ROZHODNUTÍ
Katastrální úřad v Českých Budějovicích jako věcně příslušný orgán státní správy podle § 5 písm. d) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech zahájil na základě žádosti Obce Dubné ze dne 24. září 1993 řízení o změně hranice mezi katastrálními územími Branišov a Křenovice a rozhodl
takto:
Podle § 19 vyhlášky č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), za použití příslušných ustanovení správního řádu se změna hranice mezi katastrálními územími Branišov a Křenovice schvaluje. Pozemkové parcely č. 100 druh pozemku vodní plocha - tok přírodní a č. 101/2 ostatní plocha přecházejí z katastrálního území Branišov do katastrálního území Křenovice. V katastrálním území Křenovice budou evidovány takto:
+-------------------------------+---------------------------------+
|    před změnou       |     po změně        |
|   k.ú. Branišov      |    k.ú.Křenovice      |
+--------+--------+-------------+---------+--------+--------------+
| parc.č.|výměra |druh pozemku | parc.č. | výměra | druh pozemku |
+--------+--------+-------------+---------+--------+--------------+
| 100  | 760 m
2
|vodní plocha | 1945 | 760 m
2
| vodní plocha | | 101/2 |1853 m
2
|vodní plocha | 1946 | 1853 m
2
| vodní plocha | +--------+--------+-------------+---------+--------+--------------+
Odůvodnění:
Hranice mezi katastrálními územími Branišov a Křenovice vedla od trojmezí Dubné-Branišov-Křenovice ke křižovatce silnic České Budějovice - Žabovřesky a Dubné - Čejkovice jako spůlná hranice neregulovaným potokem. Po regulaci potoka v tomto úseku a zaměření potoka geometrickým plánem číslo 72-303/93 ze dne 16. srpna 1993 požádala Obec Dubné, aby hranice mezi jmenovanými katastrálními územími byla přeložena v celém regulovaném úseku na pravý břeh potoka.
Katastrální úřad při svém řízení zjistil, že vlastníkem pozemků na obou březích potoka je Obec Dubné a není důvodu žádosti nevyhovět. Proto rozhodl v souladu s ustanovením § 19 vyhlášky č. 126/1993 Sb. ve věci tak, jak je výše uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí katastrálního úřadu lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Č. Budějovicích prostřednictvím zdejšího katastrálního úřadu.
Kulaté úřední razítko
Ing. Josef Veselý
ředitel
V Českých Budějovicích dne 20. října 1993
Katastrální úřad v Českých Budějovicích adresa KÚ
Čj. 121 OR 72/93
Vyřizuje: Ing. Novák
Jan Vávra, Lipí čp. 25
Karel Vávra, Lipí čp. 77
ROZHODNUTÍ
Katastrální úřad v Českých Budějovicích v souladu s ustanovením § 5 písm. a) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech zahájil podle § 16 odst. 3 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jako správní orgán, dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), řízení na podkladě námitky Karla Vávry ze dne 14. října 1993 proti obnovenému katastrálnímu operátu v katastrálním území Lipí a rozhodl
takto:
1. Parcela katastru nemovitostí č. 630/4 v katastrálním území Lipí bude v katastru nemovitostí evidována podle výsledků obnovy katastrálního operátu s výměrou 1037 m
2
.
2. Námitka Karla Vávry ze dne 14. října 1993 proti nově určené výměře parcely č. 630/4 se zamítá.
Odůvodnění:
Ve své námitce podané dne 14. října 1993 zpochybnil Karel Vávra výměru parcely č. 630/4 určenou při obnově katastrálního operátu a uvedl, že v kupní smlouvě z roku 1935 tato parcela má uvedenu výměru 1425 m
2
, zatímco v katastrálním operátě je uvedeno 1073 m
2
.
V dřívější pozemkové evidenci, tedy i v roce 1935, byla u parcely č. 630/4 evidována výměra 1425 m
2
. Po převodu části této parcely o výměře 342 m
2
právním předchůdcem nynějších vlastníků na podkladě kupní smlouvy ze dne 15. března 1963 na jiného vlastníka měla dotčená parcela výměru 1083 m
2
. Parcela měla tutéž výměru i v době, kdy ji do svého vlastnictví získali na základě rozhodnutí Státního notářství v Českých Budějovicích č. D 1872/82 ze dne 13. listopadu 1982 nynější vlastníci Jan Vávra a Karel Vávra.
Při obnově katastrálního operátu novým mapováním v roce 1993 byla určena výměra parcely č. 630/4 1073 m
2
. Ke změně výměry došlo v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, v důsledku nového geometrického a polohového určení celého obvodu pozemku. Navíc rozdíl 10 m
2
nepřekračuje pro skupinu parcel o celkové výměře 1073 m
2
mezní odchylku 55 m
2
mezi dosavadní a novou výměrou (před a po mapování), stanovenou podle bodu 14 přílohy k vyhlášce č. 126/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Z porovnání zákresu vlastnické hranice pozemku v mapě dřívější pozemkové evidence a v mapě katastru nemovitostí je zřejmé, že po novém geometrickém a polohovém určení se vlastnická hranice parcely č. 630/4 nezměnila. Ke změně výměry při obnově katastrálního operátu došlo v důsledku zpřesnění výměry novým výpočtem, nikoliv v důsledku chybného zaměření vlastnické hranice.
Po přezkoumání katastrálního operátu a výsledků obnovy katastrálního operátu dospěl katastrální úřad k závěru, že ke změně výměry parcely č. 630/4 v katastrálním území Lipí došlo v důsledku zpřesnění novým výpočtem. Katastrální úřad neshledal důvody ke změně výsledků obnovy katastrálního operátu, a proto ve věci rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích prostřednictvím zdejšího katastrálního úřadu.
Kulaté úřední razítko
Ing. Josef Veselý
ředitel
V Českých Budějovicích dne 20. října 1993
Katastrální úřad v Českých Budějovicích adresa KÚ
Čj. 121 OR-38/93
Vyřizuje: Krátká
Miroslav Holub, 377 01 Dubné čp. 246
Anna Procházková, 377 01 Dubné čp. 358
Rozhodnutí
Katastrální úřad v Českých Budějovicích v souladu s ustanovením § 5 písm. a) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, zahájil podle § 8 odst. 4 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jako správní orgán, dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na podkladě žádosti Lenky Holubové ze dne 26.6.1993 řízení o změně výměry st.p. č. 46 evidované na listu vlastnictví č. 241 v katastrálním území Dubné a rozhodl
takto:
Žádost Lenky Holubové ze dne 26.6.1993 o změnu výměry stavební parcely č. 46 v katastrálním území Dubné se zamítá.
Odůvodnění
Miroslav Holub a Anna Procházková se stali vlastníky st.p. č. 46 na podkladě rozhodnutí Státního notářství v Českých Budějovicích č. D 1765/87 ze dne 25.3.1987.
St.p.č. 46 v katastrálním území Dubné je tvořena parcelami bývalého pozemkového katastru st.p.č. 46 a č. 136. Celková výměra obou parcel bývalého pozemkového katastru činí 1092 m
2
. Při obnově operátu novým mapováním v roce 1988 byly parcely s ohledem na stejný druh pozemku sloučeny do st.p.č. 46, u níž byla v důsledku nového geometrického a polohového určení nově vypočtena výměra 1058 m
2
.
Závaznými údaji katastru nemovitostí pro právní účely jsou dle ustanovení § 20 zákona č. 344/1992 Sb. parcelní číslo, geometrické určení nemovitosti, název a geometrické určení katastrálního území. Výměra pozemku není tedy závazným údajem katastru a je závislá na průběhu hranic pozemku.
Z porovnání zákresu vlastnické hranice pozemku v mapě bývalého pozemkového katastru a v mapě katastru nemovitostí je zřejmé, že po novém geometrickém a polohovém určení se vlastnická hranice nezměnila. Z uvedeného vyplývá, že ke změně výměry po obnově operátu došlo v důsledku zpřesnění výměry novým výpočtem, nikoliv v důsledku chybného zaměření vlastnické hranice. Navíc rozdíl 34 m
2
nepřekračuje mezní odchylku 55 m
2
mezi dosavadní a novou výměrou (před novým geometrickým a polohovým určením a po něm), stanovenou pro skupinu parcel o celkové výměře 1092 m
2
podle bodu 14 přílohy k vyhlášce č. 126/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Při přezkoumání písemných a mapových podkladů neshledal katastrální úřad důvody k opravě výměry st.p.č. 46 v katastrálním území Dubné ve smyslu ustanovení § 8 zákona č. 344/1992 Sb., a proto ve věci rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích prostřednictvím zdejšího katastrálního úřadu.
Kulaté úřední razítko
Ing. Josef Veselý
ředitel
V Českých Budějovicích dne 16. července 1993
Příloha č. 6
Zápis do změnového dokladu
1. Změnový doklad KN PD 2-1 je určen pro zápis změn údajů o obcích, katastrálních územích a částech obce (odst. 2.111 a 2.112 tohoto návodu) v jednom okrese.
2. Změny údajů v centrálním souboru se zapisují podle těchto zásad:
a) V každém řádku dokladu se zapisuje změna údaje jen o okrese nebo jen o obci nebo jen o katastrálním území nebo jen o části obce.
b) Základem algoritmu aktualizace informačního souboru na centrálním počítači je kategorie změny. Pro zpracování změnového dokladu KN PD 2-1 se používají tyto kategorie změny:
1 - zrušení věty
2 - změna údajů ve větě
3 - vytvoření věty.
c) Při zápisu změny údaje o okrese zůstane sloupec pro identifikační číslo obce nebo katastrálního území nevyplněn.
d) Změny údajů o obci, katastrálním území nebo části obce se rozliší různou hodnotou identifikačního čísla. Identifikačním číslem se rozumí šestimístné číslo podle Jednotného číselníku prostorových jednotek FSÚ. Identifikační čísla obcí jsou v rozmezí 500019 až 599990, identifikační čísla katastrálních území jsou v rozmezí 600016 až 999997 a identifikační čísla částí obcí jsou v rozmezí 000019 až 499994 (odst. 2.111 tohoto návodu).
e) Pro zrušení objektu se zapíše číslo kategorie změny 1 a identifikátor (identifikační číslo) objektu. Ostatní sloupce zůstanou prázdné.
f) Pro změnu některého údaje o objektu se zapíše číslo kategorie změny 2, identifikátor objektu a nový stav měněných údajů.
g) Pro vytvoření nového objektu se zapíše číslo kategorie změny 3, identifikátor a všechny údaje o novém objektu, které mají být v SPI uloženy.
h) Souřadnice definičního bodu katastrálního území se uvádějí v hektometrech. Výměra katastrálního území se uvádí v m
2
. V údajích o okrese, obci nebo části obce se souřadnice definičního bodu, výměra ani výrobní podoblast neuvádějí.
i) Příslušnost k obci ve sl. 5 se vyjádří identifikačním číslem obce nebo pořadovým číslem obce v okrese.
j) Sloupec 10 je určen k zápisu pracovního čísla katastrálního území nebo identifikačního čísla objektu, pokud se mění (opravuje). Tento údaj je zapsaný ve sl. 2.
Příloha č. 7
Vysvětlivky k zápisu ve výkazu změn:
1. Údaje o vlastníku - nájemci:
a) změna údajů o vlastníku č. LV 755 (doplnění kódu druhu vlastnictví 8),
b) vytvoření věty pro oprávněného z věcného břemena.
2. Podrobnější údaje o právních vztazích:
Převod údajů již zapsaných na ručně vedeném listu vlastnictví do SPI na paměťové médium:
a) nabývací titul celého vlastnictví,
b) nabývací tituly 3 parcel ve zjednodušené evidenci,
c) zápis věcného břemena pro oprávněného,
d) zápis zástavního práva,
e) nabývací titul parcely
.
3. Údaje o parcele:
a) vytvoření nové parcely č. 185,
b) změna výměry parcely č. 2/6.
Bez údaje o kontrole položky nelze výkaz změn uložit do sbírky listin.
Příloha č. 8
(odst. 2.6)
Uložení podrobnějších údajů katastru do SPI na paměťovém médiu počítače
1.
Obsah podrobnějších údajů katastru
Podrobnější údaje katastru se vztahují k jednotlivým listům vlastnictví. Pro účely tohoto návodu se jednotlivé podrobnější údaje nazývají "věty D".
1.1
Obsah věty D
Věta D obsahuje údaje podle odst. 2.142 tohoto návodu.
1.11 Pořadové číslo věty D
Jednotlivé věty D ke stejnému listu vlastnictví se číslují průběžně počínaje číslem 1 tak, jak jsou postupně zapisovány. Čísla jsou větám D přidělována automatizovaně.
1.12 Kód věty D
Kód věty D určuje druh, účel a význam věty. Hodnota kódu se určí podle tabulky č. 1. Slovní vyjádření kódů z tabulky č. 1 pro výstupy z katastru je uvedeno v tabulce č. 2. Každá věta D se označí nenulovým kódem.
1.13 Doplňkový údaj
Doplňkový údaj věty D se použije v případě, že zápis na listu vlastnictví obsahuje číselnou konstantu, např. parcelní číslo, rodné číslo, částku v Kč apod. Doplňkový údaj může být nejvýše jedenáctimístný.
1.14 Odkaz na listinu
Odkaz na listinu, kterou vznikly údaje o vlastnictví ukládané do věty D, se skládá ze tří částí:
a) kód listiny, který se určí podle druhu listiny z tabulky č.3,
b) vlastní číslo listiny (nejvýše pětimístné); není-li listina označena číslem, uvádí se datum jejího sepsání ve tvaru DDMM (u listin s kódem 8, 12, 25 a 26),
c) poslední dvojčíslí roku vzniku listiny (u kódů 31 a 35 až 38 se dvojčíslí roku neuvádí).
1.15 Položka výkazu změn
V údaji "položka výkazu změn" se eviduje odkaz na položku výkazu změn, v níž byly zapsány údaje evidované v dosavadním listu vlastnictví. Údaj se skládá z maximálně čtyřmístného vlastního čísla položky a dvojčíslí roku.
1.16 Doplňkový text
Doplňkový text umožňuje zapsat na automatizovaný list vlastnictví libovolný text, který doplní nebo rozšíří standardizovaný text vyjádřený kódem. Délka textu může být maximálně 99 řádků po 60 znacích. Doporučené znění některých textů vztahujících se k odkazu na listinu, je uvedeno v tabulce č. 4.
1.2
Zjištění údajů vět D
1.21 Potřeba vytvoření vět D a hodnota jejich údajů se zjistí porovnáním obsahu částí A a B ručně vedeného listu vlastnictví s automatizovaně vyhotoveným výpisem listu vlastnictví ze SPI (dále jen "výpis LV") a z obsahu částí C-LV a D-LV.
1.22 Pro zjištění potřebných údajů k jednorázovému založení podrobnějších údajů katastru se použijí tyto podklady:
a) ručně vedené listy vlastnictví,
b) výpisy LV,
c) sbírka listin katastru,
d) výkazy změn od roku 1964.
1.23 Podrobnější údaje katastru se vkládají přímo do lokálního souboru (zvláštní předpis/8/).
2.
Vytvoření vět D
2.1
Porovnání části A-LV s výpisem LV
2.11 Pro každý list vlastnictví se porovnají zápisy v části A-LV s částí A výpisu LV. Zkontroluje se, zda výpis obsahuje všechny spoluvlastníky se správným jménem (názvem), s identifikátorem (rodným číslem nebo číslem organizace) a se spoluvlastnickým podílem. Kontroluje se též správnost kódu "charakteristika vlastníka - nájemce". Manželé v podílovém spoluvlastnictví se zapíší každý samostatně. Zjištěné nesrovnalosti se odstraní.
2.12 Pro každý platný nabývací titul v části A-LV se vytvoří věta D s kódem 80. Jestliže se nabývací titul týká jen jednoho ze spoluvlastníků, zapíše se v doplňkovém údaji rodné číslo tohoto spoluvlastníka. Je-li spoluvlastník evidován v katastru s fiktivním rodným číslem, uvede se jako doplňkový údaj toto fiktivní číslo a jméno spoluvlastníka se uvede v doplňkovém textu. U bezpodílového spoluvlastnictví manželů se rodné číslo manželky vyznačí vytvořením věty D s kódem 84.
2.13 U listu vlastnictví s byty ve vlastnictví se pro vyznačení vlastnického vztahu k jednotce (bytu nebo nebytovému prostoru) vytvoří věta D s kódem 85 (nebo 12 až 15), v níž se zapíše v doplňkovém údaji číslo bytu, ateliéru, garáže, provozovny nebo jiného nebytového prostoru (čtyřmístné číslo popisné domu a trojmístné číslo bytu) a pořadové číslo spoluvlastníka (vlastníka bytu). Jednotlivá čísla se oddělují lomítkem.
2.2
Porovnání části B-LV s výpisem LV
Pro každý list vlastnictví se porovnají zápisy v části B ručně vedeného listu vlastnictví s částí B výpisu LV. Zkontroluje se, zda ve výpisu jsou vyznačeny všechny parcely a zda parcely zapsané na listu vlastnictví v trvalém užívání (dále jen "TU") mají vyznačen kód rozlišení právního vztahu 4 nebo 8 a parcely se stavbou jiného vlastníka mají vyznačen kód rozlišení právního vztahu 5. Je-li stavební pozemek i stavba na tomto pozemku v TU, musí být u parcely vyznačen kód rozlišení právního vztahu 6. Zjištěné nesrovnalosti se opraví. U parcel, evidovaných v katastru s kódem rozlišení právního vztahu 7, se zruší číslo listu vlastnictví a kód rozlišení právního vztahu. Údaje o parcelách podle dřívější evidence, které tvoří část nynější parcely katastru, se zapíší do zjednodušené evidence (příloha č. 9).
2.21 Vyznačení zřizovatele práva TU pozemku a vyznačení vlastníka pozemku, na němž je stavba jiného vlastníka
2.211 U listu vlastnictví zřizovatele práva TU k pozemku bez stavby nebo se stavbou ve vlastnictví osoby, která má právo TU k pozemku (kód rozlišení právního vztahu 4) nebo současně práva TU k pozemku i stavbě (kód rozlišení právního vztahu 6), se vytvoří věta D s kódem 93 a parcelním číslem (podle katastru u kódu 4 a 6, podle zjednodušené evidence u kódu 8) v doplňkovém údaji.
2.212 Stavba na cizím pozemku (s kódem rozlišení právního vztahu 5), který je v TU jiné osoby než je vlastník stavby, se vyjádří vytvořením věty D s kódem 89 a číslem stavební parcely v doplňkovém údaji, a to u listu vlastnictví vlastníka, který má pozemek v TU a současně u listu vlastnictví zřizovatele práva TU.
2.213 Stavba v TU na cizím pozemku (s kódem rozlišení právního vztahu 5 a číslem listu vlastnictví trvalého uživatele u parcely), který není v TU, se vyjádří vytvořením vět D s kódem 88 u listu vlastnictví trvalého uživatele stavby i listu vlastnictví zřizovatele TU a věty D s kódem 93 u listu vlastnictví vlastníka pozemku. Všechny tři věty mají v doplňkovém údaji číslo parcely se stavbou v TU.
2.214 Pokud je nemovitost ve spoluvlastnictví státu a další osoby a stát zřídil nestátní organizaci ke svému ideálnímu podílu právo trvalého užívání k této nemovitosti, pak
a) u listu vlastnictví pro spoluvlastníky předmětné nemovitosti se vytvoří věta D s kódem 93 (u pozemku pod stavbou jiného vlastníka věta D s kódem 89) a s parcelním číslem v doplňkovém údaji. Doplňkovým textem se doplní věta: "Právo TU je zřízeno k ideální ... (uvede se podíl) pozemku ve vlastnictví ČR.",
b) u listu vlastnictví trvalého uživatele je u předmětné parcely katastru vyznačen kód rozlišení právního vztahu 4 a vytvoří se věta D s kódem 82 s číslem listu vlastnictví zřizovatele TU v doplňkovém údaji. Doplňkovým textem se doplní věta: "Právo TU je zřízeno k ideální ...(uvede se podíl) pozemku s parcelním číslem ...". Jedná-li se o pozemek v TU pod stavbou jiného vlastníka (u parcely je vyznačen kód rozlišení právního vztahu 5), vytvoří se u listu vlastnictví trvalého uživatele dále věta s kódem 89,
c) zápis na listu vlastnictví 2 (podle dřívějších předpisů) se zruší.
2.22 Potlačení zápisu stavby
Jestliže stavba na pozemku nemá všechny náležitosti k zápisu do katastru, zapíše se u parcely kód rozlišení právního vztahu 9. Pokud je pozemek v TU, vytvoří se u listu vlastnictví vlastníka stavby pro potlačení zápisu stavby věta D s kódem 94. Jako doplňkový údaj se uvede číslo parcely se stavbou. Pokud stavba a pozemek mají různého vlastníka, zapíše se v údajích o parcele číslo vlastníka pozemku.
2.23 Vyznačení stavby bez parcely
Je-li třeba v katastru evidovat věcné právo k nemovitosti, která není předmětem katastru (např. stavba jezu apod.), vytvoří se pro příslušný list vlastnictví věta D s kódem 95. Jako doplňkový údaj se uvede číslo parcely, na které stavba stojí. Je-li v části B-LV zapsána na pozemkové parcele stavba, pro kterou dosud nebyla vytvořena samostatná parcela (např. stavba dosud není zaměřena), zápis se zruší a vlastník stavby se vyzve k předložení geometrického plánu. Výzva se zapíše do záznamu pro další řízení.
2.24 Vyznačení podzemní stavby bez parcely
Je-li v části B-LV zapsán pod parcelou sklep nebo jiná podzemní stavba (např. garáž), pro kterou nebyla vytvořena samostatná parcela, vytvoří se pro příslušný list vlastnictví věta D s kódem 96. Jako doplňkový údaj se uvede číslo parcely, pod kterou stavba leží.
2.25 Stavba na cizím pozemku
2.251 Stavba na cizím pozemku se vyjádří vyznačením kódu rozlišení právního vztahu 5 a číslem listu vlastnictví vlastníka stavby u stavební parcely. Pro list vlastnictví vlastníka pozemku se vytvoří věta D s kódem 93 a číslem stavební parcely v doplňkovém údaji.
2.252 Jedná-li se o stavbu na více pozemcích různých vlastníků, musí být pozemky pod stavbou označeny samostatnými parcelními čísly. V údajích o těchto parcelách se zapíše číslo listu vlastnictví vlastníka stavby a kód rozlišení právního vztahu 5. Pro list vlastnictví vlastníka stavby se vytvoří věta D s kódem 98 a do doplňkového textu se uvede bližší popis stavby a všechna parcelní čísla pozemků pod stavbou. Pro listy vlastnictví vlastníků pozemků pod stavbou se vytvoří věty D s kódem 93 a číslem stavební parcely v doplňkovém údaji.
2.253 Je-li stavba již evidována v katastru na pozemku, který se skládá z více parcel ve zjednodušené evidenci různých vlastníků, označí se parcela katastru pod stavbou kódem rozlišení právního vztahu 5, pro list vlastnictví vlastníka stavby se vytvoří věta D s kódem 98 a do doplňkového textu se případně uvede bližší popis stavby.
2.26 Nabývací titul parcely
Pokud má jednotlivá parcela na listu vlastnictví jiný nabývací titul než celé vlastnictví, vytvoří se věta D s kódem 81 a příslušným parcelním číslem v doplňkovém údaji. Pro parcelu ve zjednodušené evidenci se vytvoří věta D s kódem 60 a příslušným parcelním číslem v doplňkovém údaji.
2.27 Nabývací titul bytu v domě s byty ve vlastnictví
Nabývací titul bytu v domě se uvede přímo v příslušné větě D pro zápis bytu. V případě potřeby zápisu další listiny vztahující se pouze k jednomu bytu, se vytvoří věta D s kódem 79 a s příslušným číslem bytu v doplňkovém údaji (ve tvaru "číslo popisné domu/číslo bytu").
2.3
Vytvoření vět D podle části C-LV a D-LV
2.31 Obsah části C-LV a D-LV je popsán v příloze č. 23. Zápisy z těchto částí listu vlastnictví se převedou do vět D pomocí kódů podle tabulky č. 1.
2.32 Pro vyjádření věcných břemen a práv z nich vyplývajících, která nelze blíže určit některým z kódů 02 až 11 nebo 42 až 50, se použijí věty D s kódem 01 nebo 41. Přesnější označení se vyjádří doplňkovým textem.
2.33 Doplňkový údaj se uvede pouze tehdy, obsahuje-li zápis na listu vlastnictví číselný údaj odpovídající sloupci 3 tabulky č. 1. Vždy musí být uvedeno:
a) parcelní číslo u kódů 2 až 11, 42 až 51, 67 až 77,
b) rodné číslo občana u kódů 21 až 24,
c) částka v Kč u kódů 25, 26, 30 až 33, 35 až 39,
d) číslo listu vlastnictví u kódu 82,
e) číslo položky záznamu pro další řízení u kódu 83.
2.34 Jestliže součástí zápisu je odkaz na listinu, podle níž byl zápis proveden, uvede se ve větě D druh a číslo této listiny.
2.35 Jestliže u zápisu věcných břemen vzniklých po 1. 4. 1983 je uvedeno jméno a rodné číslo oprávněného, tj. v případech, kdy právo odpovídající věcnému břemenu náleží určité osobě (kódy 21 až 24), která není v SPI evidována jako vlastník nebo spoluvlastník, uvede se identifikátor této osoby v doplňkovém údaji věty D a založí se pro oprávněného fiktivní list vlastnictví s číslem 99990 až 99999, na němž se eviduje rodné číslo, jméno a adresa oprávněného a pořadové číslo (od 1 do 999 v rámci každého tohoto fiktivního listu vlastnictví - přiděluje se automatizovaně).
2.36 Pro vyjádření omezení dispozičních práv k nemovitosti se použije věta D s kódem 34. Přesnější zápis důvodu tohoto omezení se vyjádří doplňkovým textem.
2.37 Nelze-li pro nesrovnalost v ručně vedeném listu vlastnictví doplnit některou větu D, zapíše se tato skutečnost do záznamu pro další řízení a vytvoří se věta D s kódem 83 odkazující na tento záznam. Tyto případy se řeší dále podle ustanovení zvláštního předpisu/9/.
2.4
Pomocné věty
2.41 Pokračovací věty
2.411 Pro omezení zápisu z odst. 2.3 na jedinou parcelu z části B-LV se vytvoří věta D s kódem 90 a příslušným parcelním číslem v doplňkovém údaji.
2.412 Pro omezení zápisu z odst. 2.3 na jediného spoluvlastníka se vytvoří věta D s kódem 91 a s rodným číslem spoluvlastníka v doplňkovém údaji. Stejně se postupuje při zápisu rodného čísla manželky (věta s kódem 84), je-li v části A-LV více manželských dvojic (doplňkovým údajem v pokračovací větě je rodné číslo manžela).
2.413 Pro omezení zápisu na jeden byt ve vlastnictví se vytvoří věta D s kódem 78 a s číslem bytu v doplňkovém údaji (ve tvaru "číslo popisné domu/číslo bytu").
2.414 K jedné větě D lze vytvořit pouze jednu pokračovací větu. Pokračovací větu nelze vytvořit k větě D s kódem 12 až 15, 60, 79 až 81 a 85.
3.
Zápis vět D
Zásady pro zápis vět D do lokálního souboru jsou stanoveny ve zvláštním předpisu/8/.
4.
Závěrečné práce
4.1
Po uložení podrobnějších údajů katastru na paměťové médium počítače se porovná obsah listů vlastnictví v SPI s údaji ručně vedených listů vlastnictví. Zjištěné nesoulady se opraví.
4.2
Po převedení všech údajů z ručně vedených listů vlastnictví na paměťové médium počítače a kontrole podle odst. 4.1 se ručně vedené listy vlastnictví doplní poznámkou "LV digitalizován pol. VZ ...." a dále se ručně neaktualizují.
5.
Tabulka kódů vět doplňkových údajů o vlastnictví
 Tabulka č. 1
 +--------------------------------------+-------------------------+
 | Obsah zápisu na ručně        |  Zápis do SPI     |
 | vedeném LV             +----+--------------------+
 |                   | Kód| Doplňkový údaj   |
 +--------------------------------------+----+--------------------+
 | Část A-LV              |  |          |
 +--------------------------------------+  |          |
 | Nabývací titul           |  |          |
 | a) pro celé vlastnictví       | 80|   -       |
 | b) pro jednoho spoluvlastníka    | 80| rodné číslo, číslo |
 |                   |  | právnické osoby,  |
 | Nabývací titul jednotlivého bytu  | 79| číslo popisné domu |
 | nebo nebytového prostoru      |  | /číslo bytu nebo  |
 |                   |  | nebyt. prostoru  |
 | Rodné číslo manželky        | 84| rodné číslo    |
 | Číslo bytu (v LV s byty ve     | 85| číslo popisné   |
 | vlastnictví)            |  | domu/číslo bytu/  |
 |                   |  | pořadové číslo   |
 |                   |  | spoluvlastníka   |
 | Ateliér (v LV s byty ve vlastnictví)| 12| čp domu/číslo   |
 |                   |  | ateliéru/poř.č.  |
 |                   |  | spoluvlastníka   |
 | Garáž (v LV s byty ve vlastnictví) | 13| čp domu/číslo   |
 |                   |  | garáže/poř.č.   |
 |                   |  | spoluvlastníka   |
 | Provozovna, dílna (v LV s byty   | 14| čp domu/číslo   |
 | ve vlastnictví)           |  | provozovny/poř.č. |
 |                   |  | spoluvlastníka   |
 | Ostatní nebytové prostory (v LV   | 15| čp domu/číslo   |
 | s byty ve vlastnictví)       |  | nebytového prosto- |
 |                   |  | ru/poř.č.spolu-  |
 |                   |  | vlastníka     |
 +--------------------------------------+----+--------------------+
 | Část B-LV              |  |          |
 +--------------------------------------+  |          |
 | Nabývací titul jednotlivé parcely  |  |          |
 | a) katastru             | 81| parcelní číslo   |
 | b) ve zjednodušené evidenci     | 60| parcelní číslo   |
 | Vyznačení TU stavby na pozemku   | 88| parcelní číslo   |
 | jiného vlastníka          |  |          |
 | Vyznačení TU pozemku se stavbou   | 89| parcelní číslo   |
 | jiného vlastníka          |  |          |
 | Zápis parcely u zřizovatele TU nebo | 93| parcelní číslo   |
 | u vlastníka pozemku se stavbou   |  |          |
 | jiného vlastníka          |  |          |
 | Stavba na pozemku v TU nemá splněny | 94| parcelní číslo   |
 | náležitosti k zápisu na LV (zamezení|  |          |
 | zápisu stavby na LV)        |  |          |
 +--------------------------------------+----+--------------------+
 | Zápis stavby bez parcelního čísla  | 95| parcelní číslo   |
 |                   |  | parcely, na níž je |
 |                   |  | stavba umístěna  |
 | Zápis vlastnictví podzemní stavby  | 96| parcelní číslo   |
 | pod parcelou jiného vlastníka    |  |          |
 | Stavba na více parcelách různých  | 98|   -       |
 | vlastníků              |  |          |
 +--------------------------------------+----+--------------------+
 | Část C-LV              |  |          |
 +--------------------------------------+  |          |
 | Věcné břemeno obecně (upřesnění u  |  1| (parcelní číslo)  |
 | listin do 31.12.1992 jen v listině, |  |          |
 | u listin po 1.1.1993 v doplňkovém  |  |          |
 | textu)               |  |          |
 | Věcné břemeno cesty (pro parcelu)  |  2| parcelní číslo   |
 | Věcné břemeno chůze (pro parcelu)  |  3| parcelní číslo   |
 | Věcné břemeno jízdy (pro parcelu)  |  4| parcelní číslo   |
 | Věcné břemeno provádění oprav plo- |  5| parcelní číslo   |
 | tu,zdi, střechy apod. (pro parcelu) |  |          |
 | Věcné břemeno vedení stoky, kanálu, |  6| parcelní číslo   |
 | potrubí, příkopu, podzemních a   |  |          |
 | nadzemních vedení, svádění vody   |  |          |
 | apod. (pro parcelu)         |  |          |
 | Věcné břemeno zřízení plotu nebo zdi|  7| parcelní číslo   |
 | (pro parcelu)            |  |          |
 | Věcné břemeno štítové zdi (pro   |  |          |
 | parcelu)              |  8| parcelní číslo   |
 | Věcné břemeno spoluužívání studny, |  9| parcelní číslo   |
 | žumpy, průjezdu, štítu apod.    |  |          |
 | (pro parcelu)            |  |          |
 | Věcné břemeno braní (čerpání) vody | 10| parcelní číslo   |
 | (pro parcelu)            |  |          |
 | Věcné břemeno (právo) dolování   | 11| parcelní číslo   |
 | Věcné břemeno (právo) bytu, bydlení | 21| rodné číslo, číslo |
 |                   |  | právnické osoby  |
 | Věcné břemeno (právo) výměnku    | 22| rodné číslo    |
 | Věcné břemeno (právo) užívání    | 23| rodné číslo, číslo |
 |                   |  | právnické osoby  |
 | Věcné břemeno (právo) požívání   | 24| rodné číslo    |
 | Povinnost vyplácet osobní důchod  | 25| částka v Kč    |
 | Podíl (Kč)             | 26| částka v Kč    |
 | Právo zpětné koupě         | 27|   -       |
 | Věcné právo předkupní        | 28| rodné číslo, číslo |
 |                   |  | právnické osoby  |
 | Omezení převodu nemovitosti (např. | 29|   -       |
 | dřívější státní příspěvky od ONV), |  |          |
 | právo zástavní (přenesené z     |  |          |
 | pozemkové knihy), dlužní úpis    |  |          |
 | Smlouva o půjčce bývalé ČSTSP    | 30| částka v Kčs    |
 | Smlouva o půjčce právnické osoby  | 31| částka v Kč    |
 | Smlouva o půjčce fyzické osoby   | 32| částka v Kč    |
 | Podzástavní právo          | 33| rodné číslo, číslo |
 |                   |  | právnické osoby  |
 | Omezení dispozičních práv      | 34| rodné číslo, číslo |
 |                   |  | právnické osoby  |
 | Pohledávka finanční správy, úřadu  | 35| částka v Kč    |
 | Pohledávka justiční správy     | 36| částka v Kč    |
 | Pohledávka peněžního ústavu     | 37| částka v Kč    |
 | Pohledávka právnické osoby     | 38| částka v Kč    |
 | Pohledávka fyzické osoby      | 39| částka v Kč    |
 | Zástavní právo (zřízené podle    | 40| (rodné číslo,   |
 | zvláštního předpisu /27/, /28/ nebo |  | číslo právnické  |
 | /29/)                |  | osoby)       |
 +--------------------------------------+----+--------------------+
 | Část D-LV              |  |          |
 +--------------------------------------+  |          |
 | Právo k omezení jiné nemovitosti  | 41| (parcelní číslo)  |
 | obecně (u listin do 31.12.1992   |  |          |
 | upřesnění jen v listině, po 1.1.93 |  |          |
 | upřesnění v doplňkovém textu)    |  |          |
 | Právo cesty (přes parcelu)     | 42| parcelní číslo   |
 | Právo chůze (přes parcelu)     | 43| parcelní číslo   |
 | Právo jízdy (přes parcelu)     | 44| parcelní číslo   |
 | Právo provádění oprav plotu, střechy| 45| parcelní číslo   |
 | zdi apod. (na parcele)       |  |          |
 | Právo vedení stoky, kanálu, potrubí,| 46| parcelní číslo   |
 | příkopu, podzemních a nadzemních  |  |          |
 | vedení, svádění vody apod. (pro   |  |          |
 | parcelu)              |  |          |
 | Právo zřízení plotu, zdi (na    | 47| parcelní číslo   |
 | parcele)              |  |              |
 | Právo štítové zdi (na parcele)   | 48| parcelní číslo   |
 | Právo spoluužívání studny, žumpy,  | 49| parcelní číslo   |
 | průjezdu, štítu apod. (na parcele) |  |          |
 | Právo braní, čerpání vody (na    | 50| parcelní číslo   |
 | parcele)              |  |          |
 | Právo bytu (v družstevní nástavbě, | 51| parcelní číslo   |
 | vestavbě)              |  |          |
 | Poznámka o zahájení řízení o výkon | 56| rodné číslo, číslo |
 | rozhodnutí vyhlášením konkursu proti|  | právnické osoby  |
 | vlastníku nemovitosti        |  |          |
 +--------------------------------------+----+--------------------+
 | Zahájení opravy chyby v katastrálním|  |          |
 | operátu               | 57| (parcelní číslo)  |
 | Zahájení pozemkové úpravy      | 58|   -       |
 | Výstavba domu na cizím pozemku   | 59| parcelní číslo   |
 | Poznámka o sloučení pozemku do   | 60|   -       |
 | půdního celku (podle dřívějších   |  |          |
 | předpisů)              |  |          |
 | Pozemky v soukromém vlastnictví   | 61|   -       |
 | Poznámka o zahájení výkonu rozhod- | 62|   -       |
 | nutí prodejem nemovitosti      |  |          |
 | Poznámka o náhradním užívání    | 63|   -       |
 | Povolení ochranné lhůty v konkursním| 64|(číslo právnické  |
 | řízení               |  |osoby, rodné číslo) |
 | Převod sdružených pozemků na stát  | 65|   -       |
 | Poznámka o zahájení vyvlastňovacího | 66|   -       |
 | řízení               |  |          |
 | Zákaz stavby (na parcele)      | 67| parcelní číslo   |
 | Zpětná koupě stodoly, chléva apod. | 68| parcelní číslo   |
 | (na parcele)            |  |          |
 | Přisloučena část cizí parcely    | 69| parcelní číslo   |
 | (do parcely)            |  |          |
 | V bezpodílovém spoluvlastnictví   | 70| parcelní číslo   |
 | manželů dům na pozemku       |  |          |
 | V bezpodílovém spoluvlastnictví   | 71| parcelní číslo   |
 | manželů nemovitost         |  |          |
 | V podílovém spoluvlastnictví    | 72| parcelní číslo   |
 | manželů nemovitost         |  |          |
 | Poschoďová garáž (na parcele)    | 73| parcelní číslo   |
 | Dočasné užívání pozemku za úplatu  | 74| parcelní číslo   |
 | Určení právního vztahu k nemovitosti| 75| parcelní číslo   |
 | soudem               |  |          |
 | Nájem nebo výpůjčka nemovitosti   | 76| parcelní číslo   |
 | Nájem, výpůjčka pozemku v půdním  | 77| parcelní číslo   |
 | celku                |  |          |
 | Odkaz na související list      | 82| číslo LV      |
 | vlastnictví             |  |          |
 | Odkaz na záznam pro další řízení  | 83| číslo položky   |
 | Upozornění na změnu výměr obnovou  | 86|   -       |
 | operátu               |  |          |
 | Upozornění na přečíslování parcel  | 87|   -       |
 +--------------------------------------+----+--------------------+
 | Pomocné věty            |  |          |
 +--------------------------------------+  |          |
 | Omezení zápisu na jediný byt,    | 78| číslo popisné/číslo|
 | nebytový prostor          |  | jednotky      |
 +--------------------------------------+----+--------------------+
 | Omezení zápisu na jedinou parcelu  | 90| parcelní číslo   |
 | na listu vlastnictví        |  |          |
 | Omezení zápisu na jednoho ze    | 91| rodné číslo, číslo |
 | spoluvlastníků           |  | právnické osoby  |
 +--------------------------------------+----+--------------------+

  Poznámka: 1. Je-li  v tabulce uvedeno  v doplňkovém údaji
        parcelní číslo nebo jiný údaj v závorce, není
        tento údaj povinný.
       2. U zástavního práva  (kód věty 40) se  uvádí
        v doplňkovém údaji identifikátor (rodné číslo,
        číslo  právnické osoby)  zástavce, je-li více
        spoluvlastníků uvedených v části A-LV.
6.
Tabulka textů v automatizovaně vyhotoveném listu vlastnictví
  Tabulka č. 2
 +------+------+---------------------------------+-----------+
 | Část | Kód | Základní text (max. 32 znaků)  | Doplněk  |
 | LV  |   |                 |      |
 +------+------+---------------------------------+-----------+
 |  C |  1 | VEC.BREMENO /PODLE LISTINY/   | PRO PARC |
 |  C |  2 | VEC.BREMENO CESTY        | PRO PARC. |
 |  C |  3 | VEC.BREMENO CHUZE        | PRO PARC. |
 |  C |  4 | VEC.BREMENO JIZDY        | PRO PARC. |
 |  C |  5 | VEC.BREMENO OPRAV A UDRZBY   | PRO PARC. |
 |  C |  6 | VEC.BREMENO VEDENI       | PRO PARC. |
 |  C |  7 | VEC.BREMENO ZRIZENI PLOTU,ZDI  | PRO PARC. |
 |  C |  8 | VEC.BREMENO STITOVE ZDI     | PRO PARC. |
 |  C |  9 | VEC.BREMENO SPOLUUZIVANI    | PRO PARC. |
 |  C | 10 | VEC.BREMENO BRANI VODY     | PRO PARC. |
 |  C | 11 | VEC.BREMENO DOLOVANI      | PRO PARC. |
 | B1 | 12 | ATELIER CISLO          | SPOLUVLAST|
 | B1 | 13 | GARAZ CISLO           | SPOLUVLAST|
 | B1 | 14 | PROVOZOVNA, DILNA        | SPOLUVLAST|
 | B1 | 15 | OST.NEBYTOVY PROSTOR      | SPOLUVLAST|
 |  C | 21 | VECNE BREMENO BYTU       | PRO OBCANA|
 |  C | 22 | VECNE BREMENO VYMENKU      | PRO OBCANA|
 |  C | 23 | VECNE BREMENO UZIVANI      | PRO OBCANA|
 |  C | 24 | VECNE BREMENO POZIVANI     | PRO OBCANA|
 |  C | 25 | POVINNOST VYPLACET DUCHOD    | KC    |
 |  C | 26 | PODIL              | KC    |
 |  C | 27 | PRAVO ZPETNE KOUPE       |      |
 |  C | 28 | VECNE PRAVO PREDKUPNI      | PRO OSOBU |
 +------+------+---------------------------------+-----------+
 |  C | 29 | OMEZENI PREVODU NEMOVITOSTI   |      |
 |  C | 30 | PUJCKA OD CSTSP         | KC    |
 |  C | 31 | PUJCKA OD ORGANIZACE      | KC    |
 |  C | 32 | PUJCKA OD OBCANA        | KC    |
 |  C | 33 | PODZASTAVNI PRAVO        | SPOLUVL. |
 |  C | 34 | OMEZENI DISPOZICNICH PRAV    | SPOLUVL. |
 |  C | 35 | POHLEDAVKA FINANCNI SPRAVY   | KC    |
 |  C | 36 | POHLEDAVKA JUSTICNI SPRAVY   | KC    |
 |  C | 37 | POHLEDAVKA PENEZNIHO USTAVU   | KC    |
 |  C | 38 | POHLEDAVKA ORGANIZACE      | KC    |
 |  C | 39 | POHLEDAVKA OBCANA        | KC    |
 |  C | 40 | ZASTAVNI PRAVO         | SPOLUVL. |
 | B1 | 41 | PRAVO /PODLE LISTINY/      | NA PARC. |
 | B1 | 42 | PRAVO CESTY           | NA PARC. |
 | B1 | 43 | PRAVO CHUZE           | NA PARC. |
 | B1 | 44 | PRAVO JIZDY           | NA PARC. |
 | B1 | 45 | PRAVO OPRAV A UDRZBY      | NA PARC. |
 | B1 | 46 | PRAVO VEDENI          | NA PARC. |
 | B1 | 47 | PRAVO ZRIZENI PLOTU-ZDI     | NA PARC. |
 | B1 | 48 | PRAVO STITOVE ZDI        | NA PARC. |
 | B1 | 49 | PRAVO SPOLUUZIVANI       | NA PARC. |
 | B1 | 50 | PRAVO BRANI VODY        | NA PARC. |
 | B1 | 51 | PRAVO BYTU           | NA PARC. |
 |  D | 56 | ZAHAJENO KONKURSNI RIZENI    | SPOLUVLAST|
 |  D | 57 | ZAHAJENA OPRAVA CHYBY      | PARCELY  |
 |  D | 58 | ZAHAJENY POZEMKOVE UPRAVY    |      |
 |  D | 59 | VYSTAVBA DOMU NA POZEMKU    | PARCELA C.|
 |  D | 60 | a)POZEMKY V UZIVANI ORGANIZACE |      |
 |  E |   | b)PARCELA PK          |      |
 |  D | 61 | POZEMKY V SOUKROMEM VLASTNICTVI |      |
 |  D | 62 | RIZENI O VYKON ROZH.PRODEJEM  | PARCELY  |
 |  D | 63 | NAHRADNI UZIVANI        |      |
 |  D | 64 | OCHRANNA LHUTA V KONKURS.RIZENI | SPOLUVLAST|
 |  D | 65 | VYKUP ZE SDRUZENYCH POZEMKU   |      |
 |  D | 66 | ZAHAJENO VYVLASTNOVACI RIZENI  | PARCELY  |
 |  D | 67 | ZAKAZ STAVBY          | NA PARC. |
 |  C | 68 | ZPETNA KOUPE OBJEKTU      | NA PARC. |
 |  D | 69 | PRISLOUCENA CAST CIZI PARCELY  | DO PARC. |
 |  D | 70 | BEZPODILOVE SPOLUVLAST. STAVBY | NA PARC. |
 |  D | 71 | BEZPODILOVE SPOLUVLAST. MANZELU | PARCELY  |
 |  D | 72 | PODILOVE SPOLUVLAST. MANZELU  | PARCELY  |
 | B1 | 73 | POSCHODOVA GARAZ        | NA PARC. |
 |  D | 74 | DOCASNE UZIVANI ZA UPLATU    | PARCELY  |
 |  D | 75 | URCENI PRAVNIHO VZTAHU SOUDEM  | PARCELY  |
 |  D | 76 | NAJEM, VYPUJCKA         | PARCELY  |
 |  D | 77 | NAJEM, VYPUJCKA - V PUDNIM CELKU| PARCELY  |
 |  E | 79 | JEDNOTKA            |      |
 |  E | 80 | a) CELE VLASTNICTVI       |      |
 |  E | 80 | b) VLASTNIK           |      |
 |  E | 81 | PARCELA             |      |
 |  D | 82 | NAVAZNOST NA LIST VLAST. CISLO |      |
 |  D | 83 | ZAZNAM PRO DALSI RIZENI     | POLOZKA C.|
 |  D | 84 | RODNE CISLO MANZELKY      |      |
 | B1 | 85 | BYT CISLO            | SPOLUVLAST|
 |  D | 86 | ZMENA VYMER OBNOVOU OPERATU   |      |
 |  D |     87 | ZMENA CIS.PARCEL OBNOVOU OPERATU|      |
 | B1 | 95 | STAVBA NA PARCELE CIS.     |      |
 | B1 | 96 | PODZEMNÍ STAVBA         | POD PARC. |
 |  D | 98 | STAVBA NA VICE PARCELACH    |      |
 +------+------+---------------------------------+-----------+

  Poznámka: 1. Text ve sloupci "Doplněk" se tiskne pouze tehdy,
         je-li  hodnota kódu  doplňkového údaje  věty
         D nenulová.
       2. Kódy 78, 88 až 94, 97 a 99 nevytvářejí samostatný
         zápis v části B1-LV, C-LV, D-LV nebo E-LV.
7.
Tabulka kódů a zkratek druhů listin
  Tabulka č. 3
 +------+-----------------------------------------+---------------+
 | Kód | Druh listiny              | Zkratka názvu |
 |   |                     | listiny    |
 +------+-----------------------------------------+---------------+
 |  1 | Smlouva o převodu nemovitosti      | RI      |
 |  2 | Dohoda o zřízení práva osobního     | RII      |
 |   | užívání                 |        |
 |  3 | Dohoda o omezení převodu nemovitosti  | RIII     |
 |  4 | Smlouva o převodu vlastnictví k bytu  | RIV      |
 |   | (podle dřívějších předpisů)       |        |
 |  5 | Rozhodnutí o dědictví          | D       |
 |  6 | Potvrzení státního notářství o prodeji | NSN      |
 |   | nemovitosti výkonem rozhodnutí     |        |
 |  7 | Smlouva o zřízení věcného břemene    | RV      |
 |  8 | Zástavní právo vzniklé podle § 129   |        |
 |   |písm. c) - i) zvláštního předpisu/27/  |        |
 |  9 | Dohoda o vydání věci podle zák. č.   | RE      |
 |   | 403/1990 Sb.              |        |
 | 10 | Hospodářská smlouva           | HS      |
 | 11 | Rozhodnutí okresních a obecních úřadů, | ROZH     |
 |   | popřípadě rozhodnutí bývalých národních |        |
 |   | výborů (např. rozhodnutí o kolaudaci  |        |
 |   | apod.)                 |        |
 | 12 | Dohoda o vypořádání bezpodílového    | DOH BSM    |
 |   | spoluvlastnictví manželů        |        |
 | 13 | Smlouva o koupi nemovitosti státem   | KS CSST    |
 | 14 | Rozsudek soudu             | ROZSUD    |
 | 15 | Vlastnické prohlášení          | VLPROHL    |
 | 16 | Administrativní dohoda         | ADM DOH    |
 | 17 | Dohoda o zrušení práva osobního užívání | DOH OSU    |
 | 18 | Opatření nadřízeného orgánu       | OPATR     |
 | 19 | Potvrzení o prodeji dražbou       | DRAZBA    |
 | 20 | Rozhodnutí pozemkového úřadu      | ROZH PU    |
 | 21 | Dohoda o vydání věci podle zákona    | REHAB     |
 |   | č. 87/1991 Sb.             |        |
 | 22 | Smlouva o vkladu - velká privatizace  | VKLADVP    |
 | 23 | Smlouva o převodu - velká privatizace  | PREV VP    |
 | 24 | Kupní smlouva - velká privatizace    | KUP VP    |
 | 25 | Hospodářská smlouva bez čísla (ze    | HS DNE    |
 |   | dne ........)              |        |
 | 26 | Smlouva o koupi nemovitosti státem   | KS DNE    |
 |   | (ze dne .....)             |        |
 | 30 | Usnesení soudu - číslo deníku      | CD      |
 | 31 | Pozemková kniha - vložka        | PK VLOZ    |
 | 32 | Příděl                 | PRIDEL    |
 | 33 | Výkup                  | VYKUP     |
 | 34 | Rozhodnutí o vyvlastnění        | VYVLAST    |
 | 35 | Pozemková kniha - seznam        | PK SEZN    |
 | 36 | Železniční kniha - vložka        | ZK VLOZ    |
 | 37 | Horní kniha - vložka          | HK VLOZ    |
 | 38 | Zemské desky              | Z DESKY    |
 | 39 | Smlouva o převodu nemovitosti před rokem| SMLPREV    |
 |   | 1964 (kupní, trhová, darovací apod.) ne-|        |
 |   | zapsaná v pozemkové knize        |        |
 | 40 | Vznik práva k nemovitosti ze zákona   | ZAKON C    |
 | 41 | Majetková, správní a delimitační unie  | MSDUOS    |
 |   | odborového svazu            |        |
 | 42 | Vydržení práva k nemovitosti      | VYDRZEN    |
 | 43 | Oznámení změny obsahu prohlášení    | ZMPROHL    |
 |   | vlastníka budovy            |        |
 | 44 | Smlouva podle § 51 obč. zákoníku (převod| SMLOUVA    |
 |   | práva hospodaření, postoupení pohledávky|        |
 |   | apod.)                 |        |
 | 49 | Jiný druh listiny            | JINA     |
 | 51 | Smlouva podle § 51 obč. zákoníku o   | V1      |
 |   | převodu nemovitosti vkladem       |        |
 | 52 | Smlouva podle § 51 obč. zákoníku o   | V2      |
 |   | vzniku zástavního práva a podzástavního |        |
 |   | práva                  |        |
 | 53 | Smlouva o zřízení nebo omezení nebo   | V3      |
 |   | zrušení věcného břemene         |        |
 | 54 | Smlouva o prodeji bytu a nebytového   | V4      |
 |   | prostoru                |        |
 | 55 | Písemné prohlášení vkladatele o vložení | V5      |
 |   | nemovitosti do základního kapitálu   |        |
 |   | obchodní společnosti nebo družstva   |        |
 | 56 | Dohoda o vydání věci podle zvláštního  | V6      |
 |   | předpisu (restituce, rehabilitace)   |        |
 | 57 | Dohoda o vypořádání bezpodílového    | V7      |
 |   | spoluvlastnictví manželů        |        |
 | 58 | Smlouva nebo jiná listina o přechodu  | V8      |
 |   | vlastnického práva k nemovitostem    |        |
 |   | uzavřená podle § 19 zák. č. 92/1991 Sb. |        |
 | 59 | Prohlášení vlastníka budovy       | V9      |
 | 60 | Smlouva o výstavbě           | V10      |
 | 61 | Kupní smlouva              | V11      |
 | 62 | Darovací smlouva            | V12      |
 | 63 | Směnná smlouva             | V13      |
 | 64 | Smlouva o zřízení nebo zrušení věcného | V14      |
 |   | předkupního práva            |        |
 +------+-----------------------------------------+---------------+

  Poznámka: Čísla listin ve výstupech jsou uváděna v závislosti
       na kódu druhu listiny podle těchto pravidel:
       a) datum ve tvaru xx/xx/xx u listin s kódem 8, 12,
        25, 26,
       b) číslo ve tvaru xxxxxxx u listin s kódem 31, 35,
        36, 37 a 38,
       c) číslo  s  dvojčíslím roku  ve tvaru xxxxx/xx
        u ostatních listin.
8.
Tabulka doporučených doplňkových textů
  Tabulka č. 4
+----------+-------------------------------------------------------+
| Kód   |  Doporučený text                   |
| listiny |                            |
+----------+-------------------------------------------------------+
|   1  | Smlouva kupní (darovací, směnná) ze dne (datum sepsání|
|     | smlouvy), reg. dne (datum registrace státním notář-  |
|     | stvím)                        |
|   2  | Dohoda o zřízení práva osobního užívání ze dne (datum |
|     | sepsání dohody), reg. dne (datum registrace)     |
|   3  | Dohoda ze dne (datum sepsání dohody), reg. dne (datum |
|     | registrace)                      |
|   4  | Smlouva kupní (darovací apod.) ze dne (datum sepsání |
|     | smlouvy), reg. dne (datum registrace)         |
|   5  | Rozhodnutí  státního  notářství v ...., popřípadě |
|     | Rozhodnutí (usnesení) okresního soudu v ... (název |
|     | okresu se uvádí jen v případě rozhodnutí orgánu v |
|     | jiném okrese) ze dne (datum vydání rozhodnutí),  |
|     | právní moc dne ...                  |
|   7  | Smlouva ze dne (datum sepsání smlouvy), reg. dne   |
|     | (datum registrace)                  |
|   8  | pro ...(název věřitele), ve výši .... Kčs.      |
|  10  | ze dne (datum podpisu hospodářské smlouvy)      |
|  11  | Rozhodnutí o kolaudaci ze dne ..., rozhodnutí o de- |
|     | molici ze dne ... (datum vydání rozhodnutí)      |
|  12  | ze dne ..... (datum sepsání dohody)          |
|  20  | ze dne ... (datum vydání rozhodnutí)         |
|  51  | Smlouva kupní (darovací, směnná) ze dne ... (datum |
|     | sepsání smlouvy), právní účinky vkladu ke dni (datum |
|     | doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu)     |
|  52  | podle smlouvy ze dne (datum sepsání smlouvy) pro ... |
|     | (název věřitele) ve výši .... Kč. Právní účinky  | 
|     | vkladu ke dni (datum doručení návrhu na vklad kata- |
|     | strálnímu úřadu)                   |
    |  53  | Smlouva ze dne (datum sepsání smlouvy), právní účin- |
|     | ky vkladu ke dni (datum doručení návrhu na vklad   |
|     | katastrálnímu úřadu)                 |
+----------+-------------------------------------------------------+

  Poznámky: 1. Texty u listin neuvedených v tabulce č. 4 se
        upraví obdobně (podle druhu listiny).
       2. Do  doplňkového textu  se zásadně  neuvádějí
        poznámky  např. o  uložení listiny  v jiném
        katastrálním  území,  o  čísle  ZPMZ  nebo
        geometrického plánu apod. (číslo geometrického
        plánu je vždy uvedeno  v listině o převodu
        nemovitosti).
Příloha č. 9
(odst. 2.7)
Uložení údajů o parcelách zjednodušené evidence na paměťové médium počítače
1.
Obsah souboru údajů o parcelách ve zjednodušené evidenci
1.1 Obsahem souboru údajů o parcelách ve zjednodušené evidenci jsou:
a) parcely zapsané v části B-LV jako části parcel a uvedené ve výkazu změn,
b) parcely vyznačené v části D-LV souhrnnou poznámkou "Pozemky v užívání organizace", popřípadě "Pozemky bývalého pozemkového katastru" a zapsané pouze ve výkazu změn v závorce,
c) parcely podle dřívější pozemkové evidence vrácené v restituci, které zůstaly součástí půdních celků.
1.2 Parcela, která je zapsána doposud v části D-LV, ale existuje v katastru a je celá ve vlastnictví vlastníka zapsaného v části A-LV, se do zjednodušené evidence nezapisuje, ale přepíše se do části B-LV a v údajích o parcele se doplní příslušné číslo listu vlastnictví.
2.
Podklady pro uložení údajů o parcelách do zjednodušené evidence
Podkladem pro uložení údajů o parcelách do zjednodušené evidence jsou:
a) listy vlastnictví,
b) sbírka listin,
c) výkazy změn od roku 1964,
d) elaborát komplexního založení evidence nemovitostí,
e) katastrální mapa a mapa bývalého pozemkového katastru,
f) parcelní protokol,
g) elaboráty přídělového a scelovacího řízení.
3.
Postup při ukládání údajů o parcelách do zjednodušené evidence
3.1 Pro každý zápis v části D-LV se vyhledají podle čísla položky výkazu změn všechny parcely náležející do zjednodušené evidence, a to buď ve výkaze změn nebo v příslušných listinách.
3.2 U parcel zapsaných v části B-LV jako části parcel se podle příslušné položky výkazu změn vyhledají parcelní čísla parcel podle dřívějších pozemkových evidencí, které tvoří dotčenou část parcely katastru.
4.
Zápis údajů o parcelách na paměťové médium počítače
4.1 Údaje o parcelách podle odst. 2.123 a 2.124 tohoto návodu se vkládají přímo do lokálního souboru (zvláštní předpis/8/). Je-li to z organizačních důvodů nutné, použije se jako prvotního dokladu pro jednorázové doplnění parcel do zjednodušené evidence tiskopis Úřadu č. 9.21.
4.2 V tiskopise se vyplní:
a) záhlaví - kód katastrálního území a číslo dokladu,
b) jednotlivé údaje o parcelách:
1. číslo řádku,
2. číslo listu vlastnictví,
3. druh číslování - kód podle bodu 4 přílohy k vyhlášce /3/,
4. druh parcely - kód podle odst. 2.123 písm. a) tohoto návodu,
5. parcelní číslo - kmenové číslo, poddělení, díl,
6. výměra v m
2
,
7. pracovní číslo katastrálního území podle odst. 2.122 písm. b) tohoto návodu,
8. příslušnost k parcele katastru (pokud je v trvalém užívání),
9. položka výkazu změn - uvádí se položka, v níž byla zapsaná do katastru listina obsahující parcely podle dřívějších pozemkových evidencí.
Ukázka tiskopisu je na str. 4 této přílohy.
5.
Vyhotovení grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci
5.1 Založení grafického přehledu parcel
5.11 Jako podkladu pro vyhotovení grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci (dále jen "grafický přehled parcel") se použije kopie mapy dřívější pozemkové evidence. Je-li katastrální mapa v jiném měřítku a zobrazovací soustavě, než mapa dřívější pozemkové evidence, lze jako podkladu pro vyhotovení grafického přehledu parcel použít zvětšeniny, popřípadě montáže mapy dřívější pozemkové evidence.
5.12 Jednotlivé mapové listy se označí názvem "Grafický přehled parcel ve zjednodušené evidenci", názvem katastrálního území a měřítkem. Ukázka grafického přehledu parcel je na str. 4.
5.13 Jednotlivé parcely se v grafickém přehledu parcel označí parcelním číslem v kroužku a v případě potřeby zvýrazněním nebo doplněním kresby hranic, zrušením neplatných čar, doplněním sluček (vše jednobarevně černě). Obvody parcel se vyšetří s využitím dosavadní evidence, geometrických plánů, listin a dalších dokladů. Ověří se výměra parcel. Pro lepší přehlednost je možno v grafickém přehledu parcel barevně od lišit parcely katastru (kroužkem jiné barvy nebo plošným vybarvením).
5.2 Vedení grafického přehledu parcel
Grafický přehled parcel se udržuje v souladu se souborem popisných informací. Zruší-li se parcela ve zjednodušené evidenci, škrtne se její číslo v kroužku. Dojde-li ke změně hranice parcely, doplní se současně se zápisem změny do souboru popisných informací i grafický přehled parcel. V přehledu parcel lze barevně odlišit plochy parcel, které byly převedeny ze zjednodušené evidence na parcely katastru.
Příloha č. 11
(odst. 3.6)
Výpočet výměr změněných parcel a jejich dílů
1.
Způsob zápisu do tiskopisu pro výpočet výměr
1.1 Údaje se zapisují černě, pouze výsledné nové výměry a případná oprava ze srážky mapy se zapisují červeně. Pro zápis není dovoleno použít tužku.
1.2 V tiskopisech svázaných do sešitů se započnou zápisy v každém roce na nové stránce. Na předchozí volné straně se uvede uprostřed text "Rok .....". Výpočetní skupiny se číslují v rámci každého kalendářního roku od jedničky. Výpočetní skupiny výměr přebíraných od vyhotovitelů plánů se číslují od jedničky v rámci každého ZPMZ. Zakládají se spolu se ZPMZ. Při kontrole výpočtu výměr katastrálním úřadem se zapíše výpočet do sešitu pod dalším (průběžným) číslem skupiny a zapíše zde odkaz na číslo ZPMZ, kde je uložen výpočet dodaný vyhotovitelem plánu. Při zápisu kontrolního výpočtu se postupuje podle odst. 10 této přílohy.
1.21 Před každou změnou nebo souborem změn zpracovávaných současně se uvedou údaje:
a) číslo ZPMZ,
b) číslo geometrického plánu, pokud je zpracováván,
c) čísla mapových listů mapového podkladu použitého pro výpočet výměr, hodnota plošné srážky, popřípadě výpočet plošné srážky, pokud byla před výpočtem výměr nově určována.
1.22 Záznam o výpočtu výměr parcel obsahuje další náležitosti v tomto pořadí:
a) vyrovnání dílů číselně určené výměry (pokud se výměry počítají číselně - odst. 5),
b) výpočetní skupiny včetně vyrovnání výměr (pokud možno uspořádané v aritmetickém pořadí parcelních čísel dosavadního stavu,
c) sestavení změnou dotčených parcel z dílů (odst. 6),
d) uzávěr výpočtu výměr celé změny nebo skupiny změn zpracovávaných současně (odst. 8),
e) poznámky a návrhy na opravy chybných výměr při překročení mezní odchylky nebo při zpřesnění výměry novým geometrickým a polohovým určením celého obvodu parcely,
f) výpočet dílů parcel zobrazených v mapě dřívějších pozemkových evidencí (odst. 9),
g) datum a podpis pracovníka, který výměry vypočítal a u výpočtů výměr pro geometrický plán také razítko vyhotovitele.
1.3 Ve sloupci 6 a 8 tiskopisu (součinitelé) se zapisuje zkratkou způsob výpočtu výměr (pro určení kvality výměry):
   o    = výpočet ze souřadnic bez vyrovnání nebo z přímo
        měřených (originálních) měr,
   os    = výpočet z vyrovnaných souřadnic lomových bodů,
   gs    = výpočet z kartometrických souřadnic,
   g    = výpočet z měr odměřených na mapě,
   p    = výpočet planimetrický,
   d    = výpočet digitálním planimetrem,
   KN, PK = výměry dosavadních parcel katastru nemovitostí
        nebo dřívějších pozemkových evidencí převzaté
        jako díly nových parcel.
Nad zkratkami o, g se uvádějí míry, ze kterých byla výměra vypočtena, pokud nebyla počítána ze souřadnic. Pod zkratkami KN, PK se vždy uvede odpovídající parcelní číslo.
2.
Výpočet výměr
2.1 Výměra každé změněné parcely (dílů) se stanoví dvojím nezávislým výpočtem, přičemž jeden z výpočtů prováděných katastrálním úřadem musí být vždy grafický (kontrola zobrazení) s výjimkou digitální katastrální mapy.
2.2 Je-li rozdíl mezi oběma vypočtenými hodnotami menší než mezní odchylka, je konečnou výměrou
a) číselně určená výměra, přičemž graficky určená výměra se považuje za kontrolní a ve výpočetním protokole se zapíše do závorky,
b) aritmetický průměr ze dvou grafických výpočtů opravený na konečnou výměru podle odst. 3 a 4.
2.3 Výměra parcely rozdělené rámem mapového listu se vypočte graficky:
a) u map na papíře na každém mapovém listu zvlášť, přičemž části zobrazené na jednotlivých mapových listech se považují za samostatné díly,
b) u map na plastové fólii najednou pro celou parcelu po nalícování kresby mapových listů, pokud rozdíl ve srážkách obou mapových listů a případná deformace rámů mapových listů nemůže způsobit překročení mezní odchylky.
2.4 Tiskopis se vyplní podle předtisku.
3.
Oprava výměr z plošné srážky
V případech uvedených v odst. 3.61 písm. b) návodu se k výměrám určeným graficky připojí oprava z plošné srážky mapy. Oprava se zapisuje červeně nad výměru uvedenou ve sloupci 10 tiskopisu. Hodnota opravy Op se vypočte podle vzorce:
        Op = P . p

   kde P = výměra parcely (dílu) zapsaná ve sloupci 10,
     p = hodnota plošné srážky v procentech.
Při výpočtu výměr digitálním planimetrem jsou opravy z plošné srážky mapy zahrnuty přímo ve vypočtených výměrách a do tiskopisu se hodnoty oprav neuvádějí.
4.
Vyrovnání výměr ve skupině
4.1 Součet konečných výměr změněných parcel a dílů ve skupině opravený o hodnotu opravy z plošné srážky mapy se má rovnat dosavadní výměře parcely (nebo součtu dosavadních výměr parcel ve skupině). Případná chyba se vyšetří a odstraní.
4.2 Rozdíl mezi dosavadní a nově vypočtenou výměrou je početní odchylka, která nesmí být větší než mezní odchylka. Početní odchylka se rozdělí úměrně velikosti jednotlivých vypočtených výměr parcel a dílů ve skupině. Nerozděluje se na:
a) výměry parcel (dílů) určené z přímo měřených měr,
b) výměry dílů převzaté z vyrovnání dílů číselně určených výměr (odst. 5),
c) výměry dílů určené ze souřadnicové sítě,
d) výměry parcel (dílů) určené ze souřadnic lomových bodů, byla-li původní výměra určená graficky,
e) výměry dílů nových parcel, tvořené celými dosavadními parcelami, pokud není zjištěna chyba v dosavadní výměře, nebo nedošlo k novému geometrickému a polohovému určení celého obvodu zanikající parcely a tím k upřesnění výměry.
Početní odchylka se zapisuje černě ve sloupci 11.
4.3 Byla-li původní výměra parcely určena grafickým způsobem a celá parcela se dělí na díly, které se podle odst. 4.2 neopravují, změní se o hodnotu početní odchylky dosavadní výměra katastrálního území.
4.4 Byla-li původní výměra parcely určena ze souřadnic a parcela se dělí na díly uvedené v odst. 4.2 písm. a), b), rozdělí se početní odchylka v uzávěru skupiny na ty díly, u nichž byl největší rozdíl ze zaokrouhlení (při zaokrouhlení vypočtené výměry na celé metry).
5.
Vyrovnání dílů číselně určených výměr
Jestliže výměra nové parcely byla určena číselně a pro provedení změny je třeba určit graficky výměry dílů původních parcel, z nichž je nová parcela tvořena, postupuje se takto:
a) graficky určené výměry dílů se vyrovnají na číselně určenou výměru nové parcely. Pokud je dílem celá dosavadní parcela, převezme se její výměra z operátu katastru bez vyrovnání, ale překontroluje se jedním výpočtem,
b) při výpočtu jednotlivých výpočetních skupin pro dělení původních parcel se výměry dílů nové parcely vypočtené podle písm. a) již nevyrovnávají (jsou konečné) a v tiskopise se do sloupce pro výpočet zapíše výraz "z vyrovnání".
6.
Sestavení parcel z dílů
6.1 Po výpočtu a vyrovnání ve skupinách se z dílů sestaví konečná výměra parcely. Konečná výměra se zapíše červeně. V sestavení parcel z dílů se také vypočítá celková výměra parcel rozdělených rámem mapového listu.
6.2 Sestavení parcel z dílů se kontroluje grafickým nebo číselným výpočtem celé výměry. Kontrolní výpočet se zapíše do závorky vedle údaje o konečné výměře.
7.
Přípustná zjednodušení postupu při výpočtu výměr
Při výpočtu výměr jsou přípustná tato zjednodušení:
a) při dělení parcel s výměrami určenými graficky na díly s velmi rozdílnou výměrou lze upustit od obou výpočtů největšího dílu, je-li tento díl
1. u původní parcely s výměrou do 1 ha větší než 19/20 dosavadní výměry,
2. u původní parcely s výměrou nad 1 ha větší než 4/5 dosavadní výměry,
b) při slučování parcel se výměra nově vzniklé parcely kontroluje jedním grafickým výpočtem,
c) při výpočtu výměr parcel rozdělených stranami rámu lze upustit od výpočtu výměr dílů nedotčených změnou, je-li možno zjistit jejich výměru z dřívějších výpočtů.
8.
Uzávěr výpočtu výměr
Po skončení každého uceleného výpočtu výměr se porovnají celkové výměry dosavadního a nového stavu. Rozdíl obou hodnot musí být nulový nebo roven vykazované opravě výměry katastrálního území.
9.
Výpočet výměr pro porovnání se stavem evidence právních vztahů
Je-li nutno určit výměry dílů parcel zobrazených v mapách dřívějších pozemkových evidencí, postupuje se při výpočtu výměr podle stejných zásad jako v katastru s těmito úpravami záznamu výsledků výpočtu výměr:
a) po uzávěru výpočtu výměr katastru se následný výpočet pro porovnání se stavem právních vztahů (dále jen "výpočet pro porovnání") označí textem "Výpočet pro porovnání se stavem evidence právních vztahů",
b) před číslo mapového listu a další údaje podle odst. 1.21 písm. d) této přílohy se doplní druh mapového podkladu (např. mapa bývalého pozemkového katastru, mapa scelovací, přídělový plán),
c) výpočetní skupiny výpočtu pro porovnání se číslují v řadě čísel skupin výpočtu v katastru,
d) sestavení nových parcel, změněných parcel a dílů parcel katastru z dílů a parcel podle dřívějších pozemkových evidencí se označí textem "Sestavení parcel katastru nemovitostí z parcel podle dřívějších pozemkových evidencí",
e) uzávěr výpočtu pro porovnání se počítá jen v případě, že díly tvoří celé parcely katastru,
f) písmena malé abecedy označující díly se zapíší do sloupce 5 a doplní se parcelním číslem parcely katastru v závorce.
10.
Kontrolní výpočet výměr katastrálním úřadem při předložení geometrického plánu jako součásti listiny o změně právních vztahů
10.1 Katastrální úřad zapíše výpočet výměr do sešitu tiskopisů pro výpočet výměr s očíslováním výpočetních skupin v průběžné řadě v rámci kalendářního roku (odst. 1.2 této přílohy).
10.2 Do sloupce 2 tiskopisu se zapíší parcelní čísla parcel zapsaných ve sloupci "Dosavadní stav" geometrického plánu. Do sloupce 3 tiskopisu se zapíší výměry těchto parcel. Do sloupce 5 a 7 tiskopisu se zapíší parcelní čísla parcel vytvořených geometrickým plánem a jejich výměry uvedené v geometrickém plánu. Do sloupce 8 a 9 tiskopisu se zapíše kontrolní výpočet grafickým způsobem v katastrální mapě. Je-li zpracováván geometrický plán v území s DKM nebo KM-D, provede se kontrolní výpočet ze souřadnic lomových bodů hranic parcel.
10.3 Je-li rozdíl mezi výměrou uvedenou v geometrickém plánu a výměrou určenou kontrolním výpočtem menší než stanovená mezní odchylka, zapíše se do sloupce 12 tiskopisu výměra podle geometrického plánu. Je-li rozdíl větší, upozorní se na chybu v geometrickém plánu předkladatel listiny.
Příloha č. 12
(odst. 3.65)
Výpočet srážky mapového listu
1.
Délková srážka mapy
1.1 Určení délkové srážky mapového listu
1.11 Délková srážka mapového listu (dále jen "délková srážka") se určuje u map tištěných na nezajištěném papíře (mapy dřívějších pozemkových evidencí, pokud se v nich výměry počítají) nebo převedených graficky na plastovou fólii.
1.12 Délková srážka se stanoví bez zřetele na místní odchylky:
a) ve stranách rámu mapového listu (dále jen "strana rámu"),
b) ve spojnici středů protilehlých stran rámu.
1.13 Délková srážka se určí:
a) odměřením srážkovým měřítkem, na kterém je stupnice upravena tak, že se přímo čte délková srážka v procentech,
b) změřením délek stran rámu a výpočtem podle vzorce
         100            100
      sd = ----- (d - d,)    sv = ------ (v - v,)
          d             v

    kde sd, sv = délková srážka v procentech
      d, v  = stanovená délka strany rámu
      d,, v, = délka strany rámu odměřená na mapě.
1.14 Délková srážka se určuje na desetiny procenta. Rozměry mapových listů pro různá měřítka a hodnoty koeficientů 100/d, 100/v jsou uvedeny v tabulce č. 1.
                           Tabulka č. 1

   +------------+------------+-----------+----------+---------+
   |  měřítko |   d   |  v   |  100  |  100  |
   |  mapy  |  (m)   |  (m)   |  d   |  v  |
   +------------+------------+-----------+----------+---------+
   |  1:1 000 |  625,00  | 500,00  | 0,160  | 0,200 |
   |  1:2 000 | 1250,00  | 1000,00  | 0,080  | 0,100 |
   |  1:2 500 | 1600,00  | 1250,00  | 0,062  | 0,080 |
   |  1:1 250 |  800,00  | 625,00  | 0,125  | 0,160 |
   |  1:2 880 | 1896,48  | 1517,19  | 0,053  | 0,066 |
   |  1:1 440 |  948,24  | 758,59  | 0,105  | 0,132 |
   |  1: 720 |  474,12  | 379,30  | 0,211  | 0,264 |
   |  1:5 000 | 2500,00  | 2000,00  | 0,040  | 0,050 |
   |      |      |      |     |     |
   +------------+------------+-----------+----------+---------+
1.15 U map souvislého zobrazení se tímto způsobem určí délková srážka pro základní list, tj. list s nejrozsáhlejší nebo nejobtížnější kresbou (v okrajovém náčrtku je základní list vyznačen podtržením čísla listu původní mapy bývalého pozemkového katastru a názvu katastrálního území).
1.16 U ostatních katastrálních území zobrazených na listu mapy souvislého zobrazení se délková srážka určí takto: Zjistí se rozdíly mezi nově zjištěnými délkovými srážkami základního listu vyznačenými v okrajovém náčrtku u všech čtyř stran rámu. O tento rozdíl se opraví délkové srážky u jednotlivých katastrálních území uvedené v okrajovém náčrtku u příslušné strany rámu.
1.2 Vyznačení délkové srážky na mapě
Délková srážka určená podle odst. 1.1 se vyznačí na mapovém listu vně mapového rámu v prodloužení stran rámu (s uvedením roku určení u map tištěných na papíře).
1.3 Přezkoušení délkové srážky
Délková srážka mapového listu na nezajištěném papíře starší než 1 rok se před zákresem změny do mapy přezkouší. Je-li zjištěn rozdíl v hodnotě srážky, zapíše se nově určená délková srážka pod původní údaj vně mapového rámu a dosavadní hodnota se přeškrtne. Vedle nově určené délkové srážky se opět zapíše rok určení. Je-li nově určená hodnota stejná, zapíše se vedle dosavadního údaje rok přezkoušení. U map na plastové fólii se srážka nepřezkušuje.
2.
Plošná srážka mapy
2.1 Způsoby určení plošné srážky
2.11 Plošná srážka mapového listu se určí jako součet průměrných délkových srážek (odst. 1 této přílohy) podle vzorce:
    p = sd + sv
    kde p = velikost plošné srážky
      sd = průměrná délková srážka ve směru východ - západ
      sv = průměrná délková srážka ve směru sever - jih.

   Hodnoty sd, sv se vypočtou podle vzorců:

       sd1 + 2sd2 + sd3     sv1 + 2sv2 + sv3
    sd = -----------------,  sv = -----------------
          4             4

   kde sd1, sd3 = délkové srážky severní a jižní strany rámu
     sv1, sv3 = délkové srážky západní a východní strany rámu
     sd2, sv2 = délkové srážky spojnic středů stran rámu ve
          směrech východ - západ, sever - jih.
Plošná srážka se udává v procentech na jedno desetinné místo a její výpočet se uvede v záznamu o výpočtu výměr parcel.
2.12 U map v souvislém zobrazení se tímto způsobem určí plošná srážka pro katastrální území zobrazené na základním listě. U ostatních katastrálních území zobrazených na mapovém listu v souvislém zobrazení se plošná srážka určí přibližným způsobem:
a) jako poloviční součet srážek všech čtyř stran rámu, pokud jsou všechny délkové srážky známé,
b) jako poloviční součet srážek všech stran rámu, jsou-li známé délkové srážky tří stran rámu s tím, že se čtvrtá hodnota stanoví shodná se srážkou protilehlé strany rámu,
c) jako součet srážek dvou stran rámu, pokud jsou známy jen dvě délkové srážky,
d) jako dvojnásobek srážky jedné strany rámu, pokud je známa délková srážka jen jedné strany rámu.
2.2 Vyznačení údajů o plošné srážce na mapě
2.21 U map na plastové fólii se údaj o velikosti srážky zapíše tuší do okrajového náčrtku.
2.22 Na mapě na nezajištěném papíře se údaj o velikosti plošné srážky zapíše nad severní stranu rámu. Uvede se název katastrálního území, velikost srážky a rok jejího určení.
2.3 Přezkoušení údajů o velikosti plošné srážky
2.31 U map na plastové fólii se plošná srážka vypočte před prvním zákresem změn a výpočtem výměr. V dalších letech se údaje nepřezkušují.
2.32 Před každým grafickým výpočtem výměr na mapě tištěné na nezajištěném papíře se zkontroluje, zda údaj o plošné srážce není starší než jeden rok. Pokud je starší, vypočte se srážka nově. Nový údaj o velikosti plošné srážky se zapíše nad dosavadní údaj opět s udáním roku určení. Je-li nově určená hodnota stejná s původní, zapíše se vedle dosavadního údaje rok přezkoušení.
Příloha č. 13
(odst. 3.726)
Zobrazení změny v okrajovém náčrtku
1.
Katastrální mapa vyhotovená v souvislém zobrazení
1.1 V okrajovém náčrtku jsou zobrazeny plnou čarou hranice katastrálních území podle původních map bývalého pozemkového katastru použitých pro tvorbu map v souvislém zobrazení.
1.2 Při změně hranice katastrálního území se nová hranice vyznačí v okrajovém náčrtku tečkovanou čarou, a to v celém průběhu, tzn. i v úseku, kde ke změně nedošlo.
1.3 Názvy katastrálních území po změně hranic katastrálních území se vyznačí v mapě
a) v okrajovém náčrtku plným názvem, nebo
b) v okrajovém náčrtku zkratkou (počátečním písmenem) a pod okrajovým náčrtkem plným názvem, nebo
c) vedle čísla mapového listu a názvu původního katastrálního území napsaného pod okrajovým náčrtkem.
Nově zapsané názvy se podtrhnou tečkovanou čarou. Neplatné názvy se škrtnou plnou čarou tak, aby zůstaly čitelné.
1.4 Dojde-li k další změně hranice katastrálního území zobrazené v okrajovém náčrtku tečkovanou čarou, zobrazují se změny podle stejných zásad jako změny hranic parcel, přičemž původní hranice katastrálních území zakreslené v okrajovém náčrtku plnou čarou podle původních map se neškrtají ani neodstraňují.
2.
Katastrální mapa na podkladě Základní mapy velkého měřítka nebo technickohospodářské mapy
2.1 V okrajovém náčrtku jsou zobrazeny hranice územních celků a hranice katastrálních území.
2.2 Při změně průběhu hranice se nová hranice vyznačí tenkou plnou čarou, dosavadní hranice se odstraní (chemicky, mechanicky).
2.3 Nově vytvořená katastrální území se označí čísly. Pod okrajovým náčrtkem se uvedou tato čísla s názvy katastrálních území.
Příloha č. 14
(odst. 3.82)
Vedení přehledu čísel bodů
1. Přehled čísel bodů (dále jen "PČB") tvoří
a) kopie nebo zvětšenina katastrální mapy na plastové fólii, nebo
b) bodové zobrazení na plastové fólii ve stejném měřítku jako má katastrální mapa (je-li kresba hustá, v měřítku přiměřeném).
2. Změny údajů v PČB se provádějí na podkladě ZPMZ v souladu se ZPMZ současně se zákresem změny do katastrální mapy.
3. Součástí PČB je přehled kladu listů PČB.
4. Při grafickém zpracování PČB se používá následujícího barevného vyjádření:
a) černě: polohopis, popis čísel bodů,
b) zeleně: hranice katastrálního území,
c) červeně: název "Přehled čísel bodů", čísla měřických náčrtů, rozhraní mezi měřickými náčrty (čárkovaně), body bodového pole (kroužek a číslo bodu).
5. Čísla podrobných bodů se doplňují v úplném tvaru: číslo měřického náčrtu - pomlčka - vlastní číslo bodu. Číslo měřického náčrtu se neuvádí, je-li příslušnost bodu k náčrtu jednoznačná.
6. U staveb se složitějším půdorysem a s větším počtem bodů je možno číslo měřického náčrtu zapsat do zobrazené stavby, popřípadě mimo ni s vývodkou, a to nad otevřenou část ležaté závorky. Podrobné body se pak popisují jen vlastním číslem.
7. Není-li možno pro hustotu kresby nebo z jiných příčin umístit číslo podrobného bodu v ploše vymezené příslušným měřickým náčrtem, zapíše se do volné plochy náčrtu sousedního s hranatou závorkou tak, aby její otevřená část směřovala k číslu náčrtu, kam podrobný bod patří. Při popisu podrobných bodů v nepřetržité řadě na jejich spojnici (např. bloky garáží, hranice komunikace apod.) je možno očíslovat jen první a poslední bod. U bodu s nejnižším číslem se šipkou vyznačí směr číslování a poslední (nejvyšší) číslo souvislé řady se jednou podtrhne.
8. Zrušené body a neplatná kresba se při aktualizaci z PČB odstraňují.
Příloha č. 18
(odst. 3.97)
1.
Ukázka uvědomění vlastníka o doplnění parcel ze zjednodušené evidence do katastru
Katastrální úřad ve Strakonicích adresa KÚ
Vážený pan
Jan Houška
387 37 Třebohostice 16
Čj.: ZDŘ 125/1994
Ve Strakonicích dne 28.11.1994
Věc:
Uvědomění o doplnění katastru nemovitostí
V souladu s § 90 odst. 3 vyhlášky č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), doplnil zdejší katastrální úřad do katastru nemovitostí parcely ze zjednodušené evidence (sloučené do větších půdních celků a dosud nezobrazené v katastrální mapě), které jsou ve Vašem vlastnictví. Tyto parcely jsou nyní v katastru nemovitostí pro katastrální území Třebohostice zapsány s údaji podle přiloženého výpisu.
Řádkové úřední razítko
Jan Novák
ředitel
Příloha: výpis z listu vlastnictví č. 125
2.
Ukázka uvědomění vlastníka o doplnění parcel ze zjednodušené evidence do katastru se současnou opravou výměry parcely
Katastrální úřad ve Strakonicích adresa KÚ
Vážený pan
Jan H o u š k a
387 37 Třebohostice 16
Čj.: ZDŘ 125/1994
Ve Strakonicích dne 25.11.1994
Věc:
Uvědomění o doplnění katastru nemovitostí a opravě výměry parcely v katastrálním území Třebohostice
V souladu s § 90 odst. 3 vyhlášky č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), doplnil zdejší katastrální úřad do katastru nemovitostí parcely ze zjednodušené evidence (sloučené do větších půdních celků a dosud nezobrazené v katastrální mapě), které jsou ve Vašem vlastnictví. Tyto parcely jsou nyní v katastru nemovitostí pro katastrální území Třebohostice zapsány s údaji podle přiloženého výpisu.
Při doplnění parcel a novém výpočtu jejich výměr katastrální úřad zjistil, že u níže uvedených parcel byla v dřívější pozemkové evidenci evidována chybná výměra. Chyba vznikla nesprávným určením výměry dotčených parcel podle geometrického plánu z roku 1936. Rozdíl ve výměře vznikl v důsledku nového výpočtu výměr, nikoliv z důvodu změny zákresu hranice parcely do katastrální mapy.
Podle § 8 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona je katastrální úřad oprávněn v součinnosti s vlastníkem opravit chybu ve výměře parcely.
Parcela č.    původní výměra     nová výměra

 1126        6129 m
2
6261 m
2
1127 3267 m
2
3212 m
2
V katastru nemovitostí bude nadále evidována výměra tak, jak je uvedena v přiloženém výpise z listu vlastnictví.
Oznámíte-li zdejšímu katastrálnímu úřadu do 30 dnů od doručení tohoto vyrozumění, že s opravou nesouhlasíte, zahájí katastrální úřad správní řízení, jehož výsledkem bude vydání rozhodnutí.
Řádkové úřední razítko
Jan Novák
ředitel
Příloha: výpis z listu vlastnictví č. 125
Příloha č. 21
(odst. 5.1)
Katastrální úřad v Českých Budějovicích adresa KÚ
Pan
Jan Novák
377 01 Dubné čp. 185
Váš dopis zn/ze dne  Naše značka  Vyřiz./linka  Datum
           121 O-185/93  Kadlecová/023 15.2.1994
Věc: Vyrozumění o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí
V souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) Vám Katastrální úřad v Českých Budějovicích zasílá vyrozumění o opravě chybných údajů v katastru nemovitostí v katastrálním území Dubné.
Katastrální úřad v Českých Budějovicích zjistil při vyznačení novostavby domu na parcele č. 200/3, že výměra této parcely byla při vyhotovení geometrického plánu č. 382/1934 chybně určena.
Bylo zjištěno, že
a) hranice dotčené parcely nebyly od roku 1934 měněny, b) výměra byla v roce 1934 určena graficky, protože její obvod nebyl celý zaměřen,
c) nová výměra je přesnější, protože je určena z výsledků zaměření celého obvodu parcely.
Sdělujeme Vám, že podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) výše citovaného katastrálního zákona chyba byla opravena a parcela č. 200/3 je v katastru nemovitostí evidována s výměrou 1865 m
2
.
Oznámíte-li katastrálnímu úřadu do 30 dnů od doručení tohoto vyrozumění, že s opravou nesouhlasíte, zahájí katastrální úřad ve věci řízení a vydá rozhodnutí.
Řádkové úřední razítko
Ing. Josef Veselý
ředitel
Příl. č. 21 str. 2
Katastrální úřad v Českých Budějovicích adresa KÚ
Pan Jiří Veselý Hradce čp.3
Č.j. 121 OR - 34/1994
Vyřizuje: Ing. Hálková
ROZHODNUTÍ
Katastrální úřad v Českých Budějovicích v souladu s ustanovením § 5 písm. a) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, zahájil podle § 8 odst. 4 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), jako správní orgán, dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na podkladě žádosti pana Jiřího Veselého ze dne 10. října 1994 řízení o opravě chybné výměry parcely č. 234/2 v katastrálním území Hradce a rozhodl
takto:
Parcela č. 234/2 v katastrálním území Hradce, evidovaná na listu vlastnictví 37, zůstane v katastru nemovitostí zapsána s výměrou 781 m
2
.
Odůvodnění:
Katastrální úřad zjistil, že parcela č. 234/2 byla vytvořena geometrickým plánem č. zak. 920-201-345/86 a její výměra byla určena grafickým způsobem závislým na zobrazení v mapě. Jak pan Veselý ve své žádosti sám uvedl, průběh hranice pozemku se od doby jejího určení nezměnil.
Hranice pozemku parc. č. 234/2 byla nově geometricky a polohově určena při obnově operátu novým mapováním v roce 1991 a výměra parcely byla určena ze souřadnic lomových bodů hranice v souřadnicovém systému S-JTSK. Rozdíl ve výměře 12 m
2
, který při novém výpočtu vznikl, nepřekračuje mezní odchylku 32 m
2
, stanovenou pro výměru 781 m
2
podle bodu 14 přílohy k vyhlášce č. 126/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nová výměra byla zavedena do katastru nemovitostí podle § 26 odst. 1 písm. a) citované vyhlášky.
Z porovnání zákresu vlastnické hranice pozemku v mapě dřívější pozemkové evidence a v mapě katastru nemovitostí je zřejmé, že po novém geometrickém a polohovém určení se vlastnická hranice parcely č. 234/2 nezměnila. Ke změně výměry při obnově operátu došlo v důsledku zpřesnění výměry novým výpočtem, nikoliv v důsledku chybného zaměření vlastnické hranice.
Po přezkoumání katastrálního operátu a výsledků obnovy katastrálního operátu dospěl katastrální úřad k závěru, že ke změně výměry parcely č. 234/2 v katastrálním území Dubné došlo v důsledku zpřesnění novým výpočtem. Katastrální úřad neshledal důvody ke změně výsledků obnovy katastrálního operátu, a proto ve věci rozhodl tak, jak je výše uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích prostřednictvím zdejšího katastrálního úřadu.
Kulaté úřední razítko
Ing. Josef Veselý
ředitel
V Českých Budějovicích dne 20. října 1994
Příloha č. 22
(odst. 5.2)
Katastrální úřad v Českých Budějovicích


Okres: České Budějovice
Obec: Lipí
Kat. území: Lipí


              PROTOKOL

o opravě chybného geometrického a polohového určení hranice
pozemku podle § 8 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

   Katastrální  úřad v  Českých Budějovicích  zjistil, že
geometrické a polohové určení vlastnické hranice mezi pozemky
parc. číslo 126/2 a 126/4 v souboru geodetických informací
katastrálního operátu pro katastrální území Lipí nesouhlasí se
skutečným průběhem hranice v terénu.

   Vlastníci  uvedených pozemků  prohlašují, že vlastnickou
hranici mezi uvedenými pozemky neměnili a že uznávají její
stávající průběh v terénu za správný. Současně berou na vědomí, že
chybné určení hranice bude v souboru geodetických informací
opraveno podle zaměření ze dne 20. října 1994 (záznam podrobného
měření změn č. 257).

+-------+-----------------+------------+------------+------------+
|Parcela| Vlastník    | Rodné číslo| Bydliště | Souhlas s |
|č.   | (jiný oprávněný)| (IČO)   | (sídlo)  | opravou - |
|    |         |      |      | podpis  |
+-------+-----------------+------------+------------+------------+
|126/2 |Novák Jan    | 370513/117 | Lipí čp. 16|      |
|    |         |      |      |      |
|126/4 |Veselý Josef   | 451226/101 | Lipí čp. 35|      |
|    |Novotná Jiřina  | 475205/115 | Č.Budějovi-|      |
|    |         |      | ce, Dlouhá |      |
|    |         |      | 28     |      |
+-------+-----------------+------------+------------+------------+


Protokol sepsal dne 10.listopadu 1994 Ing. Jiří Kolář


                  ...........................
                  podpis, řádkové úřední razítko
Příloha č. 23
(odst. 6.314)
Ručně vedený list vlastnictví
1.
Uspořádání listů vlastnictví
1.1 Listy vlastnictví se vedou na tiskopisech Úřadu č. 6.12, 6.09 (pokračování k části A), 6.13 (pokračování k části B), 6.10 (pokračování k části C a D), 6.14 (list vlastnictví s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví).
1.12 Listy vlastnictví se zařazují do svazků po 100 kusech.
2.
Způsob zápisu do listu vlastnictví
2.1 List vlastnictví je rozdělen na části A, B, C, D (odst. 6.32 návodu).
2.2 V části A se zapisuje:
a) pořadové číslo jednotlivých zápisů. Mění-li se nebo ruší-li se dalším zápisem některý zápis předchozí, napíše se pořadové číslo ve tvaru zlomku, v němž čitatel značí další číslo zápisu a jmenovatel číslo zápisu, který je měněn nebo rušen. Ve jmenovateli může být i více čísel;
b) jména (názvy) vlastníků (spoluvlastníků) s jednotným identifikátorem (rodné číslo fyzické osoby nebo číslo právnické osoby) a výše spoluvlastnického podílu. Jednotliví spoluvlastníci se označují písmeny malé abecedy. Spoluvlastnický podíl se píše ve tvaru zlomku za jednotný identifikátor;
c) položka výkazu změn, ve které je zapsána změna údajů v části A-LV.
2.3 V části B listu vlastnictví se zapisují parcelní čísla nemovitostí, které vlastník, zapsaný v části A, vlastní v příslušném katastrálním území. U stavebních parcel se rozlišuje, zda vlastník vlastní stavbu i pozemek pod ní čp. 97 (např. st.189) nebo pozemek bez stavby (st. 189) nebo jen čp.97 stavbu na cizím pozemku (na st.189). Nemovitosti jsou rozčleněny na:
a) nemovitosti ve vlastnictví nebo nemovitosti, k nimž má státní orgán nebo jiná státní právnická osoba právo hospodaření s národním majetkem nebo nemovitosti, k nimž vykonávají správu národního majetku fondy,
b) nemovitosti v trvalém užívání.
Pro nemovitosti uvedené pod písm. b) jsou vyčleněny zvláštní sloupce v části B, které jsou označeny textem "Trvalé užívání". U parcel, které byly na list vlastnictví zapsány při jeho založení, není uvedena položka výkazu změn. Při dalších zápisech změn parcel se položka výkazu změn uvádí vždy, jedná-li se o změnu doloženou listinou, popřípadě o změnu v poddělení parcel, sloučení parcel a zápis nově utvořených parcel.
2.4 Část C listu vlastnictví je určena pro zápis omezení vlastnického práva, závad a povinností vyplývajících z věcných břemen spojených s nemovitostí. U zápisu se vždy vyznačí položka výkazu změn.
2.5 V části D listu vlastnictví se zapisují jiná věcná práva, zejména práva vyplývající z věcných břemen (např. právo cesty, právo bytu), důležité poznámky, které bližším způsobem vysvětlují nebo doplňují zápisy v částech A, B, C, spisové značky listin nebo čísla knihovních vložek, byl-li zápis proveden podle pozemkové knihy, odkazy na související listy vlastnictví téhož vlastníka nebo listy vlastnictví, na nichž je zapsáno oprávnění odpovídající omezení zapsanému v části C, vždy s položkou výkazu změn. Byla sem rovněž dříve zapisována poznámka "Pozemky v užívání organizace" nebo "Pozemky bývalého pozemkového katastru", popřípadě "Pozemky v půdních celcích".
3.
Zápis změn do listu vlastnictví
3.1 V listech vlastnictví se zapisují změny doložené listinami.
3.2 Neplatný zápis se vodorovnou čarou přeškrtne tak, aby zůstal čitelný a připíše se položka výkazu změn. Položky výkazu změn na listu vlastnictví již uvedené se neškrtají.
3.3 Nové údaje se do listu vlastnictví zapisují vždy s uvedením příslušného čísla položky výkazu změn. Zápisy se nerozlišují barevně.
3.4 Celý list vlastnictví se zruší šikmým přeškrtnutím čarou vedenou z levého dolního rohu do pravého horního rohu. Na vhodném místě se k této čáře připíše položka výkazu změn, případně číslo listu vlastnictví, do kterého se zápis převádí (např. při sloučení dvou listů vlastnictví nebo změně hranic katastrálního území apod.). Zrušené listy vlastnictví zůstanou zařazeny v příslušném svazku. Číslem zrušeného listu vlastnictví se nesmí označit jiný list vlastnictví.
4.
List vlastnictví s byty ve vlastnictví
4.1 List vlastnictví s byty ve vlastnictví podle dřívějších předpisů se zakládal pro dům, v němž jsou byty ve vlastnictví osob.
4.2 V části A je zapsáno:
a) pořadí spoluvlastníka,
b) číslo bytu,
c) jméno a příjmení spoluvlastníka s jeho identifikátorem,
d) vlastnický podíl na společných částech domu (pozemku) u vlastníka (spoluvlastníků) bytu,
e) položka výkazu změn, v které je zapsána změna údajů v části A.
4.3 V části B je zapsáno parcelní číslo stavební parcely s číslem popisným, popřípadě parcelní číslo pozemku tvořícího se stavbou jeden funkční celek. Při změně těchto údajů se uvedla položka výkazu změn.
4.4 Části C a D jsou vyplněny podle odst. 1.24 a 1.25.
Příloha č. 24
(odst. 7.22)
Orgány a organizace Ministerstva obrany ČR kompetentní pro styk s katastrálními úřady
1. Vojenské orgány - Vojenské a ubytovací a stavební správy (VUSS):
Název a sídlo                       IČO

VUSS Praha, Hradební 12, 111 21 Praha 1        0000 621 01
VUSS České Budějovice, Dvořákova 12, 371 82      0000 621 02
VUSS Plzeň, Radobyčická     25, 304 47          0000 621 03
VUSS Litoměřice, Na Valech 76, 412 43         0000 621 04
VUSS Pardubice, Teplého 1897a, 530 59         0000 621 05
VUSS Brno, Svatoplukova 84, 602 00          0000 621 06
VUSS Olomouc, Třída 1. máje 1, 771 11         0000 621 07
2. Státní podniky, jejichž zakladatelem je MO ČR
Název a sídlo                       IČO

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Praha 6,
Pod Juliskou 5                      00000205
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
o.z. Hořovice                      00000213
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
o.z. Horní Planá                     00000221
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
o.z. Velichov                      00000248
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
o.z. Mimoň                        00000256
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
o.z. Plumlov                       00000264
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.,
o.z. Lipník nad Bečvou                  00000272
Ústav pro hospodářskou úpravu vojenských
lesů a statků Olomouc, s.p.               00047040

Vojenský opravárenský podnik 011 Mostkovice, s.p.    00000540
Vojenský opravárenský podnik 012 Bludovice, s.p.     00000388
Vojenský opravárenský podnik 014 Uherský Brod, s.p.   00000400
Vojenský opravárenský podnik 025 Šenov u Nového     00000485
Jičína, s.p.
Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, s.p.     00000493
Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p.      00659819
Vojenský opravárenský podnik 084 Olomouc, s.p.      00000451
Vojenský opravárenský podnik 042 Olomouc, s.p.      00000558
Vojenský opravárenský podnik 064 Hradec Králové, s.p.  00000566
Vojenský opravárenský podnik 065 Český Těšín, s.p.    00471810
Letecké opravny Praha-Kbely, s.p.            00000507
Letecké opravny Praha-Malešice, s.p.           00000515
Vojenský opravárenský podnik 083 Český Dub, s.p.     00000442
Naše vojsko, tiskárna Praha, s.p.            00000345
Naše vojsko, nakladatelství a knižní obchod Praha, s.p. 00000353
Vydavatelství Magnet-press Praha, s.p.          00000370
Vojenské stavby Praha - zbytkový podnik, s.p.      00000337
3. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO ČR
Název a sídlo                       IČO

TJ Dukla Praha                      00541451
HC Dukla Jihlava                     46259856
TJ Dukla Liberec                     00482421
CASRI Praha                       49366378
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha       00000582
Český armádní film                    45241503
Střední odborné učiliště stavební Praha-Hor.Počernice  00639044
Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín   49156811
Vojenský technický ústav elektroniky Praha        61382302
Vojenský technický ústav pozemního vojska Vyškov     00700541
Vojenský technický ústav ochrany Brno          60556374
Vojenský technický ústav letectva a PVO Praha      60444452
ÚVN Praha                        61383082
Vojenská nemocnice Brno                 60555530
Vojenská nemocnice Olomouc                60800691
Vojenská nemocnice České Budějovice           60074736
Vojenská nemocnice Plzeň                 49775472
Ústav leteckého zdravotnictví Praha           61382981
Příloha č. 25
(odst. 8)
Slovní označení způsobu ochrany a způsobu využití nemovitosti
1. Slovní označení způsobu ochrany nemovitosti
        Tabulka č. 1
       +----------------+----------------+
       |   Kód    |Slovní označení |
       |způsobu ochrany |        |
       +----------------+----------------+
       |   ..1    | OCHR.PRIRODY |
       |   ..2    | OCHR.PRIRODY |
       |   ..3    | OCHR.PRIRODY |
       |   .1.    | LECIVY ZDROJ |
       |   1..    | PAMATKA    |
       |   2..    | PAM.UZEMI   |
       |   3..    | PAM.-PAM.UZ  |
       |   4..    | GEOD.BOD   |
       |   5..    | G.BOD - PAM. |
       |   6..    | G.BOD-PAM.UZ |
       |   7..    | G.BOD-PAM.UZ |
       +----------------+----------------+

Poznámka: Při kombinaci kódů jsou v údajích o parcele uváděna
     všechna slovní označení příslušející jednotlivým kódům
     (např. pro kód 111 je slovní označení OCHR.PRIRODY
     LECIVY ZDROJ PAMATKA).
2. Slovní označení způsobu využití nemovitosti
     Tabulka č. 2
    +--------------+----------------+----------------+
    |   Kód   |   Kód    |Slovní označení |
    |druhu pozemku |způsobu využití |        |
    +--------------+----------------+----------------+
    |  2 až 8   |    12    | SKLENIK-PAR.  |
    |       |    13    | SKOLKA     |
    +--------------+----------------+----------------+
    |   10    |    21    | UCELOVY LES  |
    |       |    22    | LES.SKOLKA   |
    |       |    26    | CHATY-LES.P.  |
    |       |    27    | ZPEV.LES.KOM  |
    +--------------+----------------+----------------+
    |   11    |   111    | RYBNIK     |
    |       |   120    | TOK PRIRODNI  |
    |       |   121    | TOK UMELY   |
    |       |   122    | V.NADRZ PRIR  |
    |       |   123    | V.NADRZ UMEL  |
    |       |   124    | MOCAL-MOKRAD  |
    +--------------+----------------+----------------+
    |   13    |   10.    | PRUMYSL.OBJ  |
    |       |   20.    | ZEM.USEDLOST  |
    |       |   21.    | ZEM.HOSP.BUD  |
    |       |   30.    | OBJ.DOPRAVY  |
    |       |   40.    | OBJ.BYDLENI  |
    |       |   420    | REKR.OBJEKT  |
    |       |   50.    | OBJ.LES.HOSP  |
    |       |   60.    | OBCAN.VYBAV.  |
    |       |   70.    | TECHNIC.VYB.  |
    |       |   90.    | OST.STAV.OBJ  |
    |       |   ..0    | -       |
    |       |   ..1    | STAVBA EVID.  |
    |       |   ..2    | GARAZ     |
    |       |   003    | JINA STAVBA  |
    |       |   ..4    | DVUR      |
    |       |   ..5    | ZBORENISTE   |
    |       |   ..6    | ROZESTAVENO  |
    +--------------+----------------+----------------+
    |   14    |    30    | DRAHY-PROV.P  |
    |       |    31    | DALNICE    |
    |       |    32    | SILNICE    |
    |       |    33    | OST.KOMUNIK.  |
    |       |    36    | OST.DOPR.PL  |
    |       |    40    | ZELEN V ZAST  |
    |       |    41    | OST.VER.ZEL.  |
    |       |    50    | HRISTE-STAD.  |
    |       |    51    | KOUPALISTE   |
    |       |    52    | OST.SPORT.   |
    |       |    53    | REKR.UBYT.P.  |
    |       |    54    | SOUKR.REKR.  |
    |       |    60    | HRBIT-UR.HAJ  |
    |       |    61    | KULT.-OSVETA  |
    |       |    70    | MANIP.PLOCHA  |
    |       |    71    | TEZBA SUROV.  |
    |       |    73    | SKLADKA    |
    |       |    90    | JINA PLOCHA  |
    |       |    91    | STAVENISTE   |
    |       |    92    | NEPLODNA    |
    +--------------+----------------+----------------+
Příloha č. 27
(odst. 9.31)
Statistická ročenka o půdním fondu v kraji podle údajů katastru - VZOR
A) Titulní list


       Katastrální úřad ...................


            STATISTICKÁ ROČENKA

       o půdním fondu v .............. kraji
    podle údajů katastru nemovitostí k 1. lednu 19..


Vydáno: místo, datum


B) Přehledný obsah

C) Podrobný obsah

  1. Organizace sumarizačních prací
   Vysvětlivky: ÚHDP, sektory, výrobní podoblasti.
   Legenda číselných kódů okresů podle Jednotného číselníku
   prostorových jednotek.

  2. ÚHDP kraje po okresech (sestava KN 11-2)
   včetně krajského přehledu o počtu obcí, katastrálních
   území, parcel, staveb s čísly popisnými a staveb s čísly
   evidenčními, listů vlastnictví a evidenčních listů.

  3. Vývoj struktury půdního fondu podle druhů pozemků v minulém
   roce (stav k 1.1. předchozího roku, k datu sestavení
   ročenky, rozdíl).

  4. Výrobní podoblasti kraje po okresech (sestava KN 12-2).

  5. Přehled změn v užívání zemědělské půdy podle sektorů za
   minulý rok.
    
  6. ÚHDP kraje podle ÚHDP okresů.

  7. Přehledy sektorů v rámci kraje a okresů (sestava KN 10-3
   pro kraj a KN 10-2 pro okres).

  8. Roztřídění vlastníků a nájemců v sektoru 19 do velikostních
   skupin.
Příloha č. 29
(odst. 11.61)
Katastrální úřad v Písku

Okres: Písek
Obec: Rakovice
Katastrální území: Rakovice


             Protokol

     o provedení revize údajů katastru nemovitostí

   Podle ustanovení § 7 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), byla provedena
revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Rakovice.

   Revize byla provedena ve dnech  3. - 12. října 1994
za účasti: Ing. Pavla Nového, Katastrální úřad v Písku
      Václava Maříka, Obecní úřad Rakovice
      Ing. Jiřího Černého, LČR, Lesní správa Milevsko
      Ing. Evy Veselé, Zemědělské výrobní družstvo Rakovice.

Revize byla provedena  pochůzkou v terénu

Změny zjištěné při revizi jsou zapsány v:
a) příloze k protokolu revize položka č.  1 - 12/94
b) záznamu pro další řízení položka č.  15 - 21/94
c) seznamu pomístního názvosloví položka č. 1 - 8/94

Přílohou protokolu revize je dále kopie katastrální mapy se
zákresem zjištěných změn hranic katastrálního území, hranic druhů
pozemků, značek druhů pozemků a dalších prvků polohopisu. Příloha
obsahuje tyto mapové listy: ZS-II-19-11,12,13,14,15


               Za Katastrální úřad v Písku
                 Ing. Jan Novák
               (podpis, řádkové úřední razítko)

V Písku  dne 12. října 1994
Příloha č. 30
Katastrální úřad Praha - západ
Ing. Pavel Lang
250 42 Vestec čp. 46
Čj. 122-ZDŘ 2/93
Vyřizuje: Krátká
Věc: Výzva k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí
Katastrální úřad prováděl v dubnu 1993 na území obce Vestec revizi údajů katastru nemovitostí podle ustanovení § 7 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Přitom zjistil, že dům čp. 46 na parcele č. 137, jehož jste vlastníkem, dosud není evidován v katastru nemovitostí.
Podle § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 344/1992 Sb. je povinen vlastník nemovitosti ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jeho nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá. Protože jste tak neučinil, vyzýváme Vás, abyste do 60 dnů ode dne doručení této výzvy předložil výše uvedenému katastrálnímu úřadu příslušné listiny pro zápis do katastru, tj.:
1) kolaudační rozhodnutí,
2) geometrický plán na zaměření novostavby,
3) doklad o udělení čísla popisného.
V případě, že některý z uvedených dokladů dosud nemáte a ve stanovené lhůtě nemáte možnost ho zajistit, můžete s katastrálním úřadem sjednat lhůtu jinou.
Současně Vás upozorňujeme na ustanovení § 23 písm. c) a d) výše citovaného zákona, podle nichž se dopustí porušení pořádku na úseku katastru ten, kdo neohlásí katastrálnímu úřadu ve lhůtě stanovené tímto zákonem změny údajů katastru týkající se nemovitostí, jejichž je vlastníkem, a na vyzvání nepředloží ve stanovené lhůtě příslušné listiny a geometrický plán pro zápis do katastru. Podle § 24 citovaného zákona porušení pořádku na úseku katastru je přestupkem, za který může katastrální úřad uložit pokutu do výše trojnásobku minimální mzdy.
Řádkové úřední razítko
Ing. Jiří Bláha
ředitel
V Praze dne 5.5.1993
Příl. č. 30 str. 3
Katastrální úřad Praha - západ adresa KÚ
Ing. Pavel LANG 250 42 Vestec čp. 46
Čj. 121 P - 29/93
Vyřizuje: Krátká
ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ POKUTY
Katastrální úřad Praha - západ jako věcně příslušný orgán státní správy podle § 5 písm. b) zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech projednal ve smyslu § 74 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů porušení pořádku na úseku katastru, kterého se Ing. Pavel Lang měl dopustit tím, že na vyzvání katastrálního úřadu nepředložil ve stanovené lhůtě doklady potřebné k zápisu novostavby domu čp. 46 v katastrálním území Vestec do katastru nemovitostí a rozhodl
takto:
1. Ing. Pavel Lang se dopustil přestupku porušením pořádku na úseku katastru podle § 23 písm. c) zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) tím, že nepředložil na vyzvání Katastrálního úřadu Praha-západ ve stanovené lhůtě do 12.července 1993 příslušné listiny k zápisu do katastru nemovitostí.
2. Katastrální úřad Praha-západ ukládá Ing. Pavlu Langovi podle § 24 písm. a) katastrálního zákona pokutu ve výši 2000,- Kč. Pokuta je splatná do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí.
3. Katastrální úřad Praha-západ ukládá Ing. Pavlu Langovi podle § 79 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, povinnost uhradit náklady spojené s projednáním věci ve výši 150,- Kč, stanovené podle vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 252/1990 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, a to do 30 dnů od právní moci rozhodnutí.
Odůvodnění :
Katastrální úřad Praha-západ při revizi údajů katastru nemovitostí podle § 7 zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, prováděné v dubnu 1993 na území obce Vestec, zjistil, že dům čp. 46 na parcele č. 137 v katastrálním území Vestec, jehož vlastníkem je Ing. Pavel Lang, není dosud evidován v katastru nemovitostí.
Katastrální úřad s odvoláním na ustanovení § 10 odst. 1 písm. e) zákona č. 344/1992 Sb. vyzval Ing. Langa dopisem čj. 122 ZDŘ-2/93 ze dne 5.5.1993, aby do 60 dnů ode dne doručení výzvy předložil katastrálnímu úřadu příslušné listiny pro zápis do katastru. Když uvedená lhůta dnem 12. července 1993 marně prošla, katastrální úřad znovu písemně vyzval dne 26. července 1993 Ing. Langa k předložení dokladů potřebných k zápisu novostavby domu do katastru nemovitostí. Zároveň byl Ing. Lang upozorněn na ustanovení § 23 a 24 katastrálního zákona, podle nichž může katastrální úřad osobě, která se dopustí porušení pořádku na úseku katastru, uložit pokutu. Jelikož Ing. Lang nereagoval ani na opětovnou výzvu, rozhodl katastrální úřad ve věci tak, jak je výše uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze prostřednictvím zdejšího katastrálního úřadu.
Kulaté úřední razítko
Ing. Jiří Bláha
ředitel
Příloha: 1 složenka
V Praze dne 20. září 1993
Poznámka: Pokuta může být uložena do výše trojnásobku minimální mzdy stanovené nařízením vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.
Příloha č. 32
(odst. 12.226)
Hromadné výstupy - způsob zadávání
Hromadné výstupy se vyhotovují na centrálním počítači podle požadavků jednotlivých žadatelů.
1.
Vyhotovení hromadných výstupů se zadává na tiskopisech
a) č. 6.36 Tabulka organizačních dat KN PD 1-1 pro zadávání souboru sestav KN (str. 5),
b) č. 6.37 Doplňková tabulka organizačních dat KN PD 1-2 pro tisk vybraných evidenčních listů a listů vlastnictví (str. 6),
c) Tabulka organizačních dat KN PD 1-4 pro zadávání sestav vlastnictví (str.7),
d) č. 6.30 Tabulka organizačních dat KN PD 1-3 pro zadávání výběrových sestav parcel (str. 8),
e) č. 6.39 Tabulka organizačních dat KN PD 1-5 pro zadávání výběru organizací a druhů jejich výstupů (str.9).
2.
Jednotlivé tiskopisy se vyplňují podle zásad stanovených v následujících odstavcích.
2.1 Tiskopis KN PD 1-1 se použije pro vyhotovení těchto sestav:
a) seznam vlastníků a nájemců,
b) rejstřík vlastníků a nájemců,
c) soupis parcel,
d) evidenční listy,
e) seznam staveb s čísly popisnými a seznam staveb s čísly evidenčními,
f) přehled úhrnných údajů evidenčních listů,
g) opis základního souboru pro sumarizaci.
2.11 V záhlaví se vyplní číslo okresu a pořadové číslo dokladu. Pro vyhotovení hromadných výstupů lze zadat tři různé rozsahy zpracování:
a) celý okres se zadává zápisem 000 (tři nuly) do sloupce 7-9,
b) obec se zadává zápisem čísla obce do sloupce 7-9, sloupce 10-11 a 12-13 zůstanou prázdné,
c) katastrální území se zadává zápisem čísla obce do sloupce 7-9 a čísla katastrálního území do sloupců 10-11 a 12-13 (opakovaně).
2.12 Hromadné výstupy z ISN je možno zadávat ve třech souborech.
Soubor se vyznačí ve sloupci 14 písmenem:
Z - základní soubor, obsahující úplné sestavy podle odst. 2.1 písm. a) až e). Další sloupce v řádku dokladu zůstanou prázdné.
D - dodatkový soubor, obsahující dodatek soupisu parcel za požadovaný rok a změněné evidenční listy v tomto roce. Ve sloupci 23-24 se zapíše poslední dvojčíslí roku, za který se zpracování požaduje.
V - výběrový soubor podle volby alternativ. Pro každé katastrální území je možno požadovat libovolnou kombinaci alternativ, které se vyznačí do sloupců 15 až 22 těmito znaky:
1 - kterákoliv sestava podle odst. 2.1 písm. a) až g) (sloupec 15 až 22),
2 - seznam vlastníků (sloupec 15), okresní rejstřík vlastníků a nájemců (sloupec 16), dodatek soupisu parcel (sloupec 17), měněné evidenční listy (sloupec 18), přehled úhrnných údajů evidenčních listů s úplným tiskem sektoru 21 (sloupec 21), dílčí listy vlastnictví (sloupec 19),
3 - evidenční listy podle seznamu.
2.13 Při uvedení výběrového souboru alternativy 2 ve sloupcích 17 nebo 18 se zapíše do sloupce 23-24 poslední dvojčíslí roku, za který se zpracování požaduje. Při požadavku alternativy 3 ve sloupci 18 se zapíše do sloupce 28-30
a) požadovaný počet evidenčních listů, které mají být zpracovány, nebo
b) se záporným znaménkem počet evidenčních listů, které nemají být zpracovány.
Současně se vyplní tiskopis KN PD 1-2. Požadavek na alternativu 2 ve sloupci 16 (okresní rejstřík vlastníků a nájemců) se vždy zapisuje na samostatný list. Pokud mají být v sestavě pouze vlastníci a nájemci z vybraných obcí nebo katastrálních území okresu, zapíší se pod sebe čísla požadovaných obcí nebo katastrálních území podle odst.2.11 písm. b), c).
2.2 Tiskopis KN PD 1-2 se použije pro zadání vybraných sestav evidenčních listů podle seznamu (alternativa 3 ve sloupci 18 tiskopisu 6.36).
2.21 V záhlaví se vyplní číslo okresu a pořadové číslo dokladu. Do sloupců 7-9, 10-11, 12-13 se zapíše číslo katastrálního území shodně s dokladem na tiskopise č. 6.36.
2.22 Do sloupců 14-18 až 59-63 se postupně zapíší čísla evidenčních listů, jejichž zpracování se požaduje (odst. 2.13 písm. a)) nebo čísla evidenčních listů, jejichž zpracování se nepožaduje (odst. 2.13 písm.b)). Počet evidenčních listů není omezen, ale musí souhlasit s údajem ve sloupci 28-30 v odpovídajícím řádku tiskopisu KN PD 1-1.
2.4 Tiskopis KN PD 1-3 se použije pro zadání výběru parcel,které mají shodný určitý kód. Je možno požadovat výběr v pěti alternativách:
a) výběr parcel se stejným kódem druhu pozemku (druh K),
b) výběr parcel se stejným kódem ochrany nemovitosti (druh O),
c) výběr parcel se stejným kódem využití nemovitosti (druh P),
d) výběr parcel se stejným kódem vlastnického vztahu (druh V),
e) výběr všech dílů parcel (druh D).
2.41 V první části tiskopisu se vyznačí kódem druh územní jednotky, pro niž se zpracování požaduje a čtyřmístné číslo okresu. Zpracování je možno požadovat pro tyto jednotky:
1 - celý okres (dále se již nezapisují žádné údaje),
2 - od obce do obce (zapíše se jedna nebo více dvojic trojmístných čísel obcí do příslušných sloupců),
3 - seznam obcí (zapíše se nejvýše 14 čísel obcí),
4 - seznam katastrálních území (zapíše se nejvýše 14 katastrálních území, tj. čísel obcí a katastrálních území).
2.42 V druhé části tiskopisu se vyznačí druh výběru parcel a seznam požadovaných kódů (parametrů):
a) u alternativy P se zapíše vždy dvojice čísel (nejvýše 15): kód druhu pozemku a kód využití nemovitosti,
b) u alternativ O a V se zapíší do jednotlivých sloupců tiskopisu vybrané kódy ochrany nemovitostí nebo vlastnického vztahu,
c) alternativa D nemá doplňující parametry, protože sestava obsahuje všechny parcely s nenulovým číslem dílu.
2.5 Tiskopis KN PD 1-5 se použije pro výběr právnických osob.
Výběr je možno požadovat v pěti alternativách:
1 - všechny právnické osoby,
2 - právnické osoby se založeným evidenčním listem,
3 - právnické osoby s výjimkou těch, které jsou zařazeny do sektoru 21,
4 - právnické osoby s výjimkou těch, které jsou zařazeny do sektoru 15 a 21,
5 - právnické osoby zařazené do zadaného sektoru.
2.51 Výstupy podle odst. 2.5 lze požadovat v pěti druzích:
1 - seznam uspořádaný podle katastrálních území, čísel evidenčních listů, popřípadě čísel listů vlastnictví,
2 - tisk abecedního rejstříku,
3 - přehled uspořádaný podle sektorů a čísel právnických osob,
5 - vytvoření magnetické pásky s údaji o právnických osobách a parcelách, které tyto právnické osoby užívají (vlastní nebo mají v nájmu).
2.52 V záhlaví tiskopisu se vyznačí čtyřmístným číslem okres, z něhož má být proveden výběr. Výběr se provádí ze všech katastrálních území okresu.
2.53 V první části tiskopisu se vyznačí požadovaná alternativa výběru zakroužkováním čísla alternativy. Je možno požadovat pouze jednu alternativu. U alternativy 5 se dále napíše číslo požadovaného sektoru.
2.54 Ve druhé části tiskopisu se vyznačí požadovaný výstup zakroužkováním čísla požadavku. Je možno požadovat více výstupů současně.
3.
Zadávání pracovních výstupů
Pracovní sestavy slouží jako podklady pro činnosti při vedení a obnově operátu. Jsou to tyto sestavy:
a) dílčí listy vlastnictví (sestava obsahuje pouze údaje z části A a B listu vlastnictví,
b) podrobnější údaje katastru,
c) seznam obcí a katastrálních území okresu,
d) podklady pro sumarizační práce,
e) podklady pro obnovu operátu.
Sestavy se zadávají písemnou objednávkou s uvedením seznamu požadovaných sestav a katastrálních území, z nichž mají být sestavy vyhotoveny, s výjimkou sestavy podle písm. a), která se zadává na tiskopisech KN PD 1-1 a KN PD 1-2.
4.
Druhy výstupů z ISN
4.1 Výstupy z ISN se vyhotovují jako
a) tiskové výstupy na papír,
b) výstupy na mikrofiše,
c) magnetická média
.
4.2 Hromadné výstupy přesahující rozsah daný příslušnými tiskopisy se zadávají písemnou objednávkou s přihlédnutím k možnostem programového vybavení centrálního počítače.
Příloha č. 37
(odst. 4.32)
Změnové doklady pro provádění změn v automatizovaném registru prostorových jednotek a vysvětlivky pro jejich vyplňování
1.
Výkaz o vzniku, změně a zániku základní územní jednotky (dále jen "výkaz ZÚJ")
Základní územní jednotkou se v katastru rozumí obec.
1.1 Záhlaví tiskopisu
a) Pořadové číslo výkazu o vzniku, změně a zániku ZÚJ (dále jen "výkaz ZÚJ") se zapisuje včetně nevýznamných nul (např. 001). Číselná řada pořadových čísel výkazu ZÚJ musí být souvislá (nesmí obsahovat duplicitní čísla ani nesmí být číslo vynecháno). Pořadová čísla se uvádějí vzestupnou řadou za každý okres a běžný kalendářní rok.
b) V kolonce "Kraj, okres" se uvede číslo kraje a okresu, ve kterém leží ZÚJ (obec) dotčená změnou. Použije se kód podle odst. 2.111 písm. c) tohoto návodu.
c) Identifikační číslo ZÚJ se uvede do kolonky 1-4 při změně, opravě nebo zániku ZÚJ. Je obsaženo v číselníku (odst. 2.111 písm.a) tohoto návodu. Při vzniku nové ZÚJ se uvede číslo stanovené Statistickým úřadem.
1.2 Zápis v tabulce
a) V řádku 1 se vyškrtnou neplatné údaje a kód platného údaje se zapíše do kolonky 9.
1. Vznik ZÚJ - musí být vyplněny všechny údaje v tiskopise včetně kódu kraje a okresu.
2. Změna ZÚJ nebo oprava údaje - identifikační číslo ZÚJ zůstává beze změny, ostatní údaje včetně čísla kraje, okresu a názvu ZÚJ se mohou měnit.
3. Zánik ZÚJ - identifikační číslo ZÚJ se ruší. Vyplní se řádky č. 2, 8, 9, popřípadě 10.
b) V řádku 2 se uvede v kolonce 11-16 datum nabytí právní moci uvedené v rozhodnutí příslušného orgánu. Datum se zapíše ve tvaru DDMMRR (bez mezer).
c) V řádku 3 se uvede v kolonce 23-26 kód kraje a okresu, do kterého přechází celá ZÚJ nebo její část, u které identifikační číslo ZÚJ zůstává nezměněno. Kód se zapíše i v případě vzniku nové ZÚJ.
d) V řádku 4 se v kolonce 27-29 uvede trojmístné pořadové číslo ZÚJ v okrese uvedené v číselníku ve sloupci označeném "PČO". Abecední pořadí nemusí být zachováno. Nová ZÚJ se označí vždy dalším nejblíže vyšším číslem posloupnosti. Vynechaná čísla v číselné řadě se nesmějí používat. Nová použitá čísla musí navazovat na poslední přidělené číslo ZÚJ. Pořadové číslo ZÚJ není totožné s pořadovým číslem obce v okrese používaným v katastru.
e) V řádku 5 se údaj o bonitě půdy nevyplňuje.
f) Řádek 6 se nevyplňuje.
g) V řádku 7 se v kolonce 36-37 uvede počet katastrálních území tvořících ZÚJ.
h) V řádku 8 se uvedou druhy podkladů pro vyhotovení výkazu ZÚJ s popisem změny. Uvede se zejména název orgánu, který o změně rozhodl, datum vydání rozhodnutí, číslo, druh změny apod.
i) V řádku 9 se v kolonce 40-52 uvedou identifikační čísla ZÚJ, které jsou dotčeny změnou (na tyto změny se vyhotoví samostatné výkazy ZÚJ).
j) V řádku 10 se v kolonce 54-61 uvedou identifikační čísla ZÚJ, do kterých se sloučily části ZÚJ uvedené v kolonce 1-6. Názvy ZÚJ se uvedou vlevo od příslušného identifikačního čísla ZÚJ, je možno využít celého pole řádku 10.
k) V řádku 11 se uvede název nové ZÚJ nebo změněný název ZÚJ (hůlkovým písmem nebo strojem, délka názvu je omezena na 47 znaků včetně mezer).
1.3 Ukázka tiskopisu je na str. 4 této přílohy.
2.
Výkaz o vzniku, změně a zániku územní technické jednotky (dále jen "ÚTJ")
Územní technickou jednotkou se v katastru rozumí katastrální území.
2.1 Záhlaví tiskopisu
a) Pořadové číslo výkazu o vzniku, změně a zániku ÚTJ (dále jen "výkaz ÚTJ") se zapisuje včetně nevýznamných nul (např. 001,090). Číselná řada pořadových čísel výkazů musí být souvislá (nesmí obsahovat duplicitní čísla ani nesmí být číslo vynecháno). Pořadová čísla se uvádějí vzestupnou řadou za každý kalendářní rok.
b) V kolonce "Kraj, okres" se uvede číslo kraje a okresu, ve kterém leží ÚTJ dotčená změnou. Použije se kód podle odst. 2.111 písm. c) tohoto návodu.
c) Identifikační číslo ÚTJ se uvede do kolonky 1-6 při změně, opravě nebo zániku ÚTJ. Je uvedeno v číselníku (odst. 2.111 písm. c) tohoto návodu). Při vzniku nové ÚTJ se uvede číslo přidělené Statistickým úřadem. Identifikační číslo ÚTJ se vytváří na základě kódu základní sídelní jednotky (dále jen "ZSJ"), uvedeného v "Mapě základních sídelních jednotek". Identifikační číslo ÚTJ se vytváří na základě kódu té ZSJ, která byla stanovena jako reprezentující v mapových podkladech ke sčítání lidu, domů a bytů v roce 1970, a to prostým aritmetickým připočtením konstanty 60 000 a připojením kontrolního znaku. Neosídleným katastrálním územím byly též přiřazeny kódy z posloupnosti kódů ZSJ a jejich identifikační čísla se vytvořila ze stejné číselné řady a podle shodných pravidel.
2.2 Zápis v tabulce
a) V řádku 1 se vyškrtnou neplatné údaje a kód platného údaje se zapíše do kolonky 9.
1. Vznik ÚTJ - v tiskopise musí být uvedeny všechny údaje.
2. Změna nebo oprava ÚTJ - identifikační číslo ÚTJ zůstává beze změny, ostatní údaje včetně čísla kraje, okresu a názvu ÚTJ se mohou měnit.
3. Zánik ÚTJ - identifikační číslo ÚTJ se ruší. Vyplní se řádky č. 2, 10 a 11.
b) V řádku 2 se uvede datum nabytí právní moci uvedené v rozhodnutí příslušného orgánu. Zapíše se do kolonky 11-16 ve tvaru DDMMRR.
c) V řádku 3 se do kolonky 18-23 zapíše šestimístný kód ZÚJ z číselníku jen v případech vzniku nové ÚTJ nebo převodu celé ÚTJ nebo její části, u které identifikační číslo ÚTJ zůstává neměněno, do jiné ZÚJ.
d) V řádku 4 se v kolonce 25-28 uvede kód kraje a okresu jen v případě vzniku nové ÚTJ nebo převodu ÚTJ nebo její části do jiného okresu s původním identifikačním číslem ÚTJ.
e) V řádku 5 se v kolonce 29-31 uvede trojmístné pořadové číslo ZÚJ v okrese uvedené v číselníku, do které celá ÚTJ nebo její část přechází.
f) V řádku 6 se v kolonce 32-33 uvede dvojmístné pořadové číslo ÚTJ v rámci územního obvodu té ZÚJ, s kterou se měněná ÚTJ nebo její část slučuje. Toto číslo není totožné s pořadovým číslem katastrálního území v obci evidované v katastru.
g) V řádku 7 se uvede v kolonce 36 písmeno M nebo J, které určuje mluvnické číslo názvu ÚTJ. Vyplňuje se vždy, je-li uveden název ÚTJ v řádku 10.
h) V řádku 8 se v kolonce 44-49 uvedou všechna identifikační čísla těch ÚTJ, které jsou změnou nebo zánikem ÚTJ (s identifikačním číslem ÚTJ uvedeným v kolonce 1-6) dotčeny.
i) V řádku 9 se uvedou druhy podkladů pro vyhotovení výkazu ÚTJ s popisem změny. Uvede se zejména název orgánu, který o změně rozhodl, datum vydání rozhodnutí, číslo, druh změny apod.
j) V řádku 10 se uvede změněný nebo nový název ÚTJ (hůlkovým písmem nebo strojem). Délka názvu je omezena na 47 znaků včetně mezer.
2.3 Ukázka tiskopisu je na str. 6 této přílohy.
3.
Provozovatelem systému územní identifikace ve smyslu § 24 odst. 1 vyhlášky je Český statistický úřad.