Pokyny ze dne 17.2.1995, kterými se mění a doplňují pokyny pro digitalizaci listů vlastnictví, ve znění dodatků č. 1 a 2

17.2.1995 | Sbírka:  901/1995-23 | Částka:  2/1995ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 1692/1994-23
Pasivní derogace: ČÚZK-03030/2016-22, 5315/1994-23
901/1995-23
Dodatek č. 3
ze dne 17. února 1994 k Pokynům č. 6 ze dne 31. března 1994 č.j. 1692/1994-23 pro digitalizaci listů vlastnictví a změna a doplnění některých vnitřních předpisů ČÚGK upravujících podrobnosti o vedení evidence nemovitostí (katastru nemovitostí)
ODDÍL PRVNÍ
Čl. 1
Pokyny č. 6 ve znění dodatku ze dne 12. května 1994 č.j. 2423/1994-23 a dodatku č. 2 ze dne 29. listopadu 1994 č.j. 5313/1994-23 se mění a doplňují takto:
1. Vkládá se nový odst. 2.66 tohoto znění:
"Pro vyjádření omezení dispozičních práv k nemovitosti se použije věta D s kódem 34. Přesnější zápis důvodu tohoto omezení se vyjádří doplňkovým textem (odst. 2.26).
2. V odst. 2.531 ve druhém řádku se provede oprava chyby: místo slova "nemá" má být správně slovo "má".
3. Na konec odst. 2.535 se vkládá text tohoto znění:
"Je-li stavba již evidována v katastru nemovitostí na pozemku, který se skládá z pozemků evidovaných zjednodušeným způsobem ve vlastnictví různých vlastníků, označí se parcela katastru nemovitostí pod stavbou právním vztahem 5, pro LV vlastníka stavby se vytvoří věta D s kódem 98 a do doplňkového textu se případně uvede bližší popis stavby."
4. Do tabulky č. 1 na straně 3 se zařazují nové kódy druhů podrobnějších údajů o právních vztazích a u vybraných kódů se mění jejich obsah takto:
+-----+------------------------------------+-------------------+
| KÓD |  OBSAH ZÁPISU V DOSAVADNÍM LV  |  DOPLŇKOVÝ ÚDAJ |
+-----+------------------------------------+-------------------+
| 56 | Pozn. o zahájení konkurs. řízení  |  Č. spoluvlast. |
|   |                  |          |
| 57 | Zahájení opravy chyby       | (parcelní číslo) |
|   | v katastrálním operátu       |          |
|   |                  |          |
| 58 | Zahájení pozemkových úprav     |          |
|   |                  |          |
| 62 | Pozn. o zahájení řízení o výkon  |          |
|   | rozhodnutí prodejem nemovitosti  |  Parcelní číslo |
|   |                  |          |
| 64 | Povolení ochranné lhůty      |          |
|   | v konkursním řízení        | (č. spoluvlastn.) |
|   |                  |          |
| 75 | Určení právního vztahu       |          |
|   | k nemovitosti soudem        |  Parcelní číslo |
+-----+------------------------------------+-------------------+

5. Do tabulky č. 2 se na konci zařazují nové kódy druhů listin a současně se mění obsah některých dosavadních kódů takto:
+----+----------------------------------------------------------+
|KÓD | ROZLIŠENÍ                        |
+----+----------------------------------------------------------+
| 44 |Smlouva podle § 51 o.z. (např. převod práva hospodaření,|
|  |postoupení pohledávky) pro zápis práva záznamem      |
|  |                             |
| 51 |Smlouva podle § 51 o.z. (např. smlouva o bezplatném|
|  |převodu  bývalého majetku  ČSFR na  obec v  souladu|
|  |usnesením vlády ČR ze dne 19.10.1994 č. 5961 pro zápis |
|  |práva vkladem                       |
|  |                             |
| 53 |Smlouva o zřízení nebo omezení nebo zrušení věcného|
|  |břemene                          |
|  |                             |
| 61 |Kupní smlouva                       |
|  |                             |
| 62 |Darovací smlouva                     |
|  |                             |
| 63 |Směnná smlouva                      |
|  |                             |
| 64 |Smlouva o zřízení nebo zrušení věcného předkupního práva |
+----+----------------------------------------------------------+

ODDÍL DRUHÝ
Čl. 2
Instrukce ČUGK pro vedení evidence nemovitostí (984 400 I/88) ze dne 23. února 1988 č. 901/1988-21 ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "instrukce") se doplňuje takto:
V příloze č. 2 písm. k) se zavádí nový kód charakteristiky vlastníka-nájemce pro vyjádření výkonu správy majetku České republiky podle příslušných zákonů (Pozemkový fond ČR, Fond dětí a mládeže)
+-----+----------------------------------------------------------+
| KÓD |  ROZLIŠENÍ                       |
+-----+----------------------------------------------------------+
| 8 |právnická osoba, která má majetek České republiky ve|
|   |správě                          |
+-----+----------------------------------------------------------+
ODDÍL TŘETÍ
Čl. 3
Metodický návod pro založení souboru doplňkových údajů o vlastnictví k nemovitostem (984 410 MN-2/91) ze dne 4. února 1991 č. 603/1991-21 ve znění pozdějších předpisů změn a doplňků se doplňuje takto:
1. V tabulce textů se zavádí nové základní texty kódů
+----------+-----------------------------------+-----------------+
| KÓD   |   ZÁKLADNÍ TEXT        |  DOPLNĚK   |
+----------+-----------------------------------+-----------------+
| 1 až 11 | VĚCNÉ BŘEMENO ... (další text   |         |
|     | beze změny)            |         |
|     |                  |         |
| 21 až 24 | VĚCNÉ BŘEMENO ... (další text   |         |
|     | beze změny)            |         |
|     |                  |         |
| 28    | VĚCNÉ PRÁVO PŘEDKUPNÍ       | PRO OSOBU   |
|     |                  |         |
| 56    | ZAHÁJENO KONKURSNÍ ŘÍZENÍ     | PRO SPOLUVL.  |
|     |                  |         |
| 57    | ZAHÁJENA OPRAVA CHYBY       | PARCELY    |
|     |                  |         |
| 58    | ZAHÁJENY POZEMKOVÉ ÚPRAVY     |         |
|     |                  |         |
| 62    | ŘÍZENÍ O VÝKON ROZHOD. PRODEJEM  | PARCELY    |
|     |                  |         |
| 64    | OCHRANNÁ LHŮTA V KONKURS. ŘÍZENÍ | PRO SPOLUVL.  |
|     |                  |         |
| 66    | ZAHÁJENO VYVLASTŇOVACÍ ŘÍZENÍ   | PARCELY    |
|     |                  |         |
| 75    | URČENÍ PRÁVNÍHO VZTAHU SOUDEM   | PARCELY    |
+----------+-----------------------------------+-----------------+
2. V tabulce zkratek druhu listiny se doplňují nové zkratky
+---------+-----------------+-+---------+-----------------+
| KÓD  |   ZKRATKA   | | KÓD  |   ZKRATKA   |
+---------+-----------------+ +---------+-----------------+
| 43   |   ZMPROHL   | | 57   |    V7    |
|     |         | |     |         |
| 44   |   SMLOUVA   | | 58   |    V8    |
|     |         | |     |         |
| 51   |    V1    | | 59   |    V9    |
|     |         | |     |         |
| 52   |    V2    | | 60   |    V10   |
|     |         | |     |         |
| 53   |    V3    | | 61   |    V11   |
|     |         | |     |         |
| 54   |    V4    | | 62   |    V12   |
|     |         | |     |         |
| 55   |    V5    | | 63   |    V13   |
|     |         | |     |         |
| 56   |    V6    | | 64   |    V14   |
+---------+-----------------+-+---------+-----------------+

ODDÍL ČTVRTÝ
Čl. 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Dnem účinnosti těchto pokynů se mění stávající význam kódů podrobnějších údajů o právních vztazích 62 až 64 (viz bod 3. článku 1). Katastrální úřad prověří, zda kódy uvedené v odst. 1 byly použity v dosavadním významu. Pokud zjistí, že použity byly, je povinen je zrušit.
Katastrální úřad zruší dosavadní zápisy těchto kódů vždy při vydávání výpisů z katastru nemovitostí, nejpozději však do 30. června 1995.
2) Novými kódy listin se označí listiny, které budou doručeny katastrálnímu úřadu ode dne účinnosti těchto pokynů s výjimkou kódu 64 a kódu 44, které se použijí po předání upravených programů systému NEMOVITOSTI.
3) Nové kódy podrobnějších údajů o právních vztazích se použijí po předání upravených programů systému NEMOVITOSTI.
3) Programy systému NEMOVITOSTI budou upraveny v souladu s těmito pokyny do 31. března 1995.
Čl. 5
Pokyny nabývají účinnosti dnem 1. března 1995.
Ing. Karel Večeře
místopředseda