Pokyn ze dne 15.2.1995 o uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel

15.2.1995 | Sbírka:  D-103 | Částka:  2/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Pasivní derogace: MF-11
D-103
Pokyn
Ministerstva financí
o uplatňování daně z přidané hodnoty u některých motorových vozidel
Referent:
Ing. Paikert,
tel. 2454 2290
Č. j. 181 - 1157/1995 ze dne 15. února 1995
Pro uplatňování daně z přidané hodnoty u motorových vozidel, zejména pak osobních automobilů, které mají z hlediska zákona o DPH specifické postavení mezi ostatním zbožím se vychází z jednotlivých ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona").
V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifického postavení osobních automobilů a některých dalších motorových vozidel, které se odrážejí i v systému uplatňování daně z přidané hodnoty.
Paragraf 19 "zákona" zakazuje uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu při nákupu osobního automobilu, a to i formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci ze vstupní ceny, pokud není tento osobní automobil určen k dalšímu prodeji, a to opět i formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého osobního automobilu.
To znamená, že zákaz odpočtu se týká výhradně osobních automobilů, které jsou definovány pro potřeby "zákona" v § 2, odst. 4 písm. m), jako silniční motorové vozidlo, které má v technickém průkazu zapsanou kategorii osobní automobil nebo M1. Pokud tento zápis kategorie v TP chybí, vymezuje se zvláštním předpisem, kterým je vyhláška FMD č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění vyhlášky č. 248/1991 Sb. a prováděcími předpisy k těmto vyhláškám (např. Podmínky pro zařazení vozidel do skupiny užitkových vozidel kategorie N1 - Správa pro dopravu MHPR č. j. 155 570/91-512).
Z těchto "Podmínek" vyplývá možnost zařadit i užitkové verze vozidel vzniklých z osobních automobilů kategorie M1 do kategorie N1, u které je samozřejmě při nákupu nárok na odpočet daně na vstupu.
Proto je velmi důležité při přihlašování vozidla na Dopravním inspektorátu trvat na správném zatřídění z hlediska kategorie vozidla, aby chybným zápisem do technického průkazu nebyl znemožněn nárok na odpočet daně na vstupu.
Do kategorie vozidel N1 lze zařadit užitkové verze osobních automobilů s otevřenou karoserií typu valník, pick-up nebo nosič výměnných nástaveb (nákladní, speciální ap.) jejichž celková hmotnost nepřesáhne 3 500 kg.
Dále lze zařadit do kategorie N1 i automobily s uzavřenou karoserií, jejichž celková hmotnost nepřevýší 3 500 kg a splňují tyto podmínky:
- přeprava osob je obvykle jen na předních sedadlech (nejvýše 3 osoby), použití dvojkabiny nebo dvou řad sedadel je možné jen v případě, že ložný prostor má nejméně stejnou délku jako dvojkabina nebo prostor pro přepravu osob,
- za sedadly je pevná přepážka zabraňující proniknutí přepravovaných věcí a materiálů do prostoru posádky. Do výše sedadel musí být tato přepážka z plného materiálu, pokud nejsou použity opěrky hlavy musí být přepážka doplněna až ke stropu v celé šířce vozidla, přičemž způsob provedení a materiál přepážky nad sedadly je libovolný,
- do ložného prostoru musí být možné naložení krychle o hraně 750 mm a její uložení v celé základní ploše na rovné podlaze,
- boční okna v ložném prostoru mohou být jen tehdy, je-li jejich spodní hrana výše než 1 300 mm nad podlahou, je-li ložný prostor nižší, připouští se okna jen v pravých bočních dveřích vedoucích do tohoto prostoru, ostatní boční okna (zejména při přestavbě) musí být nahrazena pevným neprůhledným materiálem pevně spojeným s karoserií (zabarvení původních skel či použití neprůhledné folie je nepřípustné),
- kotevní místa pro bezpečnostní pásy u odstraněných sedadel (v ložném prostoru) musí být trvale znehodnoceny, neboť přestavba vozidla na kategorii M1 další úpravou karoserie není přípustná.
Účinnost: od 1. ledna 1995
I. náměstek ministra financí ČR:
Ing. Jan Klak , v. r.