Pokyn ze dne 20.2.1995 o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem

20.2.1995 | Sbírka:  D-110 | Částka:  2/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb., 337/1992 Sb., 563/1991 Sb., 513/1991 Sb.
Pasivní derogace: D-345, 28/78 511/2007-281
D-110
POKYN
Ministerstva financí
o prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů pro poplatníky, kteří mají zákonnou povinnost ověření své účetní závěrky auditorem
Referent:
Ing. Doležalová,
tel. 2454 3386
čj. 252/9 808/95 ze dne 20. února 1995
Dnem 1. 1. 1995 nabyl účinnosti zákon č. 255/1994 Sb., kterým je novelizován zákon o správě daní a poplatků. V ustanovení §40 odst. 3 tohoto zákona se prodlužuje lhůta pro podání daňového přiznání také těm poplatníkům, kteří mají povinnost na základě zákona mít účetní závěrku ověřenu auditorem do 30. 6. následujícího roku za uplynulé roční zdaňovací období.
Ke sjednocení postupu sdělujeme:
1. Ustanovení, týkající se obligatorně auditovaných daňových subjektů stanoví, že prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání mají pouze ti poplatníci, kteří mají povinnost auditu ze zákona, nikoliv ti, kteří si audit objednají, aniž by měli tuto povinnost.
2. Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem je stanovena zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, kde se v § 39 odst. 1 uvádí: "Akciové společnosti musí mít řádnou a mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem podle zvláštního předpisu. Ostatní obchodní společnosti a družstva mají tuto povinnost, jen pokud tak stanoví zvláštní zákon."
Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 563/1991 o účetnictví, kde se v § 20 uvádí:
"(1) Účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem a údaje z ní musí zveřejňovat ty účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní předpis.
(2) Obchodní společnosti, na které se nevztahuje odstavec 1 a které povinně vytvářejí základní jmění, a družstva, musí mít účetní závěrku ověřenu auditorem, pokud v roce předcházejícím roku, za nějž se tato závěrka ověřuje
a) výše jejich čistého obratu (výnosy snížené o daň z přidané hodnoty, popřípadě daň z obratu, pokud jsou tyto daně součástí výnosů) činila více než 40 000 000 Kč, nebo
b) výše jejich čistého obchodního jmění činila více než 20 000 000 Kč."
Výši čistého obratu a výši čistého obchodního jmění zjistí správce daně z účetních výkazů, které daňový subjekt povinně přikládá k daňovému přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Z toho vyplývá, že:
a) akciové společnosti musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem vždy, bez ohledu na počet akcionářů a na obrat, i tehdy, jsou-li akciovou společností, kde jediným akcionářem je stát,
b) u ostatních obchodních společností se v prvé řadě posuzuje, zda mají podle obchodního zákoníku povinnost vytvářet základní jmění. Společnosti s r. o. mají povinnost vytvářet základní jmění. Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost tuto povinnost nemají a proto nemají zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem.
Jestliže se tedy jedná o s. r. o. nebo o družstvo, posuzuje se dále:
- jaká je výše jejich čistého obratu, dosaženého v roce předcházejícím roku, za něž se tato závěrka ověřuje. To znamená, že v roce, za který se účetní závěrka ověřuje není čistý obrat pro lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů rozhodující. Obchodní společnosti nebo družstvu, které dosáhly rozhodné výše čistého obratu v roce 1994, se prodlužuje lhůta až pro podání daňového přiznání, které podává v roce 1996 za rok 1995.
- jaká je výše jejich čistého obchodního jmění.
Čistým obchodním jměním je podle zákona o účetnictví vlastní jmění účetní jednotky.
Podle výše čistého obchodního jmění se posuzuje lhůta pro podání daňového přiznání podobně jako podle čistého obratu.
3. Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem mají rovněž:
- pojišťovny podle zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 320/1993 Sb.
- politické strany, podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění změn a doplňků, ale současně podle § 17 odst. 2 tohoto zákona nesmějí vlastním jménem provozovat podnikatelskou činnost,
- banky a spořitelny, podle zákona č. 21/1991 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,
- obce a dobrovolné svazky obcí, podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, v případě, že jejich hospodaření nebylo přezkoumáno příslušným okresním úřadem,
- státní podniky podle zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění změn a doplňků, v případě, že jejich účetní závěrka nebyla ověřena zakladatelem,
- investiční společnosti a investiční fondy podle zákona č. 240/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
- emitenti veřejně obchodovatelných cenných papírů podle zákona č. 600/1992 Sb., o cenných papírech a podle zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech
- Fond české kinematografie, podle zákona č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie,
- Česká národní banka podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance
- a další organizace, pokud povinnost auditované závěrky stanoví zákon.
4. Ustanovení § 40 odst. 2 se vztahuje pouze na povinnost ověření účetní závěrky auditorem, nikoli na ověření konsolidované účetní závěrky.
5. O prodloužení lhůty se nemusí žádat, vyplývá ze zákona automaticky. Za poslední den lhůty pro podání daňového přiznání (termín pro podání daňového přiznání) k dani z příjmů za rok předcházející se považuje, pokud jsou splněny podmínky pro obligatorní audit, až 30. 6. běžného roku.
Pokud zvláštní zákon připouští výběr mezi auditem a ověřením jiným orgánem (např. obce, st. podniky) doporučujeme, aby poplatník správci daně doložil, že si zvolil alternativu auditu, např. písemným prohlášením auditora o uzavření smlouvy o provedení auditu.
6. Podmínkou pro prodloužení lhůty není uložení plné moci auditora u FÚ, uložení plné moci se požaduje pouze u daňových poradců.
7. Prodloužení lhůty platí již pro podání daňového přiznání k daním z příjmů v roce 1995 za rok 1994.
8. Z ustanovení o odložení lhůty pro podání daňového přiznání nevyplývá, že by k nějakému datu, tj. ani ne k 30. 6., musela mít účetní jednotka ukončen audit účetní závěrky. Prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání mají i ty účetní jednotky, které svou povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nesplnily.
Z ustanovení § 40 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků rovněž nevyplývá, že si může finanční úřad pro ověření skutečností rozhodných pro použití prodloužené lhůty pro podání daňového přiznání vyžádat zprávu o auditu.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak , v. r.