Pokyny ze dne 31.8.1995, kterými se doplňují pokyny č. 93/1995-23 pro záznam právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí, ve znění dodatku č. 1

31.8.1995 | Sbírka:  4703/1995-23 | Částka:  4/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 359/1992 Sb., 265/1992 Sb., 229/1991 Sb.
Aktivní derogace: 93/1995-23
Pasivní derogace: ČÚZK-23587/2013-22
4703/1995-23
Dodatek č. 2
ze dne 31. srpna 1995 č. j. 4703/1995-23 k POKYNŮM Č. 13 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 28. února 1995 č. j. 93/1995-23 pro záznam právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“) podle § 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, mění a doplňuje pokyny č. 13 takto:
Do čl. I, písm. A. Záznam vlastnického práva, se zařazuje odst. 4 tohoto znění:
4. Zápis přechodu vlastnického práva k nemovitostem na základě rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
4.1 Podle ustanovení § 9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb. je v pravomoci pozemkového úřadu, nedojde-li k dohodě mezi povinnou a oprávněnou osobou o vydání nemovitostí podle § 9 odst. 1 uvedeného zákona, rozhodnout o vlastnictví oprávněné osoby k předmětné nemovitosti. Povinnou osobou se podle § 5 zákona č. 229/1991 Sb. rozumí stát nebo právnické osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona nemovitost držely, s výjimkou podniků se zahraniční majetkovou účastí a obchodní společnosti, jejich společníky nebo účastníky jsou výhradně fyzické osoby, nejde-li o majetek nabytý od právnické osoby po 1.10.1990 a cizích států.
Vlastnické právo k této nemovitosti se oprávněné osobě v souladu s ustanoveními § 7 a § 8 zákona č. 265/1992 Sb. zapíše záznamem do katastru nemovitostí na základě tohoto rozhodnutí.
4.2 Je-li katastrálnímu úřadu doručeno rozhodnutí pozemkového úřadu podle odst. 4.1, které se týká nemovitosti evidované v katastru nemovitostí e vlastnictví fyzické osoby na základě právoplatné listiny (tj. potvrzení o přídělu, smlouva o převodu nemovitostí - kupní, darovací, směná, rozhodnutí státního notářství v řízení dědickém po zemřelém občanu apod.), vrátí katastrální úřad v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 265/1992 Sb. toto rozhodnutí příslušnému pozemkovému úřadu s upozorněním na tuto skutečnost a s dotazem, zda se nejedná o jinou zřejmou nesprávnost v rozhodnutí.
Potvrdí-li pozemkový úřad správnost svého rozhodnutí a vrátí-li je zpět k zápisu práv do katastru nemovitostí, katastrální úřad
- zapíše změnu vlastnického práva ve prospěch oprávněné osoby v souladu s rozhodnutím pozemkového úřadu,
- oznámí fyzické osobě, která byla dosud v katastru nemovitostí evidovaná jako vlastník předmětné nemovitosti, že zápis jejího vlastnického práva k této nemovitosti byl v katastru nemovitostí na základě rozhodnutí pozemkového úřadu zrušen, a současně ji
- vyzve podle § 10 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb., aby, pokud trvá na tom, že je oprávněnou v právním vztahu, podala u soudu návrh na určení právního vztahu.
Čl. II, Závěrečná ustanovení, se doplňuje o odst. 4 tohoto znění:
4. Dodatek č. 2 k těmto pokynům nabývá účinnosti dne 10. září 1995.
Ing. Karel Večeře
místopředseda