Vyhláška ze dne 21.3.1995 o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995

24.4.1995 | Sbírka:  65/1995 Sb. | Částka:  13/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
65/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 21. března 1995
o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 21. června 1995 se vydávají do oběhu bankovky po 100 Kč vzoru 1995 (dále jen "bankovka vzoru 1995").
§ 2
(1) Bankovka vzoru 1995 má stejné rozměry včetně přípustné tolerance jako bankovka 100 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka vzoru 1993"). Pro bankovku vzoru 1995 je použit papír stejné kvality a zabarvení, s ochranným okénkovým proužkem jako u bankovky vzoru 1993.1)
(2) Stupňovitý vodoznak na širokém nepotištěném okraji (dále jen "kupon") má stejnou podobu jako u bankovky vzoru 1993, je však umístěn níže.
(3) Ochranná soutisková značka má stejnou podobu a umístění jako u bankovky vzoru 1993. Soutisková značka je však menší, na lícní straně chybí v prostoru uvnitř písmen "C" a "S" zelené šrafování, které bylo u bankovky vzoru 1993, na rubové straně je její horní část vytištěna v barvě tmavě zelenošedé a spodní část v barvě zelené.
§ 3
(1) Na líci bankovky vzoru 1995 jsou vyobrazení a texty stejné jako u bankovky vzoru 1993. Pro jejich vytištění se používají stejné tiskové techniky jako u vzoru 1993.
(2) Lícní strana bankovky vzoru 1995 se liší od lícní strany bankovky vzoru 1993 takto:
a) portrét, hmatová značka pro nevidomé a slabozraké, střední část motivu gotické křížové klenby a všechny texty jsou vytištěny v barvě tmavě zelenošedé a jsou výraznější než u bankovky vzoru 1993; hmatová značka pro nevidomé a slabozraké má odlišný ornamentální dekor;
b) ornamentální plocha pro skrytý obrazec umístěná v rameni portrétu je vytištěna v barvě tmavě zelenošedé a vzor ornamentu je jednodušší; pro celou ornamentální plochu je použit jednotný systém šrafování a její jednotlivé části nejsou od sebe výrazně odděleny; chybí rovněž oddělení této plochy od zbývající části portrétu bílou linkou, ve které byl u bankovky vzoru 1993 umístěn mikrotext "STO KORUN";
c) intenzita zabarvení sytějšího pásu zelené barvy přesahujícího do pravého nepotištěného okraje se směrem zleva doprava zvyšuje, číslo "100" na tomto pásu je větší než u bankovky vzoru 1993, drobný dekor vytvářející mikrotext je jemnější;
d) letopočet vydání bankovky je vyznačen číslem "1995";
e) kresba vyobrazení lícní a rubové strany pražského groše nad názvem emisní banky je zřetelnější než u bankovky vzoru 1993;
f) drobné ornamentální motivy pozadí jsou výraznější; jsou vytištěny převážně v kombinaci barvy zelené a fialové, ve střední části levé poloviny tiskového obrazce v kombinaci barvy zelené a okrové;
g) podtisk ohraničující horní a spodní okraj bankovky je výraznější než u bankovky vzoru 1993;
h) velké číslo "100" na kuponu je v horní části světlejší než v části spodní; drobný rastr v ploše jeho číslic vytváří odlišný ornamentální dekor.
§ 4
(1) Na rubu bankovky vzoru 1995 jsou vyobrazení a texty s výjimkou označení výrobce bankovek a autora ryteckého přepisu rubové strany bankovky stejné jako u vzoru 1993. Pro jejich vytištění jsou používány stejné tiskové techniky jako u bankovky vzoru 1993.
(2) Rubová strana bankovky vzoru 1995 se liší od rubové strany bankovky vzoru 1993 takto:
a) historická pečeť Univerzity Karlovy (dále jen "pečeť") je vytištěna v barvě červenofialové, je tmavší a výraznější; stuha pečeti je širší; ornamentální motiv v podobě listů, který ze stuhy vybíhá pod pečetí, je větší a výraznější, v horní části dosahuje až k pečeti, ve spodní dosahuje k oběma okrajům nápisu "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA"; v lemování ornamentálního motivu je skryt mikrotext vytvářející číslo "100";
b) pruh pergamenu pod pečetí je vytištěn v barvě světle zelené, jejíž intenzita se směrem k oběma stranám zvyšuje, chybí na něm šrafování bankovky vzoru 1993;
c) na sytějším pásu zelené barvy u pravého nepotištěného okraje je skryt mikrotext "STO KORUN", uspořádaný do soustředných kruhů;
d) fragmenty gotických oken a geometrické obrazce připomínající vitráže oken chrámu Sv. Víta v Praze jsou vytištěny v zelené barvě, v částech bezprostředně přiléhajících k pečeti v barvě fialové; jejich ornamentální dekor je v detailech odlišný od bankovky vzoru 1993; u fragmentů gotických oken chybí tmavší zvýrazňující linka, která u bankovky vzoru 1993 skrývala mikrotext v podobě čísla "100";
e) linky drobného rastru v podtisku jsou vytištěny v barvě zelené, pod pečetí v barvě okrové;
f) světlejší podtisk při horním i spodním okraji bankovky plynule navazuje na hlavní tiskový obrazec a je výraznější než u bankovky vzoru 1993;
g) název tiskárny, která bankovku vyrobila, zní "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA", je vytištěn v barvě červenofialové a je umístěn při spodním okraji bankovky uprostřed; při spodním okraji bankovky vpravo je v barvě tmavě zelenošedé vytištěno jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany "V. FAJT SC."; nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA" je vytištěn v barvě červenofialové a jeho písmena jsou menší než u bankovky vzoru 1993;
h) číslice čísla "100" umístěného v levém spodním rohu tiskového obrazce jsou vytištěny v barvě tmavě zelenošedé a jejich plocha je světlá, bez drobného rastru;
i) číslice velkého čísla "100" na kuponu jsou vytištěny v horní části v barvě fialové, ve spodní části v barvě tmavě zelenošedé, drobný rastr v jejich ploše vytváří odlišný ornamentální dekor;
j) v dolní části kuponu je v barvě tmavě zelenošedé vytištěn grafický symbol v podobě ornamenty zdobeného písmene "K" v kruhu.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1995.
Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.
1) Vyhláška České národní banky č. 158/1993 Sb., o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.