Opatření ze dne 16.5.1995, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 8,55%

31.5.1995 | Sbírka:  OP12/95 | Částka:  19/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 268/1994 Sb., 530/1990 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP12/95
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 16. května 1995,
jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 8,55 %
Ministerstvo financí v souladu § 19 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, a § 10 zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995, určuje emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 8,55 %
1. Základní charakteristika dluhopisů:
Emitent: Česká republika zastoupená Ministerstvem financí
Název: Dluhopis České republiky, 1995 - 1997, 8,55 %
Zkrácený název: ČR, 8,55 %, 97
Pořadové číslo emise: 8
Jmenovitá hodnota: Kč 10 000
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Datum emise: 26. května 1995
Datum splatnosti: 26. května 1997
Doba splatnosti: 2 roky
Úrokový výnos: kupon s pevnou úrokovou sazbou 8,55 % p. a.
Zdanění úrokových výnosů: osvobozeny od daně z příjmů
ISIN: CZ 0001000392.
2. Dluhopisy jsou vydávány podle § 10 zákona č. 268/1994 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1995.
3. Dluhopisy znějí na doručitele a jsou vydávány v zaknihované podobě. Evidenci majitelů vede Středisko cenných papírů.
4. Dluhopisy mohou nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí. Repatriace výnosů a splacené nominální hodnoty do zahraničí budou prováděny dle právních předpisů České republiky.
5. Dluhopisy jsou veřejně obchodovatelné a budou kótovány na Burze cenných papírů Praha. Převoditelnost dluhopisů ve Středisku cenných papírů začíná dnem připsání dluhopisů na účty prvních majitelů a končí 30 kalendářních dnů přede dnem splatnosti.
6. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 8,55 % p. a. Úrokové výnosy jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to k 26. květnu 1996 a 26. květnu 1997. Připadne-li den výplaty výnosu na den pracovního klidu, bude výplata provedena první následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odsunutí platby. Datum ex-kupon je stanoveno na 26. dubna (BCK -- standard). Úrokový výnos za první rok obdrží investor, který je majitelem dluhopisu 25. dubna 1996, úrokový výnos za druhý rok investor, který je majitelem dluhopisu 25. dubna 1997.
7. Výpočet poměrné části úroku probíhá na bázi jednoho roku o 360 dnech a 12 měsíců po 30 dnech (BCK -- standard 30E/360). Poměrná část úrokového výnosu je do ceny dluhopisu započítávána od data emise.
8. Primární prodej dluhopisů bude proveden formou výnosové aukce pořádané Českou národní bankou pro skupinu přímých účastníků dne 16. května 1995. Další investoři se mohou aukce zúčastnit prostřednictvím přímých účastníků. Oznámení o aukci a seznam přímých účastníků budou zveřejněny.
9. Celkový objem emise dluhopisů bude určen výsledkem aukce. Emise může být za stejných emisních podmínek znovu otevřena.
10. Ministerstvo financí prohlašuje, že dluží každému majiteli dluhopisu nominální hodnotu dluhopisu. Dluhopisy budou spláceny v nominální hodnotě ke dni 26. května 1997. Tímto dnem také končí úročení dluhopisů. Nominální hodnota dluhopisu spolu s posledním úrokovým výnosem bude vyplacena investorovi, který je majitelem dluhopisu dne 25. dubna 1997 (BCK -- standard).
11. Veškerá práva plynoucí z dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let od data splatnosti (§ 23 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech).
12. Ministerstvo financí se zavazuje, že zabezpečí výplatu úrokových výnosů z dluhopisů a splatí nominální hodnotu dluhopisů jejich majitelům podle těchto emisních podmínek. Platebním místem je Komerční banka, a. s. Platební místo zveřejní způsob, jakým budou výplata kuponu a splacení nominální hodnoty provedeny. Úrokové výnosy z dluhopisů jsou osvobozeny od daně z příjmů [§ 4 odst. 1 písm. t) a § 19 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů].
13. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými závazky České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými i nepodřízenými závazky České republiky.
14. Oznámení pro veřejnost týkající se těchto dluhopisů budou publikována v Hospodářských novinách nebo jiném obdobně zaměřeném deníku, běžně dostupném v České republice.
15. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi emisních podmínek, bude rozhodující verze česká.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.