Vládní nařízení ze dne 17.12.1926 o úpravě politické správy v hlavním městě Praze

22.12.1926 | Sbírka:  222/1926 Sb. | Částka:  107/1926ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1920 Sb., 44/1868 ř.z.
Pasivní derogace: 4/1945 Sb.II
222/1926 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 17. prosince 1926
o úpravě politické správy v hlavním městě Praze.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §u 14 zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou, a §u 10 zákona ze dne 19. května 1868, č. 44 ř. z., o zřízení politických úřadů správních:
§ 1.
(1) Ode dne 1. ledna 1927 vykonává magistrát hlavního města Prahy veškerou agendu politických úřadů I. stolice v těch částech sjednocené obce pražské, ve kterých ji zatím vykonávaly okresní správy politické na Smíchově a Žižkově.
(2) Ode dne 1. června 1927 vykonává pak magistrát agendu uvedenou v 1. odst. také v těch částech sjednocené obce pražské, ve kterých ji zatím vykonávaly okresní správy politické v Karlíně a na Král. Vinohradech.
§ 2.
(1) Dnem 1. ledna 1927 zrušuje se okresní správa politická v Žižkově a z úředního obvodu okresní správy politické na Smíchově vylučuje se území bývalých obcí a osad sloučených s Prahou zákonem č. 114/1920 Sb. z. a n.
(2) Dnem 1. června 1927 zrušuje se pak okresní správa politická na Král. Vinohradech a z úředního obvodu okresní správy politické v Karlíně vylučuje se území bývalých obcí a osad sloučených s Prahou.
§ 3.
Zbytky obvodů okresních správ politických v Karlíně a na Smíchově slučují se dnem 1. června 1927 v obvod jednoho politického úřadu (Praha venkov) se sídlem v Praze.
§ 4.
(1)
Ode dne 1. ledna 1927 bude policejní ředitelství v Praze v celém obvodě sjednocené obce pražské - pokud není dosud pojat do policejního obvodu - vedle agend uvedených v §§ 9 a 10 vládního nařízení ze dne 9. prosince 1921, č. 457 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy o zabezpečení jednotnosti politické správy ve sjednocené obci pražské, vykonávati ještě tyto agendy:
1. záležitosti ohlašovací, cestovních listů i cizinecké, jakož i záležitosti všeobecných občanských legitimací;
2. péči o bezpečnost a snadnost dopravy na cestách a policejní záležitosti při vozbě železniční a letecké dopravě, jakož i výkon řádu pro fiakry;
3. výkon policie zbrojní a nábojní, jakož i bezpečnostně policejních ustanovení předpisů o třaskavinách;
4. povolování a kontrolu veřejných sbírek;
5. policejní právo trestní na základě nařízení ze dne 20. dubna 1854, č. 96 ř. z., v mezích působnosti policejního ředitelství;
6. vynášení nálezů na postrk a vyhoštění podle zákona ze dne 27. července 1871, č. 88 ř. z., jakož i nálezů o postavení pod dozor policejní;
7. policejní úřední úkony podle ustanovení trestního řádu soudního.
(2) § 11 vládního nařízení č. 457/1921 Sb. z. a n. zůstává nedotčen.
§ 5.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Nařízení toto provede ministr vnitra v dohodě se súčastněnými ministry.
Švehla v. r.
Černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Spina v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Najman v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.