Opatření ze dne 27.7.1995, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

31.8.1995 | Sbírka:  281/43 180/95 | Částka:  49/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001
281/43 180/95
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 27. července 1995,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj.: V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995.
Ministr financí:
v zast. ing. Jan Klak, v.r.
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele
Účtová osnova
V účtové osnově pro podnikatele se zřizují účty:
558 - Tvorba zákonných opravných položek
658 - Zúčtování zákonných opravných položek
Úvodní ustanovení
Čl. XII, odst. 4
Text odstavce se upravuje a zní:
"Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, a to ve výši stanovené zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (tvorba a čerpání prostřednictvím účtů 558 a 658) a popř. i ve výši přesahující zákonem stanovenou tvorbu (tvorba a čerpání prostřednictvím účtů 559 a 659).
Výše opravné položky, ať vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nebo nad jeho rámec nesmí přesáhnout výši pohledávky, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena, s výjimkou pohledávek za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje jako mimořádný výnos a zachytí se na podrozvahových účtech."
Účtová třída 0
(1) Čl. I, odst. 9
Doplňuje se písmeno f) v tomto znění:
"f) o vypůjčeném movitém investičním majetku, jehož vlastnictví v důsledku zajištění závazku převodem práva přešlo na věřitele, avšak tento majetek na základě smlouvy o výpůjčce po dobu zajištění závazku dále odpisuje dlužník (vypůjčitel); ocenění majetku se nemění."
(2) Čl. XII, odst. 1, písm. c)
Text písmena c) se nahrazuje takto:
"c) nájemce odděleně za majetek uvedený v článku I, odst. 9, písm. b), c) a f)."
Účtová třída 3
Čl. X, odst. (1.1.)
Text odstavce se nahrazuje a zní:
"(1.1.) Účtuje se zde tvorba opravných položek k jednotlivým pohledávkám, jakož i jejich snížení, popř. zrušení. V analytické evidenci se člení opravné položky na opravné položky vytvořené v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a ostatní opravné položky k pohledávkám."
Účtová třída 4
Čl. III, odst. 2 se doplňuje takto:
"Rezervy vytvořené na pohledávky za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení se převedou ke dni účinnosti (1. srpen 1995) zákona č. 132/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů na účet 391-Opravná položka k pohledávkám, a to ke konkrétním pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení."
Účtová třída 5
(1) Čl. II, odst. 5.6.
Text odstavce se nahrazuje a zní:
"Na vrub účtu 546-Odpis pohledávky se účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Případný odpis pohledávek nad uvedený rámec, například odpis pohledávky, u které ze všech okolností případu je zřejmé, že náklady na její vymáhání přesáhnou její výtěžek nebo je podle sdělení příslušného orgánu (policie, soudy apod.) dlužník neznámého pobytu, se sleduje v oddělené analytické evidenci k tomuto účtu.
Dále se zde účtuje odpis pohledávky v souladu s článkem V (přechodná ustanovení k čl. 1), bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nominální hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje na podrozvahových účtech."
(2) Čl. IV, odst. 1.5.
Text odstavce se nahrazuje a zní:
"(1.5.) Na vrub účtu 588-Ostatní mimořádné náklady se účtují např. opravy nákladů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, jakož i náklady z titulu postoupení, popř. ukončení hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 597-Převod provozních nákladů, popř. účtu 598-Převod finančních nákladů."