Opatření ze dne 30.11.1995, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky

30.11.1995 | Sbírka:  282/65 785/95 | Částka:  71/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/55 733/93
Pasivní derogace: 282/66 185/1996
282/65 785/1995
Opatření,
kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění z této závěrky pro účetní jednotky 1),2), které úč tují podle účtové osnovy a postupů účtování pro banky3).
(2) Uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění podle odstavce 1 vyplývá z příloh tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejnění za rok 1995.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.
Příl.1
Obecná ustanovení
Čl. I
(1) Účetní závěrku vymezuje § 18 odst.1 zákona.
(2) Účetní závěrku sestavují banky v případech stanovených § 19 zákona.
(3) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny (Kč), měrnou jednotkou jsou tisíce Kč. Údaje ke zveřejnění z účetní závěrky se uvádějí v mil. Kč.
(4) V záhlaví rozvahy a výkazu zisků a ztrát se uvádí
a) datum závěrky - je shodné s datem, ke kterému se uzavírají účetní knihy a ke kterému se závěrka sestavuje,
b) kód banky - uvádí se čtyřmístný kód banky přidělený této útvarem bankovního informačního systému ČNB
,
c) klíč - uvádí se pouze v případě předávání dat na kompatibilním médiu.
(5) Banky doručují účetní závěrku podle předkládacích cest a ve lhůtách nebo termínech stanovených tímto opatřením a uvedených v záhlaví rozvahy a výkazu zisků a ztrát.
Čl. II
(1) Údaje na řádcích rozvahy Aktiva celkem a Pasíva celkem zahrnují součet položek označených celými arabskými čísly na straně aktiv nebo pasív bez položek "Mezisoučet".
(2) Ve sloupci 1 (hrubá částka) rozvahy se uvádějí aktiva v ocenění podle Čl. X Obecných ustanovení Účtové osnovy a postupů účtování pro banky nesnížené o opravné položky a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(3) Ve sloupci 2 (Úprava) rozvahy se uvádějí opravné účty a oprávky k hmotnému a nehmotnému majetku.
(4) Ve sloupci 3 (Čistá částka) rozvahy se uvádí rozdíl mezi sloupci 1 a 2.
(5) Ve sloupci 4 se uvádí stav aktiv ze sl. 3 minulého účetního období.
(6) Ve sloupci 5 se uvádí stav pasív za běžné účetní období.
(7) Ve sloupci 6 se uvádí stav pasív za minulé účetní období.
(8) Ve sloupcích 7 a 8 podrozvahy se uvádějí stavy podrozvahových účtů za běžné účetní období a minulé účetní období.
(9) Stavy aktivně pasivních účtů se uvádějí podle zůstatků zjištěných ke dni účetní závěrky v aktivech - aktivní zůstatek, v pasívech - pasívní zůstatek, pokud není v příloze 2 tohoto opatření stanoveno jinak.
(10) Na účtu 133, resp. 137 se uvede v rozvaze výsledný zůstatek příslušného účtu.
(11) Kontrolní číslo zahrnuje algebraický součet všech hodnotových údajů na straně aktiv a všech hodnotových údajů na straně pasív.
Čl. III
Ve "Výkazu zisků a ztrát" se uvádějí
a) ve sloupci 1 skutečné náklady za běžné účetní období,
b) ve sloupci 2 skutečné náklady za stejné účetní období minulého roku,
c) ve sloupci 3 skutečné výnosy za běžné účetní období,
d) ve sloupci 4 skutečné výnosy za stejné účetní období minulého roku.
Čl. IV
(1) Minimální rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky stanovuje příloha č. 5.
(2) Údaje z účetní závěrky se zveřejňují za běžné účetní období u jednotlivých položek aktiv (Čistá částka) a pasív, nákladů a výnosů.
(3) Povinnost zveřejňovat údaje z účetní závěrky podle to hoto opatření nemají pobočky zahraničních bank, které byly zřízeny na území České republiky podle § 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
Příl.2
Ministerstvo financí                  Rozvaha                    -------------------
České republiky                     bank                     Rozvaha PÚ 1 - 01
schváleno č. j. 282/65 785/1995                                   -------------------
ze dne 9. listopadu 1995
                       k .................... 19....              Název banky:
Účetní jednotka doručí závěrku           (v tisících Kč)
s doručením daňového přiznání                                    ..................
za daň z příjmů              --------------------------------
                      Čís. ř. IKF  Rok   IČO               Kód    --------
1x finančnímu úřadu            --------------------------------
  (daňovému orgánu)                                         banky:  --------
  v sídle centrály banky         --------------------------------
                                                   Klíč:    ------
1x ČNB odboru bankovního
  dohledu

                            Aktiva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís.             Položka               Čís.    Běžné účetní období       Minulé
pol.                               řád. -------------------------------   účetní
                                    Hrubá   Úprava    Čistá    období
                                    částka         částka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 a               b                 c    1     2      3       4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     Pokladní hodnoty, vklady u emisních bank, poštovní
      šekové účty                       1
1.1.    Pokladní hodnoty                    2
1.1.1.   Pokladna                   (111)   3
1.1.2.   Zlato                    (112)   4
1.1.3.   Jiné pokladní hodnoty            (199)   5
1.2.    Vklady u emisních bank         (121, 122)   6
1.2.1.   splatné na požádání                       7
1.2.2.   na termín nebo výpověď      (ze 121, ze 122)   8
1.2.3.   povinné minimální rezervy         (ze 122)   9
1.3.    Poštovní šekové účty                  10

2.     Vklady a úvěry u bank                 11
2.1.    Vklady                         12
2.1.1.   Běžné účty        (131 - debetní zůstatek,
                   134 - debetní zůstatek)   13
2.1.2.   Vklady na termín nebo výpověď        (132)   14
2.2.    Pohledávky ze zajištění a úvěry
               (úč. sk. 14, 15, 123, 133, 138)   15
2.2.1.   Pohledávky ze zajištění      (úč. sk. 14, 15)   16
2.2.2.   Úvěry                  (123, 133)   17
2.2.3.   Nelikvidní úvěry               (138)   18        (139)

3.     Nakoupené státní pokladniční poukázky (úč. sk. 18)   19
3.1.    Státní pokladniční poukázky vydané v tuzemsku
                            (181)   20
3.2.    Státní pokladniční poukázky vydané v zahraničí
                            (182)   21

4.     Nakoupené pokladní poukázky a jiné obdobné
      dluhopisy               (úč. sk. 19)   22
4.1.    Pokladní poukázky ČNB           (ze 191)   23
4.2.    Pokladní poukázky a jiné obdobné hodnoty
                        (ze 191, 192)   24

5.     Úvěry klientům                     25
5.1.    Standardní úvěry          (z úč. sk. 21,
                   221 - debetní zůstatek)   26
5.2.    Ostatní pohledávky              (219)   27
5.3.    Klasifikované úvěry          (úč. sk. 24)   28        (249)
5.4.    Úvěry poskytnuté orgánům republiky      (281)   29        (z 289)
5.5.    Úvěry poskytnuté orgánům           (282)   30        (z 289)
5.6.    Úvěry poskytnuté veřejným fondům       (283)   31        (z 289)
5.7.    Vklady rozpočtových prostředků místní správy
                   (288 - debetní zůstatek)   32

6.     Dluhopisy (obligace) a jiné cenné papíry s pevným
      výnosem       (z úč. sk. 382, 383, 385, 372)   33        (z 389,
                                          z 379)
6.1.1.   Dluhopisy emitované veřejnými emitenty
                    (z 283, z 383, z 372)   34        (z 389,
                                          z 379)
6.1.2.   Dluhopisy emitované bankami a ostatními emitenty
                    (z 382, z 383, z 372)   35        (z 389,
                                          z 379)
6.1.3.   Vlastní obligace k obchodování   (z 383, z 372)   36
6.1.4.   Kupóny cenných papírů            (385)   37

7.     Akcie a cenné papíry s proměnlivým výnosem
                 (384, z 372, z 371, z 382)   38        (z 389,
                                          z 379)

8.     Uspořádací účet k nakoupeným cenným papírům (381)   39

9.     Pohledávky z obchodu s cennými papíry na účet
      třetí osoby                 (371)   40

10.    Majetkové účasti s podstatným vlivem (412, ze 417)   41        (ze 419)
10.1.   V bankách                 (ze 412)   42        (ze 419)
10.1.1.  Oceňovací rozdíl             (ze 417)   43
10.2.   V ostatních subjektech          (ze 412)   44        (ze 419)
10.2.1.  Oceňovací rozdíl             (ze 417)   45

11.    Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem
                        (413, ze 417)   46        (ze 419)
11.1.   V bankách                 (ze 413)   47        (ze 419)
11.1.1.  Oceňovací rozdíl             (ze 417)   48
11.2.   V ostatních subjektech          (ze 413)   49        (ze 419)
11.2.1.  Oceňovací rozdíl             (ze 417)   50

12.    Akcionáři a společníci            (361)   51

13.    Vlastní akcie                (566)   52

14.    Prostředky dlouhodobě poskytnuté pobočkám
      a jednatelstvím v zahraničí         (421)   53

15.    Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
                            (424)   54        (429)

16.    Nehmotný majetek           (úč. sk. 47)   55        (478 a 479)
16.1.   Goodwill                   (473)   56        (ze 478,
                                          ze 479)
16.2.   Zřizovací výdaje               (475)   57        (ze 478,
                                          ze 479)
16.3.   Ostatní nehmotný majetek        (474, 476)   58        (ze 478,
                                          ze 479)

17.    Hmotný majetek            (úč. sk. 43)   59        (438 a 439)
17.1.   Provozní hmotný majetek           (431)   60        (ze 438,
                                          ze 439)

17.1.1.  Pozemky a budovy pro bankovní činnost   (ze 431)   61        (ze 438,
                                          ze 439)
17.1.2.  Ostatní hmotný majetek - provozní     (ze 431)   62        (ze 438,
                                          ze 439)
17.2.   Neprovozní hmotný majetek          (432)   63        (ze 438,
                                          ze 439)

18.    Pořízení majetku           (úč. sk. 44)   64
18.1.   Pořízení hmotného majetku   (441, 442 a ze 446)   65        (ze 449)
18.2.   Pořízení nehmotného majetku     (445 a ze 446)   66        (ze 449)

19.    Hmotný majetek v leasingu       (úč. sk. 45)   67        (458)

20.    Zásoby                    (480)   68

21.    Ostatní aktiva            (úč. sk. 34)   69        (349
21.1.   Různí dlužníci                (341)   70        (z 349)
21.2.   Poskytnuté provozní zálohy          (344)   71        (z 349)
21.3.   Zúčtování se sociálními institucemi  (akt. z 346)   72
21.4.   Zúčtování se stát. rozpočtem  (347 - akt. zůst.)   73

22.    Tuzemské pobočky a jednatelství
                   (331 - výsl. akt. zůst.)   74

23.    Hodnoty k inkasu            (321, 322)   75

24.    Časové rozlišení - aktivní       (351, 352)   76
24.1.   Náklady příštích období           (351)   77
24.2.   Příjmy příštích období            (352)   78

25.    Dohadné účty aktivní             (353)   79

26.    Uspořádací účty     (akt. zůst. 357, 358, 359)   80
26.1.   Operace s finančními nástroji        (357)   81
26.2.   Devizové operace               (358)   82
26.3.   Ostatní operace               (359)   83

27.    Ztráta za účetní období          (z 583)   85

28.    Mezisoučet             (pol. 1 až 28)   86

29.    Rezervní pozice v MMF a ZPČ         (011)   87

30.    Pohledávky za EFMPS             (012)   88

31.    Ostatní pohledávky vůči zahraničí - úvěry a vklady
                         (013 a 014)   89

32.    Pohledávky z refinancování          (015)   90

33.    Ostatní pohledávky vůči tuzemsku       (017)   91

34.    Nelikvidní úvěry               (018)   92        (019)

35.    Rozpočtové výdaje rozpočtu republiky     (294)   93

36.    Ostatní pohledávky vůči státnímu rozpočtu
                   (297 - aktivní zůstatek)   94

37.    Zúčtování prostředků z minulých let   (299 - AZ)   95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Aktiva celkem                     96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.     Pohledávky vlády ve vztahu k zahraničí (z 298 - AZ)  97

B.     Aktiva ČSOB z agend z pověření             98

41.    Kontrolní číslo                    99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Pasíva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís.             Položka               Čís.    Stav v běžném      Stav v minulém
pol.                               řád.    účetním období     účetním období


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 a               b                 c        5            6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.         Závazky ze zajištění a úvěry od bank         100
1.1.    Úvěry od emisních bank            (125)  101
1.1.1.   Závazky ze zajištění       (z úč. sk. 16, 17)  102
1.2.    Závazky ze zajištění a úvěry od ostatních bank
                             (137)  103
1.2.1.   Závazky ze zajištění       (z úč. sk. 16, 17)  104
1.2.2.   Úvěry                     (137)  105

2.     Vklady ostatních bank                 106
2.1.    Běžné účty        (131 - kreditní zůstatek,
                   137 - kreditní zůstatek)  107
2.2.    Vklady na termín nebo výpověď         (136)  108

3.     Závazky vůči klientům                 109
3.1.    Běžné účty             (221 - kred. z.)  110
3.2.    Úsporné vklady                (226)  111
3.2.1.   Splatné na požádání             (z 226)  112
3.2.2.   Splatné na výpověď             (z 226)  113
3.3.    Termínové vklady               (225)  114
3.4.    Ostatní závazky                (229)  115
3.5.    Přijaté úvěry od klientů           (231)  116
3.6.    Účelově vázané vklady                 117
3.7.    Vklady rozpočtových prostředků místní správy
                   (288 - kreditní zůstatek)  118

4.     Vkladové certifikáty a pokladní poukázky
                         (úč. sk. 26)  119
4.1.    Vydané v tuzemsku               (261)  120
4.2.    Vydané v zahraničí              (265)  121

5.     Vklady mimorozpočtových prostředků   (úč. sk. 28)  122
5.1.    Orgánů republiky               (285)  123
5.2.    Místních orgánů                (287)  124
5.3.    Veřejných fondů                (284)  125

6.     Subvence a obdobné prostředky     (úč. sk. 50)  126

7.     Emise obligací a obdobných dluhopisů (z úč. sk. 52)  127

8.     Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru
                          (531, 532)  128
8.1.    Přijaté úvěry od bank             (531)  129
8.2.    Přijaté úvěry od klientů           (532)  130

9.     Rezervy                (úč. sk. 54)  131
9.1.    Rezervy osvobozené od daně          (542)  132

10.    Základní jmění              (561, 567)  133
10.1.   Upsané základní jmění - splacené      (z 561)  134
10.1.1.  Rozdíly z přepočtu základního jmění v cizí měně
                             (567)  135

11.    Dlouhodobý závazek zahraniční pobočky k centrále
                             (562)  136

12.    Ažiový fond                  (563)  137

13.    Ostatní kapitálové fondy         (564, 568)  138

14.    Fond z oceňovacího rozdílu majetkových účastí (565)  139
14.1.   Oceňovací rozdíl k majetkovým účastem s podstatným
      vlivem                   (z 565)  140
14.1.1.  v bankách                       141
14.1.2.  v ostatních subjektech           (z 565)  142
14.2.   Oceňovací rozdíl z majetkových účastí
      s rozhodujícím vlivem                 143
14.2.1.  v bankách                  (z 565)  144
14.2.2.  v ostatních subjektech           (z 565)  145

15.    Rezervní fondy              (552, 556)  146
15.1.   Zákonné rezervní fondy            (552)  147

16.    Ostatní fondy ze zisku            (557)  148

17.    Převedený hospodářský výsledek     (úč. sk. 57)  149
17.1.   Nerozdělený zisk z předchozích období     (571)  150
17.2.   Neuhrazená ztráta z předchozích období    (572)  151

18.    Závazky z obchodování s cennými papíry na účet
      třetí osoby                 (z 371)  152

19.    Ostatní závazky z emise cenných papírů    (362)  153

20.    Závazky z nesplacených cenných papírů (úč. sk. 39)  154
20.1.   Závazky z nesplacených cenných papírů     (391)  155
20.2.   Závazky z upsaných majetkových účastí     (392)  156

21.    Účty s připsáním platby po jejím inkasu (325, 326)  157

22.    Tuzemské pobočky a jednatelství
                     (331 - výst. pas. z.)  158

23.    Ostatní pasíva             (úč. sk. 34)  159
23.1.   Různí věřitelé                (342)  160
23.2.   Zúčtování se zaměstnanci           (343)  161
23.3.   Zúčtování se sociálními institucemi
                      (346 - pas. zůst.)  162
23.4.   Zúčtování se státním rozpočtem  (347 - pas. zůst.)  163
23.5.   Přijaté provozní zálohy            (345)  164

24.    Časové rozlišení - pasívní        (355, 356)  165
24.1.   Výdaje příštích období            (355)  166
24.2.   Výnosy příštích období            (356)  167

25.    Dohadné účty pasívní             (354)  168

26.    Uspořádací účty (357, 358, 359 - pasívní zůstatky)  169
26.1.   Operace s finančními nástroji        (z 357)  170
26.2.   Devizové operace              (z 358)  171
26.3.   Ostatní operace               (z 359)  172

27.    Zisk na účetní období            (z 583)  173

28.    Mezisoučet            (položka 1 až 27)  174

29.    Závazky vůči MMF - vyrovnávací položka k ZPČ (021)  175
30.    Závazky EFMPS                 (022)  176
31.    Ostatní závazky vůči zahraničí     (023 a 024)  177
32.    Peněžní rezervy bank u ČNB          (025)  178
33.    Závazky z poukázek emitovaných ČNB      (026)  179
34.    Ostatní závazky vůči tuzemsku         (027)  180
35.    Rozpočtové příjmy rozpočtu republiky     (293)  181
36.    Ostatní závazky ke státnímu rozpočtu
                      (297 - pas. zůst.)  182
37.    Zúčtování prostředků ČR z minulých let
                  (z 299 - pasívní zůstatek)  183
38.    Emise peněz                  (523)  184
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Pasíva celkem                     185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A.     Závazky vlády ve vztahu k zahraničí     (z 298)  186

B.     Pasíva z agend z pověření ČSOB    (z úč. sk. 25)  187

39.    Kontrolní číslo                    188
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           Podrozvaha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís.             Položka               Čís.       Skutečnost v účetním období
pol.                               řád.    -------------------------------------------
                                         běžném         minulém

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 a               b                 c        7            8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     Potenciální závazky celkem   (z úč. sk. 91 a 93)  189
1.1.    Akcepty směnek a indosamenty od bank (z 913, z 931)  190
1.2.    Akcepty směnek a indosamenty od klientů
                         (z 931, 933)  191
1.3.    Závazky ze záruk        (z úč. sk. 91 a 93)  192

2.     Potenciální úvěrová rizika
                (z úč. sk. 91, 93 a úč. sk. 97)  193
2.1.    Závazky vzešlé ze zástavních obchodů  (977, z 974)  194

3.     Pohledávky z operací s finančními nástroji
                         (úč. sk. 95)  195

4.     Závazky z operací s finančními nástroji
                         (úč. sk. 95)  196

5.     Pohledávky z termínovaných devizových operací
                         (úč. sk. 94)  197

6.     Závazky z termínovaných devizových operací
                         (úč. sk. 94)  198

7.     Pohledávky z ostatních operací     (úč. sk. 97)  199

8.     Závazky z ostatních operací      (úč. sk. 97)  200

9.     Kontrolní číslo                    201
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:        Razítko a podpis       Osoba odpovědná        Osoba odpovědná
               statutárního         za účetnictví         za účetní závěrku
               orgánu            jméno a podpis        jméno a podpis


                              -------------------------------------------------------------
                              tel.:             tel.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.3
                         Výkaz zisků a ztrát
Ministerstvo financí                   bank                    Výkaz zisků a ztrát
České republiky
schváleno č. j. 282/65 785/1995                                      PÚ 2-02
ze dne 9. listopadu 1995                                       -------------------

Účetní jednotka doručí závěrku        k .................... 19....              Název banky:
s doručením daňového přiznání           (v tisících Kč)
za daň z příjmů                                           ..................
                      --------------------------------
1x finančnímu úřadu            Čís. ř. IKF  Rok   IČO               Kód    --------
  (daňovému orgánu)            --------------------------------
  v sídle centrály banky                                      banky:  --------
                      --------------------------------
1x ČNB odboru bankovního                                       Klíč:    ------
  dohledu


                           A. Náklady

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís.             Položka               Čís.       Skutečnost v účetním období
pol.                               řád.    -------------------------------------------
                                         běžném         minulém

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 a               b                 c        1            2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     Náklady na pokladní a mezibankovní operace       1
1.1.    Placené úroky                      2
1.2.    Placené poplatky a provize               3

2.     Náklady na operace s klienty         (612)   4
2.1.    Placené úroky                      5
2.1.1.   Placené úroky klientům z běžných účtů          6
2.1.2.   Placené úroky z termínovaných vkladů          7
2.1.3.   Úroky z úsporných vkladů                8
2.1.4.   Úroky z vkladových certifikátů a pokladních poukázek  9
2.2.    Placené poplatky a provize               10

3.     Náklady na leasing              (613)  11

4.     Náklady na emitované dluhopisy             12
4.1.    Úroky z emitovaných dluhopisů         (614)  13
4.2.    Poplatky a provize                   14

5.     Náklady na operace s cennými papíry      (615)  15
5.1.    Ztráta z prodeje cenných papírů            16
5.1.1.   Ztráta z prodeje cenných papírů s pevným výnosem
      (bez majetkových účastí)                17
5.1.2.   Ztráta z prodeje ostatních cenných papírů
      (bez majetkových účastí)                18
5.2.    Poplatky a provize při operacích s cennými papíry   19

6.     Náklady na devizové operace          (616)  20
6.1.    Úroky ze swapových operací               21
6.2.    Ztráty z nerealizovaných termínových devizových
      operací                        22
6.3.    Kursové ztráty z devizových operací          23
6.4.    Poplatky a provize při devizových operacích      24

7.     Náklady na ostatní operace          (617)  25
7.1.    Poplatky a provize                   26

8.     Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí    (618)  27

9.     Všeobecné provozní náklady       (úč. sk. 63)  28
9.1.    Náklady na zaměstnance            (631)  29
9.1.1.   Mzdy a platy                (z 631)  30
9.1.2.   Ostatní odměny               (z 631)  31
9.2.    Sociální náklady               (632)  32
9.3.    Daně a poplatky                (635)  33
9.4.    Nakupované výkony               (636)  34
9.5.    Odpisy hmotného majetku            (637)  35
9.6.    Odpisy nehmotného majetku           (638)  36

10.    Tvorba rezerv a opravných položek   (úč. sk. 65)  37
10.1.   Tvorba opravných položek        (651 a 654)  38
10.1.1.  Tvorba zákonných opravných položek
      ke klasifikovaným úvěrům          (z 654)  39
10.1.2.  Tvorba opravných položek na konkurz a vyrovnání
                            (z 654)  40
10.1.3.  Tvorba ostatních opravných položek
      ke klasifikovaným úvěrům           (651)  41
10.1.4.  Tvorba opravných položek k cenným papírům       42
10.1.5.  Tvorba opravných položek k majetkovým účastem     43
10.1.6.  Tvorba opravných položek k hmotnému majetku      44
10.1.7.  Tvorba opravných položek k nehmotnému majetku     45
10.2.   Tvorba rezerv osvobozených od daně       (652)  46
10.2.1.  Tvorba rezervy na úvěry           (z 652)  47
10.2.2.  Tvorba rezervy na poskytnuté záruky     (z 652)  48
10.2.3.  Tvorba rezervy na opravy hmotného majetku       49
10.3.   Tvorba ostatních rezerv            (653)  50

11.    Ostatní provozní náklady        (úč. sk. 66)  51
11.1.   Odepsané pohledávky za bankami         (661)  52
11.2.   Odepsané pohledávky za klienty         (662)  53
11.3.   Náklady z převodu majetkových účastí      (665)  54
11.4.   Náklady z převodu ostatního majetku      (666)  55
11.5.   Jiné provozní náklady             (667)  56
11.5.1.  Daň z přidané hodnoty            (z 667)  57

12.    Daň z příjmů z běžné činnosti             58
12.1.   Splatná                 (681 a 685)  59
12.2.   Odložená                    (682)  60

13.    Zisk z běžné činnosti po zdanění       (z 583)  61

14.    Mimořádné náklady               (671)  62

15.    Daň z příjmů z mimořádné činnosti           63
15.1.   Splatná                    (683)  64
15.2.   Odložená                    (684)  65

16.    Zisk z mimořádné činnosti po zdanění     (z 583)  66

17.    Zisk za účetní období            (z 583)  67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Součet          (pol. 1 až 17 mimo 13 a 16)  68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Kontrolní číslo                    69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            B. Výnosy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čís.             Položka               Čís.       Skutečnost v účetním období
pol.                               řád.    -------------------------------------------
                                         běžném         minulém

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 a               b                 c        1            2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     Výnosy z pokladních a mezibankovních činností (711)  70
1.1.    Přijaté úroky                     71
1.2.    Přijaté poplatky a provize               72

2.     Výnosy z operací s klienty          (712)  73
2.1.    Přijaté úroky                     74
2.1.1.   Úroky z úvěrů                     75
2.1.2.   Úroky z debetních zůstatků na běžných účtech      76
2.2.    Přijaté poplatky a provize               77

3.     Výnosy z leasingu               (713)  78

4.     Výnosy z operací s cennými papíry       (715)  79
4.1.    Úroky z cenných papírů s pevným výnosem        80
4.1.1.   Úroky z majetkových účastí s pevným výnosem      81
4.1.2.   Úroky z ostatních cenných papírů s pevným výnosem   82
4.2.    Dividendy z cenných papírů s proměnlivým výnosem    83
4.2.1.   Dividendy z majetkových účastí s proměnlivým výnosem  84
4.2.2.   Dividendy z ostatních cenných papírů s proměnlivým
      výnosem                        85
4.3.    Přijaté poplatky a provize               86
4.4.    Zisk z prodeje cenných papírů             87

5.     Výnosy z devizových operací          (716)  88
5.1.    Úroky ze     swapových operací               89
5.2.    Zisky z ostatních termínových devizových operací    90
5.3.    Kursové zisky z devizových operací           91
5.4.    Přijaté poplatky a provize               92

6.     Výnosy z ostatních operací          (717)  93
6.1.    Přijaté poplatky a provize               94

7.     Výnosy z emise bankovek a mincí        (718)  95

8.     Použití rezerv a opravných položek   (úč. sk. 75)  96
8.1.    Použití opravných položek        (751 a 754)  97
8.1.1.   Použití zákonných opravných položek
      ke klasifikovaným úvěrům                98
8.1.2.   Použití ostatních opravných položek
      ke klasifikovaným úvěrům                99
8.1.3.   Použití opravných položek na konkurz a vyrovnání
                           (ze 754)  100
8.1.4.   Použití opravných položek k cenným papírům      101
8.1.5.   Použití opravných položek k majetkovým účastem    102
8.1.6.   Použití opravných položek k hmotnému majetku     103
8.1.7.   Použití opravných položek k nehmotnému majetku    104
8.2.    Použití rezerv osvobozených od daně      (752)  105
8.2.1.   Použití rezerv na úvěry                106
8.2.2.   Použití rezerv na poskytnuté záruky          107
8.2.3.   Použití rezervy na opravy hmotného majetku      108
8.3.    Použití ostatních rezerv           (753)  109

9.     Ostatní provozní výnosy        (úč. sk. 76)  110
9.1.    Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami   (761)  111
9.2.    Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty   (762)  112
9.3.    Výnosy z převodu majetkových účastí      (765)  113
9.4.    Výnosy z převodu ostatního majetku      (766)  114
9.5.    Jiné provozní výnosy             (767)  115

10.    Ztráta z běžné činnosti po zdanění     (z 583)  116

11.    Mimořádné výnosy               (771)  117

12.    Ztráta z mimořádné činnosti po zdanění   (z 583)  118

13.    Ztráta za účetní období           (z 583)  119
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Součet         (pol. 1 až 13 mimo 10 a 12)  120
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Kontrolní číslo                    121
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne:        Razítko a podpis       Osoba odpovědná        Osoba odpovědná
               statutárního         za účetnictví         za účetní závěrku
               orgánu            jméno a podpis        jméno a podpis


                              -------------------------------------------------------------
                              tel.:             tel.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.4
Příloha [§ 18 odst. 1 písm. c) zákona] obsahuje:
(1) Informace o
a) použitých způsobech oceňování majetku a závazků a cizích měnách a kursech použitých pro přepočet cizích měn na Kč,
b) postupech odpisování hmotného a nehmotného majetku,
c) postupech účtování, jejich změnách, důvodech těchto změn a o peněžních částkách z nich vyplývajících.
(2) Údaje o odloženém daňovém závazku, popř. pohledávce, s uvedením důvodu jejich změn a výše.
(3) Informace o obchodovatelných cenných papírech v členění podle
a) sektorů (stanovených opatřeních ČNB) emitentů těchto papírů,
b) jejich jednotlivých druhů,
c) cenných papírů kótovaných na burze.
Ocenění cenných papírů se uvede v ceně pořízení a tržní ceně (současné hodnotě) na finančním trhu k rozvahovému dni (ke dni sestavení účetní závěrky).
(4) Majetkové účasti v členění podle Čl. II. Obecných ustanovení postupů účtování pro banky. Dále se majetkové účasti uvedou v členění na akcie a podíly podle jednotlivých emitentů s uvedením jejich názvu a sídla, výše majetkové účasti na kapitálu.
(5) Emisi akcií v průběhu roku s uvedením jejich počtu a nominální hodnoty podle druhu, při zvýšení základního jmění se uvede základní jmění upsané nesplacené a nezapsané do obchodního rejstříku.
(6) Druh a výši neprodaných obligací (dluhopisů), jejichž emitentem je banka, v členění podle emisí a částka obligací splatných do 1 roku.
(7) Úvěry poskytnuté bankám a jednotlivým sektorům v členění podle
a) smluvní doby splatnosti na úvěry splatné
aa) do 1 roku,
ab) od 1 roku do 4 let,
ac) nad 4 roky, nestanoví-li mezinárodní právní předpisy členění úvěrů podle doby splatnosti jinak,
b) zbytkové doby splatnosti úvěrů podle písm. a),
c) částky úvěrů podle písm. a) a b) splatné na požádání,
d) částky kreditního zůstatku účtu 133 a částky debetního zůstatku účtu 137 z analytické evidence, která vznikla nesprávným účtováním a s uvedením důvodu vzniklé chyby,
e) druhy a částky záruk nebo jiného zajištění těchto úvěrů (viz Čl. III. Obecných ustanovení postupů účtování pro banky),
f) úvěrů zvláštního charakteru, u kterých se uvede výše úvěru, měna, na kterou úvěr zní, úroková sazba, podmínky podřízenosti a podmínky, které podřízené podmínky mění na kapitál nebo jinou formu závazku.
(8) Přijaté úvěry se člení v rozsahu podle odstavce 7.
(9) Konsorciální úvěry s uvedením rozdělení peněžní účasti, rizika a úroku mezi gestora, účastníky a spoluúčastníky. Tyto informace uvádí pouze gestor.
(10) Ostatní pohledávky a závazky na termín ke klientům se člení podle odstavce 7.
(11) Odpis nepromlčených pohledávek stanovený vnitřním předpisem banky v členění na odepsané pohledávky za bankami a za klienty a případné výnosy z odepsaných pohledávek, a to v členění podle jednotlivých sektorů.
(12) Základnu pro výpočet rezerv osvobozených od daně a zákonných opravných položek, postup výpočtu tvorby těchto rezerv a opravných položek, tituly a jejich výši, na jejichž základě došlo k použití rezerv a opravných položek, stav jednotlivých druhů rezerv ke dni sestavení účetní závěrky.
(13) Rozpis zřizovacích výdajů.
(14) U hmotného a nehmotného majetku se za každou skupinu uvede celková pořizovací cena na začátku období, přírůstky, úbytky, celková pořizovací cena na konci období a oprávky.
(15) Hmotný majetek kupovaný nebo prodávaný na základě leasingu se uvede jako majetek pořízený na úvěr, pokud dochází k následnému přechodu vlastnictví věci na nájemce.
(16) Použití hospodářského výsledku za minulé účetní období a návrh na použití hospodářského výsledku běžného účetního období.
(17) Hodnoty převzaté bankou do správy.
(18) Potenciální závazky a pohledávky v členění na odvolatelné a neodvolatelné (zejména akreditivy, dohody o refinancování).
(19) Všeobecné provozní náklady v členění na:
a) osobní náklady včetně odměn vedení
aa) mzdy a odměny
ab) sociální náklady
ac) odměny členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů podle jednotlivých orgánů,
b) průměrný počet zaměstnanců v běžném účetním období, počet členů dozorčí rady a obchodního vedení banky.
(20) Celkové částky majetku a závazků v cizích měnách přepočtené na Kč.
Příl.5
Rozsah údajů ke zveřejnění z účetní závěrky
Čl. I
Rozvaha (příloha č. 2)
Aktiva
1. Pokladní hotovost, vklady u emisních bank, poštovní šekové účty - pol. 1.1., 1.2., 1.3.
2. Státní pokladniční poukázky a nakoupené pokladní poukázky - pol. 3., 4.
3. Pohledávky za bankami - pol. 2.1., 14., 15.
a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
4. Úvěry bankám - pol. 2.2.
5. Úvěry klientům - pol. 5.
a) splatné na požádání
b) ostatní úvěry
6. Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem určené k obchodování - pol. 6.
7. Akcie a jiné cenné papíry s proměnlivým výnosem určené k obchodování - pol. 7.
8. Majetkové účasti s podstatným vlivem - pol. 10. minus pol. 10.1.1. minus 10.2.1.
9. Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem - pol. 11. minus 11.1.1. minus 11.2.1.
10. Nehmotný majetek - pol. 16., 18.2.
11. Hmotný majetek - pol. 17., 18.1., 19.
a) pozemky a budovy - pol. 17.1.1.
b) ostatní
12. Akcionáři a společníci - pol. 12.
13. Vlastní akcie - pol. 13.
14. Ztráta za účetní období - pol. 28.
15. Ostatní aktiva - všechny ostatní položky, které nejsou uvedeny v položkách 1. - 13. této přílohy.
Aktiva celkem (součet pol. 1. až 14.)
Pasíva
1. Závazky k bankám - pol. 1., 2., 8.1.
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
2. Závazky ke klientům - pol. 3., 5., 8.2.
a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
3. Vkladové certifikáty a pokladní poukázky - pol. 4.
4. Emise obligací a obdobných dluhopisů - pol. 7.
5. Rezervy - pol. 9.
6. Základní jmění - pol. 10.
7. Kapitálové fondy - pol. 12., 13.
8. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku - pol. 15., 16.
a) rezervní fondy - pol. 15.
b) ostatní - pol. 16.
9. Převedený hospodářský výsledek - pol. 17.
10. Zisk účetního období - pol. 27.
11. Ostatní pasíva - všechny ostatní položky, které nebyly uvedeny v položkách 1. - 10. této přílohy.
Pasíva celkem (součet pol. 1. - 9.)
Podrozvaha
1. Závazky z akceptů a indosamentů, jiných písemných závazků, hodnoty dané jako záruky - pol. 1.
a) k bankám
b) ke klientům
2. Úvěrová rizika - pol. 2.
a) závazky ze zástavních operací
b) ostatní
Čl. II
Výkaz zisků a ztrát (příloha č. 3)
1. Přijaté úroky - pol. B. 1.1., B. 2.1., B. 4.1.2., B. 5.1.
2. Placené úroky - pol. A. 1.1., A. 2.1., A. 4.1., A. 6.1.
3. Výnosy z cenných papírů s proměnlivým výnosem - pol. B. 4.2.2.
4. Výnosy z majetkových účastí - pol. B. 4.1.1., B. 4.2.1.
5. Výnosy z poplatků a provizí - pol. B. 1.2., B. 2.2., B. 4.3., B. 5.4., B. 6.1.
6. Placené poplatky a provize - pol. A. 1.2., A. 2.2., A. 4.2., A. 5.2., A. 6.4., A. 7.1.
7. Zisk (ztráta) z finančních operací - pol. B. 4.4., B. 5.2., B. 5.3., B. 6. minus B. 6.1., pol. B.8.1.4. minus (pol. A. 5.1., A. 6.2., A. 6.3., A. 7. minus A. 7.1., A. 10.1.4.)
8. Výnosy z finančního leasingu - pol. B. 3.
9. Ostatní výnosy - pol. B. 8.1.6., B. 8.1.7., B. 8.2.3., B. 9.
10. Všeobecné provozní náklady - pol. A. 9. minus A. 9.5. minus A. 9.6.
11. Odpisy a tvorba opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku - pol. A. 9.5., A. 9.6., A. 10.1.6., A. 10.1.7., A. 10.2.4.
12. Náklady na finanční leasing - pol. A. 3.
13. Ostatní provozní náklady - pol. A. 11., pol. A. 12.
14. Tvorba rezerv a opravných položek k úvěrům - pol. A. 10.1.1., A. 10.1.2., A. 10.1.3., A. 10.2. minus A. 10.2.3.
15. Použití rezerv a opravných položek k úvěrům - pol. B. 8.1.1., B. 8.1.2., B. 8.1.3., B. 8.2. minus B. 8.2.3.
16. Tvorba rezerv a opravných položek k majetkovým účastem - pol. A. 10.1.5.
17. Použití rezerv a opravných položek k majetkovým účastem - pol. B. 8.1.5.
18. Tvorba ostatních rezerv a opravných položek - pol. A. 10.3.
19. Použití ostatních rezerv a opravných položek - pol. B. 8.3.
20. Mimořádné výnosy - pol. B. 11.
21. Mimořádné náklady - pol. A. 14.
22. Zisk/ztráta za účetní období - pol. A. 17. (B. 13).
1) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
3) Opatření MF ČR č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993, ve znění pozdějších předpisů.