Opatření ze dne 21.12.1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele

17.1.1996 | Sbírka:  281/71 701/95 | Částka:  4/1996ASPI
281/71 701/95
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 20.prosince 1995,
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele
Změna: 281/80 380/1996
Změna: 281/24 015/1998
Změna: 281/119 365/2000
Referent:
Ing.Ryneš,
tel.24542528
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění zákona č. 117/1994 Sb., (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví základní pravidla pro sestavení a předkládání účetní závěrky pro podnikatele, vzory a vysvětlivky k vyplňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát, obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce a obsah zveřejňovaných údajů z účetní závěrky.
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č.j. V/20.100/1992 ze dne 15. července 1992 (dále jen "podnikatelé") ve znění pozdějších změn a doplňků.1)
(3) Základní pravidla pro sestavení a předkládání účetní závěrky pro podnikatele, obsah zveřejňovaných údajů z účetní závěrky, vzory a vysvětlivky k vyplňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce jsou stanoveny v přílohách tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.2)
(2) Účetní jednotky postupují podle tohoto opatření již při účetní závěrce za rok 1995.
(3) Tímto opatřením se zrušují:
a) opatření č.j. V/1-31.388/1992, (registrováno v částce 21/1993),
b) opatření č.j. 281/23.655/1993 (registrováno v částce 44/1993),
c) opatření č.j. 281/73.574/1993 (registrováno v částce 3/1994),
d) opatření č.j. 281/64.287/1994 (registrováno v částce 71/1994),
e) opatření č.j.281/50.550/1993 (registrováno v částce 61/1993),
f) opatření č.j. 281/65.550/94 (registrováno v částce 72/1994).
(4) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1996.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Příl.1
Základní pravidla pro sestavení a předkládání účetní závěrky pro podnikatele a pro stanovení obsahu zveřejňovaných údajů z účetní závěrky
Čl. I
Účetní závěrka
(1) Podnikatelé sestavují rozvahu, výkaz zisků a ztrát v plném nebo zkráceném rozsahu a přílohu v souladu s § 19 odstavce 1 a 2 zákona.
(2) Rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu sestavují a předkládají podle dále uvedených vzorů podnikatelé, kteří mají povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem 3) a zveřejňovat údaje z ní.4)
(3) Zkrácenou rozvahu a výkaz zisků a ztrát mohou sestavovat a předkládat podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky, pokud se podnikatel nerozhodne sestavovat a předkládat rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu.
(4) Struktura a obsah rozvahy a výkazu zisků a ztrát jsou vymezeny schválenými vzory (viz příloha 2, čl. VIII až XI) 5) a vysvětlivkami k jejich vyplňování (viz příloha 2 čl.IV až VII).
(5) Obsah přílohy je vymezen přílohou 3 tohoto opatření.
(6) Účetní závěrka vč. přílohy se v jednom vyhotovení předkládá vždy současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu; neplatí v případech sestavování mezitímní účetní závěrky.
Veřejná obchodní společnost předkládá účetní závěrku vč. přílohy v jednom vyhotovení příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud všichni společníci veřejné obchodní společnosti mají ve smyslu § 40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání, může veřejná obchodní společnost předložit účetní závěrku podle výše zmíněných předkládacích cest rovněž v této prodloužené lhůtě.
(7) Podnikatelé, kteří zahájili svoji podnikatelskou činnost nebo vstoupili do likvidace v běžném roce, uvádějí v rozvaze, ve sloupci 4 Minulé účetní období (Netto) a ve sloupci 6 Stav v minulém účetním období, údaje zahajovací rozvahy a ve výkazu zisků a ztrát údaje za minulé účetní období nevyplňují.
Čl. II
zrušen
Příl.2
Vzory rozvahy, výkazu zisků a ztrát a vysvětlivky k jejich vyplňování
Čl. I
Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
(1) Účetní jednotka vyplní u rozvahy a výkazu zisků a ztrát předtištěné záhlaví (hlavičku účetního výkazu).
(2) Identifikační číslo organizace (IČO) se vyplňuje na základě jeho přidělení orgánem oprávněným přidělovat IČO.
(3) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se sestavují v peněžních jednotkách české měny, měrnou jednotkou jsou celé tisíce Kč.
(4) Názvy a náplň položek (řádek) rozvahy a výkazu zisků a ztrát navazují přímo na příslušné účty a jejich náplň podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č.j. V/20.100/92 ve znění změn a doplňků.
(5) Údaje představují v případě rozvahy stavy k poslednímu dni vykazovaného účetního období, v případě výkazu zisků a ztrát částky narůstajícím způsobem od začátku účetního období do jeho konce, popř. do dne sestavení výkazu zisků a ztrát.
(6) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se vyhotovuje a předkládá buď v plném nebo zkráceném rozsahu (viz příloha 1, Čl. I odst. 1 až 3) na schválených vzorech rozvahy a výkazu zisku a ztrát,pokud nebude s příjemci výkazů dohodnuto jinak.
(7) Účetní jednotky vyplňují rozvahu a výkaz zisků a ztrát ve všech řádcích, včetně kontrolních čísel, bez zřetele na podtisky některých řádků. V případě nevyplněného řádku se tento řádek neproškrtává, nevpisují se do něho nuly nebo jiná znaménka.
(8) Není přípustné rozdělovat řádky na horní a dolní polovinu nebo vpisovat číselné údaje mezi řádky, popř. do textu.
(9) Do kontrolního čísla se uvádí algebraický součet všech hodnotových údajů na příslušných řádcích uvedených ve vysvětlivkách, tj. i za součtové řádky.
(10) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát musí být podepsány odpovědnými osobami, tzn. u právnické osoby statutárním orgánem, u fyzické osoby touto osobou.
(11) Údaje pro sestavování rozvahy a výkazu zisků a ztrát se čerpají ze zůstatků
a) syntetických účtů
b) skupinových syntetických účtů (syntetické účty končící nulou)
c) analytických účtů (dále jen "A")
Čl. II
Obecné vysvětlivky k rozvaze
(1) Ve sloupci 1 (Brutto) se uvádějí aktiva v plné hodnotě nekrácené o opravné položky a oprávky k dlouhodobému majetku.
(2) Ve sloupci 2 (Korekce) se uvádějí opravné položky a oprávky k dlouhodobému majetku se znaménkem minus.
(3) Ve sloupci 3 (Netto) se uvádí součet sloupců 1 a 2.
(4) Ve sloupci 4 se uvádí netto stav aktiv minulého účetního období s výjimkou odst. 7, článku I, přílohy č. 1.
(5) Ve sloupci 5 se uvádějí stavy pasív za sledované účetní období.
(6) Ve sloupci 6 se uvádějí stavy pasív za minulé účetní období s výjimkou odst. 7, článku I, přílohy č. 1.
(7) V případech, kdy na účtu je zachycována pohledávka i závazek (např. účet 336,343), v rozvaze se uvede výsledné saldo syntetického účtu v aktivech nebo v pasívech. Obdobně platí též pro kontokorentní účty.
(8) Pohledávky a závazky včetně úvěrů se v rozvaze vykazují podle zůstatkové doby jejich splatnosti ke dni sestavení účetní závěrky, nikoliv podle sjednané doby splatnosti při vzniku pohledávky a závazků.
Čl. III
Obecné vysvětlivky k výkazu zisků a ztrát
(1) Ve sloupci 1 se uvádějí skutečné částky nákladů a výnosů za sledované účetní období.
(2) Ve sloupci 2 se uvádějí skutečné částky nákladů a výnosů za minulé účetní období s výjimkou odst. 7, článku I, přílohy č. 1.
Čl. IV
Vysvětlivky k rozvaze sestavované v plném rozsahu
Ve sloupci 1 a 2 jsou uvedeny syntetické účty a analytické účty (A), z nichž se čerpají příslušné údaje v aktivech a pasívech
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------
                                                Minulé účet-
  označ     A K T I V A            řád.      Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
   a        b               c   1         2      3      4
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

      AKTIVA CELKEM            001   ř.02+03+28+55=ř.61
 A.    Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002   353

 B.    Stálá aktiva             003   ř.04+12+22

 B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek      004   součet ř.05 až 11
 B.I.1.  Zřizovací výdaje           005   011      -/071,091A/
   2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006   012      -/072,091A/
   3.  Software               007   013      -/073,091A/
   4.  Ocenitelná práva           008   014      -/074,091A/
   5.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   009   018,019    -/078,079,091A/
   6.  Nedokončené nehmotné investice    010   041      -093
   7.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý    011
      nehmotný majetek                051       -095A


 B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek       012   součet ř. 13 až 21
 B.II.1.  Pozemky                013   031      -092A
    2.  Stavby                014   021      -/081,092A/
    3.  Samostatné movité věci a soubory   015   022      -/082,092A
      movitých věcí
    4.  Pěstitelské celky trvalých porostů  016   025      -/085,092A/
    5.  Základní stádo a tažná zvířata    017   026      -/086,092A/
    6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek    018   028,029,032  -/088,089,092A/
    7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019   042      -094
    8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý    020   052      -095A
      hmotný majetek
    9.  Opravná položka k nabytému majetku  021   +/-097     -/+098


 B.III.  Dlouhodobý finanční majetek      022   součet ř.23 až 27
 B.III.1. Podílové cenné  papíry a  vklady
      v  podnicích s rozhodujícím vlivem 023   061      -096A
    2. Podílové cenné papíry a vklady    024
      v podnicích s podstatným vlivem        062      -096A
    3. Ostatní dlouhodobé cenné       025
      papíry a vklady                063      -096A
    4. Půjčky podnikům ve skupině      026   066      -096A
    5. Jiný dlouhodobý finanční majetek   027   067,069    -096A
 C.    Oběžná aktiva             028   ř.29+36+42+51

 C.I.   Zásoby                029   součet ř.30 až 35
 C.I.1.  Materiál               030   112,119    -191
   2.  Nedokončená výroba a polotovary    031   121,122    -/192,193/
   3.  Výrobky                032   123      -194
   4.  Zvířata                033   124      -195
   5.  Zboží                 034   132,139    -196
   6.  Poskytnuté zálohy na zásoby      035   314A      -391A

 C.II.   Dlouhodobé pohledávky         036   součet ř. 37 až 41
 C.II.1.  Pohledávky z obchodního styku     037   311A,312A,   -391A
                              313A,314A,
                              315A,
    2.  Pohledávky ke společníkům a sdružení 038   354A,355A,   -391A
                              358A,
    3.  Pohledávky v podnicích        039
      s rozhodujícím vlivem             351A      -391A

    4.  Pohledávky v podnicích        040
      s podstatným vlivem              351A      -391A
    5.  Jiné pohledávky            041   335A,375A,   -391A
                              378A

 C.III.  Krátkodobé pohledávky         042   součet ř. 43 až 50
 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku     043   311A,312A,   -391A
                             313A,314A,
                             315A
    2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 044   354A,355A,
                             358A,398A    -391A
    3. Sociální zabezpečení         045   336A      -391A
    4. Stát-daňové pohledávky        046   341,342,343,
                             345,      -391A
    5. Odložená daňová pohledávka      047   371       -391A
    6. Pohledávky v podnicích        048
      s rozhodujícím vlivem             351A      -391A
    7. Pohledávky v podnicích        049
      s podstatným vlivem              351A      -391A
    8. Jiné pohledávky            050   335A,373, 375A, -391A
                             377A,378A

 C.IV.   Finanční majetek           051   součet ř. 52 až 54
 C.IV. 1. Peníze                052   211,213,+/-261
    2. Účty v bankách            053   221A,222
    3. Krátkodobý finanční majetek      054   251,253, 256  -/291,293/
 D.    Ostatní aktiva -           055   součet ř.56 a 60
      - přechodné účty aktiv
 D.I.   Časové rozlišení           056   součet ř.57 až 59
 D.I.1.  Náklady příštích období        057   381, 382
   2.  Příjmy příštích období        058   385
   3.  Kursové rozdíly aktivní        059   386
 D.II.   Dohadné účty aktivní         060   388

      Kontrolní číslo            999   součet ř. 01 až 60

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
                               Stav v běžném   Stav v minulém
                               účetním období  účetním období
 označ  P A S I V A              řád.
  a      b                 c         5         6
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------

     PASIVA CELKEM            061      ř. 62+79+105=ř.01
A.    Vlastní kapitál            062      ř.63+66+71+75+78

A.I.   Základní kapitál           063      ř.64+65
A.I.1.  Základní kapitál           064       411 nebo 491
A.I.2.  Vlastní akcie a vlastní obchodní
     podíly                065       /-/ 252
A.II.  Kapitálové fondy           066      součet ř. 67 až 70
A.II.1. Emisní ažio              067       412
   2. Ostatní kapitálové fondy       068       413
   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069      +/-414
                        070
A.III.  Fondy ze zisku            071      ř.72+73+74
A.III.1. Zákonný rezervní fond         072       421
   2. Nedělitelný fond           073       422
   3. Statutární a ostatní fondy      074       423,427

A.IV.  Hospodářský výsledek minulých let   075      ř.76+77
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let    076       428
   2. Neuhrazená ztráta minulých let    077       /-/429

A.V.   Hospodářský výsledek         078      ř.01-(+63+66+71+75+79+105)=
     běžného účetního období /+ - /           =ř. 60 (sloupec 1) výkazu Výsledovka Úč Pod 2-01

B.    Cizí zdroje              079      ř.80+84+91+101

B.I.   Rezervy                080      ř.81+82+83
B.I.1.  Rezervy zákonné            081       451
  2.  Rezerva na kursové ztráty       082       454
  3.  Ostatní rezervy            083       459
    
B.II.  Dlouhodobé závazky          084      součet ř.85 až 90
B.II.1. Závazky k podnikům          085
     s rozhodujícím vlivem                  471A
   2. Závazky k podnikům          086        471A
     s podstatným vlivem
   3. Dlouhodobé přijaté zálohy       087        475A
   4. Emitované dluhopisy          088        473A,/-/255A
   5. Dlouhodobé směnky k úhradě      089        478A
   6. Jiné dlouhodobé závazky        090        474A,479A,


B.III.  Krátkodobé závazky          091      součet ř.92 až 100
B.III.1. Závazky z obchodního styku      092        321,322,324,325,326,
                                 327,475A,478A,479A
   2. Závazky ke společníkům a sdružení   093        364,365,366,
                                 367,368,398A
                                 478A,479A
   3. Závazky k zaměstnancům        094        331,333,479A
   4. Závazky ze sociálního zabezpečení   095        336A,479A
   5. Stát - daňové závazky a dotace    096        341,342,343,
                                 345,346,347
   6. Odložený daňový závazek        097        371
   7. Závazky k podnikům          098
     s rozhodujícím vlivem                  361A,471A
   8. Závazky k podnikům          099
     s podstatným vlivem                   361A,471A
   9. Jiné závazky              100       374,377A,379,
                                 474A,479A
B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci       101      součet ř.102 až 104
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé       102       461A
   2. Běžné bankovní úvěry          103       221A,231,232,461A
   3. Krátkodobé finanční výpomoci      104       241,249,473A,
                                 /-/255A

C.    Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 105     ř.106+110

C.I.   Časové rozlišení            106     součet ř. 107 až 109
C.I.1.  Výdaje příštích období         107       383
  2.  Výnosy příštích období         108       384
  3.  Kursové rozdíly pasívní        109       387

C.II.  Dohadné účty pasívní          110       389

     Kontrolní číslo            999     součet ř. 61 až 110
-------------------------------
Poznámky
Sloupec č. 1 "brutto" označuje ocenění jednotlivých majetkových složek aktiv na příslušných účtech aktiv.
Sloupec č. 2 "korekce" označuje oprávky (účtové skupiny 07 a 08 a účet 098) a opravné položky (příslušné účty v účtových skupinách 09, 19, 29, 39) - tyto účty se odečítají.
Sloupec č. 3 "netto" označuje součet sloupců č. 1 a 2 (brutto stav plus korekce).
Čl. V
Vysvětlivky k výkazu zisků a ztrát sestavovanému plném rozsahu
Ve sloupci 1 jsou uvedeny syntetické účty, z nichž se čerpají příslušné údaje o nákladech a výnosech.
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
 Označení    T E X T                 Číslo       Skutečnost v účetním období
                             řád.       sledovaném       minulém
  a        b                  c          1           2
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
 I.     Tržby za prodej zboží            01        604
 A.     Náklady vynaložené na prodané zboží     02        504

 +     Obchodní marže               03        ř.01-02

 II.    Výkony                   04        ř.05+06+07
 II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05        601,602
   2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob     06        (+/- účty účtové
       vlastní výroby                        skupiny 61)
   3.   Aktivace                  07        (účtová skupina 62)
 B.     Výkonová spotřeba              08        ř.09+10
 B.1.    Spotřeba materiálu a energie        09        501 až 503
 B.2.    Služby                   10        (účtová skupina 51)

 +     Přidaná hodnota               11        ř.03+04-08

 C.     Osobní náklady               12        součet ř.13 až 16
 C.1.    Mzdové náklady               13         521,522
 C.2.    Odměny členům orgánů společnosti      14         523
       a družstva
 C.3.    Náklady na sociální zabezpečení       15         524,525,526
 C.4.    Sociální náklady              16         527,528
 D.     Daně a poplatky               17         (účtová skupina 53)
 E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného  18         551
       majetku
 III.    Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    19         641,642
       a materiálu
 F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého   20
       majetku a materiálu                      541,542
 IV.    Zúčtování rezerv a časového rozlišení    21
       provozních výnosů                       652,654,655
 G.     Tvorba rezerv a časového rozlišení     22
       provozních nákladů                       552,554,555
 V.     Zúčtování opravných položek do       23
       provozních výnosů                       657,658,659
 H.     Zúčtování opravných položek do       24
       provozních nákladů                       557,558,559
 VI.    Ostatní provozní výnosy           25         644,646,648
 I.     Ostatní provozní náklady          26         543 až 546, 548
 VII.    Převod provozních výnosů          27         ( - ) 697
 J.     Převod provozních nákladů          28         ( - ) 597

 *     Provozní hospodářský výsledek       29         ř.11-12-17-18+19-20+21
                                      -22+23-24+25-26+(-27)-(-28)
 VIII.   Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů   30         661
 K.     Prodané cenné papíry a vklady        31         561
 IX.    Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  32         ř.33+34+35
 IX.1.   Výnosy z cenných papírů a vkladů v     33
       v podnicích ve skupině                     665A
   2.   Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných   34
       papírů a vkladů                        665A
   3.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 35         665A
       majetku
 X.     Výnosy z krátkodobého finančního      36
       majetku                            666
 XI.    Zúčtování rezerv do finančních výnosů    37         674
 L.     Tvorba rezerv na finanční náklady      38         574
 XII.    Zúčtování opravných položek do finančních  39
       výnosů                             679
 M.     Zúčtování opravných položek do finančních  40
       nákladů                            579
 XIII.   Výnosové úroky               41         662
 N.         Nákladové úroky               42         562
 XIV.    Ostatní finanční výnosy           43         663,668
 O.     Ostatní finanční náklady          44         563,568
 XV.    Převod finančních výnosů          45         ( - ) 698
 P.     Převod finančních nákladů          46         ( - ) 598

 *     Hospodářský výsledek z finančních operací  47         ř.30-31+32+36+37-38+39
                                      -40+41-42+43-44+(-45)-(-46)
 R.     Daň z příjmů za běžnou činnost       48         ř. 49+50
 R.1.    - splatná                  49         591,595
  2.    - odložená                 50         592

                             51

 **     Hospodářský výsledek za běžnou činnost   52         ř.29+47-48

 XVI.    Mimořádné výnosy              53         (účtová skupina 68)
 S.     Mimořádné náklady              54         (účtová skupina 58)
 T.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti      55         ř. 56+57
 T.1.    - splatná                  56         593
  2.    - odložená                 57         594

 *     Mimořádný hospodářský výsledek       58         ř.53-54-55

 U.     Převod podílu na hospodářském výsledku   59
       společníkům(+/-)                        596

 ***    Hospodářský výsledek za účetní období(+/-) 60         ř.52+58-59
       Hospodářský výsledek před zdaněním(+/-)   61         ř.29+47+53-54

       Kontrolní číslo               99         součet ř. 01 až 61
Pozn. Písmeno - označuje náklady, Římská číslice - označuje výnosy
Výkaz zisků a ztrát je uspořádán stupňovitě, tzn., že součty za jednotlivé stupně hospodářského výsledku (označeny jednou hvězdičkou) jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi jednotlivými výnosovými a nákladovými položkami.
Označení a mezisoučty:
+ /plus/ Rozdílová položka s ekonomickým významem
* Označení jednotlivých stupňů celkového hospodářského výsledku a daně z příjmů, tzn.
* provozní hosp. výsledek
* finanční hosp. výsledek
* mimořádný hosp. výsledek
** Hospodářský výsledek z běžné činnosti (součet provozního a finančního hospodářského výsledku po odpočtu daně z příjmů za běžnou činnost)
*** Celkový "Hospodářský výsledek za účetní období", součet běžného a mimořádného hospodářského výsledku
Čl. VI
Vysvětlivky k rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu
Ve sloupci 1 a 2 jsou uvedeny syntetické účty a analytické účty (A), z nichž se čerpají příslušné údaje o aktivech a pasívech
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
                                                 Minulé účet-
 označ.  A K T I V A            řád.         Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
  a      b                c      1         2      3      4
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------

     AKTIVA CELKEM            001    ř.02+03+21+48=ř.054
A.    Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002    353

B.    Stálá aktiva             003    ř.04+05+13+14+15

B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek     004    010      -/070,091A/
B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek      005    součet ř.06 až 12
B.II.1. Pozemky               006    031      -092A
   2. Stavby                007    021      -/081,092A/
   3. Samostatné movité věci a soubory   008    022      -/082,092A/
     movitých věcí
   4. Pěstitelské celky trvalých porostů  009    025      -/085,092A/
   5. Základní stádo a tažná zvířata    010    026      -/086,092A/
   6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek    011    028,029,    -/088,089,
                             032,       092A/
   7. Opravná položka k nabytému majetku  012    +/-097     -/+098
B.III.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný   013
     a hmotný majetek                040      -/093,094/
B.IV.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý   014
     nehmotný a hmotný majetek            050      -095

B.V.   Dlouhodobý finanční majetek     015    součet ř. 16 až 20
B.V.1.  Podílové cenné  papíry a  vklady 016
     v  podnicích s rozhodujícím vlivem      061      -096A
  2.  Podílové cenné papíry a vklady   017
     v podnicích s podstatným vlivem         062      -096A
  3.  Ostatní dlouhodobé cenné       018
     papíry a vklady                 063      -096A
  4.  Půjčky podnikům ve skupině      019    066      -096A
  5.  Jiný dlouhodobý finanční majetek   020    067,069    -096A
C.    Oběžná aktiva            021    ř.22+29+35+44

C.I.   Zásoby                022    součet ř.23 až 28
C.I.1.  Materiál               023    112,119    -191
  2.  Nedokončená výroba a polotovary   024    121,122    -(192,193)
  3.  Výrobky               025    123      -194
  4.  Zvířata               026    124      -195
  5.  Zboží                027    132,139    -196
  6.  Poskytnuté zálohy na zásoby     028    314A      -391A

C.II.  Dlouhodobé pohledávky        029    součet ř.30 až 34
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku    030    311A,312A,   -391A
                             313A,314A,
                             315A,
   2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 031    354A,355A,   -391A
                             358A,

   3. Pohledávky v podnicích        032
     s rozhodujícím vlivem              351A      -391A

   4. Pohledávky v podnicích        033
     s podstatným vlivem               351A      -391A
   5. Jiné pohledávky           034    335A,375A,   -391A
                             378A
C.III.  Krátkodobé pohledávky        035    součet ř. 36 až 43
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku    036    311A,312A,   -391A
                            313A,314A,
                            315A
   2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 037    354A,355A,
                            358A,398A    -391A
   3. Sociální zabezpečení         038    336A      -391A
   4. Stát-daňové pohledávky        039    341,342,343,
                            345,      -391A
   5. Odložená daňová pohledávka          040    371       -391A
   6. Pohledávky v podnicích        041
     s rozhodujícím vlivem             351A      -391A
   7. Pohledávky v podnicích        042
     s podstatným vlivem              351A      -391A
   8. Jiné pohledávky           043    335A,373,375A, -391A
                            377A,378A

C.IV.  Finanční majetek           044    součet ř. 45 až 47
C.IV. 1. Peníze                045    210,+/-261
   2. Účty v bankách            046    221A,222
   3. Krátkodobý finanční majetek     047    251,253,256   -/291,293/
D.    Ostatní aktiva -           048    ř.49+53
     - přechodné účty aktiv
D.I.   Časové rozlišení           049    součet ř. 50 až 52
D.I.1.  Náklady příštích období       050    381, 382
  2.  Příjmy příštích období        051    385
  3.  Kursové rozdíly aktivní       052    386
D.II.  Dohadné účty aktivní         053    388

     Kontrolní číslo           999    součet ř.01 až 53

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                               Stav v běžném   Stav v minulém
                               účetním období  účetním období
 označ  P A S I V A              řád.
  a      b                 c         5         6
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

     PASIVA CELKEM               054     55+72+98=ř.01
A.    Vlastní kapitál              055     56+59+64+68+71

A.I.   Základní kapitál              056     411 nebo 491
                          057
                          058

A.II.  Kapitálové fondy              059     součet ř.60 až 63
A.II.1. Emisní ažio                060     412
   2. Ostatní kapitálové fondy          061     413
   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku   062     +/-414
                          063
A.III.  Fondy ze zisku               064     ř.65+66+67
A.III.1. Zákonný rezervní fond           065     421
   2. Nedělitelný fond              066     422
   3. Statutární a ostatní fondy         067     423,427

A.IV.  Hospodářský výsledek minulých let     068     ř.69+70
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let       069     428
   2. Neuhrazená ztráta minulých let       070     /-/429

A.V.   Hospodářský výsledek            071     ř.01-(+56+59+64+68+072+098)
     běžného účetního období /+ - /             =ř.45 (sloupec 1) výkazu Výsledovka Úč PodZ 2-01


B.    Cizí zdroje                072     73+77+84+94

B.I.   Rezervy                  073     ř.74+75+76
B.I.1.  Rezervy zákonné              074     451
  2.  Rezerva na kursové ztráty         075     454
  3.  Ostatní rezervy              076     459

B.II.  Dlouhodobé závazky             077     součet ř.78 až 83
B.II.1. Závazky k podnikům             078
     s rozhodujícím vlivem                  471A
   2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem   079     471A
   3. Dlouhodobé přijaté zálohy         080     475A
   4. Emitované dluhopisy            081     473A,/-/255A
   5. Dlouhodobé směnky k úhradě         082     478A
   6. Jiné dlouhodobé závazky          083     474A,479A,


B.III.  Krátkodobé závazky             084     součet ř.85 až 93
B.III.1. Závazky z obchodního styku         085     321,322,324,325,
                                 326,327,475A
                                 478A,479A
   2. Závazky ke společníkům a sdružení     086     364,365,366,
                                 367,368,398A,
                                 478A,479A
   3. Závazky k zaměstnancům           087     331,333,479A
   4. Závazky ze sociálního zabezpečení     088     336A,479A
   5. Stát - daňové závazky a dotace       089     341,342,343,
                                 345,346,347
   6. Odložený daňový závazek          090     371
   7. Závazky k podnikům             091
     s rozhodujícím vlivem                  361A,471A
   8. Závazky k podnikům             092
     s podstatným vlivem                   361A,471A
   9. Jiné závazky                093     374,377A,379,
                                 474A,479A
B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci         094     ř.95+96+97
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé         095     461A
   2. Běžné bankovní úvěry            096     221A,231,232,461A
   3. Krátkodobé finanční výpomoci        097     241,249,473A
                                 /-/255A

C.    Ostatní pasíva - přechodné účty pasív   098     ř.99+103

C.I.   Časové rozlišení              099     ř.100+101+102
C.I.1.  Výdaje příštích období           100     383
  2.  Výnosy příštích období           101     384
  3.  Kursové rozdíly pasívní           102     387

C.II.  Dohadné účty pasívní            103     389

     Kontrolní číslo               999     součet ř.54 až 103

--------------------------------
Poznámky
Sloupec č. 1 "brutto" označuje ocenění jednotlivých majetkových složek aktiv na příslušných účtech aktiv.
Sloupec č. 2 "korekce" označuje oprávky (účtové skupiny 07 a 08 a účet 098) a opravné položky (příslušné účty v účtových skupinách 09, 19, 29, 39) - tyto účty se odečítají.
Sloupec č. 3 "netto" označuje součet sloupců č. 1 a 2 (brutto stav plus korekce).
Čl. VII
Vysvětlivky k výkazu zisku a ztrát sestavovanému ve zkráceném rozsahu
Ve sloupci 1 jsou uvedeny syntetické účty, z nichž se čerpají příslušné údaje o nákladech a výnosech.
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

 Označení    T E X T                 Číslo    Skutečnost v účetním období
                              řád.     sledovaném       minulém
   b        c                   a        1           2
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
  I.     Tržby za prodej zboží            01      604
  A.     Náklady vynaložené na prodané zboží     02      504

  +     Obchodní marže                03      ř.01-02

  II.    Výkony                    04      ř.05+06+07
  II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  05      600,
   2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob     06      (+/- 610)
       vlastní výroby
   3.   Aktivace                   07      620
  B.     Výkonová spotřeba              08      ř.09+10
  B.1.    Spotřeba materiálu a energie         09      500
  B.2.    Služby                    10      510

  +     Přidaná hodnota               11      ř.03+04-08

  C.     Osobní náklady                12      520

  D.     Daně a poplatky               13      530
  III.    Jiné provozní výnosy                 14      640
  E.     Jiné provozní náklady            15      540
  F.     Odpisy dlouhodobého nehmotného        16      551
       a hmotného majetku
  IV.    Zúčtování rezerv a časového rozlišení    17
       provozních výnosů                     652,654,655
  G.     Tvorba rezerv a časového rozlišení      18
       provozních nákladů                     552,554,555
  V.     Zúčtování opravných položek do        19
       provozních výnosů                     657,658,659
  H.     Zúčtování opravných položek do        20
       provozních nákladů                     557,558,559
  VI.    Převod provozních výnosů           21      ( - ) 697
  I.     Převod provozních nákladů          22      ( - ) 597

  *     Provozní hospodářský výsledek        23      ř.11-12-13+14-15-16
                                     +17-18+19-20+(-21)-(-22)

  VII.    Finanční výnosy               24      660
  J.     Finanční náklady               25      560
  VIII.   Zúčtování rezerv do finančních výnosů    26      674
  K.     Tvorba rezerv na finanční náklady      27      574
  IX.    Zúčtování opravných položek do finančních  28
       výnosů                           679
  L.     Zúčtování opravných položek do finančních  29
       nákladů                          579
  X.     Převod finančních výnosů           30      ( - ) 698
  M.     Převod finančních nákladů          31      ( - ) 598

  *     Hospodářský výsledek z finančních operací  32      ř. 24-25+26-27
                                     +28-29+(-30)-(-31)

  N.     Daň z příjmů za běžnou činnost        33      ř.34+35
  N.1.    - splatná                  34      591,595
   2.    - odložená                  35      592

                              36
  **     Hospodářský výsledek za běžnou činnost    37      ř. 23+32-33

  XI.    Mimořádné výnosy               38      680
  O.     Mimořádné náklady              39      580
  P.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti      40      ř.41+42
  P.1.    - splatná                  41      593
   2.    - odložená                  42      594

  *     Mimořádný hospodářský výsledek        43      ř. 38-39-40

  R.     Převod podílu na hospodářském výsledku    44
       společníkům (+/-)                     596

  ***    Hospodářský výsledek za účetní období(+/-)  45      ř.37+43-44

       Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)   46      ř.23+32+38-39

       Kontrolní číslo               99      součet ř. 01 až 46

Poznámka: Písmeno - označuje náklady, Římská číslice - označuje výnosy
Výkaz zisků a ztrát je uspořádán stupňovitě, tzn., že součty za jednotlivé stupně hospodářského výsledku (označeny jednou hvězdičkou) jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi jednotlivými výnosovými a nákladovými položkami.
Označení a mezisoučty:
+ /plus/ Rozdílová položka s ekonomickým významem
* Označení jednotlivých stupňů celkového hospodářského výsledku a daně z příjmů, tzn.
* provozní hosp. výsledek
* finanční hosp. výsledek
* mimořádný hosp. výsledek
** Hospodářský výsledek z běžné činnosti (součet provozního a finančního hospodářského výsledku po odpočtu daně z příjmů za běžnou činnost)
*** Celkový "Hospodářský výsledek za účetní období", součet běžného a mimořádného hospodářského výsledku.
Čl. VIII.
Vzor
                        Rozvaha v plném rozsahu        +--------------------+
                                            |Rozvaha Úč POD 1-01 |
                        k ......19..              +--------------------+
                        (v celých tisících Kč)
Schváleno MF ČR č.j. 281/71.701/95

Účetní jednotka doručí účetní závěrku    +-----+---------------+-----+------+-----------------+
současně s doručením daňového přiznání    | Čís.|        |   |   |         |
za daň z příjmů               | řád.|   IKF   | Rok |Měsíc |  IČO     |
1 x příslušnému finančnímu úřadu       |-----|---------------|-----|------|-----------------|
                       |   |        |   |   |         |
1x okresní statistické správě (příslušnému  | 0 1 | 8 0 1 0 9 5 | . . | 1 2 | . . . . . . . . |
  útvaru ČSÚ, resp. krajské statistické   |   |        |   |   |         |
  správě)                  +-----+---------------+-----+------+-----------------+

                       Název a sídlo účetní jednotky
                       .......................................................
                       .......................................................
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                                                Minulé účet-
  označ     A K T I V A            řád.      Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
   a        b               c   1         2      3      4
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

      AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55)    001
 A.    Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002

 B.    Stálá aktiva (ř.04+12+22)       003

 B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek      004
      (ř.05 až 11)
 B.I.1.  Zřizovací výdaje           005
   2.  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje  006
   3.  Software               007
   4.  Ocenitelná práva           008
   5.  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek   009
   6.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný    010
      majetek
   7.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý    011
      nehmotný majetek

 B.II.   Dlouhodobý hmotný majetek       012
      (ř. 13 až 21)
 B.II.1.  Pozemky                013
    2.  Stavby                014
    3.  Samostatné movité věci a soubory   015
      movitých věcí
    4.  Pěstitelské celky trvalých porostů  016
    5.  Základní stádo a tažná zvířata    017
    6.  Jiný dlouhodobý hmotný majetek        018
    7.  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 019
    8.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý    020
      hmotný majetek
    9.  Opravná položka k nabytému majetku  021

 B.III.  Dlouhodobý finanční majetek
      (ř.23 až 27)             022
 B.III.1. Podílové cenné  papíry a  vklady
      v  podnicích s rozhodujícím vlivem 023
    2. Podílové cenné papíry a vklady    024
      v podnicích s podstatným vlivem
    3. Ostatní dlouhodobé cenné       025
      papíry a vklady
    4. Půjčky podnikům ve skupině      026
    5. Jiný dlouhodobý finanční majetek   027
 C.    Oběžná aktiva (ř.29+36+42+51)     028
 C.I.   Zásoby (ř.30 až 35)          029
 C.I.1.  Materiál               030
   2.  Nedokončená výroba a polotovary    031
   3.  Výrobky                032
   4.  Zvířata                033
   5.  Zboží                 034
   6.  Poskytnuté zálohy na zásoby      035

 C.II.   Dlouhodobé pohledávky         036
      (ř. 37 až 41)
 C.II.1.  Pohledávky z obchodního styku     037
    2.  Pohledávky ke společníkům a sdružení 038
    3.  Pohledávky v podnicích        039
      s rozhodujícím vlivem
    4.  Pohledávky v podnicích        040
      s podstatným vlivem
    5.  Jiné pohledávky            041

 C.III.  Krátkodobé pohledávky         042
      (ř. 43 až 50)
 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku     043
    2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 044
    3. Sociální zabezpečení         045
    4. Stát-daňové pohledávky        046
    5. Odložená daňová pohledávka      047
    6. Pohledávky v podnicích        048
      s rozhodujícím vlivem
    7. Pohledávky v podnicích        049
      s podstatným vlivem
    8. Jiné pohledávky            050


 C.IV.   Finanční majetek (ř. 52 až 54)    051
 C.IV. 1. Peníze                052
    2. Účty v bankách            053
    3. Krátkodobý finanční majetek      054

 D.    Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv  055
      (ř.56 a 60)
 D.I.   Časové rozlišení (ř.57 až 59)    056
 D.I.1.  Náklady příštích období        057
   2.  Příjmy příštích období        058
   3.  Kursové rozdíly aktivní        059
 D.II.   Dohadné účty aktivní         060

      Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)     999

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                               Stav v běžném   Stav v minulém
                               účetním období  účetním období
 označ  P A S I V A              řád.
  a      b                 c         5         6
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
     PASIVA CELKEM (ř. 62+79+105)     061
A.    Vlastní kapitál(ř.63+66+71+75+78)   062

A.I.   Základní kapitál(ř.64+65)       063
A.I.1.  Základní kapitál           064
A.I.2.  Vlastní akcie a vlastní obchodní
     podíly                065
A.II.  Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)    066
A.II.1. Emisní ažio              067
   2. Ostatní kapitálové fondy       068
   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069
                        070
A.III.  Fondy ze zisku (ř.72+73+74)      071
A.III.1. Zákonný rezervní fond         072
   2. Nedělitelný fond           073
   3. Statutární a ostatní fondy      074

A.IV.  Hospodářský výsledek minulých let   075
     (ř.76+77)
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let    076
   2. Neuhrazená ztráta minulých let    077

A.V.   Hospodářský výsledek         078
     běžného účetního období /+ - /
     (ř.01-(+63+66+71+75+79+105))

B.    Cizí zdroje (ř.80+84+91+101)     079
B.I.   Rezervy (ř.81+82+83)         080
B.I.1.  Rezervy zákonné            081
  2.  Rezerva na kursové ztráty       082
  3.  Ostatní rezervy            083

B.II.  Dlouhodobé závazky (ř.85 až 90)    084
B.II.1. Závazky k podnikům          085
     s rozhodujícím vlivem
   2. Závazky k podnikům          086
     s podstatným vlivem
   3. Dlouhodobé přijaté zálohy       087
   4. Emitované dluhopisy          088
   5. Dlouhodobé směnky k úhradě      089
   6. Jiné dlouhodobé závazky        090

B.III.  Krátkodobé závazky (ř.92 až 100)   091
B.III.1. Závazky z obchodního styku      092
   2. Závazky ke společníkům a sdružení   093
   3. Závazky k zaměstnancům        094
   4. Závazky ze sociálního zabezpečení   095
   5. Stát - daňové závazky a dotace    096
   6. Odložený daňový závazek        097
   7. Závazky k podnikům          098
     s rozhodujícím vlivem
   8. Závazky k podnikům          099
     s podstatným vlivem
   9. Jiné závazky              100

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci       101
     (ř.102 až 104)
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé       102
   2. Běžné bankovní úvěry          103
   3. Krátkodobé finanční výpomoci      104

C.    Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 105
     (ř.106+110)
C.I.   Časové rozlišení(ř. 107 až 109)    106
C.I.1.  Výdaje příštích období         107
  2.  Výnosy příštích období         108
  3.  Kursové rozdíly pasívní        109
C.II.  Dohadné účty pasívní          110

     Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)     999


 +------------+-----------------------------+---------------------------------+- --------------------------+
 |Odesláno dne| Podpis statutárního orgánu | Osoba odpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní |
 |      | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis)        | závěrku (jméno a podpis) |
 |      | je účetní jednotkou    |                 |              |
 |      |               |                 |              |
 |      |               |                 |              |
 |      |               |                 |              |
 |      |               |                 | tel.:     linka:   |
 |      |               |                 |              |
 +------------+-----------------------------+---------------------------------+- --------------------------+


               Čl. IX
                               +-------------------------+
               Vzor              | Výsledovka Úč POD 2-01 |
                               +-------------------------+
        Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu
        k ............19.
        (v celých tisících Kč)

Schváleno MF ČR č.j. 281/71.701/95

Účetní jednotka doručí účetní závěrku    +-----+---------------+-----+------+-----------------+
současně s doručením daňového přiznání    | Čís.|        |   |   |         |
za daň z příjmů               | řád.|   IKF   | Rok |Měsíc |  IČO     |
1 x příslušnému finančnímu úřadu       |-----|---------------|-----|------|-----------------|
                       |   |        |   |   |         |
                       | 0 1 | 8 0 3 0 9 5 | . . | 1 2 | . . . . . . . . |
1x okresní statistické správě (příslušnému  |   |        |   |   |         |
  útvaru ČSÚ, resp. krajské statistické   +-----+---------------+-----+------+-----------------+
  správě)
                       Název a sídlo účetní jednotky
                       .......................................................
                       .......................................................
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 Označení    T E X T                 Číslo       Skutečnost v účetním období
                             řád.       sledovaném       minulém
  a        b                  c          1           2
------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
 I.     Tržby za prodej zboží            01
 A.     Náklady vynaložené na prodané zboží     02

 +     Obchodní marže (ř. 01-02)          03

 II.    Výkony (ř.05+06+07)                 04
 II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05
   2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob     06
       vlastní výroby
   3.   Aktivace                  07
 B.     Výkonová spotřeba (ř.09+10)         08
 B.1.    Spotřeba materiálu a energie        09
 B.2.    Služby                   10
 +     Přidaná hodnota (ř.03+04-08)        11
 C.     Osobní náklady (ř.13 až 16)         12
 C.1.    Mzdové náklady               13
 C.2.    Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14
 C.3.    Náklady na sociální zabezpečení       15
 C.4.    Sociální náklady              16
 D.     Daně a poplatky               17
 E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného  18
       majetku
 III.    Tržby z prodeje dlouhodobého majetku    19
       a materiálu
 F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého   20
       majetku a materiálu
 IV.    Zúčtování rezerv a časového rozlišení    21
       provozních výnosů
 G.     Tvorba rezerv a časového rozlišení     22
       provozních nákladů
 V.     Zúčtování opravných položek do       23
       provozních výnosů
 H.     Zúčtování opravných položek do       24
       provozních nákladů
 VI.    Ostatní provozní výnosy           25
 I.     Ostatní provozní náklady          26
 VII.    Převod provozních výnosů          27
 J.     Převod provozních nákladů          28

 *     Provozní hospodářský výsledek (ř.11-12-17 29
       -18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28))

 VIII.   Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů   30
 K.     Prodané cenné papíry a vklady        31
 IX.    Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  32
       (ř.33+34+35)
 IX.1.   Výnosy z cenných papírů a vkladů v     33
       v podnicích ve skupině
   2.   Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných   34
       papírů a vkladů
   3.   Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního
       majetku                   35
 X.     Výnosy z krátkodobého finančního      36
       majetku
 XI.    Zúčtování rezerv do finančních výnosů    37
 L.     Tvorba rezerv na finanční náklady      38
 XII.    Zúčtování opravných položek do finančních  39
       výnosů
 M.     Zúčtování opravných položek do finančních  40
       nákladů

 XIII.   Výnosové úroky               41
 N.     Nákladové úroky               42
 XIV.    Ostatní finanční výnosy           43
 O.     Ostatní finanční náklady          44
 XV.    Převod finančních výnosů          45
 P.     Převod finančních nákladů          46

 *     Hospodářský výsledek z finančních operací  47
       (ř.30-31+32+36+37-38+39
       -40+41-42+43-44 +(-45)-(-46))

 R.     Daň z příjmů za běžnou činnost(ř. 49+50)  48
 R.1.    - splatná                  49
  2.    - odložená                 50
                             51
 **     Hospodářský výsledek za běžnou činnost   52
       (ř.29+47-48)

 XVI.    Mimořádné výnosy              53
 S.     Mimořádné náklady              54
 T.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti(ř. 56+57) 55
 T.1.    - splatná                  56
  2.    - odložená                 57

 *     Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) 58

 U.     Převod podílu na hospodářském výsledku   59
       společníkům(+/-)

 ***    Hospodářský výsledek za účetní období(+/-) 60
       (ř.52+58-59)
       Hospodářský výsledek před zdaněním(+/-)   61
       (ř.29+47+53-54)
       Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)        99
+------------+-----------------------------+---------------------------------+- --------------------------+
|Odesláno dne| Podpis statutárního orgánu | Osoba odpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní |
|      | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis)        | závěrku (jméno a podpis) |
|      | je účetní jednotkou    |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 | tel.:     linka:   |
|      |               |                 |              |
+------------+-----------------------------+---------------------------------+- --------------------------+

                             Čl. X.
                              Vzor
                                               +---------------------+
                        Rozvaha ve zkráceném rozsahu         |Rozvaha Úč PODZ 1-01 |
                        k.............19..              +---------------------+
                        (v celých tisících Kč)


Schváleno MF ČR č.j. 281/71.701/95

Účetní jednotka doručí účetní závěrku    +-----+---------------+-----+------+-----------------+
současně s doručením daňového přiznání    | Čís.|        |   |   |         |
za daň z příjmů               | řád.|   IKF   | Rok |Měsíc |  IČO     |
1 x příslušnému finančnímu úřadu       |-----|---------------|-----|------|-----------------|
                       |   |        |   |   |         |
                       | 0 1 | 8 0 2 0 9 5 | . . | 1 2 | . . . . . . . . |
1x okresní statistické správě (příslušnému  |   |        |   |   |         |
  útvaru ČSÚ, resp. krajské statistické   +-----+---------------+-----+------+-----------------+
  správě)
                       Název a sídlo účetní jednotky
                       .......................................................
                       .......................................................
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
                                                 Minulé účet-
 označ.  A K T I V A            řád.         Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
  a      b                c      1         2      3      4
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
     AKTIVA CELKEM (ř.02+03+21+48)    001
A.    Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002

B.    Stálá aktiva (ř.04+05+13+14+15)   003

B.I.   Dlouhodobý nehmotný majetek     004

B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek      005
     (ř.06 až 12)
    B.II.1. Pozemky               006
   2. Stavby                007
   3. Samostatné movité věci a soubory   008
     movitých věcí
   4. Pěstitelské celky trvalých porostů  009
   5. Základní stádo a tažná zvířata    010
   6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek    011
   7. Opravná položka k nabytému majetku  012

B.III.  Nedokončený dlouhodobý nehmotný   013
     a hmotný majetek

B.IV.  Poskytnuté zálohy na dlouhodobý   014
     nehmotný a hmotný majetek

B.V.   Dlouhodobý finanční majetek
     (ř. 16 až 20)            015
B.V.1.  Podílové cenné  papíry a  vklady 016
     v  podnicích s rozhodujícím vlivem
  2.  Podílové cenné papíry a vklady   017
     v podnicích s podstatným vlivem
  3.  Ostatní dlouhodobé cenné       018
     papíry a vklady
  4.  Půjčky podnikům ve skupině      019
  5.  Jiný dlouhodobý finanční majetek   020
C.    Oběžná aktiva (ř.22+29+35+44)    021

C.I.   Zásoby (ř.23 až 28)         022
C.I.1.  Materiál               023
  2.  Nedokončená výroba a polotovary   024
  3.  Výrobky               025
  4.  Zvířata               026
  5.  Zboží                027
  6.  Poskytnuté zálohy na zásoby     028

C.II.  Dlouhodobé pohledávky (ř.30 až 34)  029
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku    030
   2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 031
   3. Pohledávky v podnicích        032
     s rozhodujícím vlivem
   4. Pohledávky v podnicích        033
     s podstatným vlivem
   5. Jiné pohledávky           034

C.III.  Krátkodobé pohledávky (ř. 36 až 43) 035
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku    036
   2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 037
   3. Sociální zabezpečení         038
   4. Stát-daňové pohledávky        039
   5. Odložená daňová pohledávka      040
   6. Pohledávky v podnicích        041
     s rozhodujícím vlivem
   7. Pohledávky v podnicích        042
     s podstatným vlivem
   8. Jiné pohledávky           043

C.IV.  Finanční majetek (ř. 45 až 47)    044
C.IV. 1. Peníze                045
   2. Účty v bankách            046
   3. Krátkodobý finanční majetek     047

D.    Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv 048
     (ř.49+53)
D.I.   Časové rozlišení (ř. 50 až 52)    049
D.I.1.  Náklady příštích období       050
  2.  Příjmy příštích období        051
  3.  Kursové rozdíly aktivní       052
D.II.  Dohadné účty aktivní         053

     Kontrolní číslo (ř.01 až 53)     999

------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------
                               Stav v běžném   Stav v minulém
                               účetním období  účetním období
 označ  P A S I V A                řád.
  a      b                  c       5         6
------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------

     PASIVA CELKEM (ř.55+72+98)        054
A.    Vlastní kapitál (ř.56+59+64+68+71)     055

A.I.   Základní kapitál              056
                          057
                          058

A.II.  Kapitálové fondy (ř.60 až 63)       059
A.II.1. Emisní ažio                060
   2. Ostatní kapitálové fondy          061
   3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku   062
                          063
A.III.  Fondy ze zisku (ř.65+66+67)        064
A.III.1. Zákonný rezervní fond           065
   2. Nedělitelný fond              066
   3. Statutární a ostatní fondy         067

A.IV.  Hospodářský výsledek minulých let     068
     (ř.69+70)
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let       069
   2. Neuhrazená ztráta minulých let       070

A.V.   Hospodářský výsledek            071
     běžného účetního období /+ - /
     (ř.01-(+56+59+64+68+072+098))

B.    Cizí zdroje (ř.73+77+84+94)        072

B.I.   Rezervy (ř.74+75+76)            073
B.I.1.  Rezervy zákonné              074
  2.  Rezerva na kursové ztráty         075
  3.  Ostatní rezervy              076

B.II.  Dlouhodobé závazky (ř.78 až 83)      077
B.II.1. Závazky k podnikům             078
     s rozhodujícím vlivem
   2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem   079
   3. Dlouhodobé přijaté zálohy         080
   4. Emitované dluhopisy            081
   5. Dlouhodobé směnky k úhradě         082
   6. Jiné dlouhodobé závazky          083

B.III.  Krátkodobé závazky (ř.85 až 93)      084
B.III.1. Závazky z obchodního styku         085
   2. Závazky ke společníkům a sdružení     086
   3. Závazky k zaměstnancům           087
   4. Závazky ze sociálního zabezpečení     088
   5. Stát - daňové závazky a dotace       089
   6. Odložený daňový závazek          090
   7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem  091
   8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem   092
   9. Jiné závazky                093

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci (ř.95+96+97)   094
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé         095
   2. Běžné bankovní úvěry            096
   3. Krátkodobé finanční výpomoci        097

C.    Ostatní pasíva - přechodné účty pasív   098
     (ř.99+103)

C.I.   Časové rozlišení (ř.100+101+102)      099
C.I.1.  Výdaje příštích období           100
  2.  Výnosy příštích období           101
  3.  Kursové rozdíly pasívní           102
C.II.  Dohadné účty pasívní            103

     Kontrolní číslo (ř.54 až 103)        999
+------------+-----------------------------+---------------------------------+- --------------------------+
|Odesláno dne| Podpis statutárního orgánu | Osoba odpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní |
|      | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis)        | závěrku (jméno a podpis) |
|      | je účetní jednotkou    |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 | tel.:     linka:   |
|      |               |                 |              |
+------------+-----------------------------+---------------------------------+- --------------------------+
Čl. XI
                                          +-------------------------+
                                          | Výsledovka Úč PODZ 2-01 |
                        Vzor                +-------------------------+


                  Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném rozsahu
                  k ............19.
                  (v celých tisících Kč)

Schváleno MF ČR č.j. 281/71.701/95

Účetní jednotka doručí účetní závěrku    +-----+---------------+-----+------+-----------------+
současně s doručením daňového přiznání    | Čís.|        |   |   |         |
za daň z příjmů               | řád.|   IKF   | Rok |Měsíc |  IČO     |
1 x příslušnému finančnímu úřadu       |-----|---------------|-----|------|-----------------|
                       |   |        |   |   |         |
1 x okresní statistické správě (příslušnému | 0 1 | 8 0 4 0 9 5 | . . | 1 2 | . . . . . . . . |
  útvaru ČSÚ, resp. krajské statistické  |   |        |   |   |         |
  správě)                 +-----+---------------+-----+------+-----------------+


                       Název a sídlo účetní jednotky
                       .......................................................
                       .......................................................
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

 Označení    T E X T                 Číslo    Skutečnost v účetním období
                              řád.     sledovaném       minulém
   b        c                   a        1           2
-------------------------------------------------------------------------------     -------------------------------------
  I.     Tržby za prodej zboží            01
  A.     Náklady vynaložené na prodané zboží     02

  +     Obchodní marže (ř.01-02)           03


  II.    Výkony (ř.05+06+07)             04
  II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  05
   2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob     06
       vlastní výroby
   3.   Aktivace                   07
  B.     Výkonová spotřeba (ř.09+10)         08
  B.1.    Spotřeba materiálu a energie         09
  B.2.    Služby                    10

  +     Přidaná hodnota (ř.03+04-08)         11

  C.     Osobní náklady                12
  D.     Daně a poplatky               13
  III.    Jiné provozní výnosy             14
  E.     Jiné provozní náklady            15
  F.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného  16
       majetku
  IV.    Zúčtování rezerv a časového rozlišení    17
       provozních výnosů
  G.     Tvorba rezerv a časového rozlišení      18
       provozních nákladů
  V.     Zúčtování opravných položek do        19
       provozních výnosů
  H.     Zúčtování opravných položek do        20
       provozních nákladů
  VI.    Převod provozních výnosů           21
  I.     Převod provozních nákladů          22

  *     Provozní hospodářský výsledek        23
       (ř.11-12-13+14-15-16+17-18+19-20+(-21)-(-22))

  VII.    Finanční výnosy               24
  J.     Finanční náklady               25
  VIII.   Zúčtování rezerv do finančních výnosů    26
  K.     Tvorba rezerv na finanční náklady      27
  IX.    Zúčtování opravných položek do finančních  28
       výnosů
  L.     Zúčtování opravných položek do finančních  29
       nákladů
  X.     Převod finančních výnosů           30
  M.     Převod finančních nákladů          31

  *     Hospodářský výsledek z finančních operací  32
       (ř. 24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31))

  N.     Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.34+35)   33
  N.1.    - splatná                  34
   2.    - odložená                  35


                              36
  **     Hospodářský výsledek za běžnou činnost    37
       (ř. 23+32-33)

  XI.    Mimořádné výnosy               38
  O.     Mimořádné náklady              39
  P.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti      40
       (ř.41+42)
  P.1.    - splatná                  41
   2.    - odložená                  42

  *     Mimořádný hospodářský výsledek        43
       (ř. 38-39-40)

  R.     Převod podílu na hospodářském výsledku    44
       společníkům (+/-)


  ***    Hospodářský výsledek za účetní období(+/-)  45
       (ř.37+43-44)
       Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)   46
       (ř.23+32+38-39)
       Kontrolní číslo (ř. 01 až 46)        99+------------+-----------------------------+---------------------------------+- --------------------------+
|Odesláno dne| Podpis statutárního orgánu | Osoba odpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní |
|      | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis)        | závěrku (jméno a podpis) |
|      | je účetní jednotkou    |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 | tel.:     linka:   |
|      |               |                 |              |
+------------+-----------------------------+---------------------------------+- --------------------------+
Příl.3
Čl. I
Obecné vysvětlivky k příloze
(1) Příloha se sestavuje ve formě tabulek nebo popisným způsobem zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.
(2) Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici; hodnotové údaje se uvádějí v celých tisících Kč, pokud vykazující účetní jednotka v jednotlivých případech nerozhodne jinak.
(3) Účetní jednotka uvede v příloze pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace podniku z hlediska externích uživatelů. Obsah přílohy pro podnikatele, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky včetně individuálních podnikatelů, stanoví odst. 5 tohoto článku.
(4) Podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky a státní podniky sestavují povinně přílohu s obsahovým vymezením článku II, článku III, článku IV a článku V této přílohy.
(5) Podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky včetně individuálních podnikatelů, mohou sestavit přílohu pouze s obsahovým vymezením Čl.III a IV, odst. 3.1 písm. f), 3.2 písm. a) a 3.4 písm. a),c) a d) této přílohy.
(6) Účetní jednotka uvede v příloze k uváděným údajům za vykazované účetní období srovnatelné údaje za minulé účetní období.
(7) Podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a zveřejňovat údaje z účetní závěrky, mohou v účetní závěrce za 1995 sestavit přehled o peněžních tocích v souladu s přílohou 2, článku IV Opatření č.j. 281/50.550/93 ve znění č.j. 281/65.550/94 i po nabytí účinnosti tohoto opatření.
(8) Příloha musí být označena obchodním jménem účetní jednotky a podepsána odpovědnými osobami, tzn. u právnické osoby statutárním orgánem, u fyzické osoby touto osobou.
Čl.II
Obecné údaje
(1) Popis účetní jednotky, zejména název, sídlo, právní forma, rozhodující předmět činnosti, datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva. Dále účetní jednotka uvede osoby (fyzické a právnické), které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období.
Dále účetní jednotka uvede jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy.
(2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na jejich základním kapitálu, s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního kapitálu a výši účetního hospodářského výsledku za poslední účetní období těchto podniků (podniky ve skupině), pokud je možno tyto údaje zjistit.
(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky. Dále se uvedou další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících.
(4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, resp. zápůjčka za cenu nižší než je cena obvyklá, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění atd.
Čl. III
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
(1) Účetní jednotka uvede veškeré informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisků a ztrát.
(2) Účetní jednotka uvede v příloze v souladu s principem významnosti podle odstavce 1 tohoto článku zejména tyto informace:
(2.1.) Způsob ocenění
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii,
b) dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností,
c) cenných papírů a majetkových účastí,
d) příchovků a přírůstků zvířat.
(2.2.) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období.
(2.3.) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů.
(2.4.) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud je možno je reálně stanovit.
(2.5.) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek.
(2.6.) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
(2.7.) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako běžných či stálých kurzů s uvedením termínů jejich změn).
Čl. IV
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
(1) Účetní jednotka uvede a v příloze vysvětlí každou významnou položku, resp. skupinu položek z rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. V příloze se uvádějí taktéž takové významné položky, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány, např. doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období, rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů, poskytnuté dotace na investiční a provozní účely.
(2) Účetní jednotka uvede a vysvětlí každou významnou událost, která se stane mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku.
Jedná se o události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou výkazy schváleny k předání mimo účetní jednotku, a představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků oproti stavu k datu rozvahy a jejichž neuvedení v příloze by mohlo ovlivnit možnosti uživatelů rozvahy a výkazu zisků a ztrát analyzovat výkazy a provádět na jejich základě hodnocení a příslušná rozhodnutí, např. nákup jiného podniku či poškození majetku z důvodu živelní pohromy.
Informace o těchto událostech obvykle zahrnují popis události a odhad finančních účinků, popř. zdůvodnění nemožnosti provedení odhadu.
(3) Účetní jednotka uvede v příloze v souladu s principem významnosti zejména tyto informace:
(3.1.) Dlouhodobý majetek kromě pohledávek
a) Rozpis na hlavní skupiny (třídy) samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí s ohledem na charakter a předmět činnosti a obvyklé požadavky uživatelů informací z přílohy, s odděleným uvedením pořizovací ceny (účet 022) a oprávek k tomuto majetku (účet 082) například takto:
- stroje přístroje a zařízení,
- dopravní prostředky,
- inventář.
b) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku.
c) Nájemce, který pořizuje dlouhodobý hmotný majetek formou finančního pronájmu, uvede v příloze v úhrnné výši:
1. součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného pronájmu,
2. skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu ke dni účetní závěrky,
3. rozpis částky budoucích plateb z titulu finančního pronájmu (bod 1. mínus bod 2) podle faktické doby splatnosti např. takto:
- splatné do jednoho roku,
- splatné po jednom roce.
Výše uvedené informace o finančním pronájmu je možno vykázat odděleně podle jednotlivých skupin (tříd) dlouhodobého majetku. Plátci daně z přidané hodnoty vykazují uvedené údaje bez daně.
d) Účetní jednotka podá přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd), přičemž přehled musí doložit stav dlouhodobého majetku k počátku a ke konci účetního období v pořizovacích a zůstatkových hodnotách v návaznosti na rozvahu.
Za přírůstky se považuje zejména pořízení dlouhodobého majetku nákupem a vlastní činností. Za úbytky se považují zejména odpisy podle odpisového plánu a vyřazení z důvodů likvidace a prodeje.
e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze, např. předměty dlouhodobé spotřeby neuvedené na účtu 028-Drobný dlouhodobý hmotný majetek nebo na účtu 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek; pro tento účel je možno uvedený majetek ocenit odhadními cenami.
f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění.
g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. Obchodovatelné cenné papíry se ocení podle posledního kursu, za který se tyto cenné papíry obchodovaly na burze či v RMS.
h) Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí.
(3.2.) Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti, např. 180 dnů po lhůtě splatnosti; údaje se čerpají z příslušných analytických účtů.
b) Pohledávky k podnikům ve skupině.
c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení.
(3.3) Vlastní kapitál
a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období, tj. rozpis případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu, zejména z titulu zvýšení nebo snížení základního kapitálu, případně emisního ažia, dary a dotace do kapitálu, výplata dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtu 414, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem minulých let, resp. neuhrazenou ztrátou minulých let a hospodářským výsledkem minulého účetního období.
b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období, event. návrh na rozdělení zisku běžného účetního období.
c) Základní kapitál
ca) akciové společnosti uvedou počet a druh akcií s uvedením jejich nominální výše, nesplacenou část vkladu a lhůty jeho splatnosti; akciové společnosti, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné, uvedou informace o počtu a hodnotě vydaných dluhopisů s právem výměny za akcie,
cb) společnosti s ručením omezeným uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých společníků a nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti,
cc) družstvo uvede odděleně výši členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku, případně nominální výši a členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku; dále se uvede počet členů družstva ke dni účetní závěrky.
(3.4) Závazky
a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti, např. 180 dnů po lhůtě splatnosti; údaje se čerpají z příslušných analytických účtů.
b) Závazky k podnikům ve skupině.
c) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení.
d) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv.
Účetní jednotka uvede také další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů. Obvykle se v příloze uvede popis nejisté skutečnosti a faktory, které mohou ovlivnit vznik ztráty a její výši, a odhad finančního účinku, pokud nejisté skutečnosti nastanou, popř. zdůvodnění nemožnosti provedení tohoto odhadu.
(3.5) Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
(3.6) Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí.
(3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj.
Výzkumem se obecně rozumí činnost, která směřuje k získání nových vědeckých a technických znalostí.
Vývojem se rozumí použití výsledků výzkumu či jiných znalostí a vědomostí k plánování a navrhování nových nebo podstatně zlepšených výrobků, výrobních materiálů, systémů nebo služeb, a to před zahájením komerční výroby či před poskytnutím služeb.
Údaje o přeměnách společností
a) struktura vlastního kapitálu po přeměně společností a její vznik,
b) uvést fond(y) nebo analytickou evidenci k účtu 413, které vznikly v důsledku přeměny,
c) další významné údaje ve vztahu k přeměnám společností.
Čl.V.
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
(1) Přehled o peněžních tocích podává informaci o peněžních tocích v průběhu účetního období v členění na provozní, investiční a finanční činnost.
(2) Peněžními toky se rozumí přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.
(3) Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin (účtová skupina 21), peněžní prostředky na účtu včetně případného pasívního zůstatku běžného účtu (účtová skupina 22) a peníze na cestě (účet 261).
(4) Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty se považují např. dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní a obchodovatelné cenné papíry.
(5) Převody v rámci jednotlivých položek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů se nepromítají do přehledu peněžních prostředků.
(6) Účetní jednotka uvede v příloze buď položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů nebo uplatňovanou zásadu přijatou pro určování obsahu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Změna uplatňované zásady oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků se uvádí v příloze.
(7) Provozní činností se rozumí základní výdělečné činnosti podniku a ostatní činnosti podniku, které nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční činnosti.
Součástí provozní činnosti jsou obvykle i mimořádné účetní případy a splatná daň z příjmů, pokud je nelze přiřadit k finanční či investiční činnosti.
Investiční činností se rozumí pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu prodeje, event. činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost.
Finanční činností se rozumí účetní případy, které mají za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých, popř. i krátkodobých závazků.
(8) Účetní jednotka může vykazovat peněžní toky z provozní činnosti:
a) přímou metodou, u které se vykáží vhodně zvolené a uspořádané skupiny peněžních příjmů a výdajů, např. v návaznosti na členění ve výkazu zisků a ztrát,
b) nepřímé metody, u které je hospodářský výsledek účetní jednotky upraven zejména o:
- nepeněžní operace,
- neuhrazené náklady a výnosy minulých či budoucích účetních období, např. prostřednictvím změn stavu položek pracovního kapitálu,
- položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností.
(9) Účetní jednotka vykáže v přehledu o peněžních tocích hlavní skupiny příjmů a výdajů (peněžních toků), které vznikají z investiční a finanční činnosti.
(10) Za nepeněžní transakce v provozní činnosti se považují transakce, které ovlivňují hospodářský výsledek, avšak nemají přímý vliv na přírůstek či úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Nepeněžní transakce zahrnují zejména odpisy, tvorbu a čerpání rezerv, opravných položek a časové rozlišení a další vykázané a nerealizované zisky a ztráty.
Nepeněžní transakce v investiční a finanční činnosti je vhodné vyloučit z přehledu o peněžních tocích, pokud to použitý model přehledu o peněžních tocích a dostupné účetní záznamy umožňují.
(11) Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované. Případné výjimky z tohoto ustanovení účetní jednotka uvede v příloze.
(12) Peněžní toky spojené s transakcemi, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek, peněžní toky spojené s inkasem a vyplacením úroků a dividend, resp. podílů na zisku a platby daně z příjmů se uvádějí v přehledu peněžních toků v samostatných položkách.
Příjmy a výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi a platby daně z příjmů se přiřadí v rámci praktických možností k provozní, investiční nebo finanční činnosti. V opačném případě je vhodné je uvádět v provozní činnosti.
Peněžní toky související s přijatými a vyplacenými úroky, s výjimkou kapitalizovaných úroků, a s přijatými dividendami, resp. podíly na zisku se zahrnou do provozní činnosti, popř. do finanční činnosti.
Vyplacené dividendy, resp. podíly na zisku se zahrnou do finanční činnosti. V případech, ve kterých účetní jednotka pouze přerozděluje mezi akcionáře, resp. společníky přijaté dividendy, resp. podíly na zisku, je vhodné uvádět tyto platby v rámci provozní činnosti.
(13) Volba metody, koncepce a modelu přehledu o peněžních tocích, obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů a dalších ukazatelů je při respektování výše uvedených ustanovení v pravomoci vykazující účetní jednotky.
(14) Účetní jednotka uvede v příloze každou změnu v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů přehledu o peněžních tocích oproti předcházejícímu účetnímu období, zejména změnu zásad při určování součástí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.
(15) Účetní jednotka prokáže soulad mezi částkami peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v přehledu o peněžních tocích a mezi odpovídajícími položkami vykazovanými v rozvaze. Případné rozdíly účetní jednotka zdůvodní v příloze.
(16) Účetní jednotka může zvolit podrobné členění položek přehledu o peněžních tocích nebo k syntetickým položkám, u kterých je to vhodné, uvede vysvětlivky.
(17) Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) 1)
A.1. Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1 Odpisy stálých aktiv2) (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis pohledávek3)(+), a dále umořování opravné položky k nabytému majetku4) (+/-)
A.1.2. Změna stavu opravných položek,5) rezerv a změna zůstatků přechodných účtů aktiv a pasív (+/-), tj. časové rozlišení nákladů a výnosů a kurzových rozdílů s výjimkou:
- časového rozlišení úroků,
- kurzových rozdílů aktivních a pasívních vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení dlouhodobého majetku,
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+")
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (-)
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu6)
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-)
A.2.2. Změna stavu krátkodob. závazků z provozní činnosti (+/-)
A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků(-)
A.4. Přijaté úroky s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)
A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný hospodářský výsledek včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti.
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv7)
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků8)
C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního kapitálu a další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-)
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)
C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku s výjimkou podniků, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční společnosti a fondy) (+)
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období9)
Poznámky - vysvětlivky:
1) Jedná se o nákladové položky splatné a odložené daně z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů a převod podílu společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností.
2) Tato položka obsahuje pravidelné odpisy dlouhodobého majetku podle odpisového plánu účetní jednotky. Dále se do tohoto údaje zahrnou také zůstatkové ceny, popř. pořizovací ceny fyzicky likvidovaných nebo darovaných stálých aktiv, kromě případů prodeje stálých aktiv. Údaj se vykáže se znaménkem "+"
3) Údaje o odpisu pohledávek se čerpají z účtu 546-Odpis pohledávky.
4) Odpis aktivní opravné položky k nabytému majetku se čerpá z účtu 557 a vykáže se se znaménkem "+". Odpis pasívní opravné položky k nabytému majetku se čerpá z účtu 657 a vykáže se se znaménkem "-".
5) Změna stavu opravných položek se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem opravných položek k majetkovým účtům a stavem těchto položek na počátku vykazovaného účetního období. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek znaménkem "-".
6) Při výpočtu změny stavu položek pracovního kapitálu v oddílu A.2. se vychází z brutto stavů uvedených v rozvaze.
Účetní jednotka si pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou vymezí pohledávky a závazky, které se vztahují k provozní činnosti.
Do změny stavu pohledávek se nezahrnuje změna stavu z titulu odpisů pohledávek.
Do změny stavu pracovního kapitálu se zahrnuje případně také krátkodobý finanční majetek, který není součástí peněžních ekvivalentů.
7) Pro účely tohoto přehledu může účetní jednotka zjistit výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku buď
a) brutto způsobem, tzn. přírůstek (nabytí) dlouhodobého majetku se upraví o změnu závazků souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku, nebo
b) netto způsobem, u kterého se vykáží skutečné výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku.
Brutto způsob
Za nabytí stálých aktiv se považuje zejména
a) nákup,
b) vytvoření vlastní činností,
c) poskytnutí půjček a úvěrů charakteru finančních investic a půjček a úvěrů k podnikům ve skupině a spřízněným osobám.
Do nabytí stálých aktiv se nezahrnuje zvýšení, resp. snížení jejich ocenění, které se účtuje souvztažným zápisem na účet 414.
Údaje se čerpají z obratů strany Má dáti účtů 041,042,051,052, event. účtů účtových skupin 01,02,03 a účtů účtové skupiny 06 (příslušná částka se vykáže se znaménkem "-").
Do změny stavu závazků souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku je nutno zahrnout také změnu zůstatků kurzových rozdílů aktivních a pasívních vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení dlouhodobého majetku.
8) Do změny stavu dlouhodobých, event. krátkodobých závazků se zahrnují zejména závazky z titulu půjček, úvěrů, finančního pronájmu včetně úvěrů a půjček k podnikům ve skupině a k ostatním spřízněným osobám s výjimkou závazků z pořízení dlouhodobého majetku.
Do změny stavu dlouhodobých závazků se nezahrnují zejména případy výměny dluhopisů, s nimiž je spojeno právo vydání akcií nebo předkupní právo na akcie, za akcie stejné jmenovité hodnoty, případy kapitalizací závazků a závazků z komplexního pronájmu.
Spřízněnou osobou ve vztahu k vykazující účetní jednotce se pro účely tohoto opatření rozumí:
a) podniky, které společně s vykazující účetní jednotkou tvoří skupinu podniků,
b) společníci a akcionáři, event. osoby blízké těmto společníkům a akcionářům, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u vykazující účetní jednotky,
c) členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám,
d) podniky, ve kterých osoby uvedené v písm. b) a c) tohoto odstavce mají podstatný nebo rozhodující vliv,
e) podniky, které mají společného člena vrcholového řízení s vykazujícím podnikem.
9) Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků:
A.* = Z + A.1.
A.1. = A.1.1. až A.1.5.
A.** = A.* + A.2.
A.2. = A.2.1. až A.2.3.
A.*** = A.** + A.3. + A.4. + A.5 + A.6
B.*** = B.1. + B.2.
C.*** = C.1. + C.2.+ C.3.
C.2. = C.2.1. až C.2.6.
F = A.*** + B.*** + C.***
R = P + F
1) Č.j. 281/69.810/93 ze dne 7. prosince 1993, č.j. 281/13.510/94 ze dne 18. března 1994, č.j. 281/73.250/94 ze dne 21. prosince 1994, č.j. 281/43.180/95 ze dne 27. července 1995 a č.j. 281/71.699/95 ze dne 28. listopadu 1995.
2) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
3) § 40 obchodního zákoníku a § 20 zákona o účetnictví.
4) podle § 769 Obchodního zákoníku.
5) Grafická úprava a podbarvení vzorů podle přílohy 2 Čl.VIII až XI bude provedena až při tisku formulářů.