Opatření ze dne 6.11.1996 Jednací řád katastrálního úřadu

6.11.1996 | Sbírka:  4982/1996-23 | Částka:  4/1996ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 3077/1993-22
Pasivní derogace: 1481/2002-23, 2787/1998-23, 4063/1997-23, ZK01/97
4982/1996-23
Jednací řád
katastrálního úřadu
Změna: 4063/1997-23
Změna: 2787/1998-23
Čl.1
Obecná ustanovení
(1) Tento jednací řád katastrálního úřadu (dále jen "jednací řád") vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad") pro potřebu podřízených katastrálních úřadů.
(2) Jednací řád navazuje na právní předpisy o katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr"), zejména na zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb. (dále jen "zákon o zápisech"), zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. (dále jen "katastrální zákon"), zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb., na vyhlášku č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. (dále jen "vyhláška"), na vzorový organizační řád katastrálního úřadu a spisový a skartační řád, vydané Úřadem.
(3) Jednací řád podrobněji upravuje postup katastrálního úřadu při:
a) zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem do katastru (§ 33 až § 40 vyhlášky),
b) zápisu jiných údajů katastru (§ 41 vyhlášky),
c) projednávání nedoložených změn údajů katastru zjištěných při revizi katastru a při obnově katastrálního operátu novým mapováním (§ 42 a 51 vyhlášky) a při opravě chyby (§ 8 katastrálního zákona, § 46 a 47 vyhlášky),
d) řízení o porušení pořádku na úseku katastru (§ 23 až 26 katastrálního zákona),
e) správním řízení o změně hranice katastrálního území (§ 19 a 20 vyhlášky), o opravě chyby v katastrálním operátu (§ 8 katastrálního zákona a § 46 a 47 vyhlášky), o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného (§ 10 odst. 2 katastrálního zákona) a o námitce vznesené vůči obnovenému katastrálnímu operátu (§ 55 vyhlášky),
f) obnově řízení a přezkoumání rozhodnutí katastrálního úřadu mimo odvolací řízení (§ 62 a násl. zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení),
g) vyřizování žádosti o potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem (§ 72 vyhlášky), o vyhotovení a ověření kopie geometrického plánu (§ 74 vyhlášky) a o poskytnutí údajů z katastru (§ 82 vyhlášky), pozemkové knihy, železniční knihy a zemských desek (§ 29 odst. 4 katastrálního zákona),
h) nahlížení do katastru (§ 21 odst. 1 katastrálního zákona a § 81 vyhlášky).
(4) Jednací řád stanoví též některá ustanovení o součinnosti katastrálních úřadů a kontrolních orgánů zeměměřictví a katastru nemovitostí.
Čl.2
Orientační tabule a úřední deska
(1) Umístění podatelny, pozemkové knihy, kanceláří katastrálního úřadu určených pro nahlížení a poskytování údajů z katastru a z přehledů o řízení a k tomu vymezený čas a úřední dny, se uvedou na orientační tabuli, umístěné na viditelném místě u vchodu na katastrální úřad.
(2) Oznámení a jiná úřední sdělení se zveřejňují na úřední desce katastrálního úřadu.
Přehled podání a postup jejich vyřízení
Čl.3
Příjem podání
(1) Věc podle čl. 1 odst. 3 připadne k vyřízení dnem, kdy
a) podání bylo doručeno podatelně místně příslušného katastrálního úřadu,
b) dnem, kdy bylo zahájeno správní řízení ve věci z podnětu katastrálního úřadu,
c) dnem, kdy byla učiněna ústní žádost u katastrálního úřadu.
Zákon stanoví, která podání lze učinit jen písemně (§ 4 odst. 3 zákona o zápisech, § 8 odst. 1 katastrálního zákona).Ústní žádost u katastrálního úřadu lze učinit ve věcech podle čl. 1 odst. 3 písm. g) a h).
(2) K přijímání písemných podání doručených poštou nebo předaných osobně podavatelem je určena výhradně podatelna katastrálního úřadu po celou pracovní dobu ve všech pracovních dnech. Přijímání podání do protokolu a přijímání ústních žádostí podle odstavce 1 písm. c) musí být zajištěno alespoň v úředních hodinách určených pro veřejnost, resp. pro podnikatele oprávněné k výkonu zeměměřických činností.
(3) Písemná podání se opatří podacím razítkem. Je-li podání doručeno osobně, opatří na požádání podatelna podatelem i předloženou kopii podání podacím razítkem s uvedením dne a času doručení.
(4) Třídění a předávání podání organizačním útvarům katastrálního úřadu upravuje vzorový spisový řád.
Čl.4
Přehledy o řízení
(1) Katastrální úřad vede přehled jednotlivých druhů řízení, ve kterých denně zaznamenává průběh vyřizování věcí (dále jen "přehled o řízení"), které připadly k vyřízení podle čl. 3 odst. 1.
(2) Přehledy o řízení se vedou s výjimkou protokolu o výsledku revize v automatizované formě.
Čl.5
Automatizované vedení přehledů o řízení
Automatizované vedení přehledů o řízení upravují uživatelské příručky k programovému vybavení počítače vydané Úřadem (dále jen "uživatelská příručka").
Čl.6
Druhy přehledů o řízení
(1) Katastrální úřad uvede:
a) protokol o vkladech (rejstřík), v němž je zachycen průběh řízení o povolení vkladu práva a výmazu vkladu práva k nemovitostem do katastru podle § 35 vyhlášky (dále jen "vklad") označený jako "Protokol V",
b) protokol o záznamech, v němž je zachycen průběh vyřizování podání směřujících k záznamu práv, k vyznačení poznámky a změny jiných údajů o nemovitosti v katastru podle § 36 až § 41 vyhlášky označený jako "Protokol Z",
c) záznam pro další řízení označený jako "ZDŘ", v němž je zachycen průběh projednávání nedostatků zjištěných podle § 42 a § 51 vyhlášky,
d) protokol o porušení pořádku na úseku katastru označený jako "Protokol P", v němž je zachycen průběh tohoto řízení,
e) protokol o průběhu správního řízení o změně hranice katastrálního území podle § 19 a 20 vyhlášky, o opravě chyby v katastrálním operátu podle § 8 katastrálního zákona, o námitce vznesené vůči obnovenému katastrálnímu operátu podle § 55 vyhlášky a o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného (§ 10 odst. 2 katastrálního zákona) označený jako "Protokol OR",
f) knihu o geometrických plánech označenou jako "Kniha GP", v níž je zachycen postup při potvrzování geometrických plánů předložených katastrálnímu úřadu k potvrzení podle § 72 vyhlášky,
g) knihu o poskytnutých údajích z katastru označenou jako "Kniha I", v níž je zachycen postup při vyřizování žádostí o poskytování údajů z katastru, pozemkové knihy, železniční knihy, horní knihy a zemských desk podle § 74, § 82 a § 84 odst. 4 vyhlášky,
h) protokol o výsledku revize, v němž je zachycen průběh a výsledek revize podle § 42 vyhlášky.
(2) Podrobnosti o vedení jednotlivých přehledů o řízení jsou uvedeny v uživatelské příručce.
(3) Protokol V, Protokol Z, ZDŘ a protokol o výsledku revize katastru jsou součástí Sbírky listin katastrálního operátu (§ 17 vyhlášky).
(4) Protokoly podle odstavce 1 písm. a) až c) a písm. e) až f) a h) jsou veřejné, každý má právo do nich nahlížet, pořizovat si z nich opisy a výpisy.
Čl.7
Zakládání přehledů o řízení
(1) Přehledy o řízení se s výjimkou protokolu o výsledku revize zakládají pro celý katastrální úřad. Katastrální úřady, které mají zřízeny detašovaná pracoviště, zakládají a vedou samostatně přehledy o řízeních prováděných detašovanými pracovišti. Protokol o výsledku revize je veden samostatně pro každé katastrální území.
(2) Přehledy o řízení se zakládají pro každý rok samostatně.
Čl.8
Vedení přehledů o řízení
(1) Podání se zapíše postupem uvedeným v uživatelské příručce do přehledu o řízení nejpozději pracovní den následující po dni, kdy bylo doručeno katastrálnímu úřadu.
(2) Podáním přejímaným katastrálním úřadem na poště v rámci vyzvedávání ranní pošty se v případech, kdy je třeba zaznamenat vedle dne i hodinu a minutu doručení, přijetí jako čas doručení hodina a minuta, v níž je v daný den otevřena podatelna. Podáním doručeným na podatelnu jiným způsobem se přidělí hodina a minuta převzetí podání zaměstnancem v podatelně. Přitom podáním doručeným poštou současně se přidělí shodný čas doručení.
(3) Číslo, pod kterým je podání zapsáno v přehledu o řízení, mu zůstává až do vyřízení věci.
(4) Další podání nebo písemnost, vztahující se k věci do přehledu o řízení již zapsané, se připojí ke spisu o této věci, není-li stanoveno jinak.
(5) Za správnost a včasnost zápisů do přehledů o řízení odpovídá příslušný zaměstnanec katastrálního úřadu, který byl jejich vedením pověřen podle organizačního řádu.
(6) Zápisy do přehledů o řízení se provádějí bez průtahů a pokud možno chronologicky. Je nepřípustné odkázat zápisy a provést je najednou až po vyřízení podání.
Čl.9
Vyznačení vyřízeného podání, uzavření a archivace přehledů o řízení
(1) Vyřízené podání se vyznačí v přehledech o řízení postupem podle uživatelské příručky.
(2) Uzavírání přehledů o řízení se provádí postupem podle uživatelské příručky.
(3) Po skončení kalendářního roku provede katastrální úřad kontrolu a archivaci jednotlivých protokolů postupem podle uživatelské příručky.
Čl.10
Spis
(1) Všechna podání a další písemnosti týkající se činností katastrálního úřadu podle čl. 1 odst. 3 písm. a), d), e) a f), která se vztahují k téže věci, tvoří spis. Spis se založí i u podání týkajících se dalších činností katastrálních úřadů podle čl. 1 odst. 3, je-li to vhodné např. z toho důvodu, že podání bylo vráceno podavateli k doplnění nebo k odstranění nedostatků.
(2) Spisy se vkládají do spisového obalu, jehož titulní strana je uvedena v příloze č. 1.
(3) Na spisovém obalu musí být uvedeny kromě spisové značky všechny další údaje vyplývající z předtisku nebo se proškrtnou, jsou-li bezpředmětné.
(4) Každý spis se opatří spisovou značkou. Spisová značka se skládá z označení přehledu o řízení (čl. 6 odst. 1) a čísla, pod kterým je podání zapsáno v přehledu o řízení, podlomeného posledním dvojčíslím roku. U podání zapsaných v Protokolu V se za písmeno "V" vkládá číselné označení druhu vkladu podle Návodu pro vedení katastru (např. návrh na vklad smlouvy o převodu nemovitosti V1-888/93). Je-li v návrhu uvedeno více práv, jejichž vklad do katastru je navrhováno povolit, obsahuje spisová značka odpovídající počet označení přehledu o řízení "V" s odpovídajícím číselným označením druhu vkladu.
(5) Jedná-li se znovu o věci, která byla pravomocně rozhodnuta, dostane věc novou spisovou značku.
(6) Jednotlivé listy podání ve spisu, které po ukončení řízení zůstávají uloženy u katastrálního úřadu, se opatří v pravém horním rohu spisovou značkou a průběžným číslem listu.
(7) Při přerušení řízení, zastavení řízení, rozhodování o zamítnutí vkladu a v odvolacím řízení se pokračuje ve spisu v průběžném číslování všech navazujících listů písemností.
(8) Přílohy, které jsou součástí podání a které po vyřízení věci budou vráceny, se vloží do obálky. Obálka se založí do spisu, opatří se spisovou značkou a číslem listu. Podle potřeby lze v poznámce spisového obalu uvést seznam průběžného číslování listů s výčtem písemností došlých katastrálnímu úřadu nebo jím vydaných.
Čl.11
Spisová značka
(1) Přidělování spisových značek upravuje uživatelská příručka. Význam označení listiny zkratkou upravuje Návod pro vedení katastru vydaný Úřadem.
(2) Spisovou značkou se označí všechna rozhodnutí katastrálního úřadu a jiné listiny vztahující se k témuž podání, které mají být vypraveny, jakož i obálky a doručenky.
(3) Je-li vydáno další rozhodnutí v téže věci, připojí se ke spisové značce lomítko s další číslicí (např. spisovou značkou OR-100/P3/2 se označí rozhodnutí o schválené změně hranice katastrálního území, kterým katastrální úřad vyhoví odvolání).
Postup při řízení o vkladu
Čl.12
Společná ustanovení
(1) Předmětem řízení o povolení vkladu jsou smlouvy, dohody a prohlášení uvedené v § 33 vyhlášky (dále jen "smlouva").
(2) K řízení o povolení vkladu je příslušný katastrální úřad, v jehož obvodu je nemovitost, které se řízení o povolení vkladu týká (§ 7 odst. 1 správního řádu). Pokud je zřízeno u katastrálního úřadu detašované pracoviště a návrh na povolení vkladu je v rámci obvodu územní působnosti katastrálního úřadu doručen jinému pracovišti, než které o něm bude v rámci katastrálního úřadu věcně rozhodovat, předá pracoviště, které návrh obdrželo, tento návrh pracovišti, které o něm bude věcně rozhodovat. doba podání zůstává návrhu zachována. Je-li návrh na povolení vkladu podán nepříslušnému katastrálnímu úřadu, postupuje tento katastrální úřad podle § 20 správního řádu.
(3) Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem, kdy návrh připadl k vyřízení podle čl. 3 odst. 1.
(4) Katastrální úřad oznámí zahájení řízení o povolení vkladu účastníkům řízení, kteří nepodali návrh na povolení vkladu (§ 18 odst. 3 správního řádu a § 4 odst. 1 zákona o zápisech).
(5) Náležitosti návrhu na povolení vkladu a jeho přílohy upravuje § 4 odst. 3 a 4 zákona o zápisech. Náležitosti návrhu na povolení vkladu a nutné přílohy návrhu zveřejní katastrální úřad na úřední desce.
(6) Pokud podle zákona o zápisech [§ 4 odst. 4 písm. c)] musí být přílohou návrhu na povolení vkladu též ověřený výpis z obchodního nebo jiného zákonem určeného rejstříku, lze podmínku předložení výpisu považovat za splněnou i v případě, jestliže katastrální úřad má po předchozí dohodě s právnickou osobou tento výpis archivován a navrhovatel na tento katastrálním úřadem archivovaný výpis v návrhu odkáže a prohlásí, že údaje v něm uvedené se dosud nezměnily. To nezbavuje katastrální úřad povinnosti ověřit skutečný stav věci v případě, že má pochybnosti o pravdivosti tohoto prohlášení.
(7) Nemůže-li katastrální úřad rozhodnout ve lhůtách stanovených správním řádem (§ 49 odst. 2), je o tom povinen účastníky řízení s uvedením důvodů uvědomit (§ 49 odst. 2 správního řádu).
Čl.13
Plomba
(1) Katastrální úřad vyznačí v souladu s ust. § +2 odst. 1 zákona o zápisech v souboru popisných informací katastru tzv. plombu, a to nejpozději následující pracovní den po doručení návrhu na povolení vkladu podle čl. 3 odst. 1. Plomba vyjadřuje, že právní vztahy zapsané v katastru jsou dotčeny změnou.
(2) Plomba se vyznačí a její platnost bude odstraněna automatizovaně postupem popsaným v uživatelské příručce.
Čl.14
Další postup v řízení
(1) V řízení o povolení vkladu postupuje katastrální úřad podle zákona o zápisech a § 33 až 35 vyhlášky.
(2) Pokud katastrální úřad zjišťuje, zda jde skutečně o písemné projevy vůle osob ve smlouvě uvedených, postupem podle ust. § 34 odst. 7 písm. e) vyhlášky, ověří totožnost přizvaných osob podle osobních údajů uvedených v platném občanském průkazu nebo u osob, kterým se občanský průkaz nevydává, v jiném platném osobním dokladu, např. v cestovním pasu, u obchodních společností podle výpisu z obchodního rejstříku a u ostatních právnických osob podle dokladu o tom, že se jedná o statutárního zástupce. Po ověření jejich totožnosti se zaměstnanec katastrálního úřadu přizvaných osob dotáže, zda písemné projevy vůle uvedené ve smlouvě uznávají za své vlastní. Toto uznání se vyznačí na prvopisu smlouvy, který bude uložen u katastrálního úřadu, vyznačením doložky s textem: "Pravost podpisu uznána dle ......". K doložce se připojí podpisy přizvaných osob, podpis zaměstnance katastrálního úřadu a otisk kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem.
(3) Je-li projev vůle zjišťován postupem podle § 34 odst. 7 písm. c) vyhlášky, ověří katastrální úřad, zda osoba, která listinu sepsala a výslovně potvrdila totožnost a pravost podpisů smluvních stran, je skutečně advokátem.
Čl.15
Přerušení a zastavení řízení
(1) Katastrální úřad přeruší řízení, jsou-li dány okolnosti stanovené v ust. § 29 správního řádu: Katastrální úřad zastaví řízení, jsou-li dány okolnosti stanovené v ust. § 30 správního řádu nebo § 5 odst. 5 zákona o zápisech. Postup při přerušení a zastavení řízení upravuje správní řád.
(2) Přerušení řízení a zastavení řízení se zaznamenává ve spisu a v Protokolu V postupem uvedeným v uživatelské příručce.
(3) Požádá-li účastník řízení katastrální úřad o odklad termínu stanoveného k odstranění nedostatku podání v rozhodnutí o přerušení řízení a katastrální úřad žádosti vyhoví, poznamená se dohodnutý termín ve spisu a v Protokolu V.
(4) Je-li rozhodnutí o zastavení řízení v právní moci, vrátí katastrální úřad navrhovateli až na jedno vyhotovení všechny k návrhu přiložené stejnopisy listiny, na základě které mělo být zapsáno právo do katastru [§ 4 odst. 4 písm. a) zákona o zápisech] a listinu podle § 4 odst. 4 písm. d) zákona o zápisech, pokud byla katastrálnímu úřadu předložena. Vrácení listin podle tohoto ustanovení se poznamená ve spisovém obalu.
Čl.16
Řízení o povolení vkladu směny nemovitostí evidovaných u více katastrálních úřadů
(1) Katastrální úřad, kterému byl doručen návrh na povolení vkladu na základě smlouvy, jejímž předmětem je směna nemovitostí evidovaných i mimo jeho územní působnost, vyrozumí o podání návrhu na povolení vkladu neprodleně katastrální úřad, kterého se smlouva také týká. Ve vyrozumění požádá o zprávu, zda dotazovaný katastrální úřad již nevede o téže věci řízení. Vyrozumění musí dále obsahovat spisovou značku, den, hodinu a minutu doručení návrhu na povolení vkladu a v příloze kopii návrhu a prvopisu smlouvy pořízenou katastrálním úřadem. Jestliže bylo u dotazovaného katastrálního úřadu již zahájeno řízení o téže věci, sdělí v odpovědi den, hodinu a minutu doručení návrhu na povolení vkladu, v opačném případě podá zápornou odpověď.
(2) Byl-li návrh na povolení vkladu práva na základě této smlouvy podán i jinému katastrálnímu úřadu, o povolení vkladu týkajícího se všech nemovitostí vede řízení a rozhodne podle § 34 odst. 2 vyhlášky ten katastrální úřad, kterému byl návrh na povolení vkladu doručen dříve (dále jen "katastrální úřad příslušný k rozhodnutí o povolení vkladu").
(3) Katastrální úřad zúčastněný na řízení vyznačí v Protokolu V pod vlastní spisovou značkou údaje o dni, hodině a minutě doručení návrhu a v poznámce spisovou značku uvedenou v zaslaném vyrozumění. Kopie návrhu a prvopisu smlouvy uloží do vlastního spisu, ve kterém se uvede na prvém místě vlastní spisová značka, dále text: "ve věci vyřizované KÚ ...." (uvede se název katastrálního úřadu příslušného k rozhodnutí o povolení vkladu) "sp. zn. ..." (uvede se spisová značka katastrálního úřadu příslušného k rozhodnutí o povolení vkladu).
(4) Není-li dohodnuto mezi katastrálními úřady jinak, bude jejich další postup při řízení o povolení vkladu řešen podle těchto zásad:
a) katastrální úřady přezkoumají smlouvu v rozsahu práv k nemovitostem evidovaným v jejich územní působnosti. Přitom, nemá-li smlouva formu notářského zápisu nebo nejsou-li ve smlouvě úředně ověřeny podpisy účastníků smlouvy, postupují katastrální úřady při ověřování písemného projevu vůle ve vzájemné dohodě s ohledem k trvalému pobytu účastníků smlouvy,
b) katastrální úřad zúčastněný na řízení sdělí formou dopisu katastrálnímu úřadu příslušnému k rozhodnutí o povolení vkladu, zda jsou splněny podmínky pro povolení vkladu podle § 5 odst. 2 zákona o zápisech, popř. v něm uvede odůvodněné požadavky přerušení řízení, zastavení řízení nebo návrh na vydání rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu; dopis je odesílán pod vlastní spisovou značkou s odkazem na spisovou značku katastrálního úřadu příslušného k rozhodnutí o povolení vkladu; odeslání dopisu se poznamená ve spisu a v Protokolu V a kopie dopisu se založí do spisu,
c) katastrální úřad příslušný k rozhodnutí o povolení vkladu posoudí podle sdělení katastrálního úřadu zúčastněného na řízení splnění všech podmínek k povolení vkladu a vklad povolí nebo návrh zamítne nebo zastaví či přeruší řízení; rozhodne-li o povolení vkladu, potom písemně požádá katastrální úřady zúčastněné na řízení o zápis do výkazu změn, a za doložku o povolení vkladu připojí tento text: "Vklad povolen se souhlasem: KÚ ..........., č.j. sp. zn. ........., zápis dne ........") výčet všech katastrálních úřadů zúčastněných na řízení obsahující název sídla, jejich spisové značky a datum zápisu do výkazu změn),
d) katastrální úřad příslušný k rozhodnutí o povolení vkladu smlouvu doručí účastníkům řízení a katastrálnímu úřadu zúčastněnému na řízení.
Čl.17
Povolení vkladu
(1) Rozhodne-li katastrální úřad o povolení vkladu do katastru, provede o tom zápis ve spisu na 2. straně spisového obalu (Příloha č. 2), nebo vydá o povolení vkladu písemné rozhodnutí podle správního řádu a uvede to na 2. straně spisového obalu. Je-li rozhodnutí o povolení vkladu v právní moci (je-li rozhodnutí provedeno zápisem ve spisu, okamžikem jeho vyhotovení, je-li vyhotoveno písemné rozhodnutí podle správního řádu, okamžikem doručení všem účastníkům řízení), katastrální úřad vklad provede. Provedení vkladu poznamená ve spisu na 1. straně spisového obalu. Po provedení vkladu připojí na všechna vyhotovení smlouvy, a to nejlépe na konec textu za podpisy účastníků, doložku o povolení a provedení vkladu. Není-li na konci smlouvy místo, připojí se pevně za smlouvu nový list papíru. Pevné spojení smlouvy, na jejímž podkladě byl povolen a proveden vklad do katastru, se vždy zajistí otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem.
(2) Postup při vyznačení doložky je upraven v § 35 odst. 2 vyhlášky. Jméno a příjmení odpovědného pracovníka podle § 35 odst. 2 vyhlášky (dále jen "odpovědný zaměstnanec") se vypíše při vyznačování doložky psacím strojem nebo se otiskne razítko, obsahující jeho jméno, příjmení a funkci.
(3) V textu doložky se doplní:
a) první řádek sídlem katastrálního úřadu, eventuálně i sídlem detašovaného pracoviště,
b) druhý řádek spisovou značkou; je-li např. obsahem jedné smlouvy převod nemovitostí a vznik nebo zánik věcného břemene, uvedou se obě označení druhu vkladu "V11, V3", a jsou-li obsahem jedné smlouvy, např. převod nemovitostí a vznik nebo zánik dvou různých věcných břemen, uvedou se vždy při označení druhu vkladu "V1, V3, V3",
c) třetí řádek dnem vkladu práva do katastru, za který se považuje den vyznačení změny v souboru popisných informací a v souboru geodetických informací, je-li součástí smlouvy geometrický plán podle § 63 odst. 2 vyhlášky,
d) čtvrtý řádek dnem právních účinků vkladu, které vznikly dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu (čl. 3 odst. 1).
Pokud bylo o povolení vkladu vydáno písemné rozhodnutí, uvede se pod doložku: "O povolení vkladu bylo vydáno písemné rozhodnutí, které nabylo právní moci dne ..." (doplní se den právní moci rozhodnutí o povolení vkladu).
(4) Ukončení vkladu práva do katastru se vyznačí v Protokolu V.
(5) Smlouva opatřená doložkou podle odstavce 2 se:
a) doručí do vlastních rukou všem účastníkům řízení. Předchozímu vlastníku nebo jinému oprávněnému se doručí též listina uvedená v § 4 odst. 4 písm. d) zákona o zápisech,
b) po zápisu práv do katastru zapíše do "Soupisu listin, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru" (Příloha č. 3) a založí do "Souboru listin, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru" (dále jen "Soubor listin") podle čl. 37. Do Souboru listin se spolu s listinou založí též návrh na povolení vkladu a písemné rozhodnutí o povolení vkladu, pokud bylo vyhotoveno.
(6) Pokud katastrální úřad povolí vklad pouze částečně, vyhotoví vždy písemné rozhodnutí. V případě, že je vyhotoveno o povolení vkladu písemné rozhodnutí, zápis práva se do katastru provede a doložka podle odstavce 2 se vyznačí až po doručení rozhodnutí všem účastníkům řízení.
Čl.18
Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu
(1) V rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu bude uveden text poučení o opravném prostředku tohoto znění: "Proti tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek do 30 dnů od jeho doručení k příslušnému krajskému soudu, a to i prostřednictvím zdejšího katastrálního úřadu.
(2) Stejnopisy rozhodnutí podepisuje odpovědný zaměstnanec. Pod jeho podpis se uvede psacím strojem nebo otiskem razítka jeho jméno, příjmení a funkce.
(3) Stejnopisy rozhodnutí se označí kulatým razítkem katastrálního úřadu se státním znakem.
(4) Oznámení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu účastníkům smlouvy a vyznačení údajů o oznámení ve spisu a v Protokolu V upravuje čl. 19.
(5) Nebyl-li opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu podán u katastrálního úřadu, dotáže se katastrální úřad písemně příslušných krajských soudů, zda nebyl podán u nich.
(6) Nebyl-li podán proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu opravný prostředek, vyznačí se den právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu na písemném vyhotovení rozhodnutí uloženém ve spisu doložkou "Právní moc nastala dnem ....", ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu.
(7) Ukončení řízení o povolení vkladu se vyznačí v protokolu postupem uvedeným v uživatelské příručce.
(8) Návrh na povolení vkladu, jedno vyhotovení smlouvy a rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu, se ponechá ve spisu. Ostatní vyhotovení smlouvy a další přílohy se vrátí tomu, kdo je předložil.
Čl.19
Doručení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu účastníkům řízení
(1) Písemné rozhodnutí je oznámeno dnem jeho doručení účastníku řízení podle odstavce 2. Den oznámení rozhodnutí je uveden na vrácené doručence. Je-li písemné rozhodnutí doručováno více účastníkům řízení, je dnem oznámení rozhodnutí den doručení s posledním datem uvedeným v doručenkách.
(2) Písemné rozhodnutí katastrálního úřadu se doručuje do vlastních rukou všem účastníkům řízení. Pokud jsou účastníky řízení manželé, doručuje se písemné rozhodnutí každému z nich. Nezná-li katastrální úřad účastníky řízení nebo jejich pobyt, doručuje se veřejnou vyhláškou (§ 26 správního řádu).
(3) Účastníku řízení, který je přítomen na katastrálním úřadu, může být písemné rozhodnutí předáno osobně. Den tohoto osobního předání je dnem oznámení rozhodnutí podle odstavce 1. Den osobního předání písemného rozhodnutí se zaznamená v příslušné části spisu s podpisem účastníka řízení, který rozhodnutí převzal.
(4) Písemné rozhodnutí oznámené podle odstavců 2 a 3, ke kterému nebyl ve stanovené lhůtě podán opravný prostředek, je v právní moci. Dnem právní moci rozhodnutí je den následující po uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku. Lhůta pro podání opravného prostředku uplyne třicátý den po dni oznámení rozhodnutí podle odstavce 2 nebo 3 poslednímu účastníku řízení a připadne-li tento den na den pracovního klidu, je posledním dnem uplynutí této lhůty následující pracovní den.
(5) Není-li stanoveno jinak, zaznamená se odeslání písemného rozhodnutí katastrálním úřadem ve spisu a v přehledech o řízení podle těchto zásad:
a) ve spisu se vyznačí den oznámení rozhodnutí podle odstavce 1 a 3,
b) v Protokolu V se vyznačí den odeslání rozhodnutí z katastrálního úřadu a den oznámení rozhodnutí poslednímu z účastníků řízení.
Čl.20
Rozhodnutí o opravném prostředku v rámci autoremedury
(1) Je-li proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu podán opravný prostředek do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, přezkoumá katastrální úřad, zda může opravnému prostředku v plném rozsahu vyhovět. Datum doručení opravného prostředku katastrálnímu úřadu se zaznamená ve spise.
(2) Vyhoví-li katastrální úřad opravnému prostředku v plném rozsahu, rozhodne o povolení vkladu do katastru. Na písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu uložené ve spisu se doplní doložka "Nenabylo právní moci", ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu.
(3) Další řízení o povolení vkladu do katastru upravuje čl. 17. Doložka o povolení a provedení vkladu se opatří v řádku pro č. j. spisovou značkou podle čl. 11 odst. 3.
Čl.21
Postoupení opravného prostředku proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu soudu
(1) Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu do katastru, kterému nelze v plném rozsahu vyhovět, postoupí katastrální úřad příslušnému krajskému soudu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl opravný prostředek doručen. To se vztahuje i na případy, kdy opravnému prostředku nelez vyhovět z důvodu, že byl podán opožděně. Příslušný je krajský soud, v jehož obvodu má občan bydliště a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. V případě právnické osoby je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo.
(2) V průvodním dopisu se uvede označení spisu, který se soudu postupuje k dalšímu řízení, včetně stanoviska katastrálního úřadu k obsahu podaného opravného prostředku. Kopie průvodního dopisu se ponechá ve spisu.
(3) Spolu s průvodním dopisem se soudu zašle celý obsah spisu. Před odesláním soudu si katastrální úřad vyhotoví z odesílaného spisu kopii. Kopie spisu postoupeného soudu se ponechají na katastrálním úřadu.
(4) Postoupení opravného prostředku soudu se zaznamená ve spisu a v Protokolu V.
(5) Po doručení rozhodnutí soudu o opravném prostředku požádá katastrální úřad soud od vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí.
(6) Pokud je rozhodnutím soudu potvrzeno rozhodnutí katastrálního úřadu, připojí se na písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu do katastru doložka "Právní moc nastala dnem ..." a datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu.
(7) Je-li rozhodnutím soudu zrušeno rozhodnutí katastrálního úřadu, připojí se na písemné vyhotovení rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení vkladu do katastru uloženého ve spisu doložka: "Rozhodnutí zrušeno rozsudkem krajského soudu v .......... sp. zn. .......", ke které se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu. Další postup katastrálního úřadu při povolování vkladu práv do katastru se řídí čl. 17.
(8) Pokud bylo na základě podaného opravného prostředku vydáno písemné rozhodnutí soudu, zašle katastrální úřad bez zbytečného odkladu kopii tohoto rozhodnutí na vědomí zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.
Postup při záznamu práv, vyznačení poznámek a změn jiných údajů o nemovitostech v katastru
Čl.22
(1) Rozhodnutí a jiné listiny, na jejichž základě se zapisují záznamem věcná práva k nemovitostem, vymezuje § 7 zákona o zápisech a § 36 vyhlášky. Pro zápis jiných než věcných práv způsobem obdobným záznamu se podle § 40 vyhlášky použijí přiměřeně ustanovení o listinách, které jsou podkladem pro záznam věcných práv k nemovitostem podle § 7 zákona o zápisech a § 36 vyhlášky.
(2) Na podkladě došlých rozhodnutí a jiných listin určených k záznamu vyznačí katastrální úřad v souboru popisných informací plombu podle čl. 13. Plomba se vyznačí a její platnost bude odstraněna automatizovaně postupem popsaným v uživatelské příručce.
(3) Při zakládání, vedení a uzavírání Protokolu Z se postupuje přiměřeně podle čl. 7 až 9 a uživatelské příručky.
(4) Podle potřeby lze založit spis. Spis se založí vždy při vrácení podání vyhotoviteli k doplnění nebo k odstranění nedostatků v rozhodnutí nebo jiné listině. Do spisu se v takovém případě založí alespoň podstatné části kopie vracené listiny a kopie průvodního dopisu.
(5) Katastrální úřad podle § 8 odst. 1 zákona o zápisech zjistí, zda je listina předložená k zápisu do katastru záznamem bez chyb v psaní nebo počtech a bez jiných zřejmých nesprávností.
(6) Pokud katastrální úřad zjistí, že je listina bez vad uvedených v odstavci 5, provede na jejím základě zápis do katastru. O provedeném zápisu vyrozumí katastrální úřad podle § 37 odst. 4 vyhlášky dopisem osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu vzniklo nebo s rozšířilo a osoby, jejichž právo podle provedeného zápisu zaniklo nebo se omezilo. Dopis s vyrozuměním zašle katastrální úřad na adresu těchto osob uvedenou v katastru, popřípadě na jinou adresu, na které se dle zjištění katastrálního úřadu zdržuje. Příklady možných vzorů dopisu o vyrozumění jsou uvedeny v příloze č. 4. Uvedené vzory nejsou závazné. Katastrální úřady je upraví podle konkrétních případů oznamovaných skutečností.
(7) Katastrální úřad nevyrozumí dotčené osoby podle odstavce 6 v případě, že záznam byl proveden na základě listiny, u níž podmínkou její účinnosti nebo právní moci je doručení této listiny účastníkům řízení vyhotovitelem takovéto listiny. Katastrální úřad však vyrozumí i v těchto případech osoby, jejichž právo zapsané v katastru zápisem zaniká nebo se omezuje, pokud z předložené listiny zjistí, že tyto osoby evidované v katastru nebyly účastníkem řízení, v němž byla listina vydána, a proto jim existence takové listiny nemusí být známa.
(8) Pokud katastrální úřad zjistí, že listina má vady uvedené v odstavci 5, vrátí podle § 8 odst. 2 zákona o zápisech listinu tomu, kdo ji vyhotovil. Pokud je předloženou listinou k zápisu ohlášení s nezbytnými přílohami, vrátí se ohlášení s přílohami vyhotoviteli ohlášení.
(9) Průvodní dopis, kterým je podání vráceno vyhotoviteli podle předchozího odstavce, se opatřuje spisovou značkou. V průvodním dopise katastrální úřad uvede, které chyby v psaní nebo počtech nebo které jiné zřejmé nesprávnosti v listině vedly katastrální úřad k závěru, že je listina nezpůsobilá k vykonání záznamu. Zároveň poučí vyhotovitele listiny o povinnosti odstranit uvedené chyby nebo nesprávnosti v listině, a to
a) ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy podle § 10 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona, pokud je vyhotovitelem listiny vlastník či jiný oprávněný,
b) ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem podle § 11 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona, pokud je vyhotovitelem listiny obec při výkonu tzv. přenesené působnosti,
c) ve lhůtě stanovené katastrálním úřadem podle § 12 odst. 1 katastrálního zákona, pokud listinu předložil k zápisu státní orgán, který ji vyhotovil.
Lhůty stanovené podle právního předpisu katastrálním úřadem je katastrální úřad oprávněn prodloužit.
(10) Vrácení rozhodnutí a jiných listin k doplnění nebo odstranění nedostatků se zaznamená v Protokolu Z postupem podle uživatelské příručky. V protokolu Z se zároveň zaznamená i lhůta stanovená katastrálním úřadem k odstranění nedostatků listiny. Pokud nedojde k odstranění nedostatků listiny ve lhůtě stanovené podle příslušného právního předpisu, katastrální úřad uvedenou skutečnost poznamená do spisu a plombu zruší.
(11) V případech, kdy z listiny nejsou zřejmé vady uvedené v odstavci 5, ale z jejího obsahu vyplývá, že by na jejím základě měl být proveden duplicitní zápis vlastnictví podle § 37 odst. 3 vyhlášky, upozorní na tuto okolnost katastrální úřad vyhotovitele listiny a dotáže se ho, zda při vyhotovení listiny nedošlo k chybě v psaní nebo počtech nebo k jiné zřejmé nesprávnosti. Pokud vyhotovitel listiny potvrdí, že listina je bez uvedených vad nebo pokud je nečinný, katastrální úřad provede duplicitní zápis podle § 37 odst. 3 vyhlášky. O provedeném zápisu vyrozumí dopisem osoby, které jsou podle rozporných listin označeny za vlastníky nemovitostí. Nezávazný vzor vyrozumění je uveden v příloze č. 5. O vyrozumění provede katastrální úřad záznam do spisu.
Čl.22a
(1) Rozhodnutí a jiné listiny určené k zápisu poznámky vymezuje § 9 odst. 1 zákona o zápisech.
(2) Při zápisu poznámky se postupuje podle § 9 odst. 2 zákona o zápisech a § 39 vyhlášky. Ustanovení čl. 22 tohoto jednacího řádu se použijí přiměřeně i pro zápis poznámky.
Čl.22b
(1) Při zápisu jiných údajů katastru než zápisů o právních vztazích k nemovitostem se postupuje podle § 41 vyhlášky.
(2) Při zápisu těchto údajů se použijí přiměřeně ustanovení čl. 22 tohoto jednacího řádu. Přitom se nepoužijí ustanovení o vyznačení plomby a ustanovení o vyrozumívání osob o provedených zápisech.
Postup při projednávání chyb v katastrálním operátu, námitek proti obnovenému operátu, změny hranice katastrálního území a označení hranice na náklad vlastníka
Čl.23
(1) Evidence návrhů na opravu chyby (§ 8 odst. 1 katastrálního zákona) a případů opravy chyby prováděných bez návrhu se vede v Protokolu OR.
(2) Při opravě chyby se postupuje podle ust. § 8 katastrálního zákona a § 46 a 47 vyhlášky. Postup při opravě chyby se zaznamenává do protokolu OR.
(3) Pokud katastrální úřad obdrží sdělení podle § 8 odst. 5 katastrálního zákona, že vlastník nebo jiný oprávněný, jehož se oprava chyby v katastrálním operátu dotýká, nesouhlasí s opravou chyby nebo s jejím neprovedením z důvodu, že se nejedná o chybu, zahájí katastrální úřad správní řízení o opravě chyby. V řízení postupuje podle správního řádu. Průběh řízení zaznamenává v Protokolu OR.
(4) Pro řízení o odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o opravě chyby se použije ustanovení § 53 až 60 správního řádu a článku 29.
Čl.24
(1) Evidence námitek proti obnovenému katastrálnímu operátu se vede v Protokolu OR.
(2) Při vyřizování námitek proti obnovenému katastrálnímu operátu se postupuje podle ust. § 16 katastrálního zákona, § 55 vyhlášky a podle ustanovení správního řádu.
(3) Pro řízení o odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách se použije ustanovení § 53 až 60 správního řádu a článku 29.
Čl.25
(1) Evidence řízení o změně hranic katastrálního území se vede v Protokolu OR.
(2) V řízení o změně hranic katastrálního území se postupuje podle ust. § 19 až 24 vyhlášky a ustanovení správního řádu.
(3) Pro řízení o odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o změně hranic katastrálního území se použije ustanovení § 53 až 60 správního řádu a článku 29.
Čl.26
(1) Evidence řízení o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného se vede v Protokolu OR.
(2) V řízení o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného se postupuje podle ust. § 10 odst. 2 katastrálního zákona a podle ustanovení správního řádu.
(3) Pro řízení o odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o označení hranice na náklad vlastníka nebo jiného oprávněného platí ustanovení § 53 až 60 správního řádu a článku 29.
Čl.27
(1) Při zakládání, vedení a uzavírání Protokolu OR se postupuje přiměřeně podle čl. 7 až 10 a podle uživatelské příručky.
(2) Pro řízení se do spisu podle potřeby vloží kopie nebo prvopisy písemností vyhotovených katastrálním úřadem k dané věci v předcházejícím období. Pokud je tato písemnost (např. oznámení o opravě chyby v katastru) zaznamenána v ZDŘ, uzavře se tento záznam postupem uvedeným v uživatelské příručce.
(3) Katastrální úřad v souladu s ustanovením § 21 správního řádu nařídí jednání o věci, lze-li očekávat, že přítomnost předvolaných účastníků přispěje k potřebnému objasnění věci.
(4) O jednání podle odstavce 3 se pořizuje protokol (§ 22 správního řádu), který se diktuje hlasitě, aby přítomní diktované znění slyšeli. Protokol se přítomným předloží k nahlédnutí nebo se jim přečte. Na závěr protokolu se v tom případě uvede, že přítomní byli s jeho obsahem seznámeni.
(5) Protokol podepíše zaměstnanec katastrálního úřadu a účastníci. Odmítne-li účastník protokol podepsat, uvede zaměstnanec katastrálního úřadu v protokolu odepření podpisu účastníkem, důvody tohoto odepření a námitky proti obsahu protokolu.
(6) V protokolu se uvede doba začátku jednání, popř. též důvod odložení jednání.
(7) Protokol se zakládá do spisu.
Čl.28
(1) V jednoduchých případech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníky řízení nebo na podkladě dokladů katastrálního úřadu, se vdá rozhodnutí bez předvolání účastníků.
(2) Rozhodnutí se vydá ve lhůtách stanovených v § 49 odst. 2 správního řádu.
(3) Rozhodnutí katastrálního úřadu se opatří spisovou značkou.
(4) Při doručování rozhodnutí a vyznačování právní moci na rozhodnutí se postupuje přiměřeně podle čl. 19.
(5) V textu poučení vydaného rozhodnutí se uvede, že odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu lze podat do 15 dnů u zeměměřického a katastrálního inspektorátu prostřednictvím katastrálního úřadu, který rozhodnutí vydal.
Čl.29
(1) Je-li proti rozhodnutí katastrálního úřadu podáno odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, katastrální úřad vyznačí podání odvolání v Protokolu OR a provede úkony podle § 56 správního řádu. Poté posoudí, zda nejsou dány podmínky pro vydání rozhodnutí o odvolání v rámci autoremedury podle § 57 odst. 1 správního řádu a pokud shledá, že podmínky pro takové rozhodnutí jsou dány, rozhodne znovu ve věci, jinak odvolání předloží zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu do 30 dnů ode dne, kdy mu odvolání bylo doručeno.
(2) V průvodním dopisu katastrální úřad uvede výčet všech písemností, které zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu postupuje podle § 57 odst. 2 správního řádu k dalšímu řízení a návrh katastrálního úřadu na rozhodnutí o odvolání včetně návrhu odůvodnění. Ve spisovém obalu, který se ponechá na katastrálním úřadu, se založí kopie průvodního dopisu.
(3) Jestliže zeměměřický a katastrální inspektorát jako odvolací orgán napadené rozhodnutí:
a) potvrdí, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu právní účinky doložkou:
"Právní moc nastala dnem ...........", a to dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí zeměměřického a katastrálního inspektorátu. K doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu, a není-li doložka vyznačena razítkem, které obsahuje státní znak, připojí se k doložce též otisk kulatého úředního razítka,
b) zruší, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu doložku:
"Rozhodnutí zrušeno rozhodnutím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu ....... sp. zn. .......".
K doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu,
c) zruší a vrátí katastrálnímu úřadu k novému projednání a rozhodnutí, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu doložku:
"Rozhodnutí zrušeno a věc vrácena katastrálnímu úřadu k novému projednání rozhodnutím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v ....... sp. zn. .......".
K doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu,
d) změní, vyznačí katastrální úřad na rozhodnutí uloženém ve spisu doložku:
"Rozhodnutí změněno rozhodnutím Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v ......... sp. zn. .......".
K doložce se připojí datum a podpis odpovědného zaměstnance katastrálního úřadu.
Řízení o porušení pořádku na úseku katastru
Čl.30
(1) Porušení pořádku na úseku katastru upravuje ustanovení § 23 až 26 katastrálního zákona.
(2) Při zakládání, vedení a uzavírání Protokolu P se postupuje přiměřeně podle čl. 4 až 9 a podle uživatelské příručky.
(3) Při projednávání porušení pořádku na úseku katastru se založí spis.
(4) Je-li porušení pořádku na úseku katastru přestupkem (§ 24 katastrálního zákona), postupuje se při jeho projednání podle přestupkového zákona (zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Je-li jiným správním deliktem (§ 25 katastrálního zákona), postupuje se při jeho projednání podle správního řádu.
Čl.31
(1) Katastrální úřad je povinen zahájit z vlastního podnětu řízení o porušení pořádku na úseku katastru, a to v návaznosti na nesplnění povinnosti stanovené katastrálním zákonem, na kterou byla příslušná osoba upozorněna:
a) písemnou výzvou katastrálního úřadu [§ 23 písm. a) až c) katastrálního zákona],
b) při revizi katastru [§ 42 odst. 5 písm. b) a odst. 6 a 7 vyhlášky] a při obnově katastrálního operátu (§ 51 odst. 11 vyhlášky),
c) při jednání o nesplnění povinností na úseku katastru uvedených v § 23 písm. d) až h) katastrálního zákona, z kterého byl pořízen protokol.
(2) Odeslání písemné výzvy podle odstavce 1 písm. a) a dohodnutý způsob odstranění nedostatků včetně poučení o následcích se zaznamenává v ZDŘ. Náležitosti jeho obsahu a vedení jsou uvedeny v uživatelské příručce.
(3) Záznam uvedený v odstavci 1 písm. b) a c) se vyhotovuje podle čl. 27 odst. 4 až 5.
(4) Rozhodnutí se opatřují spisovou značkou.
(5) Při vydávání a doručování rozhodnutí a vyznačování právní moci na rozhodnutí se postupuje přiměřeně podle čl. 19.
Obnova řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení
Čl.32
(1) Řízení před katastrálním úřadem ukončené rozhodnutím, které je v právní moci, se obnovuje na návrh účastníků nebo nařízením obnovy katastrálním úřadem podle § 62 až 64 správního řádu. Toto rozhodnutí může být rovněž přezkoumáno podle § 65 až 68 správního řízení.
(2) Využití opravných prostředků podle správního řádu je vyloučeno, bylo-li rozhodnuto o povolení vkladu práva do katastru (§ 5 odst. 3 zákona o zápisech).
Nahlížení do katastru
Čl.33
(1) Katastrální úřad určí prostory a dobu pro nahlížení do katastru.
(2) Katastrální úřad poskytne žadateli požadovanou část operátu k nahlédnutí. Žadatel je oprávněn do operátu nahlížet, pořizovat si z něho opisy, výpisy nebo náčrty. Nahlížení je přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který dbá zejména na to, aby žadatel operát nebo jeho části neodnášel mimo určené prostory, nepoškodil jej nebo nepozměnil.
(3) Pokud jsou údaje katastru, do kterých chce žadatel nahlédnout, vedeny na záznamovém médiu počítače, zobrazí zaměstnanec katastrálního úřadu požadované údaje k nahlédnutí na monitoru počítače, případně, jsou-li k tomu vhodné podmínky, si požadované údaje na počítači vyhledá sám žadatel. Tento postup může v odůvodněných případech, kdy nahlížení do souboru popisných informací nelze takto uspokojivě zajistit, nahradit bezplatným poskytnutím tiskového výstupu. Tiskový výstup se neopatřuje razítkem katastrálního úřadu ani podpisem jeho zaměstnance.
Poskytování údajů z katastru a potvrzování geometrických plánů
Čl.34
(1) Písemně nebo ústně podané žádosti o poskytnutí údajů z katastru a pozemkové knihy, o ověření opisu nebo kopie listiny o právních vztazích ze Sbírky listin (§ 82 vyhlášky) a o vyhotovení a ověření kopie prvopisu geometrického plánu (§ 74 vyhlášky) se zapisují do Knihy I.
(2) Písemné nebo ústně podané žádosti o potvrzení geometrického plánu (§ 72 vyhlášky) se zapisují do Knihy GP.
(3) Při zakládání, vedení a uzavírání knih podle odstavce 1 a 2 se postupuje podle čl. 7 až 9 a podle uživatelské příručky.
(4) Náležitosti veřejných listin vydávaných katastrálním úřadem podle § 22 odst. 2 katastrálního zákona upravuje § 82 odst. 1 vyhlášky.
(5) Informace o tom, v jaké formě a za jakých podmínek se poskytují údaje z katastru, se zveřejní na úřední desce katastrálního úřadu.
(6) Poskytování hromadných výstupů z katastru nemovitostí upravuje § 22 katastrálního zákona a § 82 vyhlášky. Podrobněji je postup při poskytování těchto údajů upraven zvláštním předpisem, vydaný Úřadem.
Doručování písemností
Čl.35
(1) Rozhodnutí katastrálních úřadů se doručují účastníkům řízení do vlastních rukou doručenkami s modrým pruhem. Oznámení týkající se opravy chyb a výzvy k předložení dokladů podle čl. 15 až 30 odesílané poštou se doručují na doručenku. Veřejné listiny podle čl. 34 se doručují doporučeně. Ostatní písemnosti jsou odesílány podle jejich závažnosti obyčejnou poštou, doporučeně, na doručenku, nebo do vlastních rukou na doručenku s modrým pruhem, popř. faxem. Doručit lze i osobním předáním (např. čl. 19 odst. 3), např. prostřednictvím zaměstnance katastrálního úřadu či policisty.
(2) Má-li účastník řízení zástupce s plnou mocí pro celé řízení, doručuje se písemnost pouze tomuto zástupci. Má-li však účastník řízení osobně v řízení něco vykonat, doručuje se písemnost nejen zástupci, ale i jemu.
(3) Odeslání a doručování písemností do vlastních rukou upravuje § 23 správního řádu a § 25 vyhlášky č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád).
(4) Doručenky se připojují k vyhotovení jednotlivých vyřízení uložených ve spisu, pokud je doručováno poštou.
Správní poplatky
Čl.36
(1) Při vyměřování a vybírání správních poplatků postupuje katastrální úřad podle zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.
(2) Seznam úkonů katastrálního úřadu, které jsou předmětem správních poplatků, výši správních poplatků a údaje o tom, kde je možné zakoupit kolkové známky, zveřejňuje katastrální úřad na úřední desce katastrálního úřadu.
Ukládání písemností do Sbírky listin a spisové dokumentace
Čl.37
(1) Sbírka listin je členěna na části uvedené v ust. § 17 odst. 1 písm. a) až g) vyhlášky.
(2) Smlouvy, rozhodnutí a jiné listiny uvedené v § 17 odst. 1 písm. d) vyhlášky se zakládají do Souboru listin, který je součástí Sbírky listin. K Souboru listin se připojí Soupis listin, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru (viz Příloha č. 3).
Čl.38
(1) Katastrální úřad po ukončení řízení podle předcházejících článků a po provedení vkladu, záznamu nebo poznámky v katastrálním operátu, vyjme ze spisu návrh na povolení vkladu, smlouvu opatřenou doložkou o povolení vkladu, písemné rozhodnutí o povolení vkladu, pokud bylo vyhotoveno, rozhodnutí a jiné listiny, na jejichž základě byla provedena změna v katastru, vedené v příslušných protokolech ze spisového obalu, a založí je do Souboru listin, založeného pro každé katastrální území ve Sbírce listin.
(2) Spisy se po vyčlenění listin do Souboru listin podle odst. 1 uloží do části Sbírky listin vyhrazené pro jejich uložení.
(3) Náležitosti a vedení Soupisu listin, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru, jsou uvedeny v příloze č. 3.
Čl.39
(1) Uzavřené Protokoly P, Knihy I a Knihy GP nejsou součástí Sbírky listin. Ukládají se do spisové dokumentace katastrálního úřadu.
Dokumentace spisů a přehledů o řízení
Čl.40
(1) Protokoly V, Z, OR a Soubory listin s připojenými Soupisy listin, na jejichž základě byl proveden zápis do katastru, se dokumentují po dobu 60 let.
(2) Spisy a ZDŘ se dokumentují po dobu 10 let.
(3) Přehledy o řízení uvedené v čl. 39 se dokumentují po dobu 5 let.
(4) Podrobnosti o dokumentaci stanovuje Instrukce ČÚGK pro dokumentaci výsledků geodetických a kartografických prací /984 800 I/86/ ze dne 17. září 1986 č.j. 3009/1986-21.
Součinnost katastrálního úřadu se zeměměřickým a katastrálním inspektorátem a odborem kontroly a dohledu úřadu
Čl.41
(1) Katastrální úřad je povinen zaměstnancům zeměměřického a katastrálního inspektorátu a zaměstnancům odboru kontroly a dohledu Úřadu (dále jen "zaměstnanci kontrolních orgánů") poskytnout při jejich kontrolní činnosti veškerou potřebnou součinnost. Zejména je povinen těmto zaměstnancům pro výkon kontrolní činnosti umožnit přístup ke katastrálnímu operátu a k přehledům o řízení.
(2) Zaměstnanci kontrolních orgánů jsou v případě, že zjistí při své kontrolní činnosti porušení právních nebo technických předpisů upravujících správu katastru nemovitostí, obnovu katastrálního operátu, údržbu a správu podrobného polohového bodového pole a tvorbu a obnovu státního mapového díla oprávnění uložit opatření k odstranění zjištěných závad a nedostatků a stanovit lhůtu k jejich odstranění.
(3) Katastrální úřad je povinen odstranit závady a do 5 dnů po lhůtě stanovené zaměstnanci kontrolních orgánů k odstranění závad zjištěných podle odstavce 2 písemně nahlásit odstranění závad kontrolnímu orgánu.
(4) Pokud katastrální úřad při své činnosti zjistí vady geometrického plánu, které zavinil nebo mohl zavinit vyhotovitel geometrického plánu nebo ten, kdo jej ověřil, oznámí to zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu. Přílohou oznámení je kopie dokumentace dokládající vazby geometrického plánu, pokud ji m á katastrální úřad k dispozici.
Společná ustanovení
Čl.42
(1) Na otisk razítek podle tohoto jednacího řádu se použije fialová razítková barva.
(2) Pokud je doložka o právní moci rozhodnutí vydaného katastrálním úřadem vyznačena jinak než razítkem, které obsahuje státní znak, připojí se k doložce též otisk kulatého úředního razítka se státním znakem.
Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl.43
(1) Jedná-li se o věci, která byla zaznamenána v dřívějším záznamu změn nebo záznamu pro další řízení evidence nemovitostí, postupuje se podle tohoto jednacího řádu.
(2) Záznamy podle odstavce 1 a dřívější seznam pozemků dočasně odňatých zemědělské výrobě a dřívější seznam neobdělávané půdy se uzavřou při nejbližší revizi katastru.
(3) ZDŘ se vede dosavadním způsobem do dokončení úpravy programového vybavení pro vedení ZDŘ a promítnutí změny vedení ZDŘ v uživatelské příručce.
Čl.44
(1) S účinností tohoto jednacího řádu se zrušuje Jednací řád katastrálního úřadu ze dne 20. července 1993 č.j. 3077/1993-22 ve znění dodatku č. 1 č.j. 39/1994-22 z 9. 2. 1994.
(2) Tento Jednací řád katastrálního úřadu nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Předseda:
Ing. Jiří Šíma, CSc., v. r.
Příl.1
k čl. 10
(Vzor titulní strany spisového obalu)

Katastrální úřad v ...............................

                                    Spisová značka ..............

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

Věc:

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------

1. Došlo dne ................

2. Řízení přerušeno - rozhodnutí oznámeno dne ....................

          - na návrh účastníků řízení ze dne ........... přerušeno řízení do ...........

3. Řízení zastaveno dne ............................

4. Řízení ukončeno dne .............................

5. Rozhodnutí oznámeno dne .........................

6. Odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu - doručeno dne ....................

                         - postoupeno dne ..................

7. Vyznačeno v katastru nemovitostí - katastrální území ..................
                  - pol. VZ ............................
                  - dne ................................
                  - podpis .............................

8. Skartační záznam ..........................

9. Poznámky:
Příl.2
k čl. 10
(2. strana spisového obalu)

Zápis o rozhodnutí o povolení vkladu práva k nemovitostem


Katastrální úřad v .................
rozhodl podle § 5 odst. 2 zák. č. 265/92 Sb. v řízení ve věci

      takto:

   Vklad práv do katastru nemovitostí podle podaného
návrhu se povoluje.


V ............ dne ...............                (kulaté úřední razítko)

                          (jméno, příjmení a podpis zmocněného zaměstnance)

Příl.3
k čl. 17
Soupis listin, na jejichž základě
byl proveden zápis do katastru

Rok .............

Obec .................

Katastrální území ..................

------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
Pol. Jednací číslo  Poznámka  Pol. Jednací číslo  Poznámka  Pol.  Jednací číslo  Poznámka
VZ   listiny         VZ    listiny         VZ    listiny
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
 a     b       c    a     b      c    a      b      c
------------------------------------------------------------------------------- --------------------
Příl.4
k čl. 22
(Vzor oznámení o provedeném záznamu)

Katastrální úřad v Přerově, nám. T. G. Masaryka 16,
751 52 Přerov, tel. 0641/4278

                  -------------------------------
                  (1. adresát)
                  Město Přerov
                  Hlavní nám. 146
                  751 52 Přerov
                  -------------------------------

                  -------------------------------
                  (2. adresát)
                  Lesy České republiky s. p.
                  Přemyslova 1106
                  501 68 Hradec Králové
                  -------------------------------

Věc: Oznámení o provedení zápisu záznamem do katastru nemovitostí

(Varianta 1)

Oznamujeme Vám, že jsme podle § 7 a násl. zákona č. 265/1992 Sb. a
§ 36 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky
č. 179/1998 Sb., provedli záznam vlastnického práva ve prospěch
Města Přerov  na základě souhlasného  prohlášení Lesů České
republiky, s. p. a Města Přerov č.j. 358/1998 ze dne 15. 9. 1998 k
následujícím nemovitostem v katastrálním území Přerov:

------------------------------------------------------------------
Pozemkové parcely č.        Stavební parcely č.
------------------------------------------------------------------
221/2               338
------------------------------------------------------------------
221/3               357
------------------------------------------------------------------
221/4               462/1
------------------------------------------------------------------

(Varianta 2)

Oznamujeme Vám, že jsme podle § 7 a násl. zákona č. 265/1992 Sb. a
§ 36 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky
č. 179/1998 Sb., provedli záznam vlastnického práva ve prospěch
Města Přerov na základě prohlášení Města Přerov sp. zn. N 238/98
sepsaného ve formě notářského zápisu ze dne 15. 9. 1998. Provedené
změny jsou patrné z přiloženého výpisu z listu vlastnictví.

(Varianta 3)

Oznamujeme Vám, že jsme podle § 7 a násl. zákona č. 265/1992 Sb. a
§     36 odst. 5 písm. c) vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky
č. 179/1998 Sb., provedli záznam vlastnického práva ve prospěch
Města Přerov  na základě souhlasného  prohlášení Lesů České
republiky, s. p. a Města Přerov č.j. 358/1998 ze dne 15. 9. 1998.
S obsahem provedeného zápisu se můžete seznámit nahlédnutím do
katastru nemovitostí v úředních hodinách katastrálního úřadu (Po a
St od 8 do 17 hod.).

S pozdravem

V Přerově dne .............         jméno

                      podpis

                otisk razítka katastrálního úřadu
Příl.5
(vzor oznámení o provedení duplicitního zápisu vlastnictví)

Katastrální úřad v Přerově, nám. T. G. Masaryka 16,
751 52 Přerov, tel. 0641/4278

                  -------------------------------
                  (1. adresát)
                  Pan
                  Jiří Novák
                  Hlavní nám. 146
                  751 52 Přerov
                  -------------------------------

                  -------------------------------
                  (2. adresát)
                  Paní
                  Hana Svobodová
                  Přemyslova 1106
                  501 68 Hradec Králové
                  -------------------------------

Věc: Oznámení o provedení duplicitního zápisu vlastnictví

Vážení,

   oznamujeme Vám, že pan Jiří Novák byl dosud zapsán jako
vlastník pozemkové parcely č. 128/1 v katastrálním území Humné, a
to na základě rozhodnutí Státního notářství v Přerově č. D 1464/86
ze dne 5. 12. 1986.

Dne 15. 9. 1998 nám bylo k záznamu doručeno rozhodnutí Pozemkového
úřadu Okresního úřadu v Hradci Králové č. 243/98-25 PÚ ze dne
12. 8. 1998, podle kterého je vlastníkem téže pozemkové parcely
paní Hana Svobodová.

Uvedeným rozhodnutím ovšem nebylo zrušeno rozhodnutí o vlastnictví
pana Jiřího Nováka. Protože obě rozhodnutí jsou podle právních
předpisů pro katastrální úřad závazná, nezbylo katastrálnímu
úřadu než ponechat v katastru zápis vlastnického práva k uvedené
parcele ve prospěch pana Jiřího Nováka a zároveň nově zapsat jako
vlastníka téže parcely paní Hanu Svobodovou, a to formou tzv.
duplicitního zápisu vlastnictví podle § 37 odst. 3 vyhlášky č.
190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb.

Katastrální úřad není orgánem oprávněným rozhodnout, kdo je
skutečným vlastníkem uvedené parcely. Proto bude tento duplicitní
zápis vlastnictví veden v katastru nemovitostí, dokud nebude
katastrálnímu úřadu doručena listina o tom, kdo z obou zapsaných
vlastníků je skutečným vlastníkem uvedené parcely. Taková listina
může být vyhotovena po dohodě obou duplicitně zapsaných vlastníků
uvedené parcely, a to jako dohoda o narovnání právního vztahu
sepsaná notářem podle § 585 občanského zákoníku. Pokud se o
skutečném vlastnictví uvedené  parcely nedohodnete dohodou o
narovnání, bude takovou listinou rozhodnutí o určení vlastnictví
vydané příslušným soudem na návrh  kteréhokoli z duplicitně
zapsaných vlastníků uvedené parcely.

S pozdravem

V Přerově dne .............         jméno

                      podpis

                otisk razítka katastrálního úřadu