Pokyn ze dne 1.1.1996 o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží

1.1.1996 | Sbírka:  D-143 | Částka:  5/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-124
Pasivní derogace: D-164
D-143
Pokyn
o stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji zboží
ing. Jiří Majman,
tel.: 2454 2573
Při prodeji zboží je pro plátce daně z přidané hodnoty v některých případech dosti obtížné stanovení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění podle § 9 zákona č. 588/1992 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). Tento pokyn dává plátcům metodický výklad "nejproblematičtějších" ustanovení výše uvedeného paragrafu zákona o DPH.
1. Prodej zboží na základě kupní smlouvy uzavřené podle § 409 až 475 obchodního zákoníku
V tomto případě se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem dodání vymezeným v kupní smlouvě, uzavřené podle obchodního zákoníku (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona o DPH). Není-li tento den ve smlouvě uveden, rozhoduje den dodání ve smyslu § 412 a 413 obchodního zákoníku.
2. Prodej zboží na základě kupní smlouvy uzavřené podle § 588 až 627 občanského zákoníku
Zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za uskutečněné dnem převzetí nebo zaplacení zboží, a to tím dnem, který nastane
dříve (§ 9 odst. 1 písm. a) zákona o DPH).
Dnem převzetí se rozumí den fyzického převzetí zboží kupujícím.
3. Prodej zboží na základě kupní smlouvy, uzavřené podle obchodního či občanského zákoníku, provedený ve splátkách (splátkový prodej)
U splátkového prodeje zboží (nejedná se o finanční pronájem s následnou koupí najaté věci ani o dílčí plnění ve smyslu § 9 odst. 3 zákona o DPH) je třeba vycházet z výše uvedených skutečností. Pro stanovení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je rozhodující, zda se jedná o prodej na základě kupní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku nebo o prodej na základě kupní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku.
Den uskutečnění zdanitelného plnění se tedy stanoví podle bodu 1, nebo podle bodu 2 tohoto pokynu.
Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že den uskutečnění zdanitelného plnění není nijak vázán ke dni přechodu vlastnického práva ke zboží na kupujícího!
4. Prodej zboží - dílčí plnění
Jestliže se kupující s prodávajícím v kupní smlouvě dohodnou na dodání (prodeji) určitého množství zboží ve sjednaných lhůtách, potom je každá dílčí dodávka zboží realizovaná podle této smlouvy považována za dílčí plnění (§ 9 odst. 3 zákona o DPH).
V případě zdanitelných plnění, kdy se během zdaňovacího období poskytuje na základě smlouvy dílčí plnění, se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě, s výjimkou dílčího plnění uskutečněného podle smlouvy o dílo.
5. Prodej zboží - opakované plnění
Jestliže se kupující s prodávajícím v kupní smlouvě dohodnou, že během zdaňovacího období bude opakovaně ve sjednaných lhůtách dodáno (prodáno) shodné zboží, potom je každá takováto dodávka zboží realizovaná podle této smlouvy považována za opakované plnění (§ 9 odst. 4 zákona o DPH).
V případě zdanitelných plnění, kdy se během zdaňovacího období poskytuje na základě smlouvy opakované plnění, se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období (§ 9 odst. 4 zákona o DPH).
6. Prodej zboží - novin, časopisů a ostatních periodik
Při prodeji novin, časopisů a ostatních periodik, kdy je úhrada prováděna formou předplatného, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem zaplacení předplatného (§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o DPH). Pokud je toto předplatné placeno zálohově, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné dnem zúčtování záloh (§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o DPH).
Nejedná-li se o předplatné, potom při stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění musí být postupováno podle příslušných ustanovení § 9 odst. 1 zákona o DPH.
7. Zásilkový prodej zboží
Při prodeji zboží formou zásilkového prodeje (tj. kupující si vybere zboží podle katalogu prodávajícího, požádá o jeho zaslání a prodávající mu ho zašle na dobírku) se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem přijetí platby prodávajícím (§ 9 odst. 1 písm. c) zákona o DPH).
Výše uvedené platí pro zásilkový prodej všem "odběratelům", ať už se jedná o fyzické či právnické osoby, podnikatele či "nepodnikatele".
V souvislosti se zásilkovým prodejem bývá velice často diskutována problematika zdaňování balného. Zásilkové společnosti zákazníkům dodávají zboží ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o DPH. Do základu daně za toto zdanitelné plnění musí pochopitelně zahrnuto i balné (tj. cena obalu + cena vlastní práce při zabalení), které je "režijním" nákladem tohoto zdanitelného plnění - dodání zboží. Balné tedy nelze na daňovém dokladu danit odděleně od dodávaného zboží, protože nejde o samostatné zdanitelné plnění.
Účinnost: od 1. 1. 1996. Vydáním tohoto pokynu pozbývá platnost pokyn č. D-124vydaný pod čj. 181/43 716/1995.
I. náměstek ministra financí:
Ing. Jan Klak, v.r.