Vyhláška ze dne 28.3.1996, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

29.4.1996 | Sbírka:  100/1996 Sb. | Částka:  33/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 289/1995 Sb.
Prováděcí: 998/98-5120
Pasivní derogace: 324/2003 Sb.
Subsidiární: 563/1991 Sb.
100/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 28. března 1996,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství
Změna: 324/2003 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 44 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):
§ 1
Náležitosti žádosti o udělení licence
(1) Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu,
b) obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,
c) identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
d) označení předmětu licence,1) o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
e) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání,
f) popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe,
g) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než šest měsíců.
(2) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení licence obsahuje:
a) obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,
b) jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele,
c) identifikační číslo,
d) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce,
e) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba, na kterou je licence žádána,
f) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského průkazu odpovědného zástupce,
g) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického vzdělání odpovědným zástupcem,
h) popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let trvání praxe,
i) výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší než šest měsíců.
§ 2
Odborné lesnické vzdělání
Při posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické vzdělání dokládá
a) diplomem o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké školy, studijního oboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou zkouškou,
b) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední lesnické škole, studijní obor lesnictví nebo lesní hospodářství.
§ 3
zrušen
§ 4
Právnické a fyzické osoby, kterým byla udělena licence, vedou evidenci o odborných úkonech a o činnostech prováděných na základě udělené licence. Doklady vztahující se k těmto činnostem jsou povinny archivovat po dobu nejméně tří let po skončení kalendářního roku, ve kterém byla činnost vykonána nebo ukončena, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.3)
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lux v. r.
1) § 26 odst. 1, § 30 odst. 1 a § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady.
3) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.