Opatření ze dne 22.7.1996 k zavedení rozšířené standardní klasifikace produkce SKP-AGROEN

2.8.1996 | Sbírka:  OP18/96 | Částka:  62/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP16/93
Pasivní derogace: 589/2002 Sb.
ST05/96
Opatření
Českého statistického úřadu
ze dne 22. 7. 1996
k zavedení rozšířené standardní klasifikace produkce SKP-AGROEN
Český statistický úřad podle § 19, odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. 1. 1997 rozšířenou standardní klasifikaci produkce SKP-AGROEN (dále jen SKP-AGROEN). SKP-AGROEN je rozšířená standardní klasifikace produkce - SKP (zavedena opatřením ČSÚ, částka 69/1993 Sb.) do hloubky 8. místa, v oblasti produkce zemědělské, lesnické, rybářské, energetické a vodního hospodářství, tj. oddílů SKP 01, 02, 05, 40 a 41.
SKP-AGROEN je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis. V roce 1997 lze používat i dosavadní klasifikaci SKP (přechodné období).
SKP-AGROEN vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy ORGES Consulting, Malá Štěpánská 15, Praha 2. Publikace, kromě normativní, metodické a systematické části, obsahuje i návaznost na HS/CN (celní sazebník).
V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - odboru informačních služeb, je SKP-AGROEN k dostání i na disketě.
Předseda Českého statistického úřadu
Ing. Edvard Outrata, v. r.
II. METODICKÁ ČÁST
Úvod
Český statistický úřad zavedl s účinností k 1.1.1994 Standardní klasifikaci produkce - SKP (Opatření ČSÚ, částka 69/1993 Sb.). Tato klasifikace byla vypracována do hloubky 6. místa, podle evropského standardu CPA. Na základě požadavků uživatelů se vypracovalo podrobnější třídění SKP do hloubky 8. místa. Podrobnější třídění SKP, vzhledem k rozsáhlosti, se vydává ve 3 částech:
1. část je SKP-AGROEN, která obsahuje produkci zemědělskou, lesnickou, rybářskou, energetickou a vodního hospodářství, t.j. oddíly SKP - 01, 02, 05, 40 a 41.
2. část je SKP-PRUM, která obsahuje produkci průmyslovou a stavební, t.j. oddíly SKP 10 až 37, 45 a 46.
3. část je SKP-VYKONY, která obsahuje služby kromě průmyslových služeb, t.j. oddíly SKP 50 až 99.
Tato publikace obsahuje 1. část, tzn. SKP-AGROEN.
Předmět klasifikace
Předmětem SKP-AGROEN jsou především hmotné výrobky (zboží), tzn. všechny výrobky zemědělské, lesnické, rybářské (průmyslově nezpracované), které jako zboží jsou předávány výrobcem (podnikem, organizací, společností apod.) k dalšímu použití, t.j. jsou dodávány odběratelům bez ohledu na to, zda jsou dodávány pro výrobní nebo nevýrobní spotřebu (osobní nebo společenskou), nebo zda jsou určeny pro vývoz. Předmětem SKP-AGROEN je také produkce energetická a produkce vodního hospodářství, t.j. výroba vč. rozvodu energií a dodávky chladu, úprava vody vč. rozvodu vody. SKP-AGROEN zahrnuje výrobky (zboží) jak tuzemské výroby, tak i dovážené ze zahraničí.
Předmětem SKP-AGROEN jsou i práce výrobní povahy (pracovní činnosti) v zemědělství; při chovu, odchytu a lovu zvěře; při pěstování lesa a těžbě dříví; práce související s lovem a chovem ryb, práce výrobní povahy v energetice a ve vodním hospodářství.
Konstrukce klasifikace
Rozšířená SKP (ve všech 3 částech) je sedmistupňová. Pro sedm stupňů bylo stanoveno toto označení:

                     12. 3 4. 5 6. 7 8
                     XX. X X. X X. X X
                     |  | | | |  | |
                     |  | | | |  | |
SKP    1. stupeň   oddíl ----------+  | | | |  | |
      2. stupeň  pododdíl --------------+ | | |  | |
      3. stupeň  skupina -----------------+ | |  | |
      4. stupeň podskupina --------------------+ |  | |
      5. stupeň   třída -----------------------+  | |
                              | |
SKP-AGROEN 6. stupeň  podtřída ---------------------------+ |
      7. stupeň  jednotka ------------------------------+
Jako 1. stupeň číselné soustavy - oddíly, bylo stanoveno označení dvoumístným kódem. Další třídění postupuje dekadicky po jednom místě, takže kódy na 7. klasifikačním stupni jsou osmimístné.
SKP-AGROEN je tvořena 5 oddíly (01, 02, 05, 40, 41).
Vazba na ostatní klasifikace
V klasifikaci SKP-AGROEN je uvedena návaznost na Harmonizovaný systém resp. na Kombinovanou nomenklaturu - HS/CN (celní sazebník). Obsah každé položky SKP-AGROEN je definován položkami HS/CN, vychází z SKP a je daný evropským standardem CPA.
Pokud je návaznost SKP-AGROEN na HS/CN uvedena u 6 příp. 7 místného kódu, znamená to, že všechny jednotky (t.j. 8 místný kód), patřící pod tuto třídu příp. podtřídu, spadají pod stejnou položku HS/CN.
Závaznost a využití klasifikace
Klasifikace SKP-AGROEN je určena zejména pro statistické účely, je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Je však konstruována tak, aby byla využitelná i v jiných oblastech, neboť do ní byly promítnuty požadavky a připomínky ústředních orgánů, vědeckých a dalších institucí a připomínky různých uživatelů. Závaznost v jiné oblasti než statistické musí stanovit zvláštní zákon příp. jiný legislativní předpis.
Vysvětlivky ke klasifikaci
V roce 1995 byly vypracovány a vydány tiskem "Vysvětlivky k SKP", které je možné využít i ke klasifikaci SKP-AGROEN. Dále je možné využívat podrobné vysvětlivky k HS/CN (celnímu sazebníku).
Upřesnění významu některých položek klasifikace
U oddílu 40 je třeba rozlišovat výrobu energií, odběr energií (buď pro vlastní spotřebu, nebo pro další distribuci) a rozvod energií, t.j. dodávku energií konečným uživatelům (bez rozdílu zda se jedná o výrobce nebo dalšího distributora). Pod položkou "rozvod energií" se klasifikuje také připojení na síť (kromě stavebních prací - oddíl 45) a nájem a údržba měřičů.
Do tohoto oddílu patří i dodávka chladu, položka 40.30.12.
U oddílu 41 je třeba rozlišovat úpravu vody vč. odběru vody pro vlastní spotřebu a rozvod vody t.j. dodávku vody konečným uživatelům. Pod položkou "rozvod vody" se klasifikuje také připojení na síť (kromě stavebních prací) a nájem a údržba měřičů.
Úprava názvů některých položek SKP-AGROEN do 5. klasifikačního stupně (t.j. do 6. místa kódu) oproti 1. upravenému vydání SKP z roku 1996
Z mezirezortního připomínkového řízení klasifikace SKP-AGROEN vyplynulo, že některé názvy uvedené v 1. upraveném vydání SKP, vydaném v roce 1996, neodpovídají přesně názvům používaným v praxi, příp. platným normám, proto se provedla jejich úprava.
Přehled položek, jejichž názvy jsou v tomto vydání upraveny:
kód     Název                 Poznámka
--------------------------------------------------------------------
01.11.12  Pšenice obecná a sourež   upřesnění názvu
01.11.16  Žito, oves         žitovec patří do 01.11.17
01.11.22  Luštěniny suché, vyluštěné upřesnění obsahu položky
01.12.21  Živé rostliny       název v závorce je vypuštěn
01.12.23  Semena květin, dřevin
      a ostatní jinde neuvedená  upřesnění obsahu položky
01.12.24  Osiva zeleniny       sazenice patří do 01.12.21
01.21   Skot živý a surové produkty
      z jeho chovu        místo hovězí dobytek-skot
01.21.1  Skot živý          místo hovězí dobytek-skot
01.21.11  Skot bez telat, jatečný  místo hovězí dobytek-skot
01.21.12  Telata jatečná       upřesnění obsahu položky
01.21.13  Skot     plemenný        místo hovězí dobytek-skot
01.21.14  Skot chovný         místo hovězí dobytek-skot
01.21.3  Býčí sperma a embrya skotu upřesnění obsahu položky
01.21.30  Býčí sperma a embrya skotu upřesnění obsahu položky
01.23   Prasata živá
      a surové produkty
      z jejich chovu       místo vepřový dobytek-prasata
01.23.1  Prasata živá        místo vepřový dobytek-prasata
01.23.11  Prasata jatečná       místo vepřový dobytek-prasata
01.23.12  Prasata plemenná      místo vepřový dobytek-prasata
01.23.13  Prasata ostatní
      (chovná, užitková)     změna obsahu položky
01.23.14  zrušeno           zahrnuto v 01.23.13

01.24.11  Drůbež jatečná       změna obsahu položky
01.24.12  zrušeno           zahrnuto v 01.24.11
01.24.13  zrušeno           zahrnuto v 01.24.11
01.24.14  zrušeno           zahrnuto v 01.24.11
01.24.15  zrušeno           zahrnuto v 01.24.11
01.24.17  Drůbež ostatní       upřesnění názvu
01.25.31  Surové kožešiny, kůže,
      kožky,jinde neuvedené
      (dále jen "kůže")      upřesnění názvu
01.25.32  Králičí, zaječí a jehněčí
      kožešiny, kůže, kožky,
      surové (dále jen "kůže")  upřesnění názvu
02.01.11  Dříví surové
      jehličnaté - výřezy     upřesnění názvu
02.01.12  Dříví surové
      listnaté - výřezy      upřesnění názvu
02.01.13  Dříví surové
      tropické - výřezy      upřesnění názvu
02.01.22  Šelak, klovatiny (gumy),
      pryskyřice, klejopryskyřice
      a balzámy, přírodní    upřesnění názvu
02.02   Práce při pěstování lesa
      a těžbě dříví        upřesnění názvu
02.02.1  Práce při pěstování lesa
      a těžbě dříví        upřesnění názvu
02.02.10  Práce při pěstování lesa
      a těžbě dříví        upřesnění názvu
40.20.10  Svítiplyn, vodní plyn,
      generátorový plyn a
      podobné plyny,
      kromě zemních plynů     nová položka
40.20.11  zrušeno           zahrnuto v 40.20.10
40.20.12  zrušeno           zahrnuto v 40.20.10
40.20.13  zrušeno           zahrnuto v 40.20.10
40.20.14  zrušeno           zahrnuto v 40.20.10
40.20.19  zrušeno           zahrnuto v 40.20.10
40.3    Pára, horká a teplá voda,
      včetně rozvodu,
      dodávky chladu       upřesnění obsahu položky
40.30   Pára, horká a teplá voda,
      včetně rozvodu,
      dodávky chladu       upřesnění obsahu položky
40.30.1  Pára, horká a teplá voda,
      včetně rozvodu,
      dodávky chladu       upřesnění obsahu položky
III. SYSTEMATICKÁ ČÁST
01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY A MYSLIVOSTI, PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY V ZEMĚDĚLSTVÍ, PŘI CHOVU, ODCHYTU A LOVU ZVĚŘE
Kód      Název                Měrná  HS/CN
                         jednotka
--------------------------------------------------------------------
01.1     Produkty rostlinné výroby (vč.
       zelinářství a zahradnictví)
01.11    Obiloviny a sklizňové produkty
       jinde neuvedené
01.11.1   Obiloviny (vč. osiva)
01.11.11   Pšenice tvrdá (těstárenská)      t   1001.10
01.11.11.1  pšenice tvrdá (těstárenská)
01.11.11.10 pšenice tvrdá (těstárenská)
01.11.11.7  osivo pšenice tvrdé
01.11.11.71 osivo pšenice tvrdé ozimé
01.11.11.72 osivo pšenice tvrdé jarní
01.11.12   Pšenice obecná a sourež        t   1001.90
01.11.12.1  pšenice obecná a sourež
01.11.12.11 pšenice obecná potravinářská
01.11.12.12 pšenice obecná krmná
01.11.12.15 sourež
01.11.12.7  osivo pšenice obecné a soureže
01.11.12.71 osivo pšenice obecné ozimé
01.11.12.72 osivo pšenice obecné jarní
01.11.12.73 osivo soureže
01.11.13   Kukuřice (na zrno)          t
01.11.13.1  Kukuřice v zrně                1005.90
01.11.13.11 kukuřice v zrně potravinářská
01.11.13.12 kukuřice v zrně krmná
01.11.13.15 kukuřice v klasech (na zrno)
01.11.13.7  osivo kukuřice                1005.10
01.11.13.71 osivo kukuřice kromě linie
01.11.13.72 osivo kukuřice meziodrůdový hybrid
01.11.13.73 osivo kukuřice jednoduchý hybrid
01.11.13.74 osivo kukuřice dvojitý hybrid
01.11.13.75 osivo kukuřice trojliniový hybrid
01.11.13.76 osivo kukuřice čtyřliniový hybrid
01.11.13.79 osivo kukuřice - ostatní hybridy
01.11.14   Rýže neloupaná            t
01.11.14.1  rýže neloupaná
01.11.14.10 rýže neloupaná                1006.10.2
                              1006.10.9
01.11.14.7  osivo rýže
01.11.14.70 osivo rýže                  1006.10.10
01.11.15   Ječmen                 t
01.11.15.1  ječmen                    1003.00.90
01.11.15.11 ječmen sladovnický
01.11.15.12 ječmen potravinářský
01.11.15.18 ječmen krmný
01.11.15.7  osivo ječmene                 1003.00.10
01.11.15.71 osivo ječmene ozimého
01.11.15.72 osivo ječmene jarního
01.11.16   Žito, oves               t   1002
                              1004
01.11.16.1  žito
01.11.16.10 žito
01.11.16.2  oves
01.11.16.21 oves setý potravinářský
01.11.16.22 oves nahý potravinářský (bezpluchý)
01.11.16.28 oves krmný
01.11.16.7  osivo žita, ovsa
01.11.16.71 osivo žita ozimého
01.11.16.72 osivo žita jarního
01.11.16.75 osivo ovsa nahého
01.11.16.76 osivo ovsa setého
01.11.17   Ostatní obiloviny            t
01.11.17.1  ostatní obiloviny
01.11.17.11 proso                     1008.20č
01.11.17.12 pohanka                    1008.10č
01.11.17.13 mohár                     1008.90.90č
01.11.17.14 čumíza                    1008.90.90č
01.11.17.15 čirok                     1007.00.90
01.11.17.16 žitovec (Triticale)             1008.90.10č
01.11.17.2  ostatní obiloviny a jejich
       směsi jinde neuvedené
01.11.17.20 ostatní obiloviny a jejich
       směsi jinde neuvedené             1008.30č
                              1008.90.90č
01.11.17.7  osivo ostatních obilovin
01.11.17.71 osivo prosa                 1008.20č
01.11.17.72 osivo pohanky                1008.10č
01.11.17.73 osivo moháru                 1008.90.90č
01.11.17.74 osivo čumízy                 1008.90.90č
01.11.17.75 osivo čiroku                 1007.00.10
01.11.17.76 osivo žitovce (Triticale)          1008.90.10č
01.11.17.79 osivo ostatních obilovin
       jinde neuvedené                1008.30č
01.11.2   Luštěniny a okopaniny jedlé vč. osiva
01.11.21   Brambory                t
01.11.21.1  brambory konzumní
01.11.21.11 brambory velmi rané             0701.90.51
01.11.21.12 brambory rané                0701.90.59
01.11.21.13 brambory polorané              0701.90.90č
01.11.21.14 brambory polopozdní             0701.90.90č
01.11.21.15 brambory pozdní               0701.90.90č
01.11.21.2  brambory průmyslové
01.11.21.20 brambory průmyslové             0701.90.10
01.11.21.7  sadba brambor konzumních
       a průmyslových                0701.10
01.11.21.71 sadba brambor velmi raných odrůd
01.11.21.72 sadba brambor raných odrůd
01.11.21.73 sadba brambor poloraných odrůd
01.11.21.74 sadba brambor polopozdních odrůd
01.11.21.75 sadba brambor pozdních odrůd
01.11.21.77 sadba brambor průmyslových
01.11.22   Luštěniny suché, vyluštěné       t
01.11.22.1  hrách jedlý                  0713.10.90
01.11.22.11 hrách jedlý žlutý
01.11.22.12 hrách jedlý zelený
01.11.22.2  čočka jedlá                  0713.40.90
01.11.22.21 čočka jedlá velkozrnná
01.11.22.22 čočka jedlá drobnozrnná
01.11.22.3  fazol jedlý
01.11.22.31 fazol jedlý bílý               0713.33.90č
01.11.22.32 fazol jedlý barevný              0713.33.90č
01.11.22.39 fazol jedlý ostatní              0713.31.90
                              0713.32.90
                              0713.39.90
01.11.22.4  vikev                     0713.90.90č
01.11.22.41 vikev setá
01.11.22.42 vikev huňatá
01.11.22.5  lupina                    0713.90.90č
01.11.22.51 lupina sladká
01.11.22.52 lupina hořká
01.11.22.6  bob                      0713.50.90
01.11.22.61 bob obecný
01.11.22.62 bob koňský
01.11.22.7  luštěniny krmné ostatní
01.11.22.71 čočka krmná                  0713.40.90č
01.11.22.72 fazol krmný                  0713.33.90č
01.11.22.73 hrachor setý                 0713.90.90č
01.11.22.74 cizrna beraní                 0713.20.90
01.11.22.75 hrách krmný                  0713.10.90č
01.11.22.76 peluška                    0713.90.90č
01.11.22.77 směsi luštěnin                0713.90.90č
01.11.22.78 směsi luštěnin a obilovin           0713.90.90č
01.11.22.8  osivo luštěnin jedlých
01.11.22.81 osivo hrachu setého              0713.10.10
01.11.22.82 osivo čočky velkozrnné            0713.40.10č
01.11.22.83 osivo čočky drobnozrnné            0713.40.10č
01.11.22.84 osivo fazolu jedlého bílého          0713.33.10č
01.11.22.85 osivo fazolu jedlého barevného            0713.33.10č
01.11.22.86 osivo fazolu jedlého ostatního        0713.31.10
                              0713.32.10
                              0713.39.10
01.11.22.9  osivo luštěnin krmných
01.11.22.91 osivo pelušky                 0713.90.10č
01.11.22.92 osivo hrachu krmného             0713.10.10č
01.11.22.93 osivo vikve                  0713.90.10č
01.11.22.94 osivo lupiny                 0713.90.10č
01.11.22.95 osivo bobu obecného              0713.50.10č
01.11.22.96 osivo bobu koňského              0713.50.10č
01.11.22.97 osivo hrachoru setého             0713.90.10č
01.11.22.98 osivo cizrny beraní              0713.20.10
01.11.23   Jedlé kořeny a hlízy s vysokým
       obsahem škrobu nebo inulinu      t   0714
01.11.23.1  jedlé kořeny a hlízy s vysokým
       obsahem škrobu nebo inulinu
01.11.23.11 topinambur
01.11.23.19 ostatní jedlé kořeny a hlízy s
       vysokým obsahem škrobu nebo inulinu
01.11.3   Olejnatá semena a plody
01.11.31   Sojové boby (též drcené)        t
01.11.31.1  sojové boby
01.11.31.10 sojové boby                 1201.00.90
01.11.31.7  osivo sojových bobů
01.11.31.70 osivo sojových bobů              1201.00.10
01.11.32   Podzemnice olejná           t
01.11.32.1  podzemnice olejná
01.11.32.11 podzemnice olejná neloupaná          1202.10.90
01.11.32.12 podzemnice olejná loupaná           1202.20.00č
01.11.32.13 podzemnice olejná drcená           1202.20.00č
01.11.32.7  osivo podzemnice olejné
01.11.32.70 osivo podzemnice olejné            1202.10.10
01.11.33   Semena slunečnicová, sezamová,
       světlicová, hořčičná, řepky olejné,
       řepice                 t
01.11.33.1  semena slunečnicová, sezamová,
       světlicová, hořčičná, řepky olejné,
       řepice
01.11.33.11 semena slunečnicová              1206.00.9
01.11.33.12 semena sezamová                1207.40.90
01.11.33.13 semena světlicová               1207.60.90
01.11.33.14 semena hořčičná                1207.50.90
01.11.33.17 semena řepky olejné              1205.00.90č
01.11.33.18 semena řepice                 1205.00.90č
01.11.33.7  osivo slunečnice, sezamu, světlice,
       hořčice, řepky, řepice
01.11.33.71 osivo slunečnice               1206.00.10
01.11.33.72 osivo sezamu                 1207.40.10
01.11.33.73 osivo světlice                1207.60.10
01.11.33.74 osivo hořčice černé              1207.50.10č
01.11.33.75 osivo hořčice bílé              1207.50.10č
01.11.33.76 osivo řepky olejné ozimé           1205.00.10č
01.11.33.77 osivo řepky olejné jarní           1205.00.10č
01.11.33.78 osivo řepice ozimé              1205.00.10č
01.11.33.79 osivo řepice jarní              1205.00.10č
01.11.34   Bavlníková semena            t
01.11.34.1  semeno bavlníku
01.11.34.10 semeno bavlníku                1207.20.90
01.11.34.7  osivo bavlníku
01.11.34.70 osivo bavlníku                1207.20.10
01.11.35   Olejnatá semena a plody jinde
       neuvedené               t
01.11.35.1  semena a jádra olejnatá měkká
       jinde  neuvedená
01.11.35.11 semena maková                 1207.91.90
01.11.35.12 jádra tykvová                 1207.99.99č
01.11.35.13 jádra melounová                1207.99.99č
01.11.35.14 semena lničky                 1207.99.99č
01.11.35.15 semena nigerová                1207.99.99č
01.11.35.2  semena, plody a jádra olejnatá tvrdá
       jinde neuvedená
01.11.35.21 kopra                     1203
01.11.35.22 palmojádra                  1207.10.90
01.11.35.3  semena a plody olejnaté technické
01.11.35.31 semena lnu                  1204.00.90
01.11.35.32 semena konopí                 1207.99.91
01.11.35.33 semena skočce                 1207.30.90
01.11.35.39 semena a plody olejnaté technické
       jinde neuvedené                1207.92.90
                              1207.99.9č
01.11.35.7  osivo olejnatých plodin jinde
       neuvedené
01.11.35.71 osivo máku setého               1207.91.10
01.11.35.72 palmové ořechy určené k setí         1207.10.10
01.11.35.73 osivo lnu                   1204.00.10
01.11.35.74 osivo skočce                 1207.30.10
01.11.35.79 osivo olejnatých plodin ostatních       1207.92.10
                              1207.99.10
01.11.4   Tabák nezpracovaný
01.11.40   Tabák nezpracovaný         t     2401.10
                              2401.20
01.11.40.1  tabák čerstvý
01.11.40.10 tabák čerstvý
01.11.40.2  tabák sušený
01.11.40.21 tabák sušený nefermentovaný
       cigaretový
01.11.40.22 tabák sušený nefermentovaný
       doutníkový
01.11.40.23 tabák sušený nefermentovaný dýmkový
01.11.40.29 tabák sušený nefermentovaný ostatní
01.11.5   Rostliny využívané pro výrobu cukru
01.11.51   Cukrová řepa            t
01.11.51.1  cukrová řepa
01.11.51.10 cukrová řepa                 1212.91
01.11.52   Cukrová třtina           t
01.11.52.1  cukrová třtina
01.11.52.10 cukrová třtina                1212.92
01.11.6   Sláma a píce, okopaniny krmné
01.11.61   Sláma krmná a stelivová       t     1213
01.11.61.1  sláma z obilnin
01.11.61.11 sláma krmná
01.11.61.12 sláma stelivová
01.11.61.13 sláma žitná dlouhá
01.11.61.2  sláma z luskovin
01.11.61.21 hrachovina
01.11.61.22 čočovice
01.11.61.29 sláma z luskovin ostatních
01.11.61.3  sláma z olejnin
01.11.61.31 sláma řepková
01.11.61.39 sláma z ostatních olejnin
01.11.61.9  sláma ostatní
01.11.61.91 sláma z pícnin na semeno
01.11.61.99 sláma ostatní jinde neuvedená
01.11.62   Okopaniny krmné             t  1214.90č
01.11.62.1  okopaniny krmné
01.11.62.11 brambory krmné
01.11.62.12 cukrovka pro krmné účely
01.11.62.13 řepa krmná polocukrovka
01.11.62.14 mrkev krmná
01.11.62.15 tykev krmná
01.11.62.16 čekanka krmná
01.11.62.9  okopaniny krmné ostatní
01.11.62.91 vodnice krmná
01.11.62.92 tuřín krmný
01.11.62.93 brukev krmná
01.11.63   Pícniny na zeleno (čerstvé)      t   1214.90č
01.11.63.1  kukuřice na zeleno a na siláž
01.11.63.11 kukuřice na zeleno
01.11.63.12 kukuřice na siláž
01.11.63.2  obiloviny na zeleno
01.11.63.21 žito na zeleno
01.11.63.22 pšenice na zeleno
01.11.63.23 oves na zeleno
01.11.63.24 ječmen na zeleno
01.11.63.25 proso na zeleno
01.11.63.26 pohanka na zeleno
01.11.63.27 mohár na zeleno
01.11.63.28 čumíza na zeleno
01.11.63.29 čirok na zeleno
01.11.63.3  luskoviny na zeleno
01.11.63.31 hrách setý na zeleno
01.11.63.32 peluška na zeleno
01.11.63.33 vikev na zeleno
01.11.63.34 bob koňský na zeleno
01.11.63.35 hrachor setý na zeleno
01.11.63.36 soja na zeleno
01.11.63.37 lupina na zeleno
01.11.63.4  byliny jednoleté
01.11.63.41 jeteloviny jednoleté
01.11.63.42 trávy jednoleté
01.11.63.49 ostatní byliny jednoleté
01.11.63.5  byliny víceleté
01.11.63.51 jeteloviny víceleté
01.11.63.52 jílek
01.11.63.53 ovsík a trojštět
01.11.63.54 lipnice
01.11.63.55 kostřava
01.11.63.59 ostatní byliny víceleté
01.11.63.6  směsky a podsevy
01.11.63.61 směsky luskovinoobilní
01.11.63.62 směsky jetelotravní
01.11.64   Siláže                t    1214.90č
01.11.64.1  siláže
01.11.64.11 siláž uhlohydrátová
01.11.64.12 siláž polobílkovinová
01.11.64.13 siláž bílkovinná
01.11.65   Senáž                 t    1214.90č
01.11.65.1  senáž
01.11.65.11 senáž uhlohydrátová
01.11.65.12 senáž polobílkovinová
01.11.65.13 senáž bílkovinová
01.11.66   Seno                 t    1214.90č
01.11.66.1  seno
01.11.66.11 seno z jetelovin
01.11.66.12 seno z trav
01.11.66.13 seno z luk
01.11.66.14 seno z pastvin
01.11.67   Horkovzdušné úsušky          t   1214.90č
01.11.67.1  horkovzdušné úsušky
01.11.67.11 horkovzdušné úsušky z pícnin
       jednoletých
01.11.67.12 horkovzdušné úsušky z pícnin
       víceletých
01.11.7   Přadné rostliny
01.11.71   Bavlna surová             t
01.11.71.1  bavlna surová
01.11.71.10 bavlna surová                 5201
01.11.72   Juta a podobná textilní lýková
       vlákna kromě lnu a konopí        t  5303.10
01.11.72.1  juta surová nebo máčená
01.11.72.10 juta surová nebo máčená
01.11.72.9  textilní lýková vlákna dvouděložných
       rostlin surová nebo máčená (ibiškové
       konopí, kopřivy)
01.11.72.90 textilní lýková vlákna dvouděložných
       rostlin surová nebo máčená (ibiškové
       konopí,  kopřivy)
01.11.73   Len a konopí - stonky        t
01.11.73.1  stonky lnu                  5301.10
01.11.73.11 stonky lnu neodsemeněné
01.11.73.12 stonky lnu odsemeněné nerosené
01.11.73.13 stonky lnu odsemeněné rosené
01.11.73.14 stonky lnu odsemeněné máčené
01.11.73.2  stonky konopí                 5302.10
01.11.73.21 stonky konopí neodsemeněné
01.11.73.22 stonky konopí odsemeněné nemáčené
01.11.73.23 stonky konopí odsemeněné máčené
01.11.74   Ostatní přadné rostliny       t
01.11.74.1  sisál a jiná textilní vlákna rodu
       Agave, surová
01.11.74.10 sisál a jiná textilní vlákna rodu
       Agave, surová                 5304.1
01.11.74.2  rostliny přadné teplomilné     ostatní
01.11.74.21 ramie surová                 5305.91č
01.11.74.22 vlákno ananasové neupravené          5305.91č
01.11.74.23 krambe                    5305.91č
01.11.74.24 kokosová vlákna                5305.11
01.11.74.25 abaková vlákna                5305.21
01.11.74.9  rostliny přadné ostatní
01.11.74.90 rostliny přadné ostatní            5305.91č
01.11.8   Přírodní kaučuk a latex v primárních
       formách
01.11.80   Přírodní kaučuk a latex v primárních
       formách                 t
01.11.80.1  přírodní latex v primární formě
01.11.80.10 přírodní latex v primární formě        4001.10
01.11.80.2  přírodní kaučuk v primární formě
01.11.80.20 přírodní kaučuk v primární formě       4001.2
01.11.9   Rostliny léčivé a aromatické, semena
       cukrové řepy a pícnin; ostatní
       rostlinné  produkty
01.11.91   Rostliny léčivé a aromatické      kg  1211
01.11.91.1  rostliny léčivé
01.11.91.11 rostliny léčivé pěstované
01.11.91.12 rostliny léčivé planě rostoucí
01.11.91.2  námel a výrobky z jeho produkce
01.11.91.21 námel pěstovaný a plavený
01.11.91.22 námel divoce rostoucí
01.11.91.23 zlomky námelové
01.11.91.24 žito námelové
01.11.92   Semena cukrové řepy a semena pícnin   t
01.11.92.1  osivo cukrovky
01.11.92.10 osivo cukrovky                1209.11.00
01.11.92.4  osivo bylin jednoletých            1209.2č
01.11.92.41 osivo jednoletých jetelovin
01.11.92.42 osivo jednoletých travin
01.11.92.5  osivo bylin víceletých            1209.2č
01.11.92.51 osivo jetele lučního
01.11.92.52 osivo jetele zvrhlého
01.11.92.53 osivo jetele plazivého
01.11.92.54 osivo vojtěšky
01.11.92.55 osivo travin víceletých
01.11.92.59 osivo víceletých bylin ostatních
01.11.92.7  osivo jetelinotravních směsí
01.11.92.70 osivo jetelinotravních směsí         1209.2č
01.11.92.8  semena pícnin neklíčivá
01.11.92.80 semena pícnin neklíčivá            1209.2č
01.11.92.9  osivo pícnin ostatních
01.11.92.90 osivo pícnin ostatních            1209.2č
01.11.93   Chmel               t
01.11.93.1  chmel čerstvý
01.11.93.10 chmel čerstvý                 1210.10
01.11.93.2  chmel sušený                 1210.20
01.11.93.21 chmel sušený lisovaný
01.11.93.22 chmel sušený balíčkový
01.11.93.23 chmel sušený granulovaný
01.11.93.24 chmel sušený lupínky
01.11.93.25 chmel sušený mletý
01.11.99   Ostatní rostlinné produkty jinde
       neuvedené               t
01.11.99.1  ostatní rostlinné produkty jinde
       neuvedené, používané hlavně k
       lidské  výživě
01.11.99.11 kořeny čekanky                1212.99.10
01.11.99.19 ostatní rostlinné produkty, používané
       hlavně k lidské výživě, jinde neuvedené    1212.99.90
01.12    Zelenina,  zahradnické speciality
       a  školkařské  výpěstky
01.12.1   Zelenina, čerstvá nebo chlazená
01.12.11   Zelenina kořenová, hlízová, cibulová  t
01.12.11.1  zelenina kořenová
01.12.11.11 celer                     0706.90.05
                              0706.90.1
01.12.11.12 petržel                    0706.90.90č
01.12.11.13 mrkev                     0706.10č
01.12.11.14 řepa červená                 0706.90.90č
01.12.11.15 ředkvička                   0706.90.90č
01.12.11.2  zelenina kořenová ostatní
01.12.11.21 křen                     0706.90.30
01.12.11.22 ředkev                    0706.90.90č
01.12.11.23 pastiňák                   0706.90.90č
01.12.11.24 černý kořen                  0706.90.90č
01.12.11.29 zelenina kořenová ostatní jinde
       neuvedená                   0706.90.90č
                              0706.10č
01.12.11.3  zelenina cibulová
01.12.11.31 cibule sazečka                0703.10.11
01.12.11.32 cibule ostatní                0703.10.19
01.12.11.33 šalotka                    0703.10.90
01.12.11.34 česnek                    0703.20
01.12.11.35 pór                      0703.90č
01.12.11.36 pažitka                    0703.90č
01.12.11.39 zelenina cibulová ostatní           0703.90č
01.12.12   Zelenina plodová a lusková      t
01.12.12.1  melouny
01.12.12.11 melouny cukrové                0807.19
01.12.12.12 melouny vodové                0807.11
01.12.12.2  okurky                    0707
01.12.12.21 okurky nakládačky
01.12.12.22 okurky salátové rychlené
01.12.12.23 okurky salátové polní, zahradní
01.12.12.3  rajčata
01.12.12.31 rajčata raná                 0702.00.10
01.12.12.32 rajčata pozdní                0702.00.90
01.12.12.5  zelenina lusková               0708
01.12.12.51 lusky fazolové
01.12.12.52 fazole vyluštěná
01.12.12.53 lusky hrachové
01.12.12.54 hrášek vyluštěný
01.12.12.59 ostatní luštěniny čerstvé, též
       vyluštěné
01.12.13   Zelenina košťálová, listová
       a ostatní; houby
01.12.13.1  zelenina košťálová           t   0704
01.12.13.11 kedlubny
01.12.13.12 kapusta
01.12.13.13 kapusta růžičková
01.12.13.14 květák
01.12.13.15 zelí bílé
01.12.13.16 zelí červené
01.12.13.17 brokolice
01.12.13.18 zelí čínské
01.12.13.19 zelenina košťálová ostatní
01.12.13.2  zelenina listová            t
01.12.13.21 salát hlávkový                0705.1
01.12.13.22 špenát                    0709.70
01.12.13.23 chřest                    0709.20
01.12.13.24 kopr                     0709.90.90č
01.12.13.25 řeřicha                    0709.90.90č
01.12.13.26 mangold                    0709.90.90č
01.12.13.29 zelenina listová ostatní           0705.2
                              0709.40
01.12.13.3  paprika zeleninová           t   0709.60
01.12.13.31 paprika zeleninová raná
01.12.13.32 paprika zeleninová pozdní
01.12.13.33 paprika zeleninová kapia
01.12.13.34 paprika zeleninová - pfeferonky
01.12.13.39 paprika ostatní
01.12.13.8  houby                 kg   0709.5
01.12.13.81 houby pěstované
01.12.13.82 houby nepěstované
01.12.13.9  zelenina ostatní jinde neuvedená   t
01.12.13.91 tykev zralá                  0709.90.7č
01.12.13.92 tykvičky mladé                0709.90.7č
01.12.13.93 patisony                   0709.90.90č
01.12.13.94 lilek                     0709.30
01.12.13.95 kukuřice cukrová               0709.90.60
01.12.13.96 artyčok                    0709.10
01.12.13.99 zelenina ostatní jinde neuvedená       0709.90.90.
01.12.2   Živé  rostliny,  řezané  květiny
       a poupata, věnce, kytice, semena
       květin, ovoce a zeleniny
01.12.21   Živé rostliny
01.12.21.1  cibule a hlízy květin ve vegetaci  t
01.12.21.10 cibule a hlízy květin ve vegetaci       0601.20
01.12.21.2  cibule a hlízy květin ve vegetačním
       klidu                 t
01.12.21.20 cibule a hlízy květin ve vegetačním
       klidu                     0601.10
01.12.21.3  sazenice jahodníku a zeleniny    kus   0602.90.30
01.12.21.31 sazenice jahodníku
01.12.21.32 sazenice zeleniny
01.12.21.33 sazenice kořeninových rostlin
01.12.21.34 sazenice pěstovaných léčivých rostlin
01.12.21.4  sazečky a semenačky krmných a
       technických okopanin kg 0602.90.99č
01.12.21.41 sazečky a semenačky krmné řepy
01.12.21.42 sazečky a semenačky krmné kapusty
01.12.21.43 sazečky a semenačky krmné vodnice
01.12.21.44 sazečky a semenačky krmného tuřínu
01.12.21.45 sazečky a semenačky krmné brukve
01.12.21.46 sazečky a semenačky krmné mrkve
01.12.21.47 sazečky a semenačky cukrovky
01.12.21.48 sazečky a semenačky čekanky
01.12.21.5  sazenice, řízky a rouby ovocných
       a okrasných stromů a keřů        kus
01.12.21.51 řízky vinné révy               0602.10.10
01.12.21.52 sazenice vinné révy              0602.20.10
01.12.21.53 řízky a rouby ovocných stromů a keřů     0602.10.90č
01.12.21.54 sazenice ovocných stromů a keřů        0602.20.90
01.12.21.56 rododendrony a azalky             0602.30
01.12.21.57 růže                     0602.40
01.12.21.59 sazenice, řízky a rouby okrasných
       stromů, keřů a rostlin ostatní
       jinde neuvedené                0602.90.5
                              0602.90.7
                              0602.90.9
01.12.21.6  sazenice lesních stromů jehličnatých  kus  0602.90.41č
01.12.21.61 sazenice smrku
01.12.21.62 sazenice jedle
01.12.21.63 sazenice borovice
01.12.21.64 sazenice modřínu
01.12.21.69 sazenice ostatních lesních stromů
       jehličnatých
01.12.21.7  sazenice lesních stromů listnatých   kus
0602.90.41č
01.12.21.71 sazenice dubu
01.12.21.72 sazenice buku
01.12.21.79 sazenice ostatních lesních stromů
       listnatých
01.12.21.8  sazenice lesních keřů, řízky
       lesních dřevin a podhoubí       kus
01.12.21.81 sazenice lesních keřů             0602.90.45
                              0602.90.49
01.12.21.82 řízky lesních stromů             0602.10.90č
01.12.21.83 řízky lesních keřů              0602.10.90č
01.12.21.85 sadba žampionová                   0602.90.10č
01.12.21.86 sadba ostatních jedlých hub          0602.90.10č
01.12.21.9  sazenice ostatní jinde neuvedené    kus  0602.90.99č
01.12.21.91 kaktusy a sukulenty
01.12.21.92 akvarijní rostliny
01.12.21.95 sadba chmele
01.12.22   Řezané květiny, věnce, kytice     kus  0603
01.12.22.1  květiny řezané
01.12.22.10 květiny řezané
01.12.22.4  věnce a kytice
01.12.22.41 věnce a kytice pohřební
01.12.22.45 kytice svatební
01.12.22.49 věnce a kytice ostatní
01.12.23   Semena květin, dřevin a ostatní
       jinde neuvedená             kg
01.12.23.1  osivo květin
01.12.23.10 osivo květin                  1209.30
01.12.23.2  osivo travin okrasných a kapradin
01.12.23.20 osivo travin okrasných a kapradin       1209.99.99č
01.12.23.3  osivo jahodníku
01.12.23.30 osivo jahodníku 1209.99.99č
01.12.23.4  osivo dřevin ovocných a okrasných
01.12.23.41 osivo dřevin ovocných             1209.99.99č
01.12.23.42 osivo dřevin okrasných jehličnatých      1209.99.10č
01.12.23.43 osivo dřevin okrasných listnatých       1209.99.10č
01.12.23.5  semena lesních stromů jehličnatých      1209.99.10č
01.12.23.51 semena smrku
01.12.23.52 semena jedle
01.12.23.53 semena borovice
01.12.23.54 semena modřínu
01.12.23.59 semena ostatních lesních stromů
       jehličnatých
01.12.23.6  semena lesních stromů listnatých       1209.99.10č
01.12.23.61 semena dubu
01.12.23.62 semena buku
01.12.23.69 semena ostatních lesních stromů
       listnatých
01.12.23.7  semena lesních keřů
01.12.23.70 semena lesních keřů              1209.99.10č
01.12.23.8  osivo tabáku
01.12.23.80 osivo tabáku                 1209.99.99č
01.12.23.9  osivo ostatní jinde neuvedené         1209.99.99č
01.12.23.91 osivo čekanky
01.12.23.92 osivo kořeninových rostlin
01.12.23.93 osivo pěstovaných léčivých rostlin
01.12.23.99 osivo ostatní jinde neuvedené
01.12.24   Osiva zeleniny           kg
01.12.24.1  osivo zeleniny
01.12.24.10 osivo zeleniny                1209.91
                              1209.19
01.13    Ovoce, ořechy, pěstované plodiny
       pro přípravu nápojů nebo jako koření
01.13.1   Vinné hrozny čerstvé
01.13.11   Stolní hrozny čerstvé         t   0806.10.2

                              0806.10.3
                              0806.10.4
                              0806.10.5
                              0806.10.6
01.13.11.1  stolní hrozny čerstvé
01.13.11.11 stolní hrozny čerstvé velkoplodé
01.13.11.12 stolní hrozny čerstvé maloplodé
01.13.11.13 stolní hrozny čerstvé hybridy
01.13.11.19 stolní hrozny čerstvé ostatní
01.13.12   Ostatní hrozny čerstvé         t   0806.10.9
01.13.12.1  hrozny čerstvé moštové
01.13.12.11 hrozny čerstvé moštové odrůdově jednotné
01.13.12.12 hrozny čerstvé moštové směs odrůd
01.13.12.13 hrozny čerstvé moštové hybridy
01.13.2   Ovoce ostatní a ořechy
01.13.21   Ovoce a ořechy tropické (kromě
       citrusů)                t
01.13.21.1  ovoce skořápkaté tropické
01.13.21.11 kokosové ořechy                0801.1
01.13.21.12 para ořechy                  0801.2
01.13.21.13 kešu ořechy                  0801.3
01.13.21.2  ovoce subtropické a tropické
       (kromě  skořápkatého)
01.13.21.21 fíky                     0804.20
01.13.21.22 datle                     0804.10
01.13.21.24 banány                    0803
01.13.21.25 ananas                    0804.30
01.13.21.26 mango                     0804.50č
01.13.21.28 kvajava                    0804.50č
01.13.21.29 ovoce subtropické a tropické
       (kromě skořápkatého) ostatní         0804.50č
                              0804.40
01.13.22   Citrusové plody           t
01.13.22.1  citrusové plody
01.13.22.11 pomeranče                   0805.10
01.13.22.12 citrony                    0805.30
01.13.22.13 mandarinky                  0805.20
01.13.22.14 grapefruity                  0805.40
01.13.22.19 citrusové plody ostatní            0805.90
01.13.23   Ovoce mírného pásma (kromě
       skořápkatého)
01.13.23.1  ovoce mírného pásma jádrovité   t
01.13.23.11 jablka                    0808.10
01.13.23.12 hrušky                    0808.20.1-6
01.13.23.13 jeřáb sladkoplodý               0810.90.85č
01.13.23.14 kdoule                    0808.20.90
01.13.23.19 ovoce jádrovité ostatní            0810.90č
01.13.23.2  ovoce mírného pásma peckovité   t
01.13.23.21 meruňky                    0809.10
01.13.23.22 broskve                    0809.30
01.13.23.23 švestky pravé                 0809.40č
01.13.23.24 švestky nepravé                0809.40č
01.13.23.25 třešně                    0809.20č
01.13.23.26 višně                     0809.20č
01.13.23.29 ovoce mírného pásma peckovité ostatní     0809.40č
                              0809.90č
01.13.23.3  ovoce mírného pásma bobulovité
       zahradní                t
01.13.23.31 angrešt                    0810.30č
01.13.23.32 rybíz červený, černý a bílý          0810.30č
01.13.23.33 maliny zahradní                0810.20.10č
01.13.23.34 ostružiny zahradní              0810.20.90č
01.13.23.35 jahody zahradní                0810.10č
01.13.23.39 ovoce mírného pásma bobulovité
       zahradní ostatní               0810.90č
01.13.23.4  ovoce mírného pásma bobulovité lesní   kg
01.13.23.41 borůvky lesní                 0810.40.30
01.13.23.42 brusinky lesní                0810.40.10
01.13.23.43 jahody lesní                 0810.10č
01.13.23.44 maliny lesní                 0810.20.10č
01.13.23.45 ostružiny lesní                0810.20.90č
01.13.23.46 klikva lesní                 0810.90.85č
01.13.23.49 ovoce  mírného pásma bobulovité lesní
       ostatní                    0810.40č
                              0810.90č
01.13.23.9  ovoce ostatní              t
01.13.23.91 chléb svatojánský               1212.10
01.13.23.92 ovoce kiwi                  0810.50
01.13.23.93 papáje                    0807.20
01.13.24   Ovoce skořápkaté mírného pásma, olivy  kg
01.13.24.1  ořechy
01.13.24.11 ořechy vlašské                0802.3
01.13.24.12 ořechy lískové                0802.2
01.13.24.8  olivy čerstvé
01.13.24.80 olivy čerstvé                 0709.90.3
01.13.24.9  ovoce skořápkaté mírného pásma ostatní
01.13.24.91 mandle                    0802.1
01.13.24.92 kaštany jedlé                 0802.4
01.13.24.93 pistacie                   0802.5
01.13.24.99 ovoce skořápkaté mírného pásma jinde
       neuvedené                   0802.9
01.13.3   Plodiny pěstované pro přípravu nápojů
01.13.31   Káva nepražená             kg
01.13.31.1  káva nepražená
01.13.31.10 káva nepražená                0901.11
01.13.32   Čaj  pravý  ve  velkospotřebitelském
       balení                 kg
01.13.32.1  čaj nefermentovaný
01.13.32.10 čaj nefermentovaný              0902.20
01.13.32.2  čaj fermentovaný
01.13.32.20 čaj fermentovaný               0902.40
01.13.33   Maté                  kg
01.13.33.1  maté
01.13.33.10 maté                     0903
01.13.34   Kakaové boby, surové nebo pražené    kg
01.13.34.1  kakaové boby, surové nebo pražené
01.13.34.10 kakaové boby, surové nebo pražené       1801
01.13.4   Koření nezpracované
01.13.40   Koření nezpracované           kg
01.13.40.1  pepř                     0904.11č
01.13.40.11 pepř bílý
01.13.40.12 pepř černý
01.13.40.13 pepř červený
01.13.40.19 pepř nezpracovaný ostatní
01.13.40.2  koření subtropické a tropické
       neupravené ostatní I
01.13.40.21 nové koření                  0910.99.91č
01.13.40.22 hřebíček                   0907.00č
01.13.40.23 skořice                    0906.10
01.13.40.24 bobkový list                 0910.40.90č
01.13.40.25 muškátový květ                0908.20.10
01.13.40.26 muškátový ořech                0908.10.10
01.13.40.27 vanilka                    0905č
01.13.40.3  koření subtropické a tropické
       neupravené ostatní II
01.13.40.31 zázvor                    0910.1č
01.13.40.32 badyan                    0909.10.90č
01.13.40.33 thymián                    0910.40.11
                              0910.40.13
01.13.40.34 kardamomy                   0908.30č
01.13.40.35 šafrán                    0910.20.10
01.13.40.36 kurkuma                    0910.30č
01.13.40.4  koření ze siličnatých rostlin
       neupravené
01.13.40.41 kmín                     0909.30.1
01.13.40.42 anýz                         0909.10.10č
01.13.40.43 koriandr                   0909.20č
01.13.40.44 fenykl                    0909.50.1č
01.13.40.45 jalovcové bobulky               0909.50.1č
01.13.40.5  majoránka
01.13.40.50 majoránka                   0910.99.91č
01.13.40.9  koření neupravené ostatní
01.13.40.90 koření neupravené ostatní           0910.99.91č
                              0910.91č
                              0910.99.10č
01.2     Živá zvířata a surové produkty
       z jejich chovu
01.21    Skot živý a surové
       produkty z jeho chovu
01.21.1   Skot živý
01.21.11   Skot bez telat, jatečný        kus;t 0102.90.51
                              0102.90.61
                              0102.90.71
01.21.11.1  skot bez telat, jatečný
01.21.11.11 býci jateční
01.21.11.12 voli jateční
01.21.11.13 jalovice jatečné
01.21.11.14 krávy jatečné
01.21.12   Telata jatečná             kus;t
                              0102.90.05
                              0102.90.21
                              0102.90.41
01.21.12.1  telata jatečná
01.21.12.11 telata jatečná býčci
01.21.12.12 telata jatečná jalovičky
01.21.13   Skot plemenný             kus;t
01.21.13.1  skot plemenný
01.21.13.11 býci plemenní                 0102.10.90
01.21.13.12 jalovice plemenné               0102.10.10
01.21.13.13 krávy plemenné                0102.10.30
01.21.14   Skot chovný              kus;t
                              0102.90.29
                              0102.90.49
                              0102.90.59
                              0102.90.79
                              0102.90.90
01.21.14.1  jalovice chovné
01.21.14.11 jalovice-telata chovné do 3 měsíců
       věku
01.21.14.12 jalovice-telata chovné nad 3 do
       6 měsíců věku
01.21.14.13 jalovice chovné nad 6 do 12 měsíců
       věku
01.21.14.14 jalovice chovné nad 12 měsíců věků do
       zjištění březosti ve 3 měsících
       po zapuštění
01.21.14.15 jalovice chovné nad 3 měsíců březosti
01.21.14.2  krávy chovné
01.21.14.21 krávy chovné mléčných plemen
01.21.14.22 krávy chovné masných plemen
01.21.14.3  skot chovný ostatní, zástavový
01.21.14.31 býčci do 6 měsíců
01.21.14.32 býčci a voli nad 6 měsíců do 1 roku
01.21.14.33 býci a voli nad 1 rok do 2 let
01.21.14.34 býci a voli nad 2 roky
01.21.2   Mléko kravské syrové
01.21.20   Mléko kravské syrové        litr    0401.20č
01.21.20.1  mléko kravské syrové
01.21.20.10 mléko kravské syrové
01.21.20.2  mlezivo kravské
01.21.20.21 mlezivo kravské do 24 hodin po otelení
01.21.20.22 mlezivo kravské (nezralé mléko)
       1-2 denní
01.21.3   Býčí sperma a embrya skotu
01.21.30   Býčí sperma a embrya skotu
01.21.30.1  býčí sperma              ml   0511.10
01.21.30.11 býčí sperma čerstvé
01.21.30.12 býčí sperma zmrazené
01.21.30.2  embrya skotu raná           kus   0511.99.50
01.21.30.21 embrya skotu raná čerstvá
01.21.30.22 embrya skotu raná zmrazená
01.22    Ovce, kozy, koně, osli, muli
       a mezci, živí a surové produkty
       z jejich chovu
01.22.1   Ovce, kozy, koně, osli, muli
       a mezci, živí
01.22.11   Ovce živé               kus;t
01.22.11.1  ovce jatečné                 0104.10.80č
01.22.11.11 bahnice jatečné
01.22.11.12 berani jateční
01.22.11.13 skopci jateční
01.22.11.14 jehňata jatečná do odstavu
01.22.11.15 jehňata jatečná odstavená do jednoho
       roku  věku
01.22.11.2  ovce plemenné                 0104.10.10
01.22.11.21 jehnice plemenné
01.22.11.22 berani plemenní
01.22.11.24 jehňata plemenná do odstavu
01.22.11.25 jehňata plemenná po odstavu do 1 roku
01.22.11.26 beránci plemenní po odstavu do
       základního  výběru
01.22.11.27 bahnice plemenné
01.22.11.3  ovce ostatní (chovné, užitkové)        0104.10.30
                              0104.10.80č
01.22.11.31 jehnice ostatní
01.22.11.32 berani v chovu (mimo plemenné)
01.22.11.33 skopci ostatní
01.22.11.34 jehňata do odstavu ostatní
01.22.11.35 jehňata po odstavu do 1 roku ostatní
01.22.11.37 bahnice ostatní
01.22.12   Kozy živé                kus;t
01.22.12.1  kozy jatečné                 0104.20.90č
01.22.12.11 kozy jatečné (kromě kozlů)
01.22.12.12 kozli jateční
01.22.12.13 kůzlata jatečná
01.22.12.15 jarčata jatečná
01.22.12.2  kozy plemenné                 0104.20.10
01.22.12.21 kozy plemenné (kromě kozlů)
01.22.12.22 kozli plemenní
01.22.12.23 kůzlata plemenná do odstavu
01.22.12.24 kůzlata plemenná odstavená do 6 měsíců
01.22.12.3  kozy ostatní (chovné a užitkové) 0104.20.90č
01.22.12.31 kozy ostatní (kromě kozlů)
01.22.12.32 kozli chovní (kromě plemenných)
01.22.12.33 kůzlata do odstavu ostatní
01.22.12.34 kůzlata odstavená do 6 měsíců ostatní
01.22.13   Koně živí
01.22.13.1  koně jateční            kus;t   0101.19.10
01.22.13.11 koně jateční
01.22.13.12 hříbata jatečná
01.22.13.2  koně plemenní            kus;t   0101.11.00
01.22.13.21 hříbata plemenná do tří let
01.22.13.22 hřebci plemenní teplokrevní starší
       tří let
01.22.13.23 klisny plemenné teplokrevné starší
       tří let
01.22.13.24 hřebci plemenní chladnokrevní starší
       tří let
01.22.13.25 klisny plemenné chladnokrevné starší
       tří let
01.22.13.4  hříbata užitková            kus;t 0101.19.90č
01.22.13.41 hříbata užitková v chovu do 1 roku
01.22.13.42 hříbata užitková v chovu nad 1 rok
       do tří let
01.22.13.5  koně, valaši tažní           kus  0101.19.90č
01.22.13.51 koně, valaši tažní teplokrevní
01.22.13.52 koně, valaši tažní chladnokrevní
01.22.13.6  koně sportovní (kromě dostihových)   kus  0101.19.90č
01.22.13.61 koně sportovní teplokrevní
01.22.13.62 koně sportovní chladnokrevní
01.22.13.7  koně dostihoví             kus  0101.19.90č
01.22.13.71 koně dostihoví plnokrevní
01.22.13.72 koně dostihoví polokrevní
01.22.13.73 koně dostihoví klusáci
01.22.14   Osli, muli a mezci živí       kus
01.22.14.1  osli, muli a mezci živí
01.22.14.11 osli živí                   0101.20.10
01.22.14.12 muli živí                   0101.20.90č
01.22.14.13 mezci živí                  0101.20.90č
01.22.2   Mléko ovčí a kozí, syrové
01.22.21   Mléko ovčí syrové            litr
01.22.21.1  mléko ovčí syrové
01.22.21.10 mléko ovčí syrové               0401.20č
01.22.22   Mléko kozí syrové           litr
01.22.22.1  mléko kozí syrové
01.22.22.10 mléko kozí syrové               0401.20č
01.22.3   Vlna a zvířecí chlupy
01.22.31   Střižní vlna potní            t
01.22.31.1  střižní vlna potní
01.22.31.10 střižní vlna potní              5101.11
01.22.32   Jemné nebo hrubé zvířecí chlupy,
       včetně žíní, nemykané a nečesané     kg
01.22.32.1  srst zvířecí                 5102.10.50
01.22.32.11 srst kozí surová kašmírská
01.22.32.12 srst a hříva surová velbloudí
01.22.32.2  chlupy zvířecí
01.22.32.21 chlupy z angorského králíka          5102.10.10
01.22.32.22 chlupy králičí (mimo z angorského
       králíka)                   5102.10.90č
01.22.32.29 chlupy jemné nebo hrubé z ostatních
       zvířat                    5102.10.30
                              5102.10.90č
                              5102.20.00
01.22.32.3  žíně
01.22.32.30 žíně                     0503
01.22.4   Sperma plemenných beranů, kozlů a koní
01.22.40   Sperma plemenných beranů, kozlů a koní  ml  0511.99.80č
01.22.40.1  sperma plemenných beranů a kozlů
01.22.40.11 sperma plemenných beranů
01.22.40.12 sperma plemenných kozlů
01.22.40.2  sperma plemenných koní
01.22.40.20 sperma plemenných koní
01.23    Prasata živá a surové
       produkty z jejich chovu
01.23.1   Prasata živá
01.23.11   Prasata jatečná            kus;t 0103.9č
01.23.11.1  prasata jatečná
01.23.11.11 prasata jatečná - běhouni
01.23.11.12 prasata jatečná na výkrm
01.23.11.19 prasata jatečná ostatní
01.23.12   Prasata plemenná            kus;t 0103.10
01.23.12.1  prasata plemenná
01.23.12.11 kanci plemenní
01.23.12.12 prasnice plemenné
01.23.12.13 selata plemenná
01.23.13   Prasata ostatní (chovná, užitková)   kus;t 0103.9č
01.23.13.1  prasata ostatní
01.23.13.12 prasnice ostatní
01.23.13.13 selata ostatní
01.23.13.19 prasata ostatní jinde neuvedená
01.23.3   Sperma plemenných kanců
01.23.30   Sperma plemenných kanců         ml
01.23.30.1  sperma plemenných kanců
01.23.30.10 sperma plemenných kanců            0511.99.80č
01.24    Drůbež živá a vejce
01.24.1   Drůbež živá
01.24.11   Drůbež jateční              kus;t
01.24.11.1  kuřata, slepice a kohouti jateční       0105.92
                              0105.93
01.24.11.11 kuřata jatečná
01.24.11.12 slepice jatečné
01.24.11.13 kohouti a kapouni jateční
01.24.11.9  drůbež jateční ostatní
01.24.11.91 husy jatečné                 0105.99.20
01.24.11.92 kachny jatečné                0105.99.10
01.24.11.93 krůty a krocani jateční            0105.99.30
01.24.11.94 perličky jatečné                   0105.99.50
01.24.16   Drůbež plemenná             kus 0105.11č
                              0105.12č
                              0105.19č
01.24.16.1  drůbež jednodenní z plemenných chovů
01.24.16.11 kuřata jednodenní z plemenných chovů
01.24.16.14 housata jednodenní z plemenných chovů
01.24.16.15 kachňata jednodenní z plemenných chovů
01.24.16.16 krůťata jednodenní z plemenných chovů
01.24.16.17 perličky jednodenní z plemenných chovů
01.24.16.2  drůbež z plemenných chovů kromě
       jednodenních
01.24.16.21 kuřata z plemenných chovů nosných
       plemen
01.24.16.22 kuřata z plemenných chovů masných
       plemen
01.24.16.24 housata z plemenných chovů
01.24.16.25 kachňata z plemenných chovů
01.24.16.26 krůťata z plemenných chovů
01.24.16.27 perličky mladé z plemenných chovů
01.24.16.3  drůbež plemenná hrabavá dospělá
01.24.16.31 kohouti plemenní nosných plemen
01.24.16.32 kohouti plemenní masných plemen
01.24.16.33 slepice plemenné nosných plemen
01.24.16.34 slepice plemenné masných plemen
01.24.16.35 krocani plemenní
01.24.16.36 krůty plemenné
01.24.16.37 perličky plemenné dospělé
01.24.16.4  drůbež plemenná vodní dospělá
01.24.16.41 kačeři plemenní
01.24.16.42 kachny plemenné
01.24.16.43 houseři plemenní
01.24.16.44 husy plemenné
01.24.17   Drůbež ostatní             kus  0105.11č
                              0105.12č
                              0105.19č
01.24.17.1  drůbež jednodenní ostatní
01.24.17.10 drůbež jednodenní ostatní
01.24.17.2  drůbež mladá ostatní kromě jednodenních
01.24.17.21 kuřata nosných plemen ostatní
01.24.17.22 kuřata masných plemen ostatní
01.24.17.23 kuřata kombinovaných plemen ostatní
01.24.17.24 housata ostatní
01.24.17.25 kachňata ostatní
01.24.17.26 krůťata ostatní
01.24.17.27 perličky mladé ostatní
01.24.17.3  drůbež hrabavá dospělá ostatní
01.24.17.31 slepice nosných plemen ostatní
01.24.17.32 slepice masných plemen ostatní
01.24.17.33 slepice kombinovaných plemen ostatní
01.24.17.36 krůty a krocani ostatní
01.24.17.37 perličky dospělé ostatní
01.24.17.4  drůbež vodní dospělá ostatní
01.24.17.42 kachny ostatní
01.24.17.44 husy ostatní
01.24.2   Vejce ve skořápkách
01.24.20   Vejce ve skořápkách          tis.kusů   0407
01.24.20.1  vejce drůbeží násadová k chovu
01.24.20.11 vejce násadová slepičí nosných plemen
01.24.20.12 vejce násadová slepičí masných plemen
01.24.20.13 vejce násadová husí
01.24.20.14 vejce násadová kachní
01.24.20.15 vejce násadová krůtí
01.24.20.16 vejce násadová perličí
01.24.20.17 vejce násadová bažantí
01.24.20.19 vejce násadová ostatní
01.24.20.2  vejce drůbeží násadová k laboratorním
       účelům
01.24.20.20 vejce drůbeží násadová k laboratorním
       účelům
01.24.20.3  vejce konzumní
01.24.20.31 vejce slepičí konzumní netříděná
01.24.20.32 vejce slepičí konzumní tříděná
01.24.20.39 vejce konzumní ostatní
01.25    Zvířata  živá  ostatní a surové
       produkty z jejich chovu
01.25.1   Ostatní živá zvířata
01.25.11   Drobná hospodářská zvířata
       (králíci, holubi, včely)        kus
01.25.11.1  králíci domácí                0106.00.10
01.25.11.11 králíci domácí jateční
01.25.11.12 králíci domácí plemenní
01.25.11.13 králíci domácí chovní
01.25.11.2  holubi domácí                 0106.00.20
01.25.11.21 holubi domácí jateční
01.25.11.22 holubi domácí chovní
01.25.11.23 holubi domácí poštovní
01.25.11.5  včely                     0106.00.90č
01.25.11.51 matky včelí
01.25.11.55 včelstva
01.25.12   Kožišinová zvířata           kus  0106.00.90č
01.25.12.1  lišky, norci, nutrie kožišinové
01.25.12.11 lišky kožišinové
01.25.12.12 norci kožišinoví
01.25.12.13 nutrie kožišinové
01.25.12.2  zvířata kožišinová ostatní
01.25.12.21 kuny kožišinové
01.25.12.22 činčily kožišinové
01.25.12.23 mývalové kožišinoví
01.25.12.29 zvířata kožišinová ostatní
01.25.13   Domácí zvířata             kus  0106.00.90č
01.25.13.1  ptactvo domácí
01.25.13.10 ptactvo domácí
01.25.13.2  psi domácí, služební, lovečtí
01.25.13.21 psi domácí (vč.slepeckých)
01.25.13.22 psi služební a ovčáčtí
01.25.13.23 psi lovečtí
01.25.13.9  zvířata domácí ostatní
01.25.13.90 zvířata domácí ostatní
01.25.14   Zoologická zvířata             kus
01.25.14.1  zoologická zvířata
01.25.14.10 zoologická zvířata              0106.00.90č
01.25.15   Laboratorní zvířata          kus  0106.00.90č
01.25.15.1  laboratorní zvířata
01.25.15.11 myši laboratorní
01.25.15.12 krysy a potkani laboratorní
01.25.15.13 morčata laboratorní
01.25.15.14 křečci laboratorní
01.25.15.15 králíci pro laboratorní účely
01.25.15.16 psi a kočky pro laboratorní účely
01.25.15.19 zvířata laboratorní a pokusná ostatní
01.25.19   Zvířata živá jinde neuvedená      kus  0106.00.90č
01.25.19.1  zvěř živá užitková spárkatá
01.25.19.11 zvěř jelení
01.25.19.12 zvěř daňčí
01.25.19.13 zvěř srnčí
01.25.19.14 zvěř mufloní
01.25.19.15 divoká prasata
01.25.19.16 kamzíci
01.25.19.19 ostatní zvěř užitková spárkatá
01.25.19.2  zvěř živá užitková srstnatá
01.25.19.21 zajíc polní
01.25.19.22 králík divoký
01.25.19.29 zvěř živá užitková srstnatá ostatní
01.25.19.3  zvěř živá užitková pernatá
01.25.19.31 bažanti
01.25.19.32 koroptve
01.25.19.33 kachny divoké
01.25.19.34 husy divoké
01.25.19.35 drop veliký
01.25.19.36 tetřev hlušec
01.25.19.37 tetřívek obecný
01.25.19.38 jeřábek lesní
01.25.19.39 zvěř živá užitková pernatá ostatní
01.25.19.4  zvěř živá škodná
01.25.19.41 zvěř živá škodná srstnatá
01.25.19.42 zvěř živá škodná pernatá
01.25.2   Ostatní živočišné produkty
01.25.21   Přírodní med                kg
01.25.21.1  med včelí
01.25.21.10 med včelí                   0409
01.25.22   Hlemýždi, žáby               kg
01.25.22.1  hlemýždi pro konzum
01.25.22.10 hlemýždi pro konzum              0307.60
01.25.22.2  žabí stehýnka
01.25.22.20 žabí stehýnka                 0208.20
01.25.23   Jedlé výrobky živočišného původu
       jinde neuvedené            kg
01.25.23.1  Jedlé výrobky živočišného původu
       jinde neuvedené
01.25.23.10 Jedlé výrobky živočišného původu
       jinde neuvedené                0410
01.25.24   Zámotky (kokony) bource morušového   kg
01.25.24.1  zámotky (kokony) bource morušového
01.25.24.10 zámotky (kokony) bource morušového      5001
01.25.25   Hmyzí vosky a vorvanina        kg   1521.90
01.25.25.1  vosk včelí
01.25.25.10 vosk včelí
01.25.25.2  vorvanina a ostatní hmyzí vosky
01.25.25.21 vorvanina
01.25.25.29 vosky hmyzí ostatní
01.25.29   Produkty lovné zvěře jinde neuvedené kus
01.25.29.1  jelení shozy
01.25.29.10 jelení shozy                 0507.90.00č
01.25.3   Surové kožešiny a kůže
01.25.31   Surové kožešiny, kůže, kožky jinde
       neuvedené (dále jen kůže)       kus
01.25.31.1  surové kůže jinde neuvedené
01.25.31.11 surové kůže norkové              4301.10
01.25.31.12 surové kůže bobří               4301.40
01.25.31.13 surové kůže bizamové (z ondatry)       4301.50
01.25.31.14 surové kůže liščí               4301.60
01.25.31.15 surové kůže tulení nebo lachtaní       4301.70
01.25.31.19 surové kůže jinde neuvedené          4301.80
                              4301.90
01.25.32   Králičí, zaječí a jehněčí kožešiny,
       kůže, kožky, surové (dále jen kůže)  kus
01.25.32.1  králičí, zaječí a jehněčí kůže
       surové
01.25.32.11 surové kůže králičí nebo zaječí        4301.20
01.25.32.12 surové kůže jehněčí              4301.30
01.25.33   Surové kůže z ostatních zvířat
       jinde neuvedené            kus
01.25.33.1  surové kůže z ostatních zvířat jinde
       neuvedené
01.25.33.11 surové kůže vepřů               4103.90č
01.25.33.12 surové kůže vysoké zvěře           4103.90č
01.25.33.13 surové kůže plazů               4103.20
01.25.33.19 surové kůže jinde neuvedené          4103.90č
01.4     Práce výrobní povahy v rostlinné a
       živočišné výrobě, bez veterinární péče
01.41    Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě
01.41.1   Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě
01.41.11   Práce výrobní povahy v rostlinné výrobě
01.41.11.1  příprava a ošetření půdy
01.41.11.11 orba
01.41.11.12 úprava půdy
01.41.11.13 hnojení
01.41.11.2  setí a sázení
01.41.11.21 setí
01.41.11.25 sázení
01.41.11.3  kultivace
01.41.11.31 plečkování
01.41.11.32 prosekávání
01.41.11.33 hrobkování a oborávání
01.41.11.34 kultivace osení
01.41.11.35 meziřádková kultivace okopanin
01.41.11.36 kultivace speciálních plodin
01.41.11.37 kultivace luk, jetelovin a pastvin
01.41.11.4  provoz zavlažovacích systémů
01.41.11.40 provoz zavlažovacích systémů
01.41.11.5  sklizňové práce a výmlat
01.41.11.51 sklizňové práce sklízeči
01.41.11.52 ostatní sklizňové práce
01.41.11.53 výmlat
01.41.11.6  posklizňové práce
01.41.11.61 sušení
01.41.11.62 čištění
01.41.11.63 třídění
01.41.11.64 šrotování
01.41.11.65 výroba senných mouček
01.41.11.66 horkovzdušné sušení pícnin
01.41.11.67 úprava léčivých rostlin
01.41.11.69 ostatní posklizňové práce
01.41.11.7  chemická a biologická ochrana rostlin
01.41.11.71 postřikování (kromě plošného)
01.41.11.72 plošné postřikování
01.41.11.73 plošné poprašování
01.41.11.74 desinfekce půdy
01.41.11.75 zálivka
01.41.11.79 chemická a biologická ochrana rostlin
       jinde neuvedená
01.41.11.8  příprava osiva a sadby
01.41.11.81 moření
01.41.11.82 čištění
01.41.11.83 stimulace
01.41.11.84 očkování
01.41.11.85 kalibrování
01.41.11.86 peletování, inkrustace, obalování
    01.41.11.87 příprava osiva sušením
01.41.12   Práce spojené se zakládáním
       a údržbou zahrad, parků a hřbitovů
01.41.12.1  práce spojené se zakládáním
       a údržbou zahrad, parků a hřbitovů
01.41.12.10 práce spojené se zakládáním
       a údržbou zahrad, parků a hřbitovů
01.42    Práce výrobní povahy v živočišné výrobě
       (bez veterinární péče)
01.42.1   Práce výrobní povahy v živočišné výrobě
       (bez veterinární péče)
01.42.10   Práce výrobní povahy v živočišné výrobě
       (bez veterinární péče)
01.42.10.1  práce plemenářské
01.42.10.11 inseminace
01.42.10.12 plemenitba přirozená
01.42.10.13 výběr plemeníků
01.42.10.14 kontrola užitkovosti zvířat
01.42.10.15 kontrola dědičnosti zvířat
01.42.10.16 hodnocení hospodářských zvířat
01.42.10.2  ošetřování zvířat
01.42.10.21 ošetřování srsti a značení zvířat
01.42.10.22 krmení zvířat
01.42.10.23 stříhání ovcí
01.42.10.24 ošetřování kopyt a paznehtů
01.42.10.4  sběr živočišných produktů a dojení
01.42.10.41 sběr živočišných produktů
01.42.10.42 dojení
01.42.10.43 třídění vajec
01.42.10.9  ostatní práce v živočišné výrobě
01.42.10.91 čištění chovatelských prostor
01.42.10.99 ostatní práce v živočišné výrobě
       jinde  neuvedené
01.5     Lov, odchyt zvěře a odchov divokých
       zvířat vč. přidružených prací
01.50    Lov, odchyt zvěře a odchov divokých
       zvířat vč. přidružených prací
01.50.1   Lov, odchyt zvěře a odchov divokých
       zvířat vč. přidružených prací
01.50.10   Lov, odchyt zvěře a odchov divokých
       zvířat vč. přidružených prací
01.50.10.1  krmení zvěře
01.50.10.10 krmení zvěře
01.50.10.2  stavba a údržba krmelců
01.50.10.21 stavba krmítek
01.50.10.22 stavba krmelců
01.50.10.23 stavba posedů
01.50.10.24 údržba krmítek a krmelců
01.50.10.25 údržba posedů
01.50.10.3  odstřel a odchyt zvěře
01.50.10.31 odstřel zvěře
01.50.10.32 odchyt zvěře
01.50.10.5  sběr vajec pernaté zvěře
01.50.10.50 sběr vajec pernaté zvěře
01.50.10.6  chovatelské zásahy
01.50.10.60 chovatelské zásahy
02 PRODUKTY LESNICTVÍ, TĚŽBA DŘÍVÍ A PRÁCE S TÍM SOUVISEJÍCÍ
Kód       Název                 Měrná  HS/CN
                           jednotka
--------------------------------------------------------------------
02.0     Produkty lesnictví, těžby dříví a
       práce s tím související
02.01    Dříví surové, přírodní gumy, přírodní
       korek, ostatní lesní produkty
02.01.1   Dříví surové
02.01.11   Dříví surové jehličnaté - výřezy   m    4403.20č
02.01.11.1  kmeny surové jehličnaté
02.01.11.11 smrk, jedle, douglaska
02.01.11.12 borovice, vejmutovka, limba
02.01.11.13 modřín
02.01.11.2  výřezy jehličnaté I. jak. tř.
02.01.11.21 smrk, jedle, douglaska
02.01.11.22 borovice, vejmutovka, limba
02.01.11.23 modřín
02.01.11.3  výřezy jehličnaté II. jak. tř.
02.01.11.31 smrk, jedle, douglaska
02.01.11.32 borovice, vejmutovka, limba
02.01.11.33 modřín
02.01.11.4  výřezy jehličnaté III. jak. tř.
02.01.11.41 smrk, jedle, douglaska
02.01.11.42 borovice, vejmutovka, limba
02.01.11.43 modřín
02.01.11.5  výřezy jehličnaté IV. jak. tř.
       důlní a dolovina, tyčovina
02.01.11.51 smrk, jedle
02.01.11.52 borovice, modřín
02.01.12   Dříví surové listnaté - výřezy     m   4403.90č
02.01.12.1  kmeny surové listnaté
02.01.12.11 dub mimo cer
02.01.12.12 buk
02.01.12.19 ostatní
02.01.12.2  výřezy listnaté I. jak. tř.
02.01.12.21 dub mimo cer
02.01.12.22 buk
02.01.12.29 ostatní
02.01.12.3  výřezy listnaté II. jak. tř.
02.01.12.31 dub mimo cer
02.01.12.32 buk
02.01.12.39 ostatní
02.01.12.4  výřezy listnaté III. jak. tř.
02.01.12.41 dub mimo cer
02.01.12.42 buk
02.01.12.49 ostatní
02.01.12.5  výřezy listnaté IV. jak. tř.
02.01.12.51 dub mimo cer
02.01.12.52 buk
02.01.12.59 ostatní
02.01.13   Dříví surové tropické - výřezy      m
02.01.13.1  dříví surové tropické - výřezy
02.01.13.10 dříví surové tropické - výřezy        4403.4
02.01.14   Dříví palivové              m  4401.10
02.01.14.1  dříví palivové jehličnaté
02.01.14.10 dříví palivové jehličnaté
02.01.14.2  dříví palivové listnaté
02.01.14.20 dříví palivové listnaté
02.01.15   Dříví surové ostatní
02.01.15.1  dříví surové průmyslové jehličnaté   m   4403.20č
02.01.15.11 dříví surové jehličnaté IV. jak. tř.
       pro výrobu dřevoviny
02.01.15.12 dříví surové jehličnaté V. jak. tř.
       vlákninové a ostatní  průmyslové
       určené k chemickému a mechanickému
       zpracování na výrobu buničiny apod.
02.01.15.19 dříví surové průmyslové jehličnaté
       jinde  neuvedené
02.01.15.2  dříví surové průmyslové listnaté    m   4403.90č
02.01.15.21 dříví surové listnaté V. jak. tř.,
       vlákninové a ostatní, určené
       k chemickému a mechanickému zpracování
       na výrobu buničiny, desek na bázi
       dřeva a dalších výrobků
02.01.15.29 dříví surové průmyslové listnaté
       jinde  neuvedené
02.01.15.9  dříví surové jinde neuvedené      m   4404
02.01.15.91 dříví surové jinde neuvedené
       jehličnaté
02.01.15.92 dříví surové jinde neuvedené
       jiné než jehličnaté
02.01.2   Přírodní gumy, pryskyřice, balzámy
02.01.21   Balata, gutaperča, guajal, čikl
       a pod. přírodní gumy           kg  4001.30
02.01.21.1  balata, gutaperča a pod. přírodní gumy
02.01.21.11 balata
02.01.21.12 gutaperča
02.01.21.19 přírodní gumy jinde neuvedené
02.01.22   Šelak, klovatiny (gumy), pryskyřice,
       klejopryskyřice a balzámy, přírodní   kg  1301
02.01.22.1  pryskyřice ze stromů             1301.90č
02.01.22.11 pryskyřice z jehličnatých stromů
02.01.22.12 pryskyřice z listnatých stromů
       (míza březová)
02.01.22.19 ostatní pryskyřice ze stromů
02.01.22.2  šelak, arabská guma a ostatní přírodní
       klovatiny a balzámy
02.01.22.21 šelak                     1301.10.00
02.01.22.22 arabská guma                 1301.20.00
02.01.22.29 ostatní přírodní klovatiny a balzámy
       jinde neuvedené                1301.90č
02.01.3   Korek přírodní, surový nebo jednoduše
       upravený
02.01.30   Korek přírodní, surový nebo jednoduše
       upravený                 m  4501.10
02.01.30.1  korek přírodní, surový nebo jednoduše
       upravený
02.01.30.11 korek dubový, surový nebo jednoduše
       upravený
02.01.30.19 korek přírodní, surový nebo jednoduše
       upravený  ostatní
02.01.4   Ostatní lesní produkty
02.01.41   Části rostlin, trávy, mechy a
       lišejníky pro dekorativní účely
       (vč. vánočních stromků)            0604
02.01.41.1  mechy, traviny okrasné a kapradiny
       řezané                 kg   0604.10
02.01.41.11 mechy a lišejníky
02.01.41.12 traviny okrasné
02.01.41.13 kapradiny řezané
02.01.41.14 jmelí
02.01.41.19 části rostlin pro ozdobné účely jinde
       neuvedené
02.01.41.2  dřeviny okrasné řezané         kg   0604.91č
                              0604.99č
02.01.41.21 klest ozdobná - smrk
02.01.41.22 klest ozdobná - jedle, douglaska
02.01.41.23 klest ozdobná - borovice, vejmutovka
02.01.41.24 kočičky
02.01.41.28 šišky a vřetena jehličnatých dřevin
       k ozdobným účelům
02.01.41.29 klest ozdobná - ostatní
02.01.41.4  stromky vánoční přírodní        kus  0604.91.21
02.01.41.41 stromky vánoční přírodní - smrk
02.01.41.42 stromky vánoční přírodní - jedle,
       douglaska
02.01.41.43 stromky vánoční přírodní - borovice,
       vejmutovka
02.01.41.49 stromky vánoční přírodní - ostatní
       (vč.  hrobáčků)
02.01.41.5  výrobky vánoční ostatní        kg   0604.99č
02.01.41.51 stromky vánoční z přírodní klesti
02.01.41.52 svícny vánoční
02.01.41.53 partery z přírodní klesti
02.01.41.59 ostatní produkty z přírodní klesti
02.01.41.6  travní rohože             t   0604.99č
02.01.41.61 travní rohože parkové
02.01.41.62 travní rohože pro biotechnickou
       ochranu půdy
02.01.41.63 travní rohože hřišťové
02.01.41.69 travní rohože ostatní
02.01.42   Rostlinné materiály pro košíkářskou a
       kartáčnickou výrobu, rostlinné
       suroviny pro barvení nebo vyčiňování
       apod.
02.01.42.1  kůra stromů              kg   1404.10č.
                              1404.90č.
02.01.42.11 kůra stromů tříslová - smrk
02.01.42.12 kůra stromů tříslová - dub
02.01.42.13 kůra stromů pro farmaceutické účely
02.01.42.14 kůrový substrát
02.01.42.15 produkty na bazi kůry stromů
02.01.42.19 kůra stromů ostatní
02.01.42.2  rostlinné  materiály  používaná  zejména
       k výrobě košíkářského nebo pleteného
       zboží                 kg   1401
02.01.42.21 bambus
02.01.42.22 tonkin
02.01.42.23 rákos
02.01.42.24 třtina francouzská
02.01.42.25 proutí březové
02.01.42.26 proutí vrbové
02.01.42.27 lýko
02.01.42.28 sláma (čištěná, bělená nebo barvená)
02.01.42.3  rostlinné  materiály  používané  zejména
       k vycpávání              t   1402
02.01.42.31 tráva africká
02.01.42.32 tráva mořská
02.01.42.33 trávy technické
02.01.42.34 kapok
02.01.42.39 trávy technické ostatní
02.01.42.4  rostlinné materiály používané zejména
       k výrobě košťat nebo kartáčů      kg  1403
02.01.42.41 čirok
02.01.42.42 pýr plazivý
02.01.42.49 ostatní rostlinné materiály používané
       zejména k výrobě košťat nebo kartáčů
02.01.42.5  rostlinné materiály používané zejména
       k barvení nebo vyčiňování apod.
       (kromě kůry stromů)          t
    02.01.42.50 rostlinné materiály používané zejména
       k barvení nebo vyčiňování apod.
       (kromě kůry stromů)              1404.10č.
                              1404.90č.
                              2308.1
02.01.5   Surové dříví na stojato (na pni)
02.01.50   Surové dříví na stojato (na pni)    m
02.01.50.1  dříví na pni jehličnaté
02.01.50.11 dříví na pni jehličnaté bez
       dřevinového  členění
02.01.50.12 dříví na pni jehličnaté - smrk, jedle,
       douglaska
02.01.50.13 dříví na pni jehličnaté - borovice,
       vejmutovka, limba
02.01.50.14 dříví na pni jehličnaté - modřín
02.01.50.2  dříví na pni listnaté
02.01.50.21 dříví na pni listnaté - bez
       dřevinového  členění
02.01.50.22 dříví na pni - dub mimo cer
02.01.50.23 dříví na pni - buk
02.01.50.29 dříví na pni - listnaté ostatní
02.02    Práce při pěstování lesa a těžbě dříví
02.02.1   Práce při pěstování lesa a těžbě dříví
02.02.10   Práce při pěstování lesa a těžbě dříví
02.02.10.1  práce v lesních školkách
02.02.10.11 zakládání lesních školek
02.02.10.12 sběr osiva lesních stromů a keřů
02.02.10.13 ošetření osiva lesních stromů a keřů
02.02.10.14 pěstování sazenic lesních stromů a
       keřů
02.02.10.2  práce výrobní povahy při pěstování
       lesa
02.02.10.21 příprava půdy k zalesňování
02.02.10.22 výsadba lesa
02.02.10.23 ošetřování lesních porostů (např.
       prořezávání, hnojení, vápnění apod.)
02.02.10.24 kontrola a regulace škůdců lesních
       stromů
02.02.10.25 práce spojené s ochranou lesa (vč.
       protipožární)
02.02.10.29 ostatní práce při pěstování
       lesních porostů (např. čištění)
02.02.10.3  práce výrobní povahy při těžbě dříví
02.02.10.31 těžba dříví
02.02.10.32 přibližování dříví
02.02.10.33 odvoz dříví
02.02.10.34 manipulace s dřívím
02.02.10.35 hodnocení dřeva
02.02.10.4  sbírání lesních plodin a hub
02.02.10.40 sbírání lesních plodin a hub
05 RYBY A OSTATNÍ PRODUKTY VODNÍHO PROSTŘEDÍ JINDE NEUVEDENÉ, PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY SOUVISEJÍCÍ S LOVEM A CHOVEM RYB
Kód      Název                  Měrná  HS/CN
                           jednotka
--------------------------------------------------------------------
05.0     Ryby a ostatní produkty vodního
       prostředí; rybolov a chov ryb
05.00    Ryby a ostatní produkty vodního
       prostředí; rybolov a chov ryb
05.00.1   Ryby živé, čerstvé nebo chlazené
05.00.11   Ryby živé (vč. akvarijních)
05.00.11.1  pstruzi                t   0301.91
05.00.11.11 pstruzi obecní
05.00.11.12 pstruzi duhoví
05.00.11.13 siveni
05.00.11.2  kapři                 t   0301.93
05.00.11.21 kapři výběr
05.00.11.22 kapři standard
05.00.11.29 kapři ostatní
05.00.11.3  ryby živé konzumní sladkovodní
       (kromě pstruhů a kaprů)        t
05.00.11.31 úhoři                     0301.92
05.00.11.32 štiky                     0301.99.19č
05.00.11.33 líni                     0301.99.19č
05.00.11.34 candáti                    0301.99.19č
05.00.11.35 okouni                    0301.99.19č
05.00.11.36 amuři bílí                  0301.99.19č
05.00.11.37 tolstolobici                 0301.99.19č
05.00.11.38 sumci                     0301.99.19č
05.00.11.39 ostatní ryby živé konzumní
       sladkovodní                  0301.99.11
                              0301.99.19č
05.00.11.4  ryby živé jinde neuvedené          t
05.00.11.41 ryby živé jinde neuvedené           0301.99.90
05.00.11.5  rybí potěr pro chov a doplňování,
       ryby pro sádky           100 kusů  0301.99.19č
05.00.11.51 rybí potěr pro chov a doplňování,
       ryby pro sádky
05.00.11.52 jikry, ročky, násady a generační
       ryby pro chov
05.00.11.6  akvarijní ryby                kus
05.00.11.60 akvarijní ryby                0301.10
05.00.12   Ryby čerstvé nebo chlazené t
05.00.12.1  ryby čerstvé nebo chlazené
       sladkovodní
05.00.12.11 pstruzi                    0302.11
05.00.12.12 kapři                     0302.69.11
05.00.12.13 úhoři                     0302.66
05.00.12.14 štiky                     0302.69.19č
05.00.12.19 ostatní ryby čerstvé nebo chlazené -
       sladkovodní                  0302.19
                              0302.69.19č
05.00.12.2  ryby čerstvé nebo chlazené - mořské
05.00.12.21 platejsi                   0302.2
05.00.12.22 tuňáci                    0302.3
05.00.12.23 sledi                     0302.4
05.00.12.24 tresky                    0302.5
05.00.12.25 lososi                    0302.12
05.00.12.26 makrely                    0302.64
05.00.12.27 máčky a ostatní žraloci            0302.65
05.00.12.29 ostatní ryby čerstvé nebo chlazené -
       mořské                    0302.61
                              0302.62
                              0302.63
                              0302.69.2
                              0302.69.3
                              0302.69.4
                              0302.69.5
                              0302.69.6
                              0302.69.7
                              0302.69.8
                              0302.69.9
05.00.2   Korýši, ústřice, ostatní vodní
       bezobratlí, živí, čerství nebo
       chlazení
05.00.21   Korýši                 t
05.00.21.1  korýši živí, čerství nebo chlazení
05.00.21.11 langusty, humři, krevety, krabi
                              0306.21
                              0306.22
                              0306.23
                              0306.24
05.00.21.19 ostatní korýši živí, čerství nebo
       chlazení                   0306.29
05.00.22   Ústřice                kg   0307.10
05.00.22.1  ústřice živé, čerstvé nebo chlazené
05.00.22.11 ústřice živé, čerstvé nebo chlazené
05.00.22.12 slávky a srdcovky, živé, čerstvé
       nebo  chlazené
05.00.23   Ostatní vodní bezobratlí       kg
05.00.23.1  ostatní vodní bezobratlí
05.00.23.10 ostatní vodní bezobratlí           0307.21
                              0307.31
                              0307.41
                              0307.51
                              0307.91
05.00.3   Ostatní produkty vodního prostředí
       jinde  neuvedené
05.00.31   Korály a podobné produkty      kg
05.00.31.1  korály a podobné produkty
05.00.31.10 korály a podobné produkty
       (surová korálovina, ulity, lastury a
       krunýře měkkýšů, korýšů nebo
       ostnokožců a sépiové kosti)          0508
05.00.32   Přírodní mořské houby         kg
05.00.32.1  přírodní mořské houby
05.00.32.10 přírodní mořské houby
       (přírodní houby živočišného původu
       surové či zpracované)             0509
05.00.33   Řasy (chaluhy)             kg
05.00.33.1  řasy (chaluhy)
05.00.33.10 řasy (chaluhy)
       (čerstvé, sušené nebo  práškové řasy
       pro všechny účely)              1212.20
05.00.4   Perly
05.00.41   Přírodní perly             kg
05.00.41.1  přírodní perly
05.00.41.10 přírodní perly                7101.10
05.00.42   Uměle pěstované perly neopracované    kg
05.00.42.1  umělé pěstované perly neopracované
05.00.42.10 umělé pěstované perly neopracované      7101.21
05.00.5   Práce výrobní povahy související
       s rybolovem a chovem ryb
05.00.50   Práce výrobní povahy související
       s rybolovem a chovem ryb
05.00.50.1  práce výrobní povahy související
       s rybolovem
05.00.50.10 práce výrobní povahy související
       s rybolovem
05.00.50.2  práce výrobní povahy související
       s chovem ryb
05.00.50.21 přikrmování a krmení ryb
05.00.50.22 pěstování násady ryb
05.00.50.23 ošetřování lovišť, rybníků a
       rybničních  zařízení
05.00.50.24 výlovy, třídění a vysazování ryb
05.00.50.25 plemenářské práce v chovu ryb
05.00.50.29 ostatní práce výrobní povahy
       související s chovem ryb
       
       
40 ENERGIE ELEKTRICKÁ A TEPELNÁ, PLYN, PÁRA, HORKÁ A TEPLÁ VODA, VČETNĚ ROZVODU, SOUVISEJÍCÍ PRÁCE VÝROBNÍ POVAHY
Kód      Název
                        Měrná    HS/CN
                       jednotka
--------------------------------------------------------------------
40.1     Energie elektrická vč. rozvodu
40.10    Energie elektrická vč. rozvodu
40.10.1   Energie elektrická
40.10.10   Energie elektrická               kW.h  2716
40.10.10.1  energie elektrická vyrobená
       v tepelných  elektrárnách
40.10.10.11 energie elektrická získaná
       z výroby parou v tepelných zařízeních
40.10.10.12 energie elektrická vyrobená z
       z odpadního tepla
40.10.10.13 energie elektrická vyrobená
       plynovými turbínami a spalovacími
       motory
40.10.10.2  energie elektrická vyrobená
       v jaderných elektrárnách
40.10.10.20 energie elektrická vyrobená
       v jaderných elektrárnách
40.10.10.3  energie elektrická vyrobená ve
       vodních elektrárnách
40.10.10.31 energie elektrická vyrobená ve
       špičkových akumulačních
       vodních elektrárnách
40.10.10.32 energie elektrická vyrobená v
       průtočných vodních elektrárnách
40.10.10.33 energie elektrická vyrobená v
       přečerpávacích vodních elektrárnách
40.10.10.4  energie elektrická vyrobená
       jinými způsoby
40.10.10.41 energie elektrická vyrobená ze solární
       (sluneční) energie
40.10.10.42 energie elektrická vyrobená z
       geotermální  energie
40.10.10.43 energie elektrická vyrobená z větrné
       energie
40.10.10.44 energie elektrická vyrobená
       v elektrárnách na biomasu
40.10.10.49 energie elektrická vyrobená jinými
       způsoby  ostatní
40.10.10.5  energie elektrická odebraná
40.10.10.50 energie elektrická odebraná
40.10.2   Vyhořelé (vyzářené) palivové články
       (kazety) jaderných reaktorů
40.10.20   Vyhořelé (vyzářené) palivové články
       (kazety) jaderných reaktorů      kus;kg    2844.50
40.10.20.1  vyhořelé (vyzářené) palivové články
       (kazety) jaderných reaktorů
40.10.20.10 vyhořelé (vyzářené) palivové články
       (kazety) jaderných reaktorů
40.10.3   Rozvod elektrické energie
40.10.30   Rozvod elektrické energie
40.10.30.1  rozvod elektrické energie
40.10.30.11 rozvod elektrické energie pro
       domácnosti
40.10.30.12 rozvod elektrické energie pro
       zemědělství
40.10.30.13 rozvod elektrické energie pro průmysl
       a služby
40.10.30.19 rozvod elektrické energie pro ostatní
       účely
40.2     Vyrobený topný plyn a distribuce
       plynných paliv potrubím
40.20    Vyrobený topný plyn a distribuce
       plynných paliv potrubím
40.20.1   Svítiplyn,  vodní plyn, generátorový
       plyn a podobné plyny, kromě zemních
       plynů
40.20.10   Svítiplyn, vodní plyn, generátorový
       plyn a podobné plyny, kromě zemních
       plynů                 tis.m3    2705
40.20.10.1  svítiplyn, vodní plyn
40.20.10.11 svítiplyn, vodní plyn dodaný z výroby
40.20.10.12 svítiplyn, vodní plyn dodaný z
       vysokotlaké  sítě
40.20.10.13 svítiplyn, vodní plyn dodaný z místní
       sítě
40.20.10.14 svítiplyn, vodní plyn z dovozu
40.20.10.3  plyn koksárenský
40.20.10.31 plyn koksárenský dodaný z výroby
40.20.10.32 plyn koksárenský dodaný z rozvodné
       sítě
40.20.10.33 plyn koksárenský dodaný z dusíkáren
40.20.10.5  plyn vysokopecní
40.20.10.50 plyn vysokopecní
40.20.10.6  energoplyn
40.20.10.60 energoplyn
40.20.10.7  topné plyny jinde neuvedené
40.20.10.70 topné plyny jinde neuvedené
40.20.2   Rozvod plynných paliv potrubím
40.20.20   Rozvod plynných paliv potrubím
40.20.20.1  rozvod plynných paliv potrubím
40.20.20.10 rozvod plynných paliv potrubím
40.3     Pára, horká a teplá voda včetně
       rozvodu, dodávky chladu
40.30    Pára, horká a teplá voda včetně
       rozvodu, dodávky chladu
40.30.1   Pára, horká a teplá voda včetně
       rozvodu, dodávky chladu
40.30.11   Pára, horká a teplá voda včetně
       rozvodu                  GJ
40.30.11.1  pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) vyrobená
40.30.11.11 pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) vyrobená v elektrárnách a
       teplárnách
40.30.11.12 pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) získaná jako druhotný zdroj
       z výroby
40.30.11.13 pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) geotermální
40.30.11.14 pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) vyrobená ze solární (sluneční)
       energie
40.30.11.15 pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) získaná z biomasy
40.30.11.16 pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) vyrobená z větrné energie
40.30.11.19 pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) získaná jiným způsobem
40.30.11.3  pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) odebraná
40.30.11.30 pára, horká a teplá voda (tepelná
       energie) odebraná
40.30.11.4  rozvod tepelné energie
40.30.11.41 rozvod tepelné energie pro domácnosti
40.30.11.42 rozvod tepelné energie pro zemědělství
40.30.11.43 rozvod tepelné energie pro průmysl a
       služby
40.30.11.49 rozvod tepelné energie pro ostatní
       účely
40.30.11.5  rozvod  stlačeného  vzduchu  potrubím
40.30.11.50 rozvod stlačeného vzduchu potrubím
40.30.12   Dodávky chladu               GJ
40.30.12.1  dodávky chladu
40.30.12.10 dodávky chladu
41 VODA, JEJÍ ÚPRAVA A ROZVOD
Kód     Název                 Měrná       HS/CN
                         jednotka
--------------------------------------------------------------------
41.0     Voda, její úprava a rozvod
41.00    Voda, její úprava a rozvod
41.00.1   Přírodní voda
41.00.11   Pitná voda               m3
41.00.11.1  pitná voda povrchová
41.00.11.10 pitná voda povrchová
41.00.11.2  pitná voda podzemní neupravená
41.00.11.20 pitná voda podzemní neupravená
41.00.11.3  pitná voda podzemní upravená
41.00.11.30 pitná voda podzemní upravená

41.00.12   Užitková voda (nepitná)          m3
41.00.12.1  užitková voda povrchová kromě pro
       hydroenergetiku
41.00.12.12 užitková voda povrchová
       pro zemědělství
41.00.12.13 užitková voda povrchová pro
       průmysl a služby
41.00.12.19 užitková voda povrchová
       pro ostatní účely
41.00.12.2  užitková voda podzemní
41.00.12.22 užitková voda podzemní
       pro zemědělství
41.00.12.23 užitková voda podzemní
       pro průmysl a služby
41.00.12.29 užitková voda podzemní
       pro ostatní účely
41.00.12.3  užitková voda povrchová pro
       hydroenergetiku
41.00.12.31 vodní energie pro průtočné vodní
       elektrárny
41.00.12.32 vodní energie pro přečerpávací
       vodní elektrárny
41.00.12.33 vodní energie pro špičkové akumulační
       vodní elektrárny
41.00.12.39 vodní energie pro jiné druhy
       hydroenergetického využití
41.00.2   Rozvod vody
41.00.20   Rozvod vody
41.00.20.1  rozvod vody pitné
41.00.20.11 rozvod vody pitné pro domácnosti
41.00.20.12 rozvod vody pitné pro průmysl a služby
41.00.20.13 rozvod vody pitné pro zemědělství
41.00.20.19 rozvod vody pitné pro ostatní účely
41.00.20.2  rozvod vody užitkové
       pro zemědělství
41.00.20.21 rozvod vody užitkové
       pro živočišnou  výrobu
41.00.20.22 rozvod vody užitkové
       pro zavlažování
41.00.20.29 rozvod vody užitkové pro jinou
       zemědělskou potřebu
41.00.20.3  rozvod vody užitkové (nepitné)
       pro účely energetiky,
       kromě hydroenergetiky
41.00.20.31 rozvod vody užitkové
       pro průtočné chlazení parních turbin
41.00.20.32 rozvod vody užitkové
       pro recirkulační chlazení parních
       turbin
41.00.20.39 rozvod vody užitkové
       pro ostatní účely energetiky, kromě
       hydroenergetiky
41.00.20.4  rozvod vody užitkové
       pro hydroenergetiku
41.00.20.41 rozvod vody užitkové
       pro průtočné vodní elektrárny
41.00.20.42 rozvod vody užitkové
       pro přečerpávací vodní elektrárny
41.00.20.43 rozvod vody užitkové
       pro špičkové akumulační vodní
       elektrárny
41.00.20.49 rozvod vody užitkové
       pro jiné druhy hydroenergetického
       využití
41.00.20.6  rozvod vody užitkové
       pro ostatní průmysl a služby
41.00.20.61 rozvod vody užitkové
       pro  chladicí  účely
41.00.20.62 rozvod vody užitkové
       -  kampaňové  odběry
41.00.20.69 rozvod vody užitkové
       pro ostatní využití v průmyslu
41.00.20.7  rozvod vody užitkové
       pro jinou potřebu
41.00.20.70 rozvod vody užitkové
       pro jinou potřebu