Vyhláška ze dne 29.7.1996, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

8.8.1996 | Sbírka:  220/1996 Sb. | Částka:  63/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb., 551/1991 Sb.
Pasivní derogace: 301/1997 Sb.
220/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 29. července 1996,
kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 písm. d) zákona České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 149/1996 Sb., a podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb.:
§ 1
Maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotní pojišťovny je určena s přihlédnutím k počtu pojištěnců procentem z plateb pojistného všeobecného zdravotního pojištění po přerozdělení1) jako podíl nákladů na činnost a výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotní pojišťovny v běžném účetním období z těchto plateb. Tento podíl se vypočte jako koeficient v procentech podle vzorce:
		 
               -0,009 (p-50)
     PLN = 4,5 + 1,5 1,1       ,

kde:
  PLN . . . koeficient v procentech
  p . . . . průměrný čtvrtletní počet pojištěnců za běžné účetní
       období/1000. Zaokrouhluje se směrem nahoru na celé
       číslo.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v. r.
1) § 21 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.