Vyhláška ze dne 26.7.1996 o vydání bankovek po 2000 Kč

14.8.1996 | Sbírka:  226/1996 Sb. | Částka:  66/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
226/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky
ze dne 26. července 1996
o vydání bankovek po 2000 Kč
Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
Dnem 1. října 1996 se vydávají do oběhu bankovky po 2000 Kč vzoru 1996 (dále jen "bankovka").
§ 2
(1) Bankovka je 74 mm široká a 164 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je + 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 45 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupon") a tvoří jej portrét Emy Destinnové.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, ve vzdálenosti 92 mm od levého okraje bankovky s tolerancí posunu 6 mm. Na lícní straně bankovky vystupují vždy po 5 mm na povrch papíru části proužku stříbřité barvy v délce 5 mm, na kterých je ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext "2000 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v podobě písmene "C", do kterého je vloženo písmeno "S". Její horní část tištěná ve fialové barvě je viditelná na lícní straně bankovky v levé horní části tiskového obrazce, spodní část tištěná rovněž v barvě fialové na rubové straně bankovky v pravé horní části tiskového obrazce. Celá značka je viditelná z obou stran bankovky v průhledu proti světlu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét Emy Destinnové. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě šedozelené. Jméno "EMA DESTINNOVÁ" je umístěno ve dvou řádcích nad pravým ramenem portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě zelenošedé. Na rameni portrétu je v ornamentech ozdobného šálu tvořícího součást oděvu umístěna plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "2000", vytištěná převážně v barvě olivově zelené. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky souvislý pás zelenošedé barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "2000". Shora i zdola je pás lemován ornamentálním dekorem, připomínajícím péřovou ozdobu. Kontury ornamentálního dekoru jsou vytištěny v barvě zelenošedé, jeho plocha v barvě fialové. Pás, číslo i ornamentální dekor jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří dva pod sebou umístěné vodorovné proužky o stranách 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 5 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě tmavě šedozelené. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě zelenošedé jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo v barvě olivově zelené jméno autora ryteckého přepisu portrétu "M. ONDRÁČEK SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "DVA TISÍCE KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Pod názvem emisní banky je označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" a faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky "1996" je umístěn vpravo od kuponu pod ochrannou soutiskovou značkou. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě tmavě šedozelené. Na pozadí textů jsou v barvě šedozelené vyobrazeny vavřínové snítky, na kterých je položena stylizovaná lyra. Kontury lyry jsou vytištěny v barvě šedozelené, její plocha v barvě světle fialové. Struny lyry jsou vytištěny opticky proměnlivou barvou, která se v závislosti na úhlu dopadu světla mění z barvy zlaté do barvy zelené. Podtisk lícní strany bankovky je tvořen drobným rastrem v kombinaci barvy zelenošedé, fialové a okrové.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z hloubky velké výrazné číslo "2000" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem v barvě olivově zelené, která ve spodní části přechází do barvy šedozelené.
§ 4
(1) Na rubu bankovky jsou jako hlavní motiv v kombinaci olivově zelené, zelenošedé a fialové barvy vytištěna vyobrazení symbolizující hudbu. V horní části tiskového obrazce je umístěna hlava Múzy hudby a lyriky Euterpé ověnčená snítkami a plody vavřínu. Pod hlavou Múzy jsou položeny dva smyčcové hudební nástroje, housle a violoncello, které je ve spodní části rovněž ozdobeno vavřínovou snítkou. Přes tato vyobrazení je šikmo položeno velké písmeno "D" stylizované do podoby strunného hudebního nástroje připomínajícího lyru. Z pravé spodní části písmene "D" vybíhá směrem doprava výrazný rostlinný ornamentální dekor, na kterém je souběžně s delšími stranami bankovky směrem ke kuponu položen sytější pás olivově zelené barvy, na pravé straně přecházející do barvy zelenošedé. Na pásu je umístěn velký státní znak České republiky vytištěný v olivově zelené barvě. Podtisk v kombinaci barev olivově zelené a fialové je tvořen drobným rastrem vytvářejícím ornamentální dekor připomínající stylizované stuhy. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno číslo "2000", kontury jeho číslic jsou olivově zelené. Souběžně se spodní stranou bankovky je vpravo od čísla "2000" umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je zelenošedá. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě olivově zelené vytištěny nápisy "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" (vlevo), "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA" (uprostřed) a jméno autora ryteckého přepisu hlavního motivu rubové strany "M. ONDRÁČEK SC.". Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kuponu je vytištěno tiskem z plochy v barvě olivově zelené velké výrazné číslo "2000" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem vytištěným v barvě světle fialové, ve spodní části v barvě olivově zelené. V dolní části kuponu je v barvě tmavě zelené vytištěna stylizovaná lyra.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. září 1996.
Guvernér:
v z. Ing. Vít v. r.
viceguvernér