Opatření ze dne 19.8.1996, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro spořitelní a úvěrní družstva

25.9.1996 | Sbírka:  282/44 645/1996 | Částka:  74/1996ASPI

Vztahy

Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
282/44 645/1996
Opatření,
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro spořitelní a úvěrní družstva
Referent:
Jiří Doktor,
tel. 2454, l.2395
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., (dále jen "zákon") stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví základní pravidla pro sestavení a předkládání účetní závěrky pro spořitelní a úvěrní družstva, vzory a vysvětlivky k vyplňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát, obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce a obsah zveřejňovaných údajů z účetní závěrky.
(2) Podle tohoto opatření postupují jen účetní jednotky v postavení spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložny), zřízených podle zákona č. 87/1995 Sb., které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15.července 1992 ve znění pozdějších změn a doplňků.1)
(3) Základní pravidla pro sestavení a předkládání účetní závěrky pro družstevní záložny, obsah zveřejňovaných údajů z účetní závěrky, vzory a vysvětlivky k vyplňování rozvahy a výkazu zisků a ztrát a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce jsou stanoveny v přílohách tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní za rok 1996.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.1
Základní pravidla pro sestavení a předkládání účetní závěrky pro družstevní záložny a pro sestavení obsahu zveřejňovaných údajů z účetní závěrky
Čl. I
(1) Družstevní záložny sestavují rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu v souladu s § 19 zákona.
(2) Struktura a obsah rozvahy a výkazu zisků a ztrát jsou vymezeny schválenými vzory a vysvětlivkami k jejich vyplňování (viz příloha 2).
(3) Obsah přílohy je vymezen přílohou 3 tohoto opatření.
(4) Účetní závěrka se v jednom vyhotovení předkládá vždy současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu a v jednom vyhotovení bez daňového přiznání a přílohy okresní statistické správě (příslušnému útvaru ČSÚ, resp. krajské statistické správě).
(5) Družstevní záložny, které zahájili svoji činnost nebo vstoupili do likvidace v běžném roce,uvádějí v rozvaze ve sloupci 4 Minulé účetní období (netto) údaje zahajovací rozvahy a ve výkazu zisků a ztrát údaje za minulé účetní období nevyplňují.
Čl. II
Obsah zveřejňovaných údajů z účetní závěrky družstevní záložny.
(1) Družstevní záložny povinně zveřejňují tento minimální rozsah údajů účetní závěrky po jejím ověření auditory za účetní období a srovnatelné údaje za předcházející účetní období (v celých tisících Kč):
ROZVAHA

Aktiva celkem
Pohledávky za upsané vlastní jmění (A.)
Stálá aktiva (B)
- nehmotný investiční majetek (B.I.)
- hmotný investiční majetek  (B.II.)
- finanční investice     (B.III.)

   z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích s
        rozhodujícím vlivem (B.III.1)

        podílové cenné papíry a vklady v podnicích s
        podstatným vlivem (B.III.2)

Oběžná aktiva (C)
- zásoby (C.I.)
- dlouhodobé pohledávky (C.II.)
- krátkodobé pohledávky (C.III.)

   z toho: úvěry poskytnuté členům (C.III.5. + C.III.7.)
       úvěry poskytnuté družstevním záložnám  (C.III.6
       + C.III.8.)

- finanční majetek (C.IV.)

   z toho: účty a termínované vklady u bank a záložen
       (C.IV.2. + C.IV.3.)

Ostatní aktiva (D)

Pasiva celkem
Vlastní jmění (A)
- základní jmění (A.I.)
- kapitálové fondy (A.II.)
- fondy tvořené ze zisku (A.III.)
   z toho: rizikový fond (A.III.2.)
- hospodářský výsledek minulých let (+ - A.IV.)
- hospodářský výsledek účetních období (+ - A.V.)

Cizí zdroje (B)
- rezervy (B.I.)
- dlouhodobé závazky (B.II.)
   z toho: termínované vklady členů (B.II.1.)
       termínované vklady družstevních záložen (B.II.2.)
- krátkodobé závazky (B.III.)
   z toho: běžné účty a termínované vklady členů (B.III.3.
       + B.III.8 + B.III.10.)
       běžné účty a termínované vklady družstevních záložen
       (B.III.4. + B.III.9.)
- bankovní úvěry a výpomoci (B.IV.)
   z toho: dlouhodobé úvěry od bank a družstevních záložen
       (B.IV.1 + B.IV.2.)
       krátkodobé úvěry od bank a družstevních záložen
       (B.IV.3 + B.IV.4.)

Ostatní pasiva (C)

Poznámka:  Aktiva se  uvádějí v  netto stavu  (sloupec B)
zveřejňované údaje aktiv a pasiv představují stav ke dni, k němuž
byla sestavena účetní závěrka. Údaje v závěrkách navazují na
označení v rozvaze.

Výkaz zisků a ztrát.

Výkony (II.)

   z toho: tržby za služby (II.1.)

Výkonová spotřeba (B)
+ Přidaná hodnota
Osobní náklady (C)
Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (E)
Zúčtování  rezerv, opravných  položek a  časového rozlišení
provozních výnosů (IV + V)
Tvorba rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních
 nákladů (G + H)
Jiné provozní výnosy (III + VI)
Jiné provozní náklady (D + F + I)

 Provozní hospodářský výsledek
Zúčtování rezerv a opravných položek do finančních výnosů (XI
+ XII)
Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady (L + M)
Jiné finanční výnosy (VIII + IX + X + XIII + XIV)
Jiné finanční náklady (K + N + O + R )

 Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů
za běžnou činnost
Mimořádné výnosy (XVI)
Mimořádné náklady (S + T)
 Mimořádný hospodářský výsledek
  Hospodářský výsledek za účetní období
Poznámka 1: Římská číslice značí výnosy (+), písmenem jsou označeny náklady (-). Údaje v závorkách navazují na vzor výkazu zisků a ztrát.
Poznámka 2: Zveřejňované údaje představují skutečnost za vykazované účetní období (sloupec 1).
Poznámka 3: Ukazatel hospodářského výsledku z finančních operací vzhledem ke způsobu výpočtu v údajích pro zveřejnění neodpovídá údaji řádku 47 Výsledovky Úč DZ 2-01.
(2) Současně účetní jednotka zveřejní:
a) Obchodní jméno ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a sídlo.
b) Jméno (název) a číslo oprávnění (číslo dekretu nebo číslo licence) auditora, který ověřil účetní závěrku.
c) Druh výroku auditora.
d) Místo uložení výroční zprávy.
e) Název a sídlo právnických osob, u kterých vykazující družstevní záložna uplatňuje rozhodující vliv.
f) Souhrnnou výši hmotného investičního majetku (v účetních zůstatkových hodnotách) zatíženého zástavním právem.
(3) Účetní jednotka je povinna umožnit každému nahlédnout do výroční zprávy. Nedílnou součástí výroční zprávy je také příloha k účetní závěrce.
(4) Zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát a údaje podle bodu (2) tohoto článku družstevní záložna předá ve formě tabulky redakci Obchodního věstníku do jednoho měsíce po datu konání členské schůze, která schválila výroční zprávu o činnosti a hospodaření družstevní záložny.
Příl.2
Vzory rozvahy, výkazu zisků a ztrát a vysvětlivky k jejich vyplňování
Čl. I
Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
(1) Účetní jednotka vyplní u rozvahy a výkazu zisků a ztrát předtištěné záhlaví (hlavičku účetního výkazu).
(2) Identifikační číslo organizace (IČO) se vyplňuje na základě jeho přidělení orgánem oprávněným přidělovat IČO.
(3) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se sestavují v peněžních jednotkách české měny, měrnou jednotkou jsou celé tisíce Kč.
(4) Názvy a náplň položek (řádek) rozvahy a výkazu zisků a ztrát navazují na příslušné účty a jejich náplň podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/92 ve znění změn a doplňků.
(5) Údaje představují v případě rozvahy stavy k poslednímu dni vykazovaného účetního období, v případě výkazu zisků a ztrát částky narůstající způsobem od začátku účetního období do jeho konce, popř. do dne sestavení výkazu zisků a ztrát.
(6) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát se vyhotovuje a předkládá (viz příloha 1, Čl.I odst. 2) na schválených vzorech rozvahy a výkazu zisku a ztrát, pokud nebude s příjemci výkazů dohodnuto jinak.
(7) Účetní jednotky vyplňují rozvahu a výkaz zisků a ztrát ve všech řádcích, včetně kontrolních čísel. V případě nevyplněného řádku se tento řádek neproškrtává, nevpisují se do něho nuly nebo jiná znaménka.
(8) Není přípustné rozdělovat řádky na horní a dolní polovinu nebo vpisovat číselné údaje mezi řádky, popř. do textu.
(9) Do kontrolního čísla se uvádí algebraický součet všech hodnotových údajů na příslušných řádcích uvedených ve vysvětlivkách, tj. i za součtové řádky.
(10) Rozvaha a výkaz zisků a ztrát musí být podepsány odpovědnými osobami, tzn. statutárním orgánem.
(11) Údaje pro sestavování rozvahy a výkazu zisků a ztrát se čerpají ze zůstatků
a) syntetických účtů
b) analytických účtů (dále jen "A")
Čl. II
Obecné vysvětlivky k rozvaze
(1) Ve sloupci 1 (Brutto) se uvádějí aktiva v plné hodnotě nekrácené o opravné položky a oprávky k investičnímu majetku.
(2) Ve sloupci 2 (Korekce) se uvádějí opravné položky a oprávky k investičnímu majetku se znaménkem minus.
(3) Ve sloupci 3 (Netto) se uvádí součet sloupců 1 a 2.
(4) Ve sloupci 4 se uvádí netto stav aktiv minulého účetního období s výjimkou odst. 5 čl. I, přílohy č. 1.
(5) Ve sloupci 5 se uvádějí stavy pasiv za sledované účetní období.
(6) Ve sloupci 6 se uvádějí stavy pasiv za minulé účetní období s výjimkou odst. 5 článku I, přílohy č.1.
(7) V případech, kdy na účtu je zachycována pohledávka i závazek (např. účet 336, 343), v rozvaze se uvede výsledné saldo syntetického účtu v aktivech nebo v pasivech.
(8) Pohledávky a závazky včetně úvěrů se v rozvaze vykazují podle zůstatkové doby jejich splatnosti ke dni sestavení účetní závěrky, nikoliv podle sjednané doby splatnosti při vzniku pohledávky a závazků.
Čl. III
Obecné vysvětlivky k výkazu zisků a ztrát
(1) Ve sloupci 1 se uvádějí skutečné částky nákladů a výnosů za sledované účetní období.
(2) Ve sloupci 2 se uvádějí skutečné částky nákladů a výnosů za minulé účetní období s výjimkou odst.5 článku I, přílohy č.1.
                   Vysvětlivky k rozvaze

Ve sloupci 1 a 2 jsou uvedeny syntetické účty a analytické účty (A), z nichž se čerpají
příslušné údaje v aktivech a pasívech


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Minulé účet-
  označ     A K T I V A            řád.      Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
   a        b               c   1         2      3      4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      AKTIVA CELKEM            001   ř.02+03+23+45=ř.51

 A.    Pohledávky za upsané vlastní jmění  002   353

 B.    Stálá aktiva             003   ř.04+10+18

 B.I.   Nehmotný investiční majetek      004   součet ř.05 až 09
 B.I.1.  Zřizovací výdaje           005   011      -/071,091A/
   2.  Software               006   013      -/073,091A/
   3.  Jiný nehmotný investiční majetek   007   018,019    -/078,079,091A/
   4.  Nedokončené nehmotné investice    008   041      -093
   5.  Poskytnuté zálohy na nehmotný     009
      investiční majetek               051       -095A


 B.II.   Hmotný investiční majetek       010   součet ř. 11 až 17
 B.II.1.  Pozemky                011   031      -092A
    2.  Budovy, haly a stavby         012   021      -/081,092A/
    3.  Samostatné movité věci a soubory   013   022      -/082,092A
      movitých věcí
    4.  Jiný hmotný investiční majetek    014   028,029,032  -/088,089,092A/
    5.  Nedokončené hmotné investice     015   042      -094
    6.  Poskytnuté zálohy na hmotný      016   052      -095A
      investiční majetek
    7.  Opravná položka k nabytému majetku  017   +/-097     -/+098

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Minulé účet-
  označ     A K T I V A            řád.      Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
   a        b               c   1         2      3      4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 B.III.  Finanční investice          018   součet ř.19 až 22
 B.III.1. Podílové cenné  papíry a  vklady
      v  podnicích s rozhodujícím vlivem 019   061      -096A
    2. Podílové cenné papíry a vklady
      v podnicích s podstatným vlivem    020   062      -096A
    3. Ostatní investiční cenné
      papíry a vklady            021   063      -096A
    4. Jiné finanční investice        022   067,069    -096A


 C.    Oběžná aktiva             023   ř.24+27+30+40

 C.I.   Zásoby                024   součet ř.25+26
 C.I.1.  Materiál               025   112,119    -191
   2.  Poskytnuté zálohy na zásoby      026   378A      -391A

 C.II.   Dlouhodobé pohledávky         027   součet ř.28+29
 C.II.1.  Pohledávky z obchodního styku     028   311A,312A,   -391A
                              313A,

    2.  Jiné pohledávky            029   335A,375A,   -391A
                              378A
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Minulé účet-
  označ     A K T I V A            řád.      Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
   a        b               c   1         2      3      4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 C.III.  Krátkodobé pohledávky         030   součet ř. 31 až 39
 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku     031   311A,312A,   -391A
                             313A,

    2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 032   354A,355A,
                             358A,398A    -391A
    3. Sociální zabezpečení         033   336A      -391A
    4. Stát-daňové pohledávky        034   341,342,343,
                             345,      -391A
    5. Krátkodobé úvěry poskytnuté členům  035   314
    6. Krátkodobé úvěry poskytnuté
      družstevním záložnám         036   315
    7. Klasifikované     úvěry poskytnuté    037
      členům                    318       -392
    8. Klasifikované úvěry poskytnuté
      družstevním záložnám         038   319       -393
    9. Jiné pohledávky            039   335A,375A,   -391A
                             377A,378A

 C.IV.   Finanční majetek           040   součet ř. 41 až 44
 C.IV. 1. Peníze                041   211,213,+/-261
    2. Účty v bankách a záložnách      042   223,225
    3. Termínované vklady u bank a záložen  043   224,226
    4. Krátkodobý finanční majetek      044   251,253     -/291,293/

 D.    Ostatní aktiva -           045   součet ř.46 a 50
      - přechodné účty aktiv
 D.I.   Časové rozlišení           046   součet ř.47 až 49
 D.I.1.  Náklady příštích období        047   381, 382
   2.  Příjmy příštích období        048   385
   3.  Kurzové rozdíly aktivní        049   386
 D.II.   Dohadné účty aktivní         050   388

      Kontrolní číslo            999   součet ř. 01 až 50

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Stav v běžném   Stav v minulém
                               účetním období  účetním období
 označ  P A S I V A              řád.
  a      b                 c         5         6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PASIVA CELKEM            051      ř. 52+64+94=ř.01
A.    Vlastní jmění             052      ř.53+54+57+60+63

A.I.   Základní jmění            053      411

A.II.  Kapitálové fondy           054      součet ř. 55+56
A.II.1. Emisní ažio              055       412
   2. Ostatní kapitálové fondy       056       413

A.III.  Fondy ze zisku            057      ř.58+59
A.III.1. Zákonný rezervní fond         058       421
   2. Statutární a ostatní fondy      059       423,427

A.IV.  Hospodářský výsledek minulých let   060      ř.61+62
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let    061       428
   2. Neuhrazená ztráta minulých let    062       /-/429

A.V.   Hospodářský výsledek         063      ř.01-(+53+54+57+60+64+94)=
     běžného účetního období /+ - /           =ř. 60 (sloupec 1) výkazu Výsledovka Úč Pod 2-01

B.    Cizí zdroje              064      ř.65+69+75+88

B.I.   Rezervy                065      ř.66+67+68
B.I.1.  Rezervy zákonné            066       451
  2.  Rezerva na kurzové ztráty       067       454
  3.  Ostatní rezervy            068       459

B.II.  Dlouhodobé závazky          069      součet ř.70 až 74
B.II.1. Termínované vklady členů       070       472
   2. Termínované vklady družstevních    071
     záložen                        476
   3. Dlouhodobé přijaté zálohy       072       475A
   4. Dlouhodobé směnky k úhradě      073       478A
   5. Jiné dlouhodobé závazky        074       474A,479A,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Stav v běžném   Stav v minulém
                               účetním období  účetním období
 označ  P A S I V A              řád.
  a      b                 c         5         6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B.III.  Krátkodobé závazky          075      součet ř.76 až 87
B.III.1. Závazky z obchodního styku      076        321,322,324,475A,478A,479A
   2. Závazky ke společníkům a sdružení   077        364,365,366,
                                 367,368,398A
                                 478A,479A
   3. Běžné účty členů           078        325
   4. Běžné účty družstevních záložen    079        326
   5. Závazky k zaměstnancům        080        331,333,479A
   6. Závazky ze sociálního zabezpečení   081        336A,479A
   7. Stát - daňové závazky a dotace    082        341,342,343,
                                 345,346,347
   8. Termínované vklady členů       083        327
   9. Termínované vklady družstevních
     záložen                084        328
   10. Úsporné vklady členů         085        329
   11. Zúčtování s fondem pojištění
     vkladů členů             086        376
   12. Jiné závazky             087       377A,379,474A,479A

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci       088       součet ř.89 až 93
B.IV.1. Dlohodobé úvěry od bank        089        462
   2. Dlouhodobé úvěry od družstevních
     záložen                090        461
   3. Krátkodobé úvěry od bank       091        234
   4. Krátkodobé úvěry od družstevních
     záložen                092        233
   5. Krátkodobé finanční výpomoci     093        241,249,473A,

C.    Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 094     ř.95+97

C.I.   Časové rozlišení           095     součet ř. 95 až 98
C.I.1.  Výdaje příštích období        096        383
  2.  Výnosy příštích období        097        384
  3.  Kurzové rozdíly pasívní        098        387

C.II.  Dohadné účty pasívní         099        389

     Kontrolní číslo            999     součet ř. 51 až 99

Poznámky
 Sloupec č. 1 "brutto" označuje ocenění jednotlivých majetkových složek aktiv na příslušných účtech aktiv.
 Sloupec č. 2 "korekce" označuje oprávky (účtové skupiny 07  a 08 a účet 098) a opravné položky
 (příslušné účty v účtových skupinách 09, 19, 29, 39) - tyto účty se odečítají.
 Sloupec č. 3 "netto" označuje součet sloupců č. 1 a 2 (brutto stav plus korekce).


                           Vzor

                        Rozvaha                +--------------------+
                                            |Rozvaha Úč DZ 1-01 |
                        k ......19..              +--------------------+
                        (v celých tisících Kč)
Schváleno MF ČR č.j. 282/44.645/96

Účetní jednotka doručí účetní závěrku    +-----+---------------+-----+------+-----------------+
současně s doručením daňového přiznání    | Čís.|        |   |   |         |
za daň z příjmů               | řád.|   IKF   | Rok |Měsíc |  IČO     |
1 x příslušnému finančnímu úřadu       |-----|---------------|-----|------|-----------------|
                       |   |        |   |   |         |
1x okresní statistické správě (příslušnému  | 0 1 | 8 0 5 0 9 6 | . . | 1 2 | . . . . . . . . |
  útvaru ČSÚ, resp. krajské statistické   |   |        |   |   |         |
  správě)                  +-----+---------------+-----+------+-----------------+

                       Název a sídlo účetní jednotky
                       .......................................................
                       .......................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Minulé účet-
  označ     A K T I V A            řád.      Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
   a        b               c   1         2      3      4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      AKTIVA CELKEM (ř.02+03+23+45)    001

 A.    Pohledávky za upsané vlastní jmění  002

 B.    Stálá aktiva (ř.04+10+18)       003

 B.I.   Nehmotný investiční majetek      004
      (ř. 05 až 09)
 B.I.1.  Zřizovací výdaje           005
   2.  Software               006
   3.  Jiný nehmotný investiční majetek   007
   4.  Nedokončené nehmotné investice    008
   5.  Poskytnuté zálohy na nehmotný     009
      investiční majetek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Minulé účet-
  označ     A K T I V A            řád.      Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
       a        b               c   1         2      3      4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 B.II.   Hmotný investiční majetek       010
      (ř. 11 až 17)
 B.II.1.  Pozemky                011
    2.  Budovy, haly a stavby         012
    3.  Samostatné movité věci a soubory   013
      movitých věcí
    4.  Jiný hmotný investiční majetek    014
    5.  Nedokončené hmotné investice     015
    6.  Poskytnuté zálohy na hmotný      016
      investiční majetek
    7.  Opravná položka k nabytému majetku  017

 B.III.  Finanční investice (ř. 19 až 22)   018
 B.III.1. Podílové cenné  papíry a  vklady
      v  podnicích s rozhodujícím vlivem 019
    2. Podílové cenné papíry a vklady
      v podnicích s podstatným vlivem    020
    3. Ostatní investiční cenné
      papíry a vklady            021
    4. Jiné finanční investice        022


 C.    Oběžná aktiva (ř.24+27+30+40)     023

 C.I.   Zásoby (ř.25+26)           024
 C.I.1.  Materiál               025
   2.  Poskytnuté zálohy na zásoby      026

 C.II.   Dlouhodobé pohledávky (ř.28+29)    027
 C.II.1.  Pohledávky z obchodního styku     028


    2.  Jiné pohledávky            029

 C.III.  Krátkodobé pohledávky (ř.31 až 39)  030
 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku     031

    2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 032

    3. Sociální zabezpečení         033
    4. Stát-daňové pohledávky        034

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Minulé účet-
  označ     A K T I V A            řád.      Běžné účetní období     ní období
                             Brutto      Korekce    Netto    Netto
   a        b               c   1         2      3      4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    5. Krátkodobé úvěry poskytnuté členům  035
    6. Krátkodobé úvěry poskytnuté
      družstevním záložnám         036
    7. Klasifikované úvěry poskytnuté    037
      členům
    8. Klasifikované úvěry poskytnuté
      družstevním záložnám         038
    9. Jiné pohledávky            039


 C.IV.   Finanční majetek (ř.41 až 44)     040
 C.IV. 1. Peníze                041
    2. Účty v bankách a záložnách      042
    3. Termínované vklady u bank a záložen  043
    4. Krátkodobý finanční majetek      044

 D.    Ostatní aktiva -           045
      - přechodné účty aktiv (ř.46+50)
 D.I.   Časové rozlišení (ř.47 až 49)     046
 D.I.1.  Náklady příštích období        047
   2.  Příjmy příštích období        048
   3.  Kurzové rozdíly aktivní        049
 D.II.   Dohadné účty aktivní         050

      Kontrolní číslo (ř.01 až 50)     999

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Stav v běžném   Stav v minulém
                               účetním období  účetním období
 označ  P A S I V A              řád.
  a      b                 c         5         6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     PASIVA CELKEM (ř.52+64+94)      051
A.    Vlastní jmění (ř.53+54+57+60+63)   052

A.I.   Základní jmění            053

A.II.  Kapitálové fondy (ř.55+56)      054
A.II.1. Emisní ažio              055
   2. Ostatní kapitálové fondy       056

A.III.  Fondy ze zisku (ř.58+59)       057
A.III.1. Zákonný rezervní fond         058
   2. Statutární a ostatní fondy      059

A.IV.  Hospodářský výsledek minulých let   060
     (ř.61+62)
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let    061
   2. Neuhrazená ztráta minulých let    062

A.V.   Hospodářský výsledek         063
     běžného účetního období /+ - /
     (ř.01-(+53+54+57+60+64+94)

B.    Cizí zdroje (ř.65+69+75+88)      064

B.I.   Rezervy (ř.66+67+68)         065
B.I.1.  Rezervy zákonné            066
  2.  Rezerva na kurzové ztráty       067
  3.  Ostatní rezervy            068

B.II.  Dlouhodobé závazky (ř.70 až 74)    069
B.II.1. Termínované vklady členů       070
   2. Termínované vklady družstevních    071
     záložen
   3. Dlouhodobé přijaté zálohy       072
   4. Dlouhodobé směnky k úhradě      073
   5. Jiné dlouhodobé závazky        074


B.III.  Krátkodobé závazky (ř.76 až 87)    075
B.III.1. Závazky z obchodního styku      076

   2. Závazky ke společníkům a sdružení   077

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Stav v běžném   Stav v minulém
                               účetním období  účetním období
 označ  P A S I V A              řád.
  a      b                 c         5         6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   3. Běžné účty členů           078
   4. Běžné účty družstevních záložen    079
   5. Závazky k zaměstnancům        080
   6. Závazky ze sociálního zabezpečení   081
   7. Stát - daňové závazky a dotace    082

   8. Termínované vklady členů       083
   9. Termínované vklady družstevních
     záložen                084
   10. Úsporné vklady členů         085
   11. Zúčtování s fondem pojištění
     vkladů členů             086
   12. Jiné závazky             087

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci (ř.89 až 93)088
B.IV.1. Dlohodobé úvěry od bank        089
   2. Dlouhodobé úvěry od družstevních
     záložen                090
   3. Krátkodobé úvěry od bank       091
   4. Krátkodobé úvěry od družstevních
     záložen                092
   5. Krátkodobé finanční výpomoci     093


C.    Ostatní pasíva - přechodné účty pasív 094
     (ř.95+99)
C.I.   Časové rozlišení (ř.96 až 98)    095
C.I.1.  Výdaje příštích období        096
  2.  Výnosy příštích období        097
  3.  Kurzové rozdíly pasívní        098

C.II.  Dohadné účty pasívní         099

     Kontrolní číslo (ř.51 až 99)     999
 +------------+-----------------------------+---------------------------------+---------------------------+
 |Odesláno dne| Podpis statutárního orgánu | Osoba odpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní |
 |      | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis)        | závěrku (jméno a podpis) |
 |      | je účetní jednotkou    |                 |              |
 |      |               |                 |              |
 |      |               |                 |              |
 |      |               |                 |              |
 |      |               |                 | tel.:     linka:   |
 |      |               |                 |              |
 +------------+-----------------------------+---------------------------------+---------------------------+
                Vysvětlivky k výkazu zisků a ztrát

Ve sloupci 1 jsou uvedeny syntetické účty, z nichž se čerpají příslušné údaje o nákladech a výnosech.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Označení    T E X T                 Číslo       Skutečnost v účetním období
                             řád.       sledovaném       minulém
  a        b                  c          1           2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.     Tržby za prodej zboží            01        604
 A.     Náklady vynaložené na prodané zboží     02        504

 +     Obchodní marže               03        ř.01-02

 II.    Výkony                   04        ř.05+06+07
 II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05        601,602
   2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob     06        (+/- účty účtové
       vlastní výroby                        skupiny 61)
   3.   Aktivace                  07        (účtová skupina 62)
 B.     Výkonová spotřeba              08        ř.09+10
 B.1.    Spotřeba materiálu a energie        09            501 až 503
 B.2.    Služby                   10        (účtová skupina 51)

 +     Přidaná hodnota               11        ř.03+04-08

 C.     Osobní náklady               12        součet ř.13 až 16
 C.1.    Mzdové náklady               13         521,522
 C.2.    Odměny členům orgánů společnosti      14         523
       a družstva
 C.3.    Náklady na sociální zabezpečení       15         524,525,526
 C.4.    Sociální náklady              16         527,528

 D.     Daně a poplatky               17         (účtová skupina 53)

 E.     Odpisy nehmotného a hmotného        18         551
       investičního majetku
 III.    Tržby z prodeje investičního majetku    19         641,642
       a materiálu
 F.     Zůstatková cena prodaného investičního   20
       majetku a materiálu                      541,542
 IV.    Zúčtování rezerv a časového rozlišení    21
       provozních výnosů                       652,654,655
 G.     Tvorba rezerv a časového rozlišení     22
       provozních nákladů                       552,554,555

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Označení    T E X T                 Číslo       Skutečnost v účetním období
                             řád.       sledovaném       minulém
  a        b                  c          1           2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V.     Zúčtování opravných položek do       23
       provozních výnosů                       657,658,659
 H.     Zúčtování opravných položek do       24
       provozních nákladů                       557,558,559
 VI.    Ostatní provozní výnosy           25         644,645,646,648
 I.     Ostatní provozní náklady          26         543 až 546, 548
 VII.    Převod provozních výnosů          27         ( - ) 697
 J.     Převod provozních nákladů          28         ( - ) 597

 *     Provozní hospodářský výsledek       29         ř.11-12-17-18+19-20+21
                                      -22+23-24+25-26+(-27)-(-28)

 VIII.   Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů   30         661
 K.     Prodané cenné papíry a vklady        31         561
 IX.    Výnosy z finančních investic        32         ř.33+34+35
 IX.1.   Výnosy z cenných papírů a vkladů v     33
       v podnicích ve skupině                     665A
   2.   Výnosy z ostatních investičních cenných   34
       papírů a vkladů                        665A
   3.   Výnosy z ostatních finančních investic   35         665A
 X.     Výnosy z krátkodobého finančního      36
       majetku                            666
 XI.    Zúčtování rezerv do finančních výnosů    37         674
 L.     Tvorba rezerv na finanční náklady      38         574
 XII.    Zúčtování opravných položek do finančních  39
       výnosů                             679
 M.     Zúčtování opravných položek do finančních  40
       nákladů                            579
 XIII.   Výnosové úroky               41         662
 N.     Nákladové úroky               42         562
 XIV.    Ostatní finanční výnosy           43         663,668
 O.     Ostatní finanční náklady          44         563,568
 XV.    Převod finančních výnosů          45         ( - ) 698
 P.     Převod finančních nákladů          46         ( - ) 598

 *     Hospodářský výsledek z finančních operací  47         ř.30-31+32+36+37-38+39
                                      -40+41-42+43-44+(-45)-(-46)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Označení    T E X T                 Číslo       Skutečnost v účetním období
                             řád.       sledovaném       minulém
  a        b                  c          1           2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 R.     Daň z příjmů za běžnou činnost       48         ř. 49+50
 R.1.    - splatná                  49         591,595
  2.    - odložená                 50         592

                             51

 **     Hospodářský výsledek za běžnou činnost   52         ř.29+47-48

 XVI.    Mimořádné výnosy              53         (účtová skupina 68)
 S.     Mimořádné náklady              54         (účtová skupina 58)
 T.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti      55         ř. 56+57
 T.1.    - splatná                  56         593
  2.    - odložená                 57         594

 *     Mimořádný hospodářský výsledek       58         ř.53-54-55

 U.     Převod podílu na hospodářském výsledku   59
       společníkům(+/-)                        596

 ***    Hospodářský výsledek za účetní období(+/-) 60         ř.52+58-59
       Hospodářský výsledek před zdaněním(+/-)   61         ř.29+47+53-54

       Kontrolní číslo               99         součet ř. 01 až 61


Pozn. Písmeno - označuje náklady, Římská číslice - označuje výnosy
Výkaz zisků a ztrát je uspořádán stupňovitě, tzn., že součty za jednotlivé stupně hospodářského výsledku
(označeny jednou hvězdičkou) jsou zjištěny jako součty rozdílů mezi jednotlivými výnosovými a nákladovými
položkami.
Označení a mezisoučty:
+ /plus/  Rozdílová položka s ekonomickým významem
 *     Označení jednotlivých stupňů celkového hospodářského výsledku a daně z příjmů, tzn.
      * provozní hosp. výsledek
      * finanční hosp. výsledek
      * mimořádný hosp. výsledek
 ** Hospodářský výsledek z běžné činnosti (součet provozního a finančního hospodářského výsledku po odpočtu daně z příjmů
  za běžnou činnost)
 *** Celkový "Hospodářský výsledek za účetní období", součet běžného a mimořádného hospodářského výsledku
                               +-------------------------+
               Vzor              | Výsledovka Úč DZ 2-01 |
                               +-------------------------+
        Výkaz zisků a ztrát
        k ............19.
        (v celých tisících Kč)

Schváleno MF ČR č.j. 282/44.645/96

Účetní jednotka doručí účetní závěrku    +-----+---------------+-----+------+-----------------+
současně s doručením daňového přiznání    | Čís.|        |   |   |         |
za daň z příjmů               | řád.|   IKF   | Rok |Měsíc |  IČO     |
1 x příslušnému finančnímu úřadu       |-----|---------------|-----|------|-----------------|
                       |   |        |   |   |         |
                       | 0 1 | 8 0 6 0 9 6 | . . | . . | . . . . . . . . |
1x okresní statistické správě (příslušnému  |   |        |   |   |         |
  útvaru ČSÚ, resp. krajské statistické   +-----+---------------+-----+------+-----------------+
  správě)
                       Název a sídlo účetní jednotky
                       .......................................................
                       .......................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Označení    T E X T                 Číslo       Skutečnost v účetním období
                             řád.       sledovaném       minulém
  a        b                  c          1           2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I.     Tržby za prodej zboží            01

 A.     Náklady vynaložené na prodané zboží     02

 +     Obchodní marže (ř. 01-02)          03

 II.    Výkony (ř.05+06+07)             04
 II.1.   Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05
   2.   Změna stavu vnitropodnikových zásob     06
       vlastní výroby
   3.   Aktivace                  07
 B.     Výkonová spotřeba (ř.09+10)         08
 B.1.    Spotřeba materiálu a energie        09
 B.2.    Služby                   10

 +     Přidaná hodnota (ř.03+04-08)        11

 C.     Osobní     náklady (ř.13 až 16)         12
 C.1.    Mzdové náklady               13
 C.2.    Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Označení    T E X T                 Číslo       Skutečnost v účetním období
                             řád.       sledovaném       minulém
  a        b                  c          1           2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 C.3.    Náklady na sociální zabezpečení       15
 C.4.    Sociální náklady              16
 D.     Daně a poplatky               17
 E.     Odpisy nehmotného a hmotného        18
       investičního majetku
 III.    Tržby z prodeje investičního majetku    19
       a materiálu
 F.     Zůstatková cena prodaného investičního   20
       majetku a materiálu
 IV.    Zúčtování rezerv a časového rozlišení    21
       provozních výnosů
 G.     Tvorba rezerv a časového rozlišení     22
       provozních nákladů
 V.     Zúčtování opravných položek do       23
       provozních výnosů
 H.     Zúčtování opravných položek do       24
       provozních nákladů
 VI.    Ostatní provozní výnosy           25
 I.     Ostatní provozní náklady          26
 VII.    Převod provozních výnosů          27
 J.     Převod provozních nákladů          28

 *     Provozní hospodářský výsledek (ř.11-12-17 29
       -18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28))

 VIII.   Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů   30
 K.     Prodané cenné papíry a vklady        31
 IX.    Výnosy z finančních investic        32
       (ř.33+34+35)
 IX.1.   Výnosy z cenných papírů a vkladů v     33
       v podnicích ve skupině
   2.   Výnosy z ostatních investičních cenných   34
       papírů a vkladů
   3.   Výnosy z ostatních finančních investic   35
 X.     Výnosy z krátkodobého finančního      36
       majetku
 XI.    Zúčtování rezerv do finančních výnosů    37
 L.     Tvorba rezerv na finanční náklady      38
 XII.    Zúčtování opravných položek do finančních  39
       výnosů
 M.     Zúčtování opravných položek do finančních  40
       nákladů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Označení    T E X T                 Číslo       Skutečnost v účetním období
                             řád.       sledovaném       minulém
  a        b                  c          1           2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 XIII.   Výnosové úroky               41
 N.     Nákladové úroky               42
 XIV.    Ostatní finanční výnosy           43
 O.     Ostatní finanční náklady          44
 XV.    Převod finančních výnosů          45
 P.     Převod finančních nákladů          46

 *     Hospodářský výsledek z finančních operací  47
       (ř.30-31+32+36+37-38+39
       -40+41-42+43-44 +(-45)-(-46))

 R.     Daň z příjmů za běžnou činnost(ř. 49+50)  48
 R.1.    - splatná                  49
  2.    - odložená                 50
                             51
 **     Hospodářský výsledek za běžnou činnost   52
       (ř.29+47-48)

 XVI.    Mimořádné výnosy              53
 S.     Mimořádné náklady              54
 T.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti(ř. 56+57) 55
 T.1.    - splatná                  56
  2.    - odložená                 57

 *     Mimořádný hospodářský výsledek (ř.53-54-55) 58

 U.     Převod podílu na hospodářském výsledku   59
       společníkům(+/-)

 ***    Hospodářský výsledek za účetní období(+/-) 60
       (ř.52+58-59)
       Hospodářský výsledek před zdaněním(+/-)   61
       (ř.29+47+53-54)
       Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)        99
+------------+-----------------------------+---------------------------------+---------------------------+
|Odesláno dne| Podpis statutárního orgánu | Osoba odpovědná za účetnictví | Osoba odpovědná za účetní |
|      | nebo fyzické osoby, která | (jméno a podpis)        | závěrku (jméno a podpis) |
|      | je účetní jednotkou    |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 |              |
|      |               |                 | tel.:     linka:   |
|      |               |                 |              |
+------------+-----------------------------+---------------------------------+---------------------------+
Příl.3
Obecné vysvětlivky
Čl. I
(1) Příloha ve smyslu § 18 odst.1 písm. c) zákona se sestavuje ve formě tabulek nebo popisným způsobem, zajišťujícím přehlednost a srozumitelnost předkládaných informací.
(2) Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici, hodnotové údaje se uvádějí v celých tisících Kč.
(3) Družstevní záložna uvede v příloze pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a důchodové situace družstevní záložny z hlediska externích uživatelů.
(4) Družstevní záložna uvede v příloze k uváděným údajům za vykazované účetní období srovnatelné údaje za minulé účetní období.
(5) Příloha musí být označena obchodním jménem ve smyslu § 1 odst.4 zákona č. 87/1995 Sb., a podepsána odpovědnými osobami, tzn. statutárním orgánem.
Čl. II
Obecné údaje
(1) Družstevní záložna uvede sídlo, datum vzniku, uvede jména příjmení členů statutárních orgánů a kontrolních orgánů ke dni, ke kterému se uzavírají účetní knihy.
(2) Název a sídlo právnické osoby v nichž má družstevní záložna větší než 20 % podíl na jejich základním jmění, s uvedením výše podílu na základním jmění těchto právnických osob.
(3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (management, vedoucí organizačních složek), s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky. Dále se uvedou odměny ostatních členů statutárních a kontrolních orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících.
(4) Výše úvěrů poskytnutých členům kontrolní komise, členům, kteří mají pracovní poměr v družstevní záložně a osobám jim blízkým, členům představenstva, členům úvěrové komise a osobám jim blízkým.
Čl. III
Informace o použitých účetních metodách a způsobech oceňování
(1) Družstevní záložna vede v souladu s principem významnosti zejména tyto informace:
(1.1.) Způsob ocenění cenných papírů.
(1.2.) Způsob stanovení opravných položek k majetku zejména k poskytnutým úvěrům s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek.
(1.3.) Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
(1.4.) Způsob uplatňování při přepočtu pohledávek a závazků v cizích měnách na českou měnu (uplatnění směnných kurzů ČNB jako běžných nebo stálých kurzů).
Čl. IV
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
(1) Družstevní záložna uvede a v příloze vysvětlí každou významnou položku, resp. skupinu položek z rozvahy nebo výkazu zisků a ztrát, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice družstevní záložny a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo nebo nepřímo z rozvahy a výkazu zisků a ztrát.
(2) Družstevní záložna uvede a vysvětlí každou významnou událost, která se stane mezi datem účetní závěrky a datem ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku. Jde o události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků oproti stavu k datu rozvahy a jejichž neuvedení v příloze by mohlo ovlivnit hodnocení a příslušná rozhodnutí.
(3) Družstevní záložna uvede v příloze v souladu s principem významnosti zejména tyto informace
(3.1.) Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí s odděleným uvedením pořizovací ceny (účet 022) a oprávek k tomuto majetku (účet 082) takto:
- stroje, přístroje a zařízení
- dopravní prostředky
- inventář
b) Rozpis nehmotného investičního majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku.
c) Přehled přírůstků a úbytků investičního majetku podle hlavních skupin s doložením stavu investičního majetku k počátku a ke konci účetního období v pořizovacích a zůstatkových hodnotách v návaznosti na rozvahu.
d) Přehled o obchodovatelných cenných papírech, jejichž ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví ke dni sestavení účetní závěrky. Cenné papíry se ocení podle posledního kurzu, za který se tyto cenné papíry obchodovaly na burze či v RMS.
e) Počet a nominální hodnota majetkových účastí podle jednotlivých emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucí z vlastnictví těchto účastí.
(3.2.) Pohledávky
a) Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti, např. 180 dnů po lhůtě splatnosti.
b) Souhrnná výše úvěrů poskytnutých družstevním záložnám podle doby splatnosti.
- do 1 roku
- od 1 roku do 4 let
- nad 4 roky
ba) Zbytkové doby splatnosti úvěrů podle písm. b)
c) Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům podle doby splatnosti
- do 1 roku
- od 1 roku do 4 let
- nad 4 roky
ca) Zbytkové doby splatnosti úvěrů podle písm. c)
d) Souhrnná výše termínovaných vkladů u bank a družstevních záložen členěné podle doby splatnosti.
e) Přehled o odepsaných nepromlčených pohledávek z poskytnutých úvěrů v členění na odepsané pohledávky za družstevními záložnami a za členy.
(3.3.) Vlastní jmění
a) Rozdělení zisku popř. úhrady ztráty předcházejícího účetního období, event. návrh na rozdělení zisku běžného účetního období.
b) Družstevní záložna uvede odděleně výši členských vkladů (členských podílů) zapsaných do obchodního rejstříku a členské vklady nezapsané do obchodního rejstříku.
(3.4.) Závazky
a) Souhrnná výše závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti např. 180 dnů po lhůtě splatnosti.
b) Souhrnná výše přijatých úvěrů od bank podle doby splatnosti
- do 1 roku
- od 1 roku do 4 let
- nad 4 roky
ba) zbytková doba splatnosti úvěrů podle písm. b)
c) Souhrnná výše přijatých úvěrů od družstevních spořitelen podle doby splatnosti
- do 1 roku
- od 1 roku do 4 let
- nad 4 roky
ca) Zbytková doba splatnosti úvěrů podle písm. c)
d) Souhrnná výše termínovaných vkladů členů a družstevních záložen členěné podle doby splatnosti.
(3.5.) Jednotné zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období.
1) Č.j. 281/69 810/93 ze dne 7.prosince 1993, čj. 281/13 510/94 ze dne 18.března 1994, čj. 281/73 25O/94 ze dne 21.prosince 1994, čj. 281/43 180/95 ze dne 27.července 1995, čj. 281/71 699/95 ze dne 28.listopadu 1995 a čj. 282/32 762/96 ze dne 31.května 1996.