Opatření ze dne 12.9.1996, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky

30.9.1996 | Sbírka:  282/44 662/1996 | Částka:  76/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001
282/44662/1996
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 12. září 1996,
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Referent:
Ing. Rokosová,
tel. 2454 2676
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I.
1) Tímto opatřením se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky.1)
2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování vyplývají z přílohy tohoto opatření.
Čl.II.
1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997 a postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím roku 1997.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro banky vydaná Ministerstvem financí České republiky č.j. 282/41410/1993 ze dne 9. července 1993 ve znění pozdějších úprav vydaných č.j. 282/73572/1993 ze dne 30. prosince 1993, č.j. 282/40517/1994 ze dne 18. července 1994, č.j. 282/70876/1994 ze dne 21. prosince 1994 a č.j. 282/43182/1995 ze dne 27. července 1995 a č.j. 282/74788/1995 ze dne 21. prosince 1995 se mění a doplňuje takto:
1. Příloha č. 1 - Účtová osnova se mění a doplňuje takto:
V účtové třídě 1 - Pokladní a mezibankovní účty se mění názvy účtových skupin a účtů a zřizují se účty:
V účtové skupině 13 se mění název na "13 - Vklady, úvěry a pohledávky ostatních bank"
Názvy účtů se mění na
138 - Nelikvidní úvěry a pohledávky
139 - Opravná položka k nelikvidním úvěrům a pohledávkám
V účtové skupině 15 - Pohledávky z cenných papírů
Názvy účtů se mění na
151 - Pohledávky ze státních pokladničních poukázek a obdobných dluhopisů emitovaných státem
152 - Pohledávky z poukázek a obdobných dluhopisů emisních bank
153 - Pohledávky z obligací a obdobných cenných papírů s pevným výnosem
154 - Pohledávky z akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem
156 - Pohledávky z ostatních diskontovaných dlužných cenných papírů
157 - Pohledávky z dlužných cenných papírů v intervenční zásobě
Zřizuje se účet
158 - Pohledávky z majetkových cenných papírů v intervenční zásobě
Ruší se účet
155 - Pohledávky z obligací
V účtové skupině 17 - Závazky z cenných papírů
Názvy účtů se mění na
171 - Závazky ze státních pokladničních poukázek a obdobných dluhopisů emitovaných státem
172 - Závazky z poukázek a obdobných dluhopisů emisních bank
173 - Závazky z obligací a obdobných cenných papírů s pevným výnosem
174 - Závazky z akcií a ostatních cenných papírů s proměnlivým výnosem
176 - Závazky z ostatních diskontovaných dlužných cenných papírů
177 - Závazky z dlužných cenných papírů v intervenční zásobě
178 - Závazky z majetkových cenných papírů v intervenční zásobě
Ruší se účet
175 - Závazky z obligací
Ruší se účtová skupina 18 - Nakoupené státní pokladniční poukázky.
Ruší se účtová skupina 19 - Nakoupené pokladní poukázky a jiné obdobné dluhopisy.
V účtové třídě 2 - Účty klientů se mění názvy účtů v účtových skupinách a zřizují se účty:
V účtové skupině 21 se mění název skupiny na "21 - Standardní úvěry a pohledávky za klienty".
Název účtu se mění na
219 - Ostatní krátkodobé pohledávky za klienty
V účtové skupině 22 - Vklady klientů
Názvy účtů se mění na
226 - Úsporné vklady na požádání
229 - Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům
Zřizuje se účet
227 - Úsporné vklady na výpověď nebo s dobou splatnosti
V účtové skupině 24 se mění název na "24 -Klasifikované úvěry a pohledávky".
Název účtu se mění na
249 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám
V účtové skupině 26 se mění název na "26 - Emise vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů".
Název účtu se mění na
261 - Vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy
Zřizují se účty
262 - Poukázky bank
263 - Ostatní dluhopisy
Ruší se účet
265 - Vkladové certifikáty a pokladní poukázky vydané v zahraničí
V účtové skupině 28 se mění název na "28 - Vklady, úvěry a pohledávky vůči orgánům republiky a místním orgánům".
Název účtu se mění na
289 - Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům a pohledávkám
V účtové třídě 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty se mění názvy účtů v účtových skupinách , ruší a zřizují se účty:
V účtové skupině 33 se mění název účtové skupiny na "33 - Pobočky a jednatelství".
Zřizuje se účet
332 - Zahraniční pobočky a jednatelství - provozní prostředky
V účtové skupině 34 - Různé pohledávky a závazky
Zřizuje se účet
348 - Odložená daňová pohledávka a závazek
V účtové skupině 36 - Pohledávky a závazky z vlastní emise cenných papírů
Názvy účtů se mění na
361 - Pohledávky za akcionáři a společníky
362 - Závazky z emitovaných cenných papírů
V účtové skupině 37 se mění název na "37 - Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty".
Názvy účtů se mění na
371 - Zúčtování s trhem cenných papírů
372 - Cenné papíry k umístění na veřejnosti garantované bankou
379 - Opravná položka k nakoupeným opcím
Zřizují se účty
373 - Zúčtování s příkazci
374 - Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice banky
375 - Závazky z nesplacených cenných papírů
376 - Závazky z nesplacených majetkových účastí
377 - Nakoupené opce
378 - Prodané opce
V účtové skupině 38 se mění název na "38 - Cenné papíry k obchodování".
Názvy účtů se mění na
381 - Státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem
382 - Poukázky a obdobné dluhopisy emisních bank
383 - Obligace a obdobné cenné papíry s pevným výnosem
384 - Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem
389 - Opravná položka k cenným papírům k obchodování
Zřizují se účty
386 - Ostatní diskontované dlužné cenné papíry
387 - Intervenční zásoba dlužných cenných papírů
388 - Intervenční zásoba majetkových cenných papírů
Ruší se účtová skupina 39 - Závazky z nesplacených cenných papírů
V účtové třídě 4 se mění název na "Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice". Mění se názvy účtů v účtových skupinách a zřizují se účty:
V účtové skupině 41 se mění název na "41 - Dlouhodobé finanční investice".
Název účtu se mění na
419 - Opravná položka k dlouhodobým finančním investicím
Zřizují se účty
414 - Ostatní dlouhodobé majetkové cenné papíry
415 - Ostatní dlužné cenné papíry
Ruší se účet
417 - Oceňovací rozdíl - snížení hodnoty majetkových účastí
V účtové skupině 42 - Zahraniční pobočky a jednatelství
Název účtu se mění na
424 - Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru pobočkám a jednatelstvím v zahraničí
V účtové třídě 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty se mění názvy účtů v účtových skupinách, ruší a zřizují se účty:
V účtové skupině 54 - Rezervy
Názvy účtů se mění na
542 - Rezervy daňově uznané
543 - Rezervy daňově neuznané
V účtové skupině 55 - Fondy ze zisku
Ruší se účet
556 - Ostatní rezervní fondy
V účtové skupině 56 - Základní jmění a kapitálové fondy
Ruší se účet
565 - Fond z oceňovacího rozdílu - zvýšení hodnoty majetkových účastí
V účtové třídě 6 - Náklady se mění názvy účtů v účtových skupinách a zřizují se účty:
V účtové skupině 65 - Tvorba rezerv a opravných položek
Názvy účtů se mění na
652 - Tvorba rezerv daňově uznaných
653 - Tvorba rezerv daňově neuznaných
654 - Tvorba opravných položek daňově uznaných
V účtové skupině 66 - Ostatní provozní náklady
Zřizují se účty
663 - Náklady z postoupených pohledávek za bankami
664 - Náklady z postoupených pohledávek za klienty
Název účtu se mění na
662 - Odepsané pohledávky za klienty a ostatními dlužníky
V účtové třídě 7 - Výnosy se mění názvy účtů v účtových skupinách a zřizují se účty:
V účtové skupině 75 - Použití rezerv a opravných položek
Názvy účtu se mění na
752 - Použití rezerv daňově uznaných
753 - Použití rezerv daňově neuznaných
754 - Použití opravných položek daňově uznaných
V účtové skupině 76 - Ostatní provozní výnosy
Zřizují se účty
763 - Výnosy z postoupených pohledávek za bankami
764 - Výnosy z postoupených pohledávek za klienty
Název účtu se mění na
762 - Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty a ostatními dlužníky
V účtové třídě 9 - Podrozvahové účty se ruší jednotlivé účtové skupiny a účty, a nahrazují se účtovými skupinami a účty:
Účtová skupina 91 - Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček
911 - Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček
912 - Přijaté přísliby úvěrů a půjček
Účtová skupina 92 - Pohledávky a závazky ze záruk
921 - Poskytnuté záruky
922 - Přijaté záruky
923 - Poskytnutá přijetí směnek
924 - Přijatá přijetí směnek
925 - Poskytnuté záruky z prodaných směnek
926 - Přijaté záruky z nakoupených směnek
927 - Poskytnutá směnečná ručení
928 - Přijatá směnečná ručení
Účtová skupina 93 - Pohledávky a závazky z akreditivů
931 - Poskytnuté záruky z otevření akreditivů
932 - Přijaté záruky z otevření akreditivů
933 - Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů
934 - Přijaté záruky z potvrzení akreditivů
Účtová skupina 94 - Pohledávky a závazky ze spotových operací
941 - Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji
942 - Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji
943 - Pohledávky ze spotových operací s měnovými nástroji
944 - Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji
945 - Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji
946 - Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji
947 - Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji
948 - Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji
Účtová skupina 95 - Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
951 - Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji
952 - Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji
953 - Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
954 - Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
955 - Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
956 - Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
957 - Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji
958 - Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji
Účtová skupina 96 - Pohledávky a závazky z opčních operací
961 - Pohledávky z opcí na úrokové nástroje
962 - Závazky z opcí na úrokové nástroje
963 - Pohledávky z opcí na zahraniční měnu
964 - Závazky z opcí na zahraniční měnu
965 - Pohledávky z opcí na akciové nástroje
966 - Závazky z opcí na akciové nástroje
967 - Pohledávky z opcí na komoditní nástroje
968 - Závazky z opcí na komoditní nástroje
Účtová skupina 97 - Pohledávky a závazky ze zástav
971 - Poskytnuté nemovité zástavy
972 - Přijaté nemovité zástavy
973 - Poskytnuté peněžní zástavy
974 - Přijaté peněžní zástavy
975 - Poskytnuté zástavy - cenné papíry
976 - Přijaté zástavy - cenné papíry
977 - Poskytnuté ostatní zástavy
978 - Přijaté ostatní zástavy
Účtová skupina 98 - Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě a uložení
983 - Hodnoty banky předané do úschovy
984 - Hodnoty převzaté do úschovy
985 - Hodnoty banky předané do správy
986 - Hodnoty převzaté do správy
987 - Hodnoty banky předané k uložení
988 - Hodnoty převzaté k uložení
Účtová skupina 99 - Uspořádací a evidenční účty
991 - Uspořádací účet operací s úrokovými nástroji
992 - Uspořádací účet operací s měnovými nástroji
993 - Uspořádací účet operací s akciovými nástroji
994 - Uspořádací účet operací s komoditními nástroji
996 - Odepsané pohledávky
997 - Zásoba hodnot v evidenci
998 - Jiné hodnoty v evidenci
999 - Pomocné souvztažné účty
Zvláštní účty emisní banky se mění názvy účtů:
V účtové skupině 01 - Měnové pohledávky názvy účtů se mění na
018 - Nelikvidní úvěry a pohledávky
019 - Opravná položka k nelikvidním úvěrům a pohledávkám
2. Příloha č. 2 - Postupy účtování pro banky.
a)
A. Obecná ustanovení
1/ Čl. I
V Čl. I v odst. 9 se doplňuje věta, která zní:
"U věřitele jsou podřízená aktiva označena jako poskytnuté úvěry zvláštního charakteru."
2/ Čl. IV, odst. 1
V Čl. IV se v odst. 1 za slovo "klienta" doplňuje text "den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtování příkazů banky s clearingovým centrem ČNB", za slova "korespondenta banky" se doplňuje závorka "(zprávou se rozumí swiftová zpráva, avízo bonitní banky, převzaté medium, výpis z účtu popř. jiné dokumenty)", za slovem "uzavření" se vypouští slovo "termínového", za slovem "papíry" se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slovo "devizami" se doplňuje "opcemi popř. jinými deriváty", za slovo "záruky" se doplňuje "popř. úvěrového příslibu".
3/ Čl. V odst. 1
V Čl. V se v odst.l písm. e) nahrazuje novým zněním
"e) náklady a výnosy vztahující se k přijatým a poskytnutým úvěrům zajištěným převodem cenných papírů popř. jinými hodnotami".
4/ Čl. VII odst.1 a 4
V Čl. VII se v odst. 1 písm. a) za slova "právnické osoby" doplňuje "(jejich pobočky)". V odst. 4 se poslední věta nahrazuje zněním:
"Cenné papíry tuzemských bank emitované v zahraničí bez ohledu na měnu se zařazují pod nerezidenty."
5/ Čl. VIII odst. 2
V Čl. VIII se v odst. 2 vypouští text "a cenné papíry podle Čl.XIV".
6/ Čl. IX odst. 6
V Čl. IX odst.6 se vypouští slova "a 95" a nahrazují se slovy "až 96".
7/ Čl. XII odst. 1
V Čl. XII v odst. 1 se mění texty v druhých závorkách na
 v písm. a)  "(rezervy daňově uznané)"
           v písm. b)  "(rezervy daňově neuznané)"
8/ Čl. XIII odst. 4
V Čl. XIII se v odst. 4 za slovo "ustanovení" doplňují slova "a k finančním derivátům", v písm. a) se slova "U dlouhodobých cenných papírů" nahrazují slovy "U dlouhodobých finančních investic" a v písm. b) se slova "U krátkodobých cenných papírů" nahrazují slovy "U cenných papírů k obchodování".
9/ Čl. XIV
V Čl. XIV se vypouští odst. 2, 4 a 8. Odst. 5 a 6 se nahrazují zněním:
"(5) Cenné papíry (účt. skup. 38 a 41) se člení v analytické evidenci podle emitentů a u nich podle názvů (např. hypotéční zástavní list, vkladový certifikát) a dále tak, aby bylo možno zjistit vlastní cenné papíry k obchodování a cenné papíry klientů svěřené do dispozice banky.
(6) Cenné papíry účtované v účtových skupinách 26, 32 a 52 se oceňují nominálními cenami. Cenné papíry účtované v účtových skupinách 38 a 41 se oceňují při nákupu cenami pořízení. Ocenění cenných papírů nejvyšší tržní cenou ke dni sestavení účetní závěrky uvádí banka v příloze."
V odstavci (9) se slova " Krátkodobými cennými papíry" nahrazují slovy "Obchodní zásobou cenných papírů" a slova "Dlouhodobými cennými papíry" se nahrazují slovy "Finančními investicemi do cenných papírů".
Odstavec (3) se označí jako odstavec (2) a ostatní odstavce se přečíslují.
10/ Čl. XVII
V Čl. XVII v odst. 5, odst.6 a odst.7 se nahrazuje účet "347" účtem "348". V odst. (6) se za středníkem vypouští " 681 nebo" a za účet "682" se doplňuje "nebo 684".
11/ Čl. XVIII
V Čl. XVIII se v odst. 5 písm. a) slova "Ostatní závazky z emise vlastních cenných papírů " nahrazují slovy " Závazky z emitovaných cenných papírů".
b)
B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
Účtová třída 1 -
Účty pokladních a mezibankovních operací
1/ Čl. I odst. 1
V Čl. I se v odst. 1 vypouští písm. e) a f), v odst. 3 se slova "vystaven na pevno koupený nebo prodaný cenný papír" nahrazuje zněním: "zúčtovány pohledávky a závazky z cenných papírů a z jiných hodnot (úč. skup. 14 - 17)."
2/ Čl. II odst. 3
V Čl. II v odst. 3 se za slovo "kovy" doplňují slova "a drahé kameny", účet "985" se nahrazuje účtem "997" a na konec odstavce se doplňuje věta, která zní:
"Na tomto účtu se neúčtují bezhotovostní platby na cestě, o kterých se účtuje na účtech 219 popř. 229."
3/ Čl. III
V Čl.III se v odst. 1 za slovo "šeky" doplňuje "o kterých se účtuje na účtu 119 popř. 219 a hodnoty přijaté k zajištění úvěrů, o kterých se účtuje v účtových skupinách 14 až 17 popř. na podrozvahových účtech a další část věty "a hodnoty předané ..... k zajištění úvěrů", se vypouští.
4/ Čl. IV
V Čl. IV se mění název na " Vklady, úvěry a pohledávky ostatních bank" a v odst. 1) v písm.a) se za slovo "úvěrech" doplňuje "včetně prodaných a nakoupených depozitních směnek" a v písm. d) se za slovo "úvěrech" doplňuje "a pohledávkách". Doplňuje se odstavec 3, který zní:
"(3) Na účtu 133 se v samostatné analytické evidenci účtuje o depozitních směnkách nakoupených od bank, o poskytnutých dlouhodobých úvěrech zvláštního charakteru a pohledávkách z plateb ze záruk. Na účtu 137 se v samostatné analytické evidenci účtuje o depozitních směnkách prodaných bankám."
5/ Čl. V
V Čl. V se mění název na "Pohledávky a závazky z cenných papírů ze zajišťovacích operací" a odstavec se doplňuje textem, který zní:
" Na účtech účtových skupin 15 a 17 se účtuje i o půjčkách a výpůjčkách cenných papírů (zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů). Analytická evidence se vede v členění na REPO operace a přijaté výpůjčky a poskytnuté půjčky cenných papírů".
6/ Čl. VI
Čl. VI se vypouští.
7/ Čl. VII
Čl. VII se vypouští.
Účtová třída 2 -
Účty klientů
1/ Čl. II
V Čl. II se v odst. 2 za slovo "úvěrů" doplňuje text "a nakoupené směnky od klientů. Účtují se zde rovněž v samostatné analytické evidenci pohledávky z plateb ze směnečných záruk."
V odst. 3 se doplňuje text
"Na tomto účtu se účtují v samostatné analytické evidenci pohledávky z plateb z jiných než směnečných záruk."
Doplňuje se odst. 4, který zní:
" (4) Na účtu 216 se účtuje v oddělené analytické evidenci i o poskytnutých úvěrech zvláštního charakteru a pohledávkách z plateb ze záruk."
Odstavec 4 se označí jako odstavec 5 a další odstavce se přečíslují.
Ustanovení dosavadního odstavce 4 se vypouští a nahrazuje se zněním:
"(5) Na účtu 218 se účtuje v oddělené analytické evidenci i o úvěrech poskytnutých podle zákona o stavebním spoření, poskytnutých úvěrech zvláštního charakteru a pohledávkách z plateb ze záruk."
V dosavadním odst. 5 se za slovem "účtují" vypouští "ostatní", V odst. 3 se doplňuje text
"Na tomto účtu se účtují v samostatné analytické evidenci pohledávky z plateb z jiných než směnečných záruk."
Doplňuje se odst. 4, který zní:
" (4) Na účtu 216 se účtuje v oddělené analytické evidenci i o poskytnutých úvěrech zvláštního charakteru a pohledávkách z plateb ze záruk."
Odstavec 4 se označí jako odstavec 5 a další odstavce se přečíslují.za slovo "pohledávky" se doplňuje "z platebního styku za klienty, které nebylo možné zúčtovat ve stejný den s bankou" a za slova "skupiny 32" se doplňuje věta:
"Neúčtují se zde pohledávky z plateb ze záruk, nesplácené pohledávky z nesplacených úvěrů popř. jejich příslušenství, o kterých se účtuje na příslušných účtech účtových skupin 21, 24 a 28."
2/ Čl. III
V Čl. III se vypouští odst. 2 a nahrazuje se zněním:
"(2) Na účtech 226 a 227 se účtuje o úsporných vkladech.Úspornými vklady v bankách se rozumí peněžní vklady na vkladních knížkách fyzických osob."
V odst. 4 se doplňuje věta, která zní:
" Účtuje se zde i o depozitních směnkách vystavených bankami klientům."
3/ Čl. IV
V Čl. IV se mění název na "Klasifikované úvěry a pohledávky". Doplňuje se nově odstavec (2), který zní:
"(2) Na účtech účtové skupiny 24 se účtuje rovněž o pohledávkách z plateb ze záruk, dále se zde účtuje o nesplácených pohledávkách z nesplacených úvěrů popř. jejich příslušenství."
Dosavadní odstavec (2) se označí jako odstavec (3) a za slovo "úvěrům" se doplní "a pohledávkám".
4/ Čl. VI
V Čl. VI se mění název na " Emise vkladových certifikátů a obdobných dluhopisů", za slovo "certifikáty se doplňuje "a obdobné dluhopisy", vypouští se slova "pokladní" a "prodané klientům" a doplňuje se věta:
"Na účtu 263 se účtuje o ostatních dluhopisech (zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů), o kterých se neúčtuje na účtech 261, 262 a účtech účt. skupiny 52."
5/ Čl. VIII
V Čl. VIII se mění název na "Vklady, úvěry a pohledávky orgánů republiky a místních orgánů". V první větě se za slovo "úvěrech" doplňuje "a pohledávkách" a ve druhé větě se doplňují za slovo "úvěry" slova "a pohledávky".
Účtová třída 3 -
Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
1/ Čl. I
V Čl. I se v odst. 1 písm. b) doplňují před závorku slova "a provozní prostředky ve vztahu k zahraničním pobočkám a jednatelstvím", písm. f) a písm. g) se nahrazují zněním:
"f) pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty (úč. sk. 37),
g) cenné papíry k obchodování (úč. sk. 38)",
vypouští se písm. h).
2/ Čl. III
V Čl. III se mění název na "Pobočky a jednatelství" a vypouští se druhá věta. Stávající text se označí jako odstavec (1). Doplňuje se odstavec (2), který zní:
"(2) Na účtu 332 se účtují krátkodobé a střednědobé prostředky přijaté od zahraničních poboček a jednatelství nebo krátkodobé a střednědobé prostředky svěřené centrálou banky v běžném bankovním styku se zahraničními pobočkami a jednatelstvími. Neúčtují se zde prostředky dlouhodobě svěřené pobočkám a jednatelstvím v zahraničí, o těchto prostředcích se účtuje na účtech účtové skupiny 42 v centrále banky a na účtu 562 popř. 531 v zahraničních pobočkách nebo jednatelstvích".
3/ Čl. IV, odst. 7
V Čl. IV se doplňuje nový odstavec 7, který zní:
"(7) Na účtu 348 se účtuje o odložené daňové pohledávce nebo závazku daně z příjmů v souladu s ustanoveními odstavců 5,6,7 Čl. XVII Obecných ustanovení."
Dosavadní odstavec (7) se označí jako odstavec (8).
4/ Čl. V odst. 6
V Čl. V odst. 6 písm. d) se vypouští text za slovem " klienty".
5/ Čl. VIII
V Čl. VIII se mění název na "Pohledávky a závazky z vlastní emise cenných papírů". V odst. 2 se za slovo "obligace" doplňuje a "hypoteční zástavní listy" a za slovo "certifikáty" se doplňuje slovo "poukázky".
6/ Čl. IX
Název Čl. IX se mění na "Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a finančními deriváty". V odst. 1 se vypouští text za slovem "subjektů" a doplňuje se věta "Na tomto účtu se v samostatné analytické evidenci účtují složená stanovená depozita pro obchody s finančními deriváty na organizovaných trzích."
Ustanovení odst. 2 se nahrazuje zněním:
"(2) Na účtu 372 se účtuje o garantovaných cenných papírech k umístění na veřejnosti. Jde o cenné papíry, u kterých banka převzala záruku za jejich emisi a umístění na veřejnosti."
Doplňují se odst. 3, 4, 5, 6, 7 a 8 které znějí:
"(3) Na účtu 373 se zúčtovávají pohledávky a závazky se subjekty (příkazci) z nákupu a prodeje cenných papírů, které daly příkazy k těmto obchodům."
(4) Na účtu 374 se účtuje o závazcích z cenných papírů klientů, kteří je svěřili bance do dispozice (např. k obchodování, inkasu výnosů z těchto cenných papírů apod.).
(5) Na účtu 375 se účtují závazky z nakoupených a nesplacených cenných papírů se souvztažným zápisem na příslušné účty účtové skupiny 38 a účet 414 popř. 415. Neúčtují se zde závazky banky z upsaných majetkových účastí."
(6) Na účtu 376 se účtují závazky banky z upsaných majetkových účastí (nesplacené cenné papíry). Souvztažnými účty jsou účty 412 a 413."
(7) Na účtu 377 se účtují nakoupené opce (opční prémie). Cena opce se po dobu držby rovnoměrně odepisuje do nákladů se souvztažným zápisem na účet 615, popř. 611,616. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce. Současně s nakoupením opce se účtuje pohledávka a závazek na příslušných podrozvahových účtech v účtové skupině 96 (realizační cena). K nakoupeným opcím se vytváří opravná položka v souladu s Čl. XIII Obecných ustanovení, odst. 4, písm. a).Kursové rozdíly z přepočtu ceny měnové opce se účtují souvztažně na účet 616 popř. 716, resp. 358.
(8) Na účtu 378 se účtují prodané opce (opční prémie). Cena opce se po dobu do splatnosti, resp. realizace opce, rovnoměrně odepisuje do výnosů se souvztažným zápisem na účet 715, popř. 711,716. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce. Současně s prodejem opce se účtuje pohledávka a závazek na příslušných podrozvahových účtech v účtové skupině 96 (realizační cena). Kursové rozdíly z přepočtu ceny měnové opce se účtují souvztažně na účet 616 popř. 716, resp. 358."
7/ Čl.X
V Čl. X se mění název na "Cenné papíry k obchodování" a odst. 1 až 5 se nahrazují zněním:
"(1) Na účtu 381 se účtují nakoupené státní pokladniční poukázky a obdobné dluhopisy emitované státem. Účtují se zde rovněž poukázky emitované FNM.
(2) Na účtu 382 se účtuje o nakoupených poukázkách a obdobných dluhopisech emitovaných emisními bankami.
(3) Na účtu 383 se účtuje o nakoupených obligacích a obdobných cenných papírech s pevným výnosem včetně komunálních obligací. Na tomto účtu se účtuje i o vlastních obligacích vykoupených před jejich splatností za účelem dalšího obchodování s nimi. Tyto obligace se vedou v oddělené analytické evidenci.
(4) Na účtu 384 se účtuje o nakoupených akciích a ostatních cenných papírech s proměnlivým výnosem. Na tomto účtu se účtuje i o vlastních akciích nakoupených za účelem dalšího obchodování s nimi. Tyto akcie se vedou v oddělené analytické evidenci.
(5) Na účtu 385 se účtují nakoupené kupóny u obligací a jiných dluhopisů s pevným výnosem a jejich valorizace se souvztažným zápisem na účet 715.
(6) Na účtu 386 se účtuje o nakoupených ostatních diskontovaných dlužných cenných papírech (např. vkladové certifikáty bank, poukázky bank apod.).
(7) Na účtech 387 a 388 se účtuje o intervenční zásobě dlužných cenných papírů a intervenční zásobě majetkových cenných papírů. Nákup těchto cenných papírů se účtuje zejména se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 122 nebo 131, popř. 371.
(8) Opravná položka k cenným papírům k obchodování (účet 389) se účtuje v souladu s Čl. XIII Obecných ustanovení."
8/ Čl. XI
Ustanovení Čl. XI se ruší.
Účtová třída 4 -
Nehmotný, hmotný a ostatní finanční majetek
1/ Účtová třída 4
V účtové třídě 4 se mění název na "Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice".
2/ Čl. I
V Čl. I se mění znění písm. a) na
"a) dlouhodobé finanční investice (úč. sk. 41)".
3/ Čl. II odst. 1 a 2
V Čl. II se mění název na "Dlouhodobé finanční investice" a odst. 1 a 2 se nahrazují zněním:
"(1) Na účtech 412 a 413 se účtuje o majetkových účastech banky (viz Čl. II Obecných ustanovení) představovaných i podílovými účastmi v nepeněžních subjektech v rozsahu stanoveném zákonem o bankách. Analytická evidence se vede v členění na majetkové účasti v bankách a nebankovních subjektech.
(2) Na účtech 414 a 415 se účtuje o majetkových a dlužných cenných papírech, které banka pořídila se záměrem dlouhodobého držení v majetku (déle než l rok) s cílem dosažení trvalých a pravidelných výnosů z jejich držení."
4/ Čl. III
V Čl. III - Zahraniční pobočky a jednatelství se vypouští slovo "ostatní" a nahrazuje se slovy "jejich prostřednictvím".
Účtová třída 5 -
Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
1/ Čl. V
V Čl. V se mění znění v písm. a) a písm. b) takto:
"a) rezervy daňově uznané (účet 542)
b) rezervy daňově neuznané (účet 543)".
Doplňuje se věta, která zní:
"Analytická evidence se vede v členění na rezervy na všeobecná bankovní rizika a ostatní rezervy."
2/ Čl. VI odst. 2
V Čl. VI se v odst. 2 mění "556" na "557", a za slovo "rezervních" se doplňuje "a účelových". Ruší se ustanovení odstavce 3.
3/ Čl. VII odst. 2,6 a 7
V Čl. VII se v odst. 2 za slovo "rejstříku" doplňuje text "jestliže to vyžadují předpisy cizí země" a v odst. 4 se v závorce slovo "Úvodních" nahrazuje "Obecných".
Odstavec (5) se ruší.
V odstavci 6 se vypouští slova "ve smyslu obchodního zákoníku (§ 161 odst. 1 a související obch. zák.) a doplňuje se věta:
"Účtují se v ceně pořízení. Při snížení základního jmění se rozdíl mezi cenou, za kterou se odkupují a nominální cenou akcie účtuje do nákladů nebo do výnosů (podle charakteru rozdílu)."
Odstavec 7 se nahrazuje zněním:
"(7) Na účtu 567 se účtují částky kursových rozdílů z přepočtu dlouhodobých finančních investic souvztažně s účty 412 a 413. Při prodeji nebo jiném úbytku dlouhodobé finanční investice se částka kursových rozdílů z přepočtů vyúčtuje souvztažně do nákladů (účet 616), nebo do výnosů (účet 716), resp. na účet 358.
Účtuje se zde rovněž částka rozdílu z přepočtu základního jmění v cizí měně na účtu 561, o kterou se upravuje ocenění základního jmění na účtu 561."
Dosavadní odstavce se přečíslují na (1) až (6).
Účtová třída 6 -
Náklady
1/ Čl. II
V Čl. II se odstavce 1 a 2 nahrazují zněním:
"(1) Na účtu 611 se účtují náklady, které přímo souvisejí s operacemi při vedení účtů a provádění platebního styku na těchto účtech ve vztahu k bankám a zúčtovacím centrům, SWIFT, a které souvisejí s operacemi z pokladního a mezibankovního styku, o nichž se účtuje v účtové třídě 1. Jde zejména o úroky a poplatky z mezibankovních vkladů a úvěrů (včetně konsorcionálních úvěrů). Neúčtují se zde náklady související s operacemi s cennými papíry a devizovými operacemi, o nichž se účtuje na účtech 615 nebo 616. Neúčtují se zde rovněž náklady související s ostatními bankovními obchody, o nichž se účtuje na účtu 617.
(2) Na účtu 612 se účtují náklady, které přímo souvisejí s operacemi s vedením účtů a prováděním platebního styku na účtech klientů,o nichž se účtuje v účtové třídě 2 (vč. konsorcionálních úvěrů), a to zejména úroky, poplatky a provize placené klientům. Neúčtují se zde náklady související s operacemi s cennými papíry a devizovými operacemi, o nichž se účtuje na účtech 615 nebo 616. Neúčtují se zde rovněž náklady související s ostatními bankovními obchody, o nichž se účtuje na účtu 617."
V odst. 4 se za slovo "obligací" doplňují slova "a zástavních hypotečních listů",
Odstavec 5 se nahrazuje zněním:
"(5) Na účtu 615 se účtují ztráty z prodeje cenných papírů a náklady, které přímo souvisejí s operacemi s cennými papíry, o nichž se účtuje v účtové skupině 38 nebo na účtech 414 a 415. Účtují se zde i náklady, které souvisejí s nakoupenými opcemi na cenné papíry (účet 377). Neúčtují se zde náklady z REPO operací a půjček a výpůjček cenných papírů, které se účtují na účtu 611."
2/ Čl. IV
V Čl. IV v odst. 1 se vypouští závorka a doplňuje se znění "podle jednotlivých syntetických účtů v účt. tř. 1 až 4."
3/Čl. V
V Čl. V v odst. 1 se za slovy "částí za bankami" vypouští text "ztráty z postoupených pohledávek za bankami" a účet "979" se mění na účet "996". V odst. 2 za slovy "za klienty" se doplňují slova "popř. ostatními dlužníky" a vypouští se slova "ztráty z postoupených pohledávek za klienty" a účet "979" se mění na účet "996". Doplňují se ustanovení odst. 3 a odst. 4, která znějí:
"(3) Na účtu 663 se účtují náklady související s postoupením pohledávky za bankami, zejména odpis rozdílu mezi hodnotou pohledávky za bankami a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi.
(4) Na účtu 664 se účtují náklady související s postoupením pohledávky za klienty, zejména odpis rozdílu mezi hodnotou pohledávky za klienty a její cenou sjednanou při postoupení postupníkovi."
Odstavec 3 se označí jako odstavec 4 a další odstavce se přečíslují.
V dosavadním odst. 5 se za slovo "odpočtu," doplní "příspěvky Fondu pojištění vkladů".
Účtová třída 7 -
Výnosy
1/ Čl. II
V Čl. II se odstavce 1 a 2 nahrazují zněním:
"(1) Na účtu 711 se účtují výnosy, které přímo souvisejí s operacemi při vedení účtů a provádění platebního styku na těchto účtech ve vztahu k bankám, a které souvisejí s operacemi z pokladního a mezibankovního styku, o nichž se účtuje v účtové třídě 1. Jde zejména o úroky a poplatky z mezibankovních vkladů a úvěrů (včetně konsorcionálních úvěrů). Neúčtují se zde výnosy související s operacemi s cennými papíry a devizovými operacemi, o nichž se účtuje na účtech 715 nebo 716. Neúčtují se zde rovněž výnosy související s ostatními bankovními obchody, o nichž se účtuje na účtu 717.
(2) Na účtu 712 se účtují výnosy, které přímo souvisejí s operacemi s vedením účtů a prováděním platebního styku na účtech klientů,o nichž se účtuje v účtové třídě 2 (vč. konsorcionálních úvěrů). Jde zejména o úroky, poplatky a provize od klientů. Neúčtují se zde výnosy související s operacemi s cennými papíry a devizovými operacemi, o nichž se účtuje na účtech 715 nebo 716. Neúčtují se zde rovněž výnosy související s ostatními bankovními obchody, o nichž se účtuje na účtu 717."
V odstavci 3 se vypouští slovo "přijaté".
Odstavec 4 se nahrazuje zněním:
"(4) Na účtu 715 se účtují zisky z prodeje cenných papírů a výnosy z cenných papírů, které jsou v majetku banky, zejména částky kupónů, dividend, úroky z cenných papírů (vždy po zdanění zvláštní sazbou daně z příjmů), výnosy z poplatků a provizí při obchodech s cennými papíry a poplatky za úschovu a správu cenných papírů. Účtují se zde i výnosy, které souvisejí s prodanými opcemi na cenné papíry (účet 378). Neúčtují se zde výnosy z REPO operací a půjček a výpůjček cenných papírů, které se účtují na účtu 711."
2/ Čl. IV
V Čl. IV se v odst. 2 za slova "za klienty" doplňují slova "a ostatními dlužníky" a doplňují se odst. 3 a odst. 4, které znějí:
"(3) Na účtu 763 se účtují výnosy související s postoupením pohledávek za bankami, v případě, že banka přijala částku vyšší než byla částka sjednaná při postoupení pohledávky.
(4) Na účtu 764 se účtují výnosy související s postoupením pohledávek za klienty, v případě, že banka přijala částku vyšší než byla částka sjednaná při postoupení pohledávky. "
Dosavadní odstavec 3 se označí jako odstavec 5 a ostatní odstavce se přečíslují.
Účtová třída 9 -
Podrozvahové účty
1/ Ustanovení jednotlivých článků v účtové třídě se nahrazuje zněním:
" Článek I
Úvodní ustanovení
(1) Na účtech účtové třídy 9 se účtuje podvojně o majetku a závazcích, o kterých se neúčtuje na rozvahových účtech. Jde o budoucí pevné a potencionální pohledávky a závazky.
(2) Pro oceňování majetku a závazků na podrozvahových účtech se použijí způsoby stanovené zákonem s tím, že se nevytváří opravné položky (viz Čl. XIII Obecných ustanovení). Ceny se stanoví jako smluvní nebo jinak v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
(3) O operacích účtovaných na podrozvahových účtech se účtuje od data vzniku pohledávky nebo závazku do data jejich vypořádání.
(4) U cizoměnových kontraktů se při přepočtu cizí měny na Kč postupuje podle Čl. IX Obecných ustanovení.
(5) V případě, že se několik bank spojí k zajištění pohledávek nebo závazků, každá z nich účtuje poměrný podíl, který na ni připadá z celkové pohledávky nebo závazku.
(6) Na podrozvahových účtech se účtuje shodně s povahou účetních případů účtovaných na rozvahových účtech (o pohledávkách se účtuje na účtech aktivních, o závazcích na účtech pasívních).
(7) Pro vedení analytické evidence k podrozvahovým účtům platí hlediska stanovená v Čl. VI Obecných ustanovení. Kromě toho u účtové skupiny 95 je analytická evidence vedena podle forwardů, futures a swapů a u účtové skupiny 96 podle nakoupených a prodaných opcí.
Článek II
Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček
(1) Na účtu 911 se účtuje o poskytnutých a na účtu 912 se účtuje o přijatých příslibech úvěrů a půjček podle smluv o úvěru (§ 497 až § 515 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), smluv o půjčce (§ 657 a § 658 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo podle jiných obdobných právních předpisů o poskytnutí finančních prostředků.
(2) Zůstatek účtu 911 je aktivní a vyjadřuje poskytnuté, ale dosud nečerpané úvěry a půjčky. Zůstatek účtu 912 je pasívní a vyjadřuje přijaté, ale dosud nečerpané úvěry a nečerpané půjčky.
(3) Neúčtuje se zde o povolených částkách přechodných debetních zůstatků na kontokorentních účtech a spotřebních úvěrech obyvatelstvu.
Článek III
Pohledávky a závazky ze záruk a směnek
(1) Na účtu 921 se účtuje o poskytnutých a na účtu 922 o přijatých zárukách (§ 546 až 550 občanského zákoníku, § 303 až 322 obchodního zákoníku, a nebo podle jiných obdobných smluv).
(2) Zůstatek účtu 921 je aktivní a vyjadřuje poskytnuté, ale dosud neplacené záruky. Zůstatek účtu 922 je pasívní a vyjadřuje přijaté, ale dosud nečerpané záruky.
(3) Na účtu 923 se účtuje o poskytnutých a na účtu 924 o přijatých přijetí směnek (akceptech) směnečníkem (§ 21 až 29 zákona č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový zákon, nebo podle jiných obdobných právních předpisů). Na účtu 923 účtuje banka v postavení směnečníka, na účtu 924 banka v postavení majitele směnky.
(4) Zůstatek účtu 923 je aktivní a vyjadřuje dosud nezaplacené bankou vystavené vlastní směnky nebo dosud nezaplacené bankou akceptované cizí směnky. Účet 924 má pasívní zůstatek a vyjadřuje dlužníkem přijaté směnky vlastní nebo dlužníkem akceptované směnky cizí dosud dlužníkem nezaplacené nebo bankou neprodané.
(5) Na účtu 925 se účtuje o poskytnutých zárukách z prodaných směnek s doložkou "bez postihu" a na účtu 956 se účtuje o přijatých zárukách z nakoupených směnek ( § 11 až 20 směnečného a šekového zákona nebo jiné obdobné předpisy). Na účtech 925 účtuje prodávající (indosant) směnky a 926 nakupující (indosatář) směnky.
(6) Zůstatek účtu 925 je aktivní a vyjadřuje poskytnuté záruky z prodaných, ale dosud nezaplacených směnek, zůstatek účtu 926 je pasívní a vyjadřuje přijaté záruky z nakoupených, ale dosud nezaplacených (nebo neprodaných) směnek.
(7) Na účtu 927 se účtuje o poskytnutých směnečných rukojemstvích (avalech) a na účtu 928 se účtuje o přijatých směnečných rukojemství (avalech) u vystavených nebo nakoupených směnek (§ 30 až 32 směnečného a šekového zákona, nebo jiné obdobné právní předpisy).
(8) Zůstatek účtu 927 je aktivní a vyjadřuje poskytnutá směnečná rukojemství u dosud nezaplacených směnek. Zůstatek účtu 928 je pasívní a vyjadřuje přijatá směnečná rukojemství z dosud nezaplacené (nebo neprodané) směnky.
Článek IV
Pohledávky a závazky z akreditivů
(1) Na účtu 931 se účtuje o poskytnutých zárukách z otevření akreditivů, na účtu 932 se účtuje o přijatých zárukách z otevření akreditivů (§ 682 až 691 obch. zákoníku, nebo podle jiných obdobných právních předpisů). Na účtu 931 účtuje banka otevírající akreditiv. Na účtu 932 účtuje banka - příkazce.
(2) Zůstatek účtu 931 je aktivní a vyjadřuje poskytnuté záruky z otevřených akreditivů, ale dosud nečerpaných. Zůstatek účtu 932 je pasívní a vyjadřuje přijaté záruky z otevřených akreditivů, ale dosud nečerpaných.
(3) Na účtu 933 se účtuje o poskytnutých potvrzeních záruk z otevření akreditivů, na účtu 934 se účtuje o přijatých potvrzeních záruk z otevření akreditivů. Na účtu 933 účtuje banka potvrzující akreditiv. Na účtu 934 účtuje banka - příkazce.
Článek V
Pohledávky a závazky ze spotových operací
(1) Spotovými operacemi se rozumí operace nákupu a prodeje, při kterých období od uzavření obchodu do jeho vypořádání není delší než 2 dny (případně jiné období v závislosti na zvyklostech trhu).
(2) Na účtech 941,943,945 a 947 se účtují pohledávky ze spotových operací, na účtech 942, 944,946 a 948 se účtují závazky ze spotových operací, s úrokovými,měnovými, akciovými a komoditními nástroji.
(3) V případě, že spotová operace s úrokovými, akciovými nebo komoditními nástroji je současně v cizí měně, potom se tato operace zaúčtuje do příslušné spotové operace (např. spotový nákup komodity za cizí měnu se zaúčtuje jako spotová operace s komoditními nástroji).
Článek VI
Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
(1) Termínovými operacemi se rozumí operace nákupu a prodeje, při kterých doba od uzavření obchodu do jeho vypořádání je delší než doba používaná pro spotové operace.
(2) Na účtech 951 až 958 se účtuje o pohledávkách a závazcích z termínových operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v realizační ceně podkladového nástroje.
(3) Pevnými termínovými nástroji se rozumí forwardy, futures a swapy. Operacemi s úrokovými nástroji se rozumí úrokové swapy, forwardy a futures, a operace s dlužnými cennými papíry.
(4) Analytická evidence se vede v členění na swapy, forwardy, futures.
(5) V případě, že pevná termínová operace s úrokovými, akciovými nebo komoditními nástroji je současně v cizí měně, potom se tato operace zaúčtuje do příslušné pevné termínové operace (např. úrokový swap v jedné měně se zaúčtuje jako termínová operace s úrokovými nástroji, úrokový swap v rozdílných měnách se zaúčtuje jako termínová operace s měnovými nástroji).
Článek VII
Pohledávky a závazky z opčních operací
(1) Opční operací se rozumí , že kupující opce (majitel) má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat, stanovený podkladový nástroj za předem pevně určenou cenu (realizační cenu) k určitému datu, nebo kdykoliv před splatností opce, prodávající opce (výstavce) má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem pevně určenou cenu (realizační cenu).
(2) Na účtech 961 až 968 se účtuje o pohledávkách a závazcích z opčních operací s úrokovými, měnovými, akciovými a komoditními nástroji. Pohledávky a závazky se účtují v realizačních cenách podkladového nástroje.
(3) Analytická evidence se vede v členění na nakoupené a prodané opce.
(4) V případě, že opční operace s úrokovými, akciovými a komoditními nástroji je současně v cizí měně, potom se tato operace zaúčtuje do příslušné opční operace (např. opční operace s akciovým nástrojem v cizí měně se zaúčtuje jako opční operace s akciovými nástroji).
Článek VIII
Pohledávky a závazky ze zástav
(1) Na účtech 971, 973,975 a 977 se účtuje o poskytnutých a na účtech 972,974,976 a 978 se účtuje o přijatých nemovitých zástavách, peněžních zástavách, zástavách - cenných papírech a ostatních zástavách ( § 151a až 151g obč. zákoníku, § 297 až 299 obch. zákoníku, § 39 až 44 zákona o cenných papírech, popř. jiné obdobné právní předpisy). Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky.
(2) Zůstatky účtů 971, 973,975 a 977 jsou aktivní a vyjadřují poskytnuté zástavy na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové závazky vykazující banky, zůstatky účtů 972,974,976 a 978 jsou pasívní a vyjadřují přijaté zástavy na vzniklé a dosud trvající rozvahové a podrozvahové pohledávky vykazující banky.
Článek IX
Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě a uložení
Na účtech 983 až 988 se účtuje o hodnotách banky předaných a převzatých do úschovy, správy a uložení (§ 516 až 526, § 700 až 707 obch. zákoník, § 34 až 38 zák. o cenných papírech, a podle jiných právních předpisů).
Článek X
Uspořádací a evidenční účty
(1) Na účtu 991 se účtují rozdíly z přecenění položek úrokových nástrojů účtovaných na účtech účtových skupin 94 až 96 na současnou tržní cenu. Obdobně se účtuje na účtu 993 v případě akciových nástrojů a na účtu 994 v případě komoditních nástrojů. Na účtu 992 se účtuje přepočet cizí měny na Kč položek účtovaných na příslušných účtech účtové skupiny 94 až 96 na aktuální měnový kurs. Takto vypočtené kursové rozdíly se zúčtují současně na rozvahových účtech. Po vypořádání operací se rozdíly vyvedou z podrozvahy.
(2) Na účtech 991 až 994 může vést banka tzv. poziční účty při účetním vedení devizové pozice pro podrozvahu.
(3) Na účtu 996 se účtují odepsané pohledávky.
(4) Na účtu 997 banka účtuje o zásobě hodnot v evidenci, t.j. přísně zúčtovatelných tiskopisech, které by bylo možno v případě ztráty zneužít ke škodě banky. Neúčtují se zde nakoupené ceniny, jejichž hodnota se účtuje na rozvahových účtech 119 nebo 351.
(5) Na účtu 998 se účtují jiné hodnoty v evidenci, např. půjčky z FKSP (nejsou-li zúčtovány jako rozvahová položka), najatý cizí majetek a podobně.
(6) Na účtu 999 se účtují položky vyplývající z podvojného účtování na podrozvahových účtech v případech, pro které nevyplývá souvztažnost s jiným podrozvahovým účtem."
1) Účtová osnova a postupy účtování pro banky, vydané Ministerstvem financí České republiky č.j. 282/41410/1993 ze dne 9.července 1993, ve znění pozdějších předpisů.