Opatření ze dne 7.10.1996, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996

18.10.1996 | Sbírka:  OP22/96 | Částka:  78/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP22/96, OP36/95
Pasivní derogace: OP22/96
OP22/96
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 7. října 1996,
kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996 1) takto:
V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
a) v poř. č. 137 - Věková struktura hmotného investičního majetku, HIM 1996
se v bodě 2. Okruh zpravodajských jednotek, vypouští výraz "60 až 73" a
v bodě 4. se lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou mění na "do 30. 5. 1997";
b) doplňuje se:
"150. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Šetření u fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku v odvětví VELKOOBCHOD a zprostředkování obchodu za rok 1996
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Velko P-96
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k hodnocení podnikatelské aktivity ve sféře fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku s činností velkoobchod a zprostředkování obchodu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele o příjmech, výdajích a jejich struktuře, dále údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez rozlišení velikosti s převažující činností OKEČ 51 (velkoobchod a zprostředkování obchodu).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:do 1. 4. 1997
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad".
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
1) Program statistických zjišťování na rok 1996 byl uveřejněn v částce 70/1995 Sb.