Opatření ze dne 4.12.1996 k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY

22.1.1997 | Sbírka:  OP01/97 | Částka:  2/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP16/93
Pasivní derogace: 589/2002 Sb.
OP01/97
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 4. prosince 1996
k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. ledna 1997 rozšířenou Standardní klasifikaci produkce SKP-VÝKONY (dále jen "SKP-VÝKONY"). SKP-VÝKONY je 3. část rozšířené Standardní klasifikace produkce - SKP (SKP - zavedena opatřením Českého statistického úřadu vyhlášeném v částce 69/1993 Sb.) do hloubky 8. místa, v oblasti služeb, tj. oddílů SKP 50 až 99.1)
SKP-VÝKONY je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis. V roce 1997 lze používat i dosavadní klasifikaci SKP (přechodné období).
SKP-VÝKONY vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy ORGES Consulting, Malá Štěpánská 15, Praha 2. Publikace kromě normativní, metodické a systematické části obsahuje i návaznost na CPC (OSN klasifikace produkce).2)
V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - odboru informačních služeb - je SKP-VÝKONY k dostání i na disketě.2)
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
SKP-VÝKONY
METODICKÁ ČÁST
               Úvod


   Český statistický úřad zavedl s účinností k 1. 1. 1994
Standardní klasifikaci produkce - SKP (Opatření ČSÚ, částka
69/1993 Sb.). Tato klasifikace byla vypracována do hloubky 6.
místa, podle evropského standardu CPA. Na základě požadavků
uživatelů se vypracovalo podrobnější třídění SKP do hloubky 8.
místa. Podrobnější třídění SKP se vzhledem k rozsáhlosti vydává ve
3 částech:

   1. část je  SKP-AGROEN, obsahuje produkci zemědělskou,
lesnickou, rybářskou, energetickou a vodního hospodářství, tj.
oddíly SKP - 01, 02, 05, 40 a 41.

   2.  část  je  SKP-PRUM,  obsahuje produkci průmyslovou
a stavební, průmyslové služby (kromě oprav uvedených v oddíle 50,
52 a 72), tj. oddíly SKP 10 až 37, 45 a 46.

   3. část je SKP-VÝKONY, obsahuje služby kromě průmyslových
služeb (s výjimkou oprav uvedených v oddíle 50, 52 a 72), tj.
oddíly SKP 50 až 99.

     Tato publikace obsahuje 3. část, tzn. SKP-VÝKONY.


            Předmět klasifikace

   Předmětem SKP-VÝKONY jsou především služby a činnosti, které
spočívají ve vykonávaní určité funkce nebo působnosti a nesměřují
k vytváření nových hmotných výrobků.

   Jedná se o služby  a výkony obchodní, administrativní,
zprostředkovatelské, státních orgánů, zdravotnické, školské apod.
Z průmyslových služeb jsou předmětem SKP-VÝKONY výjimečně opravy
a údržba uvedené v oddílech 50,  52 a 72. Jinak se průmyslové
služby klasifikují v 2. části, tj. v SKP-PRUM.


           Konstrukce klasifikace


   Rozšířená SKP (ve všech 3 částech) je sedmistupňová. Pro sedm
stupňů bylo stanoveno toto označení:

                     1 2. 3 4. 5 6. 7 8.
                     XX. X X. X X. X X
                     |  | |  | | | |
                     |  | |  | | | |
  SKP   1. stupeň     oddíl ------+  | |  | | | |
      2. stupeň   pododdíl -----------+ |  | | | |
      3. stupeň    skupina --------------+  | | | |
      4. stupeň  podskupina ------------------+ | | |
      5. stupeň     třída ---------------------+ | |
                              | |
SKP-VÝKONY 6. stupeň   podtřída ------------------------+ |
      7. stupeň   jednotka ---------------------------+

   Jako 1. stupeň číselné soustavy - oddíly bylo stanoveno
označení dvoumístným kódem. Další třídění postupuje dekadicky po
jednom místě,  takže kódy na 7.  klasifikačním stupni jsou
osmimístné.

   SKP-VÝKONY je tvořena 26 oddíly (50, 51, 52, 55, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92,
93, 95, 99).

         Vazba na ostatní klasifikace

   V klasifikaci  SKP-VÝKONY je uvedena  návaznost na CPC
- Central product classification (OSN produkční klasifikace),
která je převzatá z Eurostatu.

   Vazba  na  Harmonizovaný  systém,  resp.  Kombinovanou
nomenklaturu - HS/CN (celní sazebník), je uvedena jenom výjimečně,
protože celní sazebník služby (výkony) neobsahuje.

         Závaznost a využití klasifikace

   Klasifikace SKP-VÝKONY je určena zejména pro statistické
účely, je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Je však
konstruována tak, aby byla využitelná i v jiných oblastech, neboť
do ní byly promítnuty požadavky a připomínky ústředních orgánů,
vědeckých a dalších institucí a připomínky různých uživatelů.
Závaznost v jiné oblasti než statistické musí stanovit zvláštní
zákon příp. jiný legislativní předpis.

          Vysvětlivky ke klasifikaci

  V roce 1995 byly vypracovány a vydány tiskem "Vysvětlivky
k SKP", které je možné využít i ke klasifikaci SKP-VÝKONY.

   Úprava názvu a obsahu některých položek SKP-VÝKONY
       do 6. místa kódu oproti 1. upravenému
           vydání SKP z roku 1996

  Z mezirezortního připomínkového řízení klasifikace SKP-VÝKONY
vyplynulo, že některé názvy uvedené v 1. upraveném vydání SKP,
vydaném v roce 1996,  neodpovídají přesně názvům používaným
v praxi, příp. platným normám, proto se provedla jejich úprava.

 Přehled položek, jejichž názvy jsou v tomto vydání upraveny:

1. Změny obsahu, nové a zrušené položky

kód   Název                   Poznámka
--------------------------------------------------------------------------
51    VELKOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
     VELKOOBCHODU
     (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL)         zúžení obsahu -
                           zprostředkování
                           maloobchodu patří do odd. 52
51.1   Zprostředkování velkoobchodu        dtto

     Ve všech položkách pododdílu 51.1 bylo změněno
     slovo "prodej" slovem "velkoobchod"     dtto

51.22  Velkoobchod se živými květinami
     a rostlinami                zúžení obsahu -
                           velkoobchod se semeny patří
                           do třídy 51.21.12
51.22.1 Velkoobchod se živými květinami
     a rostlinami                dtto
51.22.10 Velkoobchod se živými květinami
     a rostlinami                dtto
51.37.10 Velkoobchod s kávou, čajem,
     kakaem a kořením              nová položka
51.37.11   zrušeno                 zahrnuto v 51.37.10
51.37.12   zrušeno                 zahrnuto v 51.37.10
51.37.13   zrušeno                 zahrnuto v 51.37.10
51.37.14   zrušeno                 zahrnuto v 51.37.10
51.43.2 Velkoobchod s domácí elektronikou
     včetně nosných médii            rozšíření obsahu
51.43.22 Velkoobchod s nosnými médii
     (gramofonové desky, magnetofonové
     pásky, kompaktní disky)           rozšíření obsahu
51.47.15 Velkoobchod s výrobky
     a zařízením pro domácnost
     jinde neuvedený               rozšíření obsahu
51.65.13 Velkoobchod s manipulačním,
     zdvihacím a transportním zařízením     rozšíření obsahu
75.30.14 Přímá pomoc rodinám             rozšíření obsahu
80.41.12 Služby škol létání a řízení lodí      rozšíření obsahu
80.42.21 Poskytování vzdělání v základních
     uměleckých školách a v ostatních
     školách jinde neuvedené           rozšíření obsahu
92.11.2 Magnetické nosiče se zvukovým nebo
     obrazovým záznamem             rozšíření obsahu
92.11.20 Magnetické nosiče se zvukovým nebo
     obrazovým záznamem             rozšíření obsahu


2. Upřesnění názvů bez změny obsahu položky


50.1       51.46.1    52.45.22   63.11     74.70.15
50.10      51.46.11   52.46     63.11.1    74.81.13
50.10.12     51.46.12   52.46.1    63.12.11   75.12.13
50.10.3     51.47     52.46.11   64.11.12   75.23
50.10.30     51.47.12   52.46.12   65.12     75.23.1
50.3       51.47.13   52.46.13   65.12.1    75.23.11
50.30      51.47.22   52.46.15   65.12.10   75.23.12
50.30.3     51.47.3    52.47.13   65.22     75.30.11
50.30.30     51.47.32   52.48.14   65.22.1    75.30.12
50.40.3     51.47.36   52.48.2    65.22.10   80.22.13
50.40.30     51.47.37   52.48.22   65.24.14   80.42.10
51.14.13     51.53     52.48.3        65.24.15   85.11.12
51.15      51.53.2    52.48.32   66.03.11   85.11.16
51.15.1     51.53.21   52.48.33   70.31.11   85.12.11
51.15.10     51.54     52.48.38   70.31.13   85.12.12
51.16      51.54.1    52.74.13   70.31.14   85.14.13
51.16.1     51.54.11   52.62.11   72.20.1    85.14.14
51.16.13     51.65.11   55.52.11   72.20.10   85.32.13
51.18.11     52.21.12   60.10.11   72.20.21   92.1
51.21      52.23     60.10.12   73.10.11   92.11
51.21.1     52.23.1    60.10.21   73.10.13   92.11.3
51.21.11     52.23.10   60.10.24   73.2     92.11.31
51.21.14     52.27.19   60.10.3    73.20     92.11.32
51.24      52.3     60.10.30   73.20.1    92.12
51.24.1     52.31     60.21.21   73.20.15   92.12.1
51.24.10     52.31.1    60.21.22   74.20.1    92.12.10
51.38.1     52.31.10   60.21.32   74.20.10   92.32.1
51.38.10     52.4     60.21.42   74.20.21   92.32.10
51.38.24     52.41     60.24     74.20.22
51.42.12     52.41.1    60.24.14   74.20.32
51.42.13     52.41.11   60.24.15   74.20.33
51.44      52.41.12   61.10.11   74.20.34
51.44.1     52.43     61.10.21   74.20.35
51.44.11     52.43.1    61.10.24   74.50.11
51.44.12     52.43.12   61.20.11   74.50.2
51.45      52.45.1    61.20.21   74.50.21
51.45.1     52.45.10   61.20.24   74.50.22
51.45.10     52.45.2    62.10.22   74.50.24
51.46      52.45.21   63.1     74.50.25


 Přehled  a  základní  charakteristika  jednotlivých  oddílů
SKP-VÝKONY

Oddíl 50

   Do oddílu 50 patří zejména:
- zprostředkování  velkoobchodního  i  maloobchodního  nákupu
 a prodeje motorových vozidel, dílů a příslušenství
- velkoobchodní a  maloobchodní nákup a  prodej všech druhů
 motorových vozidel včetně specializovaných (např. pro jízdu
 v neobvyklém terénu, motorových autokarů, obytných přívěsů,
 kempinkových vozidel apod.), jejich dílů a příslušenství. Jedná
 se o prodej jak nových, tak i použitých motorových vozidel, dílů
 a příslušenství
- opravy a údržba motorových vozidel, což zahrnuje opravy a údržbu
 jak pravidelnou, tak i po haváriích. Jedná se zejména o opravy
 a údržbu hnacího ústrojí vč. generální opravy motoru; opravy
 a seřízení karburátoru, řízení, brzd, převodovky; opravy rámu,
 výfukového zařízení, chladicího systému; opravy elektrického
 systému vč. nabíjení baterií; opravy pneumatik vč. seřízení
 a vyvážení kol. Opravy a údržbu karoserií, např. dveří, zámků,
 oken, nárazníků; opravy čalounění; lakování, mytí vozidel vč.
 běžné údržby jako např. leštění, voskování, čištění potahů apod.
- automobilová pohotovostní silniční služba vč. odtahové služby,
 vyprošťovací práce v důsledku havárie (nejedná se o záchranu
 lidí - oddíl 75)
- maloobchodní prodej pohonných hmot vč. maloobchodního prodeje
 olejů, nemrznoucích směsí apod. pro motorová vozidla

Oddíl 51

   Do oddílu 51 patří zejména:
- zprostředkování velkoobchodu s různými produkty, zbožím, živými
 zvířaty  apod.,  kromě  motorových  vozidel,  jejich  dílů
 a příslušenství   (oddíl    50);   obchodní   služby
 zprostředkovatelských agentů, zbožových komisionářů, dražitelů
 apod., pracujících ve prospěch jiného subjektu
- velkoobchod tj. velkoobchodní nákup a prodej různých produktů,
 zboží, živých zvířat, pohonných hmot apod., kromě motorových
 vozidel, jejich dílů a příslušenství (oddíl 50)

Oddíl 52

   Do oddílu 52 patří zejména:
- zprostředkování maloobchodu s různými produkty, zbožím, živými
 zvířaty  apod.,  kromě  motorových  vozidel,  jejich  dílů
 a příslušenství (oddíl 50)
- maloobchod tj. maloobchodní nákup a prodej různých produktů,
 zboží, živých zvířat apod. kromě pohonných hmot a motorových
 vozidel, jejich dílů a příslušenství (oddíl 50), a to jak
 v prodejnách, tak i ve stáncích, na tržištích, pomocí automatů,
 zásilkovou maloobchodní službou. Nepatří sem prodej nápojů,
 cukrářských  výrobků,  zmrzlin,  jídel  a  pod.  výrobků,
 konzumovaných na místě nebo k odnesení v baleních na jedno
 použití (oddíl 55)
- opravy zboží osobní potřeby a potřeb pro domácnost; jedná se
 zejména  o  rozhlasové  a  televizní přijímače, elektrické
 spotřebiče pro domácnost (chladničky, ledničky, myčky na nádobí,
 pračky, sušičky, šicí a pletací stroje, stolní mandly, vařiče
 apod.),  hodiny,  hodinky,  klenoty,  oděvy, obuv, koženou
 galanterii, zavazadla a podobné výrobky z kůže a podobných
 materiálů, opravy jízdných kol, sportovních potřeb, hraček,
 brýlí, domácích kovodělných výrobků apod.

Oddíl 55

   Do oddílu 55 patří zejména:
- ubytovací služby poskytované v hotelech, kempech, turistických
 ubytovnách, rekreačních zařízeních, noclehárnách, studentských
 kolejích, internátech, svobodárnách; v lůžkových a lehátkových
 vozech, v kajutách na lodi a jiných dopravních zařízeních;
 krátkodobé ubytování v soukromých bytech, chatách apod.; jedná
 se  vesměs o  přechodné ubytování;  nepatří sem ubytování
 dlouhodobé, sociálního charakteru apod. (oddíl 70, 85)
- stravovací  služby poskytované  v restauracích,  kavárnách,
 v jídelních  vozech, na  lodích, ve  školních a závodních
 jídelnách, v zařízeních rychlého občerstvení, v bufetech, ve
 stáncích ke konzumaci na místě nebo k odnesení v baleních na
 jedno použití - služby spojené převážně s podáváním nápojů
 poskytované ve  výčepech, pivnicích, barech,  v dopravních
 prostředcích apod.
- dodávka hotových jídel pro spotřebu v jiných zařízeních, např.
 pro soukromé domácnosti, pro jídelny, pro dopravce (letecké,
 lodní, železniční) a pro různé stravovací provozovny

Oddíl 60

   Do oddílu 60 patří zejména:
- služby pozemní dopravy tj. železniční, silniční, potrubní, kromě
 rozvodu plynu, páry a vody konečným uživatelům (oddíl 40, 41);
 doprava lanovými a visutými dráhami, lyžařskými vleky; jedná se
 jak o osobní dopravu, tak  i o přepravu různých nákladů, na
 pravidelných i nepravidelných linkách
- pronájem pozemních dopravních prostředků s obsluhou

Oddíl 61

  Do oddílu 61 patří zejména:
- služby námořní, pobřežní a vnitrozemské dopravy; služby vlečných
 a tlačných lodí, člunů, plovoucích jeřábů, plovoucích rypadel,
 kromě služeb pomocných remorkérů při práci v docích a kromě
 přístavních služeb (oddíl 63); jedná se jak o osobní dopravu,
 tak  i o  přepravu různých  nákladů, zásilek,  zboží, na
 pravidelných i nepravidelných linkách
- pronájem všech typů lodí s obsluhou kromě sportovních, zábavních
 (oddíl 92)

Oddíl 62

  Do oddílu 62 patří zejména:
- služby letecké a kosmické dopravy; jedná se jak o osobní
 dopravu, tak i o přepravu různých nákladů, zásilek, zboží, na
 pravidelných i nepravidelných linkách; kurýrní služby letecké
 pošty
- pronájem všech typů letadel s posádkou kromě zábavních akcí,
 např. lety balonem (oddíl 92)


Oddíl 63

  Do oddílu 63 patří zejména:
- služby spojené s manipulací s nákladem; jedná se o nakládání,
 vykládání a  překládku zboží a nákladů  v přístavech, na
 letištích, nádražích apod.; služby nákladních terminálů pro
 všechny druhy dopravy; manipulace se zavazadly
- služby spojené s provozem skladů
- vedlejší služby spojené s dopravou jako je: prodej a rezervace
 jízdenek, úschova zavazadel, servisní a opravárenské služby
 poskytované  přímo  na  silnicích  a  dálnicích,  servisní
 a opravárenské služby spojené s  provozem tunelů a mostů,
 parkovací služby na zastřešených nebo nezastřešených místech
 (jedná se o krátkodobé parkovací služby); služby přístavní,
 navigační, záchranářské a vyprošťovací služby poskytované na
 vodách a tocích (nejedná se o záchranu lidí - oddíl 75);
 skladování lodí; služby na letištích, služby uvádění cestujících
 do letadla, bezpečnostní kontroly a jiné služby poskytované na
 zemi na letištích; provoz rozjezdových a přistávacích drah;
 provoz řídicích věží a radarů kontrolujících letový prostor
 v blízkosti letišť, řízení přibližování, přistávání a odlétání,
 služby rádiového navádění letadel; služby leteckých agentů;
 tažení letadel na zemi; služby hangárové, údržba letadel kromě
 oprav, úklidu a čištění letadel (oddíl 35, 74) apod.
- specializované služby spojené s dopravou, např. vyřizování
 různých formalit (celních, pojištění, daňových, bankovních,
 hygienických apod.), ověřování dokladů, faktur, obalů, obsahů
 apod. - služby cestovních kanceláří, průvodcovská a informační
 činnost pro turisty
- zprostředkovatelské  služby  v  dopravě,  jedná se zejména
 o organizační služby spojené s expedicí a dopravou zboží

Oddíl 64

  Do oddílu 64 patří zejména:

- služby poskytované poštou jak státní, tak i nestátní, jedná se
 zejména o distribuční služby, služby související s vyzvedáváním,
 přepravou a dodávkou poštovních zásilek, jak pro domácí, tak
 i pro zahraniční příjemce, služby poštovních přepážek, kurýrní
 služby kromě kurýrní služby letecké pošty (oddíl 62), pronájem
 poštovních přihrádek a služby poste restante, prodej poštovních
 cenin; nepatří sem služby poštovních bank (oddíl 65)
- služby telekomunikací, jedná se zejména o místní, dálkové
 a mobilní telefonní služby,  textovou komunikaci (telegraf,
 teletext, dálnopis, fax), informace poskytované: účastnickou,
 veřejnou  obchodní informační  sítí, datovou  sítí, pomocí
 elektronických  záznamníků  a  automatických  informačních
 zpravodajství (telefonické automatické informace např. o počasí,
 programu  kin  apod.);  služby  související  s televizním,
 rozhlasovým  vysíláním a  přenosem jejich  signálu; služby
 intercomu, telekomunikačních mostů (telekonference); vyhledávací
 služby (paging); radiotelefonické spojení s     letadly a loděmi


Oddíl 65

  Do oddílu 65 patří zejména:
- služby  peněžního  zprostředkování  poskytované  peněžními
 institucemi jako jsou banky a spořitelny
- služby finančního leasingu
- služby související s poskytováním úvěrů mimo rámec bankovního
 systému; služby  kreditních karet, tj.  služby sestávající
 z financování nákupů výrobků při použití vybraných prodejních
 míst za použití kreditních karet nebo žetonů
- služby finančního zprostředkování mimo rámec bankovního systému,
 kromě služeb pojištění (oddíl 66), jako jsou služby investičních
 společností;  vykupování  finančních  dluhů  a  pohledávek;
 faktoring; zprostředkování zabývající se převážně rozdělováním
 fondů, jiným než poskytováním půjček (např. zprostředkování
 poskytované  uzavřenými  monopolními  organizacemi,  které
 koncentrující finanční kapitál /kapitál je tvořen akciemi jejich
 podílníků - akcionářů/ investují hlavně do podílů a vládních
 cenných papírů); služby finančních holdingových společností;
 obchodní služby obchodníků s cennými papíry, prováděné na
 vlastní účet apod.

Oddíl 66

  Do oddílu 66 patří zejména:
- služby pojištění, kromě povinného sociálního zabezpečení (oddíl
 75);  jedná  se  zejména  o  životní  pojištění, penzijní
 připojištění, pojištění zdravotní a úrazové, kromě povinného
 nemocenského pojištění (oddíl 75), pojištění provozu motorových
 vozidel,  pojištění dopravních  služeb, pojištění  majetku,
 pojištění pro případ finančních ztrát a rizik, pojištění pro
 případ způsobení škody apod.

Oddíl 67

  Do oddílu 67 patří zejména:
- pomocné služby v peněžnictví související se správou a řízením
 finančního trhu, se zabezpečením obchodu s cennými papíry;
 makléřské služby; správa fondů, portfolia v zastoupení klientů;
 služby  burzovních agentů;  směnárenské služby  poskytované
 směnárnami; zprostředkování stavebního spoření, půjček apod.
- pomocné  služby  související  s  pojišťovnictvím  - služby
 pojišťovacích  agentů,  poradenství  v  oblasti  pojištění,
 posuzování pojistných událostí a podobné služby

Oddíl 70

  Do oddílu 70 patří zejména:

- zprostředkovatelské  služby  týkající  se  nemovitostí, tj.
 investičně organizační zajištění výstavby objektu za účelem
 následného  prodeje, zprostředkování  nákupu, prodeje  nebo
 pronájmu nemovitostí
- nákup,  prodej  a  pronájem  vlastních nemovitostí; služby
 realitních kanceláří
- služby  související se  správou nemovitostí,  kromě správy
 kulturních a sportovních zařízení (oddíl 92)

Oddíl 71

  Do oddílu 71 patří zejména:
- půjčování (pronájem) strojů, zařízení a přístrojů bez obsluhy.
 Zapůjčení stroje s obsluhou je považováno za výkon příslušného
 stroje a zatřiďuje se podle typu vykonávané práce (např.
 zapůjčení dopravního prostředku s řidičem přísluší do dopravy;
 půjčování stavebních strojů s obsluhou se zatřiďuje ve skupině
 45.50). V případě, že období pronájmu určité věci pokrývá její
 očekávanou životnost a nájemce nejen získává všechny výhody, ale
 bere na sebe i rizika plynoucí z jejího užívání, jedná se
 o finanční leasing (oddíl 65)
- půjčování (pronájem) zboží osobní potřeby a potřeb pro domácnost
 - videonahrávek, gramofonových desek, magnetofonových kazet,
 nábytku,  elektrospotřebičů,  nádobí,  příborů,  dekoračních
 předmětů,  květin, rostlin,  sportovních potřeb,  hudebních
 nástrojů, vybavení pro fotografování, kostýmů, obuvi, oděvů,
 prádla, šperků, potřeb pro kutily, ručního nářadí, sekaček
 trávy, zdravotnických potřeb apod.

Oddíl 72

  Do oddílu 72 patří zejména:
- všechny služby související  s výpočetní technikou, zvláště
 poradenské  služby pro  hardware i  pro software;  tvorba
 počítačových programů základních, aplikačních a na zakázku;
 ošetření a údržba softwaru apod.
- služby související se zpracováním dat - poskytování služeb
 k řízení a obsluze počítače pro jiný subjekt, řízení toků mezi
 sítěmi, optimalizace využití systémů; poskytování počítačových
 prostředků s obsluhou nebo pronájem strojového času pro jiný
 subjekt; zaznamenávání dat, převádění souborů dat, rekuperace
 dat, příprava dat k zaznamenání apod.; nepatří sem dodání
 různých služeb, kde dodavatel využívá výpočetní techniky jako
 např. účetní služby, statistické služby, tabelační a rozborové
 výsledky průzkumu trhu, fakturační služby a podobné služby,
 které se zatřiďují podle povahy do příslušného oddílu
- činnosti databank, kromě telekomunikačních služeb (oddíl 64),
 vyhledávání finančních informací (oddíl 74), databází adres
 (oddíl 74)
- opravy a údržba kancelářských strojů a výpočetní techniky
- prodej nebo  pronájem licencí sad  základního, aplikačního
 softwarového  vybavení,  počítačového  systému  a  souboru
 uživatelských nástrojů formou sad programů apod., kromě jejich
 maloobchodního prodeje (oddíl 52)

Oddíl 73

  Do oddílu 73 patří zejména:
- badatelský výzkum, cílený výzkum a vývoj v různých oblastech věd

Oddíl 74

  Do oddílu 74 patří zejména:
- služby přispívající k provozu různých ekonomických subjektů,
 hlavně se jedná o podnikatelské poradenství obecně, např. služby
 právní, účetnické, daňové, finanční, auditorské, v oblasti
 řízení  ekonomického  subjektu,  architektonické, inženýrské
 a různé služby technického charakteru, technické zkušebnictví,
 reklamní služby, průzkum trhu apod.
- zprostředkovatelské služby v oblasti zaměstnanosti, vyhledávání
 a nabídka pracovních sil, pracovních příležitostí
- vyšetřovací a pátrací služby mimo rámec soudní spravedlnosti,
 týkající se klientů; ochranné (bezpečnostní) služby, kromě
 policejních služeb (oddíl 75)
- čištění a úklid budov,  oken, výloh, veřejných dopravních
 prostředků; kominická činnost
- fotografické  služby  vč.  leteckého  snímkování,  služby
 fotolaboratoří
- balicí služby na zakázku
- různé  sekretářské  a  kancelářské  služby;  překladatelské
 a tlumočnické služby;
- služby inkasních  středisek; vymáhání pohledávek  pro jiný
 subjekt, zprostředkovatelské služby výkupu a odkupu pohledávek;
 odkup nefinančních pohledávek; franchising
- služby speciálních návrhářů, bytových architektů a dekoratérů,
 aranžérů
- služby  obchodních  makléřů,  odhadců,  kromě  pro  obchod
 s nemovitostmi
- služby  literárních  agentů,  impresáriů;  správa  práv
 k průmyslovému vlastnictví (patentů, licencí, ochranných známek
 apod.), služby patentového zástupce apod.

Oddíl 75

  Do oddílu 75 patří zejména:
- služby státních ekonomických subjektů, které nejsou tržního
 charakteru. Patří sem služby související s mocí zákonodárnou,
 všeobecné řídící administrativní a organizační služby na státní
 úrovni i na úrovních regionálních v různých oblastech
- služby související s vojenskou a civilní obranou; policejní
 služby; soudnictví a státní zastupitelství; protipožární ochrana
 a služby záchranářské - jedná se o záchranu lidí např. při
 haváriích, na horách, u vody , při různých živelných pohromách
 apod.
- organizační a administrativní služby související s povinným
 sociálním zabezpečením

Oddíl 80

  Do oddílu 80 patří zejména:
- poskytování vzdělání základního, středního, vysokoškolského na
 různých typech škol vč. předškolní výchovy
- poskytování vědecké výchovy
- poskytování  vzdělání mimoškolního  v různých  vzdělávacích
 kurzech, uměleckých školách, autoškolách apod.

Oddíl 85

 Do oddílu 85 patří zejména:
- zdravotní péče poskytovaná  lékaři a jinými zdravotnickými
 pracovníky obsahující diagnostická vyšetření a léčení pacientů
 ústavní nebo ambulantní; stomatologická péče; různé služby
 týkající se péče o lidské zdraví jako jsou služby zdravotních
 sester, zdravotnických laboratoří, bank orgánů, sanitní služby,
 služby léčitelů
- veterinární péče poskytovaná jak na klinice, v ordinaci, tak
 i při návštěvě na místě; sanitní služba pro zvířata
- sociální péče ústavní i bez ubytování, orientovaná na pomoc
 dětem, starým lidem a osobám s určitými omezeními (zdravotními
 a jinými); sociální služby pro nezaměstnané, obětem katastrofy,
 uprchlíkům, přistěhovalcům; různá charitativní činnost; služby
 sociální podpory, jedná se zejména o materiální pomoc; služby
 středisek pracovní readaptace; poradenství v oblasti sociální
 péče

Oddíl 90

  Do oddílu 90 patří zejména:
- služby související se sběrem, odstraňováním a likvidací pevných
 odpadů (spalováním,  skladováním, kompostováním, zakopáváním
 apod.) vč. provozu speciálních úložišť a skládek např. pro
 radioaktivní,  kontaminovaný a  toxický odpad; odstraňování
 a likvidace odpadních vod, kromě služby související se sběrem,
 čištěním a distribucí vody uživatelům (oddíl 41); vyprazdňování
 septiků a žump, údržba chemických (suchých) záchodů; služby
 související s přepravou odpadů na skládku (např. sutí, hlušiny)
- služby související s čištěním a údržbou města a silnic, kromě
 čištění budov (oddíl 74); údržba veřejného osvětlení, dopravních
 značek apod.

Oddíl 91

  Do oddílu 91 patří zejména:
- služby související s  činností členských organizací, např.
 obchodních, zaměstnavatelských, profesních, odborových svazů,
 politických, mládežnických, církevních a pod. jiných organizací.
 Nepatří sem služby těchto organizací, pokud se dají zatřídit
 v jiných oddílech, např. služby vzdělávací (oddíl 80), zdravotní
 a sociální (oddíl 85), sportovní (oddíl 92), styk s veřejností
 poskytovaný v zastoupení sdružení (oddíl 74) apod.

Oddíl 92

  Do oddílu 92 patří zejména:
- služby související s tvorbou filmů vč. videofilmů určených pro
 přímé promítání v kinech, televizi nebo pro půjčovny, jedná se
 o všechny typy filmů jak dlouhometrážní, tak i krátké, pro
 zábavu, propagaci, vzdělání, výcvik, animované, kreslené a pod.
 filmy a to jak profesionální, tak i amatérské; filmový dabing;
 tvorba filmových titulků, střih a pod. pomocné     služby; půjčování
 a distribuce filmů a videofilmů, kromě půjčování videokazet pro
 osobní potřebu (oddíl 71); promítání filmů a videofilmů
- umělecká a literární činnost samostatných umělců (spisovatelů,
 sochařů, malířů, herců,  tanečních mistrů apod.); umělecká
 činnost divadelních, pěveckých, tanečních skupin, souborů
- provoz rozhlasu a televize - výroba a přenos rozhlasových
 a televizních programů kromě přenosu bez vlastní výroby (oddíl
 64); provoz koncertních, divadelních sálů vč. technických služeb
 souvisejících s uváděním představení; činnost jiných kulturních
 zařízení např. knihoven, archivů, muzeí, galerií, zábavních
 parků, cirkusů, botanických a zoologických zahrad; správa a péče
 o historické budovy a sídla, přírodní rezervace, národní parky
 apod.
- služby tiskových kanceláří, nezávislých novinářů a tiskových
 fotografů, jedná se o shromažďování, vyhledávání a dodávání
 psaných, fotografických a audiovizuálních informací pro tisk,
 rozhlas, televizi příp. pro filmové společnosti
- služby sportovních a rekreačních zařízení - provoz sportovních
 zařízení, organizace a pořádání sportovních činností, činnost
 profesionálních sportovců, trenérů, rozhodčích, instruktorů,
 služby fitcenter apod.; provoz rekreačních parků, pláží a různé
 služby související  s rekreací; služby  heren a sázkových
 kanceláří

Oddíl 93

  Do oddílu 93 patří zejména:
- služby jako praní, čištění a barvení textilií, žehlení;
- služby převážně osobního charakteru jako kadeřnické a kosmetické
 služby; služby přispívající k dobré tělesné kondici jako masážní
 střediska kromě léčebných (oddíl 85), solária, sauny, parní
 a turecké lázně, posilovny, odtučňovací centra a pod. zařízení;
 služby seznamovacích kanceláří; služby astrologů, jasnovidců;
 služby tetovacích salónů; služby nosičů zavazadel, čističů bot;
 pohřební služby
- výcvik psů, stříhání psů a pod. služby
- služby veřejných WC

Oddíl 95

  Do oddílu 95 patří zejména:
- služby pracovníků zaměstnaných v domácnostech např. uklízečky,
 kuchaři, zahradníci, vychovatelky apod. Pokud by však tito
 pracovníci pracovali  v samostatných agenturách  nebo jako
 samostatní podnikatelé, pak jejich služby patří do příslušných
 položek podle charakteru provozovaných služeb (např. praní
 prádla - oddíl 93).

Oddíl 99

  Do oddílu 99 patří zejména:
- činnosti nadnárodních organizací; činnosti cizích konzulátů
 a vyslanectví  v  České  republice;  činnosti mezinárodních
 institucí apod.
SYSTEMATICKÁ ČÁST
          50 OBCHOD, ÚDRŽBA A OPRAVY
        MOTOROVÝCH VOZIDEL, MALOOBCHODNÍ
           PRODEJ POHONNÝCH HMOT

Kód     Název                HS/CN    CPC
SKP-VÝKONY
---------------------------------------------------------------------
50.1     Obchod s dvoustopými motorovými
       vozidly (vč. zprostředkování)
50.10    Obchod s dvoustopými motorovými
       vozidly (vč. zprostředkování)
50.10.1   Velkoobchod s dvoustopými
       motorovými vozidly
50.10.11   Velkoobchod s nákladními automobily,
       návěsy, přívěsy a autobusy            61111.1
50.10.11.1  velkoobchod s novými nákladními
       automobily, návěsy, přívěsy
       autobusy, s pohonem na tradiční
       paliva
50.10.11.11 velkoobchod s novými kamióny
       a silničními tahači, s pohonem na
       tradiční paliva
50.10.11.12 velkoobchod s novými malými
       nákladními vozy, s pohonem na
       tradiční paliva
50.10.11.13 velkoobchod s novými autobusy
       s pohonem na tradiční paliva
50.10.11.14 velkoobchod s novými návěsy
       a přívěsy
50.10.11.19 velkoobchod s ostatními novými
       nákladními automobily, s pohonem na
       tradiční paliva

50.10.11.2  velkoobchod s novými nákladními
       automobily a autobusy, s pohonem na
       bioplyn, zemní plyn apod.
50.10.11.20 velkoobchod s novými nákladními
       automobily a autobusy, s pohonem na
       bioplyn, zemní plyn apod.

50.10.11.3  velkoobchod s novými nákladními
       automobily a autobusy, na elektrický
       pohon
50.10.11.30 velkoobchod s novými nákladními
       automobily a autobusy, na elektrický
       pohon

50.10.11.4  velkoobchod s ojetými nákladními
       automobily, návěsy, přívěsy a
       autobusy
50.10.11.40 velkoobchod s ojetými nákladními
       automobily, návěsy, přívěsy a
       autobusy


50.10.12   Velkoobchod s dvoustopými
       motorovými vozidly, určenými pro
       přepravu osob, kromě autobusů          61111.2
50.10.12.1  velkoobchod s novými dvoustopými
       motorovými vozidly, určenými pro
       přepravu osob, kromě autobusů,
       s pohonem na tradiční paliva
50.10.12.11 velkoobchod s novými osobními
       automobily s pohonem na tradiční
       paliva
50.10.12.12 velkoobchod s novými sanitními vozy
       s pohonem na tradiční paliva
50.10.12.13 velkoobchod s novými minibusy
       pro přepravu nejvíce 9 osob,
       s pohonem na tradiční paliva
50.10.12.14 velkoobchod s novými osobními
       terénními vozidly, s pohonem
       na tradiční paliva
50.10.12.19 velkoobchod s novými ostatními
       dvoustopými vozidly pro přepravu
       osob, kromě autobusů, s pohonem na
       tradiční paliva

50.10.12.2  velkoobchod s novými dvoustopými
       motorovými vozidly, určenými pro
       přepravu osob, kromě autobusů,
       s pohonem na bioplyn,
       zemní plyn apod.
50.10.12.20 velkoobchod s novými dvoustopými
       motorovými vozidly, určenými pro
       přepravu osob, kromě autobusů,
       s pohonem na bioplyn,
       zemní plyn apod.

50.10.12.3  velkoobchod s novými dvoustopými
       motorovými vozidly, určenými pro
       přepravu osob, kromě autobusů,
       na elektrický pohon
50.10.12.30 velkoobchod s novými dvoustopými
       motorovými vozidly, určenými pro
       přepravu osob, kromě autobusů,
       na elektrický pohon

50.10.12.4  velkoobchod s ojetými dvoustopými
       motorovými vozidly, určenými pro
       přepravu osob, kromě autobusů
50.10.12.40 velkoobchod s ojetými dvoustopými
       motorovými vozidly, určenými pro
       přepravu osob, kromě autobusů


50.10.13   Velkoobchod s karavany
       a ostatními kempinkovými vozidly         61111.3
50.10.13.1  velkoobchod s novými karavany a
       ostatními kempinkovými vozidly
50.10.13.11 velkoobchod s novými obytnými
       automobily
50.10.13.12 velkoobchod s novými turistickými
       přívěsy
50.10.13.19 velkoobchod s ostatními novými
       kempinkovými vozidly

50.10.13.4  velkoobchod s ojetými karavany a
       ostatními kempinkovými vozidly
50.10.13.40 velkoobchod s ojetými karavany a
       ostatními kempinkovými vozidly


50.10.14   Velkoobchod s ostatními dvoustopými
       motorovými vozidly a motorovými
       vozidly pro zvláštní účely            61111.4
50.10.14.1  velkoobchod s ostatními novými
       dvoustopými motorovými vozidly
       pro zvláštní účely
50.10.14.11 velkoobchod s novými hasičskými vozy
50.10.14.12 velkoobchod s novými chladírenskými
       vozy
50.10.14.13 velkoobchod s novými silničními
       cisternovými vozy
50.10.14.14 velkoobchod s novými dvoustopými
       motorovými vozidly pro vojenské
       účely
50.10.14.19 velkoobchod s ostatními novými
       dvoustopými vozidly pro zvláštní
       účely

50.10.14.4  velkoobchod s ostatními ojetými
       dvoustopými motorovými vozidly
       pro zvláštní účely
50.10.14.40 velkoobchod s ostatními ojetými
       dvoustopými motorovými vozidly
       pro zvláštní účely


50.10.2   Maloobchod s dvoustopými
       motorovými vozidly
50.10.21   Maloobchod s novými automobily
       a autobusy                    61112.1
50.10.21.1  maloobchod s novými automobily
       a autobusy, s pohonem na tradiční
       paliva
50.10.21.11 maloobchod s novými osobními
       automobily, s pohonem na tradiční
       paliva
50.10.21.12 maloobchod s novými nákladními
       automobily, s pohonem na tradiční
       paliva
50.10.21.13 maloobchod s novými kamiony a
       tahači, s pohonem na tradiční paliva
50.10.21.14 maloobchod s novými autobusy,
       s pohonem na tradiční paliva
50.10.21.15 maloobchod s novými speciálními
       vozidly, s pohonem na tradiční
       paliva

50.10.21.2  maloobchod s novými automobily
       a autobusy, s pohonem na bioplyn,
       zemní plyn apod.
50.10.21.20 maloobchod s novými automobily
       a autobusy, s pohonem na bioplyn,
       zemní plyn apod.

50.10.21.3  maloobchod s novými automobily
       a autobusy, na elektrický pohon
50.10.21.30 maloobchod s novými automobily
       a autobusy, na elektrický pohon


50.10.22   Maloobchod s ojetými automobily
       a autobusy                    61112.2
50.10.22.1  maloobchod s ojetými automobily
       a autobusy
50.10.22.11 maloobchod s ojetými osobními
       automobily
50.10.22.12 maloobchod s ojetými nákladními
       automobily
50.10.22.13 maloobchod s ojetými kamiony
       a tahači
50.10.22.14 maloobchod s ojetými autobusy
50.10.22.15 maloobchod s ojetými speciálními
       vozidly


50.10.23   Maloobchod s karavany
       a ostatními kempinkovými vozidly         61112.3
50.10.23.1  maloobchod s novými karavany
       a ostatními kempinkovými vozidly
50.10.23.11 maloobchod s novými obytnými
       automobily
    50.10.23.12 maloobchod s novými turistickými
       přívěsy
50.10.23.19 maloobchod s ostatními novými
       kempinkovými vozidly

50.10.23.4  maloobchod s ojetými karavany
       a ostatními kempinkovými vozidly
50.10.23.40 maloobchod s ojetými karavany
       a ostatními kempinkovými vozidly


50.10.3   Zprostředkování obchodu s dvoustopými
       motorovými vozidly
50.10.30   Zprostředkování obchodu s dvoustopými
       motorovými vozidly                61111.5
50.10.30.1  zprostředkování velkoobchodu
       s dvoustopými motorovými vozidly
50.10.30.11 zprostředkování velkoobchodu
       s novými dvoustopými motorovými
       vozidly
50.10.30.12 zprostředkování velkoobchodu
       s ojetými dvoustopými motorovými
       vozidly

50.10.30.2  zprostředkování maloobchodu
       s dvoustopými motorovými vozidly
50.10.30.21 zprostředkování maloobchodu
       s novými dvoustopými motorovými
       vozidly
50.10.30.22 zprostředkování maloobchodu
       s ojetými dvoustopými motorovými
       vozidly


50.2     Údržba a opravy dvoustopých
       motorových vozidel
50.20    Údržba a opravy dvoustopých
       motorových vozidel
50.20.1   Údržba a opravy osobních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.11   Pravidelná údržba a opravy osobních
       dvoustopých motorových vozidel,
       kromě oprav elektrického systému,
       pneumatik a karoserií              61120.1
50.20.11.1  opravy hnacího ústrojí a dalších
       mechanických systémů osobních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.11.11 opravy hnacího ústrojí osobních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.11.12 opravy řízení osobních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.11.13 opravy brzd osobních dvoustopých
       motorových vozidel
50.20.11.14 opravy systému chlazení osobních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.11.15 opravy výfukového systému osobních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.11.17 přebudování osobních
       dvoustopých motorových vozidel
       na jiný pohon
50.20.11.19 opravy mechanických systémů osobních
       dvoustopých motorových vozidel
       jinde neuvedené

50.20.11.2  pravidelné prohlídky osobních
       dvoustopých motorových vozidel
       v servisu, kromě technické
       diagnostické prohlídky automobilů,
       bez oprav
50.20.11.20 pravidelné prohlídky osobních
       dvoustopých motorových vozidel
       v servisu, kromě technické
       diagnostické prohlídky automobilů,
       bez oprav


50.20.12   Opravy elektrického systému
       osobních dvoustopých motorových
       vozidel                     61120.2
50.20.12.1  opravy elektrického systému osobních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.12.11 nabíjení použitých autobaterií
       osobních dvoustopých motorových
       vozidel
50.20.12.19 opravy elektrického systému osobních
       dvoustopých motorových vozidel
       jinde neuvedené


50.20.13   Opravy pneumatik pro osobní
       dvoustopá motorová vozidla
       (včetně seřízení a vyvážení kol)         61120.3
50.20.13.1  opravy pneumatik pro osobní
       dvoustopá motorová vozidla
       (včetně seřízení a vyvážení kol)
50.20.13.11 opravy pneumatik pro osobní
       dvoustopá motorová vozidla
50.20.13.12 opravy duší pro osobní
       dvoustopá motorová vozidla
50.20.13.13 seřízení a vyvážení kol pro osobní
       dvoustopá motorová vozidla


50.20.14   Opravy karoserií apod. (dveře,
       zámky, okna, přelakování, havarované
       karoserie) dvoustopých osobních
       motorových vozidel                61120.4
50.20.14.1  opravy karoserií apod. (dveře,
       zámky, okna, přelakování, havarované
       karoserie) dvoustopých osobních
       motorových vozidel
50.20.14.11 opravy karoserií dvoustopých osobních
       motorových vozidel
50.20.14.12 přelakování karoserií dvoustopých
       osobních motorových vozidel
50.20.14.13 opravy dveří, přelakování dveří
       dvoustopých osobních motorových
       vozidel
50.20.14.14 opravy zámků dvoustopých osobních
       motorových vozidel
50.20.14.15 opravy a výměna oken dvoustopých
       osobních motorových vozidel
50.20.14.16 opravy vnitřních garnitur
       dvoustopých osobních motorových
       vozidel
50.20.14.17 přebudování dvoustopých osobních
       motorových vozidel pro jiný účel
       použití
50.20.14.19 opravy dvoustopých osobních
       motorových vozidel jinde neuvedené


50.20.2   Údržba a opravy ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.21   Pravidelná údržba a opravy
       ostatních dvoustopých motorových
       vozidel, kromě oprav elektrického
       systému, pneumatik a karosérií          61120.5
50.20.21.1  opravy hnacího ústrojí a dalších
       mechanických systémů ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.21.11 opravy hnacího ústrojí ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.21.12 opravy řízení ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.21.13 opravy brzd ostatních dvoustopých
       motorových vozidel
50.20.21.14 opravy systému chlazení ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.21.15 opravy výfukového systému ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.21.17 přebudování ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
       na jiný pohon
50.20.21.19 opravy mechanických systémů
       ostatních dvoustopých motorových
       vozidel jinde neuvedené

50.20.21.2  pravidelné prohlídky ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
       v servisu, kromě technické
       diagnostické prohlídky, bez oprav
50.20.21.20 pravidelné prohlídky ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
       v servisu, kromě technické
       diagnostické prohlídky, bez oprav


50.20.22   Opravy elektrického systému
       ostatních dvoustopých motorových
       vozidel                     61120.6
50.20.22.1  opravy elektrického systému ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.22.11 nabíjení použitých autobaterií
       ostatních dvoustopých motorových
       vozidel
50.20.22.19 opravy elektrického systému ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
       jinde neuvedené


50.20.23   Opravy karoserií apod. (dveře,
       zámky, okna, přelakování, havarované
       karoserie) ostatních dvoustopých
       motorových vozidel                61120.7
50.20.23.1  opravy karoserií apod. (dveře,
       zámky, okna, přelakování, havarované
       karoserie) ostatních dvoustopých
       motorových vozidel kromě oprav
       pneumatik
50.20.23.11 opravy karoserií ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.23.12 přelakování karoserií ostatních
       dvoustopých motorových
       vozidel
50.20.23.13 opravy dveří, přelakování dveří
       ostatních dvoustopých motorových
       vozidel
50.20.23.14 opravy zámků ostatních dvoustopých
       motorových vozidel
50.20.23.15 opravy a výměna oken ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.23.16 opravy vnitřních garnitur ostatních
       dvoustopých motorových vozidel
50.20.23.19 opravy ostatních dvoustopých
       motorových vozidel jinde neuvedené

50.20.23.2  opravy pneumatik pro ostatní
       dvoustopá motorová vozidla
       (včetně seřízení a vyvážení kol)
50.20.23.21 opravy pneumatik pro ostatní
       dvoustopá motorová vozidla
50.20.23.22 opravy duší pro ostatní
       dvoustopá motorová vozidla
50.20.23.23 seřízení a vyvážení kol pro ostatní
       dvoustopá motorová vozidla


50.20.3   Ostatní práce a služby související
       s údržbou dvoustopých
       motorových vozidel
50.20.31   Mytí dvoustopých motorových vozidel
       a jiné podobné práce a služby          61120.8
50.20.31.1  mytí dvoustopých motorových vozidel
       a jiné podobné práce a služby
50.20.31.11 mytí karoserií dvoustopých motorových
       vozidel
50.20.31.12 mytí podvozků dvoustopých motorových
       vozidel
50.20.31.13 mytí motorů dvoustopých motorových
       vozidel
50.20.31.14 čištění interiérů dvoustopých
       motorových vozidel
50.20.31.19 mytí a čištění dvoustopých motorových
       vozidel jinde neuvedené


50.20.32   Automobilová pohotovostní silniční
       služba                      61120.9
50.20.32.1  automobilová pohotovostní silniční
       služba
50.20.32.11 automobilové pohotovostní opravy
       (na silnici)
50.20.32.12 odtahová služba havarovaných
       vozidel speciálními vozidly
50.20.32.13 vyprošťování havarovaných vozidel


50.3     Obchod s díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla
50.30    Obchod s díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla
50.30.1   Velkoobchod s díly
       a příslušenstvím pro dvoustopá
       motorová vozidla
50.30.11   Velkoobchod s pneumatikami            61130.1
50.30.11.1  velkoobchod s pneumatikami
50.30.11.11 velkoobchod s novými pneumatikami
50.30.11.12 velkoobchod s protektorovanými
       pneumatikami


50.30.12   Velkoobchod s ostatními díly
       a příslušenstvím pro dvoustopá
       motorová vozidla                 61130.2
50.30.12.1  velkoobchod s ostatními díly
       a příslušenstvím pro dvoustopá
       motorová vozidla
50.30.12.11 velkoobchod s ostatními novými díly
       a příslušenstvím pro     dvoustopá
       motorová vozidla
50.30.12.12 velkoobchod s ostatními použitými
       díly a příslušenstvím pro dvoustopá
       motorová vozidla


50.30.2   Maloobchod s díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla
50.30.21   Maloobchod s pneumatikami            61130.3
50.30.21.1  maloobchod s pneumatikami
50.30.21.11 maloobchod s novými pneumatikami
50.30.21.12 maloobchod s protektorovanými
       pneumatikami


50.30.22   Maloobchod s ostatními
       díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla          61130.4
50.30.22.1  maloobchod s ostatními
       díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla,
       kromě zásilkového prodeje
50.30.22.11 maloobchod s ostatními
       novými díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla
50.30.22.12 maloobchod s ostatními
       použitými díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla

50.30.22.2  zásilkový prodej automobilového
       příslušenství pro dvoustopá
       motorová vozidla
50.30.22.20 zásilkový prodej automobilového
       příslušenství pro dvoustopá
       motorová vozidla


50.30.3   Zprostředkování obchodu s díly
       a příslušenstvím pro dvoustopá
       motorová vozidla
50.30.30   Zprostředkování obchodu s díly
       a příslušenstvím pro dvoustopá
       motorová vozidla                 61130.5
50.30.30.1  zprostředkování velkoobchodu
       s díly a příslušenstvím pro
       dvoustopá motorová vozidla
50.30.30.11 zprostředkování velkoobchodu
       s novými díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla
50.30.30.12 zprostředkování velkoobchodu
       s použitými díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla

50.30.30.2  zprostředkování maloobchodu
       s díly a příslušenstvím pro
       dvoustopá motorová vozidla
50.30.30.21 zprostředkování maloobchodu
       s novými díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla
50.30.30.22 zprostředkování maloobchodu
       s použitými díly a příslušenstvím
       pro dvoustopá motorová vozidla


50.4     Obchod, údržba a opravy
       jednostopých motorových vozidel
       a jejich dílů a příslušenství
50.40    Obchod, údržba a opravy
       jednostopých motorových vozidel
       a jejich dílů a příslušenství
50.40.1   Velkoobchod s jednostopými
       motorovými vozidly a jejich
       díly a příslušenstvím
50.40.10   Velkoobchod s jednostopými
       motorovými vozidly a jejich
       díly a příslušenstvím              61210.1
50.40.10.1  velkoobchod s novými jednostopými
       motorovými vozidly a jejich
       díly a příslušenstvím
50.40.10.10 velkoobchod s novými jednostopými
       motorovými vozidly a jejich
       díly a příslušenstvím

50.40.10.2  velkoobchod s použitými
       jednostopými motorovými vozidly
       a jejich díly a příslušenstvím
50.40.10.20 velkoobchod s použitými
       jednostopými motorovými vozidly
       a jejich díly a příslušenstvím


50.40.2   Maloobchod s jednostopými
       motorovými vozidly a jejich
       díly a příslušenstvím
50.40.20   Maloobchod s jednostopými
       motorovými vozidly a jejich
       díly a příslušenstvím              61210.2
50.40.20.1  maloobchod s novými
       jednostopými motorovými vozidly
       a jejich díly a příslušenstvím
50.40.20.10 maloobchod s novými
       jednostopými motorovými vozidly
       a jejich díly a příslušenstvím

50.40.20.2  maloobchod s použitými
       jednostopými motorovými vozidly
       a jejich díly a příslušenstvím
50.40.20.20 maloobchod s použitými
       jednostopými motorovými vozidly
       a jejich díly a příslušenstvím


50.40.3   Zprostředkování obchodu s
       jednostopými motorovými vozidly,
       jejich díly a příslušenstvím
50.40.30   Zprostředkování obchodu s
       jednostopými motorovými vozidly,
       jejich díly a příslušenstvím           61210.3
50.40.30.1  zprostředkování velkoobchodu s
       jednostopými motorovými vozidly,
       jejich díly a příslušenstvím
50.40.30.11 zprostředkování velkoobchodu s
       novými jednostopými motorovými
       vozidly, jejich díly a
       příslušenstvím
50.40.30.12 zprostředkování velkoobchodu s
       ojetými jednostopými motorovými
       vozidly, jejich díly a
       příslušenstvím

50.40.30.2  zprostředkování maloobchodu s
       jednostopými motorovými vozidly,
       jejich díly a příslušenstvím
50.40.30.21 zprostředkování maloobchodu s
       novými jednostopými motorovými
       vozidly, jejich díly a
       příslušenstvím
50.40.30.22 zprostředkování maloobchodu s
       ojetými jednostopými motorovými
       vozidly, jejich díly a
       příslušenstvím


50.40.4   Údržba a opravy jednostopých
       motorových vozidel
50.40.40   Údržba a opravy jednostopých
       motorových vozidel                61220
50.40.40.1  údržba a opravy jednostopých
       motorových vozidel, kromě havarijní
       služby
50.40.40.11 údržba a opravy jednostopých
       motorových vozidel
50.40.40.12 mytí a čištění jednostopých
       motorových vozidel

50.40.40.2  havarijní služba specializovaná na
       jednostopá motorová vozidla
50.40.40.20 havarijní služba specializovaná na
       jednostopá motorová vozidla


50.5     Maloobchod s pohonnými hmotami
50.50    Maloobchod s pohonnými hmotami
50.50.1   Maloobchod s pohonnými hmotami
50.50.10   Maloobchod s pohonnými hmotami          61300
50.50.10.1  Maloobchod s pohonnými hmotami
50.50.10.11 maloobchod s benzinem
50.50.10.12 maloobchod s motorovou naftou
50.50.10.13 maloobchod se zkapalněným
       plynem pro motorová vozidla
50.50.10.14 maloobchod s bionaftou
       pro motorová vozidla
50.50.10.15 maloobchod se zemním plynem
       pro motorová vozidla
50.50.10.16 maloobchod s bioplynem
       pro motorová vozidla
50.50.10.17 maloobchod s minerálními oleji,
       nemrznoucími směsmi apod.
50.50.10.18 maloobchod s biologicky
       rozložitelnými oleji pro motorová
       vozidla

     51 VELKOOBCHOD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VELKOOBCHODU
          (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL)

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
51.1     Zprostředkování velkoobchodu
51.11    Zprostředkování velkoobchodu
       se zemědělskými surovinami, živými
       zvířaty, textilními surovinami
       a polotovary
51.11.1   Zprostředkování velkoobchodu
       se zemědělskými surovinami, živými
       zvířaty, textilními surovinami
       a polotovary
51.11.11   Zprostředkování velkoobchodu
       s živými zvířaty                 62111.1
51.11.11.1  zprostředkování velkoobchodu
       s živými zvířaty
51.11.11.11 zprostředkování velkoobchodu
       s živými jatečními zvířaty
51.11.11.12 zprostředkování velkoobchodu
       s plemennými zvířaty
51.11.11.13 zprostředkování velkoobchodu
       s jezdeckými a tažnými zvířaty
51.11.11.14 zprostředkování velkoobchodu
       s živými zvířaty pro laboratorní
       účely
51.11.11.15 zprostředkování velkoobchodu
       s ohroženými druhy zvířat
51.11.11.16 zprostředkování velkoobchodu
       s domácími zvířaty
51.11.11.19 zprostředkování velkoobchodu
       s živými zvířaty pro ostatní účely


51.11.12   Zprostředkování velkoobchodu
       se zemědělskými a textilními
       surovinami a polotovary             62111.2
51.11.12.1  zprostředkování velkoobchodu
       se zemědělskými surovinami
       a polotovary
51.11.12.11 zprostředkování velkoobchodu
       s produkty rostlinné výroby
51.11.12.12 zprostředkování velkoobchodu
       s produkty živočišné výroby

51.11.12.2  zprostředkování velkoobchodu
       s produkty lesnictví
51.11.12.21 zprostředkování velkoobchodu
       s lesními semeny
51.11.12.22 zprostředkování velkoobchodu
       s lesními sazenicemi
51.11.12.29 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními produkty lesnictví
51.11.12.3  zprostředkování velkoobchodu
       s krmivy (kromě průmyslových pro
       domácí zvířata)
51.11.12.30 zprostředkování velkoobchodu
       s krmivy (kromě průmyslových pro
       domácí zvířata)

51.11.12.4  zprostředkování velkoobchodu
       s textilními surovinami
       a polotovary
51.11.12.41 zprostředkování velkoobchodu
       s bavlnou
51.11.12.42 zprostředkování velkoobchodu
       s vlnou
51.11.12.43 zprostředkování velkoobchodu
       se lnem
51.11.12.44 zprostředkování velkoobchodu
       s jutou
51.11.12.45 zprostředkování velkoobchodu
       s přírodním hedvábím
51.11.12.49 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními textilními surovinami
       a polotovary

51.11.12.5  zprostředkování velkoobchodu
       se surovou kůží, kožkami a usněmi
51.11.12.51 zprostředkování velkoobchodu
       se surovou kůží a kožkami
51.11.12.52 zprostředkování velkoobchodu
       s usněmi


51.12    Zprostředkování velkoobchodu
       s palivy, rudami, kovy
       a průmyslovými chemikáliemi
51.12.1   Zprostředkování velkoobchodu
       s palivy, rudami, kovy
       a průmyslovými chemikáliemi
51.12.11   Zprostředkování velkoobchodu
       s palivy                     62113.1
51.12.11.1  zprostředkování velkoobchodu
       s palivy
51.12.11.11     zprostředkování velkoobchodu
       s tuhými palivy
51.12.11.12 zprostředkování velkoobchodu
       s kapalnými palivy
51.12.11.13 zprostředkování velkoobchodu
       s plynnými palivy


51.12.12   Zprostředkování velkoobchodu
       s rudami a kovy                 62113.2
51.12.12.1  zprostředkování velkoobchodu
       s rudami
51.12.12.10 zprostředkování velkoobchodu
       s rudami

51.12.12.2  zprostředkování velkoobchodu
       s hutními výrobky
51.12.12.20 zprostředkování velkoobchodu
       s hutními výrobky

51.12.13   Zprostředkování velkoobchodu
       s průmyslovými chemikáliemi           62113.3
51.12.13.1  zprostředkování velkoobchodu
       s průmyslovými chemikáliemi
51.12.13.11 zprostředkování velkoobchodu
       s chemikáliemi pro průmyslové
       účely
51.12.13.12 zprostředkování velkoobchodu
       s chemickými produkty
       pro zemědělské účely (hnojiva,
       pesticidy apod.)
51.12.13.13 zprostředkování velkoobchodu
       s chemickými vlákny pro textilní
       účely
51.12.13.19 zprostředkování velkoobchodu
       s chemickými produkty pro ostatní
       účely


51.13    Zprostředkování velkoobchodu
       se dřevem a stavebními materiály
51.13.1   Zprostředkování velkoobchodu
       se dřevem a stavebními materiály
51.13.11   Zprostředkování velkoobchodu
       se dřevem a stavebními výrobky ze
       dřeva                      62113.4
51.13.11.1  zprostředkování velkoobchodu
       se dřevem a stavebními výrobky ze
       dřeva
51.13.11.11 zprostředkování velkoobchodu
       se surovým dřevem
51.13.11.12 zprostředkování velkoobchodu
       se dřevem po prvotním opracování
51.13.11.13 zprostředkování velkoobchodu
       s okny, dveřmi a rámy ze dřeva
51.13.11.19 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními výrobky ze dřeva pro
       stavební účely


51.13.12   Zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními stavebními materiály         62113.5
51.13.12.1  zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními stavebními materiály
51.13.12.11 zprostředkování velkoobchodu
       s pískem a štěrkem
51.13.12.12 zprostředkování velkoobchodu
       s cementem, sádrou a sádrovými
       produkty
51.13.12.13 zprostředkování velkoobchodu
       s obkládačkami a dlaždicemi
51.13.12.14 zprostředkování velkoobchodu
       s cihlami, tvárnicemi a střešními
       krytinami
51.13.12.15 zprostředkování velkoobchodu
       a okny, dveřmi a rámy, kromě
       dřevěných
51.13.12.16 zprostředkování velkoobchodu
       se sanitárním vybavením
51.13.12.17 zprostředkování velkoobchodu
       a barvami a laky pro stavební
       účely
51.13.12.18 zprostředkování velkoobchodu
       s plochým sklem a zrcadly
51.13.12.19 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními stavebními materiály


51.14    Zprostředkování velkoobchodu
       se stroji, průmyslovým zařízením,
       loděmi a letadly
51.14.1   Zprostředkování velkoobchodu
       se stroji, průmyslovým zařízením,
       loděmi a letadly
51.14.11   Zprostředkování velkoobchodu
       s kancelářskými stroji a
       počítačovým zařízením              62114.1
51.14.11.1  zprostředkování velkoobchodu
       s kancelářskými stroji a
       počítačovým zařízením
51.14.11.11 zprostředkování velkoobchodu
       s kancelářskými stroji
51.14.11.12 zprostředkování velkoobchodu
       s počítači


51.14.12   Zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními stroji a průmyslovým
       zařízením                    62114.2
51.14.12.1  zprostředkování velkoobchodu
       s měřicími, kontrolními, navigačními
       a jinými přístroji a zařízeními
51.14.12.11 zprostředkování velkoobchodu
       s ekologickými měřicími
       a kontrolními přístroji
51.14.12.19 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními měřicími, kontrolními
       a jinými přístroji a zařízeními

51.14.12.2  zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními stroji a průmyslovým
       zařízením
51.14.12.20 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními stroji a průmyslovým
       zařízením


51.14.13   Zprostředkování velkoobchodu
       s různými dopravními prostředky
       (kromě silničních motorových vozidel
       a jízdních kol)                 62114.3
51.14.13.1  zprostředkování velkoobchodu
       s různými civilními dopravními
       prostředky (loděmi, letadly apod.)
51.14.13.11 zprostředkování velkoobchodu
       s civilními letadly
51.14.13.12 zprostředkování velkoobchodu
       s civilními loděmi (kromě
       sportovních)
51.14.13.13 zprostředkování velkoobchodu
       se železničním vozovým parkem
51.14.13.19 zprostředkování velkoobchodu
       s dopravním civilním zařízením,
       jiným než silniční motorová vozidla
       a jízdní kola, jinde neuvedené

51.14.13.2  zprostředkování velkoobchodu
       s různými vojenskými dopravními
       prostředky (loděmi, letadly apod.)
51.14.13.21 zprostředkování velkoobchodu
       s vojenskými letadly
51.14.13.22 zprostředkování velkoobchodu
       s vojenskými loděmi
51.14.13.29 zprostředkování velkoobchodu
       s různými vojenskými dopravními
       prostředky jinde neuvedené


51.15    Zprostředkování velkoobchodu
       s nábytkem, zařízením a předměty
       pro domácnost, železářskými výrobky
51.15.1   Zprostředkování velkoobchodu
       s nábytkem, zařízením a předměty
       pro domácnost, železářskými výrobky
51.15.10   Zprostředkování velkoobchodu
       s nábytkem, zařízením a předměty
       pro domácnost, železářskými výrobky       62115
51.15.10.1  zprostředkování velkoobchodu
       s nábytkem, zařízením a předměty
       pro domácnost
51.15.10.11 zprostředkování velkoobchodu
       s nábytkem
51.15.10.12 zprostředkování velkoobchodu
       s domácími spotřebiči
51.15.10.13 zprostředkování velkoobchodu
       s osvětlovacími tělesy
51.15.10.14 zprostředkování velkoobchodu
       s nádobím, příbory a dalšími
       kuchyňskými potřebami

51.15.10.2  zprostředkování velkoobchodu
       s železářskými výrobky a nářadím
51.15.10.21 zprostředkování velkoobchodu
       s železářskými výrobky
51.15.10.22 zprostředkování velkoobchodu
       s nářadím


51.16    Zprostředkování velkoobchodu
       s textilem, oděvy, obuví
       a usňovými výrobky
51.16.1   Zprostředkování velkoobchodu
       s textilem, oděvy, obuví
       a usňovými výrobky
51.16.11   Zprostředkování velkoobchodu
       s textilem                    62116.1
51.16.11.1  zprostředkování velkoobchodu
       s přízemi a nitěmi
51.16.11.10 zprostředkování velkoobchodu
       s přízemi a nitěmi

51.16.11.2  zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními textilními
       výrobky (kromě oděvů)
51.16.11.21 zprostředkování velkoobchodu
       s tkaninami
51.16.11.22 zprostředkování velkoobchodu
       s koberci a ostatními textilními
       podlahovými krytinami
51.16.11.29 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatními textilními výrobky
       (kromě oděvů) jinde neuvedené


51.16.12   Zprostředkování velkoobchodu
       s oděvy, obuví                  62116.2
51.16.12.1  zprostředkování velkoobchodu
       s oděvy
51.16.12.11 zprostředkování velkoobchodu
       s novými pánskými nebo chlapeckými
       oděvy, kromě pracovních
       a sportovních
51.16.12.12 zprostředkování velkoobchodu
       s novými dámskými nebo dívčími
       oděvy, kromě pracovních
       a sportovních
51.16.12.13 zprostředkování velkoobchodu
       s kojeneckými oděvy
51.16.12.14 zprostředkování velkoobchodu
       s novými sportovními textilními
       oděvy
51.16.12.15 zprostředkování velkoobchodu
       s novými pracovními oděvy
51.16.12.16 zprostředkování velkoobchodu
       s obnošenými oděvy
       a opotřebovanými textilními
       výrobky

51.16.12.2  zprostředkování velkoobchodu
       s obuví
51.16.12.21 zprostředkování velkoobchodu
       s vycházkovou obuví
       (dámské a pánské)
51.16.12.22 zprostředkování velkoobchodu
       se sportovní obuví (včetně
       dětské)
51.16.12.23 zprostředkování velkoobchodu
       s dětskou obuví (kromě sportovní)
51.16.12.29 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatní obuví

51.16.12.3  zprostředkování velkoobchodu
       s kožešinami a kožešinovými
       výrobky
51.16.12.31 zprostředkování velkoobchodu
       s kožešinami
51.16.12.32 zprostředkování velkoobchodu
       s kožešinovými výrobky


51.16.13   Zprostředkování velkoobchodu
       s výrobky z usní a jejich imitací        62118.1
51.16.13.1  zprostředkování velkoobchodu
       s výrobky z usní a jejich imitací
51.16.13.11 zprostředkování velkoobchodu
       s brašnářskými a sedlářskými
       výrobky
51.16.13.15 zprostředkování velkoobchodu
       s technickými výrobky z usní
       a jejich imitací
51.16.13.19 zprostředkování velkoobchodu
       s výrobky z usní a jejich imitací
       jinde neuvedené


51.17    Zprostředkování velkoobchodu
       s potravinářskými výrobky (včetně
       nápojů) a tabákovými výrobky
51.17.1   Zprostředkování velkoobchodu
       s potravinářskými výrobky (včetně
       nápojů) a tabákovými výrobky
51.17.11   Zprostředkování velkoobchodu
       s potravinářskými výrobky
       (včetně nápojů)                     62112.1
51.17.11.1  zprostředkování velkoobchodu
       s potravinářskými výrobky
       (včetně nápojů)
51.17.11.11 zprostředkování velkoobchodu
       s potravinářskými výrobky
51.17.11.12 zprostředkování velkoobchodu
       s nápoji
51.17.11.13 zprostředkování velkoobchodu
       s průmyslovými krmivy pro domácí
       zvířata


51.17.12   Zprostředkování velkoobchodu
       s tabákovými výrobky a tabákem          62112.2
51.17.12.1  zprostředkování velkoobchodu
       s tabákovými výrobky a tabákem
51.17.12.11 zprostředkování velkoobchodu
       s tabákovými výrobky
51.17.12.12 zprostředkování velkoobchodu
       s tabákem


51.18    Zprostředkování specializovaného
       velkoobchodu se zbožím ostatním
51.18.1   Zprostředkování specializovaného
       velkoobchodu se zbožím ostatním
51.18.11   Zprostředkování velkoobchodu
       s výrobky pro zdravotnictví
       a s kosmetikou                  62117
51.18.11.1  zprostředkování velkoobchodu
       s výrobky pro zdravotnictví
51.18.11.11 zprostředkování velkoobchodu
       s farmaceutickými lučebninami a
       léčivy
51.18.11.12 zprostředkování velkoobchodu
       se zdravotnickými pomůckami
51.18.11.13 zprostředkování velkoobchodu
       se zdravotnickými nástroji a
       přístroji
51.18.11.19 zprostředkování velkoobchodu
       s výrobky pro zdravotnictví jinde
       neuvedené

51.18.11.5  zprostředkování velkoobchodu
       s kosmetikou
51.18.11.50 zprostředkování velkoobchodu
       s kosmetikou


51.18.12   Zprostředkování specializovaného
       velkoobchodu s ostatním zbožím          62118.2
51.18.12.1  zprostředkování specializovaného
       velkoobchodu s ostatním zbožím
51.18.12.11 zprostředkování velkoobchodu
       s hračkami
51.18.12.12 zprostředkování velkoobchodu
       se sportovními potřebami
51.18.12.13 zprostředkování velkoobchodu
       s jízdními koly
51.18.12.14 zprostředkování velkoobchodu
       s fotografickými potřebami
51.18.12.15 zprostředkování velkoobchodu
       s čisticími a pracími prostředky
51.18.12.16 zprostředkování velkoobchodu
       s papírenskými spotřebními výrobky
51.18.12.19 zprostředkování velkoobchodu
       s ostatním zbožím jinde
       neuvedené


51.19    Zprostředkování velkoobchodu
       se smíšeným zbožím
51.19.1   Zprostředkování velkoobchodu
       se smíšeným zbožím
51.19.10   Zprostředkování velkoobchodu
       se smíšeným zbožím
51.19.10.1  zprostředkování velkoobchodu
       se smíšeným zbožím
51.19.10.10 zprostředkování velkoobchodu
       se smíšeným zbožím


51.2     Velkoobchod se zemědělskými
       produkty a živými zvířaty
51.21    Velkoobchod s obilovinami, osivy a
       krmivy
51.21.1   Velkoobchod s obilovinami, osivy a
       krmivy
51.21.11   Velkoobchod s obilovinami (kromě
       osiv)                      62211.1
51.21.11.1  velkoobchod s obilovinami
51.21.11.11 velkoobchod s pšenicí
51.21.11.12 velkoobchod s kukuřicí
51.21.11.13 velkoobchod s rýží
51.21.11.14 velkoobchod s ječmenem
51.21.11.15 velkoobchod s žitem
51.21.11.19 velkoobchod s ostatními obilovinami


51.21.12   Velkoobchod s osivy (kromě
       olejnatých semen a plodů)            62211.2
51.21.12.1  velkoobchod s osivy (kromě
       olejnatých semen a plodů)
51.21.12.11 velkoobchod s osivy obilovin
51.21.12.12 velkoobchod se sadbou brambor
51.21.12.13 velkoobchod s osivem zeleniny
51.21.12.14 velkoobchod se semeny lesních
       dřevin
51.21.12.15 velkoobchod se semeny květin
51.21.12.19 velkoobchod se semeny
       jinde neuvedený


51.21.13   Velkoobchod s olejnatými semeny a
       olejnatými plody (vč. osiv)           62211.3
51.21.13.1  velkoobchod s olejnatými semeny a
       olejnatými plody
51.21.13.11 velkoobchod se sojovými boby
51.21.13.12 velkoobchod s podzemnicí olejnou
51.21.13.13 velkoobchod se semeny slunečnice,
       sezamu, světlice, hořčice, řepky
       olejné a řepice
51.21.13.14 velkoobchod s bavlníkovými semeny
51.21.13.19 velkoobchod s olejnatými semeny
       a plody jinde neuvedený


51.21.14   Velkoobchod s krmivy (kromě
       průmyslových pro domácí zvířata)         62211.4
51.21.14.1  velkoobchod s krmivy (kromě
       průmyslových pro domácí zvířata)
51.21.14.11 velkoobchod s jadrnými krmivy
       (vč. krmných směsí)
51.21.14.12 velkoobchod s objemnými
       krmivy (vč. sena a slámy)


51.21.15   Velkoobchod se zemědělskými
       produkty jinde neuvedenými            62219
51.21.15.1  velkoobchod se zemědělským
       produkty jinde neuvedenými
51.21.15.11 velkoobchod s rostlinnými
       textilními surovinami
51.21.15.13 velkoobchod s cukrovarnickými
       rostlinnými surovinami
51.21.15.18 velkoobchod s ostatními živočišnými
       produkty jinde neuvedený
51.21.15.19 velkoobchod s ostatními rostlinnými
       produkty jinde neuvedený


51.22    Velkoobchod se živými květinami
       a rostlinami
51.22.1   Velkoobchod se živými květinami
       a rostlinami
51.22.10   Velkoobchod se živými květinami
       a rostlinami                   62212
51.22.10.1  velkoobchod se živými květinami
       a rostlinami
51.22.10.11 velkoobchod s řezanými květy nebo
       rostlinami vázanými i nevázanými
51.22.10.12 velkoobchod se sazenicemi rostlin
       (vč. v květináčích)
51.22.10.14 velkoobchod s rouby a řízky
51.22.10.15 velkoobchod s hlízami a cibulemi


51.23    Velkoobchod se živými zvířaty
51.23.1   Velkoobchod se živými zvířaty
51.23.10   Velkoobchod se živými zvířaty          62214
51.23.10.1  velkoobchod se živými zvířaty
51.23.10.11 velkoobchod se živými jatečními
       zvířaty
51.23.10.12 velkoobchod se živými plemennými
       zvířaty
51.23.10.13 velkoobchod se živými zvířaty
       k výcviku, tahu a pro jezdectví
51.23.10.14 velkoobchod se živými zvířaty
       pro laboratorní účely
51.23.10.15 velkoobchod s ohroženými druhy
       zvířat
51.23.10.17 velkoobchod s drobnými domácími
       zvířaty
51.23.10.19 velkoobchod se živými zvířaty
       k ostatním účelům jinde neuvedený


51.24    Velkoobchod se surovou kůží,
       kožešinou, kožkami a usněmi
51.24.1   Velkoobchod se surovou kůží,
       kožešinou, kožkami a usněmi
51.24.10   Velkoobchod se surovou kůží,
       kožešinou, kožkami a usněmi           62215
51.24.10.1  Velkoobchod se surovou kůží,
       kožešinou, kožkami a usněmi
51.24.10.11 velkoobchod se surovou kůží,
       kožešinou a kožkami
51.24.10.12 velkoobchod s usněmi


51.25    Velkoobchod se surovým tabákem
51.25.1   Velkoobchod se surovým tabákem
51.25.10   Velkoobchod se surovým tabákem          62213
51.25.10.1  velkoobchod se surovým tabákem
51.25.10.10 velkoobchod se surovým tabákem


51.3     Velkoobchod s potravinami,
       nápoji a tabákem
51.31    Velkoobchod s ovocem a zeleninou
51.31.1   Velkoobchod s ovocem a zeleninou
51.31.11   Velkoobchod s bramborami             62221.1
51.31.11.1  velkoobchod s bramborami
51.31.11.10 velkoobchod s bramborami


51.31.12   Velkoobchod s nezpracovanou
       zeleninou, ovocem a ořechy            62221.2
51.31.12.1  velkoobchod s nezpracovanou
       zeleninou, ovocem a ořechy
51.31.12.11 velkoobchod s nezpracovanou
       zeleninou
51.31.12.12 velkoobchod s nezpracovaným
       ovocem a ořechy


51.32    Velkoobchod s masem a masnými
       výrobky (vč. drůbeže a zvěřiny)
51.32.1   Velkoobchod s masem a masnými
       výrobky (vč. drůbeže a zvěřiny)
51.32.11   Velkoobchod s masem, drůbeží
       a zvěřinou                    62223.1
51.32.11.1  velkoobchod s masem, drůbeží
       a zvěřinou
51.32.11.11 velkoobchod s masem kromě
       drůbeže a zvěřiny
51.32.11.12 velkoobchod s drůbeží
51.32.11.13 velkoobchod se zvěřinou
51.32.11.14 velkoobchod s vnitřnostmi
51.32.11.15 velkoobchod s hlemýždi a
       žábami


51.32.12   Velkoobchod s masnými výrobky
       (vč. drůbežích a zvěřinových)          62223.2
51.32.12.1  velkoobchod s masnými výrobky
       (vč. drůbežích a zvěřinových)
51.32.12.11 velkoobchod s uzeninami
51.32.12.12 velkoobchod s nasolenými masnými
       výrobky
51.32.12.13 velkoobchod s masnými konzervami
51.32.12.19 velkoobchod s masnými výrobky
       jinde neuvedený


51.33    Velkoobchod s mlékárenskými výrobky,
       vejci, jedlými oleji a tuky
51.33.1   Velkoobchod s mlékárenskými výrobky,
       vejci, jedlými oleji a tuky
51.33.11   Velkoobchod s mlékárenskými
       výrobky                     62222.1
51.33.11.1  velkoobchod s mlékárenskými
       výrobky
51.33.11.11 velkoobchod s mlékem tekutým
       i práškovým
51.33.11.12 velkoobchod se smetanou a máslem
51.33.11.13 velkoobchod se sýry
51.33.11.14 velkoobchod s jogurty
51.33.11.15 velkoobchod se zmrzlinou
51.33.11.19 velkoobchod s mlékárenskými
       výrobky jinde neuvedený

51.33.12   Velkoobchod s vejci               62222.2
51.33.12.1  velkoobchod s vejci
51.33.12.11 velkoobchod s konzumními vejci
51.33.12.12 velkoobchod s násadovými vejci


51.33.13   Velkoobchod s jedlými oleji a tuky        62222.3
51.33.13.1  velkoobchod s jedlými oleji a tuky
51.33.13.11 velkoobchod s jedlými oleji a tuky
       rostlinnými
51.33.13.12 velkoobchod s jedlými oleji a tuky
       živočišnými (kromě másla)


51.34    Velkoobchod s alkoholickými
       a ostatními nápoji
51.34.1       Velkoobchod s alkoholickými
       a ostatními nápoji
51.34.11   Velkoobchod s ovocnými a zeleninovými
       šťávami, minerálními vodami a
       nealkoholickými nápoji              62226.1
51.34.11.1  velkoobchod s ovocnými a zeleninovými
       šťávami, minerálními vodami a
       nealkoholickými nápoji
51.34.11.11 velkoobchod s ovocnými a zeleninovými
       šťávami
51.34.11.12 velkoobchod s minerálními vodami
51.34.11.19 velkoobchod s nealkoholickými
       nápoji jinde neuvedený


51.34.12   Velkoobchod s pivem               62226.2x
51.34.12.1  velkoobchod s pivem
51.34.12.10 velkoobchod s pivem


51.34.13   Velkoobchod s vínem               62226.2x
51.34.13.1  velkoobchod s vínem
51.34.13.10 velkoobchod s vínem


51.34.14   Velkoobchod s ostatními
       alkoholickými nápoji               62226.2x
51.34.14.1  velkoobchod s ostatními
       alkoholickými nápoji
51.34.14.11 velkoobchod s destiláty
51.34.14.19 velkoobchod s alkoholickými
       nápoji jinde neuvedený


51.35    Velkoobchod s tabákovými výrobky
51.35.1   Velkoobchod s tabákovými výrobky
51.35.10   Velkoobchod s tabákovými výrobky         62228
51.35.10.1  velkoobchod s tabákovými výrobky
51.35.10.10 velkoobchod s tabákovými výrobky


51.36    Velkoobchod s cukrem, cukrovinkami
       a čokoládou
51.36.1   Velkoobchod s cukrem, cukrovinkami
       a čokoládou
51.36.11   Velkoobchod s cukrem               62225.1
51.36.11.1  velkoobchod s cukrem
51.36.11.10 velkoobchod s cukrem


51.36.12   Velkoobchod s cukrovinkami
       a čokoládou                   62225.2
51.36.12.1  velkoobchod s cukrovinkami
       a čokoládou
51.36.12.10 velkoobchod s cukrovinkami
       a čokoládou


51.37    Velkoobchod s kávou, čajem,
       kakaem a kořením
51.37.1   Velkoobchod s kávou, čajem,
       kakaem a kořením
51.37.10   Velkoobchod s kávou, čajem,
       kakaem a kořením                 62227
51.37.10.1  velkoobchod s kávou
51.37.10.10 velkoobchod s kávou

51.37.10.2  velkoobchod s čajem
51.37.10.20 velkoobchod s čajem

51.37.10.3  velkoobchod s kakaem
51.37.10.30 velkoobchod s kakaem

51.37.10.4  velkoobchod s kořením
51.37.10.40 velkoobchod s kořením


51.38    Velkoobchod s jinými potravinami
       včetně ryb, korýšů a měkkýšů
51.38.1   Velkoobchod s rybami, korýši
       a měkkýši a výrobky z nich
51.38.10   Velkoobchod s rybami, korýši
       a měkkýši a výrobky z nich            62224
51.38.10.1  velkoobchod s rybami, korýši
       a měkkýši a výrobky z nich
51.38.10.11 velkoobchod s rybami a výrobky
       z nich
51.38.10.12 velkoobchod s korýši a měkkýši
       a výrobky z nich


51.38.2   Velkoobchod s jinými potravinami
51.38.21   Velkoobchod se zpracovanou
       zeleninou, ovocem a ořechy            62221.3
51.38.21.1  velkoobchod se zpracovanou
       zeleninou, ovocem a ořechy
51.38.21.11 velkoobchod se zeleninovými a
       ovocnými sterilovanými konzervami
51.38.21.12 velkoobchod se sušenou
       zeleninou a ovocem
51.38.21.19 velkoobchod se zpracovanou
       zeleninou, ovocem a ořechy
       jinde neuvedený


51.38.22   Velkoobchod s pekařskými výrobky         62225.3
       (vč. trvanlivého pečiva)
51.38.22.1  velkoobchod s pekařskými výrobky
       (vč. trvanlivého pečiva)
51.38.22.11 velkoobchod s čerstvým chlebem
       a pečivem
51.38.22.12 velkoobchod s trvanlivým pečivem
51.38.22.19 velkoobchod s ostatními pekařskými
       výrobky


51.38.23   Velkoobchod s hotovými jídly
       (včetně dětských, dietních a jiných
       homogenizovaných hotových jídel)
51.38.23.1  velkoobchod s hotovými jídly
       (včetně dětských, dietních a jiných
       homogenizovaných hotových jídel)
51.38.23.11 velkoobchod s hotovými jídly
       (kromě dietních a dětských)
51.38.23.12 velkoobchod s hotovými dietními
       jídly
51.38.23.13 velkoobchod s hotovými dětskými
       jídly
51.38.23.19 velkoobchod s hotovými
       homogenizovanými jídly
       jinde neuvedený


51.38.24   Velkoobchod s průmyslovými krmivy
       pro domácí drobná zvířata            62229.2
51.38.24.1  velkoobchod s průmyslovými krmivy
       pro domácí drobná zvířata
51.38.24.10 velkoobchod s průmyslovými krmivy
       pro domácí drobná zvířata


51.38.25   Velkoobchod s ostatními
       potravinářskými výrobky             62229.3
51.38.25.1  velkoobchod s výrobky z obilovin
51.38.25.11 velkoobchod s moukou
51.38.25.12 velkoobchod s upravenou rýží
51.38.25.13 velkoobchod s těstovinami
51.38.25.19 velkoobchod s výrobky z obilovin
       jinde neuvedený

51.38.25.2  velkoobchod s ostatními
       potravinářskými výrobky kromě
       výrobků z obilovin
51.38.25.21 velkoobchod se solí
51.38.25.22 velkoobchod s polévkovými přípravky
51.38.25.23 velkoobchod s potravinářskými
       koncentráty
51.38.25.24 velkoobchod s potravinářskými
       přípravky pro ochucování
51.38.25.29 velkoobchod s ostatními
       potravinářskými výrobky jinde
       neuvedený


51.39    Velkoobchod s potravinami,
       nápoji a tabákem, nespecializovaný
51.39.1   Velkoobchod s potravinami,
       nápoji a tabákem, nespecializovaný
51.39.11   Velkoobchod se zmrazenými
       potravinami, nespecializovaný
51.39.11.1  velkoobchod se zmrazenými
       potravinami, nespecializovaný
51.39.11.10 velkoobchod se zmrazenými
       potravinami, nespecializovaný


51.39.12   Velkoobchod s nezmrazenými
       potravinami, nápoji a tabákem,
       nespecializovaný
51.39.12.1  velkoobchod s nezmrazenými
       potravinami, nápoji a tabákem,
       nespecializovaný
51.39.12.10 velkoobchod s nezmrazenými
       potravinami, nápoji a tabákem,
       nespecializovaný


51.4     Velkoobchod se spotřebním zbožím
51.41    Velkoobchod s textilem
       a textilním galanterním zbožím
51.41.1   Velkoobchod s textilem
       a textilním galanterním zbožím
51.41.11   Velkoobchod s oděvním textilem          62231.1
51.41.11.1  velkoobchod s přízemi a nitěmi
51.41.11.10 velkoobchod s přízemi a nitěmi

51.41.11.2  velkoobchod s metrovým textilem pro
       oděvní účely
51.41.11.20 velkoobchod s metrovým textilem pro
       oděvní účely


51.41.12   Velkoobchod s ostatním textilem         62231.2
51.41.12.1  velkoobchod s bytovým textilem
       a dalším textilními výrobky pro
       bydlení
51.41.12.11 velkoobchod s bytovým textilem
       (kromě koberců)
51.41.12.12 velkoobchod s pokrývkami, peřinami
       a prošívanými přikrývkami
51.41.12.13 velkoobchod s textilními roletami
       a slunečníky

51.41.12.2  velkoobchod se sportovním
       textilními výrobky
51.41.12.21 velkoobchod se stany
51.41.12.22 velkoobchod se spacími pytli
51.41.12.23 velkoobchod s plachtami pro
       sportovní účely
51.41.12.29 velkoobchod se sportovním
       textilními výrobky jinde neuvedený

51.41.12.3  velkoobchod s textilem jinde
       neuvedený
51.41.12.31 velkoobchod s padáky
51.41.12.32 velkoobchod s ochrannými
       a stínicími plachtami
51.41.12.39 velkoobchod s ostatním textilem
       jinde neuvedený


51.41.13   Velkoobchod s textilním
       galanterním zbožím                62231.3
51.41.13.1  velkoobchod s textilním
       galanterním zbožím
51.41.13.10 velkoobchod s textilním
       galanterním zbožím


51.41.14   Velkoobchod s ložním a stolním prádlem      62232
51.41.14.1  velkoobchod s ložním a stolním prádlem
51.41.14.11 velkoobchod s ložním prádlem
51.41.14.12 velkoobchod se stolním prádlem


51.42    Velkoobchod s oděvy a obuví
51.42.1   Velkoobchod s oděvy a obuví
51.42.11   Velkoobchod se svrchním ošacením         62233.1
51.42.11.1  velkoobchod se svrchním ošacením
       z tkanin kromě pracovního
       a sportovního
51.42.11.11 velkoobchod s pánským nebo
       chlapeckým svrchním ošacením
       z tkanin
51.42.11.12 velkoobchod s dámským nebo
       dívčím svrchním ošacením z tkanin

51.42.11.2  velkoobchod se svrchním ošacením
       z pletenin kromě pracovního
       a sportovního
51.42.11.21 velkoobchod s pánským nebo chlapeckým
       svrchním ošacením z pletenin
51.42.11.22 velkoobchod s dámským nebo
       dívčím svrchním ošacením z pletenin

51.42.11.3  velkoobchod se sportovními oděvy
51.42.11.30 velkoobchod se sportovními oděvy

51.42.11.4  velkoobchod s pracovními oděvy
51.42.11.40 velkoobchod s pracovními oděvy

51.42.11.5  velkoobchod s kojeneckými oděvy
51.42.11.51 velkoobchod s kojeneckými oděvy
       z tkanin
51.42.11.52 velkoobchod s kojeneckými oděvy
       z pletenin

51.42.11.8  velkoobchod se svrchním ošacením
       z usní
51.42.11.80 velkoobchod se svrchním ošacením
       z usní


51.42.12   Velkoobchod s osobním prádlem vč.
       košil                      62233.2
51.42.12.1  velkoobchod s osobním prádlem vč.
       košil, z tkanin
51.42.12.10 velkoobchod s osobním prádlem vč.
       košil, z tkanin

51.42.12.2  velkoobchod s osobním prádlem vč.
       košil, z pletenin
51.42.12.20 velkoobchod s osobním prádlem vč.
       košil, z pletenin


51.42.13   Velkoobchod s kožešnickými výrobky        62234
51.42.13.1  velkoobchod s kožešnickými výrobky
51.42.13.10 velkoobchod s kožešnickými výrobky


51.42.14   Velkoobchod s obuví               62235
51.42.14.1  velkoobchod s obuví kromě
       sportovní
51.42.14.11 velkoobchod s obuví pánskou
51.42.14.12 velkoobchod s obuví     dámskou
51.42.14.13 velkoobchod s obuví dětskou

51.42.14.2  velkoobchod s obuví sportovní
51.42.14.20 velkoobchod s obuví sportovní


51.42.15   Velkoobchod s oděvními doplňky          62236
51.42.15.1  velkoobchod s oděvními doplňky
51.42.15.11 velkoobchod s klobouky apod.
51.42.15.12 velkoobchod s rukavicemi,
       pásky apod.
51.42.15.13 velkoobchod s deštníky
51.42.15.19 velkoobchod s ostatními oděvními
       doplňky


51.43    Velkoobchod s domácími
       elektrospotřebiči a elektronikou
51.43.1   Velkoobchod s domácími
       elektrospotřebiči vč. osvětlení
       a elektroinstalačního materiálu
51.43.11   Velkoobchod s domácími
       elektrospotřebiči
51.43.11.1  velkoobchod s domácími              62242.1
       elektrospotřebiči
51.43.11.11 velkoobchod s ledničkami,
       mrazničkami a myčkami nádobí
51.43.11.12 velkoobchod s pračkami a sušičkami
       prádla
51.43.11.13 velkoobchod s elektrickými nebo
       kombinovanými topnými a varnými
       zařízeními pro domácnost
51.43.11.14 velkoobchod s vysavači
51.43.11.19 velkoobchod s elektrickými
       spotřebiči pro domácnost
       jinde neuvedený


51.43.12   Velkoobchod s osvětlovacími
       zařízeními                    62243.1
51.43.12.1  velkoobchod s osvětlovacími
       zařízeními
51.43.12.10 velkoobchod s osvětlovacími
       zařízeními


51.43.13   Velkoobchod s elektroinstalačním
       materiálem                    62289.1
51.43.13.1  velkoobchod s elektroinstalačním
       materiálem
51.43.13.10 velkoobchod s elektroinstalačním
       materiálem


51.43.2   Velkoobchod s domácí elektronikou
       včetně nosných médii
51.43.21   Velkoobchod s domácí elektronikou        62244.1
51.43.21.1  velkoobchod s domácí elektronikou
51.43.21.11 velkoobchod s radiopřijímači,
       autorádii a televizory
51.43.21.12 velkoobchod s magnetofony a
       gramofony
51.43.21.13 velkoobchod s hifi věžemi,
       videorekordéry a videokamerami
51.43.21.19 velkoobchod s domácí elektronikou
       jinde neuvedený


51.43.22   Velkoobchod s nosnými médii
       (gramofonové desky, magnetofonové
       pásky, kompaktní disky)             62244.2
51.43.22.1  velkoobchod s nosnými médii
       nenahranými
51.43.22.10 velkoobchod s nosnými médii
       nenahranými

51.43.22.2  velkoobchod s nosnými médii
       nahranými
51.43.22.20 velkoobchod s nosnými médii
       nahranými


51.44    Velkoobchod s porcelánovými
       a sklářskými výrobky, kovovými
       výrobky pro domácnost, tapetami
       a čisticími prostředky
51.44.1   Velkoobchod s porcelánovými
       a sklářskými výrobky, kovovými
       výrobky pro domácnost, tapetami
       a čisticími prostředky
51.44.11   Velkoobchod s nožířskými a jinými
       kovovými výrobky pro domácnost          62243.2
51.44.11.1  velkoobchod s nožířskými a
       kuchyňskými kovovými výrobky pro
       domácnost
51.44.11.11 velkoobchod s nožířskými výrobky
51.44.11.12 velkoobchod s kuchyňským kovovým
       nádobím
51.44.11.19 velkoobchod s kovovými výrobky pro
       domácnost jinde neuvedený


51.44.12   Velkoobchod se skleněnými,
       porcelánovými a hrnčířskými výrobky       62245.1
51.44.12.1  velkoobchod se skleněnými,
       porcelánovými a hrnčířskými výrobky
51.44.12.11 velkoobchod se skleněnými
       výrobky
51.44.12.12 velkoobchod s porcelánovými
       výrobky
51.44.12.13 velkoobchod s hrnčířskými výrobky
51.44.12.14 velkoobchod s ozdobnými keramickými
       výrobky
51.44.12.19 velkoobchod se skleněnými,
       porcelánovými a hrnčířskými výrobky,
       jinde neuvedený


51.44.13   Velkoobchod s tapetami na
       povrchovou úpravu stěn              62247.1
51.44.13.1  velkoobchod s tapetami na
       povrchovou úpravu stěn
51.44.13.10 velkoobchod s tapetami na
       povrchovou úpravu stěn


51.44.14   Velkoobchod s čisticími, lešticími
       a brusnými prostředky              62268
51.44.14.1  velkoobchod s čisticími, lešticími
       a brusnými prostředky
51.44.14.11 velkoobchod s čisticími, lešticími
       a brusnými prostředky pro domácnost
51.44.14.12 velkoobchod s čisticími, lešticími
       a brusnými prostředky pro
       průmyslové účely


51.45    Velkoobchod s kosmetickými,
       toaletními a pracími prostředky
51.45.1   Velkoobchod s kosmetickými,
       toaletními a pracími prostředky
51.45.10   Velkoobchod s kosmetickými výrobky,
       toaletními a pracími prostředky         62253
51.45.10.1  velkoobchod s kosmetickými výrobky,
       toaletními a pracími prostředky
51.45.10.11 velkoobchod s kosmetickými výrobky
51.45.10.12 velkoobchod s mýdlem a toaletními
       výrobky
51.45.10.13 velkoobchod s pracími prostředky


51.46    Velkoobchod s výrobky pro
       zdravotnictví
51.46.1   Velkoobchod s výrobky pro
       zdravotnictví
51.46.11   Velkoobchod s farmaceutickými
       lučebninami a léčivy               62251
51.46.11.1  velkoobchod s farmaceutickými
       lučebninami
51.46.11.10 velkoobchod s farmaceutickými
       lučebninami

51.46.11.2  velkoobchod s léčivy
51.46.11.20 velkoobchod s léčivy

51.46.11.3  velkoobchod s léčivými bylinami
51.46.11.30 velkoobchod s léčivými bylinami


51.46.12   Velkoobchod se zdravotnickými
       přístroji, nástroji, pomůckami          62252
51.46.12.1  velkoobchod se zdravotnickými
       přístroji a nástroji (kromě
       rentgenových)
51.46.12.11 velkoobchod s elektrodiagnostickými
       přístroji a ultrafialovými nebo
       infračervenými zářiči
51.46.12.12 velkoobchod se zubolékařskými
       nástroji a přístroji
51.46.12.13 velkoobchod s chirurgickými nástroji
51.46.12.14 velkoobchod se sterilizačními
       přístroji
51.46.12.16 velkoobchod s mechanoterapeutickými
       přístroji
51.46.12.19 velkoobchod s ostatními
       zdravotnickými přístroji a nástroji

51.46.12.2  velkoobchod se zdravotnickými
       pomůckami
51.46.12.21 velkoobchod se zdravotnickým
       obvazovým materiálem
51.46.12.22 velkoobchod s injekčními
       stříkačkami a pod. výrobky
51.46.12.23 velkoobchod s kardiostimulátory
51.46.12.24 velkoobchod s kompenzačními pomůckami
       pro zrakově a sluchově postižené
51.46.12.25 velkoobchod s ortopedicko-
       protetickými a kompenzačními
       pomůckami pro tělesně postižené
51.46.12.26 velkoobchod s ortopedickou obuví
51.46.12.27 velkoobchod s invalidními vozíky
51.46.12.29 velkoobchod se zdravotnickými výrobky
       a pomůckami jinde neuvedený

51.46.12.3  velkoobchod se speciálním lékařským
       nábytkem
51.46.12.30 velkoobchod se speciálním lékařským
       nábytkem


51.47    Velkoobchod se spotřebními
       výrobky jinde neuvedený
51.47.1   Velkoobchod s bytovým zařízením
51.47.11   Velkoobchod s nábytkem pro
       domácnost                    62241
51.47.11.1  velkoobchod s nábytkem pro
       domácnost
51.47.11.10 velkoobchod s nábytkem pro
       domácnost


51.47.12   Velkoobchod s neelektrickým
       varným a topným zařízením pro
       domácnost                    62242.2
51.47.12.1  velkoobchod s neelektrickým
       varným a topným zařízením pro
       domácnost
51.47.12.10 velkoobchod s neelektrickým
       varným a topným zařízením pro
       domácnost


51.47.13   Velkoobchod s výrobky košíkářskými,
       korkovými, bednářskými a jinými
       výrobky ze dřeva                 62246
51.47.13.1  velkoobchod s výrobky košíkářskými,
       korkovými, bednářskými a jinými
       výrobky ze dřeva
51.47.13.10 velkoobchod s výrobky košíkářskými,
       korkovými, bednářskými a jinými
       výrobky ze dřeva


51.47.14   Velkoobchod s podlahovými krytinami
       (vč. koberců)                  62247.2
51.47.14.1  velkoobchod s podlahovými krytinami
       (vč. koberců)
51.47.14.11 velkoobchod s koberci a textilními
       podlahovými krytinami
51.47.14.12 velkoobchod s plastovými
       podlahovými krytinami
51.47.14.13 velkoobchod s linoleem


51.47.15   Velkoobchod s výrobky
       a zařízením pro domácnost
       jinde neuvedený                 62249.1
51.47.15.1  velkoobchod s výrobky
       a zařízením pro domácnost
       jinde neuvedený
51.47.15.11 velkoobchod s neelektrickými
       svítidly a příslušenstvím
       k nim
51.47.15.12 velkoobchod s kuchyňskými a osobními
       váhami
51.47.15.13 velkoobchod s hygienickými
       potřebami pro domácnost
       z papíru (toaletní papír apod.)
51.47.15.14 velkoobchod s výrobky z plastů
       pro domácnost jinde neuvedený
51.47.15.19 ostatní velkoobchod s výrobky a
       zařízením pro domácnost jinde
       neuvedený


51.47.2   Velkoobchod s knihami, novinami,
       časopisy a kancelářskými potřebami
51.47.21   Velkoobchod s knihami, časopisy
       a novinami                    62262.1
51.47.21.1  velkoobchod s knihami, časopisy
       a novinami
51.47.21.11 velkoobchod s knihami
51.47.21.12 velkoobchod s časopisy a novinami


51.47.22   Velkoobchod se školními
       a kancelářskými potřebami            62262.2
51.47.22.1  velkoobchod se školními
       a kancelářskými potřebami
51.47.22.10 a velkoobchod se školními
       kancelářskými potřebami


51.47.3   Velkoobchod s ostatními spotřebními
       výrobky
    51.47.31   Velkoobchod s hudebními nástroji
       a hudebninami                  62244.3
51.47.31.1  velkoobchod s hudebními nástroji
       a hudebninami
51.47.31.11 velkoobchod s hudebními nástroji
51.47.31.12 velkoobchod s hudebninami, notami
       a hudebními doplňky


51.47.32   Velkoobchod s fotografickými
       a optickými výrobky               62263
51.47.32.1  velkoobchod s fotografickými
       a optickými výrobky
51.47.32.10 velkoobchod s fotografickými
       a optickými výrobky


51.47.33   Velkoobchod s hrami a hračkami          62264
51.47.33.1  velkoobchod s hrami a hračkami
51.47.33.11 velkoobchod s hrami a hračkami
       včetně sálových
51.47.33.12 velkoobchod s videohrami
51.47.33.13 velkoobchod s dětskými vozidly
       a vozítky
51.47.33.19 velkoobchod s ostatními hračkami


51.47.34   Velkoobchod s hodinami, hodinkami
       a klenoty                    62265
51.47.34.1  velkoobchod s hodinami, hodinkami
       a klenoty
51.47.34.11 velkoobchod s hodinami, hodinkami
51.47.34.12 velkoobchod s klenoty


51.47.35   Velkoobchod se sportovními
       potřebami (včetně jízdních kol)         62266
51.47.35.1  velkoobchod se sportovními
       potřebami kromě jízdních kol
51.47.35.11 velkoobchod s lyžemi a bruslemi
51.47.35.12 velkoobchod se sportovními loděmi,
       surfovacími prkny a windsurfy
51.47.35.13 velkoobchod s tělocvičným nářadím
51.47.35.14 velkoobchod s rybářskými potřebami
51.47.35.15 velkoobchod se sportovními letadly
51.47.35.16 velkoobchod s kempinkovými potřebami
       (kromě stanů)
51.47.35.19 velkoobchod s ostatními sportovními
       potřebami

51.47.35.2  velkoobchod s jízdními koly
51.47.35.20 velkoobchod s jízdními koly


51.47.36   Velkoobchod s výrobky z usní a
       jejich imitací (kromě oděvů)           62267
51.47.36.1  velkoobchod s výrobky z usní a
       jejich imitací (kromě oděvů)
51.47.36.11 velkoobchod s brašnářskými výrobky
51.47.36.12 velkoobchod se sedlářskými výrobky
       a postroji
51.47.36.15 velkoobchod s technickými výrobky
       z usní a jejich imitací
51.47.36.19 velkoobchod s výrobky z usní a
       jejich imitací jinde neuvedený


51.47.37   Velkoobchod s různými spotřebními
       výrobky jinde neuvedený             62269
51.47.37.1  velkoobchod s různými spotřebními
       výrobky jinde neuvedený
51.47.37.11 velkoobchod se sběratelskými
       předměty a starožitnostmi
51.47.37.12 velkoobchod s uměleckými předměty
51.47.37.13 velkoobchod se suvenýry
51.47.37.14 velkoobchod s kuřáckými potřebami
       kromě tabáku
51.47.37.15 velkoobchod s kartáčnickými výrobky
51.47.37.16 velkoobchod se zbožím pro
       společenské oslavy
51.47.37.19 velkoobchod se spotřebními
       výrobky jinde neuvedený


51.5     Velkoobchod s nerostnými
       a příbuznými produkty,
       odpadem a šrotem
51.51    Velkoobchod s pevnými,
       tekutými a plynnými palivy
       a příbuznými výrobky
51.51.1   Velkoobchod s pevnými,
       tekutými a plynnými palivy
       a příbuznými výrobky
51.51.11   Velkoobchod s pevnými palivy           62271.1
51.51.11.1  velkoobchod s pevnými palivy
51.51.11.11 velkoobchod s uhlím
51.51.11.12 velkoobchod s dřívím na otop
51.51.11.19 velkoobchod s pevnými palivy
       jinde neuvedený


51.51.12   Velkoobchod s pohonnými hmotami         62271.2
51.51.12.1  velkoobchod s pohonnými hmotami
51.51.12.11 velkoobchod s benzinem, motorovou
       naftou a kapalným plynem
51.51.12.12 velkoobchod s palivem pro reaktivní
       a raketové motory
51.51.12.13 velkoobchod s motorovými mazadly
       a oleji
51.51.12.19 velkoobchod s pohonnými hmotami
       jinde neuvedený


51.51.13   Velkoobchod s ostatními tekutými
       a plynnými palivy a příbuznými
       výrobky                     62271.3
51.51.13.1  velkoobchod s ostatními tekutými
       a plynnými palivy a příbuznými
       výrobky
51.51.13.11 velkoobchod s topnou naftou
51.51.13.12 velkoobchod s plynnými palivy
       (butan, propan apod.)
51.51.13.19 velkoobchod s ostatními tekutými
       a plynnými palivy jinde neuvedený


51.52    Velkoobchod s hutními výrobky a
       rudami
51.52.1   Velkoobchod s rudami
51.52.11   Velkoobchod se železnými rudami         62272.1
51.52.11.1  velkoobchod se železnými rudami
51.52.11.10 velkoobchod se železnými rudami


51.52.12   Velkoobchod s neželeznými rudami         62272.2
51.52.12.1  velkoobchod s neželeznými rudami
51.52.12.10 velkoobchod s neželeznými rudami


51.52.2   Velkoobchod s hutními výrobky          62272.3
51.52.21   Velkoobchod s hutními výrobky ze
       železa a oceli
51.52.21.1  velkoobchod s hutními výrobky ze
       železa a oceli
51.52.21.10 velkoobchod s hutními výrobky ze
       železa a oceli


51.52.22   Velkoobchod s hutními výrobky
       z neželezných kovů                62272.4
51.52.22.1  velkoobchod s hutními výrobky
       z neželezných kovů
51.52.22.10 velkoobchod s hutními výrobky
       z neželezných kovů


51.53    Velkoobchod se dřevem, stavebními
       materiály a sanitárním vybavením
51.53.1   Velkoobchod se dřevem a výrobky
       ze dřeva po prvotním opracování
51.53.11   Velkoobchod se surovým dřevem          62273.1
51.53.11.1  velkoobchod se surovým dřevem
51.53.11.10 velkoobchod se surovým dřevem


51.53.12   Velkoobchod s výrobky ze dřeva
       po prvotním opracování              62273.2
51.53.12.1  velkoobchod s výrobky ze dřeva
       po prvotním opracování
51.53.12.11 velkoobchod s rámy, dveřmi a okny
       ze dřeva
51.53.12.19 velkoobchod s ostatními výrobky ze
       dřeva po prvotním opracování


51.53.2   Velkoobchod s barvami, plochým sklem,
       sanitárním vybavením a jinými
       stavebními materiály
51.53.21   Velkoobchod se sanitárním vybavením
       a zařízením pro úpravu vody           62245.2
51.53.21.1  velkoobchod se sanitárním
       vybavením
51.53.21.11 velkoobchod s výrobky ze skla,
       porcelánu a keramiky pro sanitární
       účely
51.53.21.12 velkoobchod s výrobky z kovů pro
       sanitární účely
51.53.21.13 velkoobchod s výrobky z plastů
       pro sanitární účely

51.53.21.2  velkoobchod se zařízením na úpravu
       vody
51.53.21.20 velkoobchod se zařízením na úpravu
       vody


51.53.22   Velkoobchod s barvami, laky
       a nátěrovými hmotami               62274
51.53.22.1  velkoobchod s barvami, laky
       a nátěrovými hmotami
51.53.22.10 velkoobchod s barvami, laky
       a nátěrovými hmotami


51.53.23   Velkoobchod s plochým sklem
       a zrcadly                    62275.1
51.53.23.1  velkoobchod s plochým sklem
       a zrcadly
51.53.23.10 velkoobchod s plochým sklem
       a zrcadly

51.53.24   Velkoobchod s ostatními stavebními
       materiály                    62275.2
51.53.24.1  velkoobchod s ostatními stavebními
       materiály
51.53.24.11 velkoobchod s pískem a štěrkem
51.53.24.12 velkoobchod s cementem a sádrou
51.53.24.13 velkoobchod s obkládačkami,
       dlaždicemi
51.53.24.14 velkoobchod s cihlami, tvárnicemi a
       střešními krytinami
51.53.24.15 velkoobchod s rámy, dveřmi a okny,
       kromě dřevěných
51.53.24.19 velkoobchod s ostatními stavebními
       materiály jinde neuvedený


51.54    Velkoobchod se železářskými výrobky,
       instalatérským a topenářským
       materiálem, zařízením
       a pomocným materiálem
51.54.1   Velkoobchod se železářskými výrobky,
       instalatérským a topenářským
       materiálem, zařízením
       a pomocným materiálem
51.54.11   Velkoobchod se železářskými výrobky       62275.3
51.54.11.1  velkoobchod se železářskými výrobky
51.54.11.10 velkoobchod se železářskými výrobky


51.54.12   Velkoobchod s instalatérským a
       topenářským materiálem, zařízením
       a pomocným materiálem              62275.4
51.54.12.1  velkoobchod s instalatérským a
       topenářským materiálem, zařízením
       a pomocným materiálem
51.54.12.11 velkoobchod se zařízením
       k ústřednímu topení
       a pomocným materiálem
51.54.12.12 velkoobchod s vodovodními bateriemi
51.54.12.19 velkoobchod s ostatními
       instalatérskými materiály (ventily,
       trubky, armatury apod.)


51.54.13   Velkoobchod s ručním nářadím           62249.2
51.54.13.1  velkoobchod s ručním nářadím
51.54.13.10 velkoobchod s ručním nářadím


51.55    Velkoobchod s chemickými výrobky
51.55.1   Velkoobchod s chemickými výrobky
51.55.11   Velkoobchod s hnojivy a
       agrochemikáliemi na ošetřování
       kultur                      62276.1
51.55.11.1  velkoobchod s hnojivy a
       agrochemikáliemi na ošetřování
       kultur
51.55.11.10 velkoobchod s hnojivy a
       agrochemikáliemi na ošetřování
       kultur

51.55.12   Velkoobchod s pryží a plasty
       v původní formě                 62276.2
51.55.12.1  velkoobchod s pryží a plasty
       v původní formě
51.55.12.10 velkoobchod s pryží a plasty
       v původní formě


51.55.13   Velkoobchod s ostatními
       průmyslovými chemikáliemi            62276.3
51.55.13.1  velkoobchod s ostatními
       průmyslovými chemikáliemi
51.55.13.11 velkoobchod s nerosty pro
       chemický průmysl
51.55.13.19 velkoobchod s ostatními
       průmyslovými chemikáliemi
           jinde neuvedený


51.56    Velkoobchod s meziprodukty
       jinde neuvedený
51.56.1   Velkoobchod s meziprodukty
       jinde neuvedený
51.56.11   Velkoobchod s papírem, kartonem
       a lepenkou                    62261
51.56.11.1  velkoobchod s papírem, kartonem
       a lepenkou
51.56.11.10 velkoobchod s papírem, kartonem
       a lepenkou


51.56.12   Velkoobchod s textilními vlákny         62277
51.56.12.1  velkoobchod s přírodními
       textilními vlákny
51.56.12.11 velkoobchod s bavlněnými
       textilními vlákny
51.56.12.12 velkoobchod s vlněnými
       textilními vlákny
51.56.12.13 velkoobchod s lněnými
       textilními vlákny
51.56.12.19 velkoobchod s ostatními přírodními
       textilními vlákny

51.56.12.2  velkoobchod s chemickými
       textilními vlákny
51.56.12.21 velkoobchod se syntetickými
       textilními vlákny
51.56.12.22 velkoobchod s umělými
       textilními vlákny


51.56.13   Velkoobchod s meziprodukty jinými
       než zemědělskými, jinde neuvedený        62279
51.56.13.1  velkoobchod s polotovary z plastů
51.56.13.10 velkoobchod s polotovary z plastů

51.56.13.2  velkoobchod s povrstvenými textiliemi
51.56.13.20 velkoobchod s povrstvenými textiliemi

51.56.13.3  velkoobchod se surovým sklem
51.56.13.30 velkoobchod se surovým sklem

51.56.13.4  velkoobchod s přírodními drahými
       kameny neopracovanými
51.56.13.40 velkoobchod s přírodními drahými
       kameny neopracovanými

51.56.13.5  velkoobchod s umělým grafitem a
       výrobky z něho
51.56.13.50 velkoobchod s umělým grafitem a
       výrobky z něho

51.56.13.6  velkoobchod s přírodním asfaltem a
       výrobky z něho
51.56.13.60 velkoobchod s přírodním asfaltem a
       výrobky z něho

51.56.13.7  velkoobchod s rostlinnými vosky
51.56.13.70 velkoobchod s rostlinnými vosky

51.56.13.9  velkoobchod s ostatními meziprodukty
       jinde neuvedený
51.56.13.90 velkoobchod s ostatními meziproduky
       jinde neuvedený


51.57    Velkoobchod s odpadem a šrotem
       a materiálem pro recyklaci
51.57.1   Velkoobchod s odpadem a šrotem
       a materiálem pro recyklaci
51.57.10   Velkoobchod s odpadem a šrotem
       a materiálem pro recyklaci            62278
51.57.10.1  velkoobchod s odpadem a šrotem
       a materiálem pro recyklaci
51.57.10.11 velkoobchod s obnošenými
       oděvy
51.57.10.12 velkoobchod s ostatním nekovovým
       odpadem a materiálem pro recyklaci
51.57.10.13 velkoobchod s kovovým odpadem


51.6     Velkoobchod se stroji
       a technickým zařízením
51.61    Velkoobchod s obráběcími stroji
51.61.1   Velkoobchod s obráběcími stroji
51.61.11   Velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování dřeva               62286.1
51.61.11.1  velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování dřeva
51.61.11.10 velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování dřeva


51.61.12   Velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování kovů               62286.2
51.61.12.1  velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování kovů
51.61.12.10 velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování kovů


51.61.13   Velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování ostatních materiálů        62286.3
51.61.13.1  velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování ostatních materiálů
51.61.13.10 velkoobchod s obráběcími stroji
       pro opracování ostatních materiálů


51.62    Velkoobchod se stavebními mechanismy
51.62.1   Velkoobchod se stavebními mechanismy
51.62.10   Velkoobchod se stavebními mechanismy       62283
51.62.10.1  velkoobchod se stavebními mechanismy
51.62.10.10 velkoobchod se stavebními mechanismy


51.63    Velkoobchod se stroji a zařízením
       pro textilní průmysl, se šicími
       a pletacími stroji
51.63.1   Velkoobchod se stroji a zařízením
       pro textilní průmysl, se šicími
       a pletacími stroji
51.63.10   Velkoobchod se stroji a zařízením
       pro textilní průmysl, se šicími
       a pletacími stroji                62285
51.63.10.1  velkoobchod se stroji a zařízením
       pro průmyslové zpracování textilu
       a kůží
51.63.10.11 velkoobchod se stroji a zařízením
       pro textilní průmysl
51.63.10.12 velkoobchod se stroji a zařízením
       na zpracování kůže

51.63.10.2  velkoobchod se šicími a pletacími
       stroji
51.63.10.20 velkoobchod se šicími a pletacími
       stroji


51.64    Velkoobchod s kancelářskými stroji
       a zařízením, včetně kancelářského
       nábytku a výpočetní techniky
51.64.1   Velkoobchod s kancelářskými stroji
       a zařízením, včetně kancelářského
       nábytku a výpočetní techniky
51.64.11   Velkoobchod s kancelářskými stroji
       a zařízením                   62284.1
51.64.11.1  velkoobchod s kancelářskými stroji
       a zařízením
51.64.11.11 velkoobchod s psacími stroji
51.64.11.12 velkoobchod s kopírovacími stroji
51.64.11.13 velkoobchod s kalkulačkami
51.64.11.14 velkoobchod s registračními
       pokladnami
51.64.11.19 velkoobchod s kancelářskými stroji
       a zařízením jinde neuvedený


51.64.12   Velkoobchod s počítači
       a periferními zařízeními             62284.2
51.64.12.1  velkoobchod s počítači
       a periferními zařízeními
51.64.12.11 velkoobchod s počítači
       a periferními zařízeními (kromě
       software)
51.64.12.12 velkoobchod se standardním
       softwarovým vybavením


51.64.13   Velkoobchod s kancelářským nábytkem       62284.3
51.64.13.1  velkoobchod s kancelářským nábytkem
51.64.13.10 velkoobchod s kancelářským nábytkem


51.65    Velkoobchod s ostatními stroji
       a zařízením pro průmysl a obchod
51.65.1   Velkoobchod s ostatními stroji
       a zařízením pro průmysl a obchod
51.65.11   Velkoobchod s dopravním zařízením,
       jiným než silniční motorová vozidla
       a jízdní kola                  62282
51.65.11.1  velkoobchod s civilním dopravním
       zařízením, jiným než silniční
       motorová vozidla a jízdní kola
51.65.11.11 velkoobchod s civilními letadly
51.65.11.12 velkoobchod s civilními loděmi
       (kromě sportovních)
51.65.11.13 velkoobchod s železničním vozovým
       parkem
51.65.11.19 velkoobchod s dopravním civilním
       zařízením, jiným než silniční
       motorová vozidla a jízdní kola,
       jinde neuvedený

51.65.11.2  velkoobchod s vojenskými letadly
       a loděmi
51.65.11.21 velkoobchod s vojenskými letadly
51.65.11.22 velkoobchod s vojenskými loděmi
51.65.11.29 velkoobchod s různými vojenskými
       dopravními prostředky, jinde
       neuvedený


51.65.12   Velkoobchod s dodávkami pro stroje
       a zařízení jinde neuvedený            62287
51.65.12.1  velkoobchod s dodávkami pro stroje
       a zařízení jinde neuvedený
51.65.12.10 velkoobchod s dodávkami pro stroje
       a zařízení jinde neuvedený


51.65.13   Velkoobchod s manipulačním,
       zdvihacím a transportním zařízením        62289.2
51.65.13.1  velkoobchod s manipulačním,
       zdvihacím a transportním zařízením
51.65.13.11 velkoobchod se zdvihacím
       zařízením
51.65.13.12 velkoobchod s manipulačním
       a transportním zařízením


51.65.14   Velkoobchod se stroji a zařízeními
       pro potravinářský průmysl a pro
       zpracování zemědělských produktů         62289.3
51.65.14.1  velkoobchod se stroji a zařízeními
       pro potravinářský průmysl a pro
       zpracování zemědělských produktů
51.65.14.10 velkoobchod se stroji a zařízeními
       pro potravinářský průmysl a pro
       zpracování zemědělských produktů


51.65.15   Velkoobchod s elektrickými
       a elektronickými zařízeními           62289.4
51.65.15.1  velkoobchod s elektrickými
       a elektronickými zařízeními
51.65.15.11 velkoobchod s elektrickým
       příslušenstvím motorů
51.65.15.12 velkoobchod s transformátory a
       rozvodnými deskami
51.65.15.13 velkoobchod s elektronickými
       součástkami
51.65.15.14 velkoobchod s telekomunikačním
       zařízením
51.65.15.19 velkoobchod s elektrickými
       a elektronickými zařízeními
       jinde neuvedený


51.65.16   velkoobchod se stroji, přístroji
       a zařízením jinde neuvedený           62289.5
51.65.16.1  velkoobchod s účelovými stroji
       a zařízením vč. jejich dílů, jinde
       neuvedený
51.65.16.11 velkoobchod se stroji a zařízením
       pro papírenský průmysl
51.65.16.12 velkoobchod se stroji a zařízením
       pro polygrafický a knihařský průmysl
51.65.16.13 velkoobchod se stroji a zařízením
       pro zpracování kaučuku a plastů
51.65.16.14 velkoobchod s tvářecími
       a odlévacími stroji
51.65.16.15 velkoobchod s jadernými reaktory
51.65.16.16 velkoobchod s turbinami, čerpadly,
       kompresory, parními kotly apod.
51.65.16.17 velkoobchod s klimatizačním,
       chladicím, mrazicím a pod. zařízením
51.65.16.18 velkoobchod s pecemi pro průmyslové
       nebo laboratorní účely
51.65.16.19 velkoobchod s účelovými stroji a
       zařízením jinde neuvedený

51.65.16.2  velkoobchod s přesnými přístroji jinde
       neuvedený
51.65.16.21 velkoobchod s měřicími, kontrolními
       a navigačními přístroji
51.65.16.22 velkoobchod s rentgenovými přístroji
       a s přístroji používajícími záření
       alfa, beta a gama

51.65.16.3  velkoobchod se zařízením pro průmysl
       a obchod jinde neuvedený
51.65.16.31 velkoobchod s vážicím     zařízením
       kromě pro domácnost
51.65.16.32 velkoobchod s prodejními automaty
51.65.16.33 velkoobchod s pračkami kromě pro
       domácnost
51.65.16.34 velkoobchod s hasicími přístroji,
       stříkacími pistolemi apod.
51.65.16.35 velkoobchod s kovovými a plastovými
       obaly (nádrže apod.)

51.65.16.4  velkoobchod se zbraněmi vč. munice
51.65.16.41 velkoobchod se sportovními
       a loveckými zbraněmi vč. munice
51.65.16.42 velkoobchod s vojenskými
       zbraněmi vč. munice

51.65.16.9  velkoobchod se zařízením jinde
       neuvedený
51.65.16.91 velkoobchod s kolotoči a podobnými
       pouťovými atrakcemi
51.65.16.92 velkoobchod s demonstračními
       výrobky
51.65.16.99 velkoobchod s ostatním zařízením
       jinde neuvedený


51.66    Velkoobchod se zemědělskými
       stroji a zařízeními včetně
       traktorů
51.66.1   Velkoobchod se zemědělskými
       stroji a zařízeními včetně
       traktorů
51.66.11   Velkoobchod se zemědělskými
       traktory                     62281.1
51.66.11.1  velkoobchod se zemědělskými
       traktory
51.66.11.10 velkoobchod se zemědělskými
       traktory


51.66.12   Velkoobchod se zemědělskými a
       lesnickými stroji a zařízeními          62281.2
51.66.12.1  velkoobchod se zemědělskými a
       lesnickými stroji a zařízeními
51.66.12.11 velkoobchod se zemědělskými
       stroji a zařízeními
51.66.12.12 velkoobchod s lesnickými stroji
       a zařízeními


51.7     Specializovaný velkoobchod
       jinde neuvedený
51.70    Specializovaný velkoobchod
       jinde neuvedený
51.70.1   Specializovaný velkoobchod
       jinde neuvedený
51.70.10   Specializovaný velkoobchod
       jinde neuvedený
51.70.10.1  specializovaný velkoobchod
       jinde neuvedený
51.70.10.10 specializovaný velkoobchod
       jinde neuvedený

       52 MALOOBCHOD, OPRAVY SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ
          (KROMĚ MOTOROVÝCH VOZIDEL)

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
Poznámka:  Zprostředkování maloobchodu,
       pokud se vyskytuje, zatřiďuje se vždy
       s kódem "9" na sedmém místě a s kódem
       "0" na osmém místě (52.XX.XX.90).


52.1     Nespecializovaný maloobchod
       v prodejnách
52.11    Maloobchod se smíšeným zbožím,
       s převahou potravin, nápojů
       nebo tabákových výrobků
52.11.1   Maloobchod se smíšeným zbožím,
       s převahou potravin, nápojů
       nebo tabákových výrobků
52.11.11   Maloobchod se smíšeným zbožím,
       s převahou prodeje zmrazeného
       potravinářského zboží
52.11.11.1  Maloobchod se smíšeným zbožím,
       s převahou prodeje zmrazeného
       potravinářského zboží
52.11.11.10 Maloobchod se smíšeným zbožím,
       s převahou prodeje zmrazeného
       potravinářského zboží


52.11.12   Maloobchod se smíšeným zbožím,
       s převahou prodeje nezmrazených
       potravin, nápojů nebo tabákových
       výrobků
52.11.12.1  Maloobchod se smíšeným zbožím,
       s převahou prodeje nezmrazených
       potravin, nápojů nebo tabákových
       výrobků
52.11.12.10 Maloobchod se smíšeným zbožím,
       s převahou prodeje nezmrazených
       potravin, nápojů nebo tabákových
       výrobků


52.12    Maloobchod se smíšeným zbožím
       jinde neuvedený
52.12.1   Maloobchod se smíšeným zbožím
       jinde neuvedený
52.12.10   Maloobchod se smíšeným zbožím
       jinde neuvedený
52.12.10.1  Maloobchod se smíšeným zbožím
       jinde neuvedený
52.12.10.10 Maloobchod se smíšeným zbožím
       jinde neuvedený


52.2     Maloobchod ve specializovaných
       prodejnách s potravinami, nápoji
       a tabákovými výrobky
52.21    Maloobchod s ovocem, zeleninou
       a bramborami
52.21.1   Maloobchod s ovocem, zeleninou
       a bramborami                   63101
52.21.11   Maloobchod s bramborami
52.21.11.1  maloobchod s bramborami
52.21.11.10 maloobchod s bramborami


52.21.12   Maloobchod s čerstvým ovocem
       a zeleninou
52.21.12.1  maloobchod s čerstvým ovocem
       a zeleninou
52.21.12.10 maloobchod s čerstvým ovocem
       a zeleninou


52.22    Maloobchod s masem a masnými výrobky
       (vč. drůbeže a zvěřiny)
52.22.1   Maloobchod s masem a masnými výrobky
       (vč. drůbeže a zvěřiny)             63103
52.22.11   Maloobchod s masem (vč. drůbeže a
       zvěřiny)
52.22.11.1  maloobchod s masem (vč. drůbeže a
       zvěřiny)
52.22.11.11 maloobchod s masem kromě drůbeže
       a zvěřiny
52.22.11.12 maloobchod s drůbeží
52.22.11.13 maloobchod se zvěřinou
52.22.11.14 maloobchod s hlemýždi a žábami


52.22.12   Maloobchod s masnými výrobky
       (vč. drůbežích a zvěřinových)
52.22.12.1  maloobchod s masnými výrobky
       (vč. drůbežích a zvěřinových)
52.22.12.11 maloobchod s masnými výrobky
       (kromě drůbežích a zvěřinových)
52.22.12.12 maloobchod s drůbežími výrobky
52.22.12.13 maloobchod se zvěřinovými výrobky


52.23    Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši
       a výrobky z nich
52.23.1   Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši
       a výrobky z nich
52.23.10   Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši
       a výrobky z nich                 63104
52.23.10.1  maloobchod s rybami, korýši, měkkýši
       a výrobky z nich
52.23.10.11 maloobchod s rybami a výrobky z nich
52.23.10.12 maloobchod s korýši, měkkýši
       a výrobky z nich


52.24    Maloobchod s chlebem, pečivem,
       cukrářskými výrobky a cukrovinkami
52.24.1   Maloobchod s chlebem, pečivem,
       cukrářskými výrobky a cukrovinkami
52.24.11   Maloobchod s chlebem, pečivem
       (vč. trvanlivého) a s cukrářskými
       výrobky                     63105
52.24.11.1  maloobchod s chlebem, pečivem
       (vč. trvanlivého) a s cukrářskými
       výrobky
52.24.11.11 maloobchod s chlebem, pečivem
       (vč. trvanlivého)
52.24.11.12 maloobchod s cukrářskými
       výrobky


52.24.12   Maloobchod s cukrovinkami            63106
52.24.12.1  maloobchod s cukrovinkami
52.24.12.10 maloobchod s cukrovinkami


52.25    Maloobchod s nápoji
52.25.1   Maloobchod s nápoji               63107
52.25.11   Maloobchod s nealkoholickými nápoji
52.25.11.1  maloobchod s nealkoholickými nápoji
52.25.11.11 maloobchod s ovocnými a zeleninovými
       šťávami
52.25.11.12 maloobchod s minerálními vodami
52.25.11.19 maloobchod s ostatními
       nealkoholickými nápoji


52.25.12   Maloobchod s pivem
52.25.12.1  maloobchod s pivem
52.25.12.10 maloobchod s pivem


52.25.13   Maloobchod s vínem
52.25.13.1  maloobchod s vínem
52.25.13.10 maloobchod s vínem


52.25.14   Maloobchod s ostatními
       alkoholickými nápoji
52.25.14.1  maloobchod s ostatními
       alkoholickými nápoji
52.25.14.10 maloobchod s ostatními
       alkoholickými nápoji


52.26    Maloobchod s tabákovými výrobky
52.26.1   Maloobchod s tabákovými výrobky
52.26.10   Maloobchod s tabákovými výrobky         63108
52.26.10.1  maloobchod s tabákovými výrobky
52.26.10.10 maloobchod s tabákovými výrobky


52.27    Specializovaný maloobchod s prodejem
       potravin jinde neuvedený
52.27.1   Specializovaný maloobchod s prodejem
       potravin jinde neuvedený
52.27.11   Maloobchod s mlékárenskými výrobky        63102č
52.27.11.1  maloobchod s mlékárenskými výrobky
52.27.11.10 maloobchod s mlékárenskými výrobky


52.27.12   Maloobchod s vejci a výrobky z nich       63102č
52.27.12.1  maloobchod s vejci a výrobky z nich
52.27.12.10 maloobchod s vejci a výrobky z nich


52.27.13   Maloobchod s jedlými tuky a oleji        63109č
52.27.13.1  maloobchod s jedlými tuky a oleji
52.27.13.10 maloobchod s jedlými tuky a oleji


52.27.19   Specializovaný maloobchod
       s potravinami jinde neuvedený          63109č
52.27.19.1  specializovaný maloobchod
       s potravinami jinde neuvedený
52.27.19.11 maloobchod s potravinami pro
       diabetiky
52.27.19.12 maloobchod s ostatními dietními
       potravinami
52.27.19.13 maloobchod s kávou, čajem,
       cukrem, kakaem, kořením apod.
52.27.19.14 maloobchod s moukou, rýží,
       těstovinami apod.
52.27.19.15 maloobchod se sušeným ovocem a
       zeleninou (vč. lyofilizovaných)
52.27.19.16 maloobchod s mraženým ovocem a
       zeleninou
52.27.19.17 maloobchod se zeleninovými a
       ovocnými sterilovanými konzervami
52.27.19.19 maloobchod s potravinami
       jinde neuvedený


52.3     Maloobchod s farmaceutickými
       a zdravotnickými výrobky, kosmetikou
       a toaletními potřebami, pracími
       a čisticími prostředky v prodejnách
52.31    Maloobchod s farmaceutickými výrobky
52.31.1   Maloobchod s farmaceutickými výrobky
52.31.10   Maloobchod s farmaceutickými výrobky       63211.1
52.31.10.1  maloobchod s farmaceutickými výrobky
52.31.10.11 maloobchod s léčivy
52.31.10.12 maloobchod s léčivými bylinami
52.31.10.19 maloobchod s ostatními
       farmaceutickými výrobky


52.32    Maloobchod se zdravotnickými
       a ortopedickými výrobky
52.32.1   Maloobchod se zdravotnickými
       a ortopedickými výrobky
52.32.10   Maloobchod se zdravotnickými
       a ortopedickými výrobky             63211.2
52.32.10.1  maloobchod se zdravotnickými
       a ortopedickými výrobky
52.32.10.10 maloobchod se zdravotnickými
       a ortopedickými výrobky


52.33    Maloobchod s kosmetickými a
           toaletními výrobky, čisticími a
       pracími prostředky
52.33.1   Maloobchod s kosmetickými a
       toaletními výrobky, čisticími a
       pracími prostředky
52.33.10   Maloobchod s kosmetickými a
       toaletními výrobky, čisticími a
       pracími prostředky                63212
52.33.10.1  maloobchod s kosmetickými a
       toaletními výrobky, čisticími a
       pracími prostředky
52.33.10.11 maloobchod s kosmetickými
       výrobky
52.33.10.12 maloobchod s mýdlem a
       toaletními výrobky
52.33.10.13 maloobchod s čisticími a
       pracími prostředky


52.4     Maloobchod ve specializovaných
       prodejnách se spotřebními výrobky
       jinde neuvedený
52.41    Maloobchod s textilem a textilními
       galanterními výrobky
52.41.1   Maloobchod s textilem a textilními
       galanterními výrobky
52.41.11   Maloobchod s textilem (kromě
       galanterních výrobků)              63221.1
52.41.11.1  maloobchod s textilem (kromě
       galanterních výrobků)
52.41.11.11 maloobchod s metrovým textilem
       (kromě bytového textilu)
52.41.11.12 maloobchod s ložním a stolním
       prádlem a přikrývkami vč.
       spacích pytlů
52.41.11.13 maloobchod s ochrannými a stínicími
       plachtami, stany apod.
52.41.11.14 maloobchod s roletami a slunečníky
52.41.11.19 maloobchod s ostatními konfekčními
       textilními výrobky


52.41.12   Maloobchod s textilními galanterními
       výrobky                     63221.2
52.41.12.1  maloobchod s textilními galanterními
       výrobky
52.41.12.10 maloobchod s textilními galanterními
       výrobky


52.42    Maloobchod s oděvy, výrobky
       z kožešin a oděvními doplňky
52.42.1   Maloobchod s oděvy, výrobky
       z kožešin a oděvními doplňky
52.42.10   Maloobchod s oděvy, výrobky
       z kožešin a oděvními doplňky           63222
52.42.10.1  maloobchod se svrchním ošacením
       z tkanin kromě pracovního a
       sportovního
52.42.10.11 maloobchod s pánským nebo
       chlapeckým svrchním ošacením
       z tkanin
52.42.10.12 maloobchod s dámským nebo
       dívčím svrchním ošacením z tkanin

52.42.10.2  maloobchod se svrchním ošacením
       z pletenin kromě pracovního a
       sportovního
52.42.10.21 maloobchod s pánským nebo
       chlapeckým svrchním ošacením
       z pletenin
52.42.10.22 maloobchod s dámským nebo
       dívčím svrchním ošacením
       z pletenin

52.42.10.3  maloobchod se sportovními oděvy
52.42.10.30 maloobchod se sportovními oděvy

52.42.10.4  maloobchod s pracovními oděvy
52.42.10.40 maloobchod s pracovními oděvy

52.42.10.5  maloobchod s kojeneckými oděvy
52.42.10.50 maloobchod s kojeneckými oděvy

52.42.10.6  maloobchod s osobním prádlem
       vč. košil
52.42.10.61 maloobchod s osobním prádlem
       vč. košil, z tkanin
52.42.10.65 maloobchod s osobním prádlem
       vč. košil, z pletenin

52.42.10.7  maloobchod s kožešinami (kromě
       surových), s kožešnickými výrobky
       a s oděvy z usní
52.42.10.71 maloobchod s kožešinami (kromě
       surových)
52.42.10.72 maloobchod s kožešnickými oděvy a
       výrobky jinde neuvedený
52.42.10.73 maloobchod s oděvy z usní
       a jejich imitací

52.42.10.8  maloobchod s klobouky a
       jinými oděvními doplňky
52.42.10.81 maloobchod s klobouky
52.42.10.82 maloobchod s rukavicemi
52.42.10.89 maloobchod s oděvními doplňky
       jinde neuvedený


52.43    Maloobchod s obuví, usňovými výrobky
       a cestovními potřebami
52.43.1   Maloobchod s obuví, usňovými výrobky
       a cestovními potřebami
52.43.11   Maloobchod s obuví                63223
52.43.11.1  maloobchod s obuví vycházkovou
52.43.11.11 maloobchod s obuví vycházkovou
       pánskou
52.43.11.12 maloobchod s obuví vycházkovou
       dámskou
52.43.11.13 maloobchod s obuví dětskou
52.43.11.14 maloobchod s obuví sportovní


52.43.12   Maloobchod s usněmi, výrobky z
       usní a jejich imitací (kromě
       oděvů a oděvních doplňků)            63224
52.43.12.1  maloobchod s usněmi
52.43.12.10 maloobchod s usněmi

52.43.12.2  maloobchod s ostatními výrobky
       z usní a jejich imitací
52.43.12.21 maloobchod s brašnářskými výrobky
52.43.12.23 maloobchod se sedlářskými výrobky
52.43.12.24 maloobchod s technickými výrobky
       z usní a jejich imitací
52.43.12.29 maloobchod s výrobky z usní a
       jejich imitací jinde neuvedený


52.44    Maloobchod s nábytkem a bytovým
       vybavením jinde neuvedený
52.44.1   Maloobchod s nábytkem a bytovým
       vybavením jinde neuvedený
52.44.11   Maloobchod s nábytkem pro domácnost       63231
52.44.11.1  maloobchod s nábytkem pro domácnost
52.44.11.10 maloobchod s nábytkem pro domácnost


52.44.12   Maloobchod s různými potřebami pro
       domácnost, výrobky nožířskými,
       kameninou, skleněnými a
       porcelánovými výrobky              63233
52.44.12.1  maloobchod s různými potřebami pro
       domácnost, výrobky nožířskými,
       kameninou, skleněnými a
       porcelánovými výrobky
52.44.12.11 maloobchod se skleněnými výrobky pro
       domácnost
52.44.12.12 maloobchod s porcelánovými výrobky
       pro domácnost
52.44.12.13 maloobchod s hrnčířskými výrobky
52.44.12.14 maloobchod s nožířskými výrobky
52.44.12.15 maloobchod s plastovými výrobky pro
       domácnost
52.44.12.16 maloobchod s kovovým nádobím pro
       domácnost
52.44.12.19 maloobchod s různými potřebami pro
       domácnost jinde neuvedený


52.44.13   Maloobchod s osvětlovacími tělesy        63235
52.44.13.1  Maloobchod s osvětlovacími tělesy
52.44.13.10 Maloobchod s osvětlovacími tělesy


52.44.14   Maloobchod s bytovým textilem,
       záclonami, závěsy apod.             63236
52.44.14.1  maloobchod s bytovým textilem,
       záclonami, závěsy apod.
52.44.14.10 maloobchod s bytovým textilem,
       záclonami, závěsy apod.


52.44.15   Maloobchod s výrobky ze dřeva,
       korku a proutí                  63237
52.44.15.1  maloobchod s výrobky ze dřeva,
       korku a proutí
52.44.15.11 maloobchod s košíkářskými a pod.
       výrobky
52.44.15.12 maloobchod se stolními kuchyňskými
       výrobky ze dřeva nebo korku
52.44.15.19 maloobchod s výrobky ze dřeva
       a korku jinde neuvedený


52.44.16   Maloobchod s neelektrickými
       domácími spotřebiči, výrobky
       a zařízeními, jinde neuvedený          63239
52.44.16.1  maloobchod s neelektrickými
       domácími spotřebiči, výrobky
       a zařízeními, jinde neuvedený
52.44.16.11 maloobchod s neelektrickým
       topným a varným zařízením
52.44.16.12 maloobchod s úklidovým kartáčnickým
       zbožím
52.44.16.19 maloobchod s ostatními
       neelektrickými domácími spotřebiči,
       výrobky a zařízeními, jinde neuvedený


52.45    Maloobchod s domácími
       elektrospotřebiči a elektronikou
52.45.1   Maloobchod s domácími
       elektrospotřebiči
52.45.10   Maloobchod s domácími
       elektrospotřebiči                63232
52.45.10.1  maloobchod s domácími
       elektrospotřebiči
52.45.10.11 maloobchod s ledničkami,
       mrazničkami a myčkami nádobí
52.45.10.12 maloobchod s pračkami a sušičkami
52.45.10.13 maloobchod s vysavači
52.45.10.14 maloobchod s elektrickým
       topným a varným zařízením
52.45.10.19 maloobchod s elektrickými spotřebiči
       pro domácnost jinde neuvedený


52.45.2   Maloobchod s domácí elektronikou
       včetně nosných médií
52.45.21   Maloobchod s domácí elektronikou         63234.1
52.45.21.1  maloobchod s domácí elektronikou
52.45.21.11 maloobchod s radiopřijímači vč.
       autorádií a televizory
52.45.21.12 maloobchod s magnetofony, gramofony,
       videorekordéry, hifi věžemi a
       videokamerami
52.45.21.19 maloobchod s ostatní domácí
       elektronikou


52.45.22   Maloobchod s nosnými médii
       (s gramofonovými deskami,
       magnetofonovými pásky, kompaktními
       disky)                      63234.2
52.45.22.1  maloobchod s nosnými médii
       nenahranými
52.45.22.10 maloobchod s nosnými médii
       nenahranými

52.45.22.2  maloobchod s nosnými médii
       nahranými
52.45.22.20 maloobchod s nosnými médii
       nahranými


52.45.23   Maloobchod s hudebními nástroji
       a hudebninami                  63234.3
52.45.23.1  maloobchod s hudebními nástroji
       a hudebninami
52.45.23.11 maloobchod s hudebními nástroji
52.45.23.12 maloobchod s hudebninami, notami
       a hudebními doplňky


52.46    Maloobchod s železářskými potřebami,
       barvami, sklem a potřebami
       pro kutily
52.46.1   Maloobchod s železářskými potřebami,
       barvami, sklem a potřebami
       pro kutily
52.46.11   Maloobchod s železářskými potřebami       63241
52.46.11.1  maloobchod s železářskými potřebami
52.46.11.11 maloobchod s nářadím
52.46.11.12 maloobchod s kováním a zámky
52.46.11.13 maloobchod s hřebíky a šrouby
52.46.11.14 maloobchod s ventily
52.46.11.19 maloobchod s železářskými potřebami
       jinde neuvedený


52.46.12   Maloobchod s nátěrovými hmotami vč.
       pomocných prostředků a s
       průmyslovými kartáči               63242
52.46.12.1  maloobchod s nátěrovými hmotami
       vč. pomocných prostředků
       a s průmyslovými kartáči
52.46.12.11 maloobchod s barvami, laky
       a nátěrovými hmotami
52.46.12.12 maloobchod s průmyslovými
           kartáčnickými výrobky
52.46.12.13 maloobchod s pomocnými natěračskými
       prostředky (tmely, rozpouštědly apod.)


52.46.13   Maloobchod s tabulovým a upraveným
       plochým sklem                  63243
52.46.13.1  maloobchod s tabulovým a upraveným
       plochým sklem
52.46.13.11 maloobchod s tabulovým sklem
52.46.13.12 maloobchod s plochým tvarovaným
       sklem a se zrcadly
52.46.13.13 maloobchod s bezpečnostním a jiným
       vrstveným sklem
52.46.13.14 maloobchod se skleněnými dlaždicemi,
       cihlami apod.


52.46.14   Maloobchod s potřebami pro kutily        63244
52.46.14.1  maloobchod s potřebami pro kutily
52.46.14.11 maloobchod se zahradnickými
       potřebami
52.46.14.19 maloobchod s potřebami pro kutily
       jinde neuvedený

52.46.15   Maloobchod se sanitárním vybavením        63245.1
52.46.15.1  maloobchod se sanitárním vybavením
52.46.15.11 maloobchod s keramickým sanitárním
       vybavením
52.46.15.12 maloobchod s kovovým sanitárním
       vybavením


52.46.16   Maloobchod se stavebním materiálem
       jinde neuvedený                 63245.2
52.46.16.1  maloobchod se stavebním materiálem
       (kromě ze dřeva, plastů a kovů)
52.46.16.11 maloobchod s cementem, sádrou apod.
52.46.16.12 maloobchod s pískem, štěrkem apod.
52.46.16.13 maloobchod s cihlami, tvárnicemi
       apod.
52.46.16.14 maloobchod s dlaždicemi,
       obkládačkami apod.
52.46.16.15 maloobchod s přírodním kamenem pro
       stavební účely
52.46.16.19 maloobchod se stavebním materiálem
       (kromě ze dřeva, plastů a kovu)
       jinde neuvedený

52.46.16.2  maloobchod se stavebním materiálem
       ze dřeva
52.46.16.20 maloobchod se stavebním materiálem
       ze dřeva

52.46.16.3  maloobchod se stavebním materiálem
       z plastů
52.46.16.30 maloobchod se stavebním materiálem
       z plastů

52.46.16.4  maloobchod s kovodělnými výrobky
       pro stavební účely
52.46.16.40 maloobchod s kovodělnými výrobky
       pro stavební účely


52.47    Maloobchod s knihami, novinami,
       časopisy a kancelářskými potřebami
52.47.1   Maloobchod s knihami, novinami,
       časopisy a kancelářskými potřebami
52.47.11   Maloobchod s knihami               63253.1
52.47.11.1  maloobchod s knihami
52.47.11.11 maloobchod s knihami


52.47.12   Maloobchod s novinami a časopisy         63253.2
52.47.12.1  maloobchod s novinami a časopisy
52.47.12.10 maloobchod s novinami a časopisy


52.47.13   Maloobchod se školními
       a kancelářskými potřebami            63253.3
52.47.13.1  maloobchod se školními
       a kancelářskými potřebami
52.47.13.10 maloobchod se školními
       a kancelářskými potřebami


52.48    Ostatní maloobchod
       ve specializovaných prodejnách
52.48.1   Specializovaný maloobchod
       s kancelářským vybavením,
       počítačovým, optickým
       a fotografickým vybavením
52.48.11   Maloobchod s kancelářským nábytkem        63251.1
52.48.11.1  maloobchod s kancelářským nábytkem
52.48.11.10 maloobchod s kancelářským nábytkem


52.48.12   Maloobchod s kancelářským zařízením       63251.2
52.48.12.1  maloobchod s kancelářským zařízením
52.48.12.11 maloobchod s psacími stroji
52.48.12.12 maloobchod s kopírovacími stroji
52.48.12.18 maloobchod s doplňkovým zařízením
       ke kancelářským strojům
52.48.12.19 maloobchod s kancelářským zařízením
       jinde neuvedený


52.48.13   Maloobchod s počítači a softwarovým
       vybavením                    63252
52.48.13.1  maloobchod s počítači a softwarovým
       vybavením
52.48.13.11 maloobchod s počítači
52.48.13.12 maloobchod se standardním softwarovým
       vybavením


52.48.14   Maloobchod s fotografickým
       a optickým zařízením, s měřicími
       přístroji                    63254
52.48.14.1  maloobchod s měřicími přístroji
52.48.14.10 maloobchod s měřicími přístroji

52.48.14.2  maloobchod s fotografickými
       přístroji a fotopotřebami
52.48.14.21 maloobchod s fotografickými
       přístroji, filmovými kamerami apod.
52.48.14.22 maloobchod s fotografickými
       filmy
52.48.14.23 maloobchod s fotolučebninami

52.48.14.3  maloobchod s lasery, dalekohledy a
       ostatními optickými přístroji a
       nástroji
52.48.14.30 maloobchod s lasery, dalekohledy a
       ostatními optickými přístroji a
       nástroji

52.48.14.4  maloobchod s brýlemi a jejich
       díly
52.48.14.40 maloobchod s brýlemi a jejich
       díly


52.48.15   Maloobchod s telekomunikačním
       zařízením                    63234.4
52.48.15.1  maloobchod s telekomunikačním
       zařízením
52.48.15.10 maloobchod s telekomunikačním
       zařízením


52.48.2   Specializovaný maloobchod
       s hodinami, hodinkami a klenoty,
       se sportovními výrobky, hrami a
       hračkami
52.48.21   Maloobchod s hodinami, hodinkami
       a klenoty                    63292
52.48.21.1  maloobchod s hodinami, hodinkami
       a klenoty
52.48.21.11 maloobchod s hodinami, hodinkami
52.48.21.12 maloobchod s klenoty


52.48.22   Maloobchod s rybářskými a
       sportovními potřebami (vč. jízdních kol)     63293
52.48.22.1  maloobchod se sportovními potřebami
       kromě jízdních kol
52.48.22.11 maloobchod s lyžemi a bruslemi
52.48.22.12 maloobchod se sportovními loděmi,
       surfovacími prkny a windsurfy
52.48.22.13 maloobchod s tělocvičným nářadím
52.48.22.14 maloobchod s rybářskými potřebami
52.48.22.15 maloobchod se sportovními letadly
52.48.22.16 maloobchod s kempinkovými potřebami
       (kromě stanů)
52.48.22.19 maloobchod s ostatními sportovními
       potřebami

52.48.22.2  maloobchod s jízdními koly
52.48.22.20 maloobchod s jízdními koly


52.48.23   Maloobchod s hrami a hračkami          63294
52.48.23.1  maloobchod s hrami a hračkami
52.48.23.11 maloobchod s hrami vč. sálových
52.48.23.12 maloobchod s videohrami
52.48.23.13 maloobchod s dětskými vozidly a
       vozítky
52.48.23.19 maloobchod s ostatními hračkami


52.48.3   Specializovaný maloobchod
       s nepotravinářskými výrobky
       jinde neuvedený
52.48.31   Maloobchod s tapetami
       a podlahovými krytinami             63291
52.48.31.1  maloobchod s tapetami
       a podlahovými krytinami
52.48.31.11 maloobchod s textilními
       podlahovými krytinami vč. koberců
52.48.31.13 maloobchod s plastovými a pryžovými
       obkladovými a podlahovými krytinami
52.48.31.14 maloobchod s tapetami
52.48.31.19 maloobchod s ostatními podlahovými
       krytinami


52.48.32   Maloobchod se živými květinami,
       rostlinami, semeny, hnojivy apod.        63295.1
52.48.32.1  maloobchod se živými květinami,
       rostlinami a semeny
52.48.32.11 maloobchod s řezanými květy nebo
       rostlinami vázanými i nevázanými
52.48.32.12 maloobchod se sazenicemi rostlin
       (vč. v květináčích)
52.48.32.13 maloobchod s rouby a řízky
52.48.32.14 maloobchod s hlízami, cibulemi a
       semeny

52.48.32.2  maloobchod s hnojivy a přípravky
       k ošetření rostlin
52.48.32.20 maloobchod s hnojivy a přípravky
       k ošetření rostlin


52.48.33   Maloobchod s drobnými domácími
       zvířaty a potřebami pro jejich chov       63295.2
52.48.33.1  maloobchod s drobnými domácími
       zvířaty a potřebami pro jejich chov
52.48.33.11 maloobchod s drobnými domácími
       zvířaty
52.48.33.12 maloobchod s krmivy pro domácí
       zvířata
52.48.33.13 maloobchod s akvárii, klecemi a
       dalšími potřebami pro drobná
       domácí zvířata


52.48.34   Maloobchod se suvenýry              63296
52.48.34.1  maloobchod se suvenýry
52.48.34.11 maloobchod s bižuterií
52.48.34.12 maloobchod s kultovními
       a pohřebními předměty
52.48.34.13 maloobchod s kuřáckými potřebami
52.48.34.19 maloobchod s ostatními suvenýry
       jinde neuvedený


52.48.35   Maloobchod s topným olejem, plynem
       v lahvích, uhlím a dřevem            63297
52.48.35.1  maloobchod s topným olejem, plynem
       v lahvích, uhlím a dřevem
52.48.35.11 maloobchod s topným olejem
52.48.35.12 maloobchod s topným plynem v lahvích
52.48.35.13 maloobchod s uhlím, palivovým dřívím
       a dřevěným uhlím


52.48.36   Maloobchod se známkami a mincemi         63299.1
52.48.36.1  maloobchod se známkami a mincemi
52.48.36.10 maloobchod se známkami a mincemi


52.48.37   Maloobchod provozovaný uměleckými
       galeriemi                    63299.2
52.48.37.1  maloobchod provozovaný uměleckými
       galeriemi
52.48.37.10 maloobchod provozovaný uměleckými
       galeriemi


52.48.38   Maloobchod s nepotravinářskými
       výrobky jinde neuvedený             63299.3
52.48.38.1  maloobchod s nepotravinářskými
       výrobky jinde neuvedený (kromě zbraní)
52.48.38.11 maloobchod s šicími a pletacími
       stroji
52.48.38.13 maloobchod s kočárky
52.48.38.14 maloobchod s umělými květinami
52.48.38.15 maloobchod s elektrobateriemi a
       elektroinstalačním materiálem
52.48.38.19 maloobchod s ostatními
       nepotravinářskými výrobky jinde
       neuvedený

52.48.38.2  maloobchod se zbraněmi
       a municí
52.48.38.21 maloobchod s vojenskými zbraněmi
       a municí
52.48.38.22 maloobchod se sportovními a loveckými
       zbraněmi a municí


52.5     Maloobchod s použitým zbožím
       provozovaný v prodejnách
52.50    Maloobchod s použitým zbožím
       provozovaný v prodejnách
    52.50.1   Maloobchod se starožitnostmi
       a použitým zbožím, provozovaný
       v prodejnách
52.50.11   Maloobchod se starožitnostmi
       v prodejnách
52.50.11.1  maloobchod se starožitnostmi
       v prodejnách
52.50.11.10 maloobchod se starožitnostmi
       v prodejnách


52.50.12   Maloobchod s použitými knihami
       v prodejnách
52.50.12.1  maloobchod s použitými knihami
       v prodejnách
52.50.12.10 maloobchod s použitými knihami
       v prodejnách


52.50.13   Maloobchod s jiným použitým zbožím
       v prodejnách
52.50.13.1  maloobchod s jiným použitým zbožím
       v prodejnách
52.50.13.11 maloobchodní prodej obnošených oděvů
       a opotřebovaného textilu
52.50.13.19 maloobchod s použitým zbožím
       v prodejnách jinde neuvedený


52.6     Maloobchod provozovaný mimo
       prodejny
52.61    Maloobchodní činnost zásilková
52.61.1   Maloobchodní činnost zásilková
52.61.11   Maloobchodní činnost zásilková
       specializovaná na textil a oděvy
52.61.11.1  maloobchodní činnost zásilková
       specializovaná na textil a oděvy
52.61.11.10 maloobchodní činnost zásilková
       specializovaná na textil a oděvy


52.61.12   Maloobchodní činnost zásilková
       specializovaná na ostatní druhy zboží
52.61.12.1  Maloobchodní činnost zásilková
       specializovaná na ostatní druhy zboží
52.61.12.10 Maloobchodní činnost zásilková
       specializovaná na ostatní druhy zboží


52.61.13   Maloobchodní činnost zásilková
       nespecializovaná
52.61.13.1  maloobchodní činnost zásilková
       nespecializovaná
52.61.13.10 maloobchodní činnost zásilková
       nespecializovaná


52.62    Maloobchod provozovaný
       ve stáncích a na trzích
52.62.1   Maloobchod provozovaný
       ve stáncích a na trzích
52.62.11   Maloobchod s potravinami,
       provozovaný ve stáncích a na trzích
52.62.11.1  maloobchod s potravinami,
       provozovaný ve stáncích a na trzích
52.62.11.10 maloobchod s potravinami,
       provozovaný ve stáncích a na trzích


52.62.12   Ostatní maloobchod provozovaný
       ve stáncích a na trzích
52.62.12.1  ostatní maloobchod provozovaný
       ve stáncích a na trzích
52.62.12.10 ostatní maloobchod provozovaný
       ve stáncích a na trzích


52.63    Ostatní maloobchod provozovaný
       mimo prodejny
52.63.1   Ostatní maloobchod provozovaný
       mimo prodejny
52.63.10   Ostatní maloobchod provozovaný
       mimo prodejny
52.63.10.1  ostatní maloobchod provozovaný
       mimo prodejny
52.63.10.11 maloobchod pomocí automatů
52.63.10.19 maloobchod provozovaný mimo
       prodejny, jinde neuvedený


52.7     Opravy zboží osobní potřeby
       a potřeb pro domácnost
52.71    Opravy obuvi a jiných kožených
       výrobků
52.71.1   Opravy obuvi a jiných kožených
       výrobků
52.71.10   Opravy obuvi a jiných kožených
       výrobků                     63301
52.71.10.1  opravy obuvi a jiných kožených
       výrobků
52.71.10.11 opravy obuvi kromě oprav obuvi
       na počkání
52.71.10.12 opravy zavazadel a kožené
       galanterie
52.71.10.19 opravy kožených výrobků jinde
       neuvedené


52.72    Opravy elektrických spotřebičů
       pro domácnost
52.72.1   Opravy elektrických spotřebičů
       pro domácnost
52.72.11   Opravy rozhlasových a televizních
       přijímačů a jiných audiovizuálních
       zařízení a přístrojů               63309.1
52.72.11.1  opravy rozhlasových a televizních
       přijímačů
52.72.11.10 opravy rozhlasových a televizních
       přijímačů

52.72.11.2  opravy jiných audiovizuálních
       zařízení a přístrojů
52.72.11.21 opravy magnetofonů
52.72.11.22 opravy videokamer a videorekordérů
52.72.11.29 opravy audiovizuálních zařízení
       a přístrojů jinde neuvedené


52.72.12   Opravy ostatních elektrických
       spotřebičů pro domácnost             63302
52.72.12.1  opravy ostatních elektrických
       spotřebičů pro domácnost
52.72.12.11 opravy šicích a pletacích strojů
       pro domácnost
52.72.12.12 opravy žehliček a mandlů
       pro domácnost
52.72.12.13 opravy elektrických topných a varných
       zařízení pro domácnost
52.72.12.14 opravy drobných domácích
       elektrospotřebičů
52.72.12.15 opravy ledniček, myček nádobí
52.72.12.16 opravy elektrických praček a sušiček
       pro domácnost
52.72.12.19 opravy elektrických spotřebičů
       pro domácnost jinde neuvedené


52.73    Opravy hodin, hodinek, klenotů
       a bižuterie
52.73.1   Opravy hodin, hodinek, klenotů
       a bižuterie
52.73.10   Opravy hodin, hodinek, klenotů
       a bižuterie                   63303
52.73.10.1  opravy hodin, hodinek, klenotů
       a bižuterie
52.73.10.11 opravy hodin a hodinek
52.73.10.12 opravy klenotů
52.73.10.13 opravy bižuterie


52.74    Opravy zboží osobní potřeby
       a potřeb pro domácnost jinde
       neuvedené
52.74.1   Opravy zboží osobní potřeby
       a potřeb pro domácnost jinde
       neuvedené
52.74.11   Opravy oděvů a textilních výrobků        63304
52.74.11.1  opravy oděvů a textilních výrobků
52.74.11.10 opravy oděvů a textilních výrobků


52.74.12   Opravy jízdních kol               63309.2
52.74.12.1  opravy jízdních kol
52.74.12.10 opravy jízdních kol


52.74.13   Opravy ostatního zboží osobní potřeby
       a pro domácnost jinde neuvedené         63309.3
52.74.13.1  opravy ostatního zboží osobní potřeby
       a pro domácnost jinde neuvedené
52.74.13.11 opravy plynových spotřebičů pro
       domácnost
52.74.13.12 opravy na počkání (podpatky,
       klíče apod.)
52.74.13.13 služby ladičů hudebních nástrojů
52.74.13.14 opravy dioptrických a ostatních
       brýlí
52.74.13.15 opravy invalidních vozíků
52.74.13.16 opravy sportovních potřeb
       (zatříděných v 36.40)
52.74.13.17 opravy kovodělných výrobků pro
       domácnost
52.74.13.19 opravy zboží osobní potřeby
       a pro domácnost jinde neuvedené


        55 SLUŽBY UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ

Kód     Název               HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
55.1     Služby poskytované v zařízeních
       hotelového typu
55.11    Ubytovací služby poskytované
       v zařízeních hotelového typu
       vč. stravování
55.11.1   Ubytovací služby poskytované
       v zařízeních hotelového typu
       vč. stravování
55.11.10   Ubytovací služby poskytované
       v zařízeních hotelového typu
       vč. stravování                  64110.1
                               64120.1
55.11.10.1  ubytovací služby poskytované
       v zařízeních hotelového typu
       vč. stravování
55.11.10.11 ubytovací služby poskytované
       v hotelech, vč. stravování
55.11.10.19 ubytovací služby poskytované
       v ostatních zařízeních hotelového
       typu, vč. stravování


55.12    Ubytovací služby poskytované
       v zařízeních hotelového typu
       bez stravování
55.12.1   Ubytovací služby poskytované
       v zařízeních hotelového typu
       bez stravování
55.12.10   Ubytovací služby poskytované
       v zařízeních hotelového typu
       bez stravování                  64110.2
                               64120.2
55.12.10.1  ubytovací služby poskytované
       v zařízeních hotelového typu
       bez stravování
55.12.10.11 ubytovací služby poskytované
       v hotelech bez stravování
55.12.10.19 ubytovací služby poskytované
       v ostatních zařízeních hotelového
       typu bez stravování


55.2     Ubytovací služby poskytované
       v kempech a ostatních přechodných
       ubytovnách
55.21    Ubytovací služby poskytované
       v turistických ubytovnách
       a ubytovnách pro mládež
55.21.1   Ubytovací služby poskytované
       v turistických ubytovnách
       a ubytovnách pro mládež
55.21.10   Ubytovací služby poskytované
       v turistických ubytovnách
       a ubytovnách pro mládež             64194
55.21.10.1  ubytovací služby poskytované
       v turistických ubytovnách
       a ubytovnách pro mládež
55.21.10.10 ubytovací služby poskytované
       v turistických ubytovnách
       a ubytovnách pro mládež


55.22    Ubytovací služby poskytované
       v kempech
55.22.1   Ubytovací služby poskytované
       v kempech
55.22.10   Ubytovací služby poskytované
       v kempech                    64195
55.22.10.1  ubytovací služby poskytované
       v kempech
55.22.10.10 ubytovací služby poskytované
       v kempech


55.23    Ostatní přechodné ubytovací služby
       jinde neuvedené
55.23.1   Ostatní přechodné ubytovací služby
       jinde neuvedené
55.23.11   Služby poskytované dětskými
       prázdninovými tábory               64191
55.23.11.1  služby poskytované dětskými
       prázdninovými tábory
55.23.11.10 služby poskytované dětskými
       prázdninovými tábory


55.23.12   Služby rekreačních středisek a domů       64192
55.23.12.1  služby rekreačních středisek a domů
55.23.12.10 služby rekreačních středisek a domů


55.23.13   Krátkodobé ubytovací služby
       v zařízených pronájmech             64193
55.23.13.1  krátkodobé ubytovací služby
       v zařízených pronájmech
55.23.13.10 krátkodobé ubytovací služby
       v zařízených pronájmech


55.23.14   Služby     poskytované v lůžkových nebo
       lehátkových vozech a jiných
       dopravních prostředcích             64196
55.23.14.1  služby poskytované v lůžkových nebo
       lehátkových vozech a jiných
       dopravních prostředcích
55.23.14.10 služby poskytované v lůžkových nebo
       lehátkových vozech a jiných
       dopravních prostředcích


55.23.15   Ostatní přechodné ubytovací služby
       jinde neuvedené                 64199
55.23.15.1  ostatní přechodné ubytovací služby
       pro děti a mládež
55.23.15.11 ubytovací služby v internátech
55.23.15.12 ubytovací služby v domovech mládeže
55.23.15.13 ubytovací služby ve vysokoškolských
       kolejích

55.23.15.2  ostatní přechodné ubytovací služby,
55.23.15.21 ubytovací služby v ubytovnách pro
       pracující
55.23.15.23 ubytovací služby ve vojenských
       ubytovnách
55.23.15.29 přechodné ubytovací služby jinde
       neuvedené


55.3     Služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů)
55.30    Služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů)
55.30.1   Služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů)
55.30.11   Služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v zařízeních
       s obsluhou                    64210.1
55.30.11.1  služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v zařízeních
       s obsluhou
55.30.11.10 služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v zařízeních
       s obsluhou


55.30.12   Služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v železničních
       jídelních vozech nebo na lodích         64210.2
55.30.12.1  služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v železničních
       jídelních vozech nebo na lodích
55.30.12.10 služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v železničních
       jídelních vozech nebo na lodích


55.30.13   Služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v samoobslužných
       zařízeních                    64220.1
55.30.13.1  služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v samoobslužných
       zařízeních
55.30.13.10 služby spojené s podáváním jídel
       (vč. nápojů) v samoobslužných
       zařízeních


55.30.14   Ostatní služby spojené s podáváním
       jídel (vč. nápojů)                64290
55.30.14.1  ostatní služby spojené s podáváním
       jídel (vč. nápojů)
55.30.14.11 podávání jídel (vč. nápojů) ke
       konzumaci na místě nebo k odnesení
       v bufetech
55.30.14.12 podávání jídel (vč. nápojů) ke
       konzumaci na místě nebo k odnesení
       ve stáncích
55.30.14.13 podávání jídel (vč. nápojů) ke
       konzumaci na místě nebo k odnesení
       v cukrárnách
55.30.14.19 podávání jídel (vč. nápojů) ke
       konzumaci na místě nebo k odnesení
       v ostatních zařízeních


55.4     Služby spojené převážně s podáváním
       nápojů
55.40    Služby spojené převážně s podáváním
       nápojů
55.40.1   Služby spojené převážně s podáváním
       nápojů
55.40.10   Služby spojené převážně s podáváním
       nápojů                      64310
                               64320
55.40.10.1  služby spojené převážně s podáváním
       nápojů
55.40.10.11 podávání nápojů ve výčepech
       a pivnicích
55.40.10.12 podávání nápojů v barech
55.40.10.19 podávání nápojů v ostatních
       zařízeních jinde neuvedených
       (dopravních prostředcích apod.)


55.5     Služby závodních jídelen
       a dodávky hotových jídel
55.51    Služby závodních (příp. školních
       apod.) jídelen
55.51.1   Služby závodních (příp. školních
       apod.) jídelen
55.51.10   Služby závodních (příp. školních
       a pod.) jídelen                 64220.2
55.51.10.1  služby závodních (příp. školních
       a pod.) jídelen
55.51.10.11 služby závodních jídelen
55.51.10.12 služby školních jídelen
55.51.10.13 služby menzy
55.51.10.14 služby závodních kantýn
55.51.10.19 ostatní služby jídelen poskytované
       předem vymezenému okruhu osob


55.52    Služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro spotřebu v jiných
       zařízeních
55.52.1   Služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro spotřebu v jiných
       zařízeních
55.52.11   Služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro domácnosti               64230.1
55.52.11.1  služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro domácnosti
55.52.11.11 příprava jídel a dodávání jídel
       do domu při pořádání hostin
55.52.11.12 příprava jídel a zajišťování
       recepcí na místě zvoleném
       zákazníkem
55.52.11.13 rozvážení jídel starým a nemocným
       osobám


55.52.12   Služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro společnosti provozující
       osobní dopravu                  64230.2
55.52.12.1  služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro společnosti provozující
       osobní dopravu
55.52.12.10 služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro společnosti provozující
       osobní dopravu


55.52.13   Služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro spotřebu v jiných
       zařízeních, pro jiné společnosti
       a zařízení                    64230.3
55.52.13.1  služby spojené s dodávkou hotových
       jídel pro spotřebu v jiných
       zařízeních, pro jiné společnosti
       a zařízení
55.52.13.11 příprava a dodávky hotových
       jídel a nápojů pro závodní a školní
       jídelny, menzy
55.52.13.12 příprava a dodávky hotových
       jídel a nápojů pro restaurace
55.52.13.19 příprava a dodávky hotových
       jídel a nápojů pro stravovací
       provozovny jinde neuvedené

      60 DOPRAVA POZEMNÍ VČETNĚ POTRUBNÍ PŘEPRAVY

Kód      Název               HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
60.1     Doprava železniční
60.10    Doprava železniční
60.10.1   Doprava železniční meziměstská
       osobní
60.10.11   Přeprava železniční meziměstská
       osobní (kromě doprovázené přepravy
       osobních vozidel)                71111.1
60.10.11.1  přeprava železniční meziměstská
       osobní (kromě doprovázené přepravy
       osobních vozidel)
60.10.11.10 přeprava železniční meziměstská
       osobní (kromě doprovázené přepravy
       osobních vozidel)


60.10.12   Přeprava železniční meziměstská
       doprovázená                   71111.2
60.10.12.1  přeprava železniční meziměstská
       doprovázená
60.10.12.10 přeprava železniční meziměstská
       doprovázená


60.10.2   Doprava železniční nákladní
60.10.21   Přeprava železniční
       rychlezkazitelného zboží             71121
60.10.21.1  přeprava železniční
       rychlezkazitelného zboží
60.10.21.10 přeprava železniční
       rychlezkazitelného zboží


60.10.22   Přeprava železniční ropných
       produktů                     71122.1
60.10.22.1  přeprava železniční ropných
       produktů
60.10.22.11 přeprava železniční surové ropy
60.10.22.12 přeprava železniční zemního plynu
60.10.22.13 přeprava železniční produktů
       z rafinerií


60.10.23   Přeprava železniční ostatních
       tekutých materiálů nebo plynů          71122.2
60.10.23.1  přeprava železniční ostatních
       tekutých materiálů nebo plynů
60.10.23.10 přeprava železniční ostatních
       tekutých materiálů nebo plynů


60.10.24   Přeprava železniční nákladu v
       jednotkách kombinované dopravy          71123
60.10.24.1  přeprava železniční jednotek
       kombinované dopravy
60.10.24.11 přeprava železniční nákladu
       v kontejnerech
60.10.24.12 přeprava železniční nákladu
       ve výměnných nástavbách
60.10.24.13 přeprava železniční nákladu
       v silničních návěsech
60.10.24.14 přeprava železniční nákladu
       v silničních soupravách
       (doprovázená)


60.10.25   Přeprava železniční poštovních
       zásilek                     71124
60.10.25.1  přeprava železniční poštovních
       zásilek
60.10.25.10 přeprava železniční poštovních
       zásilek


60.10.26   Přeprava železniční volně loženého
       zboží                      71129.1
60.10.26.1  přeprava železniční volně loženého
       zboží
60.10.26.10 přeprava železniční volně loženého
       zboží


60.10.27   Přeprava železniční ostatních
       nákladů jinde neuvedená             71129.2
60.10.27.1  přeprava železniční ostatních
       nákladů jinde neuvedená
60.10.27.10 přeprava železniční ostatních
       nákladů jinde neuvedená


60.10.3   Služby železniční přístavné
       a přestavné
60.10.30   Služby železniční přístavné
       a přestavné                   71130
60.10.30.1  služby železniční přístavné
       a přestavné

60.10.30.10 služby železniční přístavné
       a přestavné


60.2     Doprava pozemní ostatní
60.21    Doprava pozemní osobní jiná
       na pravidelných linkách
       a služby s ní spojené
60.21.1   Doprava městská a příměstská
       osobní linková železniční
60.21.10   Doprava městská a příměstská
       osobní linková železniční            71112
60.21.10.1  doprava městská a příměstská
       osobní linková železniční
60.21.10.10 doprava městská a příměstská
       osobní linková železniční


60.21.2   Doprava     městská a příměstská
       osobní linková (kromě železniční)
60.21.21   Doprava městská a příměstská
       osobní linková (kromě železniční)        71211
60.21.21.1  doprava městská a příměstská
       osobní linková (kromě železniční)
60.21.21.10 doprava městská a příměstská
       osobní linková (kromě železniční)


60.21.22   Doprava městská a příměstská osobní
       zvláštní (kromě železniční)           71212
60.21.22.1  doprava městská a příměstská osobní
       zvláštní (kromě železniční)
60.21.22.11 přeprava městská a příměstská
       školními autobusy
60.21.22.12 přeprava městská a příměstská
       z letiště
60.21.22.19 ostatní přeprava městská a
       příměstská osobní zvláštní


60.21.3   Doprava meziměstská osobní
       jiná než železniční
60.21.31   Doprava meziměstská silniční osobní
       linková (autobusová)               71213
60.21.31.1  doprava meziměstská silniční osobní
       linková (autobusová)
60.21.31.10 doprava meziměstská silniční osobní
       linková (autobusová)


60.21.32   Doprava meziměstská silniční osobní
       zvláštní                     71214
60.21.32.1  doprava meziměstská silniční osobní
       zvláštní
60.21.32.11 doprava meziměstská školními autobusy
60.21.32.12 doprava meziměstská silniční
       zaměstnanců mezi aglomeracemi


60.21.4   Doprava pozemní osobní
       na pravidelných linkách ostatní
60.21.41   Doprava osobní lanovými dráhami,
       visutými dráhami a lyžařskými vleky       71219.1
60.21.41.1  doprava osobní lanovými dráhami,
       visutými dráhami a lyžařskými vleky
60.21.41.10 doprava osobní lanovými dráhami,
       visutými dráhami a lyžařskými vleky


60.21.42   Doprava pozemní ostatní na
       pravidelných linkách, jinde neuvedená      71219.2
60.21.42.1  doprava pozemní ostatní na
       pravidelných linkách, jinde neuvedená
60.21.42.10 doprava pozemní ostatní na
       pravidelných linkách, jinde neuvedená


60.22    Taxislužba a služby spojené
       s pronájmem osobních vozů s obsluhou
60.22.1   Taxislužba a služby spojené
       s pronájmem osobních vozů s obsluhou
60.22.11   Taxislužba osobní                71221
60.22.11.1  taxislužba osobní
60.22.11.11 taxislužba osobní - vlastní přeprava
60.22.11.19 služba rezervačních centrál
       spojených s taxislužbou


60.22.12   Služby spojené s pronájmem osobních
       vozů s obsluhou ostatní             71222
60.22.12.1  služby spojené s pronájmem osobních
       vozů s obsluhou ostatní
60.22.12.10 služby spojené s pronájmem osobních
       vozů s obsluhou ostatní


60.23    Doprava pozemní osobní nepravidelná
       ostatní a služby s ní spojené
60.23.1   Doprava pozemní osobní nepravidelná
       ostatní a služby s ní spojené
60.23.11   Služby spojené s pronájmem autobusů
       a autokarů s obsluhou              71223.1
60.23.11.1  služby spojené s pronájmem autobusů
       a autokarů s obsluhou
60.23.11.10 služby spojené s pronájmem autobusů
       a autokarů s obsluhou


60.23.12   Služby spojené s vyhlídkovými
       jízdami autobusů                 71223.2
60.23.12.1  služby spojené s vyhlídkovými
       jízdami autobusů
60.23.12.10 služby spojené s vyhlídkovými
       jízdami autobusů


60.23.13   Doprava osobní v dopravních
       prostředcích tažených lidmi
       nebo zvířaty                   71224
60.23.13.1  doprava osobní v dopravních
       prostředcích tažených lidmi
       nebo zvířaty
60.23.13.10 doprava osobní v dopravních
       prostředcích tažených lidmi
       nebo zvířaty


60.23.14   Doprava osobní příležitostná
       jinde neuvedená                 71229
60.23.14.1  doprava osobní příležitostná
       jinde neuvedená
60.23.14.10 doprava osobní příležitostná
       jinde neuvedená


60.24    Doprava silniční nákladní ostatní
       kromě železniční
60.24.1   Doprava silniční nákladní
       poskytovaná vozidly specializovanými
       podle druhu nákladu
60.24.11   Přeprava nákladů silničními vozidly
       pro rychlezkazitelné zboží            71231
60.24.11.1  přeprava nákladů silničními vozidly
       pro rychlezkazitelné zboží
60.24.11.10 přeprava nákladů silničními vozidly
       pro rychlezkazitelné zboží


60.24.12   Přeprava ropných produktů
       silničními cisternami              71232.1
60.24.12.1  přeprava ropných produktů
       silničními cisternami
60.24.12.11 přeprava surové ropy
       silničními cisternami
60.24.12.12 přeprava zemního plynu v tlakových
       silničních cisternách
60.24.12.13 přeprava produktů z rafinerií
       silničními cisternami


60.24.13   Přeprava ostatních tekutých
       materiálů a plynů silničními
       cisternami                    71232.2
60.24.13.1  přeprava ostatních tekutých
       materiálů a plynů silničními
       cisternami
60.24.13.10 přeprava ostatních tekutých
       materiálů a plynů silničními
       cisternami


60.24.14   Přeprava nákladu v jednotkách
       kombinované dopravy (kontejnerů,
       výměnných nástaveb) silničními
       vozidly                     71233
60.24.14.1  přeprava nákladu v jednotkách
       kombinované dopravy (kontejnerů,
       výměnných nástaveb) silničními
       vozidly
60.24.14.10 přeprava nákladu v jednotkách
       kombinované dopravy (kontejnerů,
       výměnných nástaveb) silničními
       vozidly


60.24.15   Přeprava nábytku speciálními
       silničními vozidly                71234
60.24.15.1  přeprava nábytku speciálními
       silničními vozidly
60.24.15.11 stěhování nábytku silničními
       vozidly
60.24.15.12 manipulace s nábytkem při stěhování
60.24.15.13 úschova nábytku


60.24.16   Přeprava volně loženého zboží
       speciálně upravenými silničními
       vozidly                     71239.1
60.24.16.1  přeprava volně loženého zboží
       speciálně upravenými silničními
       vozidly
60.24.16.10 přeprava volně loženého zboží
       speciálně upravenými silničními
       vozidly


60.24.17   Přeprava nákladů specializovanými
       druhy silničních vozidel jinde
       neuvedená                    71239.2
60.24.17.1  přeprava nákladů specializovanými
       druhy silničních vozidel jinde
       neuvedená
60.24.17.11 přeprava plynu v tlakových lahvích
60.24.17.12 dodávání betonové směsi připravené
       k použití
60.24.17.13 přeprava živých zvířat
60.24.17.14 přeprava odtahovaných vozidel
       kromě odtahů při opravách
60.24.17.19 ostatní přeprava nákladů
       specializovanými druhy silničních
       vozidel jinde neuvedená


60.24.2   Služby pozemní nákladní dopravy
       poskytované jinými než
       specializovanými vozidly
60.24.21   Přeprava silniční poštovních
       zásilek                     71235
60.24.21.1  přeprava silniční poštovních
       zásilek
60.24.21.10 přeprava silniční poštovních
       zásilek


60.24.22   Přeprava pozemní ostatních nákladů
       vozidly nespecializovanými podle
       druhu nákladu                  71239.3
60.24.22.1  přeprava pozemní ostatních nákladů
       vozidly nespecializovanými podle
       druhu nákladu
60.24.22.10 přeprava pozemní ostatních nákladů
       vozidly nespecializovanými podle
       druhu nákladu


60.24.3   Pronájem vozidel s obsluhou,
       pro přepravu zboží
60.24.30   Pronájem vozidel s obsluhou,
       pro přepravu zboží                71240
60.24.30.1  pronájem vozidel s obsluhou,
       pro přepravu zboží
60.24.30.10 pronájem vozidel s obsluhou,
       pro přepravu zboží


60.3     Služby spojené s dopravou potrubní
60.30    Služby spojené s dopravou potrubní
60.30.1   Služby spojené s dopravou potrubní
60.30.11   Přeprava potrubím ropy nebo
       rafinovaných ropných produktů
       a pod. produktů                 71310.1
60.30.11.1  přeprava potrubím ropy nebo
       rafinovaných ropných produktů
       a pod. produktů
60.30.11.10 přeprava potrubím ropy nebo
       rafinovaných ropných produktů
       a pod. produktů


60.30.12   Přeprava potrubím přírodního plynu        71310.2
60.30.12.1  přeprava potrubím přírodního plynu
60.30.12.10 přeprava potrubím přírodního plynu


60.30.13   Přeprava potrubím jiných materiálů        71390
60.30.13.1  přeprava potrubím jiných materiálů
60.30.13.10 přeprava potrubím jiných materiálů


            61 DOPRAVA VODNÍ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
61.1     Doprava námořní a pobřežní
61.10    Doprava námořní a pobřežní
61.10.1   Doprava námořní a pobřežní osobní
61.10.11   Doprava osob převozními loděmi
       po moři                     72111
61.10.11.1  doprava osob převozními loděmi
       po moři
61.10.11.10 doprava osob převozními loděmi
       po moři


61.10.12   Doprava námořní nebo pobřežní
       osobní ostatní                  72119
61.10.12.1  doprava námořní nebo pobřežní
       osobní ostatní
61.10.12.10 doprava námořní nebo pobřežní
       osobní ostatní


61.10.2   Doprava námořní a pobřežní nákladní
61.10.21   Přeprava rychlezkazitelného
       zboží po moři                      72121
61.10.21.1  přeprava rychlezkazitelného
       zboží po moři
61.10.21.10 přeprava rychlezkazitelného
       zboží po moři


61.10.22   Přeprava ropy po moři              72122.1
61.10.22.1  přeprava ropy po moři
61.10.22.11 přeprava surové ropy po moři
61.10.22.12 přeprava zemního plynu po moři
61.10.22.13 přeprava produktů z rafinerií
       po moři


61.10.23   Přeprava ostatních tekutých
       materiálů nebo plynů cisternovými
       loděmi po moři                  72122.2
61.10.23.1  přeprava ostatních tekutých
       materiálů nebo plynů cisternovými
       loděmi po moři
61.10.23.10 přeprava ostatních tekutých
       materiálů nebo plynů cisternovými
       loděmi po moři


61.10.24   Přeprava nákladu v jednotkách
       kombinované dopravy po moři
       (kontejnerů, výměnných nástaveb atd.)      72123
61.10.24.1  přeprava nákladu v jednotkách
       kombinované dopravy po moři
       (kontejnerů, výměnných nástaveb atd.)
61.10.24.11 přeprava nákladu v kontejnerech
       po moři
61.10.24.12 přeprava nákladu ve výměnných
       nástavbách po moři
61.10.24.13 přeprava nákladu v silničních
       návěsech po moři
61.10.24.14 přeprava nákladu v silničních
       soupravách po moři


61.10.25   Přeprava poštovních zásilek po moři       72129.1
61.10.25.1  přeprava poštovních zásilek po moři
61.10.25.10 přeprava poštovních zásilek po moři


61.10.26   Přeprava volně loženého suchého
       zboží po moři                  72129.2
61.10.26.1  přeprava volně loženého suchého
       zboží po moři
61.10.26.10 přeprava volně loženého suchého
       zboží po moři


61.10.27   Přeprava ostatních nákladů po          72129.3
       moři jinde neuvedená
61.10.27.1  přeprava ostatních nákladů po
       moři jinde neuvedená
61.10.27.10 přeprava ostatních nákladů po
       moři jinde neuvedená


61.10.3   Služby spojené s pronajímáním
       námořních a říčněnámořních lodí
       s posádkou, služby vlečných
       a tlačných lodí po moři
61.10.31   Služby spojené s pronajímáním
       námořních a říčněnámořních lodí
       s posádkou                    72130
61.10.31.1  služby spojené s pronajímáním
       námořních a říčněnámořních lodí
       s posádkou
61.10.31.10 služby spojené s pronajímáním
       námořních a říčněnámořních lodí
       s posádkou


61.10.32   Služby vlečných a tlačných lodí
       po moři                     72140
61.10.32.1  služby vlečných a tlačných lodí
       po moři
61.10.32.10 služby vlečných a tlačných lodí
       po moři


61.2     Doprava vodní vnitrozemská
61.20    Doprava vodní vnitrozemská
61.20.1   Doprava vodní vnitrozemská osobní
61.20.11   Doprava vnitrozemská převozními
       loděmi osobní                  72211
61.20.11.1  doprava vnitrozemská převozními
       loděmi osobní
61.20.11.11 doprava vnitrozemská převozními
       loděmi osob
61.20.11.12 přeprava vnitrozemská převozními
       loděmi doprovázená


61.20.12   Doprava vnitrozemská lodní osobní
       ostatní                     72219
61.20.12.1  doprava vnitrozemská lodní osobní
       ostatní
61.20.12.11 doprava vnitrozemská lodní osobní
       ostatní, jinými loděmi než
       převozními
61.20.12.12 okružní plavby a výlety
61.20.12.13 vodní taxislužba


61.20.2   Doprava vodní vnitrozemská
       nákladní
61.20.21   Přeprava vodní vnitrozemská
       rychlezkazitelného zboží             72221
61.20.21.1  přeprava vodní vnitrozemská
       rychlezkazitelného zboží
61.20.21.10 přeprava vodní vnitrozemská
       rychlezkazitelného zboží


61.20.22   Přeprava vodní vnitrozemská ropy         72222.1
61.20.22.1  přeprava vodní vnitrozemská ropy
61.20.22.11 přeprava vodní vnitrozemská surové
       ropy v tankerech
61.20.22.12 přeprava vodní zemního plynu
       v tankerech
61.20.22.13 přeprava produktů z rafinerií
       v tankerech


61.20.23   Přeprava vodní vnitrozemská
       ostatních tekutých materiálů
       nebo plynů v cisternových lodích         72222.2
61.20.23.1  přeprava vodní vnitrozemská
       ostatních tekutých materiálů
       nebo plynů v cisternových lodích
61.20.23.10 přeprava vodní vnitrozemská
       ostatních tekutých materiálů
       nebo plynů v cisternových lodích


61.20.24   Přeprava vodní vnitrozemská
       nákladu v jednotkách kombinované
       dopravy (kontejnerů, výměnných
       nástaveb apod.)                 72229.1
61.20.24.1  přeprava vodní vnitrozemská
       nákladu v jednotkách kombinované
       dopravy (kontejnerů, výměnných
       nástaveb apod.)
61.20.24.11 přeprava vodní vnitrozemská nákladu
       v kontejnerech
61.20.24.12 přeprava vodní vnitrozemská nákladu
       ve výměnných nástavbách
61.20.24.13 přeprava vodní vnitrozemská nákladu
       v silničních návěsech
61.20.24.14 přeprava vodní vnitrozemská nákladu
       v silničních soupravách


61.20.25   Přeprava vodní vnitrozemská
       ostatních nákladů                72229.2
61.20.25.1  přeprava vodní vnitrozemská
       ostatních nákladů
61.20.25.10 přeprava vodní vnitrozemská
       ostatních nákladů


61.20.3   Služby spojené s pronajímáním
       říčních lodí s posádkou, služby
       vlečných a tlačných lodí
61.20.31   Služby spojené s pronajímáním
       říčních lodí s posádkou             72230
61.20.31.1  služby spojené s pronajímáním
       říčních lodí s posádkou
61.20.31.10 služby spojené s pronajímáním
       říčních lodí s posádkou


61.20.32   Služby vlečných a tlačných lodí
       po vnitrozemských vodních cestách        72240
61.20.32.1  služby vlečných a tlačných lodí
       po vnitrozemských vodních cestách
61.20.32.10 služby vlečných a tlačných lodí
       po vnitrozemských vodních cestách

         62 DOPRAVA LETECKÁ A KOSMICKÁ

Kód     Název                HS/CN     CPC
---------------------------------------------------------------------
62.1     Doprava letecká pravidelná
62.10    Doprava letecká pravidelná
62.10.1   Doprava letecká pravidelná
       osobní
62.10.10   Doprava letecká pravidelná
       osobní                      73110
62.10.10.1  doprava letecká pravidelná
       osobní
62.10.10.10 doprava letecká pravidelná
       osobní


62.10.2   Doprava letecká pravidelná
       nákladní
62.10.21   Přeprava letecká pravidelná
       poštovních zásilek                73210.1
62.10.21.1  přeprava letecká pravidelná
       poštovních zásilek
62.10.21.10 přeprava letecká pravidelná
       poštovních zásilek


62.10.22   Přeprava letecká pravidelná
       nákladu v jednotkách kombinované
       dopravy (kontejnerů, výměnných
       nástaveb)                    73220.1
62.10.22.1  přeprava letecká pravidelná
       nákladu v jednotkách kombinované
       dopravy (kontejnerů, výměnných
       nástaveb)
62.10.22.10 přeprava letecká pravidelná
       nákladu v jednotkách kombinované
       dopravy (kontejnerů, výměnných
       nástaveb)


62.10.23   Doprava letecká pravidelná
       ostatních nákladů                73290.1
62.10.23.1  doprava letecká pravidelná
       ostatních nákladů
62.10.23.10 doprava letecká pravidelná
       ostatních nákladů


62.2     Doprava letecká nepravidelná
62.20    Doprava letecká nepravidelná
62.20.1   Doprava letecká nepravidelná
       osobní
62.20.10   Doprava letecká nepravidelná
       osobní                      73120
62.20.10.1  doprava letecká nepravidelná
       osobní
62.20.10.11 přeprava cestujících charterovými
       lety
62.20.10.12 služby aerotaxi
62.20.10.13 výletní lety
62.20.10.19 doprava letecká nepravidelná
       osobní jinde neuvedená


62.20.2   Doprava letecká nepravidelná
       nákladní
62.20.20   Doprava letecká nepravidelná
       nákladní                     73210.2
                               73220.2
                               73290.2
62.20.20.1  doprava letecká nepravidelná
       nákladní
62.20.20.11 doprava letecká nepravidelná
       poštovních zásilek
62.20.20.12 doprava letecká nepravidelná
       kontejnerizovaných nákladů
62.20.20.13 doprava letecká nepravidelná
       ostatních nákladů jinde neuvedená


62.20.3   Služby spojené s pronájmem letadel
       s posádkou
62.20.30   Služby spojené s pronájmem letadel
       s posádkou                    73400
62.20.30.1  služby spojené s pronájmem letadel
       s posádkou
62.20.30.10 služby spojené s pronájmem letadel
       s posádkou


62.3     Doprava kosmická
62.30    Doprava kosmická
62.30.1   Doprava kosmická
62.30.10   Doprava kosmická                 73300
62.30.10.1  doprava kosmická
62.30.10.11 vypouštění a uvádění kosmických
       lodí a satelitů na oběžnou dráhu
62.30.10.12 služby poskytované kosmickými
       laboratořemi


          63 VEDLEJŠÍ A POMOCNÉ SLUŽBY
       V DOPRAVĚ; SLUŽBY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
63.1     Manipulace s nákladem, skladování
       a služby s tím spojené
63.11    Služby spojené s manipulací
           s nákladem
63.11.1   Služby spojené s manipulací
       s nákladem
63.11.11   Služby spojené s manipulací
       s jednotkami kombinované dopravy
       (kontejnery, výměnné nástavby,
       silniční soupravy)                74110
63.11.11.1  služby spojené s manipulací
       s jednotkami kombinované dopravy
       (kontejnery, výměnné nástavby,
       silniční soupravy)
63.11.11.11 nakládání a vykládání nákladu
       v jednotkách kombinované
       dopravy v železničních stanicích
63.11.11.12 nakládání a vykládání nákladu
       v jednotkách kombinované dopravy
       v přístavech námořních a říčních
63.11.11.13 nakládání a vykládání nákladu
       v jednotkách kombinované dopravy
       na letištích
63.11.11.14 nakládání a vykládání nákladu
       v jednotkách kombinované dopravy
       v silniční dopravě
63.11.11.15 provoz nákladních vah
63.11.11.16 rovnání a skládání jednotek
       kombinované dopravy
63.11.11.17 služby nákladních terminálů
63.11.11.19 služby spojené s manipulací
       s jednotkami kombinované dopravy
       jinde neuvedené


63.11.12   Služby spojené s manipulací
       s jinými druhy nákladů              74190
63.11.12.1  služby spojené s manipulací
       s jinými druhy nákladů
63.11.12.11 nakládání a vykládání nákladu
       na železničních stanicích
63.11.12.12 nakládání a vykládání nákladu
       v přístavech námořních a říčních
63.11.12.13 nakládání a vykládání nákladu
       na letištích
63.11.12.14 nakládání a vykládání nákladu
       v silniční dopravě
63.11.12.15 manipulace se zavazadly
63.11.12.16 služby spojené s přepravou živých
       zvířat
63.11.12.19 nakládání a vykládání nákladu
       jinde neuvedené


63.12    Skladování a činnost skladišť
       a služby s tím spojené
63.12.1   Skladování a činnost skladišť
       a služby s tím spojené
63.12.11   Služby spojené se skladováním
       rychlezkazitelného zboží            74210
63.12.11.1  služby spojené se skladováním
       rychlezkazitelného zboží
63.12.11.10 služby spojené se skladováním
       rychlezkazitelného zboží


63.12.12   Služby spojené se skladováním
       kapalin nebo plynů                74220
63.12.12.1  služby spojené se skladováním
       kapalin nebo plynů
63.12.12.11 skladování uhlovodíků, kapalných
       a plynných paliv v zásobnících
63.12.12.12 skladování chemických látek
       v zásobnících
63.12.12.13 skladování nápojů v zásobnících
63.12.12.19 skladování kapalin a plynů jinde
       neuvedených v zásobnících


63.12.13   Služby spojené se skladováním
       obilí a ostatních zrnin             74290.1
63.12.13.1  služby spojené se skladováním
       obilí a ostatních zrnin
63.12.13.10 služby spojené se skladováním
       obilí a ostatních zrnin


63.12.14   Služby spojené se skladováním
       ostatního zboží                 74290.2
63.12.14.1  služby spojené se skladováním
       ostatního zboží
63.12.14.11 manipulace se zbožím uvnitř
       skladu
63.12.14.12 řízení a správa skladů


63.2     Pomocné služby v dopravě
63.21    Pomocné služby v dopravě pozemní
63.21.1   Pomocné služby v dopravě
       železniční nebo jiné kolejové
63.21.10   Pomocné služby v dopravě železniční
       nebo jiné kolejové                74300
63.21.10.1  pomocné služby v dopravě železniční
       nebo jiné kolejové
63.21.10.11 prodej jízdenek a jejich rezervace,
       podávání informací v železničních
       stanicích a zastávkách
63.21.10.12 provoz čekáren v železničních
       stanicích a zastávkách
63.21.10.13 úschova zavazadel v železničních
       stanicích a zastávkách
63.21.10.14 manipulace s doprovázenými osobními
       vozidly


63.21.2   Pomocné služby v dopravě silniční
63.21.21   Služby autobusových nádraží,
       stanovišť a zastávek               74410
63.21.21.1  služby autobusových nádraží,
       stanovišť a zastávek
63.21.21.11 prodej jízdenek a jejich rezervace,
       poskytování informací
63.21.21.12 provoz čekáren a přístřešků
       na autobusových nádražích
63.21.21.13 úschova zavazadel na autobusových
       nádražích
63.21.21.14 služby dispečerů


63.21.22   Služby provozovatelů dálnic           74420.1
63.21.22.1  služby provozovatelů dálnic
63.21.22.11 servisní služby spojené s provozem
       dálnic
63.21.22.19 služby provozovatelů dálnic
       jinde neuvedené


63.21.23   Služby provozovatelů mostů a tunelů       74420.2
63.21.23.1  služby provozovatelů mostů a tunelů
63.21.23.10 služby provozovatelů mostů a tunelů


63.21.24   Parkovací služby                 74430
63.21.24.1  parkovací služby krátkodobé
       v trvání kratším než jeden měsíc
63.21.24.11 parkovací služby krátkodobé
       poskytované parkovišti
63.21.24.12 parkovací služby krátkodobé
       poskytované parkovacími garážemi
63.21.24.13 parkovací služby krátkodobé
       poskytované na veřejné komunikaci
63.21.24.14 služby parkovišť pro odtažená vozidla
63.21.24.15 parkoviště pro motocykly a jízdní
       kola


63.21.25   Ostatní pomocné služby v silniční
       dopravě                     74490
63.21.25.1  ostatní pomocné služby v silniční
       dopravě
63.21.25.10 ostatní pomocné služby v silniční
       dopravě


63.22    Pomocné služby ve vodní dopravě
63.22.1   Pomocné služby ve vodní dopravě
63.22.11   Služby provozovatelů přístavů
       a vodních cest (kromě manipulace
       s náklady)                    74510
63.22.11.1  služby provozovatelů přístavů
       a vodních cest (kromě manipulace
       s náklady)
63.22.11.11 služby provozovatelů přístavů
       (kromě manipulace s náklady)
63.22.11.12 provoz vodních cest


63.22.12   Služby lodivodů                 74520.1
63.22.12.1  služby lodivodů
63.22.12.10 služby lodivodů


63.22.13   Služby přístavní (ukotvení apod.)        74520.2
63.22.13.1  služby přístavní (ukotvení apod.)
63.22.13.10 služby přístavní (ukotvení apod.)


63.22.14   Služby a pomoc při navigaci           74530
63.22.14.1  služby a pomoc při navigaci
63.22.14.11 služby poskytované majáky, bójemi
       a jiným značením pro navigaci
63.22.14.12 navigace běžnými radiovými pojítky


63.22.15   Služby záchranářské a vyprošťovací        74540
63.22.15.1  služby záchranářské a vyprošťovací
63.22.15.10 služby záchranářské a vyprošťovací


63.22.16   Ostatní pomocné služby ve vodní
       dopravě                     74590
63.22.16.1  ostatní pomocné služby ve vodní
       dopravě
63.22.16.11 služby námořních agentů
63.22.16.12 registrace lodí
63.22.16.13 služby ledolamů a ledoborců
63.22.16.19 ostatní pomocné služby ve vodní
       dopravě jinde neuvedené


63.23    Pomocné služby v letecké dopravě
63.23.1   Pomocné služby v letecké dopravě
63.23.11   Služby spojené s činností letiště
       (kromě manipulace s náklady)           74610
63.23.11.1  pomocné služby v osobní letecké
       dopravě
63.23.11.11 prodej letenek a jejich rezervace,
       podávání informací
63.23.11.12 provoz čekáren na letištích
63.23.11.13 úschova zavazadel na letištích
63.23.11.14 registrace cestujících a podávání
       zavazadel na letištích
63.23.11.15 uvádění cestujících do letadla
63.23.11.16 bezpečnostní kontroly cestujících
       a zavazadel na letištích

63.23.11.2  provoz rozjezdových a přistávacích
       drah
63.23.11.20 provoz rozjezdových a přistávacích
       drah


63.23.12   Služby spojené s řízením letového
       provozu                     74620
63.23.12.1  služby spojené s řízením letového
       provozu
63.23.12.10 služby spojené s řízením letového
       provozu


63.23.13   Ostatní pomocné služby v letecké
       dopravě                     74690
63.23.13.1  ostatní pomocné služby v letecké
       dopravě
63.23.13.11 služby leteckých agentů
       (tranzitérů)
63.23.13.12 hangárové služby
63.23.13.13 tažení letadel na zemi
63.23.13.19 ostatní pomocné služby v letecké
       dopravě jinde neuvedené


63.3     Cestovní kanceláře, průvodcovská
       činnost a služby s tím spojené
63.30    Cestovní kanceláře, průvodcovská
       činnost a služby s tím spojené
63.30.1   Cestovní kanceláře, průvodcovská
       činnost a služby s tím spojené
63.30.11   Služby spojené s organizací
       turistických zájezdů               74710.1
63.30.11.1  služby spojené s organizací
       turistických zájezdů
63.30.11.10 služby spojené s organizací
       turistických zájezdů


63.30.12   Prodej jízdenek, turistických
       zájezdů vč. ubytování za
       úplatu nebo ve smlouvě              74710.2
63.30.12.1  prodej jízdenek, turistických
       zájezdů vč. ubytování za
       úplatu nebo ve smlouvě
63.30.12.10 prodej jízdenek, turistických
       zájezdů vč. ubytování za
       úplatu nebo ve smlouvě


63.30.13   Informační služby pro turisty          74710.3
63.30.13.1  informační služby pro turisty
63.30.13.10 informační služby pro turisty


63.30.14   Průvodcovské služby               74720
63.30.14.1  průvodcovské služby
63.30.14.10 průvodcovské služby


63.4     Ostatní služby v dopravě
63.40    Ostatní služby v dopravě
63.40.1   Zprostředkovatelské služby
       v nákladní dopravě
63.40.11   Služby lodních zprostředkovatelů         74800.1
63.40.11.1  služby lodních zprostředkovatelů
    63.40.11.10 služby lodních zprostředkovatelů


63.40.12   Služby ostatních spedičních agentů        74800.2
63.40.12.1  služby ostatních spedičních agentů
63.40.12.10 služby ostatních spedičních agentů


63.40.2   Ostatní podpůrné a pomocné služby
       v oblasti dopravy
63.40.20   Ostatní podpůrné a pomocné služby
       v oblasti dopravy                74900
63.40.20.1  ostatní podpůrné a pomocné služby
       v oblasti dopravy
63.40.20.11 vyřizování celních formalit (služby
       celních deklarantů)
63.40.20.12 přejímání zboží v oblasti dopravy
63.40.20.19 ostatní podpůrné a pomocné služby
       v oblasti dopravy jinde neuvedené

         64 SLUŽBY POŠT A TELEKOMUNIKACÍ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
64.1     Služby poštovní a kurýrní
64.11    Služby státní pošty
64.11.1   Služby státní pošty
64.11.11   Služby státní pošty související
       s distribucí novin a časopisů          75111.1
64.11.11.1  služby státní pošty související
       s distribucí novin a časopisů
64.11.11.10 služby státní pošty související
       s distribucí novin a časopisů


64.11.12   Služby státní pošty související
       s distribucí listovních zásilek         75111.2
64.11.12.1  služby státní pošty související
       s distribucí listovních zásilek
64.11.12.10 služby státní pošty související
       s distribucí listovních zásilek


64.11.13   Služby státní pošty související
       s distribucí balíků               75112
64.11.13.1  služby státní pošty související
       s distribucí balíků
64.11.13.10 služby státní pošty související
       s distribucí balíků


64.11.14   Služby poštovních přepážek            75113
64.11.14.1  služby poštovních přepážek
64.11.14.11 příjem a manipulace se zásilkami
64.11.14.12 služby se zvláštním zacházením
       se zásilkami
64.11.14.13 prodej poštovních cenin


64.11.15   Služby státní pošty ostatní           75119
64.11.15.1  peněžní služby
64.11.15.11 poštovní platební a zúčtovací
       styk
64.11.15.12 důchodová služba
64.11.15.13 sdružené inkaso plateb
       obyvatelstva (SIPO)

64.11.15.2  ostatní poštovní služby
64.11.15.21 slepecké zásilky (listovní,
       balíkové)
64.11.15.22 zrychlené poštovní služby EMS
64.11.15.23 zasílání dálnopisů, telegramů, postfax
64.11.15.24 pronájem poštovních přihrádek
       poste restante
64.11.15.29 ostatní poštovní služby
       jinde neuvedené


64.12    Doručovatelské služby
       kromě služeb státní pošty
64.12.1   Doručovatelské služby
       kromě služeb státní pošty
64.12.11   Doručovatelské služby s použitím
       různých druhů spojení              75121
64.12.11.1  doručovatelské služby s použitím
       různých druhů spojení (kromě státní
       pošty)
64.12.11.10 doručovatelské služby s použitím
       různých druhů spojení (kromě státní
       pošty)


64.12.12   Ostatní doručovatelské služby          75129
       (kromě služeb státní pošty)
64.12.12.1  ostatní doručovatelské služby
       (kromě služeb státní pošty)
64.12.12.10 ostatní doručovatelské služby
       (kromě služeb státní pošty)
       od domu k domu


64.2     Služby telekomunikací
64.20    Služby telekomunikací
64.20.1   Služby spojené s přenosem dat
       a informací
64.20.11   Veřejná místní telefonní služba         75211
64.20.11.1  veřejná místní telefonní služba
64.20.11.11 služby spojovatelské přenosové
       místní telefonní sítě
64.20.11.12 zřizování telefonních a jiných
       stanic, jejich evidence


64.20.12   Veřejná dálková telefonní služba         75212
64.20.12.1  veřejná dálková telefonní služba
64.20.12.10 veřejná dálková telefonní služba


64.20.13   Mobilní telefonní služba             75213
64.20.13.1  mobilní telefonní služba
64.20.13.10 mobilní telefonní služba


64.20.14   Informace poskytované účastnickou
       obchodní informační sítí             75221
64.20.14.1  informace poskytované účastnickou
       obchodní informační sítí
64.20.14.10 informace poskytované účastnickou
       obchodní informační sítí


64.20.15   Informace poskytované veřejnou
       obchodní informační službou           75222
64.20.15.1  informace poskytované veřejnou
       obchodní informační službou
64.20.15.10 informace poskytované veřejnou
       obchodní informační službou


64.20.16   Informace poskytované datovou sítí        75231
64.20.16.1  informace poskytované datovou sítí
64.20.16.11 informace poskytované veřejnou
       datovou sítí
64.20.16.12 informace poskytované neveřejnou
       datovou sítí


64.20.17   Informace pomocí elektronických
       záznamníků a automatických
       informačních zpravodajství            75232
64.20.17.1  informace pomocí elektronických
       záznamníků a automatických
       informačních zpravodajství
64.20.17.10 informace pomocí elektronických
       záznamníků a automatických
       informačních zpravodajství


64.20.2   Ostatní telekomunikační služby
64.20.21   Služby spojené s televizním
       vysíláním a přenosem televizního
       signálu                     75241
64.20.21.1  služby spojené s televizním
       vysíláním a přenosem televizního
       signálu
64.20.21.10 služby spojené s televizním
       vysíláním a přenosem televizního
       signálu


64.20.22   Služby spojené s rozhlasovým
       vysíláním a přenosem rozhlasového
       signálu                     75242
64.20.22.1  služby spojené s rozhlasovým
       vysíláním a přenosem rozhlasového
       signálu
64.20.22.11 služby spojené s rozhlasovým
       vysíláním a přenosem rozhlasového
       signálu (kromě místního rozhlasu)
64.20.22.12 služby místního rozhlasu (tlampačů)


64.20.23   Služby spojené s provozem zařízení
       pro vnitřní komunikaci (intercomu)        75250
64.20.23.1  služby spojené s provozem zařízení
       pro vnitřní komunikaci (intercomu)
64.20.23.10 služby spojené s provozem zařízení
       pro vnitřní komunikaci (intercomu)


64.20.24   Spojené (integrované)
       telekomunikační služby              75260
64.20.24.1  spojené (integrované)
       telekomunikační služby
64.20.24.10 spojené (integrované)
       telekomunikační služby


64.20.25   Vyvolávací telefonní služba           75291
64.20.25.1  vyvolávací telefonní služba
64.20.25.11 dálková hlášení pro příjemce
       (paging)
64.20.25.12 vyhledávání telefonních čísel
       stanic


64.20.26   Služby telekomunikačních mostů
       (telekonference)                 75292
64.20.26.1  služby telekomunikačních mostů
       (telekonference)
64.20.26.10 služby telekomunikačních mostů
       (telekonference)


64.20.27   Ostatní telekomunikační služby          75299
64.20.27.1  ostatní telekomunikační služby
64.20.27.11 radiotelefonické spojení
       s letadly a loděmi
64.20.27.19 ostatní telekomunikační služby
       jinde neuvedené


64.20.3   Služby spojené s kabelovou televizí
       a rozhlasem po drátě
64.20.30   Služby spojené s kabelovou televizí
       a rozhlasem po drátě               75300
64.20.30.1  služby spojené s kabelovou televizí
       a rozhlasem po drátě
64.20.30.11 služby spojené s kabelovou televizí
64.20.30.12 služby spojené s rozhlasem po drátě

             65 PENĚŽNICTVÍ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
65.1     Peněžní zprostředkování
       a služby s tím související
65.11    Služby centrálních bank
65.11.1   Služby centrálních bank
65.11.10   Služby centrálních bank             81111
                               81112
                               81113
                               81114
65.11.10.1  služby centrálních bank
65.11.10.11 vedení účtů státních vkladů a
       vkladů kreditních ústavů
65.11.10.12 řízení bankovních operací
65.11.10.13 vedení registru zcizených šeků
65.11.10.14 ovlivňování likvidity a úrokové
       míry
65.11.10.15 správa devizových rezerv a zásahy
       do trhu s devizami
65.11.10.16 emise bankovek a mincí
65.11.10.17 eliminace padělků
65.11.10.18 nákup a prodej bankovního zlata
65.11.10.19 služby centrálních bank
       jinde neuvedené


65.12    Služby obchodních bank
65.12.1   Služby obchodních bank
65.12.10   Služby obchodních bank              81115
                               81116
                               81117
                               81119
65.12.10.1  služby obchodních bank
65.12.10.11 sběr vkladů bankovní klientely
65.12.10.12 poskytování úvěrů kromě úvěrů
       s hypoteční zárukou
65.12.10.13 poskytování úvěrů s hypoteční
       zárukou
65.12.10.14 stavební spoření
65.12.10.15 vedení účtů, bankovních výpisů
       a související služby bankovní
       klientele (kromě státní)
65.12.10.16 vedení účtů státních vkladů a
       účtů regionálních úřadů
65.12.10.17 mezibankovní služby, půjčky
       a závazky
65.12.10.18 bankovní směnárenské služby
65.12.10.19 ostatní služby obchodních bank


65.2     Finanční úvěry a zprostředkování
       jinde neuvedené
65.21    Služby finančního leasingu
65.21.1   Služby     finančního leasingu
65.21.10   Služby finančního leasingu            81120
65.21.10.1  služby finančního leasingu
65.21.10.10 služby finančního leasingu


65.22    Služby související s poskytováním
       úvěrů mimo rámec bankovního systému
65.22.1   Služby související s poskytováním
       úvěrů mimo rámec bankovního systému
65.22.10   Služby související s poskytováním
       úvěrů mimo rámec bankovního systému       81131
                               81132
                               81133
                               81139
65.22.10.1  poskytování úvěrů a půjček mimo
       rámec bankovního systému
65.22.10.11 poskytování úvěrů s hypoteční
       zárukou mimo rámec bankovního
       systému
65.22.10.12 poskytování úvěrů na bydlení bez
       hypoteční záruky mimo rámec
       bankovního systému
65.22.10.15 stálé úvěry s volným splácením
       mimo rámec bankovního systému
65.22.10.19 poskytování ostatních úvěrů a půjček
       mimo rámec bankovního systému

65.22.10.9  ostatní služby související
       s poskytováním úvěrů mimo rámec
       bankovního systému
65.22.10.91 poskytování finančních záruk
65.22.10.92 služby úvěrových nákupních karet
65.22.10.99 ostatní služby související
       s poskytováním úvěrů mimo rámec
       bankovního systému, jinde
       neuvedené


65.23    Ostatní služby finančního
       zprostředkování jinde neuvedené
65.23.1   Ostatní služby finančního
       zprostředkování jinde neuvedené
65.23.10   Ostatní služby finančního
       zprostředkování jinde neuvedené         81191
                               81192
                               81193
                               81199
65.23.10.1  ostatní služby finančního
       zprostředkování jinde neuvedené
65.23.10.11 služby investičních společností
65.23.10.12 obchodování s cennými papíry na
       vlastní účet
65.23.10.13 vykupování neobchodních dluhů
       a pohledávek


    66 POJIŠŤOVNICTVÍ (KROMĚ SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ)

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
66.0     Pojišťovnictví (kromě sociálního
       zabezpečení)
66.01    Životní pojištění
66.01.1   Životní pojištění
66.01.10   Životní pojištění                81211
66.01.10.1  životní pojištění
66.01.10.10 životní pojištění


66.02    Penzijní připojištění
66.02.1   Penzijní připojištění
66.02.10   Penzijní připojištění              81212
66.02.10.1  penzijní připojištění
66.02.10.10 penzijní připojištění


66.03    Ostatní pojištění a služby
       s tím související
66.03.1   Ostatní pojištění a služby
       s tím související                81291
                               až
                               81299
66.03.11   Pojištění zdravotní a úrazové
66.03.11.1  pojištění zdravotní a úrazové
66.03.11.10 pojištění zdravotní a úrazové


66.03.12   Pojištění provozu motorových
       vozidel
66.03.12.1  pojištění provozu motorových
       vozidel
66.03.12.11 pojištění povinné odpovědnosti
       řidičů motorových vozidel
66.03.12.12 pojištění pro případ poškození
       a krádeže motorových vozidel


66.03.13   Pojištění dopravních služeb
66.03.13.1  pojištění dopravních služeb
66.03.13.11 pojištění odpovědnosti námořních,
       leteckých, říčních a železničních
       dopravců
66.03.13.12 pojištění poškození dopravního
       prostředku nebo nákladu
66.03.13.19 pojištění ostatních rizik
       souvisejících s dopravou


66.03.14   Pojištění majetku
66.03.14.1  pojištění majetku
66.03.14.11 pojištění nemovitostí, bytů a
       bytového zařízení
66.03.14.12 pojištění zvířat
66.03.14.13 pojištění ostatního soukromého
       majetku
66.03.14.14 všeobecné pojištění domácností pro
       případ způsobení škody na majetku
66.03.14.15 pojištění majetku pro případ škod
       způsobených v rámci povolání
66.03.14.16 pojištění zemědělských a průmyslových
       rizik
66.03.14.17 pojištění ekologických rizik


66.03.15   Pojištění pro případ finančních
       ztrát a rizik
66.03.15.1  pojištění pro případ finančních
       ztrát a rizik
66.03.15.11 pojištění pro případ ztráty
       zaměstnání
66.03.15.12 pojištění pracovníků s hmotnou
       odpovědností
66.03.15.13 pojištění úvěrů a záruk
66.03.15.19 pojištění pro případ finančních
       ztrát a rizik jinde neuvedené


66.03.16   Všeobecné pojištění pro případ
       způsobení škody
66.03.16.1  všeobecné pojištění pro případ
       způsobení škody
66.03.16.11 odpovědnostní pojištění fyzických
       a právnických osob v souvislosti
       s podnikáním nebo výkonem
       zaměstnání
66.03.16.19 všeobecné pojištění pro případ
       způsobení škody jinde neuvedené

    67 POMOCNÉ SLUŽBY V PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
67.1     Pomocné služby v peněžnictví
       a služby s tím související
67.11    Služby související s řízením
       a správou finančního trhu
67.11.1   Služby související s řízením
       a správou finančního trhu
67.11.10   Služby související s řízením
       a správou finančního trhu            81311
                               81312
                               81319
67.11.10.1  služby související s řízením
       a správou finančního trhu
67.11.10.11 služby řízení a dozoru nad
       finančním trhem
67.11.10.12 služby řízení burz
67.11.10.13 šíření burzovních informací
       a finančních zpráv
67.11.10.14 úschova cenných papírů


67.12    Zabezpečení obchodu s cennými
       papíry, makléřské služby
       a správa fondů
67.12.1   Zabezpečení obchodu s cennými
       papíry, makléřské služby
       a správa fondů
67.12.10   Zabezpečení obchodu s cennými
       papíry, makléřské služby
       a správa fondů                  81321
                               81322
                               81323
                               81329
67.12.10.1  zabezpečení obchodu s cennými
       papíry, makléřské služby
       a správa fondů
67.12.10.11 zprostředkování obchodu s cennými
       papíry v zastoupení
67.12.10.12 správa portfolia v zastoupení
67.12.10.13 služby související s vydáváním
       nebo registrací cenných papírů
67.12.10.14 služby burzovních makléřů
67.12.10.15 zprostředkování výkupu kuponových
       knížek
67.12.10.16 informace o burzovních kurzech
       a vytváření burzovních databází
67.12.10.17 poskytování kurzovních lístků


67.13    Pomocné služby spojené
       s poskytováním finančních služeb
       jinde neuvedené
67.13.1   Pomocné služby spojené
       s poskytováním finančních služeb
       jinde neuvedené
67.13.10   Pomocné služby spojené
       s poskytováním finančních služeb
       jinde neuvedené                 81331
                               až
                               81339
67.13.10.1  pomocné služby spojené
       s poskytováním finančních služeb
       jinde neuvedené
67.13.10.11 směnárenské služby kromě
       bankovních
67.13.10.12 zprostředkování obchodování
       s půjčkami a pohledávkami
67.13.10.13 zprostředkování úvěrů a spoření
67.13.10.14 finanční poradenství poskytované
       finančními a hypotečními poradci
       (burzovní poradenství)
67.13.10.15 vydávání šeků do restaurací
       a na prázdninové pobyty
67.13.10.16 úschovy v depozitu
67.13.10.17 balení mincí a bankovek za účelem
       jejich uvedení do oběhu


67.2     Pomocné služby související
       s pojišťovnictvím
67.20    Pomocné služby související
       s pojišťovnictvím
67.20.1   Pomocné služby související
       s pojišťovnictvím                814
67.20.11   Pomocné služby související
       se zprostředkováním pojištění
67.20.11.1  pomocné služby související
      se        zprostředkováním    pojištění
67.20.11.11 zprostředkování pojištění
67.20.11.13 poradenství v oblasti pojištění


67.20.12   Posuzování pojistných událostí
67.20.12.1  posuzování pojistných událostí
67.20.12.11 odhad škod v případě pojistné události
67.20.12.19 ostatní posuzování pojistných událostí

         70 SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
70.1     Služby v oblasti vlastních
       nemovitostí (kromě pronájmu)
70.11    Služby související s organizací
       přípravy nemovitostí k prodeji
70.11.1   Služby související s organizací
       přípravy nemovitostí k prodeji
70.11.11   Služby související s organizací
       přípravy nemovitostí s bytovými
       prostory k prodeji                82103.1
70.11.11.1  služby související s organizací
       přípravy nemovitostí s bytovými
       prostory k prodeji
70.11.11.11 obstarání technických podkladů
       pro výstavbu nemovitostí s bytovými
       prostory k prodeji
70.11.11.12 obstarání finančních nebo hmotných
       prostředků potřebných     k výstavbě
       nemovitostí s bytovými prostory
       k prodeji
70.11.11.19 ostatní služby související
       s organizací přípravy výstavby
       nemovitostí s bytovými prostory
       k prodeji


70.11.12   Služby související s organizací
       přípravy nemovitostí s nebytovými
       prostory k prodeji                82105.1
70.11.12.1  služby související s organizací
       přípravy nemovitostí s nebytovými
       prostory k prodeji
70.11.12.11 obstarání technických podkladů
       pro výstavbu nemovitostí s
       nebytovými prostory k prodeji
70.11.12.12 obstarání finančních nebo hmotných
       prostředků potřebných k výstavbě
       nemovitostí s nebytovými prostory
       k prodeji
70.11.12.13 parcelování, scelování pozemků
70.11.12.19 ostatní služby související
       s organizací přípravy výstavby
       nemovitostí s nebytovými prostory
       k prodeji


70.12    Nákup a prodej vlastních
       nemovitostí
70.12.1   Nákup a prodej vlastních
       nemovitostí
70.12.11   Nákup a prodej vlastních budov
       s bytovými prostory vč. pozemků         82103.2
70.12.11.1  nákup a prodej vlastních budov
       s bytovými prostory vč. pozemků
70.12.11.10 nákup a prodej vlastních budov
       s bytovými prostory vč. pozemků


70.12.12   Nákup a prodej vlastních stavebních
       pozemků určených pro bytovou
       výstavbu                     82104
70.12.12.1  nákup a prodej vlastních stavebních
       pozemků určených pro bytovou
       výstavbu
70.12.12.10 nákup a prodej vlastních stavebních
       pozemků určených pro bytovou
       výstavbu


70.12.13   Nákup a prodej vlastních budov
       s nebytovými prostory vč. pozemků        82105.2
70.12.13.1  nákup a prodej vlastních budov
       s nebytovými prostory vč. pozemků
70.12.13.10 nákup a prodej vlastních budov
       s nebytovými prostory vč. pozemků


70.12.14   Nákup a prodej vlastních pozemků
       určených pro nebytovou výstavbu a
       ostatních pozemků                82106
70.12.14.1  nákup a prodej vlastních pozemků
       určených pro nebytovou výstavbu
70.12.14.11 nákup a prodej vlastních pozemků
       určených pro stavby související s
       ochranou životního prostředí
70.12.14.19 nákup a prodej vlastních pozemků
       určených pro ostatní nebytovou
       výstavbu

70.12.14.2  nákup a prodej vlastních pozemků
       ostatních
70.12.14.21 nákup a prodej vlastních zemědělských
       pozemků
70.12.14.22 nákup a prodej vlastních lesních
       pozemků
70.12.14.29 nákup a prodej vlastních pozemků
       ostatních


70.2     Pronájem vlastních nemovitostí
70.20    Pronájem vlastních nemovitostí
70.20.1   Pronájem vlastních nemovitostí
70.20.11   Pronájem vlastních nemovitostí
       s bytovými prostory               82101
70.20.11.1  pronájem vlastních nemovitostí
       s bytovými prostory
70.20.11.11 pronájem nezařízených bytů
       nebo domů (dlouhodobý)
70.20.11.12 pronájem zařízených bytů nebo
       domů (dlouhodobý)


70.20.12   Pronájem vlastních nemovitostí
       s nebytovými prostory              82102
70.20.12.1  pronájem vlastních nemovitostí
       s nebytovými prostory (kromě
       samostatných pozemků)
70.20.12.11 pronájem kanceláří, továren,
       skladů, obchodů
70.20.12.12 pronájem turistických objektů,
       konferenčních a společenských
       sálů apod.
70.20.12.15 pronájem parkovacích míst a
       garážových stání pro vozidla
       - nejméně měsíční
70.20.12.16 pronájem železničních vleček
70.20.12.19 pronájem vlastních nemovitostí
       s nebytovými prostory jinde
       neuvedený

70.20.12.2  pronájem vlastních pozemků
70.20.12.21 pronájem zemědělských pozemků
70.20.12.22 pronájem lesních pozemků
       s lesními porosty
70.20.12.23 pronájem pozemků pro těžbu
70.20.12.25 pronájem míst pro obytné přívěsy
       - dlouhodobý
70.20.12.29 pronájem ostatních vlastních
       pozemků


70.3     Služby v oblasti nemovitostí
       za úplatu nebo na kontrakt
70.31    Služby související s prodejem
       nemovitostí za úplatu nebo
       na kontrakt
70.31.1   Služby související s prodejem
       nemovitostí za úplatu nebo
       na kontrakt
70.31.11   Služby související s prodejem
       nemovitostí s bytovými prostory
       vč. pozemků, za úplatu nebo na
       kontrakt                     82203
70.31.11.1  služby související s prodejem
       nemovitostí s bytovými prostory
       vč. pozemků, za úplatu nebo na
       kontrakt
70.31.11.11 zprostředkování koupě, prodeje nebo
       pronájmu obytných nemovitostí,
       jejich dražby
70.31.11.12 odborné posudky nemovitostí
       s obytnými prostory


70.31.12   Služby související s prodejem
       nezastavěných pozemků vhodných
       pro stavbu domů s bytovými prostory
       za úplatu nebo na kontrakt            82204
70.31.12.1  služby související s prodejem
       nezastavěných pozemků určených
       pro bytovou výstavbu,
       za úplatu nebo na kontrakt
70.31.12.11 zprostředkování koupě, prodeje
       nebo pronájmu stavebních parcel
70.31.12.12 odborné posudky pozemků určených
       pro bytovou výstavbu


70.31.13   Služby související s prodejem
       budov s nebytovými prostory vč.
       pozemků, za úplatu nebo na kontrakt       82205
70.31.13.1  služby související s prodejem
       budov s nebytovými prostory vč.
       pozemků, za úplatu nebo na kontrakt
70.31.13.11 zprostředkování koupě, prodeje
       nebo pronájmu budov s nebytovými
       prostory, jejich dražby
70.31.13.12 odborné posudky budov s nebytovými
       prostory


70.31.14   Služby související s prodejem
       nezastavěných pozemků pro nebytové
       účely, za úplatu nebo na kontrakt        82206
70.31.14.1  služby související s prodejem
       pozemků určených pro nebytovou
       výstavbu, za úplatu nebo na kontrakt
70.31.14.11 zprostředkování koupě, prodeje
       nebo pronájmu pozemků určených pro
       nebytovou výstavbu, jejich dražby
70.31.14.12 odborné posudky pozemků určených pro
       nebytovou výstavbu


70.32    Služby související se správou
       nemovitostí, za úplatu nebo
       na kontrakt
70.32.1   Služby související se správou
       nemovitostí, za úplatu nebo
       na kontrakt
70.32.11   Služby související se správou
       nemovitostí s bytovými prostory,
       za úplatu nebo na kontrakt (včetně
       služeb odhadců)                 82201
70.32.11.1  služby související se správou
       nemovitostí s bytovými prostory,
       za úplatu nebo na kontrakt (včetně
       služeb odhadců)
70.32.11.11 zajišťování všech služeb
       potřebných pro provoz spravovaných
       nemovitostí s bytovými prostory
70.32.11.12 služby odhadců nemovitostí s bytovými
       prostory


70.32.12   Služby související se správou
       nemovitostí s nebytovými prostory,
       za úplatu nebo na kontrakt (včetně
       služeb odhadců)                 82202
70.32.12.1  služby související se správou
       nemovitostí s nebytovými prostory,
       za úplatu nebo na kontrakt (včetně
       služeb odhadců)
70.32.12.11 zajišťování všech služeb
       potřebných pro provoz spravovaných
       nemovitostí s nebytovými prostory
70.32.12.12 služby odhadců nemovitostí
       s nebytovými prostory

      71 PRONÁJEM STROJŮ A PŘÍSTROJŮ BEZ OBSLUHY,
     PRONÁJEM ZBOŽÍ OSOBNÍ POTŘEBY A PRO DOMÁCNOST

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
71.1     Pronájem osobních a lehkých
       dodávkových automobilů
       do 3,5 tuny, bez obsluhy
71.10    Pronájem osobních a lehkých
       dodávkových automobilů
       do 3,5 tuny, bez obsluhy
71.10.1   Pronájem osobních a lehkých
       dodávkových automobilů
       do 3,5 tuny, bez obsluhy
71.10.10   Pronájem osobních a lehkých
       dodávkových automobilů
       do 3,5 tuny, bez obsluhy             83101
71.10.10.1  pronájem osobních a lehkých
       dodávkových automobilů
       do 3,5 tuny, bez obsluhy
71.10.10.11 pronájem osobních automobilů
       bez obsluhy
71.10.10.12 pronájem lehkých dodávkových
       automobilů do 3,5 tuny, bez
       obsluhy


71.2     Pronájem ostatních dopravních
       prostředků bez obsluhy a služby
       s tím související
71.21    Pronájem ostatních pozemních
       dopravních prostředků bez obsluhy
       a služby s tím související
71.21.1   Pronájem ostatních pozemních
       dopravních prostředků bez obsluhy
       a služby s tím související
71.21.11   Pronájem nákladních dopravních
       prostředků bez obsluhy              83102
71.21.11.1  pronájem nákladních dopravních
       prostředků bez obsluhy
71.21.11.10 pronájem nákladních dopravních
       prostředků bez obsluhy


71.21.12   Pronájem železničních vozidel
       bez obsluhy                   83105.1
71.21.12.1  pronájem železničních vozidel
       bez obsluhy
71.21.12.10 pronájem železničních vozidel
       bez obsluhy


71.21.13   Pronájem dopravních kontejnerů
       bez obsluhy                   83105.2
71.21.13.1  pronájem dopravních kontejnerů
           bez obsluhy
71.21.13.10 pronájem dopravních kontejnerů
       bez obsluhy


71.21.14   Pronájem motocyklů, karavanů
       a kempinkových vozů               83105.3
71.21.14.1  pronájem motocyklů, karavanů
       a kempinkových vozů
71.21.14.10 pronájem motocyklů, karavanů
       a kempinkových vozů


71.21.15   Pronájem ostatních pozemních
       dopravních prostředků bez obsluhy        83105.4
71.21.15.1  pronájem ostatních pozemních
       dopravních prostředků bez obsluhy
71.21.15.11 pronájem autobusů bez obsluhy
71.21.15.12 pronájem zvířecích potahů
       bez obsluhy
71.21.15.19 pronájem ostatních pozemních
       dopravních zařízení bez obsluhy
       jinde neuvedený


71.22    Pronájem lodí bez obsluhy
71.22.1   Pronájem lodí bez obsluhy
71.22.10   Pronájem lodí bez obsluhy            83103
71.22.10.1  pronájem lodí bez obsluhy
71.22.10.10 pronájem lodí bez obsluhy


71.23    Pronájem letadel bez obsluhy
71.23.1   Pronájem letadel bez obsluhy
71.23.10   Pronájem letadel bez obsluhy           83104
71.23.10.1  pronájem letadel bez obsluhy
71.23.10.10 pronájem letadel bez obsluhy


71.3     Pronájem ostatních strojů
       a zařízení bez obsluhy
71.31    Pronájem zemědělských strojů
       a zařízení bez obsluhy
71.31.1   Pronájem zemědělských strojů
       a zařízení bez obsluhy
71.31.10   Pronájem zemědělských strojů
       a zařízení bez obsluhy              83106
71.31.10.1  pronájem zemědělských strojů
       a zařízení bez obsluhy
71.31.10.11 pronájem traktorů bez obsluhy
71.31.10.12 pronájem různých speciálních strojů
       pro rostlinnou výrobu bez obsluhy
71.31.10.13 pronájem různých speciálních strojů
       pro živočišnou výrobu bez obsluhy
71.31.10.14 pronájem různých speciálních
       strojů pro lesnictví bez obsluhy


71.32    Pronájem stavebních strojů
       a zařízení bez obsluhy
71.32.1   Pronájem stavebních strojů
       a zařízení bez obsluhy
71.32.10   Pronájem stavebních strojů
       a zařízení bez obsluhy              83107
71.32.10.1  pronájem stavebních strojů
       a zařízení bez obsluhy
71.32.10.11 pronájem jeřábů bez obsluhy
71.32.10.12 pronájem bagrů a skrejprů bez
       obsluhy
71.32.10.13 pronájem míchaček na beton a
       maltu bez obsluhy
71.32.10.14 pronájem lešení bez montáže
71.32.10.15 pronájem zdvihacích zařízení
       (kromě jeřábů) bez obsluhy
71.32.10.16 pronájem staveništních buněk
71.32.10.19 pronájem stavebních strojů
       a zařízení bez obsluhy jinde
       neuvedených


71.33    Pronájem kancelářských strojů
       a zařízení včetně počítačů,
       bez obsluhy
71.33.1   Pronájem kancelářských strojů
       a zařízení včetně počítačů,
       bez obsluhy
71.33.11   Pronájem kancelářských strojů
       a zařízení bez obsluhy              83108.1
71.33.11.1  pronájem kancelářských strojů
       a zařízení bez obsluhy
71.33.11.11 pronájem psacích strojů a strojů
       na zpracování textu bez obsluhy
71.33.11.12 pronájem kopírovacích strojů bez
       obsluhy
71.33.11.13 pronájem registračních pokladen bez
       obsluhy
71.33.11.14 pronájem účtovacích a pod. zařízení
       bez obsluhy
71.33.11.19 pronájem kancelářských strojů
       a zařízení bez obsluhy jinde
       neuvedený


71.33.12   Pronájem výpočetní techniky
       bez obsluhy                   83108.2
71.33.12.1  pronájem výpočetní techniky
       bez obsluhy
71.33.12.10 pronájem výpočetní techniky
       bez obsluhy


71.34    Pronájem strojů a zařízení
       bez obsluhy jinde neuvedený
71.34.1   Pronájem strojů a zařízení
       bez obsluhy jinde neuvedený
71.34.10   Pronájem strojů a zařízení
       bez obsluhy jinde neuvedený           83109
71.34.10.1  pronájem ostatních průmyslových
       strojů a zařízení bez obsluhy
71.34.10.11 pronájem motorů a turbín bez obsluhy
71.34.10.12 pronájem kompresorů bez obsluhy
71.34.10.13 pronájem obráběcích strojů bez
       obsluhy
71.34.10.14 pronájem těžebního a vrtného
       zařízení bez obsluhy
71.34.10.19 pronájem ostatních průmyslových
       strojů a zařízení bez obsluhy
       jinde neuvedený

71.34.10.9  pronájem ostatních strojů a zařízení
       bez obsluhy
71.34.10.91 pronájem profesionálního vybavení
       rozhlasového, televizního a
       sdělovacího, bez obsluhy
71.34.10.92 pronájem telefonního zařízení
       (modemy, faxy atd.) bez obsluhy
71.34.10.93 pronájem měřicích a kontrolních
       přístrojů bez obsluhy
71.34.10.94 pronájem stánků a vybavení
       pro výstaviště, bez obsluhy
71.34.10.95 pronájem manipulačního zařízení bez
       obsluhy
71.34.10.96 pronájem herních automatů bez
       obsluhy
71.34.10.99 pronájem ostatních strojů a zařízení
       bez obsluhy jinde neuvedený


71.4     Pronájem zboží osobní potřeby
       a zboží pro domácnost,
       jinde neuvedený
71.40    Pronájem zboží osobní potřeby
       a zboží pro domácnost,
       jinde neuvedený
71.40.1   Pronájem zboží osobní potřeby
       a zboží pro domácnost,
       jinde neuvedený
71.40.11   Pronájem televizních
       a rozhlasových přijímačů,
       videorekordérů a podobných
       přístrojů a zařízení               83201
71.40.11.1  pronájem televizních
       a rozhlasových přijímačů,
       videorekordérů a podobných
       přístrojů a zařízení
71.40.11.11 pronájem televizních
       a rozhlasových přijímačů
71.40.11.12 pronájem videorekordérů a
       podobných přístrojů a zařízení
71.40.11.13 pronájem magnetofonů, gramofonů
71.40.11.14 pronájem audionahrávek a jiných
       doplňků


71.40.12   Pronájem videonahrávek              83202
71.40.12.1  pronájem videonahrávek
71.40.12.10 pronájem videonahrávek


71.40.13   Pronájem nábytku a ostatního
       vybavení a přístrojů pro domácnost        83203
71.40.13.1  pronájem nábytku a ostatního
       vybavení a přístrojů pro domácnost
71.40.13.11 pronájem nábytku
71.40.13.12 pronájem topných a varných zařízení
       pro domácnost
71.40.13.13 pronájem čističek vzduchu
       pro domácnost
71.40.13.14 pronájem ostatních elektrospotřebičů
       pro domácnost
71.40.13.15 pronájem nádobí a příborů
71.40.13.16 pronájem dekoračních předmětů
71.40.13.19 pronájem zboží pro domácnost
       jinde neuvedený


71.40.14   Pronájem předmětů a zařízení pro
       rekreační a zábavní účely            83204
71.40.14.1  pronájem předmětů a zařízení pro
       rekreační a zábavní účely
71.40.14.11 pronájem potřeb ke stanování
71.40.14.12 pronájem raket a potřeb pro
       míčové hry
71.40.14.13 pronájem jízdních kol
71.40.14.14 pronájem potřeb pro vodní sporty
       vč. lodí
71.40.14.15 pronájem výzbroje pro zimní sporty
71.40.14.16 pronájem sportovních letadel
71.40.14.19 pronájem rekreačních a zábavních
       potřeb jinde neuvedený


71.40.15   Pronájem hudebních nástrojů           83209.1
71.40.15.1  pronájem hudebních nástrojů
71.40.15.10 pronájem hudebních nástrojů


71.40.16   Pronájem ostatních předmětů
       osobní potřeby a potřeb pro
       domácnost                    83209.2
71.40.16.1  pronájem ostatních předmětů
       osobní potřeby a potřeb pro
       domácnost
71.40.16.11 pronájem prádla, oděvů, kostýmů,
       obuvi, šperků apod.
71.40.16.12 pronájem dalekohledů, potřeb pro
       fotografování apod.
71.40.16.13 pronájem květin a rostlin
71.40.16.14 pronájem potřeb pro kutily a
       na úklid, sekaček trávy,
       ručního nářadí
71.40.16.15 pronájem zdravotnických potřeb
       (berlí apod.)
71.40.16.19 pronájem předmětů osobní potřeby
       jinde neuvedený


  72 ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY, VČETNĚ ÚDRŽBY A OPRAV
        KANCELÁŘSKÝCH A POČÍTACÍCH STROJŮ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
72.1     Poradenská služba v oblasti
       technického vybavení
       pro počítače (hardware)
72.10    Poradenská služba v oblasti
       technického vybavení
       pro počítače (hardware)
72.10.1   Poradenská služba v oblasti
       technického vybavení
       pro počítače (hardware)
72.10.10   Poradenská služba v oblasti
       technického vybavení
       pro počítače (hardware)             84100
72.10.10.1  poradenská služba v oblasti
       technického vybavení
       pro počítače (hardware)
72.10.10.11 vypracovávání studií a poskytování
       rad v oblasti technického vybavení
72.10.10.12 studie řídicího informačního
       schématu
72.10.10.13 studie a poradenství v oblasti
       bezpečnosti informačních systémů


72.2     Dodávky a poradenská služba
       v oblasti operačního vybavení
       pro počítače a programů
       na zpracování dat (software)
72.20    Dodávky a poradenská služba
       v oblasti operačního vybavení
       pro počítače a programů
       na zpracování dat (software)
72.20.1   Média s údaji a instrukcemi pro
       počítačové systémy
72.20.10   Média s údaji a instrukcemi pro
       počítačové systémy         8524.40.10  47520.3
                         8524.91.10
72.20.10.1  média s údaji a instrukcemi pro
       počítačové systémy
72.20.10.11 magnetická média s údaji a
       instrukcemi pro počítačové systémy
72.20.10.19 ostatní média s údaji a instrukcemi
           pro počítačové systémy


72.20.2   Služby související s dodávkou
       hotového operačního vybavení
       (software)
72.20.21   Programovací služby a
       softwarová nabídka uživateli           8411
72.20.21.1  programovací služby a
       softwarová nabídka uživateli
72.20.21.11 tvorba systémových a uživatelských
       základních programových vybavení
72.20.21.13 pomoc při instalaci základních
       programů vč. zaškolení


72.20.22   Služby aplikačního softwaru           8412
72.20.22.1  služby aplikačního softwaru
72.20.22.11 tvorba aplikačních programových
       vybavení
72.20.22.13 pomoc při instalaci aplikačních
       programů vč. zaškolení


72.20.3   Poradenské služby a jiné dodávkové
       služby v oblasti softwaru
72.20.31   Poradenské služby v oblasti
       programování                   8422
72.20.31.1  poradenské služby v oblasti
       programování
72.20.31.11 předběžné studie a poradenství
       v oblasti vývoje počítačových
       programů
72.20.31.12 poradenství a asistence v oblasti
       specifikace a zavádění programů


72.20.32   Příprava a vytváření softwaru
       na objednávku                  8423
72.20.32.1  příprava a vytváření softwaru
       na objednávku
72.20.32.11 tvorba programového vybavení na
       zakázku
72.20.32.12 modifikace již hotového softwaru podle
       specifických požadavků zákazníka
72.20.32.13 pomoc při instalaci programů
       na zakázku vč. zaškolení


72.20.33   Systémové analýzy a programovací
       služby                      8424
72.20.33.1  systémové analýzy a programovací
       služby
72.20.33.10 systémové analýzy a programovací
       služby


72.20.34   Ošetření a údržba softwaru            8426
72.20.34.1  ošetření a údržba softwaru
72.20.34.11 udržování softwarových programů
72.20.34.12 poskytování aktualizovaných
       uživatelských manuálů


72.20.35   Ostatní odborné služby v oblasti
       softwaru jinde neuvedené             8429
72.20.35.1  ostatní odborné služby v oblasti
       softwaru jinde neuvedené
72.20.35.10 ostatní odborné služby v oblasti
       softwaru jinde neuvedené


72.3     Služby související se zpracováním
       dat
72.30    Služby související se zpracováním
       dat
72.30.1   Řízení a vedení činnosti zařízení
       na zpracování dat náležejícího
       jiným subjektům
72.30.10   Řízení a vedení činnosti zařízení
       na zpracování dat náležejícího
       jiným subjektům                 8425
72.30.10.1  řízení a vedení činnosti zařízení
       na zpracování dat náležejícího
       jiným subjektům
72.30.10.11 správa počítačových sítí a systémů
       pro jiný subjekt
72.30.10.12 řízení toků mezi sítěmi
72.30.10.13 optimalizace technického vybavení
72.30.10.14 optimalizace využití systému


72.30.2   Služby související s kompletním
       zpracováním dodaných dat
72.30.21   Služby související se zpracováním
       dat a jejich tabelací              8431
72.30.21.1  služby související se zpracováním
       dat a jejich tabelací
72.30.21.11 vypracovávání tabulek, výpočtů apod.
       bez studia programu
72.30.21.12 pronájem strojového času
       v počítačovém systému jinému
       subjektu
72.30.21.13 poskytování informačních prostředků
       nebo sítí


72.30.22   Služby související se zajišťováním
       vstupních dat                  8432
72.30.22.1  služby související se zajišťováním
       vstupních dat
72.30.22.10 služby související se zajišťováním
       vstupních dat


72.30.23   Ostatní služby související
       se zpracováním dat                8439
72.30.23.1  ostatní služby související
       se zpracováním dat
72.30.23.11 převádění souborů dat
72.30.23.12 rekuperace dat
72.30.23.13 optické zaznamenávání
72.30.23.14 příprava dat k zaznamenání
72.30.23.19 ostatní služby související
       se zpracováním dat


72.4     Služby související s činností
       databank
72.40    Služby související s činností
       databank
72.40.1   Služby související s činností
       databank
72.40.10   Služby související s činností
       databank                     84400
72.40.10.1  služby související s činností
       databank
72.40.10.11 vytváření databází
72.40.10.12 poskytování informací z databází


72.5     Služby související s údržbou a
       opravami kancelářských a počítacích
       strojů vč. elektronických zařízení
       na zpracování dat
72.50    Služby související s údržbou a
       opravami kancelářských a počítacích
       strojů vč. elektronických zařízení
       na zpracování dat
72.50.1   Služby související s údržbou a
       opravami kancelářských a počítacích
       strojů vč. elektronických zařízení
       na zpracování dat
72.50.11   Služby související s údržbou a
       opravami kancelářských a počítacích
       strojů                      84500.1
72.50.11.1  služby související s údržbou a
       opravami kancelářských a počítacích
       strojů
72.50.11.11 údržba a opravy psacích strojů a
       jiných strojů na zpracování textu
72.50.11.12 údržba a opravy kopírovacích strojů
72.50.11.13 údržba a opravy registračních
       pokladen
72.50.11.14 údržba a opravy účtovacích,
       kalkulačních a pod. zařízení
72.50.11.19 údržba a opravy kancelářských
       strojů jinde neuvedených


72.50.12   Služby související s údržbou a
       opravami elektronických zařízení
       na zpracování dat (hardware)           84500.2
72.50.12.1  služby související s údržbou a
       opravami elektronických zařízení
       na zpracování dat (hardware)
72.50.12.11 údržba a opravy elektronických
       zařízení na zpracování dat
       (hardware)
72.50.12.12 instalace programového vybavení
       prováděná v rámci opravy zařízení
       na zpracování dat (hardware)


72.6     Ostatní služby související
       s provozem počítačů
72.60    Ostatní služby související
       s provozem počítačů
72.60.1   Ostatní služby související
       s provozem počítačů
72.60.10   Ostatní služby související
       s provozem počítačů               84990
72.60.10.1  ostatní služby související
       s provozem počítačů
72.60.10.10 ostatní služby související
       s provozem počítačů

            73 VÝZKUM A VÝVOJ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
73.1     Výzkum a vývoj v oblasti
       přírodních a technických věd
73.10    Výzkum a vývoj v oblasti
       přírodních a technických věd
73.10.1   Výzkum a vývoj v oblasti
       přírodních a technických věd
73.10.11   Výzkum a vývoj v oblasti
       matematických a fyzikálních věd         85101
73.10.11.1  výzkum a vývoj v oblasti
       matematických a fyzikálních věd
73.10.11.10 výzkum a vývoj v oblasti
       matematických a fyzikálních věd


73.10.12   Výzkum a vývoj v oblasti
       chemických a biologických věd          85102
73.10.12.1  výzkum a vývoj v oblasti
       chemických a biologických věd
73.10.12.10 výzkum a vývoj v oblasti
       chemických a biologických věd


73.10.13   Výzkum a vývoj v oblasti technických
       věd                       85103
73.10.13.1  výzkum a vývoj v oblasti technických
       věd
73.10.13.11 výzkum a vývoj v oblasti hornictví
       a hutnictví
73.10.13.12 výzkum a vývoj v oblasti
       strojírenství a technologií
73.10.13.13 výzkum a vývoj v oblasti elektroniky
       a elektrotechniky
73.10.13.14 výzkum a vývoj v oblasti technické
       a potravinářské chemie
73.10.13.15 výzkum a vývoj v oblasti
       stavebnictví, architektury
73.10.13.16 výzkum a vývoj v oblasti dopravy,
       pošt a telekomunikací
73.10.13.17 výzkum a vývoj v oblasti polygrafie
73.10.13.18 výzkum a vývoj v oblasti vojenských
       věd
73.10.13.19 výzkum a vývoj v oblasti ostatních
       technických věd


73.10.14   Výzkum a vývoj v oblasti
       zemědělských věd                 85104
73.10.14.1  výzkum a vývoj v oblasti
       zemědělských věd
73.10.14.10 výzkum a vývoj v oblasti
       zemědělských věd


73.10.15   Výzkum a vývoj v oblasti
       lékařských věd a farmacie            85105
73.10.15.1  výzkum a vývoj v oblasti
       humánních lékařských věd
       a farmacie
73.10.15.11 výzkum a vývoj v oblasti
       humánních lékařských věd
73.10.15.12 výzkum a vývoj v oblasti
       farmaceutických věd

73.10.15.2  výzkum a vývoj v oblasti
       veterinárních věd
73.10.15.20 výzkum a vývoj v oblasti
       veterinárních věd


73.10.16   Výzkum a vývoj v oblasti
       ostatních přírodních věd             85109
73.10.16.1  výzkum a vývoj v oblasti
       ostatních přírodních věd
73.10.16.11 výzkum a vývoj v oblasti
       životního prostředí
73.10.16.12 výzkum a vývoj v oblasti
       geologických věd
73.10.16.13 výzkum a vývoj v oblasti
       geografických věd
73.10.16.19 výzkum a vývoj v oblasti
       ostatních přírodních věd


73.2     Výzkum a vývoj v oblasti
       společenských a kulturních věd
73.20    Výzkum a vývoj v oblasti
       společenských a kulturních věd
73.20.1   Výzkum a vývoj v oblasti
       společenských a kulturních věd
73.20.11   Výzkum     a vývoj v oblasti kultury,
       sociologie a psychologie             85201
73.20.11.1  výzkum a vývoj v oblasti kultury,
       sociologie a psychologie
73.20.11.10 výzkum a vývoj v oblasti kultury,
       sociologie a psychologie


73.20.12   Výzkum a vývoj v oblasti
       ekonomických věd                85202
73.20.12.1  výzkum a vývoj v oblasti
       ekonomických věd
73.20.12.10 výzkum a vývoj v oblasti
       ekonomických věd


73.20.13   Výzkum a vývoj v oblasti právních
       věd                       85203
73.20.13.1  výzkum a vývoj v oblasti právních
       věd
73.20.13.10 výzkum a vývoj v oblasti právních
       věd


73.20.14   Výzkum a vývoj v oblasti
       lingvistiky a jazyků               85204
73.20.14.1  výzkum a vývoj v oblasti
       lingvistiky a jazyků
73.20.14.10 výzkum a vývoj v oblasti
       lingvistiky a jazyků


73.20.15   Výzkum a vývoj v oblasti ostatních
       společenských věd                85209
73.20.15.1  výzkum a vývoj v oblasti ostatních
       společenských věd
73.20.15.11 výzkum a vývoj v oblasti věd
       o tělesné kultuře
73.20.15.12 výzkum a vývoj v oblasti politických
       věd
73.20.15.13 výzkum a vývoj v oblasti věd
       mezioborového typu

         74 SLUŽBY PŘEVÁŽNĚ PRO PODNIKY

Kód     Název                HS/CN   CPC
---------------------------------------------------------------------
74.1     Služby právní, účetnické, vedení
       účtů, kontroly účtů, daňové
       poradenství, průzkum trhu
       a veřejného mínění
74.11    Právní služby
74.11.1   Právní služby
74.11.11   Právní poradenství a zastupování
       ve věcech trestních               86111
74.11.11.1  právní poradenství a zastupování
       ve věcech trestních
74.11.11.10 právní poradenství a zastupování
       ve věcech trestních


74.11.12   Právní poradenství a zastupování
       v právních jednáních všeobecného
       charakteru                    86119
74.11.12.1  právní poradenství a zastupování
       v právních jednáních všeobecného
       charakteru
74.11.12.11 právní poradenství a zastupování
       ve věcech souvisejících
       s občanským právem
74.11.12.12 právní poradenství a zastupování
       ve věcech souvisejících
       s obchodním právem
74.11.12.13 právní poradenství a zastupování
       ve věcech souvisejících
       s pracovním právem
74.11.12.14 právní poradenství a zastupování
       v oblasti ochrany životního
       prostředí


74.11.13   Právní poradenství a zastupování
       ve věcech statutárních              86120
74.11.13.1  právní poradenství a zastupování
       ve věcech statutárních
74.11.13.10 právní poradenství a zastupování
       ve věcech statutárních


74.11.14   Poradenská služba v oblasti patentů
       a autorských práv                86130.1
74.11.14.1  poradenská služba v oblasti patentů
       a autorských práv
74.11.14.11 poradenská služba v oblasti
       průmyslových ocenitelných práv
74.11.14.12 poradenská služba v oblasti
       autorských práv pro umělecká díla
74.11.14.19 poradenská služba v oblasti
       autorských práv jinde neuvedená


74.11.15   Služby týkající se vypracování
       právních dokumentů, osvědčení apod.       86130.2
74.11.15.1  služby týkající se vypracování
       právních dokumentů, osvědčení apod.
74.11.15.10 služby týkající se vypracování
       právních dokumentů, osvědčení apod.


74.11.16   Aukční služby                  86190.1
74.11.16.1  aukční služby
74.11.16.10 aukční služby


74.11.17   Ostatní právní poradenské a
       informační služby                86190.2
74.11.17.1  ostatní právní poradenské a
       informační služby
74.11.17.11 mimosoudní poradenství a asistence,
       správní služby
74.11.17.12 služby soudního narovnání
74.11.17.13 vyřizování pozůstalostí
74.11.17.14 poručnictví a opatrovnictví


74.12    Služby účetnické, vedení
       a kontrola účtů, daňové
       poradenství a služby
       s tím související
74.12.1   Účetní evidence, vedení a kontrola
       účtů a služby s tím související
74.12.11   Finanční auditorské služby            86211
74.12.11.1  finanční auditorské služby
74.12.11.10 finanční auditorské služby


74.12.12   Přezkušování účtů                86212
74.12.12.1  přezkušování účtů
74.12.12.10 přezkušování účtů


74.12.13   Služby spojené se sestavením
       závěrečného účtu, bilance
       výpisu apod.                   86213
74.12.13.1  služby spojené se sestavením
       závěrečného účtu, bilance
       výpisu apod.
74.12.13.10 služby spojené se sestavením
       závěrečného účtu, bilance
       výpisu apod.


74.12.14   Ostatní účetnické služby             86219
74.12.14.1  ostatní účetnické služby
74.12.14.10 ostatní účetnické služby


74.12.2   Služby účetnické kromě daňových
       přiznání
74.12.20   Služby účetnické kromě daňových
       přiznání                     86220
74.12.20.1  služby účetnické kromě daňových
       přiznání
74.12.20.10 služby účetnické kromě daňových
       přiznání


74.12.3   Služby daňového poradenství
74.12.30   Služby daňového poradenství           863
74.12.30.1  služby daňového poradenství
74.12.30.11 daňové poradenství
74.12.30.12 vypracování daňového přiznání


74.13    Služby průzkumu trhu
       a průzkumu veřejného mínění
74.13.1   Služby průzkumu trhu
       a průzkumu veřejného mínění
74.13.11   Průzkum trhu a podobné služby          86401
74.13.11.1  průzkum trhu a podobné služby
74.13.11.11 průzkum trhu
74.13.11.12 průzkum preferencí a chování
       spotřebitelů


74.13.12   Služby související s průzkumem
       veřejného mínění                 86402
74.13.12.1  služby související s průzkumem
       veřejného mínění
74.13.12.11 průzkum veřejného mínění pro
       sociální a ekonomické potřeby
74.13.12.12 průzkum veřejného mínění pro
       politické potřeby
74.13.12.19 průzkum veřejného mínění pro
       jiné účely


74.14    Poradenské služby v oblasti obchodu
       a řízení (podnikatelské poradenství)
74.14.1   Poradenské služby v oblasti obchodu
       a řízení (podnikatelské poradenství)
74.14.11   Poradenské služby v oblasti
       všeobecného podnikání a řízení
       podniku                     86501
74.14.11.1  poradenské služby v oblasti
       všeobecného podnikání a řízení
       podniku
74.14.11.11 studie a poradenství v oblasti
       plánování a strategie podniku
74.14.11.12 studie a poradenství v oblasti
       organizace a struktury podniku
74.14.11.13 studie a poradenství v oblasti
       kontroly chodu a správy podniku
74.14.11.19 studie, poradenství a operativní
       asistence v oblasti řízení podniku
       jinde neuvedené


74.14.12   Poradenské služby v oblasti
       finanční stránky řízení podniku
       (kromě daně ze zisku)              86502
74.14.12.1  poradenské služby v oblasti
       finanční stránky řízení podniku
       (kromě daně ze zisku)
74.14.12.11 poradenské služby v oblasti
       výrobního kapitálu a řízení
       platební schopnosti
74.14.12.12 poradenské služby v oblasti
       návrhu kapitálových investic
74.14.12.13 poradenské služby v oblasti
       návrhu účetních systémů a
       výpočtových kontrol
74.14.12.19 ostatní poradenské služby
       v oblasti finančního řízení
       podniku

74.14.13   Poradenské služby v oblasti
       marketingu                    86503
74.14.13.1  poradenské služby v oblasti
       marketingu
74.14.13.11 analýza a poradenství v oblasti
       obchodní strategie
74.14.13.12 poradenství v oblasti cenové
       politiky a služeb poskytovaných
       zákazníkům
74.14.13.13 poradenství v oblasti organizace
       distribučních nebo reklamních
       okruhů a metod
74.14.13.19 poradenské služby pro realizaci
       marketingu jinde neuvedené


74.14.14   Poradenské služby v oblasti
       pracovních sil                  86504
74.14.14.1  poradenské služby v oblasti
       pracovních sil
74.14.14.10 poradenské služby v oblasti
       pracovních sil


74.14.15   Poradenské služby v oblasti řízení
       a bezpečnosti výroby               86505
74.14.15.1  poradenské služby v oblasti řízení
       a bezpečnosti výroby
74.14.15.11 studie a poradenství v oblasti
       organizace a optimalizace výrobního
       procesu
74.14.15.12 studie a poradenství v oblasti
       produktivity, kvality a nákladů
       výroby
74.14.15.13 studie a poradenství v oblasti
       řízení zásob
74.14.15.14 studie a poradenství v oblasti
       norem
74.14.15.15 studie a poradenství v oblasti
       bezpečnosti práce, požární ochrany
74.14.15.19 ostatní studie, poradenství a
       operativní asistence v oblasti
       řízení výroby


74.14.16   Poradenské služby v oblasti styku
       s veřejností                   86506
74.14.16.1  poradenské služby v oblasti styku
       s veřejností
74.14.16.10 poradenské služby v oblasti styku
       s veřejností


74.14.17   Poradenské služby v jiných
       oblastech řízení                 86509
74.14.17.1  poradenské služby v jiných
       oblastech     řízení
74.14.17.11 poradenské služby, studie týkající
       se rozvoje zemědělství, lesnictví
       a vodního hospodářství
74.14.17.12 poradenské služby, studie týkající
       se rozvoje průmyslu
74.14.17.13 poradenské služby, studie týkající
       se rozvoje stavebnictví
74.14.17.14 poradenské služby, studie týkající
       se rozvoje dopravy
74.14.17.15 poradenské služby, studie týkající
       se rozvoje obchodu a cestovního ruchu
74.14.17.16 poradenské služby v oblasti
       životního prostředí
74.14.17.19 poradenské služby v jiných oblastech
       řízení


74.14.2   Ostatní služby řízení jinde neuvedené
74.14.21   Služby řízení projektů (kromě
       stavebních)                   86601
74.14.21.1  služby řízení projektů (kromě
       stavebních)
74.14.21.11 koordinace a správa prostředků při
       vypracovávání, realizaci nebo
       dokončování projektu
74.14.21.12 inspekce a kontrola kvality projektu
74.14.21.19 ostatní projektovací služby (kromě
       stavebních projektů)


74.14.22   Služby arbitrážní a smírčí            86602
74.14.22.1  služby arbitrážní a smírčí
74.14.22.10 služby arbitrážní a smírčí


74.14.23   Ostatní služby řízení jinde
       neuvedené                    86609.1
74.14.23.1  ostatní služby řízení jinde
       neuvedené
74.14.23.11 organizace výběrových řízení při
       zadávání zakázek (kromě
       stavebních)
74.14.23.12 činnosti likvidátorů společností
74.14.23.19 ostatní služby řízení jinde
       neuvedené


74.15    Služby spojené se správou a vedením
       podniku
74.15.1   Služby spojené se správou a vedením
       podniku
74.15.10   Služby spojené se správou a vedením
       podniku                     86609.2
74.15.10.1  služby spojené se správou a vedením
       podniku
74.15.10.11 služby vedení a zastupování podniků
74.15.10.12 administrativní služby pro běžnou
       správu podniků


74.2     Architektonické a inženýrské
       poradenství a pod. technické služby
74.20    Architektonické a inženýrské
       poradenství a pod. technické služby
74.20.1   Projektová dokumentace pro
       stavební, průmyslové, obchodní nebo
       podobné účely
74.20.10   Projektová dokumentace pro
       stavební, průmyslové, obchodní nebo
       podobné účely            4906.00   32550
74.20.10.1  projektová dokumentace pro
       stavební, průmyslové, obchodní nebo
       podobné účely
74.20.10.11 projektová dokumentace staveb
74.20.10.12 technická dokumentace strojů,
       součástek a zařízení
74.20.10.19 projektová dokumentace ostatní


74.20.2   Služby architektonické,
       stavitelské a podobné
74.20.21   Poradenské a přípravné projektové
       služby v architektuře a stavitelství       86711
74.20.21.1  poradenské a přípravné projektové
       služby v architektuře a stavitelství
74.20.21.10 poradenské a přípravné projektové
       služby v architektuře a stavitelství


74.20.22   Projektové činnosti v architektuře
       a stavitelství                  86712
74.20.22.1  projektové činnosti v architektuře
       a stavitelství
74.20.22.11 stavební studie a poradenství
       pro kompletní výstavbu
74.20.22.12 vypracování dokumentace pro kompletní
       výstavbu k územnímu řízení
74.20.22.13 vypracování dokumentace pro kompletní
       výstavbu pro stavební povolení
74.20.22.14 vypracování dokumentace pro kompletní
       výstavbu pro provedení stavby


74.20.23   Ostatní služby architektonické,
       stavitelské a podobné              86719
74.20.23.1  ostatní služby architektonické,
       stavitelské a podobné
74.20.23.10 ostatní služby architektonické,
       stavitelské a podobné


74.20.3   Technické služby
74.20.31   Technická expertiza, poradenství
       a služby s tím související            86721
74.20.31.1  technická expertiza, poradenství
       a služby s tím související
74.20.31.11 technické projektové studie a
       poradenství před vypracováním
       projektu
74.20.31.12 studie proveditelnosti
74.20.31.13 studie dopadu na prostředí a
       ekologické plánování
74.20.31.14 ekonomické vyčíslení projektu
74.20.31.15 technické expertizy existujících
       staveb
74.20.31.16 technické expertizy staveb, které
       jsou předmětem sporu


74.20.32   Projektová činnost pro konstrukce
       budov                      86722
74.20.32.1  projektová činnost pro konstrukce
       budov
74.20.32.11 technické studie konstrukcí budov
74.20.32.12 vypracování dokumentace pro
       konstrukce budov k územnímu řízení
74.20.32.13 vypracování dokumentace pro
       konstrukce budov pro stavební
       povolení
74.20.32.14 vypracování dokumentace pro
       konstrukce budov pro provedení
       stavby


74.20.33   Projektová činnost technického
       vybavení budov a rozvodu energií         86723
74.20.33.1  projektová činnost technického
       vybavení budov a rozvodu energií
74.20.33.11 technické studie technického
       vybavení budov a rozvodu energií
74.20.33.13 vypracování dokumentace technického
       vybavení budov a rozvodu energií
       pro stavební povolení
74.20.33.14 vypracování dokumentace technického
       vybavení budov a rozvodu energií pro
       provedení stavby


74.20.34   Projektová činnost pro inženýrské
       stavby                      86724
74.20.34.1  projektová činnost pro inženýrské
       stavby
74.20.34.11 technické studie inženýrských
       staveb
74.20.34.12 vypracování dokumentace pro
       inženýrské stavby k územnímu řízení
74.20.34.13 vypracování dokumentace pro
       inženýrské stavby pro stavební
       povolení
74.20.34.14 vypracování dokumentace pro
       inženýrské stavby pro provedení
       stavby
74.20.34.16 částečné technické studie
       inženýrských staveb
74.20.34.17 technické studie budov jako
       součástí projektu inženýrských
       staveb

74.20.35   Projektová činnost pro výstavbu
       výrobních stavebních objektů           86725
74.20.35.1  projekty pro konstrukce výrobních
       stavebních objektů (vč. těžebních)
74.20.35.11 technické studie pro konstrukce
       výrobních stavebních objektů
74.20.35.12 vypracování dokumentace pro výrobní
       stavební objekty k územnímu řízení
74.20.35.13 vypracování dokumentace pro výrobní
       stavební objekty pro stavební
       povolení
74.20.35.14 vypracování dokumentace pro výrobní
       stavební objekty pro provedení
       stavby
74.20.35.16 částečné technické studie projektů
       výrobních stavebních objektů
74.20.35.17 technické studie staveb budov jako
       součástí výrobních stavebních
       objektů

74.20.35.2  projekty pro technologické vybavení
       výrobních stavebních objektů
       (vč. těžebních)
74.20.35.20 projekty pro technologické vybavení
       výrobních stavebních objektů
       (vč. těžebních)


74.20.36   Technické studie související
       s provedením ostatní výstavby          86726
74.20.36.1  technické studie související
       s provedením ostatní výstavby
74.20.36.11 technické studie specializované
       na logistické oblasti
74.20.36.12 technické studie specializované
       na akustiku
74.20.36.13 vyvíjení prototypů a zmenšených
       modelů pro stavební účely


74.20.37   Specializované inženýrské služby
       jinde neuvedené                 86729
74.20.37.1  specializované inženýrské služby
       jinde neuvedené
74.20.37.11 technické služby v oblasti
       zjišťování zdrojů podzemních vod
74.20.37.12 technické služby v oblasti
       kvality vod
74.20.37.13 technické služby v oblasti
       vzniku koroze
74.20.37.14 agronomické studie a plánování
       kultur
74.20.37.15 telekomunikační studie
74.20.37.16 studie pevnosti půd
74.20.37.17 technické poradenské služby
       v zemědělské výrobě
74.20.37.18 technické studie v zemědělské
       výstavbě
74.20.37.19 specializované inženýrské služby
       jinde neuvedené

74.20.4   Komplexní (integrované) technické
       služby pro jiné projekty
74.20.40   Komplexní (integrované) technické
       služby pro jiné projekty             86731
74.20.40.1  komplexní integrované technické
       služby pro jiné projekty
74.20.40.11 studie pro integrovanou výstavbu
       (dodávky na klíč) komplexů
       průmyslových infrastruktur nebo
       logistických celků
74.20.40.12 vypracování projektů pro
       integrovanou výstavbu
       (dodávky na klíč) komplexů
       průmyslových infrastruktur nebo
       logistických celků
74.20.40.13 kontrola prací pro integrovanou
       výstavbu (dodávky na klíč) komplexů
       průmyslových infrastruktur nebo
       logistických celků
74.20.40.14 asistence při zahájení provozu
       komplexů průmyslových infrastruktur
       nebo logistických celků
74.20.40.15 výběr a zaškolení personálu pro
       provoz komplexů průmyslových
       infrastruktur nebo logistických
       celků


74.20.5   Architektonické plány městské
       a územní zástavby a služby
       s tím související
74.20.51   Plány městské zástavby              86741
74.20.51.1  koncepce urbanistických projektů
74.20.51.11 koncepce projektů městské
       zástavby
74.20.51.12 koncepce projektů staveb
       inženýrských sítí
74.20.51.15 koncepce projektů nových     měst

74.20.51.2  studie proveditelnosti
       urbanistických projektů
74.20.51.21 studie vlivu staveb na životní
       prostředí
74.20.51.22 ekonomické vyčíslení programů
       územního městského plánování


74.20.52   Plány úpravy krajiny a okolí staveb       86742
74.20.52.1  koncepční plány úpravy krajiny a
       okolí staveb
74.20.52.11 koncepce projektů úpravy parků
       a zelených pásů
74.20.52.12 koncepce projektů úpravy okolí
       staveb

74.20.52.2  studie proveditelnosti
74.20.52.21 studie dopadu na životní prostředí
74.20.52.22 ekonomické vyčíslení projektů
       krajinné architektury

74.20.52.3  vypracování prováděcích plánů a
       technický dozor prací nebo vedení
       prací krajinné architektury
74.20.52.31 vypracování prováděcích plánů
       krajinné architektury
74.20.52.32 technický dozor nebo vedení
       prací krajinné architektury


74.20.6   Stavební asistence související
       s realizací stavebního projektu
74.20.60   Stavební asistence související
       s realizací stavebního projektu
74.20.60.1  stavební asistence související
       s realizací stavebního projektu
74.20.60.11 inspekce a průběžné zprávy
       o průběhu stavebních prací
74.20.60.12 autorizace plateb souvisejících
       s realizací stavebního projektu
74.20.60.13 interpretace smluv a technické
       poradenství během stavebních prací
74.20.60.14 asistence při sjednávání stavebních
       prací, výběr dodavatelů
74.20.60.15 asistence při kolaudaci stavby
74.20.60.16 plánování a řízení stavenišť
74.20.60.17 technický dozor a kontrola
       stavebních prací na staveništi
74.20.60.19 ostatní technická pomoc zadavateli
       staveb jinde neuvedená


74.20.7   Inženýrské služby související
       s vědeckým a technickým poradenstvím
74.20.71   Geologické, geofyzikální a jiné
       vědecké průzkumové služby            86751
74.20.71.1  geologické, geofyzikální a jiné
       vědecké průzkumové služby
74.20.71.10 geologické, geofyzikální a jiné
       vědecké průzkumové služby


74.20.72   Služby důlního měření              86752
74.20.72.1  služby důlního měření
74.20.72.10 služby důlního měření


74.20.73   Služby zeměměřické                86753
74.20.73.1  služby zeměměřické
74.20.73.10 služby zeměměřické


74.20.74   Služby kartografické               86754
74.20.74.1  služby kartografické
74.20.74.10 služby kartografické


74.3     Technické zkoušky a analýzy
       a služby s tím související
74.30    Technické zkoušky a analýzy
       a služby s tím související
74.30.1   Technické zkoušky a analýzy
       a služby s tím související
74.30.11   Zkoušky a analýzy složení a čistoty       86761
74.30.11.1  zkoušky a analýzy složení a čistoty
74.30.11.11 chemické a biologické rozbory
       a zkoušky vody
74.30.11.12 chemické a biologické rozbory
       a zkoušky vzduchu
74.30.11.13 chemické a biologické rozbory
       a zkoušky odpadu
74.30.11.14 chemické a biologické rozbory
       a zkoušky paliva
74.30.11.15 chemické a biologické rozbory
       a zkoušky chemikálií
74.30.11.16 chemické a biologické rozbory
       a zkoušky potravin
74.30.11.17 hygienická a veterinární kontrola
74.30.11.18 chemické a biologické rozbory
       půdy a ekologické audity
74.30.11.19 chemické a biologické rozbory
       a zkoušky látek jinde neuvedené


74.30.12   Zkoušky a analýzy fyzikálních
       vlastností                    86762
74.30.12.1  zkoušky a analýzy fyzikálních
       vlastností
74.30.12.11 zkoušky mechanické
74.30.12.12 zkoušky tepelné
74.30.12.13 zkoušky elektrické vodivosti
74.30.12.14 zkoušky radioaktivity
74.30.12.19 zkoušky a analýzy fyzikálních
       vlastností jinde neuvedené


74.30.13   Zkoušky a analýzy integrovaných
       mechanických a elektrických systémů       86763
74.30.13.1  zkoušky a analýzy integrovaných
       mechanických a elektrických systémů
74.30.13.11 zkoušky integrovaných systémů
       v aerodynamickém tunelu
74.30.13.12 zkoušky integrovaných systémů
       na modelech nebo prototypech
74.30.13.19 zkoušky integrovaných zařízení jinde
       neuvedené


74.30.14   Služby technické automobilové
       inspekce                     86764.1
74.30.14.1  služby technické automobilové
       inspekce
74.30.14.11 kontroly technického stavu
       silničních vozidel s vydáváním
       osvědčení
74.30.14.12 měření emisí výfukových plynů


74.30.15   Ostatní služby technické inspekce        86764.2
74.30.15.1  technická inspekce konstrukčních
       celků
74.30.15.11 technické ověřování způsobilosti
       budov
74.30.15.12 technické ověřování způsobilosti
       mostů
74.30.15.13 technické ověřování způsobilosti
       přehrad
74.30.15.14 technické ověřování způsobilosti
       lodí
74.30.15.15 technické ověřování způsobilosti
       letadel
74.30.15.16 technické ověřování způsobilosti
       zdvihacích zařízení
74.30.15.17 technické ověřování způsobilosti
       elektroinstalačních zařízení
74.30.15.19 technické ověřování způsobilosti
       ostatních konstrukčních celků

74.30.15.2  technická inspekce (revize)
       přístrojů, částí strojů a zařízení
74.30.15.21 revize hasicích přístrojů
74.30.15.23 revize tlakových nádob
74.30.15.29 technická inspekce (revize)
       ostatních přístrojů, částí strojů
       a zařízení


74.30.16   Ostatní technické zkoušky a analýzy        86769
74.30.16.1  ostatní technické zkoušky a analýzy
74.30.16.10 ostatní technické zkoušky a analýzy


74.4     Reklamní služby
74.40    Reklamní služby
74.40.1   Reklamní služby
74.40.11   Prodej nebo pronájem a správa
       časové nebo prostorové reklamy          87110
74.40.11.1  prodej nebo pronájem a správa
       časové nebo prostorové reklamy
74.40.11.11 správa reklamního prostoru na
       všech nosičích
74.40.11.12 prodej reklamního času a prostoru
74.40.11.13 inzerce podnikatelská
74.40.11.14 inzerce osobní


74.40.12   Plánování, ztvárnění a umístění
       reklamy                     87120
74.40.12.1  plánování, ztvárnění a umístění
       reklamy
74.40.12.11 koncepce reklamních kampaní ve
       všech médiích
74.40.12.12 výtvarné řešení reklamy v rámci
       komplexního zajištění reklamy
74.40.12.13 reklamní poradenství


74.40.13   Ostatní reklamní služby             87190
74.40.13.1  ostatní reklamní služby
74.40.13.11 reklamní kampaň na místě
74.40.13.12 přímá reklama poštou, telefonem
       nebo osobním stykem
74.40.13.13 distribuce prospektů a reklamních
       vzorků
74.40.13.14 reklama letecká
74.40.13.16 plakátovací služby


74.5     Zprostředkovací služby v oblasti
       zaměstnanosti a služby
       s tím související
74.50    Zprostředkovací služby v oblasti
       zaměstnanosti a služby
       s tím související
74.50.1   Služby související s poptávkou
       po pracovních silách (volná
       pracovní místa)
74.50.11   Aktivní vyhledávací služba volných
       pracovních příležitostí pro odborné
       pracovníky                    87201
74.50.11.1  aktivní vyhledávací služba volných
       pracovních příležitostí pro odborné
       pracovníky
74.50.11.11 vyhledávání volných pracovních
       příležitostí pro odborné pracovníky
74.50.11.12 vyhledávání odborných pracovníků
       pro třetí stranu
74.50.11.13 poradenství při volbě odborných
       pracovníků
74.50.11.19 ostatní služby související s
       aktivním vyhledáváním volných pracovních
       příležitostí pro odborné pracovníky


74.50.12   Služby zabývající se rozmisťováním
       administrativních a ostatních
       pomocných pracovníků               87202
74.50.12.1  služby zabývající se rozmisťováním
       administrativních a pomocných
       pomocných pracovníků
74.50.12.11 vyhledávání volných pracovních
       příležitostí pro administrativní
       a pomocné pracovníky
74.50.12.12 vyhledávání administrativních
       pracovníků
74.50.12.13 vyhledávání pomocných pracovníků
74.50.12.14 poradenství při volbě
       administrativních a pomocných
       pracovníků
74.50.12.19 ostatní služby související s
       aktivním vyhledáváním volných
       pracovních příležitostí pro
       administrativní a pomocné pracovníky


74.50.2   Služby související s nabídkou
       pracovníků
74.50.21   Služby související s nabídkou
       administrativních pracovníků           87203
74.50.21.1  služby související s nabídkou
       administrativních pracovníků
74.50.21.10 služby související s nabídkou
       administrativních pracovníků

74.50.22   Služby související s nabídkou
       pracovníků na výpomoc
       v domácnosti                   87204
74.50.22.1  služby související s nabídkou
       pracovníků na výpomoc
       v domácnosti
74.50.22.10 služby související s nabídkou
       pracovníků na výpomoc
       v domácnosti


74.50.23   Služby související s nabídkou
       pracovníků do obchodu nebo
       průmyslu                     87205
74.50.23.1  služby související s nabídkou
       pracovníků do obchodu nebo
       průmyslu
74.50.23.10 služby související s nabídkou
       pracovníků do obchodu nebo
       průmyslu


74.50.24   Služby související s nabídkou
       pracovníků do zdravotnictví           87206
74.50.24.1  služby související s nabídkou
       pracovníků     do zdravotnictví
74.50.24.10 služby související s nabídkou
       pracovníků do zdravotnictví


74.50.25   Služby související s nabídkou
       ostatních pracovníků               87209
74.50.25.1  služby související s nabídkou
       ostatních pracovníků
74.50.25.10 služby související s nabídkou
       ostatních pracovníků


74.6     Pátrací a bezpečnostní služby
74.60    Pátrací a bezpečnostní služby
74.60.1   Pátrací a bezpečnostní služby
74.60.11   Pátrací a vyšetřovatelské služby         87301
74.60.11.1  pátrací a vyšetřovatelské služby
74.60.11.11 detektivní služby (kromě soudních a
       policejních) pro třetí stranu
74.60.11.19 ostatní pátrací a vyšetřovatelské
       služby (kromě soudních a
       policejních) pro třetí stranu


74.60.12   Bezpečnostní poradenské služby          87302
74.60.12.1  bezpečnostní poradenské služby
74.60.12.10 bezpečnostní poradenské služby


74.60.13   Sledování poplachového zařízení         87303
74.60.13.1  sledování poplachového zařízení
74.60.13.10 sledování poplachového zařízení


74.60.14   Služby obrněných vozů              87304
74.60.14.1  služby obrněných vozů
74.60.14.11 převoz peněz s obsluhou
74.60.14.12 převoz ostatních cenných zásilek
       s obsluhou


74.60.15   Služby poskytované ochrankou           87305
74.60.15.1  služby poskytované ochrankou
74.60.15.11 služby osobních strážců
74.60.15.12 služby hlídání obytných budov
74.60.15.13 služby hlídání kanceláří, továren
74.60.15.14 služby hlídání parkovišť
74.60.15.15 služby hlídacích psů
74.60.15.19 služby hlídání ostatních objektů
       a předmětů zajišťované hlídači


74.60.16   Ostatní druhy bezpečnostních služeb       87309
74.60.16.1  ostatní druhy bezpečnostních služeb
74.60.16.10 ostatní druhy bezpečnostních služeb


74.7     Čištění budov a zařízení
       jinde neuvedené
74.70    Čištění budov a zařízení
       jinde neuvedené
74.70.1   Čištění budov a zařízení
       jinde neuvedené
74.70.11   Služby dezinfekční a deratizační         87401
74.70.11.1  služby dezinfekční a deratizační
74.70.11.11 vykuřování a hubení škůdců
74.70.11.12 snižování stavu holubů
74.70.11.13 čištění odpadkových shozů
74.70.11.14 sběr kadaverů (uhynulých zvířat)
74.70.11.19 služby dezinfekční a deratizační
       jinde neuvedené


74.70.12   Služby mytí oken                 87402
74.70.12.1  služby mytí oken
74.70.12.11 běžné mytí oken
74.70.12.12 mytí oken ze závěsných plošin


74.70.13   Služby tradičního čištění            87403.1
74.70.13.1  služby tradičního čištění
74.70.13.11 všeobecný úklid obytných budov
74.70.13.15 všeobecný úklid neobytných
       objektů


74.70.14   Služby speciálního čištění            87403.2
74.70.14.1  služby speciálního čištění
74.70.14.11 úklid zvláště citlivých objektů
       (v nemocnicích, počítačových sálech
       apod.)
74.70.14.12 sterilizace místností
74.70.14.13 čištění nádrží a cisteren
74.70.14.19 služby speciálního čištění jinde
       neuvedené


74.70.15   Služby čištění pecí, komínů           87409.1
74.70.15.1  služby čištění pecí, komínů
74.70.15.10 služby čištění pecí, komínů


74.70.16   Ostatní služby čištění              87409.2
74.70.16.1  ostatní služby čištění
74.70.16.11 mytí a čištění veřejných dopravních
       prostředků
74.70.16.19 ostatní služby čištění jinde
       neuvedené


74.8     Ostatní služby převážně
       pro podniky
74.81    Fotografické služby
       (vč. fotografických desek
       a filmů, exponovaných)
74.81.1   Fotografické desky, filmy jiné
       než kinematografické, exponované
74.81.11   Fotografické desky a filmy
       exponované, ale nevyvolané     3704     38941
74.81.11.1  fotografické desky a filmy
       exponované, ale nevyvolané
74.81.11.10 fotografické desky a filmy
       exponované, ale nevyvolané


74.81.12   Fotografické desky a filmy
       exponované a vyvolané pro
       ofsetovou reprodukci        3705.10   38942.1
74.81.12.1  fotografické desky a filmy
       exponované a vyvolané pro
       ofsetovou reprodukci
74.81.12.10 fotografické desky a filmy
       exponované a vyvolané pro
       ofsetovou reprodukci


74.81.13   Mikrofilmy exponované a vyvolané  3705.20   38942.2
74.81.13.1  mikrofilmy exponované a vyvolané
74.81.13.11 mikrofilmy exponované a vyvolané,
       kromě mikrofiší
74.81.13.12 mikrofiše


74.81.14   Fotografické desky a filmy
       exponované a vyvolané ostatní    3705.90   38942.3
74.81.14.1  fotografické desky a filmy
       exponované a vyvolané ostatní
74.81.14.11 fotografické amatérské desky a
       filmy exponované a vyvolané
74.81.14.12 diafilmy exponované a vyvolané,
       šíře 35 mm
74.81.14.13 diapozitivy exponované a vyvolané,
       o šíři 35 mm a větší
74.81.14.14 diapozitivy exponované a vyvolané,
       o šíři menší než 35 mm


74.81.2   Fotografické služby
74.81.21   Portrétní fotografické služby
       prováděné samoobslužnými automaty
       na mince                     87501.1
74.81.21.1  portrétní fotografické služby
       prováděné samoobslužnými automaty
       na mince
74.81.21.10 portrétní fotografické služby
       prováděné samoobslužnými automaty
       na mince

74.81.22   Ostatní portrétní fotografické
       služby                      87501.2
74.81.22.1  ostatní portrétní fotografické
       služby
74.81.22.11 zhotovování studiových fotografií
       na doklady
74.81.22.19 zhotovování portrétů a ostatních
       fotografií jinde neuvedené


74.81.23   Inzertní a pod. fotografické služby       87502
74.81.23.1  inzertní a pod. fotografické služby
74.81.23.11 fotografování vč. zpracování
       snímků pro katalogy
74.81.23.19 fotografování vč. zpracování
       snímků pro ostatní reklamní a
       inzertní účely


74.81.24   Fotografické služby zhotovující
       akční fotografie                 87503
74.81.24.1  fotografické služby zhotovující
       akční fotografie
74.81.24.11 fotografování společenských
       událostí vč. zpracování snímků
74.81.24.12 fotografování sportovních událostí
       vč. zpracování snímků
74.81.24.13 fotografování sbírek a výstav
       vč. zpracování snímků


74.81.25   Letecké snímkování                87504.1
74.81.25.1  letecké snímkování
74.81.25.10 letecké snímkování


74.81.26   Ostatní speciální fotografické
       práce                      87504.2
74.81.26.1  ostatní speciální fotografické
       práce
74.81.26.11 podmořské, lékařské, biologické
       fotografování vč. zpracování
       snímků
74.81.26.12 fotomikrografie
74.81.26.19 ostatní speciální fotografické
       práce jinde neuvedené


74.81.3   Vyvolávání a ostatní fotografické
       služby
74.81.31   Zhotovování fotografií              87505
74.81.31.1  zhotovování fotografií
74.81.31.11 vyvolávání negativů
74.81.31.12 zhotovování černobílých nebo
       barevných pozitivů
74.81.31.13 zvětšování a zhotovování kopií
       negativu a pozitivu
74.81.31.14 zhotovování diapozitivů


74.81.32   Vyvolávání kinematografických
       filmů, kromě filmů z produkce
       filmových a televizních ateliérů         87506
74.81.32.1  vyvolávání kinematografických
       filmů, kromě filmů z produkce
       filmových a televizních ateliérů
74.81.32.11 vyvolávání filmů amatérských
       i profesionálních (kromě produkce
       ateliérů)
74.81.32.12 zhotovování kopií filmů (kromě
       produkce ateliérů)


74.81.33   Restaurování, kopírování
       a retušování fotografií             87507
74.81.33.1  restaurování, kopírování
       a retušování fotografií
74.81.33.10 restaurování, kopírování
       a retušování fotografií


74.81.34   Ostatní fotografické služby           87509
74.81.34.1  ostatní fotografické služby
74.81.34.11 služby sběren filmů ke zpracování
74.81.34.19 ostatní fotografické služby
       jinde neuvedené

74.82    Balicí služby
74.82.1   Balicí služby
74.82.10   Balicí služby                  87600
74.82.10.1  balicí služby
74.82.10.11 balení do smrštitelných fólií
74.82.10.12 balení do plastových obalů
74.82.10.13 balení do papírových obalů
74.82.10.14 plnění do lahví, lahviček a
       sprejů
74.82.10.16 etiketování obalů
74.82.10.19 balicí služby jinde neuvedené


74.83    Sekretářské a překladatelské služby
74.83.1   Kancelářské a sekretářské služby
74.83.11   Služby na telefon, automatický
       telefonní záznam                 87903
74.83.11.1  služby na telefon, automatický
       telefonní záznam
74.83.11.11 poskytování služeb pro nepřítomné
74.83.11.12 telefonní zasilatelská služba
74.83.11.13 buzení telefonem
74.83.11.14 poštovní a telefonické domicilování


74.83.12   Kopírovací a rozmnožovací služby         87904
74.83.12.1  kopírovací a rozmnožovací služby
74.83.12.10 kopírovací a rozmnožovací služby


74.83.13   Překladatelské služby              87905.1
74.83.13.1  překladatelské služby
74.83.13.10 překladatelské služby


74.83.14   Tlumočnické služby                87905.2
74.83.14.1  tlumočnické služby
74.83.14.10 tlumočnické služby


74.83.15   Ostatní sekretářské služby            87909.1
74.83.15.1  ostatní sekretářské služby
74.83.15.10 ostatní sekretářské služby


74.83.2   Vytváření seznamů adresátů
       a expediční služby
74.83.21   Vytváření seznamů adresátů                87906.1
74.83.21.1  vytváření seznamů adresátů
74.83.21.10 vytváření seznamů adresátů


74.83.22   Expediční služby                 87906.2
74.83.22.1  expediční služby
74.83.22.11 adresování listovních zásilek
74.83.22.12 vkládání do obálek, pečetění
       a razítkování
74.83.22.13 rozesílání tisku předplatitelům
74.83.22.19 expediční služby jinde neuvedené


74.84    Ostatní služby převážně pro podniky,
       jinde neuvedené
74.84.1   Ostatní služby převážně pro podniky,
       jinde neuvedené
74.84.11   Finanční informace                87901
74.84.11.1  finanční informace
74.84.11.11 informace o solventnosti zákazníka
       nebo dlužníka
74.84.11.12 informace o dosavadním vývoji
       finanční situace zákazníka
       nebo dlužníka


74.84.12   Služby inkasních středisek            87902
74.84.12.1  služby inkasních středisek
74.84.12.11 vymáhání a zápočty pohledávek
       pro jiný subjekt
74.84.12.12 správa objednávek a fakturace
       pro jiný subjekt
74.84.12.13 vykupování nefinančních pohledávek
74.84.12.14 inkasa účtů, šeků, úpisů,
       směnek apod.


74.84.13   Služby specializovaných návrhářů         87907
74.84.13.1  služby specializovaných návrhářů
74.84.13.11 navrhování modelů pro textil,
       konfekci a obuv
74.84.13.12 návrhy šperků, nábytku
       a dekoračních předmětů
74.84.13.13 speciální služby týkající se
       průmyslové estetiky (design)
74.84.13.14 realizace prostorových modelů
74.84.13.15 aranžérské služby
74.84.13.16 služby bytových architektů
       a dekoratérů
74.84.13.19 návrhy ostatních spotřebních výrobků

74.84.14   Služby obchodních makléřů
       a odhadců, jiné než pro obchod
       s nemovitostmi, zprostředkovatelské
       služby jinde neuvedené              87909.2
74.84.14.1  služby obchodních zprostředkovatelů
       (kromě zbožových zprostředkovatelů)
74.84.14.10 služby obchodních zprostředkovatelů
       (kromě zbožových zprostředkovatelů)

74.84.14.2  služby odhadců kromě odhadů
       v oblasti nemovitostí,
       pojišťovnictví a inženýrství
74.84.14.21 služby soudních znalců kromě
       právních služeb
74.84.14.29 služby odhadců jinde neuvedené

74.84.14.3  služby zprostředkovatelské
       jinde neuvedené
74.84.14.30 služby zprostředkovatelské
       jinde neuvedené


74.84.15   Služby související s pořádáním
       výstav, trhů a kongresů             87909.3
74.84.15.1  služby související s pořádáním
       výstav, trhů a kongresů
74.84.15.11 organizace výstav
74.84.15.12 organizace veletrhů
74.84.15.13 organizace vědeckých setkání
       a kongresů
74.84.15.14 organizace kulturních setkání a
       kongresů
74.84.15.19 dodávky, montáž a instalace
       výstavního zařízení spojeného
       s organizací výstav a trhů


74.84.16   Služby převážně pro podniky jinde
       neuvedené                    87909.4
74.84.16.1  služby převážně pro podniky jinde
       neuvedené
74.84.16.11 služby impresáriů a literárních
       agentů
74.84.16.12 správa práv k průmyslovému
       vlastnictví (patentů, licencí apod.)
74.84.16.13 služby patentových zástupců
74.84.16.14 franchising
74.84.16.19 ostatní obchodní služby pro podniky
       jinde neuvedené


    75 VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA, SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
75.1     Veřejná správa a hospodářská
       a sociální politika společnosti
75.11    Všeobecná veřejná správa
75.11.1   Všeobecná veřejná správa
75.11.11   Zákonodárná a výkonná činnost          91111
75.11.11.1  zákonodárná a výkonná činnost
75.11.11.11 zákonodárná činnost
75.11.11.12 legislativní činnost výkonných
       orgánů
75.11.11.13 legislativní činnost samosprávných
       orgánů


75.11.12   Finanční a rozpočtová činnost          91112
75.11.12.1  finanční a rozpočtová činnost
75.11.12.11 služby finanční a daňové správy
75.11.12.12 činnost celních orgánů
75.11.12.13 kontrola dodržování rozpočtu
75.11.12.17 všeobecný dohled na finanční
       záležitosti


75.11.13   Všeobecné hospodářské a sociální
       plánování a statistické služby          91113
75.11.13.1  všeobecné hospodářské a sociální
       plánování a statistické služby
75.11.13.11 sběr a zpracovávání statistických
       dat
75.11.13.12 vypracování hospodářských a
       sociálních programů
75.11.13.13 kontrola plnění hospodářských a
       sociálních programů


75.11.14   Účast státu na základním výzkumu         91114
75.11.14.1  účast státu na základním výzkumu
75.11.14.11 asistence, koordinace, strategické
       a vědecké prognózy v oblasti
       základního výzkumu přírodních věd
75.11.14.12 asistence, koordinace, strategické
       a vědecké prognózy v oblasti
       základního výzkumu sociálního
75.11.14.13 asistence, koordinace, strategické
       a vědecké prognózy v oblasti
       základního výzkumu humanitních věd
75.11.14.14 asistence, koordinace, strategické
       a vědecké prognózy v oblasti
       základního výzkumu mezioborového


75.11.15   Ostatní administrativní služby
       státní správy jinde neuvedené          91119
75.11.15.1  ostatní administrativní služby
       státní správy jinde neuvedené
75.11.15.11 služby týkající se organizace voleb
75.11.15.19 administrativní služby státní správy
       jinde neuvedené


75.12    Organizace činnosti zařízení,
       poskytujících zdravotnickou péči,
       vzdělání, kulturní služby,
       sociální péči
75.12.1   Organizace činnosti zařízení,
       poskytujících zdravotnickou péči,
       vzdělání, kulturní služby,
       sociální péči
75.12.11   Organizační služby související
       se vzdělávací činností              91121
75.12.11.1  organizační služby související
       se vzdělávací činností
75.12.11.11 správa, řízení a podpora
       vzdělávacích činností
75.12.11.12 inspekce vzdělávacích činností
75.12.11.13 informace o vzdělávacím systému


75.12.12   Organizační služby související
       s poskytováním zdravotní péče          91122
75.12.12.1  organizační služby související
       s poskytováním zdravotní péče
75.12.12.11 správa, řízení a podpora činností
       týkajících se zdravotnictví
75.12.12.12 inspekce činností týkajících se
       zdravotnictví
75.12.12.13 organizace evidence chorob a
       zdravotnické informovanosti
75.12.12.14 organizační služby související
       s činností krevní banky apod.


75.12.13   Organizační služby související
       se zajištěním úrovně bydlení           91123
75.12.13.1  organizační služby související
       se zajištěním úrovně bydlení
75.12.13.11 řízení a podpora činností týkajících
       se bydlení
75.12.13.12 organizační služby týkající se
       ochrany nájemníků
75.12.13.13 informace související s bydlením


75.12.14   Organizační služby související
       s rekreací, kulturou
       a náboženstvím                  91124
75.12.14.1  organizační služby související
       s rekreací a sportem
75.12.14.10 organizační služby související
       s rekreací a sportem

75.12.14.2  organizační služby související
       s kulturou
75.12.14.20 organizační služby související
       s kulturou

75.12.14.3  organizační služby související
       s náboženstvím
75.12.14.30 organizační služby související
       s náboženstvím


75.12.15   Organizační služby související se
       sociální péčí
75.12.15.1  organizační služby související se
       sociální péčí
75.12.15.10 organizační služby související se
       sociální péčí


75.13    Organizační služby pro zvýšení
       účinnosti obchodních operací
75.13.1   Organizační služby pro zvýšení
       účinnosti obchodních operací
75.13.11   Organizační služby v oblasti
       zemědělství, lesnictví, rybářství
       a lovu                      91131
75.13.11.1  organizační služby v oblasti
       zemědělství (vč. související
       veterinární činnosti)
75.13.11.10 organizační služby v oblasti
       zemědělství (vč. související
       veterinární činnosti)

75.13.11.2  organizační služby v oblasti
       lesnictví a myslivosti
75.13.11.20 organizační služby v oblasti
       lesnictví a myslivosti

75.13.11.3  organizační služby v oblasti
       rybářství
75.13.11.30 organizační služby v oblasti
       rybářství


75.13.12   Organizační služby v oblasti
       paliv a energetiky                91132
75.13.12.1  organizační služby v oblasti
       paliv a energetiky
75.13.12.11 správa, řízení a podpora činností
       týkajících se oblasti paliv a
       energetiky
75.13.12.12 kontrola činností v oblasti paliv
       a energetiky
75.13.12.13 informace v oblasti paliv a energetiky
75.13.12.19 ostatní organizační služby v oblasti
       paliv a energetiky


75.13.13   Organizační služby v oblasti
       hornictví a nerostného bohatství,
       zpracovatelského průmyslu
       a stavebnictví                  91133
75.13.13.1  organizační služby v oblasti
       hornictví a nerostného bohatství
75.13.13.10 organizační služby v oblasti
       hornictví a nerostného bohatství

75.13.13.2  organizační služby v oblasti
       zpracovatelského průmyslu
75.13.13.20 organizační služby v oblasti
       zpracovatelského průmyslu

75.13.13.3  organizační služby v oblasti
       stavebnictví
    75.13.13.30 organizační služby v oblasti
       stavebnictví


75.13.14   Organizační služby v oblasti
       dopravy, telekomunikací a pošt          91134
75.13.14.1  organizační služby v oblasti
       dopravy
75.13.14.10 organizační služby v oblasti
       dopravy

75.13.14.2  organizační služby v oblasti
       telekomunikací
75.13.14.20 organizační služby v oblasti
       telekomunikací

75.13.14.3  organizační služby v oblasti pošt
75.13.14.30 organizační služby v oblasti pošt


75.13.15   Organizační služby v oblasti
       distribučního a zásobovacího
       obchodu, hotelů a restaurací           91135
75.13.15.1  organizační služby v oblasti
       distribučního obchodu a skladování
75.13.15.10 organizační služby v oblasti
       distribučního obchodu a skladování

75.13.15.2  organizační služby v oblasti
       ubytování a stravování
75.13.15.20 organizační služby v oblasti
       ubytování a stravování


75.13.16   Organizační služby v oblasti
       turistiky                    91136
75.13.16.1  organizační služby v oblasti
       turistiky
75.13.16.11 všeobecná podpora rozvoje
       cestovního ruchu a informování
       turistů
75.13.16.12 vydávání předpisů pro oblast
       turistického ruchu


75.13.17   Organizační služby v oblasti
       rozvoje víceúčelových projektů          91137
75.13.17.1  organizační služby v oblasti
       rozvoje víceúčelových projektů
75.13.17.11 péče o rozvoj životního prostředí
75.13.17.12 péče o rozvoj komplexních
       infrastruktur
75.13.17.13 péče o rozvoj regionů
75.13.17.14 vydávání předpisů pro oblast
       víceúčelových projektů
75.13.17.15 přímé i nepřímé zásahy do
       rozvoje víceúčelových projektů


75.13.18   Všeobecné organizační služby
       v oblasti ekonomiky, obchodu
       a pracovních záležitostí             91138
75.13.18.1  všeobecné organizační služby
       v oblasti ekonomiky, obchodu
       a pracovních záležitostí
75.13.18.11 všeobecné organizační služby
       v oblasti politiky
75.13.18.12 všeobecné organizační služby v oblasti
       zahraničního obchodu
75.13.18.13 všeobecné organizační služby v oblasti
       politiky finančního trhu
75.13.18.14 všeobecné organizační služby v oblasti
       politiky mezd
75.13.18.15 všeobecné organizační služby v oblasti
       politiky zaměstnanosti, služby
       úřadů práce
75.13.18.16 všeobecné organizační služby v oblasti
       ochrany intelektuálního
       vlastnictví a patentů
75.13.18.17 všeobecné organizační služby úřadu
       pro technickou normalizaci,
       metrologii a státní zkušebnictví
75.13.18.18 vydávání předpisů v oblasti
       ekonomiky, obchodu a pracovních
       záležitostí
75.13.18.19 kontrola všeobecných hospodářských
       záležitostí


75.14    Vedlejší služby pro veřejnou
       správu jako celek
75.14.1   Vedlejší služby pro veřejnou
       správu jako celek
75.14.11   Všeobecné osobní služby pro
       veřejnou správu                 91141
75.14.11.1  všeobecné osobní služby pro
       veřejnou správu
75.14.11.10 všeobecné osobní služby pro
       veřejnou správu


75.14.12   Ostatní všeobecné služby pro
       veřejnou správu jinde neuvedené         91149
75.14.12.1  ostatní všeobecné služby pro
       veřejnou správu jinde neuvedené
75.14.12.10 ostatní všeobecné služby pro
       veřejnou správu jinde neuvedené


75.2     Poskytování služeb společnosti
       jako celku
75.21    Zahraniční věci
75.21.1   Zahraniční věci
75.21.11   Administrativní služby vnějších
       vztahů, diplomatické a konzulární
       služby v zahraničí                91210
75.21.11.1  administrativní služby vnějších
       vztahů, diplomatické a konzulární
       služby v zahraničí
75.21.11.11 služby diplomatického zastoupení
       a konzulární služby v zahraničí
       nebo u mezinárodní organizace
75.21.11.12 kulturní a vědecká spolupráce se
       zahraničím


75.21.12   Služby související se zahraniční
       hospodářskou pomocí               91220
75.21.12.1  služby související se zahraniční
       hospodářskou pomocí
75.21.12.10 služby související se zahraniční
       hospodářskou pomocí


75.21.13   Služby související se zahraniční
       vojenskou pomocí                 91230
75.21.13.1  služby související se zahraniční
       vojenskou pomocí
75.21.13.11 služby spojené s vojenskou
       bilaterální pomocí a kooperací
75.21.13.12 služby spojené s realizací
       vojenských spojenectví
75.21.13.13 přispívání k mezinárodním
       vojenským mírovým silám


75.22    Obrana
75.22.1   Obrana
75.22.11   Služby vojenské obrany              91240
75.22.11.1  služby vojenské obrany
75.22.11.11 správa a řízení činností
       národní obrany, pozemních
       a leteckých ozbrojených sil
75.22.11.12 vydávání vojenských předpisů
       a norem


75.22.12   Služby civilní obrany              91250
75.22.12.1  služby civilní obrany
75.22.12.10 služby civilní obrany


75.23    Soudnictví a státní zastupitelství
75.23.1   Soudnictví a státní zastupitelství
75.23.11   Výkony soudů a státních
       zastupitelství                  91270
75.23.11.1  výkony soudů a státních
       zastupitelství
75.23.11.11 výkony soudů
75.23.11.12 výkony státních zastupitelství


75.23.12   Administrativní služby související
       s nápravnými zařízeními nebo s
       rehabilitací delikventů             91280
75.23.12.1  administrativní služby související
       s nápravnými zařízeními nebo s
       rehabilitací delikventů
75.23.12.11 správa věznic
75.23.12.12 pomoc vězňům při zařazení do
       společnosti
75.23.12.13 péče o mladistvé delikventy ve
       výchovných ústavech


75.24    Bezpečnost a veřejný pořádek
75.24.1   Bezpečnost a veřejný pořádek
75.24.11   Policejní služba                 91260.1
75.24.11.1  policejní služba
75.24.11.11 policejní služby poskytované
       státní policií
75.24.11.12 policejní služby poskytované
       městskou a obecní policií


75.24.12   Ostatní služby související se
       zajištěním veřejného pořádku
       a bezpečnosti                  91290
75.24.12.1  ostatní služby související se
       zajištěním veřejného pořádku
       a bezpečnosti
75.24.12.10 ostatní služby související se
       zajištěním veřejného pořádku
       a bezpečnosti


75.25    Protipožární ochrana a ostatní
       záchranné práce
75.25.1   Protipožární ochrana a ostatní
       záchranné práce
75.25.11   Boj s požáry a jejich prevence          91260.2
75.25.11.1  boj s požáry a jejich prevence
75.25.11.11 služby související s prevencí požárů
75.25.11.12 činnost hasičských sborů
75.25.11.13 administrace a činnost báňských
       hasičských sborů
75.25.11.14 administrace a činnost vojenských
       hasičských sborů
75.25.11.19 administrace a činnost ostatních
       hasičských sborů


75.25.12   Ostatní záchranné služby             91260.3
75.25.12.1  ostatní záchranné služby
75.25.12.11 boj proti záplavám a jiným
       živelním pohromám
75.25.12.12 dozor na plážích, zachraňování
       tonoucích
75.25.12.13 horská služba
75.25.12.14 pomoc při haváriích (záchrana lidí)


75.3     Sociální zabezpečení
75.30    Sociální zabezpečení
75.30.1   Sociální zabezpečení
75.30.11   Nemocenské pojištění               91310
75.30.11.1  nemocenské pojištění
75.30.11.11 administrativní služby související
       s poskytováním nemocenského
75.30.11.12 administrativní služby související
       s poskytováním peněžité pomoci
       v mateřství


75.30.12   Důchodové pojištění               91320
75.30.12.1  důchodové pojištění (starobní,
       invalidní, vdovské a sirotčí
       důchody)
75.30.12.11 administrace systému poskytování
       starobních důchodů
75.30.12.12 administrace systému poskytování
       plných invalidních důchodů
75.30.12.13 administrace systému poskytování
       částečných invalidních důchodů
75.30.12.14 administrace systému poskytování
       vdovských důchodů
75.30.12.15 administrace systému poskytování
       sirotčích důchodů


75.30.13   Pomoc nezaměstnaným v oblasti
       poskytování sociálních dávek           91330
75.30.13.1  pomoc nezaměstnaným v oblasti
       poskytování sociálních dávek
75.30.13.10 pomoc nezaměstnaným v oblasti
       poskytování sociálních dávek


75.30.14   Přímá pomoc rodinám               91340
75.30.14.1  administrace systému poskytování
       sociální podpory rodinám
       s nezaopatřenými dětmi
75.30.14.10 administrace systému poskytování
       sociální podpory rodinám
       s nezaopatřenými dětmi

75.30.14.2  administrace systému poskytování
       sociální podpory bezdětným rodinám
75.30.14.20 administrace systému poskytování
       sociální podpory bezdětným rodinám

75.30.14.3  administrace systému poskytování
       sociální podpory zdravotně
       postiženým občanům
75.30.14.30 administrace systému poskytování
       sociální podpory zdravotně
       postiženým občanům

          80 ŠKOLSKÉ VÝKONY A SLUŽBY

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
80.1     Poskytování předškolní výchovy
       a základního vzdělání
80.10    Poskytování     předškolní výchovy
       a základního vzdělání
80.10.1   Poskytování předškolní výchovy
       a základního vzdělání
80.10.11   Poskytování předškolní výchovy          92110
80.10.11.1  poskytování předškolní výchovy
80.10.11.11 služby mateřské školy
80.10.11.12 speciální péče o zdravotně
       postižené děti předškolního věku
80.10.11.14 speciální přípravné třídy pro
       základní školy pro děti
       předškolního věku


80.10.12   Poskytování základního vzdělání         92190
80.10.12.1  poskytování základního vzdělání
80.10.12.11 výuka v základních školách (kromě
       zdravotně postižených dětí)
80.10.12.12 speciální výuka tělesně a smyslově
       postižených dětí
80.10.12.13 speciální výuka mentálně
       postižených dětí


80.2     Poskytování středního vzdělání
80.21    Poskytování úplného středního
       všeobecného vzdělání
80.21.1   Poskytování úplného středního
       všeobecného vzdělání
80.21.10   Poskytování úplného středního
       všeobecného vzdělání               92210
                          92220
80.21.10.1  výuka na středních školách
       poskytujících všeobecné vzdělání
       s maturitou (kromě zdravotně
       postižených)
80.21.10.10 výuka na středních školách
       poskytujících všeobecné vzdělání
       s maturitou (kromě zdravotně
       postižených)

80.21.10.2  speciální výuka na středních školách
       poskytujících všeobecné vzdělání
       s maturitou pro zdravotně postižené
       děti
80.21.10.20 speciální výuka na středních školách
       poskytujících všeobecné vzdělání
       s maturitou pro zdravotně postižené
       děti


80.22    Poskytování středního technického
       a odborného vzdělání
80.22.1   Poskytování středního technického
       a odborného vzdělání
80.22.11   Poskytování středního technického
       a odborného vzdělání bez
       maturity                     92230č
80.22.11.1  poskytování středního technického
       a odborného vzdělání bez
       maturity
80.22.11.11 výuka na středních odborných
       školách a učilištích bez maturity
       (kromě vojenských a policejních)
80.22.11.13 výuka na středních odborných
       vojenských a policejních školách
       a učilištích bez maturity
80.22.11.14 výuka na rodinných školách
80.22.11.15 poskytování praktické odborné
       přípravy pro obory bez maturity
80.22.11.19 střední technická a odborná výuka
       učňovského charakteru (bez maturity)
       jinde neuvedená


80.22.12   Poskytování středního technického
       a odborného vzdělání pro mládež
       vyžadující zvláštní péči             92240
80.22.12.1  speciální technická a odborná výuka
       bez maturity na středních školách a
       učilištích pro mládež vyžadující
       zvláštní péči
80.22.12.10 speciální technická a odborná výuka
       bez maturity na středních školách a
       učilištích pro mládež vyžadující
       zvláštní péči

80.22.12.2  speciální technická a odborná
       výuka ukončená maturitou na
       středních školách a učilištích
       pro mládež vyžadující zvláštní péči
80.22.12.20 speciální technická a odborná
       výuka ukončená maturitou na
       středních školách a učilištích
       pro mládež vyžadující zvláštní péči


80.22.13   Poskytování středního technického
       a odborného vzdělání ukončeného
       maturitou                    92230č
80.22.13.1  poskytování středního technického
       a odborného vzdělání ukončeného
       maturitou
80.22.13.11 výuka na středních technických
       a odborných školách s maturitou
       (kromě vojenských a policejních)
80.22.13.12 výuka na středních odborných
       učilištích s maturitou (kromě
       vojenských a policejních)
80.22.13.13 výuka na středních technických a
       odborných vojenských a policejních
       školách a učilištích s maturitou
80.22.13.15 poskytování praktické odborné
       přípravy pro obory s maturitou
80.22.13.19 poskytování středního technického
       a odborného vzdělání ukončeného
       maturitou, jinde neuvedené


80.3     Poskytování vzdělání
       vysokoškolského (vč. vyššího
       vzdělání)
80.30    Poskytování vzdělání
       vysokoškolského (vč. vyššího
       vzdělání)
80.30.1   Poskytování vzdělání
       vysokoškolského (vč. vyššího
       vzdělání)
80.30.11   Poskytování vzdělání vyššího           92310
80.30.11.1  poskytování vzdělání vyššího
80.30.11.11 výuka na vyšších uměleckých školách
80.30.11.19 poskytování vzdělání vyššího
       jinde neuvedené


80.30.12   Poskytování vzdělání
       vysokoškolského                 92390
80.30.12.1  poskytování vzdělání
       vysokoškolského (bakalářského,
       magisterského, inženýrského nebo
       doktorandského)
80.30.12.11 výuka na humanitních vysokých
       školách
80.30.12.12 výuka na technických vysokých
       školách
80.30.12.13 výuka na přírodovědeckých vysokých
       školách
80.30.12.14 výuka na uměleckých vysokých
       školách
80.30.12.15 výuka na vojenských vysokých
       školách
80.30.12.19 výuka na ostatních vysokých školách
       jinde neuvedená


80.4     Poskytování vzdělání ostatního
80.41    Služby autoškol a pod. škol
80.41.1   Služby autoškol a pod. škol
80.41.11   Služby autoškol                 92400.1
80.41.11.1  služby autoškol
80.41.11.10 služby autoškol


80.41.12   Služby škol létání a řízení lodí         92400.2
80.41.12.1  služby škol létání a řízení lodí
80.41.12.11 služby škol létání
80.41.12.12 služby škol řízení lodí


80.42    Poskytování vzdělání ostatního
80.42.1   Poskytování vzdělání převážně pro
       dospělé jinde neuvedené
80.42.10   Poskytování vzdělání převážně pro
       dospělé jinde neuvedené             92400.3
80.42.10.1  průběžné doškolování v rámci
       podniků (školení zaměstnanců)
80.42.10.11 počítačové kurzy
80.42.10.13 jazykové kurzy
80.42.10.17 vzdělávání a školení v oblasti
       ekologie
80.42.10.19 odborné doškolovací kurzy ostatní

80.42.10.2  vzdělávací pořady v rozhlase
       a televizi
80.42.10.20 vzdělávací pořady v rozhlase
       a televizi

80.42.10.9  ostatní formy doškolování dospělých
80.42.10.90 ostatní formy doškolování dospělých


80.42.2   Poskytování vzdělání ostatního
       a výchovy mimoškolní
80.42.21   Poskytování vzdělání v základních
       uměleckých školách a v ostatních
       školách jinde neuvedené             92900č
80.42.21.1  poskytování vzdělání v základních
       uměleckých školách
80.42.21.10 poskytování vzdělání v základních
       uměleckých školách

80.42.21.2  poskytování vzdělání v ostatních
       školách jinde neuvedené
80.42.21.21 poskytování vzdělání v jazykových
       školách
80.42.21.22 poskytování vzdělání v těsnopisných
       ústavech


80.42.22   Poskytování vzdělání ostatního a         92900č
       výchovy mimoškolní
80.42.22.1  poskytování vzdělání ostatního
       neinstitucionálního
80.42.22.15 vzdělání poskytované ve věznicích
80.42.22.19 vzdělávací činnost neinstitucionální
       jinde neuvedená

80.42.22.2  poskytování mimoškolní výchovy
       institucionální
80.42.22.21 služby školních družin a klubů
80.42.22.22 služby středisek pro volný čas
       dětí a mládeže
80.42.22.29 ostatní výchovné činnosti jinde
       neuvedené

    85 ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, VETERINÁRNÍ SLUŽBY

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
85.1     Zdravotní péče
85.11    Ústavní zdravotní péče
85.11.1   Ústavní zdravotní péče
85.11.11   Chirurgická ústavní péče             93110.1
85.11.11.1  ústavní péče v oboru základní
       chirurgie
85.11.11.11 ústavní péče v oboru základní
       chirurgie pro dospělé
85.11.11.12 ústavní péče v oboru základní
       dětské chirurgie

85.11.11.2  ústavní péče v oborech specializované
       chirurgie
85.11.11.23 ústavní péče v oboru ortopedie
85.11.11.24 ústavní péče v oborech plastické
       chirurgie a traumatologie
85.11.11.25 ústavní péče v oboru kardiochirurgie
85.11.11.29 ústavní péče v ostatních oborech
       specializované chirurgie


85.11.12   Ústavní péče v oborech interních a
       specializovaných jinde neuvedených        93110.2
85.11.12.1  ústavní péče v oborech interních
85.11.12.11 ústavní péče v základním oboru
       interním
85.11.12.12 ústavní péče v oboru kardiologie
85.11.12.13 ústavní péče v oboru revmatologie
85.11.12.14 ústavní péče v oboru
       gastroenterologie
85.11.12.15 ústavní péče v oboru diabetologie
85.11.12.19 ústavní péče v oborech interních
       ostatních

85.11.12.2  ústavní zdravotnická péče v oborech
       specializovaných jinde neuvedená
85.11.12.21 ústavní péče v oboru pediatrie
85.11.12.22 ústavní péče v oboru tuberkulózy
       a respiračních nemocí
85.11.12.23 ústavní péče v oboru neurologie
85.11.12.24 ústavní péče v oboru onkologie
85.11.12.25 ústavní péče v oboru infekčním
85.11.12.26 ústavní péče v oboru
       dermatovenerologie
85.11.12.27 ústavní péče v oboru očním
85.11.12.28 ústavní péče v oboru otorinolaryngologie
85.11.12.29 ústavní zdravotnická péče v oborech
       specializovaných jinde neuvedená

85.11.12.3  ústavní péče v oboru
       anesteziologicko-resuscitačním
85.11.12.30 ústavní péče v oboru
       anesteziologicko-resuscitačním
    

85.11.13   Gynekologicko-porodnická ústavní péče      93110.3
85.11.13.1  gynekologicko-porodnická ústavní péče
85.11.13.10 gynekologicko-porodnická ústavní péče


85.11.14   Rehabilitační ústavní péče            93110.4
85.11.14.1  rehabilitační ústavní péče
       v nemocnicích
85.11.14.10 rehabilitační ústavní péče
       v nemocnicích

85.11.14.2  rehabilitační ústavní péče
       v odborných rehabilitačních ústavech
85.11.14.20 rehabilitační ústavní péče
       v odborných rehabilitačních ústavech


85.11.15   Psychiatrická ústavní péče            93110.5
85.11.15.1  psychiatrická ústavní péče
       pro dospělé
85.11.15.11 psychiatrická ústavní péče
       protialkoholní pro dospělé
       (vč. léčby toxikomanů)
85.11.15.19 psychiatrická ústavní péče
       ostatní pro dospělé

85.11.15.2  psychiatrická ústavní péče
       pro děti a mládež
85.11.15.21 psychiatrická ústavní péče
       protialkoholní pro děti a mládež
       (vč. léčby toxikomanů)
85.11.15.29 psychiatrická ústavní péče
       ostatní pro děti a mládež


85.11.16   Jiné služby ústavní zdravotnické
       péče                       93110.6
85.11.16.1  služby léčebných ústavů jinde
       neuvedené
85.11.16.11 služby lázeňských léčeben jinde
       neuvedené
85.11.16.12 služby léčeben pro dlouhodobě
       nemocné
85.11.16.19 služby odborných léčebných ústavů
       jinde neuvedené

85.11.16.5  zdravotnická záchranná služba
       (přednemocniční péče)
85.11.16.51 regionální střediska záchranné
       služby
85.11.16.52 rychlá lékařská pomoc
85.11.16.53 letecká záchranná služba


85.12    Ambulantní zdravotní péče
85.12.1   Ambulantní zdravotní péče
85.12.11   Ambulantní zdravotní péče
       praktických lékařů                93121
85.12.11.1  ambulantní zdravotní péče
       praktických lékařů pro dospělé
85.12.11.10 ambulantní zdravotní péče
       praktických lékařů pro dospělé

85.12.11.2  ambulantní zdravotní péče
       praktických lékařů pro děti a dorost
85.12.11.20 ambulantní zdravotní péče
       praktických lékařů pro děti a dorost


85.12.12   Ambulantní zdravotní péče
       lékařů specialistů                93112
85.12.12.1  ambulantní zdravotní péče
       chirurgická
85.12.12.11 ambulantní zdravotní péče v oboru
       základní chirurgie
85.12.12.12 ambulantní zdravotní péče v oboru
       specializované chirurgie

85.12.12.2  ambulantní zdravotní péče v oboru
       interním
85.12.12.21 ambulantní zdravotní péče v základním
       oboru interním
85.12.12.22 ambulantní zdravotní péče v oboru
       kardiologie
85.12.12.23 ambulantní zdravotní péče v oboru
       revmatologie
85.12.12.24 ambulantní zdravotní péče v oboru
       gastroenterologie
85.12.12.25 ambulantní zdravotní péče v oboru
       diabetologie
85.12.12.29 ambulantní zdravotní péče v ostatních
       interních oborech

85.12.12.3  ambulantní zdravotní péče
       v oborech specializovaných
       jinde neuvedená
85.12.12.31 ambulantní zdravotní péče v oboru
       pediatrie
85.12.12.32 ambulantní zdravotní péče v oboru
       tuberkulózy a respiračních nemocí
85.12.12.33 ambulantní zdravotní péče v oboru
       neurologie
85.12.12.34 ambulantní zdravotní péče v oboru
       onkologie
85.12.12.35 ambulantní zdravotní péče v oboru
       infekčním
85.12.12.36 ambulantní zdravotní péče v oboru
       dermatovenerologie
85.12.12.37 ambulantní zdravotní péče v oboru
       očním
85.12.12.38 ambulantní zdravotní péče v oboru
       otorinolaryngologie
85.12.12.39 ambulantní zdravotní péče
       v ostatních specializovaných
       oborech jinde neuvedená

85.12.12.4  ambulantní zdravotní péče v oboru
       gynekologie
85.12.12.40 ambulantní zdravotní péče v oboru
       gynekologie

85.12.12.5  ambulantní zdravotní péče v oboru
       rehabilitačním
85.12.12.50 ambulantní zdravotní péče v oboru
       rehabilitačním

85.12.12.6  společná vyšetřovací a léčebná péče
85.12.12.61 vyšetření biochemická a hematologická
85.12.12.62 vyšetření radiodiagnostická
85.12.12.63 vyšetření nukleární medicíny
85.12.12.64 vyšetření patologická a soudního
       lékařství
85.12.12.69 společná vyšetřovací a léčebná péče
       ostatní


85.13    Stomatologická péče
85.13.1   Stomatologická péče
85.13.11   Ortodontická péče                93123.1
85.13.11.1  ortodontická péče
85.13.11.11 ortodontická péče ambulantní
85.13.11.12 ortodontická péče ústavní


85.13.12   Stomatologická péče ostatní           93123.2
85.13.12.1  stomatologická péče ústavní
85.13.12.11 ústavní péče stomatologická základní
85.13.12.12 ústavní péče v oboru
       stomatochirurgie
85.13.12.13 ústavní péče v oboru čelistní
       ortopedie
85.13.12.19 ústavní péče stomatologická
       ostatní

85.13.12.2  ambulantní péče stomatologická
85.13.12.21 ambulantní péče v oboru základní
       stomatologie
85.13.12.22 ambulantní péče v oboru záchovné
       stomatologie
85.13.12.23 ambulantní péče v oboru
       parodontologie
85.13.12.29 ambulantní péče stomatologická
       ostatní


85.14    Jiné služby týkající se lidského
       zdraví
85.14.1   Jiné služby týkající se lidského
       zdraví
85.14.11   Služby porodních asistentek           93191.1
85.14.11.1  služby porodních asistentek
85.14.11.10 služby porodních asistentek


85.14.12   Služby zdravotních sester            93191.2
85.14.12.1  služby samostatných odborných
       zařízení středních zdravotních
       pracovníků
85.14.12.11 služby dětských zdravotních sester
85.14.12.12 služby dentistů
85.14.12.13 služby očních optiků
85.14.12.19 služby samostatných odborných
       zařízení středních zdravotních
       pracovníků jinde neuvedené

85.14.12.2  domácí zdravotní péče
85.14.12.20 domácí zdravotní péče


85.14.13   Fyzioterapie a pod. léčebné metody,
       prováděné nelékaři                93191.3
85.14.13.1  fyzioterapie a pod. léčebné metody,
       prováděné nelékaři
85.14.13.11 služby rehabilitačních zařízení
       nelékařů
85.14.13.12 služby logopedických zařízení
       nelékařů
85.14.13.13 služby psychologických zařízení
       nelékařů
85.14.13.14 hygienická a dietetická poradna
85.14.13.19 služby zdravotnických zařízení
       nelékařů ostatní


85.14.14   Doprava raněných, nemocných
       a rodiček                    93192
85.14.14.1  doprava raněných, nemocných
       a rodiček
85.14.14.10 doprava raněných, nemocných
       a rodiček


85.14.15   Služby ozdravoven a pod.
       zdravotnických zařízení             93193
85.14.15.1  služby ozdravoven a pod.
       zdravotnických zařízení
85.14.15.11 služby ozdravoven
85.14.15.12 služby sanatorií


85.14.16   Zdravotnické laboratorní služby         93199.1
85.14.16.1  zdravotnické laboratorní služby
       stomatologické
85.14.16.10 zdravotnické laboratorní služby
       stomatologické

85.14.16.2  zdravotnické laboratorní služby
       ostatní
85.14.16.20 zdravotnické laboratorní služby
       ostatní


85.14.17   Služby bank orgánů                93199.2
85.14.17.1  služby bank orgánů
85.14.17.11 služby bank spermatu, oocytů nebo
       orgánů
85.14.17.12 služby transfuzních stanic a
       odběr krve
85.14.17.14 služby sběren mateřského mléka


85.14.18   Služby týkající se lidského
       zdraví jinde neuvedené              93199.3
85.14.18.1  služby týkající se lidského
       zdraví jinde neuvedené
85.14.18.11 služby léčitelů
85.14.18.19 ostatní služby týkající se lidského
       zdraví poskytované mimo rámec
       zdravotnictví


85.2     Veterinární péče
85.20    Veterinární péče
85.20.1   Veterinární péče
85.20.11   Veterinární péče o domácí
       zvířata                     93201
85.20.11.1  veterinární péče o domácí
       zvířata
85.20.11.11 léčení a ošetření domácích zvířat
85.20.11.13 biochemické rozbory a předpisování
       diet pro domácí zvířata
85.20.11.19 ostatní veterinární péče o domácí
       zvířata


85.20.12   Veterinární péče o zvířata kromě
       domácích                     93209
85.20.12.1  veterinární péče o hospodářská
       zvířata
85.20.12.11 léčení a ošetření hospodářských
       zvířat
85.20.12.13 biochemické rozbory a předpisování
       diet pro hospodářská zvířata
85.20.12.16 veterinární profylaxe
       hospodářských zvířat
85.20.12.19 ostatní veterinární péče
       o hospodářská zvířata

85.20.12.2  veterinární péče o ostatní zvířata
85.20.12.21 léčení a ošetření ostatních zvířat
85.20.12.22 biochemické rozbory a předpisování
       diet pro ostatní zvířata
85.20.12.29 veterinární péče o ostatní zvířata
       jinde neuvedená


85.3     Sociální péče
85.31    Sociální ústavní péče
85.31.1   Sociální ústavní péče
85.31.11   Sociální ústavní péče o staré
       občany                      93311.1
85.31.11.1  sociální ústavní péče o staré
       občany
85.31.11.11 sociální ústavní péče v domovech
       důchodců
85.31.11.12 ubytování starých osob
       v hostitelských rodinách
85.31.11.13 ubytování starých osob ve
       zvláštních rodinných penzionech


85.31.12   Sociální ústavní péče o zdravotně
       postižené občany                 93311.2
85.31.12.1  sociální ústavní péče o zdravotně
       postižené děti a mládež
85.31.12.10 sociální ústavní péče o zdravotně
           postižené děti a mládež

85.31.12.2  sociální ústavní péče o zdravotně
       postižené dospělé
85.31.12.20 sociální ústavní péče o zdravotně
       postižené dospělé


85.31.13   Sociální ústavní péče o děti
       a mládež                     93312.1
85.31.13.1  sociální ústavní péče o děti
       a mládež
85.31.13.11 služby kojeneckých ústavů
85.31.13.12 služby dětských domovů
85.31.13.13 služby týdenních jeslí
85.31.13.14 náhradní rodinná péče ústavní
85.31.13.18 ochranná výchova a léčebně-výchovná
       péče o mladistvé
85.31.13.19 sociální ústavní péče o děti
       a mládež ostatní


85.31.14   Sociální ústavní péče o ostatní
       občany                      93312.2
85.31.14.1  sociální ústavní péče o ostatní
       občany
85.31.14.11 ubytování svobodných matek
85.31.14.12 ubytování společensky
       nepřizpůsobivých osob


85.31.15   Sociální ústavní péče jinde
       neuvedená                    93319
85.31.15.1  sociální ústavní péče jinde
       neuvedená
85.31.15.11 sociální ústavní péče o uprchlíky,
       přistěhovalce apod.
85.31.15.12 sociální ústavní péče o chronické
       alkoholiky a toxikomany
85.31.15.13 sociální ústavní péče o chronické
       psychotiky a psychopaty


85.32    Sociální péče bez ubytování
85.32.1   Sociální péče bez ubytování
85.32.11   Denní sociální péče o děti a
       mládež (kromě zdravotně
       postižených)                   93321.1
85.32.11.1  denní sociální péče o děti a
       mládež (kromě zdravotně
       postižených)
85.32.11.11 služby denních jeslí
85.32.11.12 služby pomocnic matkám pro hlídání
       dětí


85.32.12   Denní sociální péče o zdravotně
       postižené děti a mládež             93321.2
85.32.12.1  denní sociální péče o zdravotně
       postižené děti a mládež
85.32.12.10 denní sociální péče o zdravotně
       postižené děti a mládež


85.32.13   Sociální péče poradenská a výchovná
       ve prospěch dětí a mládeže            93322
85.32.13.1  sociální péče poradenská a výchovná
       ve prospěch dětí a mládeže
85.32.13.11 služby adopčních institucí
85.32.13.12 ochrana dětí proti týrání
85.32.13.13 sociálně výchovná činnost v terénu
85.32.13.14 služby středisek výchovné
       péče o děti a mládež


85.32.14   Služby sociální podpory             93323
85.32.14.1  služby sociální podpory
85.32.14.11 poskytování rad zaměřených na
       získání sociální pomoci
85.32.14.12 návštěvy v rodinách


85.32.15   Služby pracovní adaptace zdravotně
       postiženým nebo nezaměstnaným          93324
85.32.15.1  služby pracovní adaptace zdravotně
       postiženým
85.32.15.10 služby pracovní adaptace zdravotně
       postiženým

85.32.15.2  služby pracovní adaptace
       nezaměstnaným
85.32.15.20 služby pracovní adaptace
       nezaměstnaným


85.32.16   Sociální služby bez ubytování jinde
       neuvedené                    93329
85.32.16.1  sociální služby bez ubytování jinde
       neuvedené
85.32.16.11 sociálně výchovná péče v terénu
85.32.16.12 sociální pomoc poskytovaná obětem
       katastrof a uprchlíkům
85.32.16.13 pomocné služby poskytované
       potřebným, charitativní činnost
85.32.16.14 administrace orgánů sociální péče
       a dobročinných organizací
85.32.16.15 organizování peněžních sbírek


       90 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD A PEVNÝCH
       ODPADŮ, ČIŠTĚNÍ MĚSTA A PODOBNÉ SLUŽBY

Kód     Název                 HS/CN   CPC
---------------------------------------------------------------------
90.0     Odstraňování odpadních vod
       a pevných odpadů, čištění města
90.00    Odstraňování odpadních vod
       a pevných odpadů, čištění města
90.00.1   Odstraňování odpadních vod
90.00.11   Odstraňování odpadních vod a jejich
       čištění                     94010.1
90.00.11.1  voda odpadní nečištěná, odvedená
       kanalizací vč. vod srážkových
90.00.11.10 voda odpadní nečištěná, odvedená
       kanalizací vč. vod srážkových

90.00.11.2  voda odpadní nečištěná, odvedená
       kanalizací, bez vod srážkových
90.00.11.21 voda odpadní nečištěná, odvedená
       veřejnou kanalizací
90.00.11.22 voda odpadní nečištěná, odvedená
       průmyslovou kanalizací do toku
90.00.11.29 voda odpadní nečištěná, odvedená
       ostatní

90.00.11.3  voda odpadní čištěná, odvedená
       kanalizací vč. vod srážkových
90.00.11.31 voda odpadní čištěná, odvedená
       veřejnou kanalizací
90.00.11.32 voda odpadní čištěná, odvedená
       průmyslovou kanalizací do toku
90.00.11.39 voda odpadní čištěná, odvedená
       ostatní

90.00.11.4  provoz a údržba kanalizace
90.00.11.40 provoz a údržba kanalizace

90.00.11.5  provoz čistíren odpadních vod
90.00.11.50 provoz čistíren odpadních vod


90.00.12   Čištění žump a septiků              94010.2
90.00.12.1  čištění žump a septiků
90.00.12.10 čištění žump a septiků


90.00.2   Odstraňování pevných odpadů
90.00.21   Sběr pevných odpadů               94020.1
90.00.21.1  sběr pevných odpadů
90.00.21.11 sběr, svoz a přeprava odpadků
       z domácností
90.00.21.12 sběr, svoz a přeprava městských
       odpadků
90.00.21.13 sběr, svoz a přeprava běžného
       průmyslového a stavebního odpadu
       (na skládku)
90.00.21.14 sběr, svoz a přeprava zemědělského
       odpadu (na skládku)
90.00.21.15 sběr, svoz a přeprava nebezpečného
       odpadu
90.00.21.16 rozmisťování kontejnerů na sběr
       netříděného odpadu a suti
90.00.21.17 rozmisťování kontejnerů na sběr
       tříděného odpadu


90.00.22   Spalování pevných odpadů             94020.2
90.00.22.1  spalování pevných odpadů
90.00.22.11 spalování nebezpečných odpadů
90.00.22.19 spalování ostatních pevných odpadů


90.00.23   Ostatní odstraňování pevných odpadů       94020.3
90.00.23.1  ostatní odstraňování pevných odpadů
90.00.23.11 třídění a přemisťování pevných
       odpadů v rámci jejich likvidace
90.00.23.12 zakopávání a ukládání odpadu
       na skládku
90.00.23.13 kompostování odpadků


90.00.24   Speciální způsoby likvidace pevných
       odpadů                      94020.4
90.00.24.1  speciální způsoby likvidace pevných
       odpadů
90.00.24.11 zpracování toxického odpadu
90.00.24.12 čištění kontaminovaných půd
90.00.24.13 neutralizace znečišťujících látek
90.00.24.14 správa podzemních úložišť odpadu
90.00.24.15 odstraňování následků námořních
       ropných katastrof
90.00.24.19 ostatní speciální způsoby
       likvidace odpadu jinde neuvedené


90.00.3   Čištění města a silnic
90.00.30   Čištění města a silnic              94030
90.00.30.1  čištění města a silnic
90.00.30.11 čištění silnic
90.00.30.12 čištění ulic a veřejných
       prostranství
90.00.30.13 údržba městského veřejného osvětlení,
       dopravních značek, mobiliáře apod.


          91 ČINNOSTI SPOLEČENSKÝCH
          ORGANIZACÍ JINDE NEUVEDENÉ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
91.1     Činnosti obchodních,
       zaměstnavatelských a profesních
       organizací
91.11    Činnosti obchodních
       a zaměstnavatelských organizací
91.11.1   Činnosti obchodních
       a zaměstnavatelských organizací
91.11.10   Činnosti obchodních
       a zaměstnavatelských organizací         95110
91.11.10.1  činnosti obchodních
       a zaměstnavatelských organizací
91.11.10.10 činnosti obchodních
       a zaměstnavatelských organizací


91.12    Činnosti profesních organizací
91.12.1   Činnosti profesních organizací
91.12.10   Činnosti profesních organizací          95120
91.12.10.1  činnosti profesních organizací
91.12.10.10 činnosti profesních organizací


91.2     Činnosti odborových svazů
91.20    Činnosti odborových svazů
91.20.1   Činnosti odborových svazů
91.20.10   Činnosti odborových svazů            95200
91.20.10.1  činnosti odborových svazů
91.20.10.10 činnosti odborových svazů


91.3     Činnosti jiných členských organizací
91.31    Činnosti církevních organizací
91.31.1   Činnosti církevních organizací
91.31.10   Činnosti církevních organizací          95910
91.31.10.1  činnosti církevních organizací
91.31.10.11 organizování a vykonávání církevních
       obřadů
91.31.10.12 šíření náboženství a misionářské
       služby
91.31.10.15 služby poskytované kláštery apod.
91.31.10.18 služby spiritualistických
       organizací
91.31.10.19 ostatní činnosti církevních
       organizací


91.32    Činnosti politických organizací
91.32.1   Činnosti politických organizací
91.32.10   Činnosti politických organizací         95920
91.32.10.1  činnosti politických organizací
91.32.10.10 činnosti politických organizací


91.33    Činnosti členských organizací
       jinde neuvedené
91.33.1   Činnosti členských organizací
       jinde neuvedené
91.33.11   Činnosti členských organizací
       související se zlepšením občanské
       a společenské vybavenosti            95991
91.33.11.1  činnosti členských organizací
       související se zlepšením občanské
       a společenské vybavenosti
91.33.11.10 činnosti členských organizací
       související se zlepšením občanské
       a společenské vybavenosti


91.33.12   Činnosti členských organizací na
       ochranu určitých skupin
       obyvatelstva                   95992
91.33.12.1  činnosti     členských organizací na
       ochranu určitých skupin
       obyvatelstva
91.33.12.10 činnosti členských organizací na
       ochranu určitých skupin
       obyvatelstva


91.33.13   Činnosti mládežnických sdružení         95993
91.33.13.1  činnosti mládežnických sdružení
91.33.13.10 činnosti mládežnických sdružení


91.33.14   Činnosti ostatních členských
       organizací jinde neuvedené            95999
91.33.14.1  činnosti ostatních členských
       organizací jinde neuvedené
91.33.14.11 činnosti ekologických organizací
91.33.14.19 činnosti ostatních členských
       organizací jinde neuvedené


      92 REKREAČNÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ ČINNOSTI

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
92.1     Výroba, půjčování a distribuce
       filmů a videozáznamů
92.11    Výroba hraných filmů a videozáznamů
92.11.1   Kinematografické filmy exponované
       a vyvolané
92.11.11   Kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce 35 mm a větší  3706.10   38950.1
92.11.11.1  kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce 35 mm a větší
92.11.11.11 kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce 35 mm
92.11.11.12 kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce 65 mm
92.11.11.13 kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce 70 mm
92.11.11.19 kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce větší než 35 mm
       ostatní


92.11.12   Kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce menší než 35 mm 3706.90   38950.2
92.11.12.1  kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce menší než 35 mm
92.11.12.11 kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce 2 x 16 mm
92.11.12.12 kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce 16 mm
92.11.12.19 kinematografické filmy exponované
       a vyvolané, o šířce menší než 35 mm
       ostatní


92.11.2   Magnetické nosiče se zvukovým nebo
       obrazovým záznamem
92.11.20   Magnetické nosiče se zvukovým nebo
       obrazovým záznamem         8524.23.90  47520.4
                         8524.90.99
92.11.20.1  magnetické nosiče se zvukovým nebo
       obrazovým záznamem
92.11.20.11 magnetické pásky se zvukovým nebo
       obrazovým záznamem
92.11.20.19 ostatní magnetické nosiče se
       zvukovým nebo obrazovým záznamem


92.11.3   Produkce hraných filmů a videozáznamů
92.11.31   Produkce hraných filmů a videozáznamů      96112
92.11.31.1  produkce krátkometrážních filmů
       a videozáznamů
92.11.31.11 produkce krátkometrážních filmů
       a videozáznamů pro zábavu
92.11.31.12 produkce krátkometrážních filmů
       a videozáznamů dokumentárních
92.11.31.13 produkce krátkometrážních filmů
       a videozáznamů vzdělávacích
92.11.31.14 produkce krátkometrážních filmů
       a videozáznamů reklamních
92.11.31.19 produkce krátkometrážních filmů
       a videozáznamů ostatních

92.11.31.2  produkce dlouhometrážních filmů
       a videozáznamů
92.11.31.21 produkce dlouhometrážních filmů
       a videozáznamů pro zábavu
92.11.31.22 produkce dlouhometrážních filmů
       a videozáznamů dokumentárních
92.11.31.29 produkce dlouhometrážních filmů
       a videozáznamů ostatních


92.11.32   Ostatní služby související
       s produkcí hraných filmů nebo
       videozáznamů                   96114
92.11.32.1  ostatní služby související
       s produkcí hraných filmů nebo
       videozáznamů
92.11.32.11 střih, zvuk, speciální efekty
       při výrobě filmů a videozáznamů
92.11.32.12 poskytování natáčecích studií
       s obsluhou
92.11.32.13 dabing filmů a videozáznamů
92.11.32.14 opatřování filmů a videozáznamů
       dialogovými titulky
92.11.32.15 přepis obrazu a zvuku z filmů
       na diskové jednotky
92.11.32.16 laboratorní zpracování
       profesionálních filmů


92.12    Půjčování a distribuce filmů
       a videozáznamů
92.12.1   Půjčování a distribuce filmů
       a videozáznamů
92.12.10   Půjčování a distribuce filmů
       a videozáznamů                  96113
92.12.10.1  půjčování a distribuce filmů
       a videozáznamů
92.12.10.11 půjčování a distribuce filmů
       a videozáznamů organizacím
92.12.10.12 správa autorských filmových a
       audiovizuálních práv


92.13    Promítání filmů a videoprojekce
92.13.1   Promítání filmů a videoprojekce
92.13.11   Promítání filmů                 96121
92.13.11.1  promítání filmů
92.13.11.10 promítání filmů


92.13.12   Videoprojekce                  96122
92.13.12.1  videoprojekce
92.13.12.10 videoprojekce


92.2     Provoz rozhlasu a televize
92.20    Provoz rozhlasu a televize
92.20.1   Provoz rozhlasu a televize
92.20.11   Provoz rozhlasu                 96131
92.20.11.1  provoz rozhlasu
92.20.11.11 rozhlasové zpravodajství
92.20.11.12 rozhlasové pořady publicistické
92.20.11.13 rozhlasové vysílání pro děti a
       mládež
92.20.11.14 rozhlasové pořady vzdělávací
92.20.11.15 rozhlasové pořady literárně
       dramatické
92.20.11.16 rozhlasové pořady hudební
92.20.11.17 rozhlasové pořady sportovní
92.20.11.19 rozhlasové pořady ostatní


92.20.12   Provoz televize                 96132
92.20.12.1  provoz televize
92.20.12.11 televizní zpravodajství
92.20.12.12 televizní pořady publicistické
92.20.12.13 televizní vysílání pro děti a
       mládež
92.20.12.14 televizní pořady vzdělávací
92.20.12.15 televizní pořady literárně
       dramatické
92.20.12.16 televizní pořady hudební
92.20.12.17 televizní pořady sportovní
92.20.12.19 televizní pořady ostatní


92.3     Jiné kulturní činnosti
       a služby s tím související
92.31    Umělecké činnosti a literární tvorba
92.31.1   Umělecká díla (vč. starožitností)
92.31.10   Umělecká díla (vč. starožitností)  97      38960
92.31.10.1  umělecká díla (vč. starožitností)
92.31.10.11 obrazy, malby, kresby apod.     9701
92.31.10.12 původní rytiny, litografie apod.  9702
92.31.10.13 původní díla výtvarného modelářství
       a sochařství            9703
92.31.10.14 poštovní a pod. ceniny sběratelské 9704
92.31.10.15 sbírky a sběratelské předměty
       etnografické a pod. hodnoty     9705
92.31.10.16 starožitnosti            9706


92.31.2   Umělecké činnosti a literární tvorba
92.31.21   Umělecké činnosti divadelních
       a hudebních souborů               96191
92.31.21.1  umělecké činnosti divadelních
       a hudebních souborů
92.31.21.11 výkony divadelních souborů
92.31.21.12 výkony hudebních souborů
92.31.21.13 správa autorských práv
       týkajících se uměleckých,
       literárních a hudebních děl


92.31.22   Umělecké činnosti spisovatelů,
       skladatelů, sochařů, estrádních,
       kabaretních a podobných
       samostatných umělců               96192
92.31.22.1  umělecké činnosti spisovatelů,
       skladatelů, sochařů, estrádních,
       kabaretních a podobných
       samostatných umělců
92.31.22.11 výkony výtvarných umělců vč.
       výkonů restaurátorských
92.31.22.12 výkony spisovatelů a hudebních
       skladatelů
92.31.22.13 výkony herců a interpretů
92.31.22.15 činnost manekýnek při předvádění
       modelů
92.31.22.19 výkony ostatních umělců


92.32    Provoz uměleckých zařízení
92.32.1   Provoz uměleckých zařízení
92.32.10   Provoz uměleckých zařízení           96193
92.32.10.1  provoz uměleckých zařízení
92.32.10.11 provoz divadel
92.32.10.12 provoz koncertních sálů
92.32.10.13 provoz kulturních domů apod.
92.32.10.15 služby poskytované nahrávacími
       studii s obsluhou
92.32.10.16 osvětlovací a zvukové služby
       poskytované pro kulturně společenské
       akce
92.32.10.18 prodej vstupenek do divadel apod.
92.32.10.19 provozní služby uměleckých zařízení
       ostatní


92.33    Činnosti lunaparků a zábavních
       parků
92.33.1   Činnosti lunaparků a zábavních
       parků
92.33.10   Činnosti lunaparků a zábavních
       parků                      96194.1
92.33.10.1  činnosti lunaparků a zábavních
       parků
92.33.10.10 činnosti lunaparků a zábavních
       parků


92.34    Zábavní činnosti jinde neuvedené
92.34.1   Zábavní činnosti jinde neuvedené
92.34.11   Činnosti cirkusů                 96194.2
92.34.11.1  činnosti cirkusů
92.34.11.10 činnosti cirkusů


92.34.12   Provoz tanečních a diskotékových
       sálů a činnost tanečních mistrů         96195
92.34.12.1  provoz tanečních a diskotékových
       sálů a činnost tanečních mistrů
92.34.12.11 provoz tanečních a diskotékových
       sálů
92.34.12.12 výuka společenských tanců


92.34.13   Zábavní činnosti ostatní jinde
       neuvedené                    96199
92.34.13.1  zábavní činnosti ostatní jinde
       neuvedené
92.34.13.11 představení "zvuk a světlo"
92.34.13.12 loutková představení
92.34.13.13 ohňostroje
92.34.13.19 další zábavní činnosti jinde
       neuvedené


92.4     Činnosti zpravodajských tiskových
       kanceláří
92.40    Činnosti zpravodajských tiskových
       kanceláří
92.40.1   Činnosti zpravodajských tiskových
       kanceláří
92.40.10   Činnosti zpravodajských tiskových
       kanceláří                    96211
                               až
                                   96290
92.40.10.1  činnosti zpravodajských tiskových
       kanceláří
92.40.10.11 šíření psaných, fotografických a
       audiovizuálních informací
92.40.10.12 služby nezávislých novinářů
       a tiskových fotografů


92.5     Činnosti knihoven, archivů, muzeí
       a jiných kulturních zařízení
92.51    Činnosti knihoven a archivů
92.51.1   Činnosti knihoven a archivů
92.51.11   Činnosti knihoven                 96311
92.51.11.1  činnosti knihoven
92.51.11.11 správa knihoven, čítáren
       a přednáškových sálů
92.51.11.12 získávání, zpracovávání, uchovávání
       a vyhledávání dokumentů
92.51.11.13 půjčování sbírkových dokumentů
92.51.11.14 půjčování knih
92.51.11.15 půjčování zvukových nahrávek
       knihovnami
92.51.11.16 informační služby
92.51.11.17 provádění rešerší


92.51.12   Činnosti archivů                 96312
92.51.12.1  činnosti archivů
92.51.12.10 činnosti archivů


92.52    Činnosti muzeí a ochrana
       historických sídel a budov
92.52.1   Činnosti muzeí a ochrana
       historických sídel a budov
92.52.11   Činnosti muzeí, galerií a podobných       96321
       kulturních zařízení
92.52.11.1  činnosti muzeí
92.52.11.11 katalogizování sbírek muzeí
92.52.11.12 činnosti muzeí výstavní vlastní
92.52.11.13 činnosti muzeí publikační
92.52.11.19 činnosti muzeí ostatní

92.52.11.2  činnosti galerií a podobných
       kulturních zařízení
92.52.11.21 činnosti galerií výstavní stálé
92.52.11.22 činnosti galerií výstavní dočasné
       (putovní)
92.52.11.23 činnosti galerií přednáškové
92.52.11.28 činnosti galerií ostatní
92.52.11.29 činnosti podobných kulturních
       zařízení


92.52.12   Ochrana historických sídel a budov        96322
92.52.12.1  ochrana historických sídel a budov
92.52.12.11 ochrana vlastní objektů památkových
92.52.12.12 služba průvodcovská péče památkové
92.52.12.19 činnosti památkové péče ostatní


92.53    Činnosti botanických a zoologických
       zahrad, činnost přírodních rezervací
92.53.1   Činnosti botanických a zoologických
       zahrad, činnost přírodních rezervací
92.53.11   Činnosti botanických a zoologických
       zahrad                      96331
92.53.11.1  správa botanických zahrad
92.53.11.10 správa botanických zahrad

92.53.11.2  správa zoologických zahrad
92.53.11.20 správa zoologických zahrad


92.53.12   Činnosti přírodních rezervací          96332
92.53.12.1  činnosti přírodních rezervací
92.53.12.11 činnosti na podporu životního
       prostředí
92.53.12.19 ostatní činnosti přírodních
       rezervací


92.6     Sportovní činnosti
92.61    Provoz sportovních hřišť a stadionů
92.61.1   Provoz sportovních hřišť a stadionů
92.61.10   Provoz sportovních hřišť a stadionů       96413
92.61.10.1  provoz sportovních hřišť a stadionů
92.61.10.11 služby hřišť a stadionů atletických
       a fotbalových
92.61.10.12 služby stadionů vodáckých a
       plaveckých
92.61.10.13 služby stadionů zimních
92.61.10.14 služby golfových hřišť
92.61.10.15 služby závodišť
92.61.10.16 služby tenisových dvorců
92.61.10.17 služby sportovních střelnic a
       kuželkáren
92.61.10.18 služby tělocvičen
92.61.10.19 služby ostatních sportovních zařízení


92.62    Jiné činnosti související se sportem
92.62.1   Jiné činnosti související se sportem
92.62.11   Činnosti na podporu a propagaci
       sportu                      96411
92.62.11.1  činnosti na podporu a propagaci
       sportu
92.62.11.10 činnosti na podporu a propagaci
       sportu


92.62.12   Činnosti související s organizováním
       sportovních událostí a podniků          96412
92.62.12.1  činnosti související s organizováním
       sportovních událostí a podniků
92.62.12.10 činnosti související s organizováním
       sportovních událostí a podniků


92.62.13    Jiné  činnosti  související  se  sportem       96419
92.62.13.1  jiné činnosti související se sportem
92.62.13.11 činnosti profesionálních sportovců,
       rozhodčích a trenérů
92.62.13.12 výuka sportu (soustředění, kurzy apod.)
92.62.13.13 služby vysokohorských vůdců a
       lyžařských instruktorů
92.62.13.14 služby spojené se závody zvířat,
       sportovním rybářstvím a lovem
92.62.13.15 služby poskytované sportovními
       a turistickými letišti
92.62.13.17 služby fitcenter a středisek
       aerobiku


92.7     Jiné rekreační činnosti
92.71    Činnosti heren a sázkových
       kanceláří
92.71.1   Činnosti heren a sázkových
       kanceláří
92.71.10   Činnosti heren a sázkových
       kanceláří                    96492
92.71.10.1  činnosti heren a sázkových
       kanceláří
92.71.10.11 provoz loterií a sázkových kanceláří
92.71.10.13 provoz kasin a heren
92.71.10.14 provoz výherních hracích automatů


92.72    Rekreační činnosti jinde neuvedené
92.72.1   Rekreační činnosti jinde neuvedené
92.72.11   Provoz rekreačních parků a pláží         96491
92.72.11.1  provoz rekreačních parků a pláží
92.72.11.10 provoz rekreačních parků a pláží


92.72.12   Rekreační činnosti jinde neuvedené        96499
92.72.12.1  rekreační služby jízdáren
92.72.12.11 projížďky na koni
92.72.12.12 vyhlídkové jízdy kočáry

92.72.12.2  služby související s organizací a
       výukou společenských her
92.72.12.20 služby související s organizací a
       výukou společenských her

            93 SLUŽBY OSTATNÍ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
93.0     Služby ostatní
93.01    Praní a chemické čištění
93.01.1   Praní a chemické čištění
93.01.11   Sběrny a rozvoz prádla              97011
93.01.11.1  sběrny a rozvoz prádla
93.01.11.11 provoz sběren textilu k praní
93.01.11.12 provoz sběren textilu k chemickému
       čištění


93.01.12   Praní prádla v samoobslužných
       automatech                    97012.1
93.01.12.1  praní prádla v samoobslužných
       automatech
93.01.12.10 praní prádla v samoobslužných
       automatech


93.01.13   Praní oděvů a textilních výrobků         97012.2
93.01.13.1  praní oděvů a textilních výrobků
93.01.13.11 praní prádla a jiných textilních
       výrobků kromě samoobslužného
93.01.13.12 praní peří
93.01.13.14 čištění potahů a koberců u zákazníka


93.01.14   Chemické čištění                 97013
93.01.14.1  chemické čištění
93.01.14.11 chemické čištění textilních výrobků
       kromě samoobslužného
93.01.14.12 samoobslužné chemické čištění
       textilních výrobků
93.01.14.13 čištění usní a kožešin
93.01.14.14 úschova a údržba koberců, závěsů
       a kožešin


93.01.15   Žehlení a mandlování               97014
93.01.15.1  žehlení a mandlování
93.01.15.10 žehlení a mandlování


93.01.16   Barvení a tónování textilií           97015
93.01.16.1  barvení a tónování textilií


93.02    Kadeřnické, kosmetické a jiné
       podobné služby
93.02.1   Lidské vlasy nezpracované, též
       prané nebo neprané, zbavené tuku,
       odpad vlasů
93.02.10   Lidské vlasy nezpracované, též
       prané nebo neprané, zbavené tuku,
       odpad vlasů             0501     38971
93.02.10.1  lidské vlasy nezpracované, též
       prané nebo neprané, zbavené tuku,
       odpad vlasů
93.02.10.10 lidské vlasy nezpracované, též
       prané nebo neprané, zbavené tuku,
       odpad vlasů


93.02.2   Služby kadeřnické, kosmetické
       a jiné
93.02.21   Služby kadeřnické pro ženy a dívky        97021.1
93.02.21.1  služby kadeřnické pro ženy a dívky
93.02.21.11 stříhání, mytí a foukání vlasů
93.02.21.12 trvalá, barvení a další kadeřnické
       služby


93.02.22   Služby kadeřnické a holičské pro
       muže a chlapce                  97021.2
93.02.22.1  služby kadeřnické a holičské pro
       muže a chlapce
93.02.22.11 stříhání, mytí a foukání vlasů
93.02.22.12 trvalá, barvení a další kadeřnické
       služby
93.02.22.13 holení a stříhání vousů, další
       holičské služby


93.02.23   Služby kosmetické, manikúra
       a pedikúra                    97022
93.02.23.1  služby kosmetické
93.02.23.10 služby kosmetické

93.02.23.2  služby manikúry a pedikúry
93.02.23.20 služby manikúry a pedikúry


93.03    Pohřebnictví a služby s tím
       související
93.03.1   Pohřebnictví a služby s tím
       související
93.03.11   Provoz hřbitovů a krematorií           97030.1
93.03.11.1  provoz hřbitovů
93.03.11.10 provoz hřbitovů

93.03.11.2  provoz krematorií
93.03.11.21 provoz krematorií


93.03.12   Provoz pohřebních ústavů             97030.2
93.03.12.1  provoz pohřebních ústavů
93.03.12.11 zajišťování pohřebních obřadů
93.03.12.12 příprava těl zesnulých
93.03.12.13 převoz zesnulých
93.03.12.14 poskytování márnic


93.04    Služby přispívající k dobré tělesné
       kondici
93.04.1   Služby přispívající k dobré tělesné
       kondici
93.04.10   Služby přispívající k dobré tělesné
       kondici                     97090.1
93.04.10.1  služby přispívající k dobré tělesné
       kondici
93.04.10.11 služby sauny, odtučňovacích center
93.04.10.12 služby tureckých lázní
93.04.10.13 služby solárií
93.04.10.14 služby masážních středisek
93.04.10.15 erotické masážní služby


93.05    Ostatní služby jinde neuvedené
93.05.1   Ostatní služby jinde neuvedené
93.05.10   Ostatní služby jinde neuvedené          97090.2
93.05.10.1  ostatní služby jinde neuvedené
93.05.10.11 služby seznamovacích     kanceláří
93.05.10.12 služby astrologů a jasnovidců
93.05.10.13 služby tetovacích salonů
93.05.10.14 služby nosičů zavazadel
93.05.10.15 služby čističů bot
93.05.10.16 úprava domácích zvířat a pohřební
       služba pro zvířata
93.05.10.17 výcvik psů
93.05.10.18 služby veřejných WC

         95 SLUŽBY DOMÁCÍHO PERSONÁLU

Kód     Název                HS/CN    CPC

--------------------------------------------------------------------
95.0     Služby domácího personálu
95.00    Služby domácího personálu
95.00.1   Služby domácího personálu
95.00.10   Služby domácího personálu            98000
95.00.10.1  služby domácího personálu
95.00.10.10 služby domácího personálu


  99 ČINNOSTI ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ NEPODLÉHAJÍCÍCH ZÁKONŮM ZEMĚ

Kód     Název                HS/CN    CPC
---------------------------------------------------------------------
99.0     Činnosti organizací a orgánů
       nepodléhajících zákonům země
99.00    Činnosti organizací a orgánů
       nepodléhajících zákonům země
99.00.1   Činnosti organizací a orgánů
       nepodléhajících zákonům země
99.00.10   Činnosti organizací a orgánů
       nepodléhajících zákonům země           99000
99.00.10.1  služby cizích vyslanectví
       a konzulátů v ČR
99.00.10.10 služby cizích vyslanectví
       a konzulátů v ČR

99.00.10.2  činnosti evropských institucí
99.00.10.20 činnosti evropských institucí

99.00.10.3  činnosti jiných mezinárodních
       organizací
99.00.10.30 činnosti jiných mezinárodních
       organizací

99.00.10.4  ostatní činnosti organizací
       a orgánů nepodléhajících
       zákonům země
99.00.10.40 ostatní činnosti organizací
       a orgánů nepodléhajících
       zákonům země
1) První část je SKP-AGROEN, tj. oddíly SKP 01, 02, 05, 40 a 41, druhá část je SKP-PRUM, tj. oddíly SKP 10 až 37, 45 a 46. Každá část je zaváděna opatřením Českého statistického úřadu a vydávána jako samostatná publikace.
2) Klasifikace SKP-VÝKONY bude k dispozici koncem prvního čtvrtletí 1997.