Opatření ze dne 4.12.1996 k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP

22.1.1997 | Sbírka:  OP02/97 | Částka:  2/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 40/2000 (OP), 309/1999 Sb., OP27/98
OP02/97
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 4. prosince 1996
k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. ledna 1997 Klasifikaci individuální spotřeby podle účelu - CZ-COICOP (dále jen "Klasifikace CZ-COICOP"). Klasifikace CZ-COICOP je vypracována na podkladě mezinárodního standardu Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP, který se používá v systému národních účtů (SNA).
Klasifikace CZ-COICOP je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
Předmětem Klasifikace CZ-COICOP je zatřídění všech druhů individuální spotřeby (zboží, služeb apod.) podle účelu. Obsahuje návaznost (převodník) na Standardní klasifikaci produkce (SKP)1) a věcné vymezení obsahu podskupin (vysvětlivky).
Klasifikaci CZ-COICOP vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s. r. o., Zlín-Louky. Na disketě ji lze rovněž obdržet v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Sokolovská 142, Praha 8-Karlín.2)
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
1) SKP zavedena opatřením Českého statistického úřadu vyhlášeném v částce 69/1993 Sb.
2) Klasifikace CZ-COICOP bude k dispozici koncem prvního čtvrtletí 1997.