Opatření ze dne 30.12.1996, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky

26.2.1997 | Sbírka:  10/1996 (CBN) | Částka:  5/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 7/1995 (CBN)
Pasivní derogace: 7/1997 (CBN)
10/1996
Opatření
České národní banky
ze dne 30. prosince 1996,
kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:
§ 1
(1) Opatření se vztahuje na banky a s výjimkou § 1 odst. 4 a § 3 odst. 1 na pobočky zahraničních bank působící na území České republiky (dále jen "banka").
(2) Účelem opatření je stanovit jednotné požadavky na zprávu o hospodaření banky, kterou předkládají banky České národní bance.
(3) Náležitosti zprávy jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(4) Požadavky na vyjádření auditora, které je banka1) povinna zajistit ke zprávě o hospodaření banky, jsou uvedeny v příloze č. 2.
(5) Pokud některá část zprávy o hospodaření banky nepřichází pro danou banku v úvahu, je banka povinna tuto skutečnost v předložené zprávě výslovně uvést a zdůvodnit.
(6) Závažné skutečnosti, které by podstatně ovlivnily obsah zprávy o hospodaření banky v některé části po jejím předložení, oznámí banka neprodleně České národní bance.
§ 2
(1) Zprávu o hospodaření banky za uplynulý rok předloží banka České národní bance v českém jazyce do 30. dubna běžného roku.
(2) Banka předkládá České národní bance nejpozději do 15. dne po uplynulém čtvrtletí vybrané údaje z přílohy 1:
a) v části 1. Společná ustanovení pod písmeny a), b), c), d), f),
b) v části 6. Majetkové účasti v jiných společnostech,
c) v části 7. Některé další majetkové účasti.
§ 3
(1) Banka zajistí vyjádření auditora a ověření auditorem podle zvláštního zákona2) částí zprávy specifikovaných v příloze č. 2 tohoto opatření k 31. prosinci uplynulého roku.
(2) Ověřením zprávy se pro účely tohoto opatření rozumí uvedení obchodního jména a čísla licence právnické osoby provádějící audit včetně podpisu auditora odpovědného za ověření zprávy o hospodaření banky s uvedením jeho jména a čísla dekretu.
§ 4
Zprávu o hospodaření banky za rok 1996 předloží banky do 31.května 1997.
§ 5
Zrušuje se opatření České národní banky č. 7 ze dne 8. prosince 1995, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky.
§ 6
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.
Guvernér:
v z. Ing. Vít, v. r.
Odpovědný zaměstnanec: Ing. Báčová, Ing. Floríková,
tel.: 2441 4407, 4408,
Ing. Zadová,
tel.: 2441 4419 (části 1, 6, 7, 12 přílohy 1)
Příl.1
Zpráva o hospodaření banky
Požadavky na obsah a členění zprávy musí být ve všech částech zprávy závazně dodrženy a číselné údaje ve zprávě musí navazovat na odpovídající údaje v účetní závěrce banky a výkazech předkládaných České národní bance k 31. prosinci roku, za který se zpráva podává.
1. Společná ustanovení
a) seznam akcionářů banky, jejichž podíl převyšuje v případě fyzických osob 1 % základního jmění banky nebo hlasovacích práv nebo 5 mil. Kč celkové nominální hodnoty akcií a v případě právnických osob 5 % základního jmění banky nebo hlasovacích práv nebo 25 mil. Kč celkové nominální hodnoty akcií, včetně významných změn za sledované období.
Tabulka 1: Právnické osoby

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Název    Základní Základní  Sát    Nominální Nominální Celková  % podíl na %
společnosti činnost jmění    registrace hodnota  hodnota  nominální základním hlasovacích
+ IČO        společnosti      akcií na  akcií na hodnota  jmění   práv
                      majitele1) jméno   akcií   banky
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka 2: Fyzické osoby

------------------------------------------------------------------------
Jméno   Adresa  Nominální Nominální Celková  % podíl na %
akcionáře trvalého hodnota  hodnota  nominální základním hlasovacích
     pobytu  akcií na  akcií na hodnota  jmění   práv
          majitele1) jméno   akcií   banky
------------------------------------------------------------------------
b) členové představenstva, dozorčí rady a osoby v řídících funkcích banky (do 2. řídící úrovně včetně) a jejich funkce v orgánech jiných právnických osob, včetně jejich změn za sledované období. Do osob v řídících funkcích do 2. úrovně včetně se zahrnují:
1. zaměstnanci v nejvyšších řídících funkcích v bance (např. ve funkcích generálních ředitelů),
2. zaměstnanci přímo podřízení zaměstnancům uvedeným v bodě 1,
3. zaměstnanci přímo podřízení zaměstnancům uvedeným v bodu 2,
c) skutečnosti ovlivňující výkon akcionářských práv (např. nakládání s akciemi podle smluv upravených v § 28 až § 33 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech nebo na základě smluvního vztahu),
d) doplňující informace u každého akcionáře, zejména seznam společností, které jsou pod jeho přímou a nepřímou kontrolou,2) pokud
- podíl akcionáře na základním jmění banky činí 10 % a více,
- akcionáři přísluší 10 % a více hlasovacích práv,
- pokud akcionář uplatňuje kontrolu nad bankou3) způsoby, které
 nelze zařadit výše,
e) rozsah bankovních činností vykonávaných pobočkami v zahraničí a propojenost mateřské banky a pobočky z hlediska informačních systémů,
f) údaje o případném zvýšení základního jmění.4)
2. Způsob vedení účetnictví
Hodnocení organizace účetního systému a účetních postupů, jejich jednotnosti, správnosti a souladu správními předpisy (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), včetně hodnocení vedení podrozvahových účtů, způsobu provádění inventarizací a systému zabezpečujícímu, že veškeré doklady o provedených operacích jsou předkládány ve stanovených termínech k zaúčtování.
3. Systém řízení a informační systém
Hodnocení systému řízení banky a systému vnitřní kontroly (jaké vnitřní směrnice jsou vydány, jak se plní, funkčnost systému) zejména v oblasti:
-     bankovních rizik,
- informačního systému,
- automatizovaného zpracování dat.
3.1. Řízení bankovních rizik
Hodnocení systému řízení banky a vnitřní kontroly se zaměřením na:
- úvěrové riziko,
- riziko likvidity,
- devizové riziko,
- úrokové riziko,
- riziko obchodování s cennými papíry,
- riziko platební schopnosti státu.
U všech výše zmíněných rizik je třeba popsat:
a) postupy při plánování, schvalování a zahajování nových obchodních činností, včetně odhadu možných rizik a rozvoje vhodných postupů při řízení rizik, personálně-odborné zajištění nových obchodních činností,
b) obezřetné postupy, týkající se každého rizika vztahujícího se k bance, včetně stanovení limitů k minimalizaci rizika ztráty,
c) způsob schvalování postupů pro řízení rizik orgány banky,
d) velikost rizik, kterým je banka vystavena a na která jsou limity podle písm. b) aplikovány,
e) dodržování stanovených limitů podle písm. b),
f) přesnost a včasnost předkládání informací představenstvu a dozorčí radě:
1. o existenci možných rizik ve  srovnání s limity a o každém
  významném nebo pravidelném překročení limitů,
2. o zisku/ztrátě vyplývajících  z existujícího vystavení se
  riziku,
3. o možném zisku/ztrátě spojených s vystavením se riziku k
  určitému vykazovanému datu.
3.1.1. Úvěrové riziko
a) popis systému banky při poskytování úvěrů,
b) zda jsou stanoveny limity pro celkovou úvěrovou angažovanost vůči jednomu dlužníkovi nebo ekonomicky spjaté skupině dlužníků, ke které tento dlužník patří a zda takto stanovené limity mají přednost před limity omezujícími výši jednotlivých úvěrových operací,
c) zda jsou ústředím banky stanoveny dílčí úvěrové limity organizačním jednotkám v případě poskytování úvěru určitému dlužníkovi prostřednictvím různých organizačních jednotek banky nebo je zabezpečeno nepřekročení souhrnného limitu jiným způsobem,
d) vysvětlení významných rizikových faktorů spojených s předloženou žádostí o úvěr úvěrovým analytikem,
e) zda má banka zaveden průběžný systém sledování ukazatelů, které mohou signalizovat zhoršení platební schopnosti určitého dlužníka a zda je v případě identifikovaného zhoršení platební schopnosti zkoumána kvalita zajištění půjčky,
f) popis způsobu řešení problémových a nesplácených půjček a opatření k minimalizaci vzniklých a případných ztrát,
g) systém zajišťování úvěrů (např. zda existuje kategorizace zajištění, způsob ověření hodnoty poskytnutého zajištění, zda téhož zajištění nebylo použito ve vztahu k jiným dlužníkům apod.).
3.1.2. Riziko likvidity
a) zda existuje informační systém pro předpověď budoucích finančních toků, zejména s ohledem na operace s pevnou lhůtou splatnosti,
b) posouzení stability zdrojů, jejich rozložení ve vztahu k splatným pohledávkám a adekvátnosti rychle likvidních aktiv,
c) stručný popis činnosti banky a postavení banky na mezibankovním trhu, posouzení závislosti banky na mezibankovním trhu včetně možných dopadů na likviditu banky,
d) způsob zabezpečení alternativního přílivu zdrojů a dostatečné likvidity pro případy omezení jednoho ze současných zdrojů příjmů,
e) způsob zajišťování dostatečných zdrojů při sestavování obchodního plánu banky,
f) označení významného, ale přechodného nebo nestálého zdroje financování,
g) informace o skutečnostech, které mohou způsobit, že banka nebude schopna dostát očekávaným závazkům,
h) informace o možných dopadech skutečností podle písm. e) na likviditu banky,
i) stručný popis činnosti banky na trhu primárních zdrojů a při získávání zdrojů ze zahraničí.
3.1.3. Devizové riziko
a) způsob zajištění proti devizovým rizikům, stanovení a vyjádření limitů,
b) zda jsou limity kontrolovány v pravidelných intervalech,
c) zda jsou limity a jak často překračovány,
d) zda operace provedené po denní závěrce jsou započítávány do "overnight pozice",
e) zda jsou provedené operace zúčtovány nejpozději v den jejich uskutečnění,
f) zda banka zavedla řádné oddělení povinností mezi front-office a back-office,
g) zda banka pravidelně přeceňuje zůstatky deviz v účetních knihách.
3.1.4. Úrokové riziko
Popis sledování, měření a řízení úrokového rizika.
3.1.5. Riziko obchodování s cennými papíry na vlastní účet
a) popis sledování rizik z obchodování s cennými papíry,
b) popis způsobu sledování tržních cen a možných ztrát,
c) zda je účetně odděleno obchodování s cennými papíry na cizí a vlastní účet.
3.1.6. Riziko platební schopnosti státu
a) zda banka průběžně sleduje riziko vyplývající ze zahraničních operací,
b) zda je posuzováno přímé i nepřímé riziko (přímé riziko znamená otevřenost banky vůči konkrétnímu státu, nepřímé riziko znamená otevřenost klienta banky vůči konkrétnímu státu),
c) způsob stanovení limitů úvěrové angažovanosti vůči konkrétním státům a zda jsou limity stanoveny vzhledem k možnostem banky vyrovnat se s případnou ztrátou, na základě analýzy platební schopnosti konkrétního státu a s využitím odpovídajících aktuálních informací.
3.2. Tvorba rezerv a opravných položek
Banka popíše a vysvětlí svoji politiku v oblasti tvorby rezerv a opravných položek.
3.3. Ochrana činností banky před zneužitím
a) popis systému, který zabraňuje legalizaci výnosů z trestné činnosti,5) podvodům a obdobné protizákonné činnosti, záměrnému provádění pro banku nevýhodných obchodů nebo obchodů za účelem obohacení zaměstnanců banky na její úkor,
b) zda existují vnitřní předpisy k omezení přístupu k důvěrným informacím, jakým způsobem se řeší odhalené případy zneužívání těchto informací.
3.4. Informační systém
a) typ software informačního systému používaného bankou, popis případných významných nedostatků funkčnosti informačního systému,
b) popis opatření přijatých bankou k zabezpečení informačního systému proti náhodné či úmyslné chybě (modifikaci informací), zneužití (úniku informací) a ztrátě dostupnosti systému v požadovaném místě a čase,
c) hodnocení operativnosti informačního systému (např. posouzení rizika opožděného a nesprávného zúčtování operací klientů).
3.5. Automatizované zpracování dat
Hodnocení opatření přijatých bankou: - k zabezpečení řešení havárií zpracování dat, - k zabezpečení bezpečnosti dat, - k zabezpečení přístupu dat ze strany pouze oprávněných osob, - za účelem odstranění chyby v průběhu zpracování vstupních dat, v průběhu rozlišování nebo doplňování programů, v průběhu procesu tvorby celého počítačového systému a v průběhu běžného udržování počítačového systému.
4. Vnitřní audit
a) zda v bance existuje útvar vnitřního auditu (dále jen "ÚVA"),
b) popis funkcí a činností ÚVA,
c) zda vnitřní předpisy specifikují postavení, cíle a úkoly ÚVA v bance (kopie vnitřních předpisů bude přiložena do zprávy),
d) způsob zapojení ÚVA do organizační struktury banky (informační systém ÚVA, organizační struktura ÚVA),
e) zda existuje možnost přímého informování vedení banky a orgánů banky ze strany ÚVA,
f) zda existuje výbor pro audit (kopie statutu bude přiložena do zprávy),
g) zda existuje neomezený přístup ÚVA ke všem bankovním činnostem (zda existují oblasti vyloučené ze zkoumání ÚVA),
h) zda jsou ve zprávách ÚVA označovány nedostatky, zprávy ÚVA jsou předkládány nadřízeným a je zabezpečena realizace doporučení,
i) metodika kontrolních činností ÚVA (zda, v jakém rozsahu a v jakých oblastech je upravena metodika kontrolních činností).
5. Dluhopisy ve vlastnictví banky
Banka poskytne potřebné informace do tabulek přílohy č. 2.
6. Majetkové účasti v jiných společnostech
Informace o majetkových účastech, držených za účelem možnosti vykonávat vliv na správě a řízení emitenta, zejména dosahuje-li podíl více než 10 % na základním jmění společnosti nebo na úhrnu hlasovacích práv.
1) účast v akciových společnostech včetně bank
Seznam všech takových majetkových účastí včetně bank, který obsahuje: a) jméno emitenta,
b) popis základních činností emitenta,
c) stát registrace,
d) základní jmění emitenta,
e) počet akcií ve vlastnictví banky,
f) celkovou nominální hodnotu akcií,
g) cenu pořízení,6)
h) tržní cenu akcií,
i) hlasovací práva, která přímo náleží bance v procentech,
j) hlasovací práva, která banka uplatňuje nepřímo zejména prostřednictvím:
1. svých dceřinných společností nebo jiných společností, ve kterých banka vlastní více než 10 % akcií nebo jiných podílových účastí, nebo ve kterých uplatňuje více než 10 % úhrnných hlasovacích práv,
2. právnické osoby pod její kontrolou,
3. právnických osob majících kontrolu nad bankou a prostřednictvím hlavních akcionářů banky,3)
4. právnických osob, ve kterých členové statutárního orgánu a vedoucí zaměstnanci banky uvedení v bodě 1 - společná ustanovení, písmeno b), členové dozorčí rady banky či osoby jim blízké7) mají podíl na základním jmění společnosti přesahující 10 %,
k) hlasovací práva náležející třetím stranám, které se dohodly, že budou jednat ve shodě s bankou,8)
l) skutečnost, zda akcie byly získány na základě kapitalizace pohledávek (debt/equity swap), které banka uskutečnila, aby zabránila ztrátám.
Seznam majetkových účastí v akciových společnostech

Tabulka č. 3:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno  Základní Stát    Základní Počet  Celková Cena   Tržní  Přímá   Nepřímá  Nepřímá Kapitalizace
emitenta činnost registrace jmění  akcií ve nominál. pořízení hodnota hlasovací hlasovací hlas.  pohledávek
     emitenta      emitenta vlast.  hodnota = účetní akcií  práva   práva   práva  (ano/ne)
                   banky  akcií  hodnota     v %    v %    pros. 3
                            akcií                os.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) účasti v ostatních společnostech
Seznam všech takových účastí obsahuje: a) název společnosti,
b) základní činnost společnosti,
c) zemi sídla společnosti,
d) základní jmění společnosti,
e) přímý podíl banky na základním jmění společnosti v tis. Kč a v %,
f) podíl banky na základním jmění, který je uplatňován nepřímo.
Tabulka č. 4:

-------------------------------------------------------------------------------------
Název    Základní  Země sídla Základní  Přímý podíl Přímý podíl Nepřímý podíl
společnosti činnost   společnosti jmění    v tis. Kč  v % tis. Kč v % tis. Kč
      společnosti       společnosti na z. j.  na z. j.  na z. j.
-------------------------------------------------------------------------------------
3) Přehled označující: a) členy statutárního orgánu (například představenstvo, jednatel, prokurista, komplementář),
b) členy dozorčí rady,
c) zaměstnance v nejvyšší řídící funkci (např. ve funkci generálního ředitele banky),
d) zaměstnance v řídících funkcích přímo podřízené zaměstnanci uvedenému v bodě c),
e) zaměstnance v řídících funkcích přímo podřízené zaměstnancům uvedeným v bodě d),
ve společnosti, kde má banka majetkovou účast podle bodu 1) a 2), včetně uvedení jejich pracovního zařazení, aby bylo zřejmé personální propojení mezi bankou a společností, ve které má banka majetkovou účast.
4) Jmenný přehled společností, které tvoří tzv. finanční skupinu banky, zda tyto společnosti mají auditora, zda tato skupina provádí konsolidovanou účetní závěrku, které společnosti jsou do ní zahrnuty, metoda a způsob konsolidace účetní závěrky.9)
Personální propojení

Tabulka č. 5:

--------------------------------------------------------------------
Jméno zaměstnance Pracovní zařazení Společnost Orgán společnosti,
                         ve kterém je
                         zastoupen
--------------------------------------------------------------------
7. Některé další majetkové účasti2)
Informace podle části 6, bod 1), 2) a 3) (včetně tabulek) v případě, kdy úhrn hlasovacích práv zahrnuje hlasovací práva, která
- náleží přímo bance,
- nevykonává banka přímo,
- náleží třetí straně, která jedná ve shodě s bankou,

překračuje celkově (10 %) všech hlasovacích práv příslušejících akciím vydaným stejným emitentem.
Do některých dalších majetkových účastí se neuvádí ty majetkové účasti, které již byly uvedeny v bodě 6.
V bodech 6. Majetkové účasti v jiných společnostech a 7. Některé další majetkové účasti se v případě hlasovacích práv, která banka uplatňuje nepřímo, uvádí celková výše hlasovacích práv náležící dceřinné společnosti nebo jiné právnické osobě, prostřednictvím které jsou hlasovací práva banky uplatňována, a to bez ohledu na výši účasti banky.
8. Cenné papíry nakoupené do zásoby a cenné papíry v intervenční zásobě
Banka poskytne potřebné údaje do tabulek č. 10 a č. 13 přílohy č. 2.
9. Úvěry poskytnuté klientům, správním úřadům, jednotkám místní samosprávy, veřejným fondům a bankám
Banka poskytne informace do tabulek č. 11 a č. 13 v příloze 2.
10. Ostatní aktiva
Banka poskytne informace o ostatních položkách aktiv do tabulek č. 12 a č. 13 přílohy 2.10)
11. Prověrka angažovaností banky
Angažovaností banky (dále jen "angažovanost") se rozumí úvěrová angažovanost podle Opatření ČNB č. 4 ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank ve znění pozdějších předpisů.
11.1. Portfolio velkých angažovaností
Tato angažovanost zahrnuje jakoukoli angažovanost převyšující 20 mil. Kč, kromě angažovaností, které spadají do části 11.3.
11.1.1. Banka zajistí jednotlivé prověření:
a) takového množství velkých angažovaností, které je nezbytné k pokrytí nejméně 50 % portfolia v části 11.1., přičemž do prověřovaného procentního podílu budou zahrnuty všechny největší angažovanosti,
b) takového množství angažovaností na základě náhodného výběru ze zbytku portfolia, aby bylo prověřeno 20 % tohoto portfolia.
Kritéria, která je možno brát v úvahu pro účely náhodného výběru, budou zejména zahrnovat:
kategorie klasifikace pohledávek;11) počet dní po splatnosti; pobočku, kde byl úvěr poskytnut; úvěry velkým a středním podnikům a jiné velké angažovanosti, výše pohledávek účtovaných v ostatních aktivech banky.
11.1.2. Banka zajistí, aby zpráva zahrnovala:
a) velikost portfolia podle bodu 11.1. ve vztahu k celkové rozvahové a podrozvahové angažovanosti,
b) seznam angažovaností ověřených podle bodu 11.1.1. a), který bude zahrnovat (v souladu s tabulkou č. 1,přílohy č. 2):
1) jméno dlužníka,

   2) rozvahovou angažovanost, v tom poskytnuté úvěry, cenné
    papíry, ostatní vybraná aktiva,

   3) podrozvahovou angažovanost,

   4) celkovou angažovanost,

   5) hodnocení aktiva (např. kategorie, podle které má být
    úvěr klasifikován) podle banky a auditora,

   6) jméno dlužníka, na kterém je dlužník pod písm. a) závislý,
c) seznam všech angažovaností ověřených podle bodu 11.1.1. b); seznam bude zahrnovat informace uvedené pod bodem 2); popsáno bude kritérium, které vedlo k výběru angažovanosti metodou náhodného výběru vzorku (v souladu s tabulkou č. 2 přílohy č. 2),
d) seznam všech velkých angažovaností, které auditor ověřil a v rámci kterých jsou úvěry klasifikovány jako "sledované" nebo horší;11) seznam bude zahrnovat (v souladu s tabulkou č. 3, přílohy č. 2):
1) jméno dlužníka,

   2) celkovou rozvahovou angažovanost, z toho úvěry,

   3) celkovou částku jakékoli splátky jistiny úvěrů více než
     30 dní po splatnosti,

   4) celkovou částku  jakékoli splátky úroku,  poplatků a
     provizí, které jsou více než 30 dní po splatnosti,

   5) celkovou částku uvedenou pod písm.     3), 4),

   6) podrozvahovou angažovanost,

   7) kategorii, podle které má být úvěr klasifikován podle
     názoru banky a auditora,

   8) informaci, zda banka:

     - považuje za příjem částku účtovanou dlužníkovi jako
      úrok, poplatek nebo provizi,

     - zastavila účtování úroků,

     - pokračuje  v účtování úroků, ale tvoří si opravné
      položky,

   9) informaci,  zda  nějaká  významná  částka  rozvahové
     angažovanosti byla obnovena během posledních 12 měsíců po
     původním termínu splatnosti,

   10) informaci,  zda  nějaká  významná  částka  rozvahové
     angažovanosti  byla znovu  sjednána nebo  byly nově
     rozvrženy stávající termíny splatnosti během 12 - 36
     měsíců po původním termínu splatnosti,
e) způsob zohlednění výše a kvality zajištění při výpočtu opravných položek.
11.2. Portfolio angažovaností vůči osobám, které mají k bance zvláštní vztah
Tato angažovanost zahrnuje jakoukoli angažovanost vůči osobě, která má zvláštní vztah k bance.2)
11.2.1. Banka zajistí ověření všech úvěrů poskytnutých:
a) dlužníkovi, který vlastní 10 % nebo více procent akcií banky,
b) dlužníkovi, který patří do skupiny ekonomicky spjatých subjektů, kteří společně vlastní 10 % nebo více procent akcií banky,
c) dlužníkovi, který je pod přímým nebo nepřímým kontrolním vlivem2) hlavních akcionářů,
d) dlužníkovi, který je pod přímým nebo nepřímým kontrolním vlivem2) banky.
11.2.2. Banka dále zajistí ověření všech úvěrů přesahujících 5 mil. Kč nebo 1 % kapitálu banky, které byly poskytnuty:
a) členu dozorčí rady banky,
b) členu představenstva banky,
c) osobám blízkým,7)
d) společnosti pod kontrolním vlivem jednoho nebo více výše uvedených osob jednajících odděleně nebo ve shodě.
11.2.3. Ostatní úvěry vůči osobám se zvláštním vztahem k bance3) budou ověřeny na základě metody náhodného výběru vzorku.
11.2.4. Banka zajistí, aby zpráva zahrnovala:
a) seznam angažovaností ověřených podle bodu 11.2.1., 11.2.2. a 11.2.3., který bude zahrnovat (v souladu s tabulkou č. 4, přílohy č. 2):
 1) jméno dlužníka,

   2) rozvahovou angažovanost, v tom poskytnuté úvěry,

   3) podrozvahovou angažovanost,

   4) celkovou angažovanost,

   5) kategorii, podle které má být úvěr klasifikován podle
    názoru banky a auditora,

   6) vztah dlužníka k bance,

   7) popis kritéria, které vedlo při ověřování podle bodu
    11.2.3. k výběru angažovanosti metodou náhodného výběru
    vzorku,
b) způsob zohlednění výše a kvality zajištění při výpočtu opravných položek.
11.3. Portfolio angažovaností vůči bankám Zahrnuje angažovanosti vůči:
a) bankám a pobočkám zahraničních bank se sídlem v České republice,
b) bankám, které nejsou ze zemí OECD.
Zpráva poskytne údaje specifikované v části 11.1.2. (v souladu s tabulkou č. 5, přílohy č. 2).
11.4. Portfolio angažovaností vůči správním úřadům, jednotkám místní samosprávy a veřejným fondům
Toto portfolio zahrnuje angažovanosti vůči:
a) organizacím založeným vládou nebo ze zákona,
b) jednotkám místní samosprávy a veřejným fondům.
Tato část nezahrnuje organizace,které mají k bance zvláštní vztah.2)
11.4.1. Banka zajistí, aby zpráva poskytovala následující údaje:
a) seznam všech angažovaností vůči správním úřadům, jednotkám místní samosprávy a veřejným fondům, který zahrnuje (v souladu s tabulkou č. 6, přílohy č. 2):
1) jméno dlužníka,

   2) stát původu dlužníka,

   3) rozvahovou angažovanost celkem, z toho poskytnuté úvěry,

   4) kategorie, podle které by měl být úvěr klasifikován podle
    názoru banky a auditora,

   5) podrozvahovou angažovanost celkem,

   6) celkovou angažovanost (3 + 5),
b) způsob zohlednění výše a kvality zajištění při výpočtu opravných položek.
11.5. Ostatní portfolio angažovaností
Banka zajistí ověření angažovaností, které spadají do této kategorie na základě metody náhodného výběru vzorku. Výběr vzorku se provede tak, aby zahrnul zejména:
a) angažovanosti, které vznikly v pobočkách,
b) angažovanosti vůči soukromým podnikatelům, podnikům, jiným společnostem a fyzickým osobám,
c) angažovanosti, které mohou vykazovat nedostatky (např. úvěr je po splatnosti, přečerpán, úvěrová složka neobsahuje všechny údaje apod.).
Popsáno bude kritérium, na základě kterého byl určen rozsah prověrky a podle kterého došlo k výběru angažovanosti metodou náhodného výběru vzorku.
11.5.1. Zpráva poskytne následující informace:
a) celkovou částku jistiny všech úvěrů, které spadají do kategorie podle části 11.5.,
b) počet angažovaností zahrnutých do této části,
c) seznam všech angažovaností zahrnutých do vzorku, který bude zahrnovat (v souladu s tabulkou č. 7, přílohy č. 2):
 1) jméno dlužníka,

   2) nesplacenou část jistiny,

   3) nesplacenou část podrozvahové angažovanosti,

   4) součet 2) a 3),

   5) kategorie, podle které má být úvěr klasifikován podle
    názoru banky a auditora,

   6) vysvětlení kritéria, podle  kterého byla angažovanost
    vybrána jako část vzorku,
d) seznam všech angažovaností, které zahrnují úvěry, které by měly být podle názoru auditora klasifikovány jako "sledované" a horší;11) seznam bude zahrnovat (tab. č. 8, přílohy č. 2):
1) jméno dlužníka,

   2) celkovou rozvahovou angažovanost,

   3) celkovou částku jakékoli splátky jistiny z úvěru, která
     je více než 30 dní po splatnosti,

   4) celkovou částku jakékoli  splátky úroku, poplatků a
     provizí, které jsou více než 30 dní po splatnosti,

   5) celkovou částku uvedenou pod písm. 3) a 4),

   6) podrozvahovou angažovanost,

   7) kategorii, podle které má být úvěr klasifikován podle
     názoru banky a auditora,

   8) informaci, zda banka:

     a) považuje za příjem částku účtovanou dlužníkovi jako
      úrok, poplatek nebo provizi,

     b) zastavila účtování úroků,

     c) pokračuje v účtování úroků, ale tvoří si opravné
      položky,

   9) informaci,  zda  nějaká  významná  částka  rozvahové
     angažovanosti byla obnovena během 12 měsíců po původním
     termínu splatnosti,

   10) informaci,  zda  nějaká  významná  částka  rozvahové
     angažovanosti  byla znovu  sjednána nebo  byly nově
     rozvrženy stávající termíny splatnosti během 12 - 36
     měsíců po původním termínu splatnosti,
e) způsob zohlednění výše a kvality zajištění při výpočtu opravných položek.
12. Produkty banky
Banka poskytne informace o jednotlivých produktech, které nabízí svým zákazníkům, do níže uvedené tabulky č. 6 této přílohy.
13. Finanční situace
a) popis finanční situace a významných položek, které mají nebo budou mít vliv na finanční situaci banky (hlavní příjmová báze, závislost na určitém finančním klientovi, diverzifikace pasív apod.),
b) popis vývoje příjmů (tvorba zisku, jeho rozdělení a porovnání s minulým obdobím),
c) členění nákladů a výnosů a jejich porovnání s předcházejícím obdobím (se zvláštním zřetelem na okomentování největších nárůstů, jejich původ a soulad se strategií banky, informovanost vedení banky apod.).
Banka přiloží k této části zkrácenou nebo nezkrácenou verzi výkazu zisků a ztrát.
Tabulka č. 6: Produkty banky

----------------------------------------------------------------------------------------------
Produkt     Podíl produktu na  Podíl produktu na Počet pracovišť    Četnost produktu
        finančních výnosech bilanční      v bance nabízejících za 1 rok
        v %         sumě/podrozvaze  tuto službu      (d)
        (a)         v %        (c)
                   (b)
----------------------------------------------------------------------------------------------
A. bilanční
produkty1)
----------------------------------------------------------------------------------------------
B. podrozvahové
produkty2)
----------------------------------------------------------------------------------------------
C. transakční                  X
produkty3)
----------------------------------------------------------------------------------------------
D. ostatní                X
produkty4)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn.: Údaje ve sloupcích (a) a (b) budou uvedeny jako průměr za uplynulý rok. Informace ve sloupci (c) budou uvedeny k 31. prosinci uplynulého roku.
Příl.2
Požadavky na vyjádření auditora
Účelem této přílohy není popis činnosti banky, ale hodnocení, zda informace uvedené bankou odpovídají skutečnosti. Auditor formuluje svůj výrok ke zprávě o hospodaření banky jednoznačně a konkrétně.
Číselné údaje musí navazovat na odpovídající údaje v účetní závěrce banky a výkazech předkládaných České národní bance k 31. prosinci uplynulého roku.
Tabulky mohou být vyčleněny do přílohy k vyjádření auditora.
1. Společná ustanovení
a) dodržování rozsahu činností vyplývajících z uděleného povolení působit jako banka v návaznosti na § 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, u stavebních spořitelen prověření dodržování povolené podnikatelské aktivity na základě § 9 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření,
b) informace o tom, zda auditor došel k názoru, že propojení akcionářů, kteří mají přímou a nepřímou kontrolu nad bankou,1) by mohlo vést k jejich negativnímu vlivu na banku, informace o účasti členů vedení, představenstva a dozorčí rady v orgánech s rozhodovací pravomocí jiných společností a informace o případném porušení § 196 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2. Způsob vedení účetnictví
Uvedení významných zjištění a nedostatků vyplývajících z prověrky účetnictví a účetní závěrky z hlediska průkaznosti a správnosti.
3. Systém řízení a informační systém
3.1. Řízení bankovních rizik
Hodnocení systému řízení banky a vnitřní kontroly se zaměřením na:
- úvěrové riziko,
- riziko likvidity,
- devizové riziko,
- úrokové riziko,
- riziko obchodování s cennými papíry,
- riziko platební schopnosti státu.
U všech výše zmíněných rizik je třeba zhodnotit:
a) vhodnost při plánování, schvalování a zahajování nových obchodních činností, včetně odhadu možných rizik a rozvoje vhodných postupů při řízení rizik,
b) formulaci vhodných, obezřetných postupů, týkajících se každého rizika vztahujícího se k bance, včetně stanovení limitů k minimalizaci rizika ztráty,
c) způsob schvalování postupů řízení rizik orgány banky,
d) adekvátnost přijímaných rizik, kterým je banka vystavena a na která jsou limity podle písmena b) aplikovány,
e) dodržování stanovených limitů podle písmene b),
f) vhodnost, přesnost a včasnost předkládání informací představenstvu a dozorčí radě o:
- existenci možných rizik ve srovnání s limity a každém významném
 nebo pravidelném překročení limitů,
- zisku/ztrátě vyplývajících z existujícího vystavení se riziku,
- možném zisku/ztrátě spojených s vystavením se riziku k určitému
 vykazovanému datu.
3.1.1. Úvěrové riziko
a) zhodnocení systému banky při poskytování úvěrů včetně systému zajišťování úvěrů,
b) hodnocení dodržování vnitřních bankovních předpisů u problémových a nesplácených půjček,
c) zhodnocení kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů banky (např. z hlediska velikosti banky, prováděných úvěrových obchodů, apod.),
d) u bank, které jsou oprávněny vydávat hypotéční zástavní listy a stavebních spořitelen, se dále zhodnotí dodržování:
- účelovosti při poskytování zvýhodněných úvěrů,
- podmínky plného krytí hypotéčních zástavních listů (vč. úroků)
 pohledávkami z hypotéčních úvěrů, příp. náhradním krytím (státní
 pokladniční poukázky, poukázky ČNB, hotovosti u bank).
3.1.2. Riziko likvidity
a) zhodnocení postavení a závislosti banky na mezibankovním trhu,
b) posouzení stability zdrojů, jejich rozložení ve vztahu k splatným pohledávkám a adekvátnosti rychle likvidních aktiv,
c) zhodnocení činnosti banky na trhu primárních zdrojů a při získávání zdrojů ze zahraničí,
d) zhodnocení kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů banky pro řízení rizika likvidity (např. z hlediska velikosti banky, prováděných činností, apod.).
3.1.3. Devizové riziko
Zhodnocení kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů banky pro řízení devizového rizika (např. z hlediska velikosti banky, prováděných devizových obchodů).
3.1.4. Úrokové riziko
Zhodnocení kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů banky pro řízení úrokového rizika (např. z hlediska velikosti banky, prováděných činností apod.).
3.1.5. Riziko obchodování s cennými papíry na vlastní účet
Zhodnocení kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů banky pro řízení rizika vyplývajícího z obchodování s cennými papíry (např. z hlediska velikosti banky, rozsahu prováděných obchodů s cennými papíry apod.).
3.1.6. Riziko platební schopnosti státu
Zhodnocení kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů banky pro řízení rizika platební schopnosti státu (např. z hlediska velikosti banky, prováděných obchodů se zahraničím apod.).
3.2. Tvorba rezerv a opravných položek
Auditor uvede svůj názor na politiku banky v oblasti tvorby rezerv a opravných položek.
3.3. Ochrana činností banky před zneužitím
Auditor vyjádří svůj názor na systém ochrany činností banky před zneužitím v rozsahu bodu 3.3. přílohy č. 1.
3.4. Informační systém
a) hodnocení spolehlivosti informačního systému,
b) zhodnocené kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů banky, týkajících se informačního systému,
c) zhodnocení vazby účetnictví na výkazy předkládané České národní bance a vzájemné kontroly jednotlivých výkazů.
3.5. Automatizované zpracování dat
Zhodnocení kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů banky, upravujících zabezpečení automatizovaného zpracování dat.
4. Vnitřní audit
a) názor na statut, nezávislost, kompetence, kvantitu a kvalitu pracovníků a výstupy útvaru vnitřního auditu (ÚVA),
b) názor na to, zda ÚVA vykonává skutečnou funkci vnitřního auditu, nebo zda se naopak jedná o útvar, který zkoumá určité záležitosti na žádost vedení nebo vykonává běžnou každodenní kontrolu,
c) zhodnocení kvality, účinnosti a dodržování vnitřních předpisů,
d) hodnocení metodiky ÚVA k auditu jednotlivých činností.
5. Dluhopisy ve vlastnictví banky
a) názor na správnost účetní hodnoty různých dluhopisů,
b) názor na rezervy a opravné položky vytvořené k dluhopisům.
Zde budou hodnoceny pouze dluhopisy, které nejsou uvedeny pod bodem 8., tj. cenné papíry nakoupené do zásoby a cenné papíry v intervenční zásobě.
6. Majetkové účasti v jiných společnostech
a) názor na správnost účetní hodnoty majetkových účastí,
b) názor na rezervy a opravné položky vytvořené k majetkovým účastem,
c) názor na údaje obsažené v příloze 1.
7. Některé další majetkové účasti
a) názor na správnost účetní hodnoty majetkových cenných papírů,
b) názor na rezervy a opravné položky vytvořené k ostatním majetkovým cenným papírům.
8. Cenné papíry nakoupené do zásob a cenné papíry v intervenční zásobě
a) názor na správnost účetní hodnoty cenných papírů v zásobě a cenných papírů v intervenční zásobě,
b) názor na rezervy a opravné položky vytvořené k cenným papírům v zásobě a cenným papírům v intervenční zásobě.
9. Úvěry poskytnuté klientům, správním úřadům, jednotkám místní samosprávy a veřejným fondům, bankám
a) hodnocení klasifikace pohledávek z úvěrů na základě příslušného předpisu2 a porovnání zjištění auditora s klasifikací provedenou bankou,
b) hodnocení adekvátnosti výše opravných položek a rezerv na základě provedené prověrky aktiv a porovnání této výše z hlediska dostatečnosti s opravnými položkami a rezervami vytvořenými bankou, včetně vyčíslení těchto údajů.
10. Ostatní aktiva
Auditor posoudí ostatní položky aktiv. V rámci těchto položek auditor posoudí zejména pohledávky za burzovními subjekty a příkazci, pohledávky za různými dlužníky, účty časového rozlišení a uvede:
a) názor na správnost účetní hodnoty především těch případů, jejichž splatnost je 30 a více dnů,
b) názor na výši rezerv a opravných položek v závislosti na jednotlivých položkách,
c) názor na rizikovost jednotlivých skupin ostatních aktiv, především aktiv uvedených pod body 1a - 1c tabulky č. 12.
11. Prověrka angažovaností banky
Angažovaností se rozumí úvěrová angažovanost podle Opatření ČNB ze dne 5. října 1995 o úvěrové angažovanosti bank ve znění pozdějších předpisů.
11.1. Portfolio velkých angažovaností
Tab. č. 1: Seznam velkých angažovaností - 11.1.1. a)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno dlužníka          Angažovanost             hodnocení aktiva**)    Jméno dalšího
       -------------------------------------------------------------------------------   dlužníka,
       rozvahová z toho:*) úvěry  podrozvahová celkem podle banky podle auditora na kt. je dlužník
                 cen. pap.                             závislý
                 vybr. OA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tab. č. 2: Seznam velkých angažovaností - 11.1.1. b)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno dlužníka          Angažovanost             hodnocení aktiva**)    Jméno dalšího
       -------------------------------------------------------------------------------   dlužníka,
       rozvahová z toho:*) úvěry  podrozvahová celkem podle banky podle auditora na kt. je dlužník
                 cen. pap.                             závislý
                 vybr. OA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tab. č. 3: Seznam klasifikovaných velkých angažovaností

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno  Angažovanost z toho     v tom    Podrozvahová  Kategorie  Úrok    Zastaveno Tvorba   Obnovení  Změny
dlužníka rozvahová  splátky           angažovanost klasifikace  považován  účtování oprav.   angaž. po splátek
     celkem    úvěrů                     úvěru   za příjem*) úroků*)  pol. na  původ.   angažo-
           více než  ----------------       --------------            úroky,   termínu  vanosti
           30 dní po jistina úroky,        podle podle             (ale    splatnosti *)
           splatnosti     poplatky       banky auditora            účtování  *)
                     provize                          úroků
                                                  pokrač.)*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvedení a vysvětlení případných rozdílů v hodnocení angažovaností provedeném bankou a hodnocení angažovaností podle názoru auditora.
11.2. Portfolio angažovaností vůči osobám, které mají k bance zvláštní vztah
Tab. č. 4: Seznam angažovaností vůči osobám, které mají k bance
zvláštní vztah

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno dlužníka          Angažovanost             hodnocení aktiva*)   Vztah dlužníka Kritérium
       --------------------------------------------------------------------------------  k bance   výběru
       rozvahová  z toho: úvěry  podrozvahová  celkem  podle banky podle auditora         angažovanosti
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvedení a vysvětlení případných rozdílů v hodnocení angažovaností provedeném bankou a hodnocení angažovaností podle názoru auditora.
11.3. Portfolio angažovaností vůči bankám T
ab. č. 5: Seznam angažovaností vůči bankám

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                Jméno dalšího
Jméno dlužníka          Angažovanost             hodnocení aktiva*)     dlužníka,
       -------------------------------------------------------------------------------- na kt. je dlužníka
       rozvahová  z toho: úvěry  podrozvahová  celkem  podle banky podle auditora
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvedení a vysvětlení případných rozdílů v hodnocení angažovaností provedeném bankou a hodnocení angažovaností podle názoru auditora.
11.4. Portfolio angažovaností vůči správním úřadům, jednotkám místní samosprávy a veřejným fondům
Tab. č. 6: Seznam angažovaností vůči správním úřadům, jednotkám
místní samosprávy a veřejným fondům

----------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno dlužníka          Angažovanost             hodnocení aktiva*)
       --------------------------------------------------------------------------------
       rozvahová  z toho: úvěry  podrozvahová  celkem  podle banky podle auditora
----------------------------------------------------------------------------------------------
Uvedení a vysvětlení případných rozdílů v hodnocení angažovaností provedeném bankou a hodnocení angažovaností podle názoru auditora.
11.5. Ostatní portfolio angažovaností
Tab. č. 7: Seznam ostatních angažovaností

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno dlužníka          Angažovanost             hodnocení aktiva*)   Kritérium výběru
       --------------------------------------------------------------------------------
       rozvahová  z toho: úvěry  podrozvahová  celkem  podle banky podle auditora  angažovanosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tab. č. 8: Seznam klasifikovaných ostatních angažovaností

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jméno  Angažovanost z toho     v tom    Podrozvahová  Kategorie  Úrok    Zastaveno Tvorba   Obnovení  Změny
dlužníka rozvahová  splátky           angažovanost klasifikace  považován  účtování oprav.   angaž. po splátek
     celkem    úvěrů                     úvěru   za příjem*) úroků*)  pol. na  původ.   angažo-
           více než  ----------------       --------------            úroky,   termínu  vanosti
     z toho úvěry 30 dní po jistina úroky,        podle podle             (ale    splatnosti *)
           splatnosti     poplatky       banky auditora            účtování  *)
                     provize                          úroků
                                                  pokrač.)*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) ohodnocení zajištění na základě metody náhodného výběru vzorku,
b) ověření spolehlivosti ohodnocení nemovitostí, které banka přijala jako zajištění úvěrů tak, že bude ověřen vzorek úvěrů, kde banka prohlásila zajištění za propadlé a následně ho prodala, nebo kde zajištění dané bance bylo předmětem prodeje během ověřovaného ročního období,
c) uvedení a vysvětlení případných rozdílů v hodnocení angažovaností a zajištění provedeném bankou a hodnocení angažovaností a zajištění podle názoru auditora.
    Tab. č. 9: Rozsah prověrky angažovaností

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
           Počet klientů  Hodnota  Počet prověř.  Hodnota        % z
                   v tis. Kč1)  klientů   v tis. Kč3) -----------------------------
                                       prověřovaných  hodnoty
                                        klientů  angažovaností1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Velké
angažovanosti
za klienty
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1a) - z toho
podrozvahové
pohledávky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1b) - z toho osoby
ze zvl. vztahem
k bance2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Osoby se zvl.
vztahem k bance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z toho podrozvahové
 pohledávky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ostatní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z toho podrozvahové
 pohledávky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Celkem3)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z toho podrozvahové
 pohledávky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Správní úřady,
jednotky místní
samosprávy a
veřejné fondy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z toho podrozvahové
 pohledávky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Banky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z toho podrozvahové
 pohledávky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úhrnem

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z toho podrozvahové
 pohledávky
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tab. č. 10: Hodnocení kvality cenných papírů a majetkových účastí
v protfoliu bank
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
             účetní hodnota1)        Tržní cena        Rozdíl mezi účetní
              v tis. Kč (a)        v tis. Kč2) (b)         hodnotou1)
                                        a tržní cenou2) v tis. Kč (c)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          celkem z toho: veřejně    celkem z toho: veřejně    celkem z toho: veřejně
                  obchodov. CP         obchodov. CP         obchodov. CP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Státní pokl.
poukázky, pokladní
poukázky a obdob.
dluhopisy
v nomin. hodnotě3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1a. z toho: státní
pokladniční
poukázky a
poukázky ČNB
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Nakoupené
cenné papíry v
zásobě, intervenční
zásoba4)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2a. z toho akcie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Majet. účasti5)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3a. s podstatným
vlivem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3b. s rozhodujícím
vlivem
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem6)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- z toho zahraniční

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn.: Do cenných papírů pro účely této tabulky nezapočítáváme směnky, šeky, cestovní šeky, náložní listy, skladištní listy
Tab. č. 11: Hodnocení kvality pohledávek z úvěrů

---------------------------------------------------------------------------------------------------
            č.   Klasifikace v tis. Kč    č.  Možná ztráta v tis. Kč bez zohled.
                                      zajištění
            ----------------------------------------------------------------------------
            ř.1) banka (a)  auditor (b)    ř.2)  banka (c)    auditor (d)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Úvěry klientům
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            12                 12
Sledované
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            13                 13
Nestandardní
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            14                 14
Pochybné
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            15                 15
Ztrátové
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasifikované     16                 16
celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Pohledávky vůči správním úřadům, jednotkám místní samosprávy a veřejným fondům
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            24                 24
Sledované
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            25                 25
Nestandardní
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            26                 26
Pochybné
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            27                 27
Ztrátové
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasifikované     28                 28
celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Pohledávky vůči bankám
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            18                 18
Sledované
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            19                 19
Nestandardní
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            20                 20
Pochybné
---------------------------------------------------------------------------------------------------
            21                 21
Ztrátové
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasifikované     22                 22
celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Tab. č. 12: Ostatní aktiva (v tis. Kč)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Položka aktiv  Celková výše z toho: celková Možná ztráta   Vytvořené Vytvořené Vytvořené
         položky2)   výše pohledávek bez odpočtu    opravné  rezervy4) oprav. pol.
                se splatností  příp. zajištění3) položky4)       a rezervy
                30 a více dnů                      celkem
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Ostatní1)
aktiva
---------------------------------------------------------------------------------------------------
z toho:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1a. pohledávky
za různými                                    X
dlužníky
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1b. pohledávky
za burzovními                             X
subjekty a
příkazci
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1c. účty
časového                                X
rozlišení
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Tab. č. 13: Tvorba rezerv a opravných položek

---------------------------------------------------------------------------------------------------
              Hodnota   Možná ztráta    Vytvořené opravné  Souhrn vytvořených
             zajištění   po odpočtu       položky       rezerv
             v tis. Kč1) zajištění v tis. Kč2)   v tis. Kč   a opravných položek3)
                                          4)v tis. Kč
            ----------------------------------------------------------------------------
            banka auditor  banka  auditor   banka  auditor   banka   auditor
            (a)   (b)   (c)   (d)     (e)   (f)    (g)    (h)
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasifikované úvěry
klientům

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Klasifikované úvěry
správním úřadům,
jednotkám místní
samosprávy a
veřejným fondům
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasifikované úvěry
bankám

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Klasifikované úvěry
celkem5)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Cenné papíry

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostatní aktiva6)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Podrozvahové
pohledávky
za klientem
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úhrnem7)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozn.: Pokud vychází k výraznému rozdílu mezi vytvořenými opravnými položkami, resp. opravnými položkami a rezervami ze strany banky a jejich navrhovanou výší ze strany auditora, očekává se vysvětlení tohoto rozdílného stanoviska. Údaje v tabulkové části by měly logicky navazovat na informace v části textové.
12. Finanční situace
Zhodnocení finanční situace banky.
13. Shrnutí:
Názor auditora, zda informace ve zprávě o hospodaření banky odpovídají skutečnosti. Popis všech významných nedostatků a zjištění, se kterými se auditor setkal během své auditorské činnosti v bance a uvedení vlivu těchto nálezů na hospodaření a činnost banky včetně případných doručení k odstranění nedostatků.
Uvedení realizovaných opatření k odstranění nedostatků z předcházejícího roku. Vysvětlení důvodů, které vedly auditora k udělení výroku bez výhrad nebo s výhradou k auditu účetní závěrky.
1) § 22 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
1) Uvádí se, pokud je bance tento údaj známý.
1) Bilanční produkty zahrnují takové produkty, jež se promítají v bilanci banky (např. úvěry, vklady).
1) Opatření ČNB č. 4 ze dne 26. července 1994, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí.
1) Aktuální výše angažovanosti k 31. 12.
1) účetní hodnota = cena pořízení, výjimkou jsou dluhopisy vč. státních pokl. poukázek a poukázek ČNB, které jsou vykazovány v nominální hodnotě
1) č. řádku sl. 3 Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace (platí pro klasifikaci podle banky)
1) ostatní aktiva zahrnují všechna aktiva banky, která nejsou uvedena v tabulkách 10 a 11
1) Způsoby zajištění, které je možno odečíst od hodnoty klasifikovaných úvěrů:
1) ručení nebo bankovní záruka od subjektů s nižší rizikovou vahou než 100 %,
2) peníze dané do zástavy,
3) dluhopisy dané do zástavy, emitované subjekty s nižší rizikovou vahou než 100 % a cennými papíry kótovaný na burze,
4) zástavní právo na nemovitost, pokud je tato nemovitost ve vlastnictví dlužníka, zástavní právo je možné uplatnit v průběhu trvání úvěrového vztahu a současná hodnota záruky kryje plně výši pohledávky.
2) Zákon č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a § 22 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
2) Opatření ČNB č. 4 ze dne 26. července 1994, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí.
2) Podrozvahové produkty zahrnují takové produkty, jež se promítají do podrozvahy banky (dokumentární akreditivy, záruky, apod.).
2) Opatření ČNB ze dne 4. července 1994, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám.
2) Pokud osoby se zvláštním vztahem k bance jsou uvedeny ve velké angažovanosti, pol. 1b, neuvádí se již v osobách se zvl. vztahem k bance, pol. 2.
2) - u obchodovatelných cenných papírů = cena k 31. 12.
 zjistitelná z nezávislého a důvěryhodného zdroje (BCPP, RM
   Systém apod.),
  - u neobchodovatelných cenných papírů = cena nominální
2) č. řádku sl. 4 Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace (platí pro klasifikaci podle banky)
2) celková výše položek bude odpovídat údajům v Měsíční bilanci aktiv a pasív k 31. prosinci uplynulého roku
2) Možná ztráta po odečtu zajištění = klasifikace, tab. 11, sl. a, resp. b minus hodnota zajištění, tab. 13, sl. a, resp. b.
3) § 19, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách.
3) Transakční produkty představují produkty, které se nepromítají do bilance nebo podrozvahy banky nebo pouze přechodně (např. převody z účtu na účet, operace s cennými papíry na účet klienta atd.).
3) Velká angažovanost za klienty nezahrnuje angažovanost vůči bankám, správním úřadům, jednotkám místní samosprávy a veřejným fondům.
3) sl. (a) = součet ř. 27, sl.6 a ř. 28, sl. 6 Měsíční bilance aktiv a pasív
3) uvede se předpokládaná ztráta bez zohlednění případného zajištění
3) Úhrn vytvořených rezerv a opravných položek nezahrnuje "fondy tvořené ze zisku" (ř. 140 Měsíční bilance aktiv a pasív).
4) § 202 až § 210 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
4) Ostatní produkty představují další produkty nabízené bankou (např. pronájem trezorů, bankovní informace, telexové služby atd.).
4) sl. (a) = součet ř. 64, sl. 6 a ř. 65, sl. 6 Měsíční bilance aktiv a pasív
4) opravné položky a rezervy budou uvedeny dle charakteru jednotlivých položek aktiv
4) Úhrn rezerv a opravných položek úhrnem by se měl rovnat a) součtu opravných položek (tj. součet položek ve sloupci 1 příslušných řádků Měsíční bilance aktiv a pasív a b) rezerv (ř. 137, Měsíční bilance aktiv a pasív).
5) Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
5) sl. (a) = ř. 72, sl. 6 Měsíční bilance aktiv a pasív
5) Řádek "Klasifikované úvěry celkem" je součtem hodnot v řádcích "klas. úvěry klientům", "klas. úvěry správním úřadům, jednotkám místní samosprávy a veřejným fondům" a "klas. úvěry bankám".
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
6) sl. (a) = ř. 27, sl. 6 + ř. 28, sl. 6 + ř. 64, sl. 6 + ř. 65, sl. 6 + ř. 72, sl. 6 Měsíční bilance aktiv a pasív
6) Řádek "Ostatní aktiva" bude zahrnovat údaje o ostatních aktivech celkem, které jsou uvedeny v tabulce č. 12.
7) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
7) Řádek "Úhrnem" je součtem hodnot v řádcích "úvěry celkem", "cenné papíry", "ostatní aktiva" a "podrozvahové pohledávky za klientem".
8) § 186d, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
9) Opatření MF ČR č. 282/9 090/1994, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank.
11) Opatření ČNB č. 3 ze dne 4. července 1994, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám.
*) cenné papíry v rozsahu definice tabulky č. 10 přílohy 2, vybraná ostatní aktiva v rozsahu tabulky č. 12, bod 1a - 1c, přílohy 2
*) Pozn. uvádí se ano/ne; údaje vycházejí z požadavku v příloze č. 1, část 11.1.2. bod d)
*) u úvěrů se uvede kategorie klasifikace dle Op. 3/1994 Sb., u ostatních aktiv se uvede, zda je jeho splatnost ohrožena
*) Pozn. uvádí se ano/ne; údaje vycházejí z požadavku v příloze č. 1, část 11.5.1. bod d)
**) u úvěrů se uvede kategorie klasifikace dle Op. 3/1994 Sb., u ostatních aktiv se uvede, zda je jeho splatnost ohrožena