Opatření ze dne 7.1.1997 k předkládání výkazů o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory

26.2.1997 | Sbírka:  373/80 451/1996 | Částka:  5/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
373/80 451/1996
Opatření
k předkládání výkazu o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory
Referent: Ing. Procházková,
tel. 2454 2650
Ing.Petrová,
tel.2454 2571
Ministerstvo financí podle § 10, odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., stanoví:
Čl.I
1) Okresní úřady, magistrátní úřady měst Brna, Ostravy, Plzně a v hlavním městě Praze úřady městských částí 1 až 15 (dále jen "okresní úřady") předkládají od ledna 1997 výkaz "Fin Soc" o výdajích na státní sociální podporu.
2) Vzor výkazu o výdajích na státní sociální podporu je uveden v příloze č. 1 tohoto opatření.
3) Vysvětlivky k výkazu jsou uvedeny v příloze č. 2.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 7. ledna 1997.
Ministr financí:
ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.1
Výkaz o výdajích na státní sociální podporu
Příl.2
Vysvětlivky k výkazu o výdajích na státní sociální podporu
1. Údaje výkazu předkládají okresní úřady, magistráty měst Brna, Ostravy, Plzně a v hl. městě Praze městské části 1 - 15 (dále jen "okresní úřady").
2. Ve výkazu se uvádějí údaje o výši vyplacených dávek státní sociální podpory z výdajového účtu státního rozpočtu číslo 86-"číslo účtu"/0710, z něhož okresní úřady čerpají prostředky státního rozpočtu k úhradě výplaty dávek státní sociální podpory přímo.
3. Výkaz se zpracuje ve vazbě na údaje zaúčtované v podrozvahové evidenci okresního úřadu dle opatření Ministerstva financí č.j. 283/51 437/1996. Za správnost vedení podrozvahové evidence a její vazbu na vykázané čerpání prostředků z účtu ČNB zodpovídá okresní úřad. Údaje jsou ve výkazu uvedeny v Kč.
4. Ve výkazu se ve sloupci 1 uvádí zůstatek na účtu ČNB k poslednímu dni předcházejícího měsíce (v lednu bude tento údaj nulový), ve sloupci 2 je uvedeno čerpání z účtu ČNB ve sledovaném měsíci a ve sloupci 3 se uvádí zůstatek na účtu ČNB k poslednímu dni sledovaného měsíce. Tyto sloupce je třeba každý měsíc vyplnit ve všech řádcích. Pokud se dávka ve sledovaném měsíci nevyskytuje, je třeba uvést 0.
5. Ve výkazu se v řádcích 10 až 150 uvedou pouze výdaje na dávky státní sociální podpory vykázané dle podrozvahové evidence (tedy řádně i omylem vyplacené dávky a jejich vratky zúčtované ve sledovaném měsíci). V řádku 150 budou vykázány tzv. "mimořádné dávky", tedy dávky přiznané dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, § 74 až 79.
6. Pokud by se stalo, že ve výkazu uvedené čerpání dávek státní sociální podpory by nesouhlasilo se stavem čerpání z účtu u ČNB, pak je okresní úřad povinen tento rozdíl vyčíslit na ř. 170 a v příloze k výkazu zdůvodnit příčiny tohoto rozdílného čerpání. Ve výkazu za následující měsíc pak by toto nesprávné čerpání z účtu ČNB mělo být vyrovnáno.
7. Okresní úřady předloží Ministerstvu financí údaje o výši vyplacených dávek státní sociální podpory na formuláři podle přiloženého vzoru nejpozději vždy do 12. kalendářního dne následujícího měsíce. Výkaz, opatřený podpisem osoby zmocněné k disponování s účtem ČNB s předčíslím 86- (přednosty okresního úřadu) a razítkem okresního úřadu zašlou okresní úřady na odbor 20 a 37 Ministerstva financí.
8. Okresní úřady dále předloží Ministerstvu práce a sociálních věcí podle jeho zvláštních pokynů údaje potřebné pro zpracování souhrnné sestavy o čerpání dávek státní sociální podpory pro Ministerstvo financí ČR. MPSV ČR ve svém systému zpracování dávek zajistí, aby údaje ve výkazu předkládaném na MF ČR byly totožné s údaji, ze kterých bude MPSV ČR zpracovávat souhrnné sestavy za stávající měsíc. Vykazované údaje za konkrétní měsíc musí být v souladu s vykázaným čerpáním prostředků na podrozvahové evidenci. Souhrnná sestava bude zpracována podle jednotlivých dávek státní sociální podpory v členění dle okresů a za Českou republiku celkem v termínu do 15. kalendářního dne následujícího měsíce. Příjemci této souhrnné sestavy jsou odbory 20 a 37 MF ČR.
9. V období závěru roku jsou termíny pro předložení výkazu stejné.