Metodický návod ze dne 7.11.1997 Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení

7.11.1997 | Sbírka:  INF-41239/97 | Částka:  10/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: V/20 530/1992
Pasivní derogace: INF-41239/97.1
INF-41239/97
Metodický návod
Ministerstva zdravotnictví ČR
Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení
den 7. 11. 1997,
ref.:
Ing. Vladimír Přibík
1.
Úvod
"Jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení" respektuje platnou Účtovou osnovu a postupy účtování pro příspěvkové organizace vydanou Ministerstvem financí pod č.j. V/20 530/1992, ve znění pozdějších opatření.
Níže uváděné účty mohou být využívány jak pro hlavní činnost organizace, tak i dle potřeby pro hospodářskou činnost, pokud není výslovně uvedeno (v závorce), že se jedná pouze o účty pro hospodářskou činnost, jako např. "391 - Opravná položka k pohledávkám (pouze z hospodářské činnosti)". Naproti tomu účet "691 - Provozní dotace" se používá pouze v hlavní činnosti.
Organizace musí zabezpečit oddělené sledování nákladů a výnosů spojených s provozováním hlavní a hospodářské činnosti tak, aby ve Výkaze zisku a ztráty (Výsledovka) mohly být uvedeny v příslušných sloupcích.
Kromě zpracování účetních výkazů v souladu s předpisy Ministerstva financí bude možnost využívat výstupů z takto zpracovávaného účetnictví pro další výkazy a přehledy o hospodaření zdravotnických zařízení, které budou vycházet z jednotné a srovnatelné údajové základny.
Všechny organizace musí i nadále přesně dodržovat veškerá ustanovení platné Účtové osnovy a postupů účtování pro příspěvkové organizace vydané Ministerstvem financí pod č.j. V/20 530/1992, ve znění pozdějších opatření.
Stanovené jednotné použití účtové osnovy pro zdravotnická zařízení nebrání jednotlivým organizacím, aby některé položky sledovaly ještě podrobněji ve své analytické evidenci tak, jak to vyhovuje jejich potřebám.
Účtová osnova
Třída 0 - Investiční majetek
01  Nehmotný investiční majetek

012 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti

013 Software

014 Ocenitelná práva

018 Drobný nehmotný investiční majetek

019 Ostatní nehmotný investiční majetek

02  Hmotný investiční majetek

021 Budovy, haly a stavby odpisové skupiny 5, 4

021 01 budovy a stavby se zdravotním využitím
   02 budovy a stavby provozní
   03 budovy a stavby sloužící vybrané vedlejší HČ
   04 budovy a stavby nevyužité
   05 budovy a stavby ostatní

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
         33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a
            zařízení, přístroje pro ortopedické účely,
            jejich díly, instalace
         33.20.31 Přesné váhy
         33.20.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo
             chemické rozbory
         33.20.61 Mikroskopy jiné než optické
         33.40.22 Optické mikroskopy
   02 stroje a přístroje provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33
    (mimo 33.10, 33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
   03 dopravní prostředky - kód SKP 34.10 Dvoustopá motorová
    vozidla a jejich motory
   04 výpočetní technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a
    počítače
   05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
   06 ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí

   Členění UZ:

   xy způsob pořízení

      x = 1 koupě nového IM tuzemského původu
        2 koupě nového IM zahraničního původu
        3 bezúplatné nabytí
        4 vlastní činností
        5 ostatní

   xy způsob vyřazení

      y = 0 dosud v evidenci majetku
        1 likvidací
        2 prodejem
        3 bezúpl. převodem
        4 v důsledku škody nebo manka
        5 ostatní

028 Drobný nehmotný investiční majetek od 1000,-- Kč do 20 000,--
  Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok

029 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
         33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a
            zařízení, přístroje pro ortopedické účely,
            jejich díly, instalace
         33.20.31 Přesné váhy
         33.20.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo
             chemické rozbory
         33.20.61 Mikroskopy jiné než optické
         33.40.22 Optické mikroskopy
   02 DHIM provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33 (mimo 33.10,
       33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
   04 výpočetní  technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a
    počítače
   05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
   06 ostatní

031 Pozemky
031 01 pozemky pod budovami v areálu
   02 pozemky externí
   03 pozemky pronajaté cizím subjektům

04  Pořízení hmotných a nehmotných investic

041 Pořízení nehmotných investic

042 Pořízení hmotných investic
042 01 zdravotnická a laboratorní technika - kódy SKP:
         33.10 Zdravotnické a chirurgické přístroje a
            zařízení, přístroje pro ortopedické účely,
            jejich díly, instalace
         33.20.31 Přesné váhy
         33.20.53 Nástroje a přístroje pro fyzikální nebo
             chemické rozbory
         33.20.61 Mikroskopy jiné než optické
         33.40.22 Optické mikroskopy
   02 stroje a přístroje provozní z oddílů SKP 29, 31, 32, 33
    (mimo 33.10, 33.20.31, 33.20.53, 33.20.61 a 33.40.22)
   03 dopravní prostředky - kód SKP 34.10 Dvoustopá motorová
    vozidla a jejich motory
   04 výpočetní  technika - kód SKP 30 Kancelářské stroje a
    počítače
   05 inventář - kód SKP 36.1 Nábytek
   06 ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
   07 stavební investice

   Členění UZ:

   1x způsob pořízení

      x = 1 koupě nového IM tuzemského původu
        2 koupě nového IM zahraničního původu
        3 bezúplatné nabytí
        4 vlastní činností
        5 ostatní

   2x změna stavu

      x = 1 převod do IM
        2 zvýšené ocenění
        3 snížené ocenění
        4 likvidované investice

05  Poskytnuté zálohy na investiční majetek

051 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek

052 Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek
052 01 poskytnuté zálohy na zdravotnickou techniku
   02 poskytnuté zálohy na provozní investice
   03 poskytnuté zálohy na výpočetní techniku
   04 poskytnuté zálohy na stavební investice
   05 poskytnuté zálohy - ostatní

06  Finanční investice

07  Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku (členění tř. 01)

08  Oprávky k hmotnému investičnímu majetku (členění tř. 02)
Třída 1 - Zásoby
11  Materiál

111 Pořízení materiálu

112 Materiál na skladě
112 01 krev plná a krevní výrobky
   02 speciální zdravotnický materiál
      01 RTG materiál (náklady na RTG a jiný fotomateriál -
       filmy, vývojky, ustalovače, používané ke snímkování
       lidského organismu)
      02 laboratorní  materiál (diagnostické,  testační a
       laboratorní přípravky, živné půdy a suroviny k
       jejich  přípravě,  laboratorní  sklo,  filtrační
       papír), patří sem materiály označované jako Labo 2
      03 implantáty  (umělé  tělní  náhrady, endoprotézy,
       chlopně, kardiostimulátory, epitézy, protézy)
      04 obvazový materiál (specifikace dle číselníku VZP
       "Prostředky zdravotnické techniky" díl 1 podskupina
       01)

      1x ostatní celkem

         nezávazné členění:

         x = 1 drenážní systémy
         x = 2 pomůcky k odběru a aplikaci
         x = 3 pomůcky  ke  snímání  biopotencionálů a
            fyziologických veličin
         x = 4 ostatní (rukavice,  odběrové a injekční
            pomůcky, katetry, staplery, sondy, dreny,
            cévky, tubusy, soupravy  a sety, gely,
            filtry, zástěry, samolepicí elektrody k
            EKG, senzory k pulsním oxymetrům)
         x = 5 nástroje
         x = 6 šicí materiály
         x = 7 pomůcky pro diabetiky sk. 11 číselníku VZP
         x = 8 zubolékařský materiál (dentální drahé kovy,
            drobné zubolékařské nástroje spotřebního
            charakteru, licí a zatmelovací hmoty)
         x = 9 medicinální plyny
   03 potraviny
   04 pohonné hmoty a mazadla
   05 prádlo     - 01 OOPP
             02 pacientské
   06 všeobecný materiál  - 01 kancelářský
                02 čisticí prostř.
                03 prací prášky pro prádelnu
                04 obaly
                05 nádobí tř. + jídelní
                06 nečleněný
   07 materiál pro údržbu - 01 ND ostatní
                02 ND ke zdrav. technice
                03 stavební materiál
                    04 mater. pro opravy a údržbu mimo
                 ND
                05 ND pro dopravu
   08 dentální slitiny
   09 materiál odeslaný ke zpracování
   10 zpracování slitin v laboratořích
   11 zpracování kovů v laboratořích

119 Materiál na cestě

12  Zásoby vlastní výroby

121 Nedokončená výroba

122 Polotovary vlastní výroby

123 Výrobky

124 Zvířata

13  Zboží

131 Pořízení zboží

132 Zboží na skladě

132 01 léky
   02 krev a krevní výrobky
   03 SZM - obvazový materiál
   04 potraviny
   05 vratné obaly
   06 ostatní

   1x inventarizační rozdíly zboží na skladě

      x = 1 léky
      x = 2 krev a krevní výrobky
      x = 3 SZM - obvazový materiál
      x = 4 potraviny
      x = 5 vratné obaly
      x = 6 ostatní

139 Zboží na cestě
Třída 2 - Vztahy k rozpočtu a ostatní finanční účty
24  Ostatní vkladové bankovní účty

241 Běžný účet

241 01 běžný účet
   02 sponzorský účet
   03 granty
   04 termínové vklady
   05 investiční účet

243 Běžný účet FKSP

245 Ostatní běžné účty (finanční fondy a jiné účty dle potřeby
   organizace)

25  Krátkodobý finanční majetek

26  Peníze

261 Pokladna

261 01 pokladna - hotovost    - 01 česká měna
                   02 - 99 cizí měny
   02 pokladny - depozita    - 01 česká měna
                   02 - 99 cizí měny

262 Peníze na cest+ě
262 01 převody mezi bankovními účty
   02 převody mezi bankovními účty a pokladnou

263 Ceniny

28  Krátkodobé bankovní a ostatní přijaté výpomoci

281 Krátkodobé bankovní úvěry a ostatní výpomoci
281 01 krátkodobé bankovní úvěry
   02 ostatní výpomoci

282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

289 Jiné krátkodobé finanční výpomoci
Třída 3 - Zúčtovací vztahy
31  Pohledávky

311 Odběratelé
311 01 pohledávky za jednotlivými zdrav. pojišťovnami
         - 01 zdrav. péče
          02 léky na recepty
          03 doprava
   02 pohledávky za zdravotní péčí   - 01 tuzemci
                      02 cizinci
   03 pohledávky za ostatními zdrav. subjekty
   04 pohledávky za nezdravotními subjekty

312 Směnky k inkasu

314 Poskytnuté provozní zálohy
314 01 energie
   02 léky
   03 SZM
   04 opravy
   05 ostatní

316 Ostatní pohledávky

32  Závazky

321 Dodavatelé
321 01 léky
   02 krev
   03 SZM
   04 ostatní neinvestiční
   05 investiční      - 01 zdravotnická technika
                02 provozní
                03 výpočetní technika
                04 stavební
                05 ostatní

322 Směnky k úhradě

324 Přijaté zálohy
324 01 přijaté zálohy od ZP - XX jednotlivé ZP
   02 samoplátci
   03 ostatní

325 Ostatní závazky

33  Zúčtování za zaměstnanci a institucemi

331 Zaměstnanci
331 01 mzdy
   02 OON

333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům
333 01 osobní  výdaje nečerpané jako mzdové prostředky (př.
    cestovné)
   02 ostatní závazky vůči zaměstnancům

335 Pohledávky za zaměstnanci
335 01 zálohy na cestovné
   02 zálohy na drobná vydání
   03 zálohy pro dárce
   04 ubytování
   05 stravování
   06 půjčky
   07 manka a škody, penále
   08 ostatní pohledávky za zaměstnanci

336 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního
   pojištění
336 01 sociální pojištění
   02 zdravotní pojištění
   03 nároky na výplatu sociálních dávek

34  Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341 Daň z příjmu

342 Ostatní přímé daně

343 DPH
343 01 DPH - základní sazba (22 %)
   02 DPH - snížená sazba (5 %)
   03 roční přeúčtování daně do nákladů

345 Ostatní daně a poplatky
345 01 daň silniční
   02 daň z nemovitostí
   03 ostatní nepřímé daně a poplatky

346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování ze SR
346 01 provozní dotace
   02 investiční individuální dotace - AÚ jednotlivé akce při FN
   03 systémové investiční dotace
   04 ostatní zúčtování se státním rozpočtem

347 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se SR

348 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů
   místní samosprávy
348 01 provozní dotace
   02 investiční individuální dotace - AÚ jednotlivé akce při FN
   03 systémové investiční dotace
   04 ostatní zúčtování se státním rozpočtem

349 Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků s rozpočtem
   orgánů místní samosprávy

35  Pohledávky ke sdružení

358 Pohledávky k účastníkům sdružení

36  Závazky ke sdružením

368 Závazky k účastníkům sdružení

37  Jiné pohledávky a závazky

378 Jiné pohledávky

379 Jiné závazky

38  Přechodné účty aktiv a pasív

381 Náklady příštích období

383 Výdaje příštích období

384 Výnosy příštích období

385 Příjmy příštích období

386 Kursové rozdíly aktivní

387 Kursové rozdíly pasívní

388 Dohadné účty aktivní

389 Dohadné účty pasívní

39  Opravné položky k zúčtovacím vztahům, vnitřní zúčtování a
   vyrovnávací účty

391 Opravná položka k pohledávkám (pouze z hospodářské činnosti)

395 Vnitřní zúčtování

396 Spojovací účet při sdružení
Účtová třída 5 - Náklady
50  Spotřebované nákupy - na  účtech této  skupiny se účtují
              spotřebovaný materiál a zboží dodávané
              vlastním zařízením a cizími subjekty

501 Spotřeba materiálu

502 Spotřeba energie

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných látek

504 Prodané zboží

51  Služby       - na účtech této účtové skupiny se účtují
              provozní náklady za externí služby, tj.
              výkony od jiných subjektů

511 Opravy a udržování

512 Cestovné

513 Náklady na reprezentaci

518 Ostatní služby

52  Osobní náklady   - na účtech této účtové skupiny se účtují
              veškeré  požitky  zaměstnanců  ze
              závislých činností. Zde se účtují mzdy
              zásadně v hrubých částkách

521 Mzdové náklady

524 Zákonné sociální pojištění

525 Ostatní sociální pojištění

527 Zákonné sociální náklady

528 Ostatní sociální náklady

53  Daně a poplatky   - zde se účtují daně, odvody a platby
              charakteru nákladů v případech, že je
              účetní jednotka daňovým poplatníkem (ne
              daň z příjmu)

531 Daň silniční

532 Daň z nemovitosti

538 Ostatní daně a poplatky

54  Ostatní náklady   - účtují se sem smluvní pokuty a úroky z
              prodlení ve smyslu přísl. ustanovení
              obch. zákoníku
             - poplatky a prodlení podle Občanského
              zákoníku
             - penále, sankce, odstupné podle § 355
              Obch. zákoníku

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

542 Ostatní pokuty a penále

543 Odpis nedobytné pohledávky

544 Úroky

545 Kursové ztráty

546 Dary

548 Manka a škody

549 Jiné ostatní náklady

55  Odpisy, prodaný majetek, rezervy, časové rozlišení a opravné
   položky

   - patří sem odpisy NIM a HIM podle odpis. plánu a zůst. cena
    prodaného hmotného a nehmotného investičního majetku

551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku

552 Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního
   majetku

553 Prodané cenné papíry v ceně pořízení

554 Prodaný materiál

556 Tvorba zákonných rezerv (pouze u hospodářské činnosti)

558 Zúčtování časového rozlišení nákladů

559 Tvorba zákonných opravných položek (pouze u hospodářské
   činnosti)

59  Daň z příjmu    - zde se účtuje  výše spl. daní při
              uzávěrce  účetního  období  a  výše
              doměření daně za minulé období									

     Doporučené analytické třídění nákladových SÚ
           je uvedeno v příloze
Účtová třída 6 - Výnosy z činnosti organizace
60  Tržby za vlastní výkony a za zboží

601 Tržby za vlastní výrobky - příplatky  za  zpracování krve,
                výroby   setů   a  ostatních
                zdravotnických provozů

602 Tržby z prodeje služeb - používá se  pro zúčtování výkonů
               zdravotních pojišťoven a za ostatní
               zdravotnické výkony  nehrazené ZP
               (např. kontrola sterility)

Doporučujeme závazné třídění v položce AU UZ na základní činnosti
(např. tržby za zdravotní výkony od osob, tržby za zdrav. výkony
samoplátců, za nadstandardní pokoje, tržby od ZP atd.).

604 Tržby za prodané zboží - týká se prodaného zboží lékárny a
   výdejny receptů
604 01 vlastní
   02 cizí

62  Aktivace

621 Aktivace materiálu a zboží - zpracování krve ve vlastním
   zařízení

622 Aktivace vnitroorganizačních služeb

623 Aktivace nehmotného investičního majetku

624 Aktivace hmotného investičního majetku - tržba za vyrobené
   investice ve vlastní režii

64  Ostatní výnosy

640 Ostatní výnosy

Doporučená analytika:

640 01 sběr krve, hypofýz, palargen, RTG
   02 ostatní výnosy od zaměstnanců
   03 dopravné, nájemné, telefony, stravné - od cizích
    - doprava pro cizí, rozvoz prádla z prádelny, pronájmy
     prostor včetně energie, ubytování v internátech cizí
     pracovníci. UZ:
     01 doprava sanitky
     02 ubytování
     03 nájemné z nebytových prostor
     04 nájemné z movitých věcí
     05 služby z nájmů (energie + ostatní služby)
     06 stravné
       04 příspěvek FKSP na stravné v ústavní kuchyni
   05 výnosy  ze služeb poskytovaných dodavatelsky - výroba
    kojenecké stravy, praní prádla, spalování odpadu
   06 propagace
   07 mimořádné výnosy - příspěvky od úřadů práce, parkovací
    karty + poplatky, nevrácení OOPP, příjem od sběrných
    surovin, půjčování čisticích  přístrojů, dobropisy za
    předchozí léta je možné rozúčtovat na: praní prádla,
    doškolování, prodej vyřazeného materiálu
   08 ostatní pokuty a penále

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

643 Platby na odepsané pohledávky

644 Úroky
644 01 úroky
   02 úroky - termínované vklady

645 Kursové zisky

649 Jiné ostatní výnosy
649 01 použití fondu  reprodukce IM na  opravy a udržování
    investičního majetku
   02 použití rezervního fondu k úhradě zhoršeného hospodářského
    výsledku
   03 použití rezervního fondu k úhradě rozpočtem nezajištěných
    neinvestičních potřeb (v průběhu roku)
   04 převody finančních  darů z rezervního fondu (pokud byly
    již nákupy promítnuty v nákladech)
   05 použití  fondu  oběžných  aktiv  k  úhradě rozpočtem
    nezajištěných neinvestičních potřeb (pouze, pokud byly do
    fondu 902 převedeny prostředky ze zisku ze zdaňované
    činnosti)
   06 nárok na náhradu za manka a škody
   07 jiné ostatní výnosy

65  Tržby z prodeje majetku, rezervy, časové rozlišení a opravné
   položky

651 Tržby z prodeje investičního majetku
651 01 movitý majetek
   02 nemovitý majetek
      01 Budovy, haly a stavby
      02 Pozemky

653 Tržby z prodeje cenných papírů

654 Tržby z prodeje materiálu - doporučujeme členit v UZ podle
   potřeby organizace

655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku

656 Zúčtování zákonných rezerv (pouze u hospodářské činnosti)

659 Zúčtování zákonných opravných položek (pouze u hospodářské
   činnosti)

69  Provozní dotace

691 Provozní dotace - doporučujeme členit v UZ podle potřeby
   organizace
Třída 9 - Fondy, hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
90  Majetkové fondy

901 Fond investičního majetku

902 Fond oběžných aktiv
902 01 tvorba: 01 převod zůstatku z minulého roku
         02 z hospodářského výsledku ze zdaňované činnosti
         03 převodem z jiných fondů
         04 přídělem ze st. rozpočtu a ústředních orgánů
         05 ostatní
   02 čerpání: 01 úhrada rozpočtem nezajištěných neinvestičních
          potřeb (pokud byly do tohoto fondu převedeny
          prostředky ze zisku ze zdaňované činnosti)
         02 odvod do rozpočtu státu a ústředních orgánů
         03 převod jiné organizaci
         04 ostatní

91  Finanční fondy

911 Fond odměn
911 01 tvorba: 01 převod zůstatku z minulého roku
         02 převod z hospodářského výsledku
         03 ostatní převody
   02 čerpání: 01 odměny a prémie
         02 úhrada překročeného objemu mzdových prostředků
         03 ostatní

912 Fond sociální - AÚ podle vyhl. č. 310/95

914 Fond rezervní
914 01 tvorba: 01 převod zůstatku z minulého roku
         02 převod z hospodářského výsledku
         03 převod z darů
         04 ostatní převody
   02 čerpání: 01 úhrada záporného hospodářského výsledku
         02 úhrada rozpočtem nezajištěných neinvestičních
          potřeb v průběhu roku
         03 použití prostředků z darů (převodem na účet
          649  ve výši  uskutečněných neinvestičních
          nákupů)
         04 ostatní

916 Fond reprodukce investičního majetku
916 01 tvorba: 01 převod zůstatku z minulého rokuj
         02 z odpisů
         03 z hospodářského výsledku
         04 dotace ze státního rozpočtu a  ústředních
          orgánů
         05 z prodeje investičního majetku (pouze do výše
          zůstatkové ceny)
         06 z darů
         07 ostatní
   02 čerpání: 1x - stavební investice x = 1 vlastní zdroje
                     x = 2 dotace
                     x = 3 státní fondy
                     x = 4 úvěry a půjčky
         2x ostatní investice  x = 1 vlastní zdroje
                     x = 2 dotace
                     x = 3 státní fondy
                     x = 4 úvěry a půjčky
         3x projekty       x = 1 vlastní zdroje
                     x = 2 dotace
                     x = 3 státní fondy
                     x = 4 úvěry a půjčky
   40 splátky úvěrů a půjček
   50 oprava a údržba investičního majetku, drobného hmotného
    investičního majetku a jiného majetku
   60 ostatní

93  Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti rozpočtových
   organizací a z činností příspěvkových organizací

931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let

94  Rezervy spojené s  hospodářskou činností rozpočtových a
   příspěvkových organizací

941 Rezervy zákonné

95  Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky

951 Bankovní úvěry

954 Závazky z pronájmu

955 Dlouhodobé přijaté zálohy

958 Dlouhodobé směnky k úhradě

959 Ostatní dlouhodobé závazky

96  Závěrkové účty

961 Počáteční účet rozvažný

962 Konečný účet rozvažný

963 Účet hospodářského výsledku

97 - 99 Podrozvahové účty
Příloha:
Doporučené analytické třídění nákladových SÚ
50  Spotřebované nákupy

501 Spotřeba materiálu
501 01 Biologický materiál - nezaměňovat s biologickým materiálem
               účet 501 15 04 (1-3), jedná se o
               materiály uvedené v Číselníku PZT -
               podskupina  41   -  Biologické
               implantáty
   02 Léky
   03 Krevní deriváty

Léky jsou:

* léčivé látky   - chemicky  jednotná  léčiva  (o definované
           struktuře molekuly, která je nositelem jejich
           vlastností a účinku)
          - chemicky  nejednotná  léčiva  (směsi nebo
           soustavy látek převážně přírodního původu,
           jako např. oleje, silice, hlinky, dehty,
           rostlinné a živočišné drogy)

* léčivé přípravky - produkty  získané  vhodným  technologickým
           zpracováním léčivých a pomocných látek, popř.
           získané z rostlinných a živočišných drog nebo
           orgánů  a upravené do určité lékové formy.
           Jsou buď jednoduché nebo složené. Charakter
           léčivého  přípravku mají  kromě přípravků
           určených k terapii a prevenci také přípravky
           diagnostické,  desinfekční  a desinsekční,
           dentální  a  léčebně  kosmetické.  Podle
           číselníku VZP (skupina 13) jsou mezi léčivé
           přípravky řazeny rovněž radiofarmaka.

   03 Krev, krevní výrobky - zde  se uvádí výrobky transfúzní
                stanice dle Číselníku léčiv VZP
                skupina 12
   04 SZM (speciální zdravotnický materiál)
   04  01 RTG materiál (náklady na RTG a jiný fotomateriál -
       filmy, vývojky, ustalovače, používané ke snímkování
       lidského organismu)
      02 laboratorní  materiál (diagnostické,  testační a
       laboratorní přípravky, živné půdy a suroviny k
       jejich  přípravě,  laboratorní  sklo,  filtrační
       papír), patří sem materiály označované jako Labo 2
      03 implantáty  (umělé  tělní  náhrady, endoprotézy,
       chlopně, kardiostimulátory, epitézy, protézy)
      04 obvazový materiál (specifikace dle číselníku VZP
       "Prostředky zdravotnické techniky" díl 1 podskupina
       01)
      1x ostatní celkem

      nezávazné členění:
      x = 1 drenážní systémy
      x = 2 pomůcky k odběru a aplikaci
      x = 3 pomůcky
      x = 4 ostatní (rukavice, odběrové a injekční pomůcky,
         katetry, staplery, sondy, dreny, cévky, tubusy,
         soupravy  a  sety,  gely,  filtry,  zástěry,
         samolepicí elektrody k EKG, senzory k pulsním
         oxymetrům)
      x = 5 nástroje
      x = 6 šicí materiály
      x = 7 pomůcky pro diabetiky sk. 11 číselníku VZP
      x = 8 zubolékařský  materiál (dentální  drahé kovy,
         drobné  zubolékařské  nástroje  spotřebního
         charakteru, licí a zatmelovací hmoty)
      x = 9 medicinální plyny
   05 Pohonné hmoty vč. CCS: motorová nafta používaná na provoz
    sekaček, multikár apod. se sleduje na přísl. NS, motorové,
    mazací tuky a převodové oleje se sledují na přísl. HS.
   06 Potraviny
      01 potraviny pro pacienty
      02 potraviny  -  cenové  odchylky  - rozdíl  mezi
       fakturovanou cenou a cenou platnou při oceňování
       zásob
      03 potraviny pro zaměstnance (nápoje pro horké provozy)
       - účtují se na NS, kde byly spotřebovány
   07 Všeobecný materiál
      01 kancelářský materiál
      02 prací prostředky pro prádelnu - veškeré  prací
       prostředky používané ve vlastní prádelně
      03 čisticí prostředky vč. hadrů na úklid
      04 materiál  pro údržbu, stavební materiál (písek,
           cement atd.), kyslík pro údržbu
      05 materiál pro výpočetní techniku, diskety, náhradní
       díly
      06 ostatní materiál - DHM do Kč 1000,--, vybavení
       lékárniček, jízdenky MHD,  obaly (vaky, rakve),
       pokusná zvířata, zdravotnické pomůcky (berle, držáky
       k infúzím, korkové uzávěry ke zkumavkám)
      07 cenové odchylky
   08 Drobný investiční majetek s dobou použitelnosti delší než
    1 rok a náhradní díly
      01 Drobný nehmotný investiční majetek
      02 ND
      03 DHIM od Kč 1000,-- do Kč 20 000,-- zdravotní -
       patří sem  zdravotnické nástroje a zubní přístroje
       od 1000,-- do 20 000,-- Kč. Jde o nesložitá zařízení
       ovládaná rukou, kterými zdravotní pracovníci působí
       na pacienta za účelem léčby či vyšetření.
      04 DHIM od Kč 3000,-- do Kč 20 000,-- ostatní
   09 Prádlo a OOPP
      01 prádlo a OOPP - netkaný materiál
      02 prádlo pro pacienty do Kč 500,-- - patří sem ložní
       prádlo pro pacienty, prádlo operační, prádlo a obuv
       pro nemocné
      03 prádlo pro pacienty nad Kč 500,-- dtto
      04 prádlo pro zaměstnance do Kč 500,-- - jde o ochranné
       pracovní obleky  a obuv pro  zaměstnance, nově
       nastupující zaměstnanec obdrží ochr. prac. pomůcky
       na podkladě výdejky, náklady nabíhají na příslušná
       NS
      05 prádlo pro zaměstnance nad Kč 500,-- dtto
      06 cenové odchylky
   10 Knihy, učebnice, pomůcky, hračky - patří sem knihy,
    periodické a inf. publikace, noviny, časopisy a jejich
    předplatné, ale také instrukční a propagační materiál
    určený pro výuku, hračky pro děti v lékařských zařízeních

502 Spotřeba energie
502 01 Spotřeba elektrické energie - zúčtování přímo z faktur na
    jednotlivá HS vč. záloh
   02 Spotřeba vody a stočné
   03 Spotřeba páry a tepla - od cizích dodavatelů zúčtovaná
    přímo z faktur
   04 Spotřeba plynu - patří sem plyny dodávané v bombách, které
    nejsou topivem, nepatří sem krystal  na svařování ani
    medicinální plyny

503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

504 Prodané zboží

   - vyčíslení nákladů vynaložených na zboží a vlastní výrobky
    ústavní lékárny, které nejsou poskytovány cizím zdrav.
    zařízením za úplatu

504 01 Prodané zboží - lékárna
      01 vlastní
      02 cizí
   02 Znehodnocené zboží a prošlé lhůty zboží
   03 Prodej - obchodní přirážka z faktur

51  Služby

511 Opravy a udržování

   - jde o údržbu prováděnou dodavatelsky a náklady na ni
    vynaložené se  vykazují přímo z  faktur na příslušná
    nákladová střediska, členění AÚ je obdobné jako SÚ 022:
511 01 Zdravotnická a laboratorní technika
   02 Stroje a přístroje provozní
   03 Dopravní prostředky
   04 Výpočetní technika
   05 Inventář
   06 Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí
   07 Stavební investice

512 Cestovné
512 01 Zaměstnanci - tuzemské cesty - náklady na ubytování,
    stravné, ztráta času, jízdenky, letenky při služebních
    cestách, náhrada cestovních  nákladů za osoby, které
    organizace vyzvala k cestě, náhrada za použití vlastního
    vozu
   02 Zaměstnanci - zahraniční cesty
   03 Pacientů - cestovní náklady, které hradí organizace při
    poskytování léčebné péče

513 Náklady na reprezentaci

   - jde o náklady spojené s reprezentací vlastní organizace na
    úrovni republikové i mezinárodní

518 Ostatní služby
518 01 Služby spojů
      01 telefonní poplatky - za hovory interní, místní i
       meziměstské a náklady spojené s údržbou telefonní
       ústředny
      02 poštovné - známky, poplatky za paušální poštovné
      03 výkony spojů ostatní - zřízení stanice, ostatní
   02 Dopravné
   03 Nájemné
      01 software
      02 nájemné - nemovitosti
      03 nájemné - movité věci (operativní leasing)
      04 finanční  pronájem s následnou koupí najaté věci
       (finanční leasing)
   04 Projektové práce a inženýrská činnost
      01 průzkumné a projektové práce
      02 inženýrská činnost
   05 Ostatní služby
      01 tiskopisy, vazba knih, výroba klíčů, písmomalířské
       práce, zhotovení fotografií a fotokopií, polotovary,
       práce jeřábem (výroba  zubních náhrad v cizích
       laboratořích je možné dát nový účet)
      02 deratizace, čištění, ostraha, přezkoušení řidičů,
       odvoz  na skládku, odvoz  kontejnerů, stěhování,
       poplatky  za rozhlas  a televizi,  testování a
       přezkušování zdravotnického  materiálu, očkování,
       revize (výtahů, plynu, potrubí atd.), rozbory vody,
       odvoz  popelnic,  mytí  aut,  parkování, převoz
       zemřelých, spalování
      03 úklid, mytí oken (náklady spojené s dodavatelskou
       službou od cizího subjektu)
      04 praní prádla
      05 jiné služby

512 Osobní náklady
521 01 Mzdové náklady
   02 Osobní náklady OON
   03 Civilní služba - služné, rizikový příplatek

524 Zákonné sociální pojištění
524 01 Zákonné pojištění zdrav.
   02 Zákonné pojištění sociální

525 Ostatní sociální pojištění

527 Zákonné sociální náklady - FKSP
527 01 FKSP
   02 Civilní služba

528 Ostatní sociální náklady

53  Daně a poplatky

531 Daň silniční

532 Daň z nemovitosti

538 Ostatní daně a poplatky
538 01 Ostatní daně
   02 Poplatky - clo

54  Ostatní náklady

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení

542 Ostatní pokuty a penále

543 Odpis nedobytné pohledávky

544 Úroky

545 Kursové ztráty

546 Dary

548 Manka a škody
548 01 Manka a škody - inventury
   02 Manka a škody - ostatní

549 Jiné ostatní náklady
549 01 Náklady na finanční služby a poplatky
      01 pojistné - náklady související s pojištěním majetku
       proti ztrátě a poškození, proti živelné pohromě
      02 bankovní výlohy - paušální poplatky
      03 poplatky  za  znečištění  ovzduší,  vystavení
       živnostenského  listu, ostatní  poplatky, úhrada
       cestovních nákladů pro obchodní partnery, vystavení
       karet CCS (soukromé sanitky 10 % účtuje se na přísl.
       HS, fa, které platíme za službu a proti tomu zúčt.
       od ZP)
   02 Finanční náklady spojené s provozem organizace
      01 odměny  dárcům  -  krev,  dárci  kostní  dřeně
       (separátor), testování léků, sběr mateřského mléka
      02 choroby z povolání, bolestné
      03 školení

55  Odpisy, prodaný majetek, rezervy časového rozlišení a opravné
   položky

551 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku

552 Zůstatková cena prodaného nehmotného a hmotného investičního
   majetku

553 Prodané cenné papíry v ceně pořízení

554 Prodaný materiál

556 Tvorba zákonných rezerv (pouze u hospodářské činnosti)

558 Zúčtování časového rozlišení nákladů

559 Tvorba zákonných opravných položek (pouze u hospodářské
   činnosti)

59  Daň z příjmů

591 Daň z příjmů

595 Dodatečné odvody daně z příjmu
Ing. Jiří Čihař
náměstek ministra
v. r.