Opatření ze dne 8.2.1997, kterým se stanoví finanční výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů (Fin RO 2-04-Fondy)

7.3.1997 | Sbírka:  283/80 388/1996 | Částka:  11/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 576/1990 Sb.
Prováděcí: 111/42 296/1997
Pasivní derogace: 111/61 721/1997
283/80 388/1996
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 8. února 1997,
kterým se stanoví finanční výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů (Fin RO 2 - 04 - Fondy)
Referenti:
Ing. J. Lehkoživ,
tel. 2454 2691
Ing. J. Eminger,
tel. 2454 2675
Ing. D. Sokolová,
tel. 2454 2669
Ministerstvo financí ČR podle § 10 zákona ČNR č. 76/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví finanční výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů Fin RO 2-04-Fondy.
(2) Vzor finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů státních fondů a vysvětlivky k sestavení a předkládání výkazu a přehledu rozpočtových opatření jsou uvedeny v příloze tohoto opatření.
Tento výkaz a přehled rozpočtových opatření předkládají státní fondy zřízené v České republice, kterými jsou
- Státní fond tržní regulace v zemědělství,
- Státní fond životního prostředí ČR,
- Státní fond pro zúrodnění půdy,
- Státní fond kultury ČR,
- Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje 1. lednem 1997.
Ministr financí České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
 
                  Fin RO 2-04-Fondy

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 283/80 388/1996

Vykazující jednotka doručí výkaz
podle pokynů MF ČR     VÝKAZ O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍCH FONDŮ

           sestavený k ...........
             ( v tis. Kč)

-------------------
Rok  Měsíc  IČO
-------------------

-------------------

Název nadřízeného orgánu: .................................

Název a sídlo vykazující jednotky: ........................


I. Rozpočtové příjmy

-----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka Schválený   Rozpočet po  Výsledek od
          rozpočet   změnách    počátku roku
-----------------------------------------------------------------
  a    b     1        2        3
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

II. Rozpočtové výdaje a financování

-----------------------------------------------------------------
Paragraf  Položka Schválený   Rozpočet po  Výsledek od
          rozpočet   změnách    počátku roku
-----------------------------------------------------------------
  a    b     1        2        3
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

III. Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování

---------------------------------------------------------------------------
   Název třídy       Číslo  Schválený  Rozpočet po  Výsledek od
               řádku  rozpočet  změnách    počátku roku
---------------------------------------------------------------------------
     text         r    31     32       33
---------------------------------------------------------------------------
1 - Daňové příjmy      3010
---------------------------------------------------------------------------
2 - Nedaňové příjmy     3020
---------------------------------------------------------------------------
3 - Kapitálové příjmy    3030
---------------------------------------------------------------------------
4 - Přijaté dotace      3040
---------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem (ZP 001)    3050
---------------------------------------------------------------------------
5 - Běžné výdaje       3060
---------------------------------------------------------------------------
6 - Kapitálové výdaje    3070
---------------------------------------------------------------------------
7 - Ostatní výdaje      3080
---------------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem (ZP 003)    3090
---------------------------------------------------------------------------
Saldo příjmů a výdajů
(ZP 004)           3100
---------------------------------------------------------------------------
8 - Financování       3200
---------------------------------------------------------------------------

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

---------------------------------------------------------------------------
     Název    Číslo  Počáteční   Stav ke konci Změna stavu
            řádku  stav k 1.1.  vykazovaného  bankovních
                       období     účtů
---------------------------------------------------------------------------
     text      r     41       42      43
---------------------------------------------------------------------------
Bankovní účty státního
fondu celkem      4090                  (+/-)
---------------------------------------------------------------------------

VI. Vybrané záznamové položky

---------------------------------------------------------------------------
        Název záznamové položky    Číslo   Výsledek od
                        ZP    počátku roku
---------------------------------------------------------------------------
             text          r       63
---------------------------------------------------------------------------
Příjmy z vlastní činnosti a prodeje
neinvestičního majetku od jiných
veřejných rozpočtů               011
---------------------------------------------------------------------------
Příjmy z prodeje investičního majetku
od jiných veřejných rozpočtů          012
---------------------------------------------------------------------------
Výdaje za nákupy neinvestičního zboží
a služeb od jiných veřejných rozpočtů      013
---------------------------------------------------------------------------
Výdaje na investiční nákupy od jiných
veřejných rozpočtů               014
---------------------------------------------------------------------------
Příjmy neinvestičních příspěvků od jiných
veřejných rozpočtů               015
---------------------------------------------------------------------------
Příjmy investičních příspěvků od jiných
veřejných rozpočtů               016
---------------------------------------------------------------------------
Neinvestiční příspěvky jiným veřejným
rozpočtům                    017
---------------------------------------------------------------------------
Investiční příspěvky jiným veřejným
rozpočtům                    018
---------------------------------------------------------------------------
Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách     020
---------------------------------------------------------------------------
Splátky půjček přijatých v nepeněžních
jednotkách                   021
---------------------------------------------------------------------------
Transfery poskytované v nepeněžních
jednotkách                   022
---------------------------------------------------------------------------
Investice ve vlastní režii           023
---------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------
    Odesláno dne:     Razítko:     Podpis vedoucího
                     vykazující jednotky:

                     Odpovídající za údaje
                     o rozpočtu:     tel.:
Došlo dne:
                     o skutečnosti:    tel.:

---------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky
k sestavení a předkládání finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů státních fondů (Fin RO 2 - 04 - Fondy)
A.
Sestavení výkazu
1. Státní fondy ve výkazu uvádějí údaje o schváleném rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby. Ve výkazu se dále uvádějí údaje o rozpočtu po změnách. Údaje o schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách jsou uváděny v tisících Kč.
2. Údaje o skutečnosti uváděné v těchto výkazech se přebírají z účtu 246 - Běžné účty zvláštních prostředků v členění podle rozpočtové skladby.
Údaje o skutečnosti se vykazují v tis. Kč, přičemž zaokrouhlení účetních hodnot vedených v Kč se provádí na nejnižší vykazované úrovni údaje, tj. za identifikaci paragraf a položka. Vyšší agregáty druhového nebo funkčního členění se vypočítají jako součty zaokrouhlených hodnot, tj. v tisících Kč.
3. V oddíle I - Rozpočtové příjmy se uvádějí inkasované rozpočtové příjmy v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:
a) podle funkčního třídění a
b) v rámci tohoto třídění podle jednotlivých příjmových položek Podle Opatření o rozpočtové skladbě (čj. 111/27 947/1996 ze dne 17. května 1996) se použije funkční třídění jen u příjmů zařazených do seskupení položek 21, 22, 23 a 31 podle § 5 odst. 2 a přílohy č. 2 tohoto opatření.
Výkaz obsahuje v tištěné podobě v částech oddílu I. a II. mezisoučty vždy za všechny položky druhového třídění v daném paragrafu funkčního třídění rozpočtové skladby.
4. V oddíle II - Rozpočtové výdaje a financování se uvádějí
a) realizované rozpočtové výdaje v členění stanoveném rozpočtovou skladbou podle funkčního třídění a v rámci tohoto třídění podle jednotlivých výdajových položek. Podle Opatření o rozpočtové skladbě (čj. 111/27 947/1996 ze dne 17. května 1996) se použije funkční třídění pro členění výdajů podle § 5 odst. 4 a přílohy č. 2 tohoto opatření,
b) rozpočtové položky financování, které představují stavy nebo změny stavů jednotlivých položek
- krátkodobého a
- dlouhodobého financování
S ohledem na to, že na těchto položkách se účtuje kompenzačně, budou mít jednotlivé položky kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:
položka                      znaménko
----------------------------------------------------------
8111, 8211    Krátkodobé
         vydané dluhopisy       prodej  +
                        splátka  -
8121, 8221    Dlouhodobé
         vydané dluhopisy       prodej  +
                        splátka  -
8112, 8212    Krátkodobé nakoupené
         cenné papíry         nákup   -
                        prodej  +
8122, 8222    Dlouhodobé nakoupené
         cenné papíry         nákup   -
                        prodej  +
8113, 8123    Krátkodobé přijaté půjčky
         (výpomoci, úvěry převedené
         na běžný účet)        přijetí  +
                        splátka  -
8123, 8223    Dlouhodobé přijaté půjčky
         (výpomoci, úvěry převedené
         na běžný účet)        přijetí  +
                        splátka  -
8114, 8214    Krátkodobé poskytnuté
         půjčky            poskytnutí-
                        splátka  +
8124, 8224    Dlouhodobé poskytnuté
         půjčky            poskytnutí-
                        splátka  +
8115, 8215    Změna stavu krátkodobých
         peněžních prostředků
         na bankovních účtech:
a)        když je stav ke konci
         vykazovaného období
         vyšší než stav k 1. 1.         -
b)        když je stav ke konci
         vykazovaného období
         nižší než stav k 1. 1.         +
8125, 8225    Změna stavu dlouhodobých
         peněžních prostředků
         na bankovních účtech:
a)        když je stav ke konci
         vykazovaného období
         vyšší než stav k 1. 1.         -
b)        když je stav ke konci
         vykazovaného období
         nižší než stav k 1. 1.         +
8113, 8213    Krátkodobé přijaté půjčky
         (přímé platby z úvěrového účtu)
a)        když je stav ke konci
         vykazovaného období
         vyšší než stav k 1. 1.         +
b)        když je stav ke konci
         vykazovaného období
         nižší než stav k 1. 1.         -
8123, 8223    Dlouhodobé přijaté půjčky
         (přímé platby z úvěrového účtu)
a)        když je stav ke konci
         vykazovaného období
         vyšší než stav k 1. 1.         +
b)        když je stav ke konci
         vykazovaného období
         nižší než stav k 1. 1.         -
8901       Operace z peněžních účtů
         organizace
         nemající charakter
         příjmů a výdajů
         vládního sektoru       inkaso  +
                        platba  -
8902       Nerealizované
         kurzové rozdíly        zvýšení  +
                        snížení  -
------------------------------------------------------------
V místě paragrafu se v části financování uvádí nula s ohledem na to, že třída 8 nemá funkční členění.
5. V oddíle III - Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd a financování se uvádějí
- úhrny příjmů jednotlivých tříd,
- úhrny výdajů jednotlivých tříd a
- úhrn třídy 8 - Financování.
V tomto oddíle se uvádějí dále záznamové položky:
001 - Příjmy celkem,
003 - Výdaje celkem a
004 - Saldo příjmů a výdajů.
Mezi jednotlivými oddíly tohoto výkazu existují tyto vazby:
- úhrn příjmů uvedených v oddíle I - Rozpočtové příjmy se rovná ř. 3050,
- úhrn výdajů uvedených v oddíle II - Rozpočtové výdaje a financování, podle bodu 4a) vysvětlivek, se rovná ř. 3090,
- ř. 3100 se rovná ř. 3050 minus ř. 3090,
- ř. 3200 se rovná v absolutní hodnotě ř. 3100, jinak mají oba řádky opačné znaménko a
úhrn financování, oddíl II, podle bodu 4b) vysvětlivek se rovná řádku 3200. Pokud tato vazba bude u údajů skutečnosti (sl. 33) porušena v důsledku zaokrouhlení (rozdíl není způsoben chybným účtováním), nemusí být hodnota opravována. Míra tolerance se pro tuto chybu stanovuje +/- 1 000,- Kč.
6. V oddíle IV - Stavy a obraty na bankovních účtech se uvádějí stavy a změny stavu na příslušných bankovních účtech státního fondu.
Údaj uvedený na ř. 4090 sl. 43 se vypočítá jako rozdíl sloupce 41 a 42 téhož řádku, tzn. že pokud
- stav ke konci vykazovaného období je vyšší než stav k 1. 1., uvede se ve sloupci 43 údaj se znaménkem minus(-),
- stav ke konci vykazovaného období je nižší než stav k 1. 1., uvede se ve sloupci 43 údaj se znaménkem plus (+).
7. Vybrané záznamové položky se vykazují v oddíle VI výkazu
Fin RO 2 - 04 - Fondy
- Záznamové položky 011 až 018 slouží pro potřeby provádění konsolidace na celostátní úrovni. Ostatní záznamové položky slouží pro potřeby řízení. Záznamové položky jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů.
- Záznamová položka 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách se zjistí z účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky v návaznosti na příslušný majetkový účet.
- Záznamová položka 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách se zjistí z účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky v návaznosti na příslušný bankovní účet, z něhož se splátka uskutečňuje.
- Záznamová položka 022 - Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách se zjistí z příslušného majetkového účtu při provedení transferu.
Poznámka: Oddíl V. ve výkaze není obsazen.
B.
Předkládání výkazu
1. Periodicita předkládání: čtvrtletní
2. Termín a způsob předložení: státní fondy předloží výkaz Fin RO 2-04 - Fondy do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí (pololetí), resp. poslední pracovní den před tímto datem, v období závěr roku do 10. února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem. Příjemcem výkazu je Ministerstvo financí - financující odbory (odbor 14 a 19) a odbor 20, tzn. výkaz bude předkládán ve dvou vyhotoveních schválený a podepsaný statutárním zástupcem fondu. Fond zodpovídá za předložení údajů tak, aby v termínu předložení byly předloženy správné údaje, tj. po provedení kontrol.
3. Výdaje na vyhotovení a předložení údajů hradí státní fond ze svého rozpočtu.
4. Pro předání datového souboru na disketě Ministerstvu financí platí Příloha 2 Opatření MF ČR č.j. 283/66 195/1996 ze dne 6. prosince 1996 k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/1996 s tím, že
a) státní fondy předkládají touto cestou pouze výkaz Fin RO 2-04 Fondy (položka ČÍSLO-VÝKAZU = 440) a soubor rozpočtových opatření,
b) hodnoty se vykazují v tisících na dvě desetinná místa, přičemž obě desetinná místa budou obsahovat nuly,
c) položka KAPITOLA bude obsahovat číslo přidělené státnímu fondu podle níže uvedeného seznamu :
501 Státní fond tržní regulace v zemědělství
502 Státní fond životního prostředí ČR
503 Státní fond pro zúrodnění půdy
504 Státní fond kultury ČR
505 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie,
d) přehled rozpočtových opatření se vykazuje jen jako soubor na disketě, opis se nepředkládá.
Poznámka:
Tímto opatřením se neruší povinnost státních fondů předkládat ostatní výkazy. Dosavadní způsob jejich předkládání se nemění.