Opatření ze dne 19.8.1997 o úpravě výše stravného při pracovních cestách

21.8.1997 | Sbírka:  OP25/97 | Částka:  73/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 119/1992 Sb.
Aktivní derogace: 119/1992 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP25/97
OPATŘENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 19. srpna 1997
o úpravě výše stravného při pracovních cestách
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., stanoví a zveřejňuje tuto úpravu sazeb cestovních náhrad:
I
Sazby stravného stanovené zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., a zvýšené opatřením Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. listopadu 1996, publikovaným v částce 87/1996 Sb., se upravují takto:
1. V § 5 odst. 1 se zvyšuje sazba uvedená v písmenu a) na částku 50 Kč, sazba uvedená v písmenu b) na částku 77 Kč a sazba uvedená v písmenu c) na částku 120 Kč.
2. V § 5 odst. 2 se zvyšuje sazba na částku 50 Kč.
II
Upravené sazby náhrad příslušejí zaměstnancům od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zveřejněny ve Sbírce zákonů.
Ministr:
Ing. Vodička v. r.