Opatření ze dne 20.10.1997 k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání

12.11.1997 | Sbírka:  OP32/97 | Částka:  90/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP32/97
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 20. října 1997
k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání
Český statistický úřad podle § 19 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od 1. ledna 1998 Klasifikaci postavení v zaměstnání, která je uvedena v příloze k tomuto opatření.
Klasifikace postavení v zaměstnání je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.
Klasifikace se uveřejňuje v plném znění také ve Zpravodaji Českého statistického úřadu. V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - odboru informačních služeb je k dostání i na disketě.
Předseda:
Ing. Outrata v. r.
Příloha
KLASIFIKACE POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ (CZ-ICSE)
ÚVOD
Klasifikace postavení v zaměstnání CZ-ICSE byla vypracována na bázi revidované "Mezinárodní klasifikace postavení v zaměstnání (International Classification of Status in Employment) - ICSE-93", schválené na 15. mezinárodní konferenci statistiků práce v roce 1993 a zpracované Mezinárodním úřadem práce - ILO v Ženevě.
Klasifikace ICSE-93 má závazné třídění jenom na úrovni 1. místa, podrobnější třídění je doporučené. Klasifikace CZ-ICSE má vytvořené podrobnější třídění závazné do hloubky čtyř míst. Klasifikace CZ-ICSE pojednává jenom o osobách ekonomicky aktivních.
V klasifikaci CZ-ICSE se pro zjednodušení všeobecný pojem ekonomický subjekt nahrazuje pojmem podnik, bez ohledu na počet zaměstnanců a právní formu.
Ekonomicky aktivní osoby jsou osoby zaměstnané a nezaměstnané, které splňují níže uvedené podmínky.
Osoby zaměstnané - osoby, které v referenčním období měly tzv. placené zaměstnání nebo sebezaměstnání, přitom není rozhodující, zda jejich pracovní aktivita měla trvalý, dočasný, sezonní či příležitostný charakter a zda měly jen jedno nebo více souběžných zaměstnání nebo zda v referenčním období nebyly dočasně v práci, ale měly přitom formální vazbu k zaměstnání (dovolená, nemoc apod.).
Do této kategorie patří i učni, studenti, osoby v domácnosti apod., kteří v referenčním období vykonávali placenou práci.
Podle rezoluce ILO sem patří i vojáci v základní službě.
Osoby nezaměstnané - osoby, které splňují současně všechny tři dále uvedené podmínky:
1. osoby starší 15 let, které v referenčním období byly bez práce, to znamená, že nebyly ani v placeném zaměstnání, ani nebyly sebezaměstnané,
2. osoby hledající zaměstnání jakýmkoliv způsobem, např. evidováním u úřadu práce, pomocí soukromých zprostředkovatelen práce, hledáním přímo v podnicích nebo využíváním inzerce apod.,
3. osoby připravené k nástupu do práce, tj. během referenčního období byly k dispozici okamžitě nebo nejpozději do 14 dnů pro výkon placeného zaměstnání nebo sebezaměstnání.
Mezi osoby nezaměstnané patří i osoby, které práci nehledají, protože ji již našly, ale nástup je stanoven na pozdější dobu. Pokud osoby nesplňují výše uvedené podmínky, zahrnují se mezi ekonomicky neaktivní.
Ekonomicky neaktivní osoby jsou osoby starší 15 let, které nebyly zaměstnány během referenčního období a nesplňují podmínky nezaměstnanosti uvedené výše.
Do této skupiny patří i uchazeči o zaměstnání evidovaní u úřadu práce, ale neschopní nastoupit práci do 14 dnů (rekvalifikace apod.), osoby na další mateřské dovolené, osoby připravující se na povolání, ženy v domácnosti, pokud nesplňují podmínky pro zařazení mezi zaměstnané či nezaměstnané.
I.
KONSTRUKCE KLASIFIKACE
Pro členění klasifikace CZ-ICSE je použito dekadické třídění. Klasifikace je čtyřstupňová, takže číselné kódy na 4. klasifikačním stupni jsou čtyřmístné.
 Pro čtyři stupně klasifikace je stanoveno toto označení:

              1   2   3   4
              |   |   |   |
 1. stupeň skupina --------+   |   |   |
 2. stupeň podskupina -----------+   |   |
 3. stupeň třída ----------------------+   |
 4. stupeň podtřída -------------------------+
Klasifikace je tvořena šesti skupinami, deseti podskupinami, 12 třídami a 27 podtřídami.
II.
JEDNOTKY KLASIFIKOVANÉ V CZ-ICSE
Klasifikace postavení v zaměstnání CZ-ICSE klasifikuje:
1. obsazená pracovní místa v určitém časovém období. Pracovním místem se rozumí místo, kde je určitý pracovněprávní vztah nebo dohoda o zaměstnání osoby s jinými osobami nebo organizacemi, případně má osoba jiné než pracovněprávní vztahy k pracovnímu místu, ale pobírá odměnu za vykonanou práci.
V tomto případě se klasifikuje každé pracovní místo, v kterém byla daná osoba zaměstnaná během referenčního období;
2. osoby ekonomicky aktivní podle jejich skutečných a potenciálních vztahů k pracovním místům, a to podle níže uvedených pravidel:
a) osoba jenom s jedním klasifikovaným pracovním místem (zaměstnáním) v průběhu šetření se zatřiďuje do příslušné položky CZ-ICSE, která tomuto místu odpovídá,
b) osoba se dvěma nebo více pracovními místy (zaměstnáními) během referenčního období se zatřídí do položky CZ-ICSE, v které tato osoba odpracovala největší počet hodin nebo která jí přinesla nejvyšší příjem ze zaměstnání během sledovaného období (nebo od které lze očekávat, že poskytne nejvyšší příjem z práce provedené v onom období, jestliže bude odměna vyplacena v budoucnosti),
c) osoby hledající své první zaměstnání (např. absolventi škol, ženy v domácnosti) jakýmkoliv způsobem, např. evidováním u úřadu práce, pomocí soukromých zprostředkovatelen práce, hledáním přímo v podnicích nebo využíváním inzerce apod., se zatřídí do skupiny podle hledaného zaměstnání, a pokud jsou nedostatečné údaje, zatřídí se do skupiny 6,
d) osoby nezaměstnané, které byly již dříve zaměstnané a splňují podmínky ekonomicky aktivních osob, se zatřídí podle dřívějšího zaměstnání, případně podle hledaného zaměstnání,
e) osoby, u kterých jsou nedostatečné údaje pro klasifikování podle CZ-ICSE a jedná se o osoby ekonomicky aktivní, zatřídí se do skupiny 6 (nedostatečné údaje).
Základní kritéria pro vymezení skupin klasifikace jsou:
a) typ ekonomického rizika, jehož prvkem je síla vazby mezi osobou a pracovním místem,
b) typ pravomoci nad podnikem a jinými osobami, kterou držitelé pracovního místa mají nebo budou mít.
III.
STRUKTURA KLASIFIKACE
1 ZAMĚSTNANCI

11    zaměstnanci v pracovním poměru
111   zaměstnanci na základě pracovní smlouvy
1111   zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou
1112   zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou
112   zaměstnanci jmenovaní nebo volení
1121   zaměstnanci jmenovaní
1122   zaměstnanci volení (kromě členů produkčních družstev)

12    zaměstnanci na základě dohod
121   zaměstnanci na základě dohod
1211   zaměstnanci na základě dohod o pracovní činnosti
1212   zaměstnanci na základě dohod o provedení práce

13    zaměstnanci ve služebním poměru
131   příslušníci armády a policisté
1311   vojáci z povolání
1312   vojáci v základní službě
1313   policisté ve služebním poměru
132   ostatní zaměstnanci ve služebním poměru
1320   ostatní zaměstnanci ve služebním poměru

14    učni vykonávající placenou práci
141   učni vykonávající placenou práci
1410   učni vykonávající placenou práci

2 ZAMĚSTNAVATELÉ

21   zaměstnavatelé - fyzické osoby
211   zaměstnavatelé - fyzické osoby
2111  zaměstnavatelé - fyzické  osoby,  zapsané  v obchodním
                 rejstříku
2112  zaměstnavatelé - fyzické osoby, podnikající na základě
             živnostenského oprávnění (kromě zapsaných
             v obchodním rejstříku)
2113  zaměstnavatelé - fyzické osoby, podnikající na základě
             jiného oprávnění
2114  zaměstnavatelé - fyzické osoby, provozující zemědělskou
             činnost,  zapsané  do  evidence podle
             zvláštního předpisu
2119  zaměstnavatelé - fyzické osoby jinde neuvedené

22   zaměstnavatelé - právnické osoby (ředitelé - vlastníci)
221   zaměstnavatelé - právnické osoby (ředitelé - vlastníci)
2210  zaměstnavatelé - právnické osoby (ředitelé - vlastníci)

3 OSOBY PRACUJÍCÍ NA VLASTNÍ ÚČET

31   osoby pracující na vlastní účet
311   osoby pracující na vlastní účet
3111  osoby pracující na vlastní účet, zapsané v obchodním
    rejstříku (kromě zaměstnavatelů)
3112  osoby pracující na vlastní účet na základě živnostenského
    oprávnění  (kromě  zaměstnavatelů  a  osob  zapsaných
    v obchodním rejstříku)
3113  osoby pracující  na vlastní účet  na základě jiného
    oprávnění (kromě zaměstnavatelů)
3114  osoby provozující zemědělskou činnost, zapsané do evidence
    podle zvláštního předpisu (kromě zaměstnavatelů)
3119  osoby pracující na vlastní účet jinde neuvedené

4 ČLENOVÉ PRODUKČNÍCH DRUŽSTEV

41    členové produkčních družstev
411   členové produkčních družstev
4111   členové zemědělských družstev
4112   členové ostatních produkčních družstev

5 POMÁHAJÍCÍ RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI

51    pomáhající rodinní příslušníci
511   pomáhající rodinní příslušníci
5111   pomáhající rodinní příslušníci při podnikatelské činnosti
5119   pomáhající rodinní příslušníci ostatní

6 OSOBY NEKLASIFIKOVATELNÉ PODLE POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ

61    osoby neklasifikovatelné podle postavení v zaměstnání
611   osoby neklasifikovatelné podle postavení v zaměstnání
6110   osoby neklasifikovatelné podle postavení v zaměstnání
IV.
DEFINICE POLOŽEK KLASIFIKACE
Skupiny v CZ-ICSE jsou definovány se zřetelem na rozlišení mezi placeným zaměstnaneckým místem na jedné straně a sebezaměstnaneckým místem na straně druhé.
PLACENÁ ZAMĚSTNANECKÁ MÍSTA (placená zaměstnání)
jsou pracovní místa, na něž mají jejich držitelé explicitní nebo implicitní smlouvu (příp. dohodu, nebo jsou jmenovaní, volení) o zaměstnání, na jejímž základě dostávají základní odměnu za práci, která není přímo závislá na příjmu (zisku) jednotky, pro kterou pracují, (jednotkou může být korporace, nezisková instituce, státní podnik, domácnost apod.). Placené zaměstnání mají osoby uvedené ve skupině CZ-ICSE 1.
SEBEZAMĚSTNANECKÁ MÍSTA (sebezaměstnaní)
jsou taková pracovní místa, kde je odměna přímo závislá na zisku (nebo na možném zisku) odvozeném od vyráběného zboží a poskytovaných služeb (vlastní spotřeba se považuje za součást zisku). Držitelé takového místa přijímají provozní rozhodnutí, která ovlivňují podnik, nebo přijímání rozhodnutí postupují, přičemž si ponechávají odpovědnost za prosperitu podniku (v této souvislosti "podnik" v sobě zahrnuje operace jedné osoby). Sebezaměstnaní jsou osoby uvedené ve skupinách CZ-ICSE 2 až 5.
1 ZAMĚSTNANCI
Zaměstnanci jsou ti, kteří na trhu práce prodávají svou pracovní sílu za odměnu těm, kteří jejich pracovní schopnost potřebují (zaměstnavatelům). Zaměstnanci mají placené zaměstnanecké místo (placené zaměstnání).
11 zaměstnanci v pracovním poměru Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jeho objektem je osobní výkon (práce) zaměstnance pro zaměstnavatele za mzdu (plat). Zaměstnanec je v pracovním poměru ve vztahu podřízenosti k zaměstnavateli (řádní zaměstnanci).
111 zaměstnanci na základě pracovní smlouvy
1111 zaměstnanci v pracovním poměru na dobu neurčitou
Jedná se o zaměstnance, jejichž pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy, kde není výslovně vyznačená doba trvání pracovního poměru.
1112 zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou Jedná se o zaměstnance, jejichž pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy, kde kromě dne nástupu do práce je ujednání o tom, který den (nebo za jakých okolností) pracovní poměr končí.
112 zaměstnanci jmenovaní nebo volení
1121 zaměstnanci jmenovaní
Jedná se o zaměstnance, kteří jsou jmenováni do funkcí podle zvláštních předpisů (právních norem) odlišných od zákoníku práce [např. ministr práce a sociálních věcí jmenuje ředitele úřadu práce - zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů
České republiky na úseku zaměstnanosti (v platném znění)]. Toto jmenování není výsledkem přímé podřízenosti a nadřízenosti v pracovněprávním vztahu.
Dále se jedná o zaměstnance, kteří jsou jmenováni do vedoucích funkcí za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí zaměstnanec. Do vedoucí funkce může být zaměstnanec jmenován:
a) v přímé řídicí působnosti zaměstnavatele,
b) v přímé řídicí působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného zaměstnavateli (statutárnímu orgánu). 1122 zaměstnanci volení (kromě členů produkčních družstev) Volbou se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštními právními předpisy, případně stanovami nebo usneseními příslušných sdružení občanů (např. Ústava České republiky, zákon o obcích, obchodní zákoník, občanský zákoník apod.). 12 zaměstnanci na základě dohod
Vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nemusí mít vždy podobu pracovního poměru (podskupina 11), osoba může být zaměstnána i na základě dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr:
a) dohody o provedení práce,
b) dohody o pracovní činnosti.
Účelem uzavření dohod je usnadnit zaměstnavateli plnit úkoly, které nelze zabezpečit stálými zaměstnanci nebo jejichž výkon v pracovním poměru by byl z hlediska zájmů společnosti pro zaměstnavatele neúčelný nebo nehospodárný z jiných důvodů. Pokud zaměstnanec má uzavřené dohody vedle svého hlavního pracovního poměru, zatřiďuje se do příslušné podtřídy 1111 nebo 1112. Do podskupiny 12 se zatřiďují jenom zaměstnanci, kteří vykonávají práci jako výdělečnou činnost v jiných pracovněprávních vztazích než v pracovním poměru a v sledovaném období mají příjem z provedené práce podle dohody vyšší než z jiného zaměstnání (i v případě, že odměna bude vyplacena po referenčním období). Pokud se sledují pracovní místa, zatřídí se každé pracovní místo, v kterém byla daná osoba zaměstnaná během referenčního období, bez ohledu na druh pracovněprávního vztahu nebo dohody.
121 zaměstnanci na základě dohod
1211 zaměstnanci na základě dohod o pracovní činnosti
1212 zaměstnanci na základě dohod o provedení práce
13 zaměstnanci ve služebním poměru
Jedná se o osoby, které vykonávají práci jako výdělečnou činnost ve služebním poměru.
131 příslušníci armády a policisté
1311 vojáci z povolání
Jedná se o příslušníky armády ve službě založené jako pracovněprávní vztah Ministerstvem obrany. Nejedná se o civilní zaměstnance, kteří pracují u armády na základě pracovních smluv nebo na základě dohod.
1312 vojáci v základní službě
Osoby v náhradní (civilní) službě se zahrnují také do této třídy.
1313 policisté ve služebním poměru
Jedná se o příslušníky sborů policie postavené do služby jako pracovněprávního vztahu Ministerstvem vnitra. Sem patří i příslušníci Vězeňské služby.
Nepatří sem civilní zaměstnanci, kteří pracují u policie na základě pracovních smluv nebo na základě dohod.
132 ostatní zaměstnanci ve služebním poměru
1320 ostatní zaměstnanci ve služebním poměru
Jedná se osoby, jejichž pracovněprávní vztah je postaven na služebním poměru, a přitom se nejedná o příslušníky armády nebo policie (např. příslušníci Sboru požární ochrany).
14 učni vykonávající placenou práci
Jedná se o učně, kteří splňují definici ekonomicky aktivních osob, tzn. že během referenčního období vykonávali placenou práci.
Studenti vykonávající placenou práci se zatřiďují do příslušné položky CZ-ICSE, která tomuto místu odpovíá.d
141 učni vykonávající placenou práci
1410 učni vykonávající placenou práci
2 ZAMĚSTNAVATELÉ
Zaměstnavatelé jsou ti, kteří ke své podnikatelské činnosti potřebují výkon najímané pracovní síly. Pracovní sílu si najímají na trhu práce za úplatu do pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé mohou být buď právnické, nebo fyzické osoby. V této skupině se jedná zejména o fyzické osoby, z právnických osob do této skupiny patří jenom ředitelé - vlastníci podniků a osoby jim na roveň postavené.
Zaměstnavatelé mají sebezaměstnanecké místo (sebezaměstnaní). 21 zaměstnavatelé - fyzické osoby
Jedná se o osoby s podnikatelským oprávněním, mající právní subjektivitu v pracovněprávních vztazích, tj. jsou schopné vystupovat v těchto vztazích jako zaměstnavatelé svým jménem a mají odpovědnost vyplývající z těchto vztahů, v rámci svého podnikání zaměstnávají další osoby.
211 zaměstnavatelé - fyzické osoby
2111 zaměstnavatelé - fyzické osoby, zapsané v obchodním rejstříku
Jedná se o fyzické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku jako podnikatelé. Podnikatelé zatřídění v této podtřídě zaměstnávají v rámci svého podnikání další osoby.
2112 zaměstnavatelé - fyzické osoby, podnikající na základě živnostenského oprávnění (kromě zapsaných v obchodním rejstříku)
Jedná se o fyzické osoby, které získaly živnostenské oprávnění od živnostenského úřadu, tj. buď živnostenský list, nebo koncesi, a nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Tyto osoby jsou evidovány u živnostenského úřadu v živnostenském rejstříku a v rámci své činnosti zaměstnávají jiné osoby.
2113 zaměstnavatelé - fyzické osoby, podnikající na základě jiného oprávnění
Jedná se o fyzické osoby nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (např. lékaři, veterináři, advokáti, znalci, auditoři apod.). Jedná se o činnosti, které podle živnostenského zákona nejsou živnostmi. V této podtřídě jsou zatříděné pouze fyzické osoby zaměstnávající v rámci svého podnikání jiné osoby.
2114 zaměstnavatelé - fyzické osoby, provozující zemědělskou činnost, zapsané do evidence podle zvláštního předpisu
Jedná se o fyzické osoby, které provozují činnost v zemědělství, lesnictví, případně rybářství včetně prodeje výsledných (nezpracovaných) produktů a jsou zapsány v evidenci okresních (obecních ) úřadů. V této podtřídě jsou pouze fyzické osoby zaměstnávající v rámci své činnosti další osoby.
2119 zaměstnavatelé - fyzické osoby jinde neuvedené
Jedná se o zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby za účelem uspokojování svých osobních potřeb, a ostatní zaměstnavatele, kteří se nedají zatřídit do předcházejících podtříd.
22 zaměstnavatelé - právnické osoby (ředitelé - vlastníci)
Jedná se o ředitele - vlastníky podniků nebo osoby jim na roveň postavené. Tyto osoby mají samy nebo spolu s dalšími členy rodiny nebo spolu s jedním nebo několika partnery rozhodující vlastnický podíl a pravomoc jednat za podnik, pokud jde o smlouvy s jinými podniky a přijímání nebo propouštění osob v placeném zaměstnání. Vzhledem k jejich pravomoci a odpovědnosti v podniku více odpovídá jejich zařazení v kategorii sebezaměstnaní. V rámci své činnosti zaměstnávají další osoby.
221 zaměstnavatelé - právnické osoby (ředitelé - vlastníci)
2210 zaměstnavatelé - právnické osoby (ředitelé - vlastníci)
3 OSOBY PRACUJÍCÍ NA VLASTNÍ ÚČET
Jedná se o fyzické osoby s podnikatelským oprávněním, které nezaměstnávají v rámci svého podnikání další osoby. Osoby pracující na vlastní účet mají sebezaměstnanecké místo (sebezaměstnaní).
31 osoby pracující na vlastní účet
311 osoby pracující na vlastní účet
3111 osoby pracující na vlastní účet, zapsané v obchodním rejstříku (kromě zaměstnavatelů)
Jedná se o fyzické osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku jako podnikatelé. Podnikatelé zatřídění v této podtřídě pracují sami, tj. nezaměstnávají v rámci svého podnikání další osoby.
3112 osoby pracující na vlastní účet na základě živnostenského oprávnění (kromě zaměstnavatelů a osob zapsaných v obchodním rejstříku)
Jedná se o fyzické osoby, které získaly živnostenské oprávnění od živnostenského úřadu, tj. buď živnostenský list, nebo koncesi, a nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Tyto osoby jsou evidovány u živnostenského úřadu v živnostenském rejstříku, pracují samy, tj. nezaměstnávají jiné osoby v rámci své činnosti.
3113 osoby pracující na vlastní účet na základě jiného oprávnění (kromě zaměstnavatelů)
Jedná se o fyzické osoby nezapsané v obchodním ani živnostenském rejstříku, podnikající na základě zvláštních předpisů (např. lékaři, veterináři, advokáti, znalci, auditoři, umělci apod.). Jedná se o činnosti, které podle živnostenského zákona nejsou živnostmi. V této podtřídě jsou zatříděny pouze fyzické osoby nezaměstnávající v rámci svého podnikání jiné osoby.
3114 osoby provozující zemědělskou činnost, zapsané do evidence podle zvláštního předpisu (kromě zaměstnavatelů)
Jedná se o fyzické osoby, které provozují činnost v zemědělství, lesnictví, případně rybářství včetně prodeje výsledných (nezpracovaných) produktů a jsou zapsány v evidenci okresních (obecních ) úřadů. V této podtřídě jsou pouze fyzické osoby nezaměstnávající v rámci své činnosti další osoby.
3119 osoby pracující na vlastní účet jinde neuvedené
Jedná se o fyzické osoby samostatně výdělečně činné, které nelze zatřídit do předcházejících položek a v rámci svého podnikání nezaměstnávají jiné osoby.
4 ČLENOVÉ PRODUKČNÍCH DRUŽSTEV
41 členové produkčních družstev
411 členové produkčních družstev
4111 členové zemědělských družstev
4112 členové ostatních produkčních družstev
Jedná se o osoby, které jsou členy výrobního, zemědělského, případně jiného produkčního družstva a v tomto družstvu jsou aktivně činné. Každý člen se podílí s ostatními členy na rovnocenném základě na rozhodování o organizaci výroby, prodeji, popřípadě jiných pracech družstva, investicích a rozdělení zisku mezi členy. Řádní zaměstnanci produkčních družstev sem nepatří. Nepatří sem členové spotřebitelských družstev, kteří se zatřiďují podle charakteru pracovního místa do ostatních položek CZ-ICSE. Členové produkčních družstev mají sebezaměstnanecké místo (sebezaměstnaní).
5 POMÁHAJÍCÍ RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI
51 pomáhající rodinní příslušníci Vztahy při výkonu této práce musí být vždy příbuzenské. Patří sem pomáhající rodinní příslušníci na jiném základě než pracovněprávním vztahu. Rodinní příslušníci, zaměstnaní na základě pracovněprávních vztahů (např. pracovní smlouvy), se třídí jako zaměstnanci.
Pomáhající rodinní příslušníci mají sebezaměstnanecké místo (sebezaměstnaní).
511 pomáhající rodinní příslušníci
5111 pomáhající rodinní příslušníci při podnikatelské činnosti
5119 pomáhající rodinní příslušníci ostatní
6 OSOBY NEKLASIFIKOVATELNÉ PODLE POSTAVENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ
Jedná se o osoby ekonomicky aktivní, které nelze zatřídit podle postavení v zaměstnání.
61 osoby neklasifikovatelné podle postavení v zaměstnání
611 osoby neklasifikovatelné podle postavení v zaměstnání
6110 osoby neklasifikovatelné podle postavení v zaměstnání
Jedná se o osoby ekonomicky aktivní, schopné práce, ale není dostatek dostupných informací pro klasifikování podle postavení v zaměstnání.
V.
HRANIČNÍ PŘÍPADY TŘÍDĚNÍ
V praxi existuje řada pracovních míst, která jsou hraniční, a osoby v nich zaměstnané lze zatřídit do různých položek CZ-ICSE. Jako příklad lze uvést:
a) Pracovníci v nezaručeném zaměstnání - jedná se o tzv. příležitostné, sezonní a podobné pracovníky. Jejich zatřídění je možné jak ve skupině zaměstnanci, tak i ve skupině osoby pracující na vlastní účet. Pokud tyto osoby mají pracovní smlouvu o placeném zaměstnání (jako řádní zaměstnanci) nebo dohodu o pracovní činnosti, případně o provedení práce, zatřídí se do skupiny 1 zaměstnanci, jinak se zatřídí do skupiny 3 osoby pracující na vlastní účet.
b) Domáčtí pracovníci - osoby, které mají buď pracovní smlouvu, nebo dohodu a pracují pro určitý podnik nebo dodávají jisté množství zboží nebo služeb určitému podniku, ale jejich pracoviště se nenachází v daném podniku. Tyto osoby lze klasifikovat buď v kategorii placeného zaměstnání, nebo v kategorii sebezaměstnaní. Mohou být tříděny jako zaměstnanci nebo osoby pracující na vlastní účet.
Pokud tyto osoby mají pracovní smlouvu o placeném zaměstnání (jako řádní zaměstnanci) nebo dohodu o pracovní činnosti, případně o provedení práce, zatřídí se do skupiny 1 zaměstnanci, jinak se zatřídí do skupiny 3 osoby pracující na vlastní účet.
c) Nezávislé osoby pracující na vlastní účet, které převážně produkují pro trh, nezávisle na specifických podmínkách ukládaných poskytovatelem úvěru, dodavatelem surovin apod., a které si pronajímají nebo mají vlastní zařízení a jiné výrobní prostředky.
Tyto osoby se zatřídí ve skupině 3 osoby pracující na vlastní účet.
d) Ostatní osoby, které mají sebezaměstnanecké místo
- osoby, které mají sebezaměstnanecké místo a mají smlouvu s majiteli určitých výrobních prostředků (půda, budovy, strojní zařízení apod.), držiteli provozních licencí nebo poskytovateli úvěru, kteří ve významné míře určují, jak se podnik povede, a tito majitelé požadují podíl z celkového prodeje nebo podíl z celkové produkce,
- osoby, které mají sebezaměstnanecké místo a využívají nějaký přírodní zdroj (půdu, rybářské revíry apod.), na který není vlastnické právo jednotlivce, ale za jeho správu nese určitou odpovědnost obec nebo stát,
- osoby, které mají sebezaměstnanecké místo a produkují zboží nebo služby, které jsou převážně spotřebovávány jejich domácnostmi a jsou významnou složkou živobytí domácnosti (samozásobitelé).
Pokud tyto osoby zaměstnávají jiné osoby, zatřídí se do skupiny 2 zaměstnavatelé, jinak patří do skupiny 3 osoby pracující na vlastní účet.