Opatření ze dne 15.10.1997 o rozpočtové skladbě

17.11.1997 | Sbírka:  111/74 200/1997 | Částka:  91/1997ASPI
111/74 200/1997
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 15. října 1997
o rozpočtové skladbě
Změna: 114/14 676/1998
Změna: 111/50 030/1998
Změna: 111/60 840/1998, FZ01/99
Změna: 114/6 188/2000
Změna: 114/43 343/2000
Změna: 114/105 427/2000
Změna: 114/117 849/2000, 114/890/2001
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy a vymezení pojmů
(1) Toto opatření stanoví způsob třídění údajů o plánovaných a uskutečněných peněžních operacích státního rozpočtu, státních fondů, rezervních fondů organizačních složek státu, státních finančních aktiv a rozpočtů a fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí (dále jen "rozpočtová skladba").
(2) V ustanoveních rozpočtové skladby se pojmem "veřejné rozpočty centrální úrovně" rozumí státní rozpočet, státní fondy, Fond národního majetku, Pozemkový fond, fondy zdravotních pojišťoven, fondy organizačních složek státu a státní finanční aktiva.
(3) V ustanoveních rozpočtové skladby se pojmem "veřejné rozpočty územní úrovně" rozumí rozpočty a fondy obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
§ 2
Rozsah platnosti
(1) Peněžními operacemi rozpočtů a fondů uvedených v § 1 odst. 1 se pro účely tohoto opatření rozumí veškerá přijetí a vydání peněžních prostředků na účty a z účtů pro ně zřízených u peněžních ústavů (dále jen "účty").
(2) Mezi peněžní operace podle odstavce 1 patří zejména:
a) přijetí prostředků na příjmové účty a vydání prostředků z výdajových účtů státního rozpočtu prostřednictvím organizačních složek státu a právnických osob, jejichž příjmy a výdaje jsou příjmy a výdaji státního rozpočtu, a peněžní operace účtů rezervních a jiných fondů organizačních složek státu,
b) peněžní operace účtů státních finančních aktiv,
c) peněžní operace účtů rozpočtového hospodaření, účtů fondů rezerv a rozvoje a účtů jiných mimorozpočtových fondů obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí s výjimkami uvedenými v odstavci 3 a organizačních složek státu a peněžních operací účtů rezervních fondů organizačních složek státu,
d) peněžní operace účtů státních fondů.
(3) Za peněžní operace rozpočtů a fondů podle § 1 se nepovažují zejména:
a) peněžní operace účtů fondů kulturních a sociálních potřeb,
b) peněžní operace účtů hospodářské činnosti podle zvláštního zákona4) a podnikatelské činnosti5),
c) peněžní operace účtů cizích prostředků,
d) peněžní operace účtů sdružených prostředků.
Hlediska třídění příjmů a výdajů
§ 3
Rozpočtová skladba třídí peněžní operace z hlediska kapitolního, druhového a funkčního.
§ 4
Kapitolní třídění
(1) Kapitolní třídění vyjadřuje okruh působnosti a odpovědnosti subjektu nebo organizační složky, v nichž se realizují peněžní operace. Případné výjimky stanoví zákon.
(2) Obsah kapitol státního rozpočtu stanoví zákon.
(3) Stanovení a obsah kapitolního třídění peněžních operací pro rozpočty a fondy obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí je v jejich pravomoci a působnosti.
(4) Kapitolní třídění se nepoužije pro členění peněžních operací státních fondů.
(5) Pro kapitoly platí § 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Při vzniku nové kapitoly se jí přidělí číslo doplňkem tohoto opatření nebo sdělením Ministerstva financí organizační složce státu nebo právnické osobě, pro kterou byla zřízena. Seznam kapitol státního rozpočtu, jak existují ke dni 1. ledna 2001, je v příloze č. 1.
§ 5
Druhové třídění
(1) Druhové třídění rozlišuje peněžní operace na příjmy, výdaje a financující operace.
(2) Příjmy se pro účely tohoto opatření rozumějí veškeré nenávratně přijaté prostředky, zejména charakteru daní a poplatků, příjmů z poskytování služeb, příjmů z prodeje a pronájmu majetku a přijatých darů a dotací.
(3) Příjmy ve smyslu tohoto opatření nejsou zejména návratně přijaté prostředky charakteru přijatých půjček,6) úvěrů7) a návratných finančních výpomocí8) (dále jen "půjčky") a prostředků získaných emisí vlastních dluhopisů, které jsou podle odstavce 6 považovány za financující operace.
(4) Výdaji se rozumějí veškeré nenávratně poskytnuté prostředky zejména charakteru plateb za nakoupené zboží a služby včetně platů a úhrad souvisejících s vykonanou prací vlastních zaměstnanců a transferů prostředků, a dále prostředky poskytované návratně jako nástroj rozpočtové politiky.
(5) Výdaji podle tohoto opatření nejsou zejména splátky jistiny přijatých půjček a vydaných dluhopisů.
(6) Financujícími operacemi se rozumějí zejména veškerá přijetí prostředků, u kterých je při jejich přijetí známo, že musí být ve stanoveném čase splaceny subjektům, které je poskytly, nebo jiným subjektům (dále jen "věřitelům"), a tyto jejich splátky.
(7) Financujícími operacemi se rovněž rozumí návratně poskytované prostředky charakteru poskytovaných půjček, nákupu akcií a dluhopisů a příjmy z jejich splátek, jejichž účelem není podpora daného konkrétního subjektu, ale zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků formou získaných úroků a dividend.
(8) Financujícími operacemi nejsou zejména přijaté a uhrazené úroky, dividendy a podíly na zisku, které se zahrnují do příjmů a výdajů podle odstavců 2 a 4.
(9) Nejvyššími jednotkami druhového třídění jsou třídy. Každá třída je označena jednomístným číselným symbolem. Třídy se dále třídí na seskupení položek, která jsou označena dvoumístným číselným symbolem, kde první číslice určuje příslušnost ke třídě. Každé seskupení položek se dále třídí na podseskupení položek, která jsou označena trojmístným číselným symbolem, kde první dvě číslice určují příslušnost k seskupení položek. Podseskupení položek se třídí na položky, které jsou nejnižšími jednotkami členění a jsou označeny čtyřmístným číselným symbolem, kde první tři číslice určují příslušnost k podseskupení. Obsah a číselník druhového třídění stanoví příloha č. 2.
(10) Součástí třídy pro financující operace jsou i položky nemající charakter peněžních operací podle § 2 vyjadřující změny stavu prostředků na bankovních účtech a opravné položky. Jejich obsah a použití stanoví příloha č. 2.
§ 6
Funkční třídění
(1) Funkční třídění se používá jen pro členění výdajů podle § 5, odst. 4, a u veřejných rozpočtů územní úrovně ve smyslu § 1, odst. 3, i u příjmů zařazených do seskupení položek 21, 22, 23 a 31 podle § 5 odst. 2 a přílohy č. 2.
(2) Nejvyššími jednotkami funkčního třídění jsou skupiny, které jsou označeny jednomístným číselným symbolem. Skupiny se třídí na oddíly, které se označují dvoumístným číselným symbolem, kde první číslice představuje příslušnost ke skupině. Oddíly se třídí na pododdíly, které se označují trojmístným symbolem, kde první dvě číslice vyjadřují příslušnost k oddílu. Pododdíly se třídí na paragrafy, které jsou nejnižšími jednotkami funkčního členění a které se označují čtyřmístným symbolem, kde první tři číslice vyjadřují příslušnost k pododdílu. Jejich obsah a použití jsou uvedeny v příloze č. 3.
§ 7
Kompenzační operace
(1) Kompenzačními operacemi v příjmech a výdajích podle tohoto opatření se rozumí případy, kdy se postupuje odchylně oproti § 5 odst. 2 a 4 a kdy se přijaté prostředky účtují jako výdaje v záporné hodnotě nebo kdy se vydané prostředky účtují jako příjmy v záporné hodnotě. Při provádění kompenzačních operací se postupuje podle § 49 odst. 7, 8 a 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 21 zákona č. 250/2000 Sb.
(2) Kompenzačními operacemi se rozumějí rovněž vratky přeplatků daňových příjmů a poplatků charakteru vrácených mylně zaplacených vyšších částek nebo vrácených nadměrných odpočtů nebo přeplatků záloh.
§ 8
Záznamové položky
Pro účely získání dalších doplňujících informací o druzích peněžních operací zejména pro účely konsolidace podle § 11 a o některých operacích souvisejících s peněžními operacemi se stanovují záznamové položky. Jejich obsah a použití stanoví příloha č. 2.
§ 9
Použití rozpočtové skladby v účetnictví
(1) Při účtování o jednotlivých peněžních operacích v rozsahu podle § 2 se používá kapitolního třídění podle § 4 a nejnižších jednotek druhového a funkčního třídění. Použijí se paragrafy a položky, které odpovídají povaze zúčtované operace. Při používání paragrafů a položek v účetní analytické evidenci rozhoduje jen povaha zúčtovávaných příjmů a výdajů. Skutečnost, zda paragraf nebo položka, které mají být při zúčtování určité peněžní operace použity, jsou zařazeny v rozpočtu organizace, ani skutečnost, zda zúčtovávaná peněžní operace je v souladu s právními předpisy, nerozhodují.
(2) Jestliže při zúčtování určitého příjmu nebo výdaje žádný paragraf nebo položka obsažené v rozpočtové skladbě povahu tohoto příjmu nebo výdaje nevystihují, použije se paragraf nebo položka, které povaze tohoto příjmu nebo výdaje odpovídají nejvíce.
§ 10
Podrobnější třídění peněžních operací
Při používání rozpočtové skladby je možné použít podrobnější třídění, než jaké stanoví § 5 a 6, nebo další třídění. Podrobnějším tříděním se rozumí třídění peněžních operací z hlediska funkčního na ještě nižší jednotky třídění než jsou paragrafy a třídění peněžních operací z hlediska druhového na ještě nižší jednotky třídění než jsou položky. Dalším členěním se pro účely tohoto opatření rozumí třídění peněžních operací podle dalších hledisek než z hlediska kapitolního, druhového a funkčního.
§ 11
Konsolidace
Konsolidací podle tohoto opatření je sestavení účetních výkazů o peněžních operacích fondů, jejichž peněžní operace se člení podle rozpočtové skladby, v úhrnu za všechny tyto fondy, v kterých jsou vyloučeny peněžní převody mezi těmito fondy.
§ 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se rozpočtová skladba vydaná opatřením Ministerstva financí č.j. 111/27 947/1996 ze dne 17. května 1996 registrovaná v částce 47/1996 Sb. uveřejněná ve Finančním zpravodaji č. 6/1996.
§ 13
Účinnost
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Ministr financí:
Ing. Ivan Pilip, v.r.
Příloha č. 1
Kapitoly státního rozpočtu
301 Kancelář prezidenta republiky
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu
303 Senát Parlamentu
304 Úřad vlády České republiky
305 Bezpečnostní informační služba
306 Ministerstvo zahraničních věcí
307 Ministerstvo obrany
308 Národní bezpečnostní úřad
309 Kancelář Veřejného ochránce práv
312 Ministerstvo financí
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí
314 Ministerstvo vnitra
315 Ministerstvo životního prostředí
317 Ministerstvo pro místní rozvoj
321 Grantová agentura České republiky
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu
327 Ministerstvo dopravy a spojů
328 Český telekomunikační úřad
329 Ministerstvo zemědělství
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
334 Ministerstvo kultury
335 Ministerstvo zdravotnictví
336 Ministerstvo spravedlnosti
341 Úřad pro veřejné informační systémy
343 Úřad pro ochranu osobních údajů
344 Úřad průmyslového vlastnictví
345 Český statistický úřad
346 Český úřad zeměměřický a katastrální
347 Komise pro cenné papíry
348 Český báňský úřad
349 Energetický regulační úřad
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
358 Ústavní soud
361 Akademie věd
372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
374 Správa státních hmotných rezerv
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost
380 Okresní úřady
381 Nejvyšší kontrolní úřad
396 Státní dluh
397 Operace státních finančních aktiv
398 Všeobecní pokladní správa
Příloha č. 2
Druhové třídění rozpočtové skladby
TŘÍDA 1
- DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy se na příslušnou položku zaznamenávají včetně tzv. příslušenství (pokuty, penále, náklady daňového řízení) s výjimkou seskupení položek 16.
11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
111 - Daně z příjmů fyzických osob
Zahrnuje jednak tituly zákona o dani z příjmů fyzických osob - položky 1111 až 1113 a jejich příslušenství (sankční platby), navíc případně další daně - zrušené či nové - vázané na příjem fyzické osoby.
1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance.
1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Pro účely tohoto předpisu zahrnuje veškerou daň "z daňových přiznání", tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce realizovaný po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř. při souběhu několika zaměstnání.
1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů.
1119 - Daně z příjmů fyzických osob jinde nespecifikované (dále "j.n.")
Zahrnuje především doplatky daně ze mzdy, daně z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných daní vázaných na příjem fyzické osoby, případně i daň z příjmů fyzických osob, u které není zřejmé, zda ji zařadit pod položky 1111 - 1113 a které jsou jednotlivě identifikovatelné. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 111, zařadí se na položku 1701. Patří sem i příslušenství těchto daní.
112 - Daně z příjmů právnických osob
1121 - Daň z příjmů právnických osob
Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů ve smyslu zákona o daních z příjmů, vyjma daně podle položky 1122.
1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce
Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
1129 - Daně z příjmů právnických osob j.n.
Zahrnuje zejména doplatky odvodů ze zisku, důchodové daně, zemědělské daně ze zisku, případně dalších daní ze zisku jiných než v položce 1121 a 1122. Jsou-li tyto daně např. sledovány společně s jinými daněmi než v podseskupení 112, zařadí se na položku 1701.
12 - Vnitřní daně ze zboží a služeb
121 - Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb
1211 - Daň z přidané hodnoty
Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty.
1219 - Obecné daně na zboží a služby j.n.
Zahrnuje např. doplatky daně z obratu a dovozní daně a případné platby veškerých daní zdaňujících obecně výrobu, prodej či spotřebu zboží (tedy nejen vybraných komodit, u kterých je účelem zdanění regulace spotřeby - viz podseskupení 122).
122 - Spotřební daně
Zahrnují daně povahy akcízů zatěžující produkci, prodej či spotřebu vybraných druhů výrobků a služeb.
1221 - Spotřební daň z uhlovodíkových paliv a maziv
1222 - Spotřební daň z lihu
1223 - Spotřební daň z piva
1224 - Spotřební daň z vína
1225 - Spotřební daň z tabákových výrobků
1229 - Spotřební daně j.n.
13 - Poplatky a daně z vybraných činností a služeb
131 - Správní a soudní poplatky
Zahrnuje poplatky ve smyslu příslušných zákonů představující jak platby za určitý správní či soudní úkon, tak poplatky charakteru regulace určitých aktivit (provoz kasin, hracích automatů, emise dluhopisů, provozování vybraných živností apod.).
1311 - Správní poplatky
1312 - Soudní poplatky
1319 - Správní a soudní poplatky j. n.
Zahrnuje zejména výběry poplatků placené např. formou kolků, kde je finálně nezjistitelné, zda byly použity pro účely 1311 nebo 1312 nebo i např. k placení některých daní.
132 - Daně a poplatky z provozu motorových vozidel
1321 - Daň silniční
Zahrnuje daň podle zákona o dani silniční.
1322 - Poplatek za užívání dálnic a silnic dálničního typu
Zahrnuje paušální poplatek či daň za obecné užívání určitých druhů komunikací - dálnic a rychlostních silnic obecně.
1323 - Poplatek za užívání vybraných úseků dálnic a silnic Zahrnuje platby za užívání vybraných úseků silnic a dálnic. Jedná se zpravidla o "mýtné" vybírané přímo v těchto úsecích.
1329 - Daně a poplatky z provozu motorových vozidel j.n. Zahrnuje veškeré daně a poplatky uvalené na provoz vozidel (nebo vybraných druhů vozidel) nebo za užívání komunikací těmito vozidly, nelze-li je zařadit na jinou položku podseskupení 132.
133 - Poplatky za znečišťování životního prostředí
1331 - Úplaty za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
1332 - Poplatky za vypouštění škodlivých látek do ovzduší
1333 - Poplatky za ukládání odpadů
Včetně poplatků za ukládání radioaktivního odpadu. Nepatří sem poplatek za komunální odpad (je na položce 1337).
1334 - Odvody za odnětí zemědělské půdy
1335 - Poplatky za odnětí lesní půdy
1337 - Poplatek za komunální odpad.
Patří sem poplatek vybíraný obcemi podle § 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
1339 - Poplatky za znečišťování životního prostředí j.n.
134 - Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Zahrnuje především místní daně a poplatky uvalené za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či vyjadřující určitou místní specifiku, nemající charakter platby za službu vykonanou vybírající institucí.
1341 - Poplatek ze psů
1342 - Pobytové poplatky
Patří sem daně a poplatky vybírané za pobyt v určitých lokalitách, např. poplatek za lázeňský a rekreační pobyt.
1343 - Poplatek za užívání veřejného prostranství
Včetně poplatků za umístění reklamy na veřejném prostranství.
1344 - Poplatek ze vstupného
1345 - Poplatek z ubytovací kapacity
Zahrnuje např. poplatek podle § 1 písm. e) zákona č. 565/1990 Sb.
1346 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
1347 - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Zahrnuje poplatky podle § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
1349 - Ostatní poplatky a daně z vybraných činností a služeb j.n. Zahrnuje veškeré ostatní daně a poplatky spojené s určitou činností či službou, které nelze zařadit na jinou položku podseskupení 134, resp. seskupení 13.
14 - Daně z mezinárodního obchodu a transakcí Zahrnuje pouze daně jejichž prvotním smyslem je zatížení zboží a služeb z důvodu jejich importu do země (teoreticky i exportu). Nepatří sem daně uvalené shodně jak na dovážené tak na domácí zboží, např. daň z přidané hodnoty či spotřební daně u dovozu.
140 - Daně z mezinárodního obchodu a transakcí
1401 - Clo
1409 - Daně z mezinárodního obchodu a transakcí j.n. Případné dovozní přirážky, vyrovnávací dávky apod.
15 - Majetkové daně
151 - Daně z majetku
1511 - Daň z nemovitostí Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí.
1519 - Daně z majetku j.n. Zahrnuje veškeré daně uvalené na majetek poplatníka (dle hodnoty, naturální jednotky vyjadřující majetek), nelze-li ji zařadit na 1511, příp. nejedná-li se o daně z podseskupení 152.
152 - Daně z majetkových a kapitálových převodů Daně podle zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí a případné další daně související s transferem majetku (i kapitálu).
1521 - Daň dědická
1522 - Daň darovací
1523 - Daň z převodu nemovitostí
1529 - Daně z majetkových a kapitálových převodů j.n.
16 - Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a daně z objemu mezd
Zahrnuje povinné platby uložené právním předpisem placené formou pojistného či daně na účely sociálního zabezpečení či zdravotního pojištění a daně placené zaměstnavatelem či společně zaměstnavatelem se zaměstnanci proporcí z vyplacených mezd (aniž by muselo jít o účel sociálního či zdravotního zabezpečení).
161 a 162 - Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti a daně z objemu mezd
1611 - Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů
1612 - Pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců
1613 - Pojistné na důchodové pojištění od osob samostatně výdělečně činných (dále "OSVČ")
1614 - Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů
1615 - Pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců
1616 - Pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ
1617 - Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů
1618 - Příspěvky na politiku zaměstnanosti od zaměstnanců
1621 - Příspěvky na politiku zaměstnanosti od OSVČ
1627 - Přirážky k pojistnému
1628 - Příslušenství pojistného a daní z objemu mezd Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).
1629 - Pojistné na sociální zabezpečení a daně z objemu mezd j.n. Jiný typ povinného pojistného na sociální zabezpečení než v ostatních položkách podseskupení 161 a 162, doplatky daní z objemu mezd apod.
163 - Pojistné na zdravotní pojištění Uplatní se při započtení příjmů zdravotních pojišťoven do souhrnných sestav vládního sektoru.
1631 - Pojistné na zdravotní pojištění od zaměstnavatelů
1632 - Pojistné na zdravotní pojištění od zaměstnanců
1633 - Pojistné na zdravotní pojištění od OSVČ
1638 - Příslušenství pojistného na zdravotní pojištění Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).
1639 - Pojistné na zdravotní pojištění j.n.
164 - Ostatní povinné pojistné Jiný typ povinného pojistného než uvedeného v podseskupeních 161, 162 a 163 (k datu účinnosti předpisu takové neexistuje).
1641 - Ostatní povinné pojistné od zaměstnavatelů
1642 - Ostatní povinné pojistné od zaměstnanců
1643 - Ostatní povinné pojistné od OSVČ
1648 - Příslušenství ostatního povinného pojistného Přijaté sankční platby spojené s výběrem pojistného (pokuty a penále).
17 - Ostatní daňové příjmy
170 - Ostatní daňové příjmy
1701 - Nerozúčtované a neidentifikované daňové příjmy Veškeré daňové příjmy nerozúčtované nebo neidentifikované.
1709 - Ostatní daňové příjmy j.n. Daně identifikované, ale nezařaditelné do jiných položek.
TŘÍDA 2
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Zahrnuje příjmy v členění podle níže uvedených položek, nejsou-li předmětem hospodářské činnosti (příjmy ani výdaje z hospodářské činnosti nejsou tříděny podle rozpočtové skladby - viz § 2, odst. 3 opatření).
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem
211 - Příjmy z vlastní činnosti
Zahrnují se příjmy z vlastní činnosti. Pokud jsou příjmy inkasované od jiných veřejných rozpočtů ve smyslu § 1, odst. 1, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 011.
2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Zahrnuje příjmy z poskytování služeb, příp. výrobků organizací, nejsou-li vymezeny v obsahu jiné položky (např. příjmy ze školného - 2113, příjmy z pronájmu majetku - podsesk. 213, apod.).
2112 - Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
Zahrnuje příjmy za prodej zboží, které organizace nakoupila za účelem dalšího prodeje, nikoliv k vlastní spotřebě. Může jít o upomínkové předměty, drobné suvenýry, prodávané jednorázově při určité akci. Použije se i pro jednorázový nákup zboží, které např. obec nakoupí hromadně a prodává je posléze občanům (např. popelnice). V žádném případě se tato položka nepoužije pro příjmy z tržeb z hospodářské činnosti (na příjmy a výdaje z hospodářské činnosti se rozpočtová skladba nevztahuje).
2113 - Příjmy ze školného
Příjmy ze školného podle příslušného zákona. Nezahrnuje však příjmy úhrady rodičů za umístění dětí v mateřských školách, lidových školách umění, školních družinách, apod., ty patří na 2111.
2119 - Příjmy z vlastní činnosti j.n.
Zahrnuje i např. příjmy z titulu investice ve vlastní režii (odkaz na záznamovou položku 023).
212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
2121 - Odvody přebytků centrální banky
2122 - Odvody příspěvkových organizací
Příjmy odvodů z provozu nebo z odpisů příspěvkových organizací, nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty patří v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351, v dalších rozpočtových letech na 2229.
2123 - Ostatní odvody příspěvkových organizací
Jiné příjmy odvodů příspěvkových organizací, např. odvody příjmů z pronájmů a prodeje nemovitého majetku ve správě a v prozatímní správě zřizovatelům, apod., nikoliv např. vratky dříve poskytnutých příspěvků, ty se zařadí v běžném rozpočtovém roce jako minusový záznam na položky 5331 a 6351, v dalších rozpočtových letech na 2229. Zahrnuje i příjmy sankčních odvodů příspěvkových organizací zřizovateli.
2129 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem j.n.
Zahrnuje i přijaté výnosy z likvidace zbytkových podniků.
213 - Příjmy z pronájmu majetku
Pokud jsou příjmy inkasovány od jiných veřejných rozpočtů ve smyslu § 1, odst. 1, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 011.
2131 - Příjmy z pronájmu pozemků
2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2133 - Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139 - Příjmy z pronájmu majetku j.n.
214 - Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Oproti vymezení v účtové osnově pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce se v tomto podseskupení nerozumí realizací finančního majetku prodej vlastních dluhopisů. Pokud jsou příjmy inkasovány od veřejných rozpočtů vymezených v § 1, odst. 1 opatření, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 011.
2141 - Příjmy z úroků
Zahrnuje přijaté úroky z bankovních účtů (vkladů) a z poskytnutých půjček. Zahrnuje také úroky ve formě diskontu inkasovaného při nákupu cizího dluhopisu.
2142 - Příjmy z podílů na zisku a dividend
2143 - Realizované kurzové zisky
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů
221 - Přijaté sankční platby
2210 - Přijaté sankční platby
Zahrnuje sankce podle obecně závazných norem s výjimkou sankcí přijatých v souvislosti s výběrem daní (ty patří do daňových příjmů) a kompenzací za opožděné platby v obchodních vztazích (ty patří na podseskupení 211).
222 - Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
2221 - Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, vracených jinými veřejnými rozpočty. Zahrnuje i přijaté vratky správci kapitol státního rozpočtu nebo jejich podřízenými organizacemi, které poskytovali dotace přímo ze svých kapitol územním rozpočtům. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů. Nepoužije se pro vratky transferů mezi veřejnými rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223.
2222 - Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnuje příjmy inkasované veřejnými rozpočty od jiných veřejných rozpočtů, pokud nejsou zařazeny na položku 2221. Použije se zejména pro příjmy státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání minulých let, pokud nejsou zařazeny na pol. 2221. Nepoužije se pro příjmy odvodů z finančního vypořádání mezi veřejnými rozpočty územní úrovně, ty se zařadí na položku 2223. Zahrnuje i příjmy z finančního vypořádání inkasované obcemi a kraji od veřejných rozpočtů centrální úrovně.
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
2224 - Vratky nevyužitých prostředků z Národního fondu
Peněžní prostředky, které byly Národnímu fondu (§ 37 a 38 zákona č. 218/2000 Sb.) převedeny na realizaci programů za účelem plnění závazků z mezinárodních smluv v minulých letech a z důvodu nevyužití se vracejí zpět do státního rozpočtu nebo jiného fondu.
2225 - Úhrady prostředků vynaložených podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Příjmy úřadů práce podle § 12 až 14 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Jsou to prostředky, které úřady práce zaplatily za platebně neschopné zaměstnavatele jakožto mzdy zaměstnanců a jejich daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a které jim tito zaměstnavatelé vracejí.
2229 - Přijaté vratky transferů j.n.
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích jiných než podle předchozích položek tohoto podseskupení. Nerozlišuje se, zda šlo o vratky běžných či kapitálových transferů, ani kdo tyto transfery vrací (podnikatel, obyvatelstvo, příspěvková organizace atd.).
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy
231 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
2310 - Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
Pokud jsou příjmy inkasované od jiných veřejných rozpočtů ve smyslu § 1, odst. 1, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 011.
232 a 233 - Ostatní nedaňové příjmy
Pokud jsou příjmy inkasované od jiných veřejných rozpočtů ve smyslu § 1, odst. 1, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 011.
2321 - Přijaté neinvestiční dary
Patří sem přijaté dary neopětované a fakultativní jiné než od jiných veřejných rozpočtů podle § 1, odst. 1 opatření nebo zahraničních vládních organizací a mezinárodních institucí. Tato položka se použije pro přijaté dary, u kterých si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel (pak by byly zařazeny na položku 3121).
2322 - Přijaté pojistné náhrady
2324 - Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Opětované příspěvky na neinvestiční účely. Nově se však touto položkou, ani vůbec rozpočtovou skladbou, netřídí přijaté příspěvky na účty sdružených prostředků (viz § 2, odst. 3 opatření). Zahrnuje i příspěvky inkasované od pojišťovny. Zahrnuje i např. náhrady od fyzických osob za jimi způsobené škody. Patří sem např. i přijaté náhrady inkasované okresními úřady od obcí na to, aby byla v obcích zachována třída základní školy, u které se počet dětí pohybuje pod normou požadovanou školskými předpisy. Zahrnuje i např. příjem náhrady za náklady soudního řízení, vymožené náhrady předchozích výdajů uskutečněných v předchozích letech, apod. Použije se vždy pro případy dodatečně vymoženého výživného od osoby povinné výživou dítěte, u kterého stát na základě zákona č. 482/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytoval příspěvek na výživu (v tomto případě není rozhodující, zda byl příspěvek poskytnut v běžném roce nebo v letech minulých). Zahrnuje i vratky přeplatků záloh (zejména za odběr elektřiny, vody, páry, plynu, apod.), které se plně vztahují k minulým rozpočtovým rokům. Zatřídění vratky zálohy je možno zatřídit na tuto položku i tehdy, pokud se vztahuje z části k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech a z části k zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce). Pokud se organizace rozhodne postupovat tímto způsobem, je povinna tak postupovat i v následujících letech. Zahrnuje i přijaté dotace k cenám tepla vyplácené finančními úřady, pokud jsou inkasovány na bankovní účty, na které se vztahuje rozpočtová skladba.
Zahrnuje i dosud splácené příjmy z regresních náhrad.
2325 - Vratky prostředků z Národního fondu pro vyrovnání kursových rozdílů
Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu ze státního rozpočtu za účelem vyrovnání kursových rozdílů, které se z Národního fondu převádějí zpět do státního rozpočtu, protože na vyrovnání kursových rozdílů nebyly použity. Tato položka souvisí s výdajovou položkou 5771 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů.
2326 - Vratky prostředků z Národního fondu související s neplněním závazků z mezinárodních smluv
Peněžní prostředky přijaté do Národního fondu a převedené z něj zpět do státního rozpočtu nebo jiného fondu, který je poskytl, z důvodů neplnění mezinárodních smluv. Jde o vrácení příslušné části prostředků, které byly poskytnuty na položkách seskupení 57 a 67.
2327 - Úhrada prostředků, které státní rozpočet odvedl Evropským společenstvím za Národní fond
Peněžní prostředky převedené z Národního fondu do státního rozpočtu podle § 38 odst. 3 věty za středníkem zákona č. 218/2000 Sb.
2328 - Neidentifikované příjmy
Veškeré došlé platby blíže neidentifikovatelné. Použije se jen pro skutečnost, nerozpočtuje se.
2329 - Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Zahrnuje identifikované nedaňové příjmy, které nelze zařadit na jinou druhovou položku.
2331 - Odvody nahrazující zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností
Jde o odvody podle § 24 odst. 3 písm. c) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.
2332 - Úplaty za odběry vody z vodních toků a podzemní vody
Příjmy z úplat za odběr vody z vodních toků a podzemní vody a dalších úplat podle § 43 a 45 vodního zákona (zákon č. 138/1973 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a nařízení vlády č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů.
2333 - Příjmy z úhrad vydobývaného prostoru a z vydobytých vyhrazených nerostů
24 - Přijaté splátky půjček
Jen jde-li o splátky půjček původně poskytnutých za účelem rozpočtové politiky, nikoliv jako nástroj řízení likvidity, ty by patřily na třídu 8. Půjčky poskytované za účelem rozpočtové politiky však mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů), je-li jejich prvotním smyslem podpora druhého subjektu. Jejich přijaté splátky proto patří na toto seskupení položek. Zapisují se jen skutečné splátky, nikoliv např. úroky, které patří na položku 2141.
241 - Splátky půjček od podnikatelských subjektů
2411 - Splátky půjček od podnikatelských subjektů - fyzických osob
2412 - Splátky půjček od podnikatelských subjektů - právnických osob
242 - Splátky půjček od obecně prospěšných a podobných organizací
2420 - Splátky půjček od obecně prospěšných a podobných organizací
Použije se pro splátky půjček od organizací vně vládního sektoru, nepatří sem tedy splátky od zdravotních pojišťoven, státních fondů atd. Nepoužije se ani pro příspěvkové organizace. Patří sem i splátky od občanských sdružení, nadací, od politických stran a hnutí, odborů apod.
243 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů centrální úrovně
2431 - Splátky půjček od státního rozpočtu
2432 - Splátky půjček od státních fondů
2433 - Splátky půjček od zvláštních fondů centrální úrovně
Zahrnuje Fond národního majetku a Pozemkový fond.
2434 - Splátky půjček od fondů sociálního a zdravotního pojištění
Zahrnuje např. splátky půjček od zdravotních pojišťoven.
2439 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů j.n.
244 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů územní úrovně
2441 - Splátky půjček od obcí
2442 - Splátky půjček od krajů
2449 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů územní úrovně j.n.
Zahrnuje splátky půjček např. od dobrovolných svazků obcí.
245 - Splátky půjček od zřízených a podobných organizací
2451 - Splátky půjček od příspěvkových organizací
2452 - Splátky půjček od vysokých škol
2459 - Splátky půjček od zřízených organizací j.n.
246 - Splátky půjček od obyvatelstva
2460 - Splátky půjček od obyvatelstva
247 - Splátky půjček ze zahraničí
2470 - Splátky půjček ze zahraničí
TŘÍDA 3
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
31 - Příjmy z prodeje investičního majetku a ostatní investiční příjmy
311 - Příjmy z prodeje investičního majetku
Pokud jsou příjmy inkasované od jiných veřejných rozpočtů ve smyslu § 1, odst. 1, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 012.
3111 - Příjmy z prodeje pozemků
3112 - Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí
Použije se též při prodeji pozemku patřícího k prodávané budově, jestliže cenu nelze rozdělit.
3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného investičního majetku
3114 - Příjmy z prodeje nehmotného investičního majetku
3119 - Příjmy z prodeje investičního majetku j.n.
312 - Ostatní investiční příjmy
3121 - Přijaté dary na investice
Jen jde-li o dobrovolný a neopětovaný dar od jiného subjektu než jiného veřejného rozpočtu podle § 1 a od zahraniční vlády či mezinárodní organizace a zároveň je-li tento dar účelově určen na kapitálové výdaje.
3122 - Přijaté příspěvky na investice
Opětované příspěvky od fyzických a právnických osob na investiční účely.
Nově se však touto položkou, ani vůbec rozpočtovou skladbou, netřídí přijaté příspěvky na účty sdružených prostředků (viz 2, odst. 3 opatření).
Pokud jsou příjmy inkasovány od jiných veřejných rozpočtů ve smyslu § 1, odst. 1, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 012.
3129 - Ostatní investiční příjmy j.n.
32 - Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a nikoliv o nástroj řízení likvidity, kdy by patřily do tř. 8.
320 - Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
Pokud jsou příjmy inkasované od jiných veřejných rozpočtů ve smyslu § 1, odst. 1, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 012.
3201 - Příjmy z prodeje akcií
3202 - Příjmy z prodeje majetkových podílů
TŘÍDA 4
- PŘIJATÉ DOTACE
41 - Běžné přijaté dotace
411 - Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně
4111 - Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Zahrnuje dotace přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma dotací přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem dotace přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, ani např. dotace přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti (všechny tyto přijaté dotace patří na pol. 4116).
4112 - Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Platí jen pro dotace ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje neinvestiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
4113 - Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů
4114 - Neinvestiční přijaté dotace ze zvláštních fondů centrální úrovně
Dotace přijaté z Fondu národního majetku a Pozemkového fondu.
4115 - Neinvestiční přijaté dotace od fondů sociálního a zdravotního pojištění
4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Zahrnuje jiné dotace ze státního rozpočtu, než uvedené v položkách 4111 a 4112. Použije se pro dotace přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, i např. pro dotace přijímané od úřadů práce v rámci tzv. aktivní politiky zaměstnanosti).
4117 - Neinvestiční přijaté dotace od okresních úřadů
Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 380 - Okresní úřady vyjma dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu (neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa patří na položku 4111, z ostatních rozpočtových kapitol na položku 4116 a v rámci souhrnného dotačního vztahu na položku 4112).
4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu
Neinvestiční převody z Národního fondu na stanovený účel.
4119 - Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů centrální úrovně j.n.
412 - Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Zahrnuje i příspěvky přijímané od jiných obcí na úhradu provozních výdajů v případě přijetí dětí z těchto obcí do školy. Zahrnuje i neinvestiční dary přijímané od jiných obcí (např. v souvislosti s živelní pohromou).
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů
4129 - Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.
Zahrnuje např. dotace od dobrovolných svazků obcí.
413 - Převody z vlastních fondů
Patří sem přijaté převody z jiných fondů dané organizace nebo rozpočtu, za které se sestavuje vlastní výkaz, např. z rezervního fondu na příjmový účet, z účtu běžného hospodaření obce do fondu rezerv a rozvoje apod. Na úrovni organizace se konsolidují pol. 4133, 4134 a 4139.
4131 - Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
4132 - Převody z ostatních vlastních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů
Patří sem převody z fondů, které se nepovažují za veřejné rozpočty podle § 1 a jiných než v pol. 4131 (např. účet cizích prostředků).
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)
Přijaté převody z vlastních rezervních fondů a fondu rezerv a rozvoje.
4134 - Převody z rozpočtových účtů
Zřizuje se pro účely zatřídění např. převodu ze základního běžného účtu obce do fondu rezerv a rozvoje (z hlediska zatřídění operace u fondu rezerv a rozvoje), ale i např. pro převody ze základního běžného účtu na vkladový výdajový účet obce a naopak. Použije se i pro přijetí převodů z výdajových účtů RO na účty tzv. doplňkových zdrojů na investiční výstavbu. Použije se i pro převody prostředků do rezervního fondu organizačních složek státu např. podle § 47 a 70 rozpočtových pravidel.
4135 - Převody z fondů rozpočtových organizací
Tato položka se použije od roku 1998 pro převody přijaté z fondů rozpočtových organizací. Položka se použije pro přijetí prostředků z rezervních fondů RO nebo ze zůstatků fondů odměn RO na příjmové účty RO nebo zřizovatele. Použije se i pro příjmy přijaté z rezervních fondů podřízených RO na účty doplňkových zdrojů na investiční výstavbu. Tato položka se nekonsoliduje ani na úrovni organizace, ani na úrovni obce nebo OkÚ (konsoliduje se až na celorepublikové úrovni při agregaci s operacemi rezervních fondů všech RO v republice).
4139 - Převody z vlastních fondů j.n.
Zahrnuje např. i převody z účtů sociálních fondů, účelových fondů nemajících charakter všeobecných rezerv, apod.
415 - Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí
4151 - Neinvestiční přijaté dotace od zahraničních vlád
4152 - Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí
4159 - Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí j. n.
416 - Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv
4160 - Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv
42 - Kapitálové přijaté dotace
421 - Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů centrální úrovně
4211 - Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Zahrnuje investiční dotace přijaté z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu, která je ve správě Ministerstva financí, vyjma investičních dotací přijatých územními orgány v rámci tzv. souhrnného finančního vztahu, tj. vymezené exaktně zákonem o státním rozpočtu. Nepatří sem dotace přijaté od orgánů státní správy, např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj (všechny tyto přijaté dotace patří na pol. 4216).
4212 - Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
Platí jen pro dotace ze státního rozpočtu obcím a krajům, zahrnuje investiční dotační tituly explicitně vymezené zákonem o státním rozpočtu.
4213 - Investiční přijaté dotace ze státních fondů
4214 - Investiční přijaté dotace ze zvláštních fondů centrální úrovně
Dotace přijaté z Fondu národního majetku a Pozemkového fondu.
4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Zahrnuje jiné investiční dotace ze státního rozpočtu než na
položkách 4211, 4212 a 4217. Použije se pro investiční dotace přijaté od orgánů státní správy (např. ministerstev zemědělství, životního prostředí, kultury, pro místní rozvoj, apod.).
4217 - Investiční přijaté dotace od okresních úřadů
Investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 380 - Okresní úřady vyjma souhrnného dotačního vztahu (investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa patří na položku 4211, z ostatních rozpočtových kapitol na položku 4216 a v rámci souhrnného dotačního vztahu na položku 4212).
4218 - Investiční převody z Národního fondu
Investiční převody z Národního fondu na stanovený účel.
4219 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů centrální úrovně j.n.
422 - Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů
4229 - Investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně j.n.
423 - Investiční přijaté dotace ze zahraničí
4231 - Investiční přijaté dotace od zahraničních vlád
4232 - Investiční přijaté dotace od mezinárodních institucí
424 - Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv
4240 - Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv
TŘÍDA 5
- BĚŽNÉ VÝDAJE
51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje
511 - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
5111 - Platy zaměstnanců
Včetně odměn zahrnovaných do platových prostředků.
5112 - Ostatní osobní výdaje
Zahrnuje především odměny za práce konané mimo pracovní poměr (dohody o provedení práce, apod.), odměny členů zastupitelstev obcí (včetně tzv. uvolněných zastupitelů), odměny členům odborných komisí obcí na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny dle předpisů o autorském právu, odměny za využití vynálezů, apod. Zahrnuje i odměny poskytované při konání veřejných soutěží ve smyslu § 2, odst. 2 e) vyhlášky č. 58/1991 Sb.
5113 - Platy představitelů státní moci a některých orgánů
Platy podle zákona č. 236/1995 Sb., platy soudců a odměny členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Grantové agentury a poradních orgánů vlády.
5114 - Odstupné
5115 - Odchodné
Nezahrnuje odchodné příslušníků ozbrojených sil, které se považuje za sociální dávku a zatřídí se položkou 5410 - Sociální dávky.
5116 - Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu
Náležitosti vyplácené vojenskou správou vojákům v základní (náhradní) vojenské službě (služné, zástupné apod.) a v další službě (vojenské cvičení, mimořádná služba s výjimkou vojáků z povolání), služné a případné příplatky za ztížené pracovní podmínky vyplácené organizacemi osobám vykonávajícím civilní službu.
5117 - Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby
Náhrady vyplácené okresními úřady zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby.
5119 - Platby za provedenou práci j.n.
Zahrnuje odměny učňům, odměny vlastním zaměstnancům za vyhrané soutěže organizované jinými organizacemi, platové refundace hrazených jiným organizacím, odměny vojákům v zahraničí (např. SFOR), odměny vyplácené vězňům, aj. Zahrnuje i odměny vyplácené zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání (při dosažení životního nebo pracovního jubilea, apod.) hrazené ze sociálních fondů. Zahrnuje i zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům Armády ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí.
512 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5121 - Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti
5122 - Povinné pojistné na zdravotní pojištění
5128 - Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem
Zahrnuje zejména pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhl. MF č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav).
5129 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem j.n.
Zahrnuje především refundace pojistného (na sociální a zdravotní pojištění) jiným organizacím.
513 - Nákup materiálu Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
5131 - Potraviny
Zahrnuje např. nákup potravin v ústavních vývařovnách, školních jídelnách, ne však pro závodní stravování.
5132 - Ochranné pomůcky
Zahrnuje nákup ochranných pomůcek ve vazbě na pracovně právní předpisy (zejména na vyhlášku č. 204/1994 Sb.).
5133 - Léky a zdravotnický materiál
5134 - Prádlo, oděv a obuv
5135 - Učebnice a bezplatně poskytované školní potřeby
5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 - Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek
Výdaje na dodavatelské pořízení předmětů, jejichž ocenění je 40 tis. Kč nebo nižší a doba použitelnosti v účetní jednotce delší než jeden rok, a dále předmětů, které definuje účtová osnova jako drobný hmotný investiční majetek (pokud nepatří na jiné položky - např. 5133, 5136, apod.).
5138 - Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, nikoliv ke spotřebě. Obdobně jako v položce 2112 jde o nákup zboží určeného k dalšímu prodeji (jednorázové akce), nikoliv ke spotřebě v organizaci. Nesmí přitom jít o nákupy v rámci hospodářské činnosti, na ty se rozpočtová skladba nevztahuje.
5139 - Nákup materiálu j.n.
Nákup "všeobecného" materiálu nezařaditelného do předchozích položek, včetně např. nákupu zvířat, osiva, dezinfekčních prostředků, atd.
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
5141 - Úroky
Hrazené úroky z půjček, vlastních cenných papírů apod. Nezahrnují se úroky, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny investičního majetku (ty se zařadí na pol. 6143).
5142 - Realizované kurzové ztráty
5149 - Úroky a ostatní finanční výdaje j.n.
515 - Nákup vody, paliv a energie
Vratky záloh pravidelně (zpravidla měsíčně) hrazených v tom samém (běžném) rozpočtovém roce se zatřídí kompenzačně na příslušné položky, na které byly uhrazené zálohy zatříděny. Zatřídění vratky zálohy je možno zatřídit na některou položku tohoto podseskupení i tehdy, pokud se vztahuje zčásti k zálohám placeným v minulých rozpočtových letech a zčásti k zálohám hrazeným v běžném rozpočtovém roce. Pokud se organizace rozhodne postupovat tímto způsobem, je povinna tak postupovat i v následujících letech.
Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
5151 - Voda
Včetně tzv. stočného.
5152 - Teplo
Úhrady dálkově dodávané tepelné energie.
5153 - Plyn
5154 - Elektrická energie
5155 - Pevná paliva
5156 - Pohonné hmoty a maziva
5159 - Nákup paliv a energie j.n.
Včetně např. nákupu kapalných paliv (k jinému použití než v položce 5156).
516 - Nákup služeb
Nákup služeb zajišťovaných zhotoviteli. Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
5161 - Služby pošt
Úhrady poštovného a dalších služeb pošt včetně nákupu poštovních známek a pásek do frankovacích strojů.
5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
Úhrady služeb včetně nákupu telefonních karet.
5163 - Služby peněžních ústavů
Včetně komerčního pojištění.
5164 - Nájemné
Zahrnuje tzv. čisté nájemné, nelze-li odlišit, pak hrubé nájemné, jiné než na položce 5165. Zahrnuje i nájemné z tzv. operačního leasingu.
5165 - Nájemné za půdu
Výdaje na nájemné za půdu, tj. poskytnuté pachtovné.
5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
Zahrnuje platby za konzultace, poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty nebo expertními organizacemi k činnostem zajišťovaným organizací. Patří sem i právní služby (včetně např. zastupování organizace ve sporech), znalecké posudky a služby z titulu mandátních smluv. Musí se jednat o platby za neinvestiční služby, nikoliv o výdaje charakteru pořízení hmotného nebo nehmotného investičního majetku ve smyslu seskupení položek 61.
5167 - Služby školení a vzdělávání
Nákup školících a vzdělávacích služeb (kursů, školení, odborných stáží) pro potřeby organizace.
5168 - Služby zpracování dat
5169 - Nákup služeb j.n.
Nezařazené v předchozích položkách, patří sem např. příspěvek na stravování zaměstnanců v zařízení jiné organizace apod. Patří sem i nákup stravenek ve veřejném stravování a poukázek na nákup potravin. Zahrnuje i úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky branců a osob nastupujících do ústavů sociální péče (hrazené v současnosti okresními úřady).
517 - Ostatní nákupy
Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
5171 - Opravy a udržování
Zahrnuje i nákup projektové dokumentace k opravám.
5172 - Programové vybavení
Výdaje na nákup software a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako neinvestiční majetek (tj. podle platné úpravy v roce 1997 do 40 tis. Kč v jednotlivém případě).
5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5174 - Ostatní cestovní náhrady
Jiné než cestovné, např. tedy reciproční úhrady cestovních výdajů cizincům, refundace cestovného zaměstnancům jiných organizací apod.
5175 - Pohoštění
Zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění.
5176 - Účastnické poplatky na konference
Účastnické poplatky spojené s účastí zaměstnanců na konferencích a podobných akcích. Jsou to výdaje zaměstnavatelů, kteří platí za své zaměstnance organizaci nebo organizační složce, která konferenci nebo podobnou akci pořádá, a to zejména podle § 71 zákona č. 218/2000 Sb.
5177 - Nákup uměleckých předmětů
Nákup uměleckých děl, která jsou hmotným majetkem a nejsou součástí staveb a budov, předmětů muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich souborů v muzeích a památkových objektech, stálých výstavních souborů a knihovních sbírek knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiných sbírek, a movitých kulturních památek a jejich souborů.
5178 - Nájemné za nájem s právem koupě
Nájemné z tzv. finančního leasingu.
5179 - Ostatní nákupy j.n.
Včetně např. náhrad za použití vlastního nářadí a materiálu, příspěvek na ošacení, paušálních náhrad výdajů ústavním činitelům, náhrady chovatelům služebních psů, apod. Patří sem i platby daní a poplatků, včetně dálničních známek a poplatků, vůči cizím státům (i když jsou nakupovány v České republice - např. poplatky za vstupní víza do cizích zemí, apod.). Zahrnuje i příspěvek na zkvalitnění stravy vlastním zaměstnancům (sportovcům, jiným osobám s vyšší fyzickou zátěží). Zahrnuje náhrady ošatného, stravování a ubytování osobám vykonávajícím civilní službu. Patří sem dále veškeré výdaje na zboží a služby přesahující obsah jednoho podseskupení položek, které nelze blíže rozúčtovat či specifikovat.
518 - Poskytnuté zálohy a jistiny
Používá se při poskytování záloh, jestliže není možné v okamžiku jejich poskytnutí jejich povahu přesněji klasifikovat. Při jejich vrácení se účtuje v záporných hodnotách na tuto položku, při jejich rozúčtování taktéž se souvztažným zaúčtováním na příslušnou položku. Zahrnuje složené jistiny.
Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
5181 - Poskytnuté zálohy zálohovým organizacím
5182 - Poskytované zálohy vlastní pokladně
Výběr hotovosti z bankovního účtu do pokladny.
5189 - Poskytované zálohy a jistiny j.n.
Veškeré ostatní zálohy na neinvestiční výdaje, nelze-li je zařadit přímo na konkrétní položku podle charakteru nákupu. Patří sem např. i trvalé jistiny, např. na karty CCS.
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary
5191 - Zaplacené sankce související s nákupy
Pokuty a penále zaplacené v obchodních vztazích, a to včetně nákupů investiční povahy; nepatří sem pokuty hrazené za porušení obecně závazných předpisů hrazené jiným rozpočtům - ty patří na položku 5363. Nerozpočtuje se, použije se pro údaje za skutečnost. Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Za příspěvky patřící do tohoto seskupení se považují veškeré opětované příspěvky neinvestiční povahy, které nelze zařadit na specifičtější položku (např. příspěvek jiné organizaci na otop by šel na podseskupení 515). Patří sem i úhrady advokátům a notářům zastupujícím klienty ex offo. Zahrnuje i náhrady poskytované obcemi školským úřadům, aby byla v obcích zachována třída základní školy, u kterých se počet dětí pohybuje pod normou požadovanou školskými předpisy. Zahrnuje i např. poskytnuté náhrady za náklady soudního řízení, příp. refundací výdajů uskutečněných v předchozích letech, apod. Patří sem dále i příspěvky charakteru sdružení poskytované do společných sociálních fondů spravovaných jinou obcí. Patří sem i náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce u pracovníků zastupitelských sborů a stálých misí a jejich rodinných příslušníků v zahraničí. Zahrnuje i náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat. Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013. Na tuto položku patří i příspěvky, které se z rozpočtu Poslanecké sněmovny poskytují poslaneckým klubům podle § 78 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a příspěvky, které se z rozpočtu Senátu poskytují senátorským klubům podle § 22 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. Patří na ni i náhrady výdajů spojených s výkonem funkce poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost
Přímé úhrady provozovatelům hromadné dopravy, případně převody obcí na účet sdružených prostředků (na který se nevztahuje rozpočtová skladba).
5194 - Věcné dary
Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru, včetně věcných humanitárních darů . Nezahrnuje peněžité dary. Peněžité dary vlastním zaměstnancům poskytované podle pracovně právních předpisů (vč. smluv z kolektivního vyjednávání) přitom patří na pol. 5119, ostatní dary se považují za transfery obyvatelstvu a patří na položku 5492.
5195 - Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Jde o odvody podle § 24 odst. 3 písm. c) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 167/1999 Sb.
5199 - Výdaje související s neinvestičními nákupy j.n. Veškeré ostatní opětované výdaje nezařaditelné na jiné položky seskupení 51, tj. opětované výdaje související s neinvestičními nákupy. Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
52 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím
521 - Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům
5211 - Neinvestiční dotace finančním institucím
Zahrnuje veškeré transferové platby finančním institucím, jako jsou Českomoravská záruční a rozvojová banka, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, Exportní a garanční pojišťovna, Česká exportní banka, ale i např. České spořitelně z titulu majetkové újmy, tj. bez ohledu na to, jaká je funkce této dotace.
5212 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
Patří sem dotace fyzickým osobám provozujícím podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost.
5213 - Neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
Patří sem dotace veškerým subjektům zřízeným podle obchodního zákoníku a dalších předpisů jako právnické osoby provozující podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činnost. Nepatří sem subjekty spadající pod zákon o neziskových organizacích, občanská sdružení apod.
5219 - Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům j.n.
522 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím
Použije se pro dotace organizacím vně vládního sektoru, nepatří sem tedy dotace zdravotním pojišťovnám, příspěvkovým organizacím apod.
5221 - Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím
Neinvestiční dotace organizacím zřízeným podle zákona č. 248/1995 Sb.
5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením
Zahrnuje sdružení vzniklá podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.
5223 - Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem
5224 - Neinvestiční dotace politickým stranám a hnutím
5229 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím j.n.
Patří sem dotace, nejsou-li zařaditelné pod některou z předchozích položek, mimo jiné i nadacím. Zahrnují se i dotace různým tuzemským svazům a spolkům (např. i Svazu měst a obcí ČR).
523 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům
5230 - Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům
Např. peněžní a věcná ocenění podnikatelským právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.).
524 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím
5240 - Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím
Např. peněžní a věcná ocenění neziskovým a podobným právnickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.).
53 - Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
531 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně
5311 - Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu
5312 - Neinvestiční transfery státním fondům
Zahrnuje transfery fondům zřízeným podle zákona o rozpočtových pravidlech.
5313 - Neinvestiční transfery zvláštním fondům centrální úrovně
Zahrnuje např. Fond národního majetku a Pozemkový fond.
5314 - Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
5315 - Odvod daně za zaměstnance
Odvod daně ze závislé činnosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.
5316 - Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti za zaměstnance Odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.
5317 - Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance
Odvod pojistného na zdravotní pojištění úřadem práce za zaměstnance-příjemce mzdového nároku podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele.
5318 - Neinvestiční transfery státním finančním aktivům
5319 - Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům j.n.
532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5321 - Neinvestiční transfery obcím
Zahrnuje neinvestiční transfery obcím jiné než v položce 5322.
5322 - Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
Zahrnuje neinvestiční transfery obcím zahrnuté do souhrnného finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.
5323 - Neinvestiční transfery krajům
Zahrnuje dotace poskytované krajům jiné než v položce 5324.
5324 - Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované krajům zahrnuté do finančního vztahu a explicitně stanovené zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok.
5325 - Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů
5329 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
Zahrnuje např. neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí.
533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám
Zahrnuje neinvestiční transfery poskytované vysokým školám.
5339 - Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
Platby charakteru transferů PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
534 - Převody vlastním fondům
V konsolidaci na úrovni organizace se eliminují položky 5344 - 5349.
5341 - Převody vlastním fondům hospodářské činnosti
5342 - Převody fondu kulturních a sociálních potřeb
5343 - Převody jiným vlastním fondům a účtům nemajícím charakter veřejných rozpočtů
Patří sem i vratné zálohy závodní kuchyni, která je vedlejším hospodářstvím, na potraviny.
5344 - Převody vlastním rezervním fondům
Patří sem i převody ve prospěch fondu rezerv a rozvoje.
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
Zahrnuje i převody ze základního běžného účtu obce na vkladový výdajový účet, převody prostředků z příjmového účtu na základní běžný účet.
5346 - Převody do fondů organizačních složek státu
Tato položka se použije od roku 1998 pro převody poskytnuté do fondů organizačních složek státu. Tato položka vznikla v zájmu odlišení těchto převodů od převodů do rezervních účtů obcí, okresních úřadů, apod., kdy by mohla existence jen jediné společné položky přinášet problémy v konsolidaci údajů. Položka se použije podle platné legislativy pro poskytnutí prostředků do rezervních fondů RO.
5349 - Převody vlastním fondům j.n.
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům
5361 - Nákup kolků
5362 - Platby daní a poplatků
Jde o platby všech daní a poplatků ve smyslu příjmové třídy 1, s výjimkou odvodů za odnětí zemědělské půdy a poplatků za odnětí lesní půdy hrazených v souvislosti s pořizováním investičního majetku (patří na pol. 6144) a ostatních daní, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny investičního majetku (ty patří na pol. 6145). Patří sem i nákup tzv. dálničních známek v tuzemsku.
5363 - Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Úhrady sankcí za porušení obecně závazných předpisů, jejichž příjemcem je veřejný rozpočet ve smyslu § 1, odst. 1 opatření (státní rozpočet, místní rozpočty, státní fondy apod.).
5364 - Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích veřejným rozpočtům centrální úrovně
Vratky transferů poskytnuté v předcházejících obdobích z jiného rozpočtu. Nezahrnuje výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na položku 5366.
5365 - Odvody státnímu rozpočtu při finančním vypořádání minulých let
Zahrnuje odvody do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání, které nepatří na jiné položky (např. na pol. 5364).
Zahrnuje zejména odvody kraje do státního rozpočtu při finančním vypořádání předchozích let jiné než vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích. Nezahrnuje výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi, ty patří na pol. 5366.
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých let hrazené obcemi krajům nebo naopak výdaje krajů hrazené obcím z titulu finančního vypořádání minulých let (např. doplatky dotací na sociální dávky).
5369 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům j.n.
Zahrnuje např. transfery ze státního rozpočtu územním rozpočtům v rámci finančního vypořádání minulých let.
54 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu
541 - Sociální dávky
5410 - Sociální dávky
Zahrnuje transfery charakteru dávek sociálního zabezpečení, tj. dávek zahrnutých pod pododdíly funkční skladby 411 až 418 a příp. i paragrafu 4199 a podpory v nezaměstnanosti zahrnované na paragraf 4210. Nezahrnuje zásadně platby charakteru návratných půjček obyvatelstvu. Patří sem např. i tzv. výsluhový příspěvek, odchodné, odbytné (§ 138 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání) a úmrtné vyplácené v ozbrojených silách.
542 - Náhrady placené obyvatelstvu
Mající charakter transferů, tj. nikoliv náhrady zařazené do seskupení 51.
5421 - Náhrady z úrazového pojištění
Je-li zabezpečováno organizací, jež je součástí vládního sektoru.
5422 - Náhrady povahy rehabilitací
Patří sem náhrady členům odboje, soudní rehabilitace, náhrady podle zákona o mimosoudních rehabilitacích apod.
5423 - Náhrady mezd podle zákona č. 118/2000 Sb.
Jedná se o mzdy vyplacené úřadem práce zaměstnancům za zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti podle zákona č. 118/2000 Sb. Jsou to mzdy po odpočtu srážek, které se zařazují na položky 5315, 5316 a 5317.
5429 - Náhrady placené obyvatelstvu j.n.
Patří sem náhrady bolestného, za pracovní úrazy, náhrady škod fyzickým osobám, tj. náhrady spočívající v kompenzaci újmy, kterou organizace způsobila nebo které vznikly v souvislosti s výkonem práce pro organizaci. Zahrnuje i náhrady hrazené fyzickým osobám podle zákona o zajišťování obrany ČR, náhrady příjmů osobám samostatně výdělečně činným poskytované za službu v ozbrojených silách.
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5491 - Stipendia studentům a aspirantům
5492 - Dary obyvatelstvu
Zahrnuje výlučně peněžité dary poskytované obyvatelstvu. Výdaje na nákup darů poskytovaných v naturální formě se zařazují na pol. 5194.
5493 - Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Zahrnuje transfery poskytované "v obecném zájmu" v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty. Jde zejména o neinvestiční dotace poskytované ministerstvy zemědělství, životního prostředí, pro místní rozvoj, kultury, apod. fyzickým osobám - vlastníkům zemědělské nebo lesní půdy, kulturních památek, apod.
5494 - Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající povahu dotace ani daru
Např. peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.).
5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.
Veškeré transfery obyvatelstvu jinde nespecifikované, jako např. kapesné chovancům ústavů a dětských domovů, uprchlických táborů, státní příspěvky na důchodové připojištění, úrokové příspěvky na individuální bytovou výstavbu, mladým manželstvím, na stavební spoření apod. Patří sem i kapesné žáků vojenských středních škol, jednorázová peněžní výpomoc k překlenutí tíživé sociální situace a náborový příspěvek při povolání do služebního poměru poskytovaný vojákům podle zákona o vojácích z povolání. Zahrnuje i přímo vyplácené nenávratné příspěvky zaměstnancům ze sociálních fondům obcí jiné než např. charakteru odměn při pracovních a životních jubileích (ty by patřily na pol. 5119). Zahrnuje např. přímé příspěvky na nákup rekreačních nebo lázeňských poukazů.
55 - Neinvestiční transfery do zahraničí
551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím
Zahrnuje členské příspěvky mezinárodním organizacím - Organizaci spojených národů a jejím organizacím jako UNICEF, FAO atd., které nemají povahu nadnárodního orgánu. Zahrnuje i příspěvky euroregionům.
5512 - Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
Zahrnuje např. v budoucnu Evropskou unii.
5513 - Vratky neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků
Evropských společenství Peněžní prostředky vracené ze státního rozpočtu do rozpočtu Evropských společenství za Národní fond podle § 38 odst. 3 druhé věty části věty před středníkem zákona č. 218/2000 Sb.
552 - Neinvestiční transfery zahraničním vládám
5520 - Neinvestiční transfery zahraničním vládám
553 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
5531 - Peněžní dary do zahraničí
Poskytnuté peněžní dary do zahraničí, zejména podle § 7 odst. 1 písm. k) zákona č. 218/2000 Sb.
5532 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Zahrnuje např. i úhrady sociálních dávek do zahraničí.
56 - Neinvestiční půjčky
Vymezení jednotlivých položek je obdobné jako v seskupeních 52, 53 a 54. Jde zásadně o půjčky poskytované jako akt rozpočtové politiky, tedy v zájmu podpory druhého subjektu nebo jeho programu. Tyto půjčky přitom mohou mít i charakter nákupu cenných papírů (dluhopisů) tohoto subjektu. Naopak na toto seskupení se nezařadí půjčky poskytované jako nástroj řízené likvidity, kdy je primárním cílem dané půjčky maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Tyto operace se zařadí na třídu 8.
561 - Neinvestiční půjčky podnikatelským subjektům
5611 - Neinvestiční půjčky finančním institucím
5612 - Neinvestiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
5613 - Neinvestiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
5619 - Neinvestiční půjčky podnikatelským subjektům j.n.
562 - Neinvestiční půjčky neziskovým a podobným organizacím
5621 - Neinvestiční půjčky obecně prospěšným organizacím
5622 - Neinvestiční půjčky občanským sdružením
5623 - Neinvestiční půjčky církvím a náboženským společnostem
5629 - Neinvestiční půjčky neziskovým a podobným organizacím j.n.
563 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům centrální úrovně
5631 - Neinvestiční půjčky státnímu rozpočtu
5632 - Neinvestiční půjčky státním fondům
5633 - Neinvestiční půjčky zvláštním fondům centrální úrovně
5634 - Neinvestiční půjčky fondům sociálního a zdravotního pojištění
5639 - Neinvestiční půjčky jiným veřejným rozpočtům j.n.
564 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně
5641 - Neinvestiční půjčky obcím
5642 - Neinvestiční půjčky krajům
5649 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
565 - Neinvestiční půjčky příspěvkovým a podobným organizacím
5651 - Neinvestiční půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím
5652 - Neinvestiční půjčky vysokým školám
Zahrnuje neinvestiční půjčky poskytované vysokým školám.
5659 - Neinvestiční půjčky ostatním příspěvkovým organizacím
Platby charakteru půjček PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
566 - Neinvestiční půjčky obyvatelstvu
5660 - Neinvestiční půjčky obyvatelstvu
567 - Neinvestiční půjčky do zahraničí
5670 - Neinvestiční půjčky do zahraničí
57 - Neinvestiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky převedené do Národního fondu na jeho neinvestiční výdaje pro plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.
571 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
5710 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
572 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
5720 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
573 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
5730 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
574 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
5740 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
575 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
5750 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
576 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
5760 - Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
577 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
5770 - Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kursových rozdílů
579 - Převody do Národního fondu j. n.
5790 - Převody do Národního fondu j. n.
59 - Ostatní neinvestiční výdaje
590 - Ostatní neinvestiční výdaje
5901 - Nespecifikované rezervy
Použije se jen pro rozpočtování obecných rezerv, které nelze zařadit na specifičtější položku. Ve skutečnosti se výdaj zatřídí v souladu se svojí druhovou povahou. Nahrazuje také zrušenou třídu 7.
5902 - Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let
Zahrnuje výdaje z finančního vypořádání minulých let hrazené jiným subjektům, než jsou veřejné rozpočty vymezené v § 1 odst. 1 tohoto opatření.
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Patří sem veškeré neinvestiční výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 5. Patří sem i vratky dobropisů, přeplatků záloh, mylně inkasovaných prostředků, apod., přijatých v předchozích letech. Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 013.
TŘÍDA 6
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
61 - Investiční nákupy a související výdaje
Zahrnují se skutečné platby za pořízení investičního majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle účtové osnovy vstupují do pořizovací ceny investice. V případě aktivace vlastního majetku se zahrnují jen prostředky, které byly na aktivaci vynaloženy.
611 - Pořízení nehmotného investičního majetku
Výdaje na pořízení nehmotného investičního majetku, jak ho definuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce (počínaje rokem 1999 nad cenu 60 tis. Kč a jeden rok použitelnosti v účetní jednotce).
Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 014.
6111 - Programové vybavení
Zahrnuje programové vybavení v pořizovací ceně odpovídající zařazení do investičního majetku podle daňového zákona
6112 - Ocenitelná práva
6113 - Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti
6119 - Nákup nehmotného investičního majetku j.n.
Počínaje rokem 1999 nad cenu 60 tis. Kč a jeden rok použitelnosti v účetní jednotce.
612 - Pořízení hmotného investičního majetku
Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 014.
6121 - Budovy, haly a stavby
6122 - Stroje, přístroje a zařízení
6123 - Dopravní prostředky
Včetně nákupů transportních zařízení.
6124 - Pěstitelské celky trvalých porostů
6125 - Výpočetní technika
Včetně příslušenství datových sítí.
6126 - Projektová dokumentace
6127 - Umělecká díla a předměty
Pořízení uměleckých děl a předmětů za účelem výzdoby a doplnění interiérů, které lze ocenit podle právních předpisů (účtová osnova a postupy účtování, čl. XXI úvodních ustanovení).
6129 - Nákup hmotného investičního majetku j.n.
Včetně např. nákupu základního stáda a hospodářských zvířat.
613 - Pozemky
Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 014.
6130 - Pozemky
614 - Výdaje související s investičními nákupy
6141 - Poskytnuté investiční příspěvky
Za příspěvky patřící do této položky se považují veškeré opětované příspěvky investiční povahy, které nelze specifikovat na jiné položky (např. podseskupení 612). Patří sem i příspěvky na tzv. účelně vynaložené náklady jiným organizacím, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny investice. Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 014.
6143 - Investiční úroky
Patří sem platby úroků z úvěrů, které podle účtové osnovy vstupují do pořizovací ceny investice (tj. úroky hrazené do doby uvedení investičního majetku do používání. Po uvedení investice do užívání se další placené úroky zařadí na pol. 5141. Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 014.
6144 - Odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za odnětí lesní půdy
6145 - Daně placené v souvislosti s investicí
Platby daní, které v souladu s účtovou osnovou vstupují do pořizovací ceny investičního majetku (ostatní daně se zařadí na pol. 5362, odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy na položku 6144).
6149 - Výdaje související s investičními nákupy j.n..
Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 014.
62 - Nákup akcií a majetkových podílů
Jen jde-li o akt rozpočtové politiky jako takové a nikoliv o nástroj řízení likvidity.
620 - Nákup akcií a majetkových podílů
Pokud jsou výdaje hrazeny jiným veřejným rozpočtům ve smyslu § 1, odst. 1, a nemají charakter refundací, pak se zároveň zapisují na záznamovou položku 014.
6201 - Nákup akcií
6202 - Nákup majetkových podílů
63 - Investiční transfery
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních 52, 53 a 54.
631 - Investiční dotace podnikatelským subjektům
6311 - Investiční dotace finančním institucím
6312 - Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám
6313 - Investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám
6319 - Investiční dotace podnikatelským subjektům j.n.
632 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím
6321 - Investiční transfery obecně prospěšným organizacím
6322 - Investiční transfery občanským sdružením
6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem
6329 - Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím j.n.
633 - Investiční transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně
6331 - Investiční transfery státnímu rozpočtu
6332 - Investiční transfery státním fondům
6333 - Investiční transfery zvláštním fondům centrální úrovně
6334 - Investiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění
6335 - Investiční transfery státním finančním aktivům
6339 - Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům j.n.
634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
6341 - Investiční transfery obcím
6342 - Investiční transfery krajům
6343 - Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu
6344 - Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu
6345 - Investiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů
6349 - Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
635 - Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím
6351 - Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
6352 - Investiční transfery vysokým školám
Zahrnuje investiční transfery poskytované vysokým školám.
6359 - Investiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
Platby charakteru transferů PO, které zřídili jiní zřizovatelé.
637 - Investiční transfery obyvatelstvu
6371 - Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám
Zahrnuje transfery poskytované "v obecném zájmu" v rámci dotačních programů fyzickým osobám, které nejsou podnikatelskými subjekty obdobně jako v případě položky 5493, ale na investiční účely.
6379 - Investiční transfery obyvatelstvu j.n.
638 - Investiční transfery do zahraničí
6380 - Investiční transfery do zahraničí
64 - Investiční půjčky
Vymezení jednotlivých subjektů je obdobné jako v seskupeních 52, 53 a 54.
641 - Investiční půjčky podnikatelským subjektům
6411 - Investiční půjčky finančním institucím
6412 - Investiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám
6413 - Investiční půjčky nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
6419 - Investiční půjčky podnikatelským subjektům j.n.
642 - Investiční půjčky neziskovým a podobným organizacím
6421 - Investiční půjčky obecně prospěšným organizacím
6422 - Investiční půjčky občanským sdružením
6423 - Investiční půjčky církvím a náboženským společnostem
6429 - Investiční půjčky neziskovým a podobným organizacím j.n.
643 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům centrální úrovně
6431 - Investiční půjčky státnímu rozpočtu
6432 - Investiční půjčky státním fondům
6433 - Investiční půjčky zvláštním fondům centrální úrovně
6434 - Investiční půjčky fondům sociálního a zdravotního pojištění
6439 - Investiční půjčky jiným veřejným rozpočtům j.n.
644 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům územní úrovně
6441 - Investiční půjčky obcím
6442 - Investiční půjčky krajům
6449 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n.
645 - Investiční půjčky příspěvkovým a podobným organizacím
6451 - Investiční půjčky zřízeným příspěvkovým organizacím
6452 - Investiční půjčky vysokým školám
Zahrnuje investiční půjčky poskytované vysokým školám.
6459 - Investiční půjčky ostatním příspěvkovým organizacím
646 - Investiční půjčky obyvatelstvu
6460 - Investiční půjčky obyvatelstvu
647 - Investiční půjčky do zahraničí
6470 - Investiční půjčky do zahraničí
67 - Investiční převody Národnímu fondu
Peněžní prostředky na investice převedené do Národního fondu na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.
671 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
6710 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare
672 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
6720 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa
673 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
6730 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard
674 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
6740 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů
675 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
6750 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR
676 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
6760 - Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí
679 - Investiční převody do Národního fondu j. n.
6790 - Investiční převody do Národního fondu j. n.
69 - Ostatní kapitálové výdaje
690 - Ostatní kapitálové výdaje
6901 - Rezervy kapitálových výdajů
Je určena jen pro rozpočtování rezerv na kapitálové výdaje, skutečnost se zatřídí v souladu s druhovou povahou výdaje.
6909 - Ostatní kapitálové výdaje j.n.
Patří sem veškeré kapitálové výdaje nezařaditelné do jiných položek třídy 6.
TŘÍDA 8
- FINANCOVÁNÍ
81 - Financování z tuzemska
Zahrnuje financování rezidentními bankami, domácnostmi, podniky a jinými organizacemi a jinými domácími rozpočty.
811 - Krátkodobé financování Financování s dobou splatnosti do jednoho roku.
8111 - Krátkodobé vydané dluhopisy
Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+).
8112 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-).
8113 - Krátkodobé přijaté půjčky
Přijetí krátkodobých přímých půjček organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+).
8114 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček
Uhrazení dříve přijatých půjček ve smyslu pol. 8113. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-).
8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky).
8116 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
Zahrnují se především cizí nakoupené krátkodobé dluhopisy či akcie na tuzemském finančním trhu za účelem řízení likvidity, příp. další operace jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro přímé poskytnuté půjčky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (zejména půjčky - návratné výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčky se zařadí na seskupení 56, příp. 64).
Případy poskytování přímých půjček veřejnými rozpočty za účelem řízení likvidity jsou zcela výjimečné. Pokud se vyskytnou, zatřídí se na tuto položku a zároveň se zapíší na záznamovou položku 031 (v případě poskytnutí přímé půjčky za účelem řízení likvidity) nebo 032 (v případě přijetí splátky půjčky poskytnuté za účelem řízení likvidity).
Na tuto položku se třídí kompenzačním způsobem. Vydání prostředků v aktivních operacích řízení likvidity (při nákupu cenných papírů, příp. při poskytnutí přímé půjčky za účelem řízení likvidity) snižuje hodnotu této položky (je záporným financováním). Přijetí prostředků v aktivních operacích řízení likvidity (při přijetí úhrady za prodej cizího dluhopisu, příp. přijetí splátky přímé půjčky poskytnuté za účelem řízení likvidity) zvyšuje hodnotu této položky (je kladným financováním) .
812 - Dlouhodobé financování
Financování s dobou splatnosti nad jeden rok.
8121 - Dlouhodobé vydané dluhopisy
Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+).
8122 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-).
8123 - Dlouhodobé přijaté půjčky
Přijetí dlouhodobých přímých půjček organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+).
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
Uhrazení dříve přijatých půjček ve smyslu pol. 8123. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-).
8125 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na dlouhodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky).
8126 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
Zahrnují se především cizí nakoupené dlouhodobé dluhopisy na tuzemském finančním trhu za účelem řízení likvidity, příp. další operace, jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro přímé poskytnuté půjčky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (zejména půjčky - návratné výpomoci - vlastním zřízeným nebo založeným organizacím, apod. - tyto půjčky se zařadí na seskupení 56, příp. 64).
Na tuto položku se třídí kompenzačním způsobem. Vydání prostředků v aktivních operacích řízení likvidity (při nákupu cenných papírů, příp. při poskytnutí přímé půjčky za účelem řízení likvidity) snižuje hodnotu této položky (je záporným financováním). Přijetí prostředků v aktivních operacích řízení likvidity (při přijetí úhrady za prodej cizího dluhopisu, příp. přijetí splátky přímé půjčky poskytnuté za účelem řízení likvidity) zvyšuje hodnotu této položky (je kladným financováním).
Případy poskytování přímých půjček veřejnými rozpočty za účelem řízení likvidity jsou zcela výjimečné. Pokud se vyskytnou, zatřídí se na tuto položku a zároveň se zapíší na záznamovou položku 031 (v případě poskytnutí přímé půjčky za účelem řízení likvidity) nebo 032 (v případě přijetí splátky půjčky poskytnuté za účelem řízení likvidity).
82 - Financování ze zahraničí
Zahrnuje financování nerezidentními bankami, podniky a jinými organizacemi, mezinárodními institucemi, cizími vládami.
821 - Krátkodobé financování
Financování s dobou splatnosti do jednoho roku.
8211 - Krátkodobé vydané dluhopisy
Přijetí výnosů z prodeje krátkodobých dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+).
8212 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních krátkodobých dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-).
8213 - Krátkodobé přijaté půjčky
Přijetí krátkodobých přímých půjček organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+).
8214 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček
Uhrazení dříve přijatých půjček ve smyslu pol. 8213. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-).
8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky).
8216 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity
Zahrnují se především cizí nakoupené krátkodobé dluhopisy či akcie na zahraničním finančním trhu za účelem řízení likvidity, příp. další operace, jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro přímé poskytnuté půjčky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (tyto půjčky se zařadí na seskupení 56, příp. 64). Případy poskytování přímých půjček veřejnými rozpočty za účelem řízení likvidity jsou zcela výjimečné. Pokud se vyskytnou, zatřídí se na tuto položku a zároveň se zapíší na záznamovou položku 031 (v případě poskytnutí přímé půjčky za účelem řízení likvidity) nebo 032 (v případě přijetí splátky půjčky poskytnuté za účelem řízení likvidity).
Na tuto položku se třídí kompenzačním způsobem. Vydání prostředků v aktivních operacích řízení likvidity (při nákupu cenných papírů, příp. při poskytnutí přímé půjčky za účelem řízení likvidity) snižuje hodnotu této položky (je záporným financováním). Přijetí prostředků v aktivních operacích řízení likvidity (při přijetí úhrady za prodej cizího dluhopisu, příp. přijetí splátky přímé půjčky poskytnuté za účelem řízení likvidity) zvyšuje hodnotu této položky (je kladným financováním).
822 - Dlouhodobé financování
Financování s dobou splatnosti nad jeden rok.
8221 - Dlouhodobé vydané dluhopisy Přijetí výnosů z prodeje dlouhodobých dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+).
8222 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů
Úhrady (úmor) závazku z vlastních dlouhodobých dluhopisů. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-).
8223 - Dlouhodobé přijaté půjčky
Přijetí dlouhodobých přímých půjček organizací. Zápis na tuto položku představuje zvýšení financování (+).
8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
Uhrazení dříve přijatých půjček ve smyslu pol. 8223. Zápis na tuto položku představuje snížení financování (-).
8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
Změna stavu prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem výkazního období. Tato položka se používá pro rozpočtování a podle skutečného rozdílu mezi stavem prostředků na dlouhodobých bankovních účtech od začátku do konce období se zapíše až do finančního výkazu. Zvýšení stavu prostředků od počátku do konce období představuje snížení financování na této položce (snižuje hodnotu této položky). Snížení stavu prostředků od počátku do konce období představuje zvýšení financování na této položce (zvyšuje hodnotu této položky).
8226 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity
Zahrnují se především cizí nakoupené dlouhodobé dluhopisy na zahraničním finančním trhu za účelem řízení likvidity, příp. další operace, jejichž smyslem je maximální zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků. Nepoužije se pro nákupy cenných papírů, realizované jako akt rozpočtové politiky, kde prvotním smyslem je pomoc danému subjektu nebo aktivní účast na řízení tohoto subjektu (v tom případě se použijí položky seskupení 62 nebo 56, příp. 64). Nepoužije se ani pro přímé poskytnuté půjčky a jejich splátky, jejichž smyslem byla cílená podpora daného subjektu (tyto půjčky se zařadí na seskupení 56, příp. 64).
Na tuto položku se třídí kompenzačním způsobem. Vydání prostředků v aktivních operacích řízení likvidity (při nákupu cenných papírů, příp. při poskytnutí přímé půjčky za účelem řízení likvidity) snižuje hodnotu této položky (je záporným financováním). Přijetí prostředků v aktivních operacích řízení likvidity (při přijetí úhrady za prodej cizího dluhopisu, příp. přijetí splátky přímé půjčky poskytnuté za účelem řízení likvidity) zvyšuje hodnotu této položky (je kladným financováním).
Případy poskytování přímých půjček veřejnými rozpočty za účelem řízení likvidity jsou zcela výjimečné. Pokud se vyskytnou, zatřídí se na tuto položku a zároveň se zapíší na záznamovou položku 031 (v případě poskytnutí přímé půjčky za účelem řízení likvidity) nebo 032 (v případě přijetí splátky půjčky poskytnuté za účelem řízení likvidity).
89 - Opravné položky k peněžním operacím
890 - Opravné položky k peněžním operacím
8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru Jsou-li např. u malých obcí zabezpečovány i příjmy a výdaje hospodářské činnosti na stejný běžný účet jako hlavní činnost, nepoužije se na ně druhová skladba tříd 1 - 6, ale zaznamenávají se na tuto položku - výdaje se záporným znaménkem, příjmy s kladným. Pro zajištění transparentnosti výdajů na hospodářskou činnost je však potřebné namísto používání této opravné položky zřídit i u obcí zvláštní bankovní účet pro hospodářskou činnost a jeho prostřednictvím realizovat příslušné příjmy a výdaje (bez použití rozpočtové skladby - viz § 2, odst. 3b) opatření). Tato položka je proto určena jen pro obce, které dosud nepřešly na sledování příjmů a výdajů z hospodářské činnosti na odděleném bankovním účtu.
8902 - Nerealizované kurzové rozdíly
Kurzové rozdíly plynoucí z nového kurzového ocenění stavu depozit.
ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY (dále jen "ZP"):
011 - Neinvestiční příjmy z poskytování služeb a výrobků a podobné příjmy od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se příjmy za poskytnuté zboží, služby, pronájmy atd. a prodej neinvestičního majetku zařazené na některou položku podseskupení 211, 213, 214, 231 a 232 inkasované od subjektů spadajících pod § 1 odst. 1 opatření.
012 - Příjmy z prodeje investičního majetku od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se příjmy zařazené na podseskupení 311, položku 3122 a podseskupení 320, inkasované od subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření.
013 - Neinvestiční nákupy a související výdaje od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se výdaje spojené s nákupem neinvestičního zboží a služeb zařazené na některou z položek podseskupení 513-518 a položky 5191, 5192 a 5199, hrazené ve prospěch subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření. Tato záznamová položka se nepoužije pro jakékoliv převody na zvláštní účty sdružených prostředků (protože pro účty sdružených prostředků se nepoužívá rozpočtová skladba).
014 - Výdaje na investiční nákupy od jiných veřejných rozpočtů
Zahrnují se výdaje spojené s nákupem investic zařazené na některou z položek podseskupení 611, 612, 613 a 620 a položky 6141, 6143 a 6149, placených ve prospěch subjektů uvedených v § 1 odst. 1 opatření. Tato záznamová položka se nepoužije pro jakékoliv převody na zvláštní účty sdružených prostředků (protože pro účty sdružených prostředků se nepoužívá rozpočtová skladba).
020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách
Jedná se o půjčky přijaté v naturálním plnění, např. jako dlouhodobý dodavatelský úvěr (jiný než stálá pasíva z obchodních vztahů), u nichž je v čase přijetí známa výše závazku. Tyto dlužné operace neprocházejí účetnictvím jako peněžní operace (netřídí se podle skladby tříd 1 až 8), ale zaznamenají se na tuto položku v ceně závazku.
021 - Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách
Splátky půjček přijatých podle záznamové položky 020.
022 - Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách
Transfery poskytované v naturálních jednotkách, např. materiální dary či pomoc do zahraničí. Tyto operace povahy pohledávek neprocházejí účetnictvím jako peněžní operace (netřídí se podle skladby tříd 1 až 8), ale zaznamenávají se na tuto položku v ceně transferu.
023 - Investice ve vlastní režii
Použije se zároveň s přeúčtováním investice z neinvestičních do investičních výdajů (spolu se zápisem na příjmovou položku 2119).
024 - Dotace přijaté z území jiného okresu
Dotace přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje.
025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu
Splátky půjček přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje.
026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu Dotace poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje.
027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu
Návratné finanční výpomoci, půjčky a úvěry poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje.
028 - Dotace přijaté z území jiného kraje
Dotace přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.
029 - Splátky půjček přijaté z území jiného kraje
Splátky návratných finančních výpomocí, půjček a úvěrů přijaté obcí nebo krajem od obce v jiném kraji nebo od jiného kraje.
031 - Poskytnuté přímé půjčky v rámci aktivních operací řízení likvidity
Použije se pro evidování případů poskytování přímých půjček klasifikovaných jako aktivní operace řízení likvidity. Poskytování přímých půjček jako akt řízení likvidity (tj. za účelem maximálního zhodnocení - zúročení - dočasně volných prostředků) je v rozpočtovém sektoru nestandardní a mělo by být naprosto ojedinělé, řízení likvidity by se mělo realizovat např. převody na termínované vklady nebo nákupem cizích dluhopisů, příp. akcií, apod. Tato záznamová položka má proto jedinečnou vazbu na položky 8xx6 rozpočtové skladby, pokud na ně organizace zatřídí přímo poskytnutou půjčku jako aktivní operaci řízení likvidity.
032 - Přijaté splátky přímých půjček v rámci aktivních operací řízení likvidity
Použije se pro evidování případů přijatých splátek dříve poskytovaných přímých půjček klasifikovaných jako aktivní operace řízení likvidity. Poskytování přímých půjček (a inkaso jejich splátek) jako akt řízení likvidity (tj. za účelem maximálního zhodnocení - zúročení - dočasně volných prostředků) je v rozpočtovém sektoru nestandardní a mělo by být naprosto ojedinělé, řízení likvidity by se mělo realizovat např. převody na termínované vklady nebo nákupem cizích dluhopisů, příp. akcií, apod. Tato záznamová položka má proto jedinečnou vazbu na položky 8xx6 rozpočtové skladby, pokud na ně organizace zatřídí přijatou splátku dříve poskytnuté přímé půjčky jako aktivní operace řízení likvidity.
035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje
Dotace poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji.
036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
Návratná finanční výpomoc, půjčka nebo úvěr poskytnuté obcí nebo krajem obci v jiném kraji nebo jinému kraji.
Příloha č. 3
Funkční třídění rozpočtové skladby
SKUPINA 1:
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
10 - Zemědělství a lesní hospodářství
101 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
Programy podpory rozvoje a restrukturalizace zemědělské produkce. Patří sem formy podpory privatizovaných hospodářství, jako je rekonstrukce a modernizace hospodářství, zúrodnění a kultivace zemědělské půdy, podpora rozvoje zpracovatelských podniků, podpora udržení genetického potenciálu, rozvoje informatiky apod. Patří sem i správní výdaje institucí, jestliže jsou určeny výlučně k zabezpečování těchto programů. Patří sem náklady státu (obce) na provoz vlastních zařízení. Nepatří sem zejména formy podpory, jejichž prioritou je zachování určitého objemu, ceny a příjmů ze zemědělské produkce, které patří do pododdílu 102.
1011 - Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zemědělský půdní fond a mimoprodukční funkce zemědělství
Podpora méně příznivých oblastí, zvyšování kvality a revitalizace půdy a další činnosti ve vztahu k zemědělskému půdnímu fondu, vč. podpory vodního hospodářství a ostatních složek v zemědělské a lesnické krajině, dále aktivity podílející se na udržování krajiny.
1012 - Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
Podpora podnikatelských záměrů, restrukturalizace zemědělského podnikání a finálního užití zemědělské produkce.
1013 - Genetický potenciál hospodářských zvířat, osiv a sádí
Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat, osiv a sádí: nákup genetického potenciálu, šlechtění a plemenitba hospodářských zvířat, udržování genových rezerv, přirozená plemenitba, kontrola užitkovosti, kontrola dědičnosti, testování užitkových vlastností a zdraví, rozvoj šlechtitelské a semenářské činnosti.
1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče
Ozdravování hospodářských zvířat s cílem ozdravit chovy od vybraných chorob a nákaz, podpora ozdravování polních a speciálních plodin, realizace opatření stanovených příslušným územním orgánem v karanténě rostlin, likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkovým rostlinám.
Zahrnuje i nezbytná opatření ke zmírnění rizik vzniku ohnisek nebezpečných nákaz u volně žijící zvěře. Pod zvláštní veterinární péčí se rozumí jiná než správní činnost, např. činnost charakteru veřejných útulků pro domácí zvířata. Zahrnuje i činnosti k plošné deratizaci, hubení komárů apod.
1019 - Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj jinde nespecifikované (dále "j.n.")
Činnosti nespecifikované v předchozích paragrafech. Patří sem mj. informatika a poradenství, programy obnovy vesnice a udržení venkovského osídlení. Nepatří sem aktivity, kde je prvotní funkcí ochrana a tvorba životního prostředí, které se klasifikují do oddílu 37. Patří sem naopak přísp. občanským sdružením působícím v zemědělství a potravinářství (s výjimkou sdružení, u kterých je financován přenesený výkon státní správy a které by patřily do pododdílu 106).
102 - Regulace zemědělské produkce a trhu Výdaje související s politikou regulace objemu a ceny zemědělské produkce. Z pozice státního rozpočtu sem patří transfery Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, z pozice tohoto fondu výdaje spojené s nákupy zemědělských komodit, objem subvencí k podpoře vývozu, veškeré "vedlejší" náklady spojené s těmito operacemi (skladování, doprava, prodej, pojištění, úroky z úvěru apod.). Patří sem i vlastní výdaje na činnosti Státního fondu tržní regulace. Zahrnují např. i subvence k zachování neobdělané půdy, je-li jejich primárním důvodem regulace ceny a objemu zemědělské produkce.
1021 - Regulace trhu s produkty rostlinné výroby
1022 - Regulace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů rostlinné výroby
1023 - Regulace trhu s produkty živočišné výroby
1024 - Regulace trhu s výrobky vzniklými zpracováním produktů živočišné výroby
1029 - Záležitosti regulace zemědělské produkce a zemědělského trhu j.n.
Regulace trhu s jinými komoditami než uvedenými v předchozích paragrafech pododdílu, společné činnosti neoddělitelné na předchozí paragrafy (společná režie, správa apod.)
103 - Lesní hospodářství
1031 - Pěstební činnost
Podpora pěstební činnosti, řešení důsledků vnějších vlivů (imisí a hmyzích škůdců) na hospodaření v lesích bez ohledu na kategorii lesa či imisní pásmo (v imisních oblastech, ostatních oblastech se zvláštním režimem hospodaření, v lesích drobných vlastníků).
1032 - Podpora ostatních produkčních činností
Podpora ostatních vybraných činností, nespadá-li do ostatních paragrafů tohoto pododdílu.
1036 - Správa v lesním hospodářství
Správní činnost v lesním hospodářství, např. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.
1037 - Celospolečenské funkce lesů
Podpora mimoprodukčních funkcí lesa mající celospolečenský význam, jako např. práce lesnickotechnických meliorací a hrazení drobných vodních toků - bystřin, výstavba a údržba lesních cest, svážnic a chodníků v lesích se zvláštním režimem hospodaření, protierozní a protilavinová opatření, ochrana a zvelebování chovů ohrožených druhů zvířat, zvelebování myslivosti v celospolečenském zájmu, ochrana ustupujících a ohrožených druhů lesních dřevin, protipožární ochrana v lesích, mimořádná opatření při přemnožení hmyzích škůdců a chorob, ostatní práce celospolečenského významu. Nepatří sem činnosti související s lesnickým výzkumem (1082).
1039 - Záležitosti lesního hospodářství j.n.
Činnosti nezařazené v předchozích paragrafech, např. i výdaje na činnost lesnických organizací nemající charakter státní správy.
106 - Správa v zemědělství
Zahrnuje i výdaje na správu v lesním hospodářství, nejde-li je oddělit a zařadit na § 1036.
1061 - Činnost ústředního orgánu státní správy v zemědělství
Vlastní činnost Ministerstva zemědělství (včetně úseku lesního hospodářství a nejde-li oddělit, pak i vodního hospodářství).
1062 - Činnost ostatních orgánů státní správy v zemědělství
Vlastní činnost regionálních orgánů Ministerstva zemědělství a ostatní orgány správy v zemědělství (např. Státní veterinární správa, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hospodářských zvířat).
1063 - Správa zemědělského majetku
Činnost zvláštních orgánů správy zemědělského majetku (např. Pozemkového fondu).
1069 - Ostatní správa v zemědělství
Vlastní činnost ostatních organizací pověřených správou v zemědělství a lesním hospodářství, včetně činnosti pozemkových úřadů a nákladů pozemkových úprav.
108 - Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj
1081 - Zemědělský výzkum a vývoj
1082 - Lesnický výzkum
Včetně např. podpory obnovy lesů určených pro lesnický výzkum.
109 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
1091 - Mezinárodní spolupráce v zemědělství a lesním hospodářství
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím (např. FAO), výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
1099 - Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství j. n.
Nespecifikovatelné výdaje podle jiných paragrafů, ale i příspěvky občanským sdružením, pokud by přesahovaly rámec položek 1019 nebo 1039.
SKUPINA 2:
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Činnosti, programy, podpory pro průmyslová odvětví (vč. energetiky), stavebnictví, obchod a služby.
211 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2111 - Těžba uhlí a rud
2113 - Těžba uranu
2114 - Jaderná energetika
2115 - Programy zateplování a úspor energie
2119 - Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky j. n.
212 - Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví
2121 - Stavebnictví
2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin
2129 - Odvětvové a oborové programy j. n.
Činnosti, programy a podpory zaměřené na konkrétní obory a odvětví průmyslu dosud nespecifikované.
213 - Zahraniční obchod
2131 - Přímá podpora exportu
Přímé dotace, úrokové bonifikace, prémie, dotace organizacím poskytujících garance, pojištění a výhodné úvěry pro export.
2139 - Záležitosti zahraničního obchodu j.n.
Veškeré nepřímé formy podpor a činností pro zahraniční obchod, jako jsou výstavy, veletrhy a komerční akce pořádané v zahraničí, poradenství a informace pro zahraniční obchod apod.
214 - Vnitřní obchod, služby a turismus
2140 - Vnitřní obchod, služby a turismus
Pořádání tuzemských trhů, veletrhů, propagačních akcí, výstav, poradenství a informací. Činnost samostatných zařízení pro obchodní činnost, služby a turismus, jestliže nejsou podnikatelskou činností ani činností, která má svůj vlastní paragraf. Patří sem i dotace občanským sdružením spotřebitelů.
216 - Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
2161 - Činnost ústředního orgánu státní správy v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
Vlastní činnost Ministerstva průmyslu a obchodu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a Českého báňského úřadu.
2162 - Činnost ostatních orgánů státní správy v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Činnost ostatních orgánů správy jako např. Puncovního úřadu, České obchodní inspekce a Státní energetické inspekce.
2169 - Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Patří sem i příjmy (např. z pokut) spojené s činností stavebních úřadů.
218 - Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
2180 - Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
219 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2191 - Mezinárodní spolupráce v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2199 - Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb j.n.
Patří sem i příspěvky profesním sdružením a svazům, nelze-li je blíže specifikovat na bližší paragrafy.
22 - Doprava
221 - Pozemní komunikace Zahrnuje i dálniční a silniční mosty
2211 - Dálnice
Činnosti spojené se správou, údržbou, opravami, technickou obnovou a výstavbou dálnic a jejich součástí.
2212 - Silnice
Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí, včetně komunálních komunikací.
2219 - Záležitosti pozemních komunikací j. n.
Zahrnuje i výdaje spojené s výstavbou a údržbou cyklistických stezek.
222 - Silniční doprava
2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
Dotace a subvence veřejné silniční dopravě (meziměstská i městská) či její přímé provozování. Patří sem zejm. činnosti autobusové dopravy. Zahrnuje i dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti a cenové dotace (zlevněné žákovské jízdné apod.).
2222 - Kontrola technické způsobilosti vozidel
2229 - Záležitosti v silniční dopravě j.n.
223 - Vnitrozemská plavba
2231 - Vodní cesty
Použije se jen jde-li o činnosti výstavby, technické obnovy a správy vodních cest, konané primárně za účelem řešení podmínek vodní dopravy, jinak se činnosti spojené s údržbou říčních toků zahrnují do odd. 23.
2232 - Provoz vnitrozemské plavby
Přímé provozování či subvence k provozování vnitrozemské plavby, tj. poskytováním dopravních služeb.
2239 - Záležitosti vnitrozemské plavby j. n.
224 - Železniční doprava
Vedle celostátních drah zahrnuje regionální dráhy, vlečky a speciální dráhy (např. metro).
2241 - Železniční dráhy
Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami a správou železničních drah, včetně drážních staveb - mostů, tunelů apod., zahrnuje provozní a investiční dotace na tyto činnosti.
2242 - Provoz veřejné železniční dopravy
Činnosti spojené s přímým provozováním veřejné železniční dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb. Provozní i investiční dotace drahám (i cenové povahy) a zajištění dopravní obslužnosti. Neinvestiční dotace na podporu kombinované dopravy se zatřídí na § 3793.
2243 - Drážní vozidla
Nákup a obnova drážních vozidel vyjma vozidel používaných pro kombinovanou dopravu a ostatní dráhy (viz § 3793 pro kombinovanou dopravu a § 2271 pro ostatní dráhy).
2249 - Záležitosti železniční dopravy j. n.
225 - Civilní letecká doprava
2251 - Letiště
Výstavba, technická obnova, správa a provoz letišť.
2252 - Zabezpečení letového provozu
Činnosti spojené se zabezpečením letového provozu, nákup, technická obnova a údržba techniky s tím spojené.
2253 - Provoz civilní letecké dopravy
Činnosti spojené s přímým provozováním civilní letecké dopravy, tj. poskytováním dopravních služeb.
2259 - Záležitosti civilní letecké dopravy j. n.
226 - Správa v dopravě
2261 - Činnost ústředních orgánů státní správy v dopravě
Týká se činnosti Ministerstva dopravy a spojů.
2262 - Činnost ostatních orgánů státní správy v dopravě
Činnost např. Úřadu pro civilní letectví, Drážního úřadu a Státní plavební správy.
2269 - Ostatní správa v dopravě
227 - Doprava ostatních drah
2271 - Ostatní dráhy
Zahrnuje činnosti spojené s výstavbou, technickou obnovou, opravami a správou drah, vč. drážních staveb a mostů. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
2272 - Provoz ostatních drah
Činnosti spojené s přímým provozováním dopravy ostatními drahami, tj. poskytováním dopravních služeb. Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a trolejbusy.
2279 - Záležitosti ostatních drah j.n.
Zahrnuje jinde nespecifikované dráhy, např. důlní, průmyslové a přenosné, lyžařské vleky apod.
228 - Výzkum v dopravě
2280 - Výzkum a vývoj v dopravě
229 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě
2291 - Mezinárodní spolupráce v dopravě
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2299 - Záležitosti v dopravě j. n.
23 - Vodní hospodářství
231 - Pitná voda
2310 - Pitná voda
Činnosti související se zásobováním pitnou vodou, tj. zejména vodárenskou infrastrukturou, veřejnými vodovody, zdroji pitné vody. Zahrnuje i zabezpečení dovozu pitné vody.
232 - Odvádění a čistění odpadních vod
2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Včetně kanalizačních sítí a septiků.
Tyto výdaje obecně zahrnují sběr a čistění odpadních vod (ve společných, veřejných i individuálních systémech), tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, včetně předčisťování a speciálních provozů pro odpadní vody z určitých průmyslových procesů (např. neutralizační stanice; odfenolovací zařízení; retenční a akumulační nádrže pro řízené vypouštění odpadních vod; septiky).
2322 - Prevence znečisťování vody
Činnosti na bázi výrobních technologií a opatření vedoucí k výraznému snížení množství vypouštěného znečištění do vodních toků. Zahrnuje celkovou prevenci, řízení a monitoring znečistění povrchových vod.
2329 - Odvádění a čistění odpadních vod j.n.
Zahrnuje i nakládání s kaly z čistíren odpadních vod.
233 - Vodní toky a vodohospodářská díla
2331 - Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků
Podélné úpravy těchto vodních toků (rekonstrukce, výstavba, údržba).
2332 - Vodní díla na vodohospodářsky významných a vodárenských tocích
Vodní díla - příčné objekty (jezy, stupně, přehrady) na vodohospodářsky významných tocích.
2333 - Úpravy drobných vodních toků
Činnosti úprav drobných vodních toků a průtočných nádrží včetně péče o přirozená koryta, rekonstrukce, výstavba, údržba.
2334 - Revitalizace říčních systémů
Činnosti spojené s revitalizací vodních toků, pramenišť a vodních ploch.
2339 - Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.
234 - Voda v zemědělské krajině
2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti spojené s neprůtočnými nádržemi, rybníky, náhony, odvodňovacími a závlahovými zařízeními.
2342 - Protierozní ochrana
Činnosti spojené s protierozní ochranou ohrožených území.
2349 - Záležitosti vody v zemědělské krajině j.n.
236 - Správa ve vodním hospodářství
2361 - Činnost ústředních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
Při současné skladbě ústřední státní správy by zůstala nenaplněna.
2362 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství
238 - Vodohospodářský výzkum a vývoj
2380 - Vodohospodářský výzkum a vývoj
239 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
2391 - Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2399 - Záležitosti vodního hospodářství j. n.
24 - Spoje
241 - Činnosti spojů
2411 - Záležitosti pošt
2412 - Záležitosti telekomunikací
2413 - Záležitosti radiokomunikací
2419 - Záležitosti spojů j.n.
246 - Správa ve spojích
2461 - Činnost orgánů státní správy ve spojích
Patří sem činnost Českého telekomunikačního úřadu.
2462 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve spojích
2469 - Ostatní správa ve spojích
248 - Výzkum a vývoj ve spojích
2480 - Výzkum a vývoj ve spojích
249 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích
2491 - Mezinárodní spolupráce ve spojích
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
2499 - Záležitosti spojů j. n.
25 - Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce
251 - Programy podpory podnikání
2510 - Programy podpory podnikání
Patří sem obecná podpora malého a středního podnikání (subvence Českomoravské záruční a rozvojové bance).
252 - Všeobecné pracovní záležitosti
2521 - Bezpečnost práce
Včetně např. Institutu výchovy bezpečnosti práce
2529 - Všeobecné pracovní záležitosti j.n.
253 - Všeobecné finanční záležitosti
2531 - Centrální banka a měna
2539 - Všeobecné finanční záležitosti j.n.
Podpora bank, spořitelen, pojišťoven, atd. jako takových, tj. ne např. subvence k podpoře speciálních programů (stavební spoření, penzijní připojištění). Náklady spojené s vyrovnáváním závazků zaniklých bank, které převzal stát.
254 - Všeobecné hospodářské služby
2541 - Geologie
Zahrnuje např. služby poskytované Geofondem nebo Českým geologickým ústavem.
2542 - Meteorologie
Včetně hydrometeorologie.
2549 - Všeobecné hospodářské služby j.n.
256 - Všeobecná hospodářská správa
2561 - Činnost ústředních orgánů státní správy v oblasti hospodářství
Činnost Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Úřadu průmyslového vlastnictví.
2562 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti normalizace, standardizace a metrologie
Činnost např. Úřadu pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českého metrologického institutu.
2563 - Činnost ostatních orgánů státní správy v zeměměřictví a katastru
Činnost např. katastrálních úřadů, zeměměřických a katastrálních inspektorátů, Zeměměřického úřadu.
2564 - Správa národního majetku
Činnost jiných než ústředních orgánů státní správy na úseku správy národního majetku (vyjma zemědělského). Týká se činnosti Fondu národního majetku. Zahrnuje i příjmy a výdaje spojené s tzv. prozatímní správou státního majetku ve smyslu vyhlášky č. 61/1986 Sb. Zahrnuje činnost Majetkového úřadu.
2565 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bezpečnosti práce
Činnost např. Českého úřadu bezpečnosti práce, Inspektorátů bezpečnosti práce.
2569 - Všeobecná hospodářská správa j.n.
258 - Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
2580 - Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí
Včetně např. výzkumu v oblasti bezpečnosti práce.
259 - Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje
2590 - Mezinárodní spolupráce ve všeobecných hospodářských záležitostech
SKUPINA 3:
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
31 a 32 - Vzdělávání
311 - Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
3111 - Předškolní zařízení
Činnost zařízení pro děti od tří let věku - mateřských škol.
3112 - Speciální předškolní zařízení
Činnost speciálních předškolních zařízení - speciálních mateřských škol včetně internátních zařízení a mateřských škol při zdravotnických zařízeních - pro děti smyslově a tělesně postižené, s vadami řeči a více vadami apod.
3113 - Základní školy
3114 - Speciální základní školy
Zvláštní a pomocné školy, základní školy pro smyslově a tělesně postižené, s vadami řeči a více vadami, se specifickými poruchami chování a učení, základní školy při zdravotnických zařízeních.
3115 - Internátní speciální mateřské školy
3116 - Internátní speciální základní školy
3119 - Záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání j. n.
312 - Školy zajišťující střední vzdělávání
3121 - Gymnázia
3122 - Střední odborné školy Činnost středních škol poskytujících odborně zaměřené vzdělání charakteru středních průmyslových škol, zemědělských škol, obchodních akademií, středních zdravotnických škol, středních vojenských a policejních škol apod. Použije se i pro část integrovaných škol odpovídající středním odborným školám.
3123 - Střední odborná učiliště a učiliště Činnost středních odborných učilišť a učilišť. Použije se i pro část integrovaných škol odpovídajících středním odborným učilištím nebo učilištím a pro střediska praktického vyučování.
3124 - Speciální střední školy Činnost speciálních gymnasií, speciálních středních odborných škol.
3125 - Speciální střední odborná učiliště a učiliště
3126 - Internátní speciální střední školy
3127 - Internátní speciální střední odborná učiliště a učiliště
3128 - Sportovní školy - gymnázia
3129 - Zařízení středního vzdělávání j. n.
313 - Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Je-li prvotním smyslem vzdělávání mládeže. Patří sem ústavy a zařízení, jejichž součástí je škola. Nepatří sem dětské domovy a ústavy bez vlastních škol.
3131 - Výchovná zařízení pro děti a mládež
3132 - Diagnostické ústavy pro děti a mládež
3139 - Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy j.n.
314 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
Činnost pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče včetně internátních, speciálních pedagogických center, Institutu pedagogicko-výchovného poradenství.
3141 - Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
3142 - Školní stravování při středním vzdělávání
3143 - Školní družiny a kluby
3144 - Školy v přírodě
3145 - Ubytovací zařízení středních škol a učilišť
3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče
Činnost pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče, speciálně pedagogických center, Institutu pedagogicko-výchovného poradenství.
3147 - Školní hospodářství, školní statky, školní polesí středních škol
3149 - Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže j. n.
Včetně např. činnosti Střediska služeb školám.
315 - Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání
3150 - Vyšší odborné školy
321 - Zařízení vysokoškolského vzdělávání
3211 - Činnost vysokých škol
Činnost vysokých škol včetně poskytovaných studijních stipendií, příspěvků a půjček na studium. Školné na vysokých školách.
3212 - Výzkum a vývoj na vysokých školách
Činnost výzkumu a vývoje na vysokých školách, je-li účetně oddělitelná od běžné činnosti. Příspěvky vědeckým aspirantům na vysokých školách.
322 - Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním
3221 - Vysokoškolské koleje a menzy
3222 - Školní zemědělské a lesní podniky vysokoškolských institucí
3229 - Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním j.n.
Ostatní zařízení vykonávající činnost pro vysoké školy.
323 - Zájmové studium
3231 - Základní umělecké školy
3239 - Záležitosti zájmového studia j.n.
Např. činnost jazykových škol, těsnopiseckých ústavů apod.
326 - Správa ve vzdělávání
3261 - Činnost ústředního orgánu státní správy ve vzdělávání
Činnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
3262 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vzdělávání
Vlastní výdaje na činnost školských úřadů, České školní inspekce apod.
3269 - Ostatní správa ve vzdělávání a j. n.
328 - Výzkum školství a vzdělávání
3280 - Výzkum školství a vzdělávání
Jen výzkum týkající se školství, vzdělávání, nikoliv např. výzkum na vysokých školách, který patří podle zaměření na paragrafy v jiných oddílech (např. 1081, 1082, 2180, 2280 atd.), příp. na 3809.
329 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
3291 - Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3299 - Záležitosti vzdělávání j.n.
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky
331 - Kultura
3311 - Divadelní činnost
Činnosti spočívající v nastudování, veřejném scénickém předvádění i předvádění audiovizuálními prostředky, uchování a rozvoj národních a mezinárodních kulturních hodnot v oblasti divadelního, hudebně dramatického a tanečního umění.
3312 - Činnosti uměleckých souborů
Interpretace české a světové hudební tvorby, oratorních a kantátových děl a děl sborových doma i v zahraničí. Pořádání veřejných koncertů, mezinárodních a domácích hudebních festivalů, hudebních soutěží a cyklů komorních koncertů.
3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
Shromažďování, ochrana, vědecké zpracování, využívání a zpřístupňování audiovizuálních archiválií a pozůstalostí významných osobností české kinematografie. Činnost kin. Vědeckovýzkumná práce v oblasti filmu a filmové archivistiky, nelze-li ji oddělit a zařadit na 3380. Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi při tvorbě a šíření filmové kultury, prodej a půjčování audiovizuálních materiálů, technická obnova filmů. Periodická, vydavatelská, publikační a distribuční činnost v oblasti filmové kultury.
3314 - Činnosti knihovnické
Práce se čtenářem, péče o knihovní fondy, katalogy, kartotéky a databáze. Poradenská, informační, ediční, výstavní a přednášková činnost. Zpracování a doplňování knihovních fondů a retrokonverze katalogů. Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty v oboru a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky. Nezahrnuje odborné knihovny, katalogy, archívy a databáze zaměřené jako služba jiné funkci (ústředí vědeckých informací, odborné knihovny ministerstev).
3315 - Činnosti muzeí a galerií
Systematická koncepční muzejní a galerijní sbírkotvorná činnost, odborná správa, ošetření, ochrana a bezpečná úschova hmotných dokladů k dějinám, přírodě, společnosti a kultuře. Vědecké zpracování výzkumu, odborných posudků, rešerší a expertiz. Vytváření muzejních a galerijních expozic, tématických výstav samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi v tuzemsku a v zahraničí. Pořádání konferencí, seminářů, přednáškových cyklů. Zápůjčka sbírkových předmětů muzejní a galerijní hodnoty k účelům studijním a výstavním. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
3316 - Podpora činností na vydávání literárních, hudebních, výtvarných a audiovizuálních děl
Podpora vydávání a výroby uměleckých děl domácích tvůrců na základě konkurzního řízení před nezávislými komisemi.
3317 - Výstavní činnosti v kultuře
Příprava a realizace tuzemských kulturních výstav, jakož i výstav vysílaných do zahraničí a přijímaných ze zahraničí, a to jak formou přímé realizace, tak i formou spoluúčasti na realizaci či formou zadání realizace specializovaným zprostředkovatelským organizacím.
3319 - Záležitosti kultury j.n.
Dokumentační, informační, ediční a výstavní činnost v oblasti profesionálního a neprofesionálního umění a zájmových aktivit (není-li specifikovaná v jiných paragrafech). Činnosti spojené s vedením obecní kroniky.
332 - Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
3321 - Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
Koordinace odborné činnosti, vytváření jednotné odborné, metodické, dokumentační a informační základny a technická hlediska ochrany, obnovy a prezentace, výzkumu, průzkumu, evidence a dokumentace památkového fondu. Propagační, publikační, ediční, přednášková a výstavní činnost. Odborná pomoc a dohled nad prováděním komplexní péče o památkový fond. Zavádění informačního systému památkové péče a ochrany movitých kulturních památek a uměleckých předmětů. Péče, udržování, obnova, údržba, restaurování a zpřístupnění umělecky, technicky, historicky a archeologicky významných movitých a nemovitých památek. Vydávání osvědčení k vývozu předmětů sakrální a kultovní povahy a podávání návrhů na prohlášení předmětů kulturní hodnoty za kulturní památky.
3322 - Zachování a obnova kulturních památek
Podpora zachování a obnovy nemovitých a movitých kulturních památek a historických částí sídel prohlášených za památkovou rezervaci nebo zónu.
3324 - Výkup předmětů kulturní hodnoty
Výkup předmětů kulturní hodnoty, přírodnin anebo lidských výtvorů anebo jejich souborů, které jsou významné pro historii, literaturu, umění a vědu.
3325 - Pražský hrad
3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
Zahrnuje výdaje spojené se zachováním a obnovou kulturních, historických a podobných hodnot místního významu, které nejsou vyhlášeny za kulturní památky. Může jít o pořízení, péči a obnovu místních památníků, pamětních míst, pamětních desek, čestných hrobů, ale i např. kapliček, apod.
3329 - Záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví j.n.
333 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Patří sem kultovní činnosti církví a náboženských společností.
3330 - Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
Osobní požitky duchovních, zákonné pojištění a další náhrady. Řádné a mimořádné náklady spojené s výkonem bohoslužeb a církevní administrativy. Výdaje na údržbu církevního majetku.
334 - Sdělovací prostředky
3341 - Rozhlas a televize
Činnosti spojené s rozhlasovým a televizním vysíláním.
3349 - Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.
336 - Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3361 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti kultury a církví
Činnost Ministerstva kultury.
3362 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury a církví
3369 - Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Např. i Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání.
338 - Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3380 - Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Organizovaná, problémově, tématicky a kriticky orientovaná soustava poznávacích činností s cílem získání nových znalostí.
339 - Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
3391 - Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3392 - Zájmová činnost v kultuře
3399 - Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků j.n.
Zahrnuje i činnost např. sborů pro občanské záležitosti.
34 - Tělovýchova a zájmová činnost
341 - Tělovýchova
3411 - Státní sportovní reprezentace
3419 - Tělovýchovná činnost j.n.
342 - Zájmová činnost a rekreace
3421 - Využití volného času dětí a mládeže
Činnost domů dětí a mládeže, stanic mladých techniků, podpora činnosti mládežnických organizací apod., dětská hřiště, zábavní parky apod.
3429 - Zájmová činnost a rekreace j.n.
Zahrnuje jiné činnosti týkající se zájmové činnosti, využití volného času, apod. než v předchozích paragrafech, mj. i klubová zařízení jiná než pro mládež. Nepatří sem případná podpora profesních sdružení typu advokátní komory, lékařské komory, obchodní komory - ty patří do nespecifikovaných výdajů u příslušného oddílu.
348 - Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
3480 - Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace
35 - Zdravotnictví
351 - Ambulantní péče
3511 - Všeobecná ambulantní péče
Činnost ordinace lékaře, sdružené ambulantní zařízení, odborné pracoviště, domácí ošetřovací služba.
3512 - Stomatologická péče
3513 - Lékařská služba první pomoci
3514 - Transfúzní služba
3519 - Ambulantní péče j.n.
352 - Ústavní péče
3521 - Fakultní nemocnice
3522 - Ostatní nemocnice
3523 - Odborné léčebné ústavy
Činnost např. psychiatrických, rehabilitačních, jednooborových a dalších specializovaných zařízení, léčeben dlouhodobě nemocných (LDN) a zařízení pro traumatologická a nervová onemocnění (TRN).
3526 - Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria
3529 - Ústavní péče j.n.
Patří sem např. kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti ve věku od 1 do 3 let, které jsou zdravotnickými zařízeními (vyhláška č. 242/1991 Sb.).
353 - Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
3531 - Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
3532 - Lékárenská služba (léky, protézy a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)
3533 - Zdravotnická záchranná služba
3539 - Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví j.n.
Patří sem např. dětské jesle, které jsou podle vyhlášky č. 242/1991 Sb. zdravotnickými zařízeními.
354 - Zdravotnické programy
3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
3542 - Prevence HIV/AIDS
3543 - Programy pomoci zdravotně postižených
3549 - Speciální zdravotnické programy a péče j.n.
Včetně např. podpory bezlepkové diety.
356 - Správa ve zdravotnictví
3561 - Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví
Činnost Ministerstva zdravotnictví.
3562 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví
Činnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
3569 - Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.
358 - Výzkum a vývoj ve zdravotnictví
3581 - Organizace výzkumu a střediska vědeckých informací
3589 - Výzkum a vývoj ve zdravotnictví j.n.
359 - Ostatní činnost ve zdravotnictví
3591 - Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce za účelem mezinárodní spolupráce.
3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví j.n.
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
361 - Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství
3611 - Programy podpory individuální bytové výstavby
Zahrnují úrokové dotace ke stavebním půjčkám, státní příspěvky stavebníkům, podporu stavebního spoření, podporu hypotékárních úvěrů, to vše ve vztahu k individuální, příp. i družstevní bytové výstavbě.
3612 - Bytové hospodářství
Výdaje na obecní výstavbu bytů, podpora ze strany státu obcím na výstavbu bytů. Zahrnují se i výdaje organizací a kapitol, kterými jsou zabezpečovány bytové služby pro vlastní zaměstnance i jiné uživatele, s výjimkou služebních bytů (vojáci, policisté, techničtí pracovníci bydlící přímo v organizacích).
3619 - Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství j.n.
363 - Komunální služby a územní rozvoj
3631 - Veřejné osvětlení
3632 - Pohřebnictví
3633 - Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Nespadají sem pozemní komunikace, vodovodní a kanalizační sítě.
3634 - Lokální zásobování teplem
Včetně dotací k cenám tepla.
3635 - Územní plánování
3639 - Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Patří sem i výdaje k podpoře jednotlivých regionů ze strany státu (snížení nezaměstnanosti, rozvoj podnikání ve vybraných okresech apod.).
366 - Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3661 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Činnost Ministerstva pro místní rozvoj
3662 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3669 - Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j.n.
368 - Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3680 - Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
369 - Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3691 - Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3699 - Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje j. n.
37 - Ochrana životního prostředí
Prostředky poskytované prvotně za účelem tvorby a ochrany životního prostředí a nezahrnuté v jiných funkcích (zejm. lesní hospodářství, úspory energie, vodní hospodářství).
371 - Ochrana ovzduší
3711 - Odstraňování tuhých emisí
Vyloučení emisí u zdroje (zařízení na odprašnění, filtry).
3712 - Odstraňování plynných emisí
Zahrnuje opatření k vyloučení emisí u zdroje - odsiřování, denitrifikace apod.
3713 - Změny technologií vytápění
Změny technologií vytápění na bázi záměny paliva, fluidního spalování nebo náhrad dosavadních zdrojů znečišťování ovzduší zařízeními na využití alternativních zdrojů energie. Patří sem rekonstrukce kotelen včetně související výstavby plynovodů a rekonstrukce komínů. Ve výrobních procesech např. kogenerace elektřiny a tepla v paroplynových zařízeních, rekonstrukce kotlů na fluidní spalování s odsířením, rekonstrukce kotlů a kotelen z tuhých nebo kapalných paliv na plyn.
3714 - Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu Ochrana klimatu. Zavádění čistých technologií (čisté technologie a čisté výrobky užité ve výrobním procesu); využití alternativních zdrojů energie.
3715 - Změny výrobních technologií za účelem výrazného odstranění emisí
3716 - Monitoring ochrany ovzduší
3719 - Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j. n.
372 - Nakládání s odpady
Zahrnují se jak komunální, tak průmyslové odpady, které současně zahrnují nebezpečné odpady, ostatní odpady a inertní nebo hmotně objemné odpady (odpady z těžebních odvětví a elektráren, stavební suť). Váže definičně na zákon o odpadech. Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností, jako jsou např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelná nestálost organických peroxidů, schopnost uvolňovat ve styku s vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, žíravost, infekčnost, radioaktivita apod. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obcí při činnosti fyzických osob (domácností) a také odpad vznikající např. při čištění veřejných komunikací a prostranství a při údržbě veřejné zeleně. Nezahrnuje na druhé straně záležitosti sběru a zpracování druhotných surovin (např. papíru, železa, dalších kovů, apod.) realizované prostřednictvím organizací sběrných surovin nebo jako jednorázové akce ("železné neděle").
3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)
3724 - Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
Neziskové nakládání s nebezpečnými odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
3725 - Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Neziskové nakládání s komunálními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
3726 - Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Neziskové nakládání s ostatními odpady se záměrem nahrazení produkce a ukládání odpadů (tj. zátěže životního prostředí) procesem opětného zapojení odpadních látek do ekonomického koloběhu (ve formě suroviny nebo energie) a procesem obnovy (proces integrován s příslušnou činností).
3727 - Prevence vzniku odpadů
Zahrnuje činnosti recyklace, procesní modifikace, preventivní opatření k redukci množství a škodlivých účinků odpadů tvořených konečnou spotřebou zboží a k redukci produkce průmyslových odpadů nebo snížení jejich škodlivých účinků.
3728 - Monitoring nakládání s odpady
3729 - Ostatní nakládání s odpady j. n.
Patří sem zejména asanace starých skládek, též z prostředků přidělených k odstranění ekologických zátěží na privatizovaném majetku.
373 - Ochrana půdy a podzemní vody
3731 - Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím
Zejména u ropovodů, produktovodů, skladů ropných látek apod.
3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody
Zahrnuje zejména finanční pomoc státu při odstraňování ekologických zátěží na privatizovaném majetku; dále např. odstraňování škod po bývalé sovětské armádě; sanace těžby uranu.
3733 - Monitoring půdy a podzemní vody
3739 - Ostatní ochrana půdy a spodní vody j. n.
Zahrnuje zejména opatření proti nekontrolovaným emisím, vytváření černých skládek a proti resorpci polutantů.
374 - Ochrana přírody a krajiny
3741 - Ochrana druhů a stanovišť
Včetně např. podpory zoologických zahrad, ornitologických stanic a botanických zahrad, zahrnuje i ochranu a obnovu ohrožených druhů flóry a fauny.
3742 - Chráněné části přírody
Národní parky, rezervace, chráněné krajinné oblasti, jeskyně apod. nezahrnuté v jiných funkcích. Zahrnuje ochranu význačných ekosystémů a lokalit a ochranu krajiny pro její estetickou hodnotu.
3743 - Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů apod.
Např. z úhrad (50 %) z vydobytých nerostů odváděných do státního rozpočtu s tím, že mají být použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek; z dotací na útlum hornictví, které mají být m.j. použity na sanační práce při zahlazování důsledků těžby na životní prostředí.
3744 - Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Jedná se o ochranu nezahrnutou v jiných funkcích, včetně ochrany proti povodním (viz pododdíly 103, 233, 234).
3745 - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou, apod., městských a obecních zelených ploch, především parků, lesoparků, alejí, veřejných zahrad a sadů, záhonů, květinových výzdob, apod., pokud nejsou např. součástí kulturních památek (zámecké zahrady), školních pozemků, apod.
3749 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j. n.
375 - Redukce působení fyzikálních faktorů na životní prostředí
Opatření ke snížení hladiny zvuku, vibrací, radioaktivního záření, intenzity elektromagnetického pole apod., u zdroje, mezi zdrojem a příjemcem, u příjemce. Vyloučena jsou opatření zaměřená hlavně na snižování hluku na pracovních místech při průmyslové výrobě.
3751 - Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení (protihlukové stěny a bariéry, okna, zapouzdření strojů apod.)
Zahrnují se preventivní akce u zdroje: odhlučnění - zapouzdření strojů, užití odhlučněných strojů a zařízení antihlukové instalace: konstrukce nárazníkových zón nebo antihlukových bariér kolem letišť a ostatních zdrojů hluku, odhlučňovací práce.
3752 - Protiradonová opatření
Např. opatření podle Radonového programu, jehož realizaci zabezpečují okresní a magistrátní úřady.
3753 - Monitoring k zjišťování úrovně fyzikálních faktorů
3759 - Ostatní činnosti k redukci vlivů fyzikálních faktorů j. n.
376 - Správa v ochraně životního prostředí
3761 - Činnost ústředního orgánu státní správy v ochraně životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí.
3762 - Činnost ostatních orgánů státní správy v ochraně životního prostředí
Např. činnost České inspekce životního prostředí.
3769 - Ostatní správa v ochraně životního prostředí
378 - Výzkum životního prostředí
3780 - Výzkum životního prostředí
379 - Ostatní činnosti v životním prostředí
3791 - Mezinárodní spolupráce v životním prostředí
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
3792 - Ekologická výchova a osvěta
3793 - Ekologické programy v dopravě
Zahrnuje např. výdaje na tzv. kombinovanou dopravu, překladiště kombinované dopravy, dopravní a manipulační zařízení a prostředky pro kombinovanou dopravu a další programy v dopravě, jejichž prvotním smyslem je ochrana a tvorba životního prostředí.
3799 - Ekologické záležitosti a programy j. n.
38 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
380 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný
3801 - Akademie věd
Činnost Akademie věd.
3802 - Grantová agentura
Činnost Grantové agentury.
3809 - Výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný j.n.
SKUPINA 4:
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení Tyto dávky zpravidla definičně odpovídají dávkám definovaným předpisy v oblasti sociálního zabezpečení.
411 - Dávky důchodového pojištění
4111 - Starobní důchody
Zahrnují se sem i poměrné starobní důchody.
4112 - Invalidní důchody plné
4113 - Invalidní důchody částečné
4114 - Vdovské důchody
4115 - Vdovecké důchody
4116 - Sirotčí důchody
4119 - Dávky důchodového pojištění j.n.
412 - Dávky nemocenského pojištění
4121 - Nemocenské
4122 - Podpora při ošetřování člena rodiny
4123 - Vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství
4124 - Peněžitá pomoc v mateřství
4129 - Dávky nemocenského pojištění j.n.
413 a 414 - Dávky státní sociální podpory a příspěvek na úhradu nákladů bydlení
4131 - Přídavek na dítě
Včetně výchovného na děti pracovníků ozbrojených sil.
4132 - Sociální příplatek
4133 - Porodné
4134 - Rodičovský příspěvek
4135 - Zaopatřovací příspěvek
4136 - Dávky pěstounské péče
4137 - Příspěvek na dopravu
4138 - Pohřebné
4141 - Příspěvek na bydlení
4142 - Příspěvek k vyrovnání zvýšení cen energie
4143 - Příspěvek na nájemné
4149 - Dávky státní sociální podpory j.n.
415 - Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
4150 - Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru
417 - Dávky sociální pomoci
4171 - Příspěvek na živobytí
4172 - Finanční výpomoc
4173 - Zvýšení důchodů pro bezmocnost
4179 - Dávky sociální pomoci j.n.
418 - Dávky zdravotně postiženým občanům
4180 - Dávky zdravotně postiženým občanům
Zahrnuje i např. příspěvky na pomůcky zdravotně postiženým občanům.
419 - Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení
4191 - Státní příspěvky na důchodové připojištění
4192 - Úrokové příspěvky mladým manželstvím
4193 - Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám
4199 - Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.
Patří sem veškeré sociální dávky a podpory dosud nespecifikované, zaměřené na určitou skupinu obyvatelstva, včetně např. dávek občanům postiženým živelnými pohromami.
42 - Politika zaměstnanosti
421 - Pasivní politika zaměstnanosti
4210 - Pasivní politika zaměstnanosti
Výdaje na hmotné zabezpečení (podporu) v nezaměstnanosti, zvýšení ke hmotnému zabezpečení na manželku a děti osobám se změněnou pracovní schopností a poštovné související s výplatou podpory v nezaměstnanosti.
422 - Aktivní politika zaměstnanosti
4221 - Rekvalifikace
4222 - Veřejně prospěšné práce
4223 - Účelná pracovní místa
4224 - Odborná praxe absolventů
4225 - Podpora zaměstnanosti zdravotně postižených občanů
4226 - Ostatní programy podpory zaměstnanosti
4229 - Aktivní politika zaměstnanosti j.n.
423 - Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
4230 - Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů
Zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, se zavádí specifický druh plateb ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (prostřednictvím úřadů práce). Jde o úhradu mezd zaměstnanců ze státního rozpočtu místo zaměstnavatele při jeho platební neschopnosti a o úhradu pojistného na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a dále úhradu daně z příjmů.
428 - Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
4280 - Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti
43 - Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Činnosti a služby (nikoliv přímé dávky a podpory) zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva nebo obecné sociální programy. Společné činnosti, tj. ty, které nelze jednoznačně přiřadit jen k oddílu 41 nebo 42 .
431 - Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým občanům
4311 - Sociální ústavy pro dospělé
Činnost těchto ústavů, včetně např. vypláceného kapesného obyvatelům ústavů.
4312 - Domovy-penzióny pro důchodce a pro zdravotně postižené občany
4313 - Sociální ústavy pro zdravotně postiženou mládež včetně diagnostických ústavů
4314 - Pečovatelská služba
4315 - Sociální hospitalizace
4316 - Domovy důchodců
4319 - Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým (kromě ústavní) a j.n.
Služby kromě ústavní péče, tj. např. jídelny a kluby. Patří sem i dotace výrobním podnikům a družstvům zdravotně postižených občanů.
432 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4322 - Ústavy péče pro mládež
Dětské domovy pro děti ve věku nad tři roky a ústavní zařízení pro mládež, podpora dětských vesniček, nespadají-li do oddílu 31 (školská internátní zařízení) a není-li prvotním smyslem pomoc zdravotně postiženým.
4323 - Sociální pomoc dětem a mládeži (kromě ústavní)
Poradny, linky důvěry, centra pomoci, apod.
4329 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.
Zahrnuje i vymožené výživné přijaté okresními úřady od osob povinných výživou.
433 - Sociální péče a pomoc manželství a rodinám
4332 - Zvláštní zařízení pro výkon pěstounské péče
4333 - Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4339 - Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.
Poradny apod.
434 - Ostatní sociální péče a pomoc
4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým
Pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí.
4342 - Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům
Zahrnuje i např. činnosti spojené s integrací Romů či jiných etnik.
4343 - Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem
4344 - Sociální poradenství
S výjimkou poraden pro děti a mládež a rodinných poraden uvedených v § 4323 a 4339.
4345 - Centra sociální pomoci
Soustředěné poskytování různých forem sociálních služeb.
4346 - Zvláštní zařízení sociální pomoci
4347 - Zařízení sociální pomoci pro přežití
4349 - Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva j.n. Včetně např. programů pomoci propuštěným vězňům, neoddělitelných podpor více skupinám obyvatelstva apod.
436 - Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4361 - Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Výdaje na vlastní činnost Ministerstva práce a sociálních věcí (včetně činností, které jsou zahrnuty v jiných oddílech, ale nejdou oddělit - např. bezpečnost práce).
4362 - Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení
Např. činnost České správy sociálního zabezpečení včetně jejích okresních složek.
4363 - Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti
Např. činnost úřadů práce.
4369 - Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti j.n.
438 - Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
4380 - Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Nelze-li ho v rámci skupiny 4 specifikovat blíže (§ 4280).
439 - Ostatní činnost a nespecifikované výdaje
4391 - Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a programech zaměstnanosti
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce.
4399 - Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti j. n.
SKUPINA 5:
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
51 - Obrana
Obsahuje výdaje na obranu a bezpečnost státu proti vnějšímu ohrožení a preventivní a následná nouzová opatření v případě mimořádných situací celostátního významu.
511 - Vojenská obrana
5110 - Armáda
Výdaje související se zabezpečením a obranou státu proti vnějšímu ohrožení. Zahrnuje činnosti spojené se správou nemovitostí souvisejících se zabezpečením a obranou státu proti vnějšímu ohrožení. Zahrnuje i výdaje za nezdanitelná plnění poskytovaná fyzickým osobám v ozbrojených silách (např. služné, zástupné apod.) a na činnosti spojené se správou služebních bytů v domech výhradně určených pro ubytování vojáků z povolání a občanských zaměstnanců. Nezahrnuje činnost ústředního orgánu státní správy a úřadů zařazených na pododdíl 516 ani činnosti související s civilní ochranou (oddíl 52). Nepatří sem výdaje vojenských škol a středních odborných učilišť, nemocnic a obdobných zařízení (s výjimkou polních nemocnic a posádkových ošetřoven), výdaje na sportovní reprezentaci, na dávky sociálního zabezpečení poskytované vojákům nebo jejich rodinám a další výdaje, které bezprostředně nesouvisejí se zabezpečením a obranou státu proti vnějšímu ohrožení (např. neinvestiční a investiční dotace státním podnikům v působnosti ministerstva obrany). Plnění poskytovaná fyzickým osobám vykonávajícím civilní službu se zařadí na paragraf vyjadřující činnost organizace, u které civilní službu konají a která jim plnění vyplácí.
516 - Státní správa ve vojenské obraně
5161 - Činnost ústředního orgánu státní správy ve vojenské obraně
Činnost Ministerstva obrany (Generální štáb Armády ČR a civilně-správní část).
5162 - Činnost ostatních orgánů státní správy ve vojenské obraně
Činnost vojenských správ, újezdních úřadů vojenských újezdů, Vojenského lesního úřadu, Vojenského úřadu sociálního zabezpečení (jen správní výdaje) a ostatních orgánů resortu Ministerstva obrany ve vojenské obraně s charakterem státní správy.
5169 - Ostatní správa ve vojenské obraně j. n.
Např. Vojenské ubytovací a stavební správy, Vojenský vlečkový úřad (jen správní výdaje), Vojenské finanční úřady, Velitelství vojenské policie).
517 - Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Patří sem výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů k zabezpečení potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravují k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) a složek policie, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské síly a jsou operačně plánovány pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením.
5171 - Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
Zahrnuje výdaje ostatních orgánů státní správy a ostatních veřejných rozpočtů na přípravu mobilizace ozbrojených sil, na ukládání pracovní povinnosti, pracovní výpomoci a poskytnutí věcných prostředků, na opatření hospodářské mobilizace (uchování výrobních schopností a zásob strategických komodit určenými subjekty hospodářské mobilizace), na tvorbu válečných rezerv a na operační přípravu státního území k zabezpečení potřeb ozbrojených sil (s výjimkou útvarů, které se připravují k plnění úkolů civilní ochrany pro dobu válečného stavu) podle zvláštních předpisů. Patří sem též výdaje související s pořizováním, obměňováním, zaměňováním, prodejem, uvolňováním, pronájmem, zapůjčováním, skladováním a ochraňováním hmotných a mobilizačních rezerv, včetně pořizování a udržování skladových kapacit a zařízení, pro potřeby ozbrojených sil.
5179 - Činnosti pro zabezpečení potřeb ozbrojených sil j.n.
Zahrnuje výdaje na činnost složek Policie ČR, celní služby a dalších sil, pokud jsou vybaveny jako vojenské síly a jsou operačně plánovány pro válečný stav jako jednotky pod vojenským velením.
518 - Výzkum a vývoj v oblasti obrany
5180 - Výzkum a vývoj v oblasti obrany
Včetně obranného výzkumu a vývoje, který je zabezpečován ostatními veřejnými rozpočty.
519 - Ostatní záležitosti obrany
5191 - Mezinárodní spolupráce v obraně
Včetně výdajů na společná cvičení v tuzemsku i zahraničí, pobyt našich vojsk v zahraničí, akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod apod. Příspěvky mezinárodním vojenským institucím, ostatní akce mezinárodní spolupráce.
5199 - Záležitosti obrany j. n.
52 - Civilní nouzové plánování
521 - Civilní ochrana
5211 - Civilní ochrana - vojenská část
Činnost vojenských záchranných útvarů a zařízení civilní ochrany.
5212 - Civilní ochrana - nevojenská část
Činnost nevojenských orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany.
5219 - Záležitosti civilní ochrany j. n.
522 - Hospodářská opatření pro krizové stavy
5220 - Hospodářská opatření pro krizové stavy
Činnosti související s pořizováním, obměňováním a ochraňováním státních hmotných rezerv určených pro účely civilního nouzového plánování; zaměňování, prodej, pronájem, půjčování a uvolňování státních hmotných rezerv; pořízení a udržování kapacit a zařízení pro skladování a manipulaci se státními hmotnými rezervami; plnění ostatních úkolů v systému civilního nouzového plánování, zejména úkolů hospodářské mobilizace.
526 - Státní správa v oblasti civilního nouzového plánování
5261 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti civilního nouzového plánování
Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti civilního nouzového plánování, včetně činnosti ústředního orgánu státní správy v oblasti civilní ochrany a včetně opatření k zabezpečení činnosti při vyhlášení krizových stavů.
5262 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového plánování
Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti civilního nouzového plánování, včetně opatření k zabezpečení jejich činnosti při vyhlášení krizových stavů. Zahrnuje jen speciální výdaje související s civilním nouzovým plánováním jednoznačně oddělitelné od běžných výdajů organizace.
5269 - Ostatní správa v oblasti civilního nouzového plánování
528 - Výzkum a vývoj v oblasti civilního nouzového plánování
5281 - Výzkum a vývoj v oblasti civilní ochrany
5289 - Výzkum a vývoj v oblasti civilního nouzového plánování j.n.
529 - Ostatní záležitosti civilního nouzového plánování
5291 - Mezinárodní spolupráce v civilním nouzovém plánování
Výdaje na mezinárodní semináře a obdobné akce za účelem mezinárodní spolupráce v civilním nouzovém plánování. Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5292.
5292 - Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
Výdaje v oblasti civilního nouzového plánování včetně náhrady škod (odškodnění), realizované v přímé souvislosti s poskytnutím přímé zahraniční pomoci při katastrofách a velkých haváriích podle mezinárodních smluv.
5299 - Záležitosti civilního nouzového plánování j. n.
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek
531 - Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek kromě těch, které patří na další paragrafy. Jsou to zvláště výdaje na policii, obecní policii a na Bezpečnostní informační službu. Zacházení s výdaji na školství, zdravotnictví a sociální zabezpečení v bezpečnostních složkách - viz § 5110.
5316 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Činnost Ministerstva vnitra.
5319 - Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j. n.
Činnost OTPS (vlastního odboru).
538 - Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
5380 - Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku
539 - Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
5391 - Mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce. Činnost Interpolu.
5399 - Záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku j.n.
54 - Právní ochrana
541 - Ústavní soudnictví
5410 - Ústavní soud České republiky
542 - Soudnictví
5420 - Soudy
Činnost soudů včetně např. soudního lékařství.
543 - Státní zastupitelství
5430 - Státní zastupitelství
544 - Vězeňství
5441 - Činnost Generální ředitelství Vězeňské služby a věznic
5442 - Ostatní správa ve vězeňství
Činnost Institutu vězeňské služby.
5449 - Záležitosti vězeňství j.n..
Činnost zotavoven Vězeňské služby.
545 - Probační a mediační služba
5450 - Činnost probační a mediační služby
Činnost probační a mediační služby podle zákona č. 257/2000 Sb.
546 - Správa v oblasti právní ochrany
5461 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti právní ochrany
Činnost Ministerstva spravedlnosti.
5462 - Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti právní ochrany
5469 - Ostatní správa v oblasti právní ochrany
Činnost Rejstříku trestů.
547 - Veřejná ochrana
5470 - Kancelář Veřejného ochránce práv
Činnost Veřejného ochránce práv a Kanceláře Veřejného ochránce práv.
548 - Výzkum v oblasti právní ochrany
5480 - Výzkum v oblasti právní ochrany
549 - Ostatní záležitosti právní ochrany
5491 - Mezinárodní spolupráce v oblasti právní ochrany
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce mezinárodní spolupráce. Patří sem i činnost Ústředí pro mezinárodně právní ochranu mládeže v Brně.
5499 - Záležitosti právní ochrany j.n.
Např. vzdělávací zařízení justiční části.
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém
551 - Požární ochrana
5511 - Požární ochrana - profesionální část
Činnost hasičských záchranných sborů okresů a magistrátních měst.
5512 - Požární ochrana - dobrovolná část
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.
5517 - Vzdělávací a technická zařízení požární ochrany Výdaje na vzdělávací a technická zařízení požární ochrany
5519 - Záležitosti požární ochrany j. n.
552 - Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému. Nezahrnuje vlastní činnosti zabezpečované přímo hasičskými záchrannými sbory okresních úřadů a statutárních měst, vyjma zřizování a technického vybavování operačních a informačních středisek IZS, pro které je zřízena položka 5521. Nezahrnuje činnosti zabezpečované orgány státní správy (viz pododdíl 556).
5521 - Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému
Zřizování a technické vybavení operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému na všech stupních. Zabezpečování komunikace mezi složkami integrovaného záchranného systému technickými prostředky.
5522 - Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
Zahrnuje účelové investiční výdaje okresních úřadů a magistrátních měst související s integrovaným záchranným systémem. Zahrnuje i např. refundace nákladů hrazené ostatním složkám integrovaného záchranného systému v případě jejich pomoci po výzvě.
5529 - Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému j. n.
556 - Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5561 - Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně
Činnost ředitelství Hasičského záchranného sboru.
5562 - Činnost ústředních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Účelové výdaje ústředních orgánů státní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů ústředního orgánu.
5563 - Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
Účelové výdaje ostatních orgánů státní správy na činnost v integrovaném záchranném systému oddělitelné od běžných výdajů těchto orgánů.
558 - Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5580 - Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
559 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému
5591 - Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému
Výdaje na mezinárodní semináře a obdobné akce mezinárodní spolupráce v požární ochraně a integrovaném záchranném systému. Výdaje na společná cvičení v tuzemsku i v zahraničí a na akce realizované na základě mezinárodních smluv a dohod, pokud nejsou zařazeny v § 5592.
5592 - Poskytnutí vzájemné zahraniční pomoci podle mezinárodních smluv
Výdaje v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému včetně náhrady škod (odškodnění), realizované v přímé souvislosti s poskytnutím přímé zahraniční pomoci při katastrofách, požárech a velkých haváriích podle mezinárodních smluv.
5599 - Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému j. n.
SKUPINA 6:
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
61 - Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany
611 - Zastupitelské orgány
6111 - Parlament
6112 - Zastupitelstva obcí
Činnost zastupitelských orgánů na úrovni měst a obcí, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy, včetně odměn zastupitelům.
6113 - Zastupitelstva krajů
Výdaje na činnost zastupitelstev krajů, jsou-li oddělitelné od ostatních výdajů krajů.
6114 - Volby do Parlamentu ČR
6115 - Volby do územních zastupitelských sborů
612 - Kancelář prezidenta republiky
6120 - Kancelář prezidenta republiky
613 - Nejvyšší kontrolní úřad
6130 - Nejvyšší kontrolní úřad
614 - Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)
6141 - Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná
pracoviště (nezařazené v jiných funkcích) Patří sem Úřad vlády, Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Úřad pro státní informační systém, instituce zřízené při těchto orgánech (rady vlády apod.).
6142 - Finanční správa
Činnost finančních ředitelství a finančních úřadů.
6143 - Celní správa
Činnost Generálního ředitelství cel, celních ředitelství a celních úřadů.
6144 - Činnost okresních úřadů
Zahrnuje výdaje na vlastní správní činnost okresních úřadů.
6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa j. n.
Jiné orgány státní správy nezařazené v tomto pododdíle ani v jiných oddílech.
Patří sem např. činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Patří sem i např. příspěvky komorám auditorů, daňových poradců apod., tj. sdružení, na která je přenesen výkon státní správy a která nelze funkčně blíže specifikovat. Zahrnuje i provádění sčítání lidu.
615 - Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)
6151 - Činnost ústředního orgánu státní správy v zahraniční službě
Činnost Ministerstva zahraničních věcí.
6152 - Zastupitelství a stálé mise ČR v zahraničí
6153 - Účast v mezinárodních vládních organizacích j. n.
Jen přímé členské příspěvky j. n.
6159 - Zahraniční služba a záležitosti j.n.
Zahrnuje např. výdaje Diplomatického servisu.
617 - Regionální a místní správa
6171 - Činnost místní správy Vlastní správní činnost místních orgánů. Zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit. Výdaje hrazené ze sociálního fondu obcí ve prospěch zaměstnanců obecního úřadu.
6172 - Činnost regionální správy
Vlastní správní činnost těchto orgánů. Zahrnuje i společné činnosti pro regionální správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit.
6173 - Místní referendum
618 - Výzkum ve státní správě a samosprávě
6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě
619 - Politické strany a hnutí
6190 - Politické strany a hnutí
Příspěvky na činnost politických stran a hnutí.
62 - Jiné veřejné služby a činnosti (dosud nespecifikované)
621 - Ostatní veřejné služby
6211 - Archivní činnost
Činnost Ústředního archivu Ministerstva vnitra, dalších jím řízených archívů a činnost územních archivů. Nespadá sem běžná archivní činnost jednotlivých organizací.
6219 - Ostatní veřejné služby j.n.
Činnost redakce CSÚ MV.
622 - Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
6221 - Humanitární zahraniční pomoc
Zahraniční pomoc poskytovaná z humanitárních důvodů, k překonání důsledků živelních katastrof, válek, nemocí, hladomoru apod. Zahrnuje i zahraniční pomoc poskytovanou na domácím území zahraničním uprchlíkům včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod.
6222 - Rozvojová zahraniční pomoc
Zahraniční pomoc mající za cíl podporu rozvoje dané země, území apod. Je zaměřena především do oblastí sociální a ekonomické infrastruktury, životního prostředí, formování administrativy apod.
6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
Spadají sem příspěvky mezinárodním organizacím, výdaje na mezinárodní semináře a podobné akce a služební cesty nebo reciproční akce pracovníků a delegací do zahraničí za účelem mezinárodní spolupráce, které není možné zařadit do jiných oddílů.
6229 - Zahraniční pomoc j.n.
Pomoc, u které nelze jednoznačně použít ani jedno z hledisek v 6221 a 6222.
63 - Finanční operace
631 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Nelze-li je přidělit bližší funkci (např. úrokové příjmy z ekologických půjček by spadaly do oddílu 37). Nepoužije se pro výdaje tříděné na položku 6143.
632 - Pojištění funkčně nespecifikované
6320 - Pojištění funkčně nespecifikované
633 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Použije se vždy při zatřídění na položky 5344, 5345 a 5349 druhového třídění.
639 - Ostatní finanční operace
6391 - Soudní a mimosoudní rehabilitace
6399 - Finanční operace j. n.
64 - Ostatní činnosti
640 - Ostatní činnosti
6401 - Transfery všeobecné povahy jiným úrovním vlády Zahrnuje např. územní vyrovnávací dotace územním rozpočtům.
6402 - Finanční vypořádání minulých let
Zahrnuje příjmy a výdaje spojené s finančním vypořádáním předchozích let.
6409 - Ostatní činnosti j.n.
Použije se, jsou-li vyčerpány všechny možnosti zařazení do jiných paragrafů funkčního členění. Použije se i pro zatřídění vratek přijatých nebo poskytnutých transferů v předchozích obdobích.
4) § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
5) § 6 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
6) § 657 a 658 občanského zákoníku.
7) § 497 až 507 obchodního zákoníku.
8) § 3 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.