Opatření ze dne 13.11.1997, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

28.11.1997 | Sbírka:  111/61 721/1997 | Částka:  95/1997ASPI
111/61 721/1997
OPATŘENÍ
Ministerstva financí
ze dne 13 listopadu 1997,
kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů
Změna: 111/97 528/1997
Změna: FZ73/98
Změna: 111/80 123/98
Změna: 111/12 907/1999
Změna: 111/38 083/1999
Změna: 382/81 410/1999
Změna: 111/83 949/1999
Změna: 111/96 832/1999
Změna: 111/23 539/2000
Změna: 111/35 372/2000
Změna: 111/79 112/2000
Referent:
Ing. I. Matějková,
l. 3109
Ing. M. Kešnerová,
l. 2147 (pro přílohy č. 2 - 4)
Ministerstvo financí stanoví podle § 10 odst. 4 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
Čl.I
Toto opatření stanoví
a) finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí, okresů, ústředních orgánů státní správy, státních fondů, státních finančních aktiv a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu, sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů,
b) způsob sestavení finančních výkazů,
c) způsob předkládání finančních a účetních výkazů.
Čl.II
(1) Údaje předkládají
a) ústřední orgány státní správy a další orgány, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu (dále jen "ústřední orgány)",
b) rozpočtové a příspěvkové organizace,
c) okresní úřady, Magistrát hl. m. Prahy, magistráty měst Brno, Ostrava a Plzeň - dále jen "okresní úřady",
d) obce,
e) dobrovolné svazky obcí (dále jen "DSO"),
f) státní fondy,
g) státní finanční aktiva.
(2) Údaje se předkládají formou
a) účetních výkazů, kterými jsou
1. rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3-02)
2. výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02)
3. roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5-01)
4. roční přehled aktiv a pasív obcí ( Malé obce Úč 6 - 01).
Tyto účetní výkazy stanoví opatření FMF č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších doplňků,
b) finančních výkazů, kterými jsou
1. výkaz o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 12 M)
2. výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U)
3. výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů a státních finančních aktiv (Fin RO 2 - 04 Fondy).
Způsob sestavení těchto finančních výkazů stanoví příloha č. 5, 6 a 7 tohoto opatření,
c) přehledu o rozpočtových opatřeních, který je stanoven v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3) Předkládací cesty údajů a podmínky pro předávání datových souborů subjekty uvedenými v odst. 1 přímo Ministerstvu financí jsou součástí přílohy č. 1 až 4.
(4) Vzor finančního výkazu o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných, finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných a finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů státních fondů a státních finančních aktiv, včetně obecných vysvětlivek k sestavování uvedených výkazů, tvoří přílohu č. 5 až 7 tohoto opatření.
Čl.III
Zrušuje se:
1. Příloha č. 2 opatření Ministerstva financí České republiky, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů, č.j. 283/51 437/1996 ze dne 11. října 1996 (uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 10/1996 pod č. 67).
2. Opatření MF k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů, č. j. 283/66 195/1996 ze dne 6. prosince 1996 (uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 12/1996 pod č. 97).
3. Opatření, kterým se stanoví finanční výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů (Fin RO 2 - 04 Fondy), č. j. 283/80 388/1996 ze dne 8. února 1997 (uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1997 pod č.18).
4. Sdělení k sestavování finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 04 U), č. j. 11/3 560/1997 (uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 2-3/1997 pod č. 22).
5. Sdělení k sestavování finančního výkazu o plnění rozpočtů obcí a okresních úřadů (Fin obce, okresy 1 - 12) a finančního výkazu o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 M), č. j. 283/83 894/1996 ze dne 14. ledna 1997 (uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 1/1997 pod č. 5).
6. Sdělení, kterým se upřesňuje vazba záznamových položek ve finančním výkazu o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (Fin Obce, okresy 1 - 12), ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 M), ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U) a ve finančním výkazu o plnění příjmů a výdajů státních fondů (Fin RO 2 - 04 - Fondy), č. j. 111/42 296/1997 (uveřejněné ve Finančním zpravodaji č.5/1997 pod č. 6).
7. Opatření, kterým se mění způsob vykazování desetinných míst hodnoty ukazatele, č. j. 111/50 449/1997 ze dne 23. června 1997 (uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/1997 pod č. 51).
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998, termíny pro předložení výkazů v období závěru roku jsou platné již pro roční závěrku za rok 1997.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Pilip, v. r.
Příloha 1
Předkládací cesty údajů
Ústřední orgány a rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované, okresní úřady a rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované, obce a rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované, dobrovolné svazky obcí, státní fondy a státní finanční aktiva předkládají údaje podle následujících ustanovení.
Odchylky od tohoto postupu stanoví Ministerstvo financí zvlášť pouze pro Bezpečnostní informační službu zvláštním pokynem.
A.
Ústřední orgány a jimi zřizované rozpočtové a příspěvkové organizace
I.
Předkladatelé :
a) Rozpočtové organizace předkládají zřizovateli údaje čtvrtletně
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U)
- přehled rozpočtových opatření pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) za hospodářskou činnost
b) Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli údaje pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02)
c) Malé příspěvkové organizace předkládají zřizovateli údaje ročně
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
d) Ústřední orgány předkládají Ministerstvu financí sumární údaje (dále jen "sumář") za kapitolu celkem, samostatně za rozpočtové a samostatně za příspěvkové organizace v členění podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ, 4 místa zleva) čtvrtletně
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U)
- přehled rozpočtových opatření pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02)
- přílohu ke komentáři "Limity, zůstatky na účtech v ČNB, skutečnost z výkazů Fin RO 2 - 04 U a rozdíly
II.
Způsob předkládání
1. Předložení zřizovateli
Organizace předkládají výkazy svému zřizovateli v počtu, vyhotovení a ve lhůtě, kterou jim tento orgán stanoví.
Předložením údajů se rozumí některá z těchto variant:
a) předložení formulářů výkazů, schválené statutárním zástupcem, k pořízení dat na magnetická média a k dalšímu zpracování,
b) předložení dat výkazů na magnetickém médiu (médiích) a jejich opisu schváleném statutárním zástupcem účetní jednotky.
2. Předložení Ministerstvu financí
Ústřední orgány zajistí vyhotovení sumáře za kapitolu celkem a výkazů za jednotlivé rozpočtové a příspěvkové organizace. Sumář za příspěvkové organizace bude členěn podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ, 4 místa zleva).
Předložením údajů Ministerstvu financí se rozumí předání sumáře za kapitolu celkem na magnetickém médiu (médiích) (podle přílohy č. 2) a třech vyhotoveních opisu sumáře za kapitolu schváleném a podepsaném statutárním zástupcem Ministerstvu financí.
Ministerstvo financí zpracuje z předaných dat sumáře finančního výkazu Fin RO 2-04 U za kapitolu sestavu 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu" a předá ji ústředními orgánu (úřadu), který podpisem a kulatým razítkem potvrdí správnost předávaných údajů a odevzdá sestavu odboru 20 MF. Po odsouhlasení sumáře za kapitolu celkem, sestavy 504U "Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu", Ministerstvem financí, předá ústřední orgán magnetické médium s údaji za jednotlivé rozpočtové a příspěvkové organizace a vlastní ústřední orgán do Podniku výpočetní techniky, a.s. (PVT) k zařazení do územní databáze. Do územní databáze nepředávají údaje jednotlivých organizací Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra (platí pouze pro údaje za rozpočtové organizace), Bezpečnostní informační služba a Národní bezpečnostní úřad. Ústřední orgány předávají ministerstvu financí dále podle § 36 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, datový soubor údajů rozpočtových opatření podle přílohy č.2.
III.
Termín předložení :
a) sumáře za kapitolu celkem budou předloženy do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí (pololetí), resp. poslední pracovní den před tímto datem,
b) výkazy jednotlivých organizací do dvou dnů po odsouhlasení sumáře kapitoly Ministerstvem financí.
c) rozpis schváleného rozpočtu na rok 2000 v sumářích výkazů o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO2 - 4 U) do 31. března 2000; údaje sumářů výkazů jsou předkládány Ministerstvu financí podle přílohy č. 2 s tím, že položka "OBDOBÍ" bude obsahovat hodnotu "02"; struktura vět souboru je stanovena v dodatku č. 2/2000 k opatření MF č. 72/1977 č. j. 111/96 832/1999 (Finanční zpravodaj č. 1/2000)
d) přehled rozpočtu nákladů a výnosů jednotlivých příspěvkových organizací (případně souhrnu organizací stejného typu) v rozsahu makety tabulky "Výnosy a náklady příspěvkových organizací a další doplňující údaje" uvedené v příloze tohoto opatření do 31. března 2000. Přehledy budou předány na disketách příslušnému odvětvovému odboru Ministerstva financí.
Ústřední orgán zodpovídá za předložení údajů tak, aby v termínu předložení byly předloženy správné údaje, tj. po provedení všech kontrol.
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů hradí ústřední orgán ze svého rozpočtu.
Termín pro předložení jednotlivých výkazů v období závěr roku je 10. února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem.
B.
Okresní úřady, obce, rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované a dobrovolné svazky obcí
I.
Předkladatelé :
a) Rozpočtové organizace předkládají zřizovateli údaje měsíčně
- Výkaz o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 12 M) pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací
(Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) za hospodářskou činnost
b) Příspěvkové organizace předkládají zřizovateli údaje pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02)
c) Malé příspěvkové organizace předkládají zřizovateli údaje ročně
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
d) Obce předkládají Ministerstvu financí výkazy za vlastní hospodaření obce a výkazy za hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací jí zřizovaných prostřednictvím okresního úřadu měsíčně
- Výkaz o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 12 M) pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02) s výjimkou malých obcí
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) s výjimkou malých obcí ročně
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
- Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01)
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) malých obcí
e) Dobrovolné svazky obcí předkládají Ministerstvu financí výkazy za vlastní hospodaření (nejsou zřizovateli rozpočtových ani příspěvkových organizací) prostřednictvím okresního úřadu, na jehož území má svazek sídlo, měsíčně
- Výkaz o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 12 M) pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
f) Okresní úřady předkládají Ministerstvu financí údaje za obce, za jednotlivé organizace jimi zřizované, za dobrovolné svazky obcí, jak je uvedeno v bodě d) a e) této části přílohy, a kromě toho za vlastní hospodaření okresního úřadu a hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací jím zřizovaných měsíčně
- Výkaz o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 12 M) pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02),
- Výkaz zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) za hospodářskou činnost, ročně
- Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5 - 01)
II.
Způsob předkládání
1. Předložení zřizovateli
Organizace předkládají výkazy a další potřebné údaje svému zřizovateli způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim tento orgán stanoví. Provedou konsolidaci na úrovni organizace.
Předložením údajů se rozumí některá z těchto variant :
a) předložení formulářů výkazů, schválené statutárním zástupcem, k pořízení dat na magnetická média a k dalšímu zpracování,
b) předložení dat na magnetickém médiu (médiích) a jejich opisu schváleném zástupcem organizace.
2. Předložení okresnímu úřadu
Obce
předloží výkazy za vlastní hospodaření a výkazy za hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací jejichž je zřizovatelem, včetně dalších potřebných údajů okresnímu úřadu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které stanoví okresní úřad.
Předložením se rozumí některá z těchto variant :
a) předložení formulářů k pořízení dat na magnetická média, schválených statutárním zástupcem obce, nebo
b) předložení dat na magnetickém médiu (médiích) a jejich opisu, schváleném statutárním zástupcem obce.
Dobrovolné svazky obcí
předloží výkazy za vlastní hospodaření, včetně dalších potřebných údajů okresnímu úřadu způsobem, v počtu vyhotovení a v termínu, které jim stanoví okresní úřad.
Předložením se rozumí některá z těchto variant :
a) předložení formulářů k pořízení dat na magnetická média, schválených statutárním zástupcem dobrovolného svazku obce, nebo
b) předložení dat na magnetickém médiu (médiích) a jejich opisu, schváleném statutárním zástupcem dobrovolného svazku obce.
3. Předložení Ministerstvu financí
Předložením údajů organizací, obcí a dobrovolných svazků obcí Ministerstvu financí se rozumí předložení údajů okresnímu úřadu s následným zajištěním přímého přístupu Ministerstva financí k údajům za organizace, obce a dobrovolné svazky obcí prostřednictvím územní datové báze.
Okresní úřady vyhotoví soubor výkazů za okres celkem, který bude obsahovat
- výkazy za obce a za jednotlivé organizace, jejichž jsou obce zřizovateli,
- výkazy za okresní úřad a organizace, pro které je okresní úřad zřizovatelem a
- výkazy za dobrovolné svazky obcí, které mají sídlo v daném okrese.
Předložením údajů za okres Ministerstvu financí se rozumí předání souboru výkazů za okres okresním úřadem na magnetickém médiu (médiích) spádovému pracovišti Podniku výpočetní techniky, a. s., (PVT), kde bude provedena sumarizace a pro sumáře Fin RO 2 - 12 M zajištěna konsolidace na úrovni obce a okresu. Okresní úřad po kontrole sumářů dá písemný souhlas k předání dat za okres do centrální územní datové báze.
Potvrzení správnosti výkazů zašle okresní úřad Ministerstvu financí - odboru 12 a 20.
PVT zajistí kontrolu vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a zařazení výkazů za jednotlivé okresy do celostátní sumarizace.
III.
Termín předložení výkazů:
1. předkládaných měsíčně 15. kalendářní den následujícího měsíce
2. předkládaných pololetně 24. kalendářní den následujícího měsíce po ukončení pololetí
3. předkládaných v období závěr roku:
- měsíční výkazy 12. kalendářní den měsíce února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem,
- pololetní a roční výkazy 24. kalendářní den měsíce února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem.
Okresní úřad zodpovídá za předložení údajů výkazů tak, aby v termínu předložení byly předloženy správné údaje tj. po provedení kontrol v PVT a po případných opravách.
Za období leden se výkazy nepředkládají.
C.
Státní fondy a státní finanční aktiva
I.
Předkladatelé:
- Státní fond tržní regulace v zemědělství
- Státní fond životního prostředí ČR
- Státní fond pro zúrodnění půdy
- Státní fond kultury ČR
- Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
- Státní finanční aktiva
čtvrtletně
- Výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů a státních finančních aktiv (Fin RO 2 - 04 Fondy) pololetně
- Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02)
II.
Způsob předkládání Ministerstvu financí:
Příjemcem výkazů je Ministerstvo financí - financující odbory (odbory 14 a 19) a odbor 20. Výkaz bude předkládán ve dvou vyhotoveních schválený a podepsaný statutárním zástupcem fondu. Fond zodpovídá za předložení údajů tak, aby v termínu předložení byly předloženy správné údaje, tj. po provedení kontrol.
Pro předání datového souboru na disketě Ministerstvu financí - odboru 24 platí ustanovení přílohy č. 2 tohoto opatření s tím, že
a) položka KAPITOLA bude obsahovat číslo přidělené státnímu fondu, státním finančním aktivům podle níže uvedeného seznamu:
501 Státní fond tržní regulace v zemědělství
502 Státní fond životního prostředí ČR
503 Státní fond pro zúrodnění půdy
504 Státní fond kultury ČR
505 Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie
400 Státní finanční aktiva
b) přehled rozpočtových opatření se vykazuje jen jako soubor na disketě, opis se nepředkládá.
III.
Termín předložení:
Státní fondy a státní finanční aktiva předloží výkazy Fin RO 2 - 04 Fondy a Rozvaha Úč ROPO 3 - 02
- do 24. kalendářního dne následujícího měsíce po ukončení čtvrtletí (pololetí), resp. poslední pracovní den před tímto datem,
- v období závěr roku do 10. února následujícího roku, resp. poslední pracovní den před tímto datem.
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů hradí státní fond ze svého rozpočtu.
Poznámka:
Podle § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a § 10 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů platí pro předkládané výkazy následující :
1. Účetní výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty (výsledovka) se předkládají pololetně a v období závěr roku jako součást účetní závěrky.
2. Finanční výkazy o plnění rozpočtu obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných, o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných, o plnění příjmů a výdajů státních fondů v období závěr roku se považují také za výkazy účetní a jsou součástí účetní závěrky.
3. Účetní výkazy Roční výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací, Roční přehled aktiv a pasív obcí a Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) malých obcí jsou součástí účetní závěrky.
4. Údaje všech výkazů v bodě 1 - 3 poznámky jsou součástí jedné územní datové báze tak, že každý druh výkazu je obsažen v datové bázi jen jednou a ve všech obdobích má stejný tvar, bez ohledu na to, jakým druhem výkazu v daném období je.
Čl.I dodatku č.j. 111/96 832/1999 :
1. Příspěvková organizace, která zanikla v průběhu běžného účetního období sestaví účetní závěrku ke dni zrušení (zániku) v souladu s § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a předloží ji Ministerstvu financí v nejblíže stanoveném termínu (tj. období 06/rrrr, event. 12/rrrr). Na účetních výkazech (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02 a Výsledovka Úč ROPO 4 - 02) bude uvedeno, že jde o závěrku zrušených organizací. Zároveň v příloze k rozvaze uvede komentář k jednotlivým účtům, které budou převedeny na nástupnickou organizaci, vč. její identifikace.
2. Nástupnická organizace v příloze k rozvaze sestavené v období, v němž byly na ni převedeny účty zrušené (zaniklé) organizace, uvede zdůvodnění zvýšení stavů na příslušných účtech.
3. Pro předkládání uvedených údajů platí postup a termíny stanovené přílohou č. 1 opatření MF č. 72/1977 v oddílech A a B s tím, že jsou předkládány pouze jednou, v nejblíže stanoveném termínu.
Příloha 2
Podmínky pro předávání datových souborů Ministerstvu financí
1.
Organizační podmínky
1.1 Předmět předávání dat
Předmětem předávání dat Ministerstvu financí jsou datové soubory obsahující údaje sumárních výkazů a přehledu rozpočtových opatření za kapitoly státního rozpočtu /dále jen "sumáře"/, výkazů státních fondů a státních finančních aktiv. Ústřední orgány předávají údaje v rozsahu, členění a termínech podle ustanovení části A přílohy č. 1. Státní fondy a státní finanční aktiva předávají údaje v rozsahu, členění a termínech podle ustanovení části C přílohy č. 1.
1.2 Odpovědnost za předávání dat
Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese ústřední orgán či státní fond. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí ústřední orgán či státní fond odboru 24 MF ČR.
1.3 Příjemce dat
Příjemcem datových souborů předávaných ústředními orgány a státními fondy Ministerstvu financí je Výpočetní středisko MF1 spadající do působnosti odboru 24 MF ČR.
1.4 Způsob předání datových souborů
1.4.1 Na magnetických médiích
Data jsou předávána na magnetických disketách ve formátu MS DOS (3,5", 1,44 MB). Diskety je nutné opatřit štítkem, na kterém budou uvedeny následující informace:
a) jméno souboru ve tvaru SUMxxxz.yyy (popis viz bod 2.1)
b) číslo vykazovaného období ve tvaru mm/rr (např. 03/98, 06/98)
c) název ústředního orgánu /státního fondu/ státní finanční aktiva (dále jen ústřední orgán)
d) datum předání diskety Ministerstvu financí
Diskety budou vráceny majitelům po ukončení zpracování vykazovaného období.
1.4.2 Elektronickou poštou
Data se předávají pomocí elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou I.CA PVT, a.s. Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty na MF ČR" systému ARIS.
1.5 Režimy zpracování předávaných dat
Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:
- nahrávání výkazových informací
- opravy výkazových informací
Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat ve formě indikace ukazatele, hodnota.
Oprava výkazových informací představuje vstup dat ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).
Režim zpracování je řízen obsahem položky REŽIM (viz příloha č. 3 bod 2.5).
1.6 Systém kontrol
Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, duplicitních údajů, kontroly vnitrovýkazových a mezivýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat. Údaje sumářů výkazů ústředně řízených organizací zpracovaných v PVT jsou kontrolovány s údaji sumářů výkazů příslušné kapitoly, které byly předány a odsouhlaseny Ministerstvem financí.
V případě výskytu chyb v kontrolních chodech zpracování bude odpovědný pracovník ústředního orgánu telefonicky informován, že si má vyzvednout kontrolní sestavu, podle které ústřední orgán zajistí opravy a předá novou verzi datového souboru ke zpracování.
1.7 Financování zpracování
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů sumářů výkazů hradí ústřední orgány ze svého rozpočtu.
2.
Technologické podmínky
2.1 Název datových souborů
Všechny údaje sumářů výkazů za kapitolu, které předkládá ústřední orgán za příslušné vykazované období, se předávají v jednom souboru, jehož jméno má následující strukturu:
              SUMxxxz.yyy

kde je:
   xxx - číslo kapitoly
   z  - pořadové číslo diskety
   yyy - číslo verze souboru
Pořadové číslo diskety - standardně "0", pokud na jedné disketě budou uloženy údaje za všechny sumáře stanovené pro dané vykazované období. V případě, že kapitola bude předkládat údaje na dvou a více disketách (na př. z důvodu samostatného zpracování sumářů výkazů za příspěvkové organizace nebo z důvodu rozsahu souboru), pak každá další disketa bude mít pořadové číslo o 1 vyšší.
Číslo verze souboru - standardně má hodnotu "001" , každý opakovaný vstup v daném období bude mít v názvu souboru číslo verze o 1 vyšší. Pro předávání další verze souboru platí stejné konvence pro pořadové číslo diskety, nezávisle na počtu disket předaných v předchozí verzi.
Soubor s vyšší verzí než "001" bude obsahovat údaje pouze toho sumáře, který má být zpracován.
2.2 Struktura datových souborů
Struktura souboru a jeho obsah jsou definovány v příloze č. 3 v bodu 2.3 až 2.5.
V položce ČÍSLO-VÝKAZU se uvádí:
440 - výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 U)
- výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů a státních finančních aktiv (Fin RO 2-04 Fondy)
460 - rozvaha rozpočtových organizací (Úč ROPO 3-02)
461 - výsledovka rozpočtových organizací (Úč ROPO 4-02)
465 - rozvaha příspěvkových organizací (Úč ROPO 3-02)
467 - výsledovka příspěvkových organizací (Úč ROPO 4-02)
476 - výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5-01)
441 - přehled rozpočtových opatření
Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa.
Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů příjmů a výdajů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám stanovených zákonem o státním rozpočtu České republiky, nepřipouští se rozdíly.
Způsob zaokrouhlení je uveden v příloze č. 4.
3.
Přehled rozpočtových opatření
Soubor rozpočtových opatření obsahuje informace o rozpočtových opatřeních provedených od počátku roku do konce vykazovaného období za kapitolu celkem.
Rozpočtová opatření jsou vykazována na úrovni paragrafu a položky, s datem realizace daného rozpočtového opatření a označením druhu rozpočtového opatření (viz obsah položky DRUH-ROP v příloze č. 3 bod 2.5).
Identifikaci rozpočtového opatření tvoří:
- číslo paragrafu a položky
- datum realizace opatření
- druh opatření
V souboru nejsou přípustné duplicity v identifikaci rozpočtových opatření.
Z důvodů snadnější komunikace zavádíme pro hodnotu rozpočtového opatření označení (ROP)§,pol,datum,druh. Pak součet hodnot všech druhů rozpočtových opatření provedených od počátku roku na úrovni paragraf, položka bude označena (ROP)§,pol.
Správnost předaných údajů rozpočtových opatření bude kontrolována s údaji sumáře výkazu Fin RO 2-04 U podle algoritmu (RZ=RS+ROP)§,pol .
Příloha 3
Podmínky pro předávání datových souborů Ministerstvu financí prostřednictvím Podniku výpočetní techniky, a.s.
1.
Organizační podmínky
1.1 Předmět předávání dat
Předmětem předávání dat Ministerstvu financí prostřednictvím pracovišť Podniku výpočetní techniky, a.s. (PVT) jsou datové soubory obsahující výkazové informace. Místně řízené organizace (okresní úřady, obce, rozpočtové organizace a příspěvkové organizace jimi zřizované a dobrovolné svazky obcí) a ústředně řízené organizace (ústřední orgány, rozpočtové organizace a příspěvkové organizace jimi zřizované) předávají údaje podle přílohy č. 1.
1.2 Odpovědnost za předávání dat
Odpovědnost za správnost a úplnost předaných dat a za dodržení stanovených termínů nese okresní úřad, event. magistrátní úřad (dále jen okresní úřady) za místně řízené organizace, ústřední orgán za ústředně řízené organizace. Pro realizaci předávání dat je jmenován odpovědný pracovník a jeho zástupce. Jméno a telefonní spojení odpovědného pracovníka a jeho zástupce sdělí finanční referát okresního úřadu spádovému pracovišti PVT a ústřední orgán pracovišti PVT Hradec Králové.
Odpovědný pracovník zabezpečuje komunikaci mezi uživatelskou sférou a zpracovatelskými pracovišti PVT, dává pokyn ke zpracování vstupních dat a souhlas s ukončením nahrávaní dat za vykazované období.
1.3 Naplnění a aktualizace registru
Podmínkou pro zpracování předávaných dat je existence záznamu o dané organizaci v účelovém registru organizací, označeném zkratkou RARIS. Odpovědnost za naplnění a aktualizaci registru podle platné dokumentace nesou správci registru, které jmenuje organizace odpovědná za správnost a úplnost předávaných dat (za místně řízené organizace okresní úřad, za školské organizace školský úřad, za ostatní ústředně řízené organizace příslušný ústřední orgán).
1.4 Periodicita a termíny předávání dat
Periodicita a termíny předávání dat vyplývají z přílohy č. 1. Na základě termínů předávaní dat rozpracuje PVT závazný harmonogram zpracování a bude organizovat proces zpracování tak, aby byla zabezpečena včasnost informačních toků.
1.5 Režimy zpracování předávaných dat
Pro zpracování předávaných dat existují dva režimy zpracování:
- nahrávání výkazových informací
- opravy výkazových informací
Nahrávání výkazových informací představuje vstup dat jednotlivých výkazů ve formě indikace ukazatele, hodnota.
Oprava výkazových informací se provádí za jednotlivé vykazující organizace. Data o opravách vstupují ve formě indikace ukazatele, změna hodnoty (+,-).
Režim zpracování je řízen obsahem komponenty REŽIM (viz část 2.5).
1.6 Průvodka předávaných dat
Předávající organizace přikládá k předávanému médiu průvodku předávaných dat, která nese následující informace:
- identifikační číslo (IČO) a název organizace
- období zpracování
- označení média
- jména souborů
- počet vět
- datum předání dat do PVT
- podpisy předávajícího a přejímajícího pracovníka
- jméno a telefonní číslo odpovědného pracovníka
1.7 Systém kontrol
Předávaná data jsou podrobena systému kontrol, který obsahuje kontroly přípustnosti řádkové a sloupcové indikace, kontroly mezivýkazových a vnitrovýkazových vazeb a kontroly úplnosti předaných dat.
1.8 Financování zpracování
Výdaje na vyhotovení a předložení údajů hradí ústřední orgány i okresní úřady ze svého rozpočtu.
Zpracování vstupu výkazových informací, kontrolního systému a případných oprav bude realizováno na základě smlouvy uzavřené mezi PVT a Ministerstvem financí.
2.
Technologické podmínky
2.1 Způsob předávání datových souborů
2.1.1 Na magnetických mediích
Vstupní data se předávají na magnetických disketách ve formátu MS-DOS a jsou přípustné tyto typy disket:
5.25" (360 kB, 1.2 MB)
3.5" (1.44 MB)
2.1.2 Elektronickou poštou
Data se předávají pomocí elektronické pošty v zašifrované formě a digitálně podepsané pomocí certifikátu vydaného certifikační autoritou I.CA PVT, a.s. Podrobný popis předávání datových souborů elektronickou poštou je popsán v uživatelské dokumentaci "Uživatelská příručka pro instalaci a provoz bezpečné pošty" systému ARIS.
2.2 Označení souborů
Datové soubory s údaji výkazů jednotlivých organizací předávají okresní úřady resp. ústřední orgány na disketách. Disketa může obsahovat více souborů vstupních dat. Soubor vstupních dat může obsahovat údaje více organizací.
Jméno vstupního souboru údajů výkazů místně řízených organizací předávaných okresními úřady do PVT není předepsáno, s daty je však nutné předložit průvodku se stanoveným obsahem (viz bod 1.6).
   Jméno vstupního souboru, který předává ústřední orgán, musí
být ve tvaru

            KAPxxxz.yyy kde je:

   xxx - číslo kapitoly
   z  - pořadové číslo diskety
   yyy - číslo verze souboru
Pořadové číslo diskety - standardně "0", pokud na jedné disketě budou uloženy údaje za všechny výkazy stanovené pro dané vykazované období. V případě, že kapitola bude předkládat údaje na dvou a více disketách (na př. z důvodu samostatného zpracování výkazů za příspěvkové organizace nebo z důvodu rozsahu souboru), pak každá další disketa bude mít pořadové číslo o 1 vyšší.
Číslo verze souboru - standardně má hodnotu "001", každý opakovaný vstup v daném období bude mít v názvu souboru číslo verze o 1 vyšší. Pro předávání další verze souboru platí stejné konvence pro pořadové číslo diskety, nezávisle na počtu disket předaných v předchozí verzi.
Soubor s vyšší verzí než "001" bude obsahovat údaje pouze toho výkazu, který má být zpracován.
2.3 Struktura souboru
Soubor vstupních dat je textovým souborem. Každá věta souboru je zakončena znakem CRLF (ASCII kód 13, 10).
Soubor tvoří tři typy vět (VĚTA-45, VĚTA-46, VĚTA-47), z nichž první - úvodní obsahuje identifikační údaje vztahující se k organizaci či vykazujícímu subjektu a období, za které jsou údaje předkládány. V druhém typu věty je definován druh výkazu a případně jeho části. Třetí typ věty (VĚTA-47) obsahuje hodnoty údajů výkazu vztahující se k identifikaci předcházející VĚTY-46.
Posloupnost vět v souboru je přípustná pouze v tomto pořadí:
VĚTA-45 VĚTA-46 VĚTA-47 VĚTA-47 VĚTA-47 VĚTA-46 VĚTA-47 ...
2.4 Struktura vět souboru
VĚTA-45

 název údaje      rozsah   obsah
------------------------------------------
 DRUH VĚTY          3   "45/"
 VYKAZUJÍCÍ ORGANIZACE    8    num
 KAPITOLA          3    num
 ROK             4    num
 OBDOBÍ           2    num
 REŽIM            1    num
 ZRUŠENÁ ORGANIZACE     1    num
 rezerva           6   mezery
------------------------------------------
 celkem           28
VĚTA-46

název údaje      rozsah    obsah
-------------------------------------------
DRUH-VĚTY        3     "46/"
ČÍSLO-VÝKAZU       3     num
ČÁST-VÝKAZU       4     num
OKEČ           6     num
DRUH-ROP         1     num
rezerva         11     mezery
-------------------------------------------
celkem         28
VĚTA-47

název údaje      rozsah    obsah
-------------------------------------------
DRUH-VĚTY        3     "47/"
INDIKACE-UKAZATELE   12      num
HODNOTA         12      num
ZNAMÉNKO-HODNOTY     1   "+" nebo "-"
                (mezera
                je chápána
                jako "+")
-------------------------------------------
celkem         28
2.5 Popis údajů
VĚTA-45
VYKAZUJÍCÍ-ORGANIZACE
- uvádí se IČO organizace (s vedoucími nulami), za kterou byl výkaz sestaven
- u sumářů má hodnotu "00003000"
- v ostatních případech obsahuje nuly
KAPITOLA
- obsahuje číslo kapitoly, pro místně řízené organizace je vyplněna konstantou "700"
ROK
- označuje rok vykazovaného období
OBDOBÍ
- označuje vykazované období (číslo měsíce)
REŽIM
- rozlišuje režim zpracování předávaných dat:
kód "0" - nahrávání výkazových informací za vykazující organizaci
Předávají se ukazatele běžných i součtových řádků a sloupců výkazu, v případě opakovaného režimu nahrávání jsou veškerá dosud předaná data příslušného výkazu za dané období zrušena a vstupní data příslušné dávky nahrána.
kód "1" - opravy výkazových informací za vykazující organizaci Předávají se ukazatele pouze běžných řádků a sloupců výkazu, u kterých je prováděna oprava. Ukazatele součtových řádků a sloupců výkazu ovlivněných předanými opravami se dopočítávají automatizovaně.
ZRUŠENÁ ORGANIZACE
- rozlišuje, zda se jsou výkazy předkládány za aktivní organizaci či za organizaci, která byla zrušena v průběhu běžného účetního období /dále jen zrušená organizace/
kód "0" - data výkazů aktivní organizace
kód "1" - data výkazů zrušené organizace
Pozn.: Pro vstup sumáře výkazů za ústředně řízené organizace na MF je význam údaje následující:
kód "0" - data sumáře výkazů aktivních organizaci
kód "1" - data sumáře výkazů zrušených organizací
VĚTA-46
ČÍSLO-VÝKAZU
- označuje číslo účetního výkazu :
0xx ...výkaz za organizaci
4xx ...sumář kapitoly veřejných rozpočtů centrální úrovně
040 ...výkaz o plnění rozpočtu obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-12 M)
x40 ...výkaz o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 U),
409 ...měsíční vykazování údajů části IX. sumáře 440 (Fin RO 2-04 U, Fin RO 2-04 Fondy)
440 ...výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů a státních finančních aktiv (Fin RO 2-04 Fondy)
x60 ...rozvaha rozpočtových organizací (Úč ROPO 3-02)
x61... výsledovka rozpočtových organizací (Úč ROPO 4-02)
x65 ...rozvaha příspěvkových organizací (Úč ROPO 3-02)
x67 ...výsledovka příspěvkových organizací (Úč ROPO 4-02)
072 ...přehled aktiv a pasiv malých obcí (Malé obce Úč 6-01)
073 ...výsledovka malých obcí (Úč ROPO 4-02)
x76 ...výkaz o hospodaření malých příspěvkových organizací (MPO Úč 5-01)
441 ...údaje rozpočtových opatření
ČÁST-VÝKAZU
- kódové označení části výkazu mající strukturu :
XX YY
kde:
XX - část finančního výkazu, odpovídá části výkazu označeného římskou číslicí (např. Fin RO 2-12 M část VII. Vybrané záznamové položky - je XX=07). Pro ostatní výkazy je XX=00.
YY - číslo fondu RO uváděné v části V. finančních výkazů, přičemž
YY=01 pro rezervní fond
YY=02 pro fond odměn
Y=09 pro rekapitulaci
pro jiné části výkazu je YY=00.
OKEČ
- kód odvětvové klasifikace ekonomických činností dle statistického číselníku (plní se pouze u sumářů za příspěvkové organizace - uvádí se třída OKEČ, tj. první 4 místa zleva, poslední 2 místa zleva se plní hodnotou nula)
DRUH-ROP
-používá se jen u výkazu 441, v ostatních případech má hodnotu "0"; vyjadřuje kódové rozlišení rozpočtových opatření, na jakém základě byla provedena a může nabývat těchto hodnot:
1 - rozpočtová opatření provedená v kompetenci jednotlivých organizací, příp. ústředního orgánu
(jedná se o opatření, kterými se nemění závazné ukazatele kapitoly celkem a není k nim třeba souhlasu MF);
3 - rozpočtová opatření provedená na základě návrhu resortu schvalovaná MF
(jde o opatření, kterými se mění závazné ukazatele kapitoly celkem
5 - rozpočtová opatření provedená na základě usnesení vlády o úpravě celkových objemů schváleného státního rozpočtu ČR
(tento kód se použije dle dispozic MF).
VĚTA-47
INDIKACE-UKAZATELE - vyjadřuje indikaci hodnoty výkazu v obecné struktuře
XXXXYYYYSSSS
Význam jednotlivých komponent vyplývá z charakteru údaje :
a) údaj je definován rozpočtovou skladbou a číslem sloupce, pak
XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito funkční členění, obsahuje nuly)
YYYY - číslo položky rozpočtové skladby
SSSS - číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami
b) údaj je identifikován číslem řádku a sloupce, pak
XXXX - obsahuje nuly
YYYY - číslo řádku výkazu s vedoucími nulami
SSSS - číslo sloupce výkazu s vedoucími nulami
c) údaje rozpočtových opatření
XXXX - číslo paragrafu rozpočtové skladby (pokud není použito funkční členění, obsahuje nuly)
YYYY - číslo položky rozpočtové skladby
SSSS = MMDD, kde MM je číslo měsíce a DD je den, kdy bylo rozpočtové opatření provedeno
d) údaje části IX. výkazu Fin RO 2-12M, Fin RO 2-04 U a Fin RO 2-04 Fondy mají indikaci ve struktuře: UUUUUZZZPPPP, kde
UUUUU - číselný kód účelového znaku (podle číselníku účelových znaků)
ZZZ - poslední tři místa ZKO (základní klasifikace okresů)
PPPP - číslo položky rozpočtové skladby
HODNOTA
- zobrazuje vykazovanou hodnotu, maximálně dvanáctimístný údaj včetně dvou desetinných míst (max. zobrazená hodnota je 9999999999,99)
- v režimu nahrávání výkazových informací se uvádí hodnota ukazatele
- v režimu oprav výkazových informací se uvádí změna hodnoty ukazatele, tj. o jakou hodnotu se má opravovaný údaj změnit (+ zvýšení, - snížení)
- vykazují se pouze nenulové hodnoty
Příklad:
Hodnota údaje výsledku od počátku roku ve výkazu je 222 333,44 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000022233344";
hodnota údaje schváleného rozpočtu ve výkazu je 1 567 tis. Kč bude na vstupu zobrazena "000000156700";
hodnota předaného údaje schváleného rozpočtu ve výši 1 567 tis. Kč je chybná, správně má být 1 575 tis. Kč, tj. o 8 tis. Kč vyšší. V režimu oprav se zadá hodnota "000000000800".
ZNAMÉNKO-HODNOTY
- vyjadřuje znaménko hodnoty "+" nebo "-", mezera je chápána jako "+".
Příloha 4
Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů
I.
Způsob zaokrouhlování údajů při tvorbě výkazů vykazovaných v tisících Kč je závazný pro všechny subjekty, které předkládají Ministerstvu financí výkazy podle tohoto opatření.
II.
Pro údaje výkazů sestavovaných na úrovni organizace (RO, PO, obec, okresní úřad, DSO) je stanoven tento postup.
1. Běžné ukazatele výkazů sledované v Kč se zaokrouhlí na desítky Kč.
2. Součtové ukazatele výkazů se vypočítávají z již zaokrouhlených údajů běžných ukazatelů.
Pod pojmem "běžný ukazatel" se rozumí:
- údaje vykazované na úrovni základního členění rozpočtové skladby, tj. paragraf, položka
- údaje stavů a obratů na bankovních účtech uváděných ve finančních výkazech s výjimkou tabulky 9-Rekapitulace v části V.
- údaje záznamových položek (s výjimkou ZP 024 až ZP 027)
- údaje běžných řádků výkazu
Pod pojmem "součtový ukazatel" se rozumí údaj, který je výsledkem součtu běžných ukazatelů ve výkazu, nebo je agregátem údajů stejné identifikace dvou či více subjektů.
III.
Vykazování desetinných míst hodnoty ukazatele
1. Výkazy organizací
a) u výkazů, které jsou sestavovány v Kč (číslo výkazu 072, 073 a 076), se hodnoty vykazují na dvě desetinná místa, údaje se nezaokrouhlují, tj. přesnost hodnoty ukazatele je v haléřích;
b) u výkazů, které jsou sestavovány v tisících Kč, se hodnoty vykazují na dvě desetinná místa, tj. přesnost hodnoty ukazatele je v desítkách Kč.
2. Sumární výkazy kapitol státního rozpočtu
Hodnoty se vykazují na dvě desetinná místa jako u výkazů organizací. Údaje schváleného rozpočtu závazných ukazatelů státního rozpočtu musí odpovídat hodnotám schváleného rozpočtu stanoveným jednotlivým kapitolám "zákonem o státním rozpočtu" na příslušný rok. Údaje rozpočtu po změnách u závazných ukazatelů musí odpovídat hodnotám stanoveným Ministerstvem financí.
IV.
Zaokrouhlení hodnot ukazatelů výkazů může způsobit porušení vnitrovýkazových nebo mezivýkazových vazeb. V tomto případě (rozdíl není způsoben chybným účtováním) nemusí být hodnota údaje příslušného ukazatele opravována.
V sumářích výkazů za kapitolu státního rozpočtu a za okres celkem se stanovuje míra tolerance pro chyby vzniklé zaokrouhlením ve výši +/- 3 000 Kč s výjimkou údajů schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a rozpočtových opatření závazných ukazatelů státního rozpočtu.
Příloha 5
Vysvětlivky k sestavení finančních výkazů o plnění rozpočtů obcí, okresních úřadů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 12 M)
1. Výkaz Fin RO 2 - 12 M sestavují obce a okresní úřady, rozpočtové organizace jimi zřizované a dobrovolné svazky obcí.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje o příjmech, výdajích a financování v členění podle platné rozpočtové skladby a některé doplňující údaje.
3. Údaje o skutečnosti uváděné v těchto výkazech se přebírají z analytické evidence k syntetickým účtům v členění podle rozpočtové skladby:
231 - Základní běžný účet,
232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací,
233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací,
234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací,
235 - Příjmový účet rozpočtových organizací,
236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací,
237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací (běžný účet rezervních fondů a běžný účet fondu odměn, pokud na tomto účtu jsou zůstatky nevyčerpaných prostředků minulých let),
281 - Krátkodobé bankovní úvěry - v případech, kdy jsou prováděny úhrady rozpočtových výdajů přímo z úvěrových účtů,
951 - Bankovní úvěry - v případech, kdy jsou prováděny úhrady rozpočtových výdajů přímo z úvěrových účtů.
4. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje
V této části výkazu se uvádějí:
- rozpočtové příjmy
- rozpočtové výdaje
v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:
a) podle druhového třídění podle příjmových a výdajový položek a
b) podle funkčního třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu 6 odst. 1 Opatření o rozpočtové skladbě (č.j. 111/74 200/1997 ze dne 15. října 1997).
Tištěná podoba části I. a II. tohoto výkazu obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů funkčního třídění rozpočtové skladby.
V této části výkazu se neuvádějí údaje vykazované za rezervní fondy a fondy odměn rozpočtových organizací, t.j. údaje vykázané:
- na řádku 5020 - Příjmy celkem (včetně jejich paragrafového a položkového rozpisu) a
- na řádku 5040 - Výdaje celkem (včetně jejich paragrafového a položkového rozpisu).
5. Část III. - Financování
V této části se uvádějí financující operace v členění stanoveném rozpočtovou skladbou.
Jednotlivé položky v této části výkazu budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je uvedeno v připojeném přehledu :
- 8111, 8211 - Krátkodobé vydané dluhopisy znaménko plus (+)
- 8112, 8212 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů znaménko minus (-)
- 8121, 8221 - Dlouhodobé vydané dluhopisy znaménko plus (+)
- 8122, 8222 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů znaménko minus (-)
- 8113, 8213 - Krátkodobé přijaté půjčky znaménko plus (+)
- 8114, 8214 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček znaménko minus (-)
- 8123, 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčky znaménko plus (+)
- 8124, 8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček znaménko minus (-)
U čerpacích úvěrových účtů zřízených u poboček bank, ze kterých se přímo uhrazují investiční nebo neinvestiční výdaje se postupuje takto:
úhrada výdajů se zatřídí jako analytická operace strany Dal syntetického účtu 281, resp. 951 v třídě 5 a 6. Splátky úvěrů hrazené z vlastních účtů peněžních prostředků se zatřídí jako analytika k těmto účtům v členění třídy 8 rozpočtové skladby na položky 8xx4. Koncem kalendářního měsíce se na řádek 8xx3 přenese údaj hodnoty změny stavu strany Dal účtu 281, resp. 951, od počátku roku.
xxx
- 8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech:
a) když je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1. znaménko minus (-)
b) když je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1. znaménko plus (+)
- 8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
a) když je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1. znaménko minus (-)
b) když je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1. znaménko plus (+)
xxx
- 8116, 8216 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity nákup (poskytnutí) znaménko minus (-) prodej (splátka)znaménko plus (+)
- 8126, 8226 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity nákup (poskytnutí) znaménko minus (-)
prodej (splátka)znaménko plus (+)
xxx
- 8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru, např. příjmy a výdaje spojené s provozováním hospodářské činnosti, které se realizují u malých obcí prostřednictvím základního běžného účtu
inkaso znaménko plus (+)
platba znaménko minus (-)
- 8902 - Nerealizované kursové rozdíly
zvýšení znaménko plus (+)
snížení znaménko minus (-).
6. Část IV. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
V této části výkazu se uvádějí:
- úhrny příjmů jednotlivých tříd,
- úhrny výdajů jednotlivých tříd,
- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů, výdajů a financování,
- úhrny záznamových položek 024 až 027,
- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci,
- úhrn třídy 8 - Financování.
Konsolidace peněžních operací se provádí:
- na úrovni vykazující jednotky, kterou se rozumí okresní úřad, obec a jimi zřizované rozpočtové organizace a DSO,
- na úrovni řídícího úřadu (obec a okresní úřad) a okresu celkem, která je obsažena v sumáři výkazu Fin RO 2 - 12 M a je provedena zpracovateli okresních sumářů finančních výkazů.
Předmětem konsolidace jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby s uvedením úrovně, na které se konsolidace provádí:
a) konsolidace příjmů
                             konsolidace na úrovni
                          organizace řídícího úřadu okresu
--------------------------------------------------------------------------------------
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých
    let mezi okresním úřadem a obcemi        ne      ne     ano
2441 - Splátky půjček od obcí            ne      ne     ano
2442 - Splátky půjček od regionů            ne      ne     ano
2449 - Splátky půjček od veřejných rozpočtů
    územní úrovně j.n.                ne      ne     ano
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí       ne      ne     ano
4122 - Neinvestiční přijaté dotace
    od regionů                    ne      ne     ano
4129 - Neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů
    územní úrovně j.n.                ne      ne     ano
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů       ano      ano    ano
4134 - Převody z rozpočtových účtů           ano      ano    ano
4139 - Převody z vlastních fondů j.n.          ano      ano    ano
4140 - Převody mezi zřizovatelem a
    rozpočtovou organizací (příjmy)         ne      ano    ano
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí        ne      ne     ano
4222 - Investiční přijaté dotace od regionů       ne      ne     ano
4229 - Investiční přijaté dotace od
    rozpočtů územní úrovně j.n.           ne      ne     ano
ZP 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu      ne      ne     ano
ZP 025 - Splátky půjček přijaté z území jiného okresu  ne      ne     ano
b) konsolidace výdajů
                                konsolidace na úrovni
                          organizace řídícího úřadu okresu
-------------------------------------------------------------------------------------
5321 - Neinvestiční transfery obcím           ne      ne     ano
5323 - Neinvestiční transfery regionům         ne      ne     ano
5329 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
    místní úrovně j.n.                ne      ne     ano
5344 - Neinvestiční převody vlastním
    rezervním fondům                 ano      ano    ano
5345 - Neinvestiční převody vlastním
    rozpočtovým účtům                ano      ano    ano
5349 - Neinvestiční převody vlastním fondům j.n.    ano      ano        ano
5350 - Neinvestiční převody mezi zřizovatelem
    a rozpočtovou organizací (výdaje)        ne      ano    ano
5641 - Neinvestiční půjčky obcím            ne      ne     ano
5642 - Neinvestiční půjčky regionům           ne      ne     ano
5649 - Neinvestiční půjčky veřejným
    rozpočtům místní úrovně j.n.           ne      ne     ano
6341 - Investiční transfery obcím            ne      ne     ano
6342 - Investiční transfery regionům          ne      ne     ano
6349 - Investiční transfery veřejným rozpočtům
    místní úrovně j.n.                ne      ne     ano
6441 - Investiční půjčky obcím             ne      ne     ano
6442 - Investiční půjčky regionům            ne      ne     ano
6449 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům
    místní úrovně j.n.                ne      ne     ano
ZP 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu    ne      ne     ano
ZP 027 - Půjčky poskytnuté na území jiného okresu    ne      ne     ano
---------------------------------------------------------------------------------------
c) konsolidace financování
 se použije pro případy, kdy mezi subjekty, za které je
sestavován výkaz,  došlo k poskytnutí nebo  splácení půjčky.
Nejčastěji se jedná o  případy poskytnutí půjčky ze strany
okresního úřadu obci nebo splácení půjčky obcí okresnímu úřadu.
Okresní úřad proto bude ve výkazu za území okresu konsolidovat
v případě poskytnutí půjčky v části konsolidace výdajů na řádku
4330, resp. 4400 v případě splátky na straně konsolidace příjmů na
řádku 4070 a proti tomu v části konsolidace financování na řádku
4460 odpovídající část třídy 8 - Financování u obcí.
   Pro docílení konsolidace je nezbytné, aby vykazující jednotky
předávaly ve vstupních datech tohoto výkazu všechny hodnoty řádků
konsolidace příjmů, výdajů vč. řádků 4191, 4192, 4421 a 4422
(t.j. ZP 024 až 027) a financování.
Vazby v této části výkazu:
a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních:
r. 4050 sl. 41,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,43
r. 4060 sl. 41,43 = r. (4250 - 4460) sl. 41,43
r. 4200 sl. 41,43 = r. (4050 - 4060) sl. 41,43
r. 4240 sl. 41,43 = r. (4210 + 4220) sl. 41,43
r. 4430 sl. 41,43 = r. (4240 - 4250) sl. 41,43
r. 4430 sl. 41,43 = r. (4200 + 4470) sl. 41,43
r. 4440 sl. 41,43 = r. ( 4200 - 4430) sl. 41,43
r. 4450 sl. 41,43 = r. 8000 sl.1, 3
r. 4470 sl. 41,43 = r. (4450 -4460) sl. 41,43
r. 4440 sl. 41,43 = - r. 4470 sl. 41,43
b) kromě vazeb uvedených v písmenu a), platí na úrovni vykazovací jednotky tyto vazby:
r. 4060 sl. 41,43 = r. (4130 + 4140 + 4150) sl. 41,43
r. 4250 sl. 41,43 = r. (4290 + 4300 + 4310) sl. 41,43
r. 4460 sl. 41,43 = 0
c) kromě vazeb uvedených v písmenu a), platí na úrovni řídícího úřadu tyto vazby:
r. 4060 sl. 41,43 = r. (4130 + 4140 + 4150 + 4160) sl. 41,43
r. 4250 sl. 41,43 = r. (4290 + 4300 + 4310 + 4320) sl. 41,43
r. 4460 sl. 41,43 = 0
d) kromě vazeb uvedených v písmenu a), platí na úrovni okresu tyto vazby:
  r. 4060 sl. 41,43 = r. (4070 + 4080 + 4090 + 4100 + 4110 +
            4120 + 4130 + 4140 + 4150 + 4160 + 4170
            + 4180 + 4190) sl. 41,43  - r. (4191 +
            4192) sl. 41,43
  r. 4250 sl. 41,43 = r. (4260 + 4270 + 4280 + 4290 + 4300 +
            4310 +4320 + 4330 + 4340 + 4350 + 4360 +
            4370 + 4380 + 4400 + 4410 + 4420) sl.
            41,43 - r. (4421 + 4422) sl. 41,43
  r. 4460 sl. 41,43 = r. (4330 + 4340 + 4350 +4400 + 4410 +
            4420) sl. 41,43 - r. (4070 + 4080 + 4090)
            sl. 41,43 + r. 4192 sl. 41,43 - r. 4422
            sl. 41,43.
Vazby mezi touto částí výkazu a částí VII.:
r. 4191 sl. 41,43 = r. 7090 sl.71,73
r. 4192 sl. 41,43 = r. 7160 sl.71,73
r. 4421 sl. 41,43 = r. 7200 sl.71,73
r. 4422 sl. 41,43 = r. 7270 sl.71,73.
7. Část V. - Bankovní účty fondů rozpočtových organizací
V této části výkazu se uvádějí:
- počáteční zůstatky bankovních účtů k 1.1. běžného roku
- pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje) na těchto účtech
- konečný zůstatek k datu sestavení výkazu
Bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo fondu) :
- rezervní fondy (účet 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací - účet se vede v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1,
- fond odměn (účet 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací - účet se vede v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 2; po vyčerpání prostředků, které vyplynuly z hmotné zainteresovanosti minulých let, tento účet přestane existovat. V části VI. se vykazuje jako "Ostatní vkladové bankovní účty".
Tuto část výkazu sestavují pouze rozpočtové organizace (nikoli okresní úřady a obce), údaje se uvádějí za každý fond samostatně.
Rekapitulace všech fondů se uvede v tabulce v souhrnu označeném 9 - Rekapitulace.
Vazby v této části výkazu:
r. 5070 sl.53 = r. (5040 - 5020) sl.53 a zároveň
r. 5070 sl.53 = r. (5010 - 5060) sl.53.
8. Část VI. - Stavy a obraty na bankovních účtech
V této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavů bankovních účtů
- základních běžných účtů,
- vkladových výdajových účtů,
- rezervních fondů (u rozpočtových organizací),
- účelových fondů (u obcí a okresních úřadů),
- ostatních bankovních účtů (tj. zejména bankovních účtů fondu odměn),
- čerpacích investičních účtů ,
- čerpacích neinvestičních účtů,
- příjmových účtů.
Údaj ve sl. 63 příslušného řádku části VI. se vypočítá jako rozdíl sloupce 61 a 62 téhož řádku, tzn. že v případě když:
- stav ke konci vykazovaného období je vyšší než stav k 1.1., uvede se ve sl. 63 se znaménkem minus (-),
- stav ke konci vykazovaného období je nižší, než stav k 1.1., uvede se údaj se znaménkem plus (+).
Vazba mezi touto částí výkazu a částí III. a V. Fin RO 2 - 12 M:
r. (6070 + 6110)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 + r. 5070 sl. 53 v tabulce 9 - Rekapitulace
9. Část VII. Vybrané záznamové položky
V této části výkazu se uvádějí záznamové položky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů:
- záznamové položky 011 až 014 slouží pro potřeby provádění konsolidace převážně na celostátní úrovni;
- záznamové položky 020 až 023 slouží pro potřeby doplňujících informací k peněžním operacím
- záznamová položka 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách se použije u účtu 322 - Směnky k úhradě, u účtu 379 - Jiné závazky, u účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě a u účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky,
- záznamová položka 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách se použije u účtu 322 - Směnky k úhradě, u účtu 379 - Jiné závazky, u účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě a u účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky,
- záznamová položka 022 - Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách se použije u příslušného majetkového účtu (tzn. u účtů účtové třídy 0 - Investiční majetek, u účtů účtové třídy 1 - Zásoby a u účtů účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek);
- záznamové položky 024 až 027 se použijí pro veřejné rozpočty územní úrovně pro konsolidaci transferů půjček poskytovaných mezi obcemi patřícími do různých okresů a transferů od okresních úřadů obcím, příp. okresním úřadům na území jiného okresu; u těchto položek jsou vytvořeny podřádky pro rozpis jednotlivých položek, kterých se záznamové položky týkají;
- záznamové položky 031 a 032 se použijí pro případy poskytování přímých půjček veřejnými rozpočty za účelem řízení likvidity a inkasa jejich splátek;
- u záznamových položek 024 až 032 se uvádějí i údaje schváleného rozpočtu.
10. Část VIII. - Doplňující ukazatele
Obsahová náplň této části výkazu bude stanovena v případě potřeby samostatnými opatřeními.
11. Část IX.- Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů
V této části výkazu se uvádějí údaje skutečně přijatých dotací a půjček ze státního rozpočtu a státních fondů
- uvedených na položkách 4111, 4113, 4116, 4211, 4213, 4216, 8113 a 8123
- v členění podle účelových znaků (UZ)
- v členění podle základní klasifikace okresů (ZKO)
Subjekty uvedené v příloze č. 1 písmene B. část I. pod písm. a), d), e) a f) musí zajistit soulad mezi údaji uvedenými v části IX. sloupci 93 a údaji stanovených položek uvedených v části I., resp. III. sloupce 3 finančního výkazu Fin RO 2 - 12 M.
IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů

------------------------------------------------------------------
Účelový znak  Základní klasifikace okresů  Položka  Výsledek od
                           počátku roku
------------------------------------------------------------------
   a           b         c     93
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Příloha 6
Vysvětlivky k sestavení finančních výkazů o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2 - 04 U)
1. Čtvrtletní výkaz Fin RO 2 - 04 U sestavují rozpočtové organizace zřizované ústředními orgány a ústřední orgány.
2. Ve výkazu se uvádějí údaje schváleného rozpočtu (v souladu s usnesením vlády ČR k návrhu zákona o státním rozpočtu) na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku příjmů a výdajů organizace od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.
3. Údaje o skutečnosti uváděné v těchto výkazech se přebírají z analytické evidence k syntetickým účtům v členění podle rozpočtové skladby
233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací
234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací
235 - Příjmový účet rozpočtových organizací
237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací
4. Část I. - Rozpočtové příjmy a část II. - Rozpočtové výdaje
V této části výkazu se uvádějí:
- rozpočtové příjmy
- rozpočtové výdaje
v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:
a) podle druhového členění podle příjmových a výdajových položek a
b) podle funkčního třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu 6 odstavce 1 Opatření o rozpočtové skladbě (č.j. 111/74 200/1997 ze dne 15. října 1997).
Tištěná podoba této části výkazu obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů funkčního třídění rozpočtové skladby.
V této části se neuvádějí údaje vykazované za rezervní fondy a fondy odměn rozpočtových organizací, t.j. údaje vykázané
- na řádku 5020 - Příjmy celkem (včetně jejich položkového rozpisu) a
- na řádku 5040 - Výdaje celkem (včetně jejich paragrafového a položkového rozpisu).
5. Část III. Rekapitulace příjmů a výdajů podle tříd
V této části výkazu se uvádějí úhrny jednotlivých tříd rozpočtové skladby:
- úhrny příjmů jednotlivých tříd
- úhrny výdajů jednotlivých tříd
- saldo příjmů a výdajů.
Vazby mezi částí I., II. a III. tohoto výkazu:
součet příjmů v části I.sl.1,2,3 = r. 3050 sl.31,32,33,
součet výdajů v části II. sl.1,2,3 = r. 3090 sl.31,32,33, r. 3100 sl.31,32,33 = r.(3050 - 3090) sl.31,32,33 .
6. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech
V této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu bankovních účtů
- rezervních fondů
- ostatních vkladových bankovních účtů (tj. zejména bankovních účtů fondu odměn)
- čerpacích investičních účtů
- čerpacích neinvestičních účtů
- příjmových účtů
Vazby v této části výkazu:
údaj ve sl. 43 příslušného řádku této části výkazu se vypočítá jako rozdíl sloupce 41 a 42 téhož řádku, tzn. , že v případě když:
- stav ke konci vykazovaného období je vyšší než stav k 1.1., uvede se ve sl. 43 údaj se znaménkem minus (-),
- stav ke konci vykazovaného období je nižší než stav k 1.1. , uvede se ve sl. 43 údaj se znaménkem plus (+).
7.Část V. - Bankovní účty fondů rozpočtových organizací
V této části se uvádějí počáteční zůstatky k 1.1. běžného roku ve sloupci 53, pohyby peněžních prostředků (tj. inkasované příjmy a realizované výdaje) a konečný zůstatek ve sloupci 53 k datu sestavení výkazu.
Bankovní účty vykazované v této části výkazu (x - číslo účtu):
rezervní fondy (účet 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací - účet se vede v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 1,
fond odměn (účet 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací - účet se vede v účetnictví v rámci analytické evidence k tomuto syntetickému účtu) x = 2; po vyčerpání prostředků, které vyplynuly z hmotné zainteresovanosti minulých let, tento účet přestane existovat.
Součástí třídy 8 - Financování (řádek 5070) jsou tyto položky:
8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech a
8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech.
Uvedené položky mají tato znaménka :
- 8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech :
a) když je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1. znaménko minus (-)
b) když je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1. znaménko plus (+)
- 8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech
a) když je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1. znaménko minus (-)
b) když je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1. znaménko plus (+)
Mezi touto částí výkazu 9 - rekapitulace a částí IV. Stavy a obraty na bankovních účtech existují tyto vazby:
r. 5010 sl. 53 = r. 4040 sl. 41
r. 5060 sl. 53 = r. 4040 sl. 42.
V této části výkazu platí tato vazba:
r. 5070 sl. 53 = r. (5040 - 5020) sl.53.
8. Část VI. Vybrané záznamové položky
V této části výkazu se uvádějí záznamové položky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů:
- záznamové položky 011 až 014, které slouží pro potřeby provádění konsolidace na celostátní úrovni
- záznamové položky 020 až 023 slouží pro potřeby doplňujících informací k peněžním operacím
- záznamová položka 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách se použije u účtu 322 - Směnky k úhradě, u účtu 379 - Jiné závazky, u účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě a u účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky,
- záznamová položka 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách se použije u účtu 322 - Směnky k úhradě, u účtu 379 - Jiné závazky, u účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě a u účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky,
- záznamová položka 022 - Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách se použije u příslušného majetkového účtu (tzn. u účtů účtové třídy 0 - Investiční majetek, u účtů účtové třídy 1 - Zásoby a u účtů účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek).
9. Část VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
V této části výkazu se uvádějí hodnoty ukazatelů státního rozpočtu stanovené přílohou č. 4 k zákonu č. 58/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2000, jejichž obsahovou náplň nelze jednoznačně specifikovat rozpočtovou skladbou platnou od 1997 se všemi jejími doplňky.
   Jednotlivé kapitoly vyplňují ukazatele uvedené v příslušných
řádcích takto:

+---------------------------------+-----+------------------------+
|     Název ukazatele     |Číslo|   Pro kapitoly   |
|                 |řádku|            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Pojistné na důchodové pojištění | 7010|313           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Celkové institucionální     | 7020|301, 304, 305, 306, 307,|
|prostředky na výzkum a vývoj   |   |308, 313, 314, 315, 321,|
|                 |   |322, 327, 329, 333, 334,|
|                 |   |335, 336, 345, 346, 348,|
|                 |   |361, 375        |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Celkové účelové prostředky na  | 7030|301,304,305,306,307,308,|
|výzkum a vývoj          |   |313, 314, 315, 321, 322,|
|                 |   |327, 329, 333, 334, 335,|
|                 |   |336, 345, 346, 348, 361,|
|                 |   |375           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Platy zaměstnanců a ostatní   | 7040|301, 304, 306, 307, 308,|
|platby za provedenou práci ve  |   |312, 313, 314, 315, 317,|
|státní správě          |   |322, 327, 329, 333, 334,|
|                 |   |335, 336, 342, 344, 345,|
|                 |   |346, 347, 348, 353, 358,|
|                 |   |374, 375        |
|                 |   |            |
|   z toho: Platy zaměstnanců  | 7041|301, 304, 306, 307, 308,|
|       ve státní správě  |   |312, 313, 314, 315, 317,|
|                 |   |322, 327, 329, 333, 334,|
|                 |   |335, 336, 342, 344, 345,|
|                 |   |346, 347, 348, 353, 358,|
|                 |   |374, 375        |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Běžné výdaje související s výdaji| 7050| všechny kapitoly    |
|účelově určenými na financování |   |            |
|reprodukce investičního majetku |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Náhrady výdajů spojených s    | 7060|301, 302, 303, 358, 381 |
|výkonem funkce (z.č. 236/1995  |   |            |
|Sb.)               |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Vrcholné státní návštěvy     | 7070|306           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Vojenské výdaje         | 7080|307           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Účelově vázané prostředky na   | 7090|307           |
|výrobu v rámci programu L 159  |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na civilní ochranu    | 7100|307           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program péče o krajinu          | 7110|315           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Splátka jistiny úvěru ČD     | 7120|327           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora agrokomplexu celkem   | 7131|329           |
| v tom: podpůrné programy1)   |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora agrokomplexu celkem   | 7132|329           |
| v tom: posílení příjmů     |   |            |
|    zemědělských výrobců2)  |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Majetková újma3)         | 7133|329           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora lesnímu hospodářství   | 7140|329           |
| v tom: přímé dotace lesnímu   | 7141|329           |
|    hospodářství       |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program studií odtokových poměrů | 7150|329           |
|a preventivních protipovodňových |   |            |
|opatření             |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program pro stanovení zátopových | 7160|329           |
|území              |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Transfery vysokým školám bez   | 7170|333           |
|výzkumu a vývoje4)        |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Regionální školství - běžné   | 7181|333           |
|výdaje bez výzkumu a vývoje   |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Ostatní přímo řízené organizace a| 7190|333           |
|společné úkoly bez výzkumu a   |   |            |
|vývoje              |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora zájmové činnosti v    | 7200|333           |
|oblasti mládeže a tělovýchovy bez|   |            |
|výzkumu a vývoje         |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na církev, z toho:    | 7210|334           |
|prostředky na platy duchovních a |   |            |
|ostatní platby za provedenou   |   |            |
|práci              |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
| v tom: platy duchovních     | 7211|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|    pojistné duchovních   | 7212|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|    platy administrativy   | 7213|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|    pojistné administrativy | 7214|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Podpora českých divadel     | 7220|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program záchrany architekt.   | 7230|334           |
|dědictví             |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Církevní kulturní památky    | 7240|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Havarijní - střešní program   | 7250|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program restaurování movitých  | 7260|334           |
|kulturních památek.       |   |            |
|Preventivní ochrana movitého   | 7270|334           |
|kulturního dědictví zabezpečovací|   |            |
|technikou (EZS, EPS, ISO)    |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program regenerace městských   | 7280|334           |
|památkových rezervací a městských|   |            |
|památkových zón         |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program péče o vesnické památkové| 7290|334           |
|rezervace a zóny a krajinné   |   |            |
|památkové zóny          |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program podpory záchranných   | 7300|334           |
|archeologických výzkumů     |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na tisk národnostních a  | 7310|334           |
|etnických menšin         |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program na podporu rozvoje    | 7320|334           |
|informační sítě veřejných    |   |            |
|knihoven             |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Program na podporu stálých    | 7330|334           |
|symfonických orchestrů a     |   |            |
|pěveckých sborů         |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Programy v rámci EU       | 7340|313, 317, 334, 335   |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Kulturní aktivity        | 7350|334           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Zdravotnické programy celkem   | 7360|335           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
| z toho: Národní program zdraví | 7370|335           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Platy státních zástupců     | 7380|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Ost.sociál. dávky:z toho odchodné| 7390|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje vězeňství        | 7410|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Odměny odsouzených       | 7420|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na činnost IVVM      | 7430|345           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na sčítání lidu, domů a  | 7440|345           |
|bytů               |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na digitalizaci katastru | 7450|346           |
|nemovitostí           |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na vytvoření Základní báze| 7460|346           |
|geografických dat        |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na zdokonalení      | 7480|346           |
|informačního           |   |            |
|systému katastru nemovitostí   |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na radonový program    | 7490|375           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Doprovodný sociální program pro | 7500|327           |
|ČD podle usnesení vlády     |   |            |
|č. 92/1998            |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Koncepce vízové politiky a    | 7510|306           |
|modernizace vízového procesu   |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Obligatorní sociálně zdravotní  | 7520|322           |
|náklady při útlumu v rudném a  |   |            |
|uhelném hornictví        |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Obligatorní sociálně zdravotní  | 7530|322           |
|náklady při útlumu v uranovém  |   |            |
|hornictví včetně sanace těžby  |   |            |
|uranu              |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Běžné výdaje na pořízení a    | 7540|374           |
|ochraňování nouzových zásob ropy |   |            |
|a ropných produktů        |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje na Program podpory oprav | 7550|317           |
|bytového fondu          |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Programy oprav bytového fondu  | 7560|317           |
|(ČMZRB)             |   |            |
+---------------------------------+-----+------------------------+
|Výdaje justice          | 7570|336           |
+---------------------------------+-----+------------------------+
(1) Do vzoru výkazu o plnění příjmů a výdajů ústředních orgánů a rozpočtových organizací jimi zřizovaných (Fin RO 2-04 U), který je součástí přílohy č. 6, se doplňuje tento text:
   VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu
+-----------------------------------+-----+---------+--------+--------+
|     Název ukazatele     |Číslo|Schválený|Rozpočet|Výsledek|
|                  |řádku|rozpočet |  po  |  od  |
|                  |   |     | změnách| počátku|
|                  |   |     |    | roku |
+-----------------------------------+-----+---------+--------+--------+
|        text        | r |  71  |  72  |  73  |
+-----------------------------------+-----+---------+--------+--------+
|Pojistné na důchodové pojištění  | 7010|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Celkové institucionální prostředky | 7020|     |    |    |
|na výzkum a vývoj         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Celkové účelové prostředky na   | 7030|     |    |    |
|výzkum a vývoj           |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Platy zaměstnanců a ostatní platby | 7040|     |    |    |
|za provedenou práci ve státní   |   |     |    |    |
|správě               |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
| z toho: Platy zaměstnanců ve   | 7041|     |    |    |
|     státní správě      |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Běžné výdaje související s výdaji | 7050|     |    |    |
|účelově určenými na financování  |   |     |    |    |
|reprodukce investičního majetku  |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Náhrady výdajů spojených s výkonem | 7060|     |    |    |
|funkce (z.č. 236/1995 Sb.)     |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Vrcholné státní návštěvy      | 7070|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Vojenské výdaje          | 7080|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Účelově vázané prostředky na výrobu| 7090|     |    |    |
|v rámci programu L 159       |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na civilní ochranu     | 7100|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program péče o krajinu       | 7110|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Splátka jistiny úvěru ČD      | 7120|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora agrokomplexu celkem1) v tom| 7131|     |    |    |
|podpůrné programy         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora agrokomplexu celkem2) v tom| 7132|     |    |    |
|posílení příjmů zemědělských    |   |     |    |    |
|výrobců              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Majetková újma3)          | 7133|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora lesnímu hospodářství    | 7140|     |    |    |
|  v tom: přímé dotace lesnímu  | 7141|     |    |    |
|      hospodářství      |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program studií odtokových poměrů a | 7150|     |    |    |
|preventivních protipovodňových   |   |     |    |    |
|opatření              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program pro stanovení zátopových  | 7160|     |    |    |
|území               |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Transfery vysokým školám bez    | 7170|     |    |    |
|výzkumu a vývoje4)         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Regionální školství - běžné výdaje | 7181|     |    |    |
|celkem bez výzkumu a vývoje    |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Ostatní přímo řízené organizace a | 7190|     |    |    |
|společné úkoly bez výzkumu a vývoje|   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora zájmové činnosti v oblasti | 7200|     |    |    |
|mládeže a tělovýchovy bez výzkumu a|   |     |    |    |
|vývoje               |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na církev, z toho:     | 7210|     |    |    |
|prostředky na platy duchovních a  |   |     |    |    |
|ostatní platby za provedenou práci |   |     |    |    |
| v tom: platy duchovních      | 7211|     |    |    |
|    pojistné duchovních    | 7212|     |    |    |
|    platy administrativy    | 7213|     |    |    |
|    pojistné administrativy  | 7214|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Podpora českých divadel      | 7220|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program záchrany architektonického | 7230|     |    |    |
|dědictví              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Církevní kulturní památky     | 7240|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Havarijní - střešní program    | 7250|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program restaurování movitých   | 7260|     |    |    |
|kulturních památek         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Preventivní ochrana movitého    | 7270|     |    |    |
|kulturního dědictví zabezpečovací |   |     |    |    |
|technikou (EZS, EPS, ISO)     |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program regenerace městských    | 7280|     |    |    |
|památkových rezervací a městských |   |     |    |    |
|památkových zón          |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program péče o vesnické památkové | 7290|     |    |    |
|rezervace a zóny a krajinné    |   |     |    |    |
|památkové zóny           |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program podpory záchranných    | 7300|     |    |    |
|archeologických výzkumů      |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na tisk národnostních a   | 7310|     |    |    |
|etnických menšin          |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program na podporu rozvoje     | 7320|     |    |    |
|informační sítě veřejných knihoven |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Program na podporu stálých     | 7330|     |    |    |
|symfonických orchestrů a pěveckých |   |     |    |    |
|sborů               |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Programy v rámci EU        | 7340|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Kulturní aktivity         | 7350|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Zdravotnické programy celkem    | 7360|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|   z toho: Národní program zdraví| 7370|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Platy státních zástupců      | 7380|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Ostatní sociální dávky: z toho   | 7390|     |    |    |
|odchodné              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje vězeňství         | 7410|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Odměny odsouzených        | 7420|     |    |    |
|                      |   |     |    |    |
|Výdaje na činnost IVVM       | 7430|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů| 7440|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na digitalizaci katastru  | 7450|     |    |    |
|nemovitostí            |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na vytvoření Základní báze | 7460|     |    |    |
|geografických dat         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na zdokonalení informačního | 7480|     |    |    |
|systému katastru nemovitostí    |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na radonový program     | 7490|     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Doprovodný sociální program pro ČD | 7500|     |    |    |
|podle usnesení vlády č. 92/1998  |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Koncepce vízové polit. a      | 7510|     |    |    |
|modernizace vízového procesu    |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Obligatorní sociálně zdravotní   | 7520|     |    |    |
|náklady při útlumu v rudném a   |   |     |    |    |
|uhelném hornictví         |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Obligatorní sociálně zdravotní   | 7530|     |    |    |
|náklady při útlumu v uranovém   |   |     |    |    |
|hornictví vč. sanace těžby uranu  |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Běžné výdaje na pořízení a     | 7540|     |    |    |
|ochraňování nouzových zásob ropy a |   |     |    |    |
|ropných produktů          |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje na Program podpory oprav  | 7550|     |    |    |
|bytového fondu           |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Programy oprav bytového fondu   | 7560|     |    |    |
|(ČMZRB)              |   |     |    |    |
|                  |   |     |    |    |
|Výdaje justice*)          | 7570|     |    |    |
+-----------------------------------+-----+---------+--------+--------+
10. Část IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
V této části výkazu se uvádějí údaje skutečně poskytnutých transferů a půjček
- uvedených na položkách 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 5649, 6341, 6342, 6349, 6441, 6442 a 6449
- v členění podle účelových znaků (UZ)
- v členění podle základní klasifikace okresů (ZKO)
Mezi údaji vykazovanými v části IX. sloupci 93 a údaji odpovídajících položek vykazovaných v části II. sloupci 3 finančního výkazu Fin RO 2 - 04 U musí být zajištěna vazba:
"SUMA"údaj sl.93 UZ,ZKO = "SUMA"údaj sl.3 § pro danou položku, tzn. že součet všech údajů sl. 93 za všechny UZ a ZKO dané položky musí odpovídat součtu údajů sl. 3 části II. za všechny paragrafy této položky.
IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

------------------------------------------------------------------
Účelový znak  Základní klasifikace okresů  Položka  Výsledek od
                           počátku roku
------------------------------------------------------------------
   a           b         c     93
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Příloha 7
Vysvětlivky k sestavení finančních výkazů o plnění příjmů a výdajů státních fondů a státních finančních aktiv (Fin RO 2 - 04 - Fondy)
1.Výkaz Fin RO 2 - 04 Fondy sestavují státní fondy a státní finanční aktiva.
2.Ve výkazu se uvádějí údaje o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a výsledku příjmů a výdajů od počátku roku (skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.
3.Údaje o skutečnosti uváděné v těchto výkazech se přebírají z analytické evidence k účtu
238 - Běžné účty státních fondů
v členění podle rozpočtové skladby.
4. Část I. - Rozpočtové příjmy
V této části výkazu se uvádějí rozpočtové příjmy podle druhového členění stanoveném rozpočtovou skladbou.
5. Část II. - Rozpočtové výdaje a financování
V této části výkazu se uvádějí:
- rozpočtové výdaje v členění stanoveném rozpočtovou skladbou:
a) podle druhového členění podle výdajových položek a
b) podle funkčního třídění v paragrafovém třídění, které se použije pouze ve smyslu § 6 odst. 1 Opatření o rozpočtové skladbě (č.j. 111/74 200/1997 ze dne 15. října 1997); tištěná podoba této části výkazu obsahuje součet položek druhového členění u jednotlivých paragrafů funkčního třídění rozpočtové skladby;
- rozpočtové položky financování, které představují stavy nebo změny stavů jednotlivých položek
a) krátkodobého a
b) dlouhodobého financování;
Jednotlivé položky budou mít kladné (+) nebo záporné (-) znaménko tak, jak je dále uvedeno v připojeném přehledu:
- 8111, 8211 - Krátkodobé vydané dluhopisy znaménko plus (+)
- 8112, 8212 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů znaménko minus (-)
- 8121, 8221 - Dlouhodobé vydané dluhopisy znaménko plus (+)
- 8122, 8222 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů znaménko minus (-)
- 8113, 8213 - Krátkodobé přijaté půjčky znaménko plus (+)
- 8114, 8214 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček znaménko minus (-)
- 8123, 8223 - Dlouhodobé přijaté půjčky znaménko plus (+)
- 8124, 8224 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček znaménko minus (-)
x x x
- 8115, 8215 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
a) když je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1. znaménko minus (-)
b) když je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1. znaménko plus (+)
- 8125, 8225 - Změna stavu dlouhodobých peněžních prostředků na bankovních účtech
a) když je stav ke konci vykazovaného období vyšší než stav k 1.1. znaménko minus (-)
b) když je stav ke konci vykazovaného období nižší než stav k 1.1. znaménko plus (+)
x x x
- 8116, 8216 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity nákup (poskytnutí) znaménko minus (-)
prodej (splátka) znaménko plus (+)
- 8126, 8226 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity nákup (poskytnutí) znaménko minus (-)
prodej (splátka)znaménko plus (+)
x x x
- 8901 - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru inkaso znaménko plus (+)
platba znaménko minus (-)
x x x
- 8902 - Nerealizované kurzové rozdíly zvýšení znaménko plus (+) snížení znaménko minus (-)
V místě paragrafu se v části financování uvádí nula s ohledem na to, že třída 8 nemá funkční členění.
6. Část III. - Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace
V této části výkazu se uvádějí
- úhrny příjmů jednotlivých tříd,
- úhrny výdajů jednotlivých tříd,
- rozpis položek potřebných pro provedení konsolidace příjmů a výdajů,
- saldo příjmů a výdajů po konsolidaci a
- úhrn třídy 8 - Financování.
Vazby v této části výkazu:
r. 3032 sl. 31,32,33 = položek (4133, 4134, 4139)
r. 3040 sl. 31,32,33 = r. (3031 - 3032) sl. 31,32,33
r. 3050 sl. 31,32,33 = r. (3010 + 3020 + 3030 + 3040) sl. 31,32,33
r. 3052 sl. 31,32,33 = položek (5344, 5345, 5349)
r. 3060 sl. 31,32,33 = r. (3051 - 3052) sl. 31,32,33
r. 3090 sl. 31,32,33 = r. (3060 + 3070) sl. 31,32,33
r. 3100 sl. 31,32,33 = r. (3050 - 3090) sl. 31,32,33
r. 3100 sl. 31,32,33 = - r. 3200 sl. 31,32,33
7. Část IV. - Stavy a obraty na bankovních účtech
V této části výkazu se uvádějí stavy a změny stavu na příslušných bankovních účtech státního fondu.
Údaj uvedený na r. 4090 sl. 43 se vypočítá jako rozdíl sloupce 41 a 42 téhož řádku, tzn., že pokud
- stav ke konci vykazovaného období je vyšší než stav k 1.1., uvede se ve sloupci 43 údaj se znaménkem minus (-),
- stav ke konci vykazovaného období je nižší než stav k 1.1., uvede se ve sloupci 43 údaj se znaménkem plus (+).
8. Část V. není ve výkazu obsažena.
9. Část VI. Vybrané záznamové položky
V této části výkazu se uvádějí záznamové položky, které jsou součástí předkontace jednotlivých účetních případů:
- záznamové položky 011 až 014, které slouží pro potřeby provádění konsolidace na celostátní úrovni
- záznamové položky 020 až 023 slouží pro potřeby doplňujících informací k peněžním operacím
- záznamová položka 020 - Půjčky přijaté v nepeněžních jednotkách se použije u účtu 322 - Směnky k úhradě, u účtu 379 - Jiné závazky, u účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě a u účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky,
- záznamová položka 021 - Splátky půjček přijatých v nepeněžních jednotkách se použije u účtu 322 - Směnky k úhradě, u účtu 379 - Jiné závazky, u účtu 958 - Dlouhodobé směnky k úhradě a u účtu 959 - Ostatní dlouhodobé závazky,
- záznamová položka 022 - Transfery poskytované v nepeněžních jednotkách se použije u příslušného majetkového účtu (tzn. u účtů účtové třídy 0 - Investiční majetek, u účtů účtové třídy 1 - Zásoby a u účtů účtové skupiny 25 - Krátkodobý finanční majetek).
10. Státní finanční aktiva sestavují části I., II. a III. tohoto výkazu.
11. Část IX. - Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně
V této části výkazu se uvádějí údaje poskytnutých transferů a půjček
- uvedených na položkách 5321, 5323, 5329, 5641, 5642, 6341, 6342, 6349, 6441 a 6442
- v členění podle účelových znaků (UZ)
- v členění podle základní klasifikace okresů (ZKO)
Mezi údaji vykazovanými v části IX. sloupci 93 a údaji odpovídajících položek vykazovaných v části II. sloupci 3 finančního výkazu Fin RO 2 - 04 Fondy musí být zajištěna vazba:
"SUMA"údaj sl.93 UZ,ZKO = "SUMA"údaj sl.3 § pro danou položku, tzn. že součet všech údajů sl. 93 za všechny UZ a ZKO dané položky musí odpovídat součtu údajů sl. 3 části II. za všechny paragrafy této položky.
Část IX. - Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní
      úrovně
------------------------------------------------------------------
Účelový znak  Základní klasifikace okresů  Položka  Výsledek od
                           počátku roku
------------------------------------------------------------------
   a           b         c     93
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
1) V tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
2) V tom: - posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády
3) Podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
*) Pozn. ASPI - dle b. 3 opatření MF č. 111/79 112/2000 bude údaj nově zavedeného řádku vyplněn za období 02/2000.