Opatření ze dne 2.12.1997, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

31.12.1997 | Sbírka:  283/83 621/1997 | Částka:  109/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 700/1995
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/83 621/1997
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Referent: Ing. Muk,
tel. 5704 2496
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb., stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti, vydané MF ČR čj. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu 1995, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.
Ministr financí České republiky v zastoupení
Ing. Jana Fürstová, v.r.
Příl.
   Účtová osnova a postupy  účtování pro obecně prospěšné
společnosti vydaná MF ČR čj. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu
1995 ve znění pozdějších změn a doplňků č. j. 283/71 760/1996 ze
dne 15.11.1996 se mění a doplňuje takto:

            Úvodní ustanovení

1) Čl. XV odst. (2)
   Za slova  "a dále podle  emitentů" se doplňují  slova
"a nominálních hodnot".

2) Čl. XV odst. (3)
   Za slova "stejných emitentů"  se doplní čárka a slova
"stejných nominálních hodnot".

3) Čl. XV odst. (4)
V čl. XV se doplňuje odst. (4) ve znění:
   "(4) U dlužných cenných papírů se naběhlý alikvotní výnosový
úrok za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích
období a ve prospěch účtu 655 - Výnosy z finančního majetku.
V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním
úrokovým výnosem do doby pořízení a naběhlý alikvotní výnosový
úrok je cenným papírem (kupón), účtuje se o tomto cenném papíru
(kupónu) na účtech dlužných cenných papírů."

4) Čl. XVII odst. (1)
   Z odstavce  se vypouští  text: "v  bodu 1  přechodných
a závěrečných ustanovení novely č. 149/1995 Sb.".

5) Čl. XVII odst. (5)
   Na závěr odstavce se doplňuje text: "U pohledávek v cizí
měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání
účetních knih nezjišťují ani neúčtují kurzové rozdíly."

               Třída 0

1) Čl. I odst. (5) písm. a)
   Text písm. a) se upravuje a zní:
"a) pozemky, budovy, stavby5), byty a nebytové prostory vymezené
  jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky,
  movité kulturní památky7), a předměty kulturní hodnoty8),
  pokud nejsou finančními investicemi."

2) Čl. I odst. (5) písm. b)
   Za slova "delší než jeden  rok" se doplňují slova " ,vč.
předmětů z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi".

3) Čl. I odst. (6) písm. a)
   Doplňuje se text: "pokud nejsou finančními investicemi,"

4) Čl. I odst. (9)
   Úvodní věta odstavce a text  písm. a) se mění a doplňuje
takto:
   "(9) V účtové třídě 0 - Investiční majetek účtuje účetní
jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo
hospodaření a dále:
a) o koupeném  majetku,  jehož  vlastnictví  kupující nabývá
  zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek
  užívá,"

5) Čl. III odst. (9)
   V textu odstavce se vypouštějí slova: "o vytěžené suroviny".

6) Čl. VII odst. (2) písm. g)
   Tečka na konci se ruší a doplňuje se text: "a dále daň
z převodu nemovitostí."

7) Čl. IX odst. (1)
Text odstavce se mění takto:
   "(1) Účetní jednotka, která  po 1.1.1997 koupí pozemek
s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo  jeho částí (dále jen
"ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029
- Ostatní  hmotný  investiční  majetek).  Oceněním  ložiska
nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi
pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto
pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko
těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou
sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby.
Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je
podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob
nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na
tomto pozemku."

8) Čl. IX odst. (3)
   Na závěr odstavce se doplňuje text: "Zvířata základního stáda
ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků,
jelenů, pštrosů) lze účtovat jako hmotný investiční majetek
v případě, že se jedná o druhy zvířat, jejichž pořizovací cena
odpovídá kategorii  hmotného investičního majetku  a jejichž
využitelnost v chovu je delší než 4 roky. Účetní jednotka rozhodne
o převodu zvířat základního stáda ostatních hospodářských chovů
pořízených před 1.1.1998 z účtu 124 - Zvířata na účet 026
- Základní stádo a tažná zvířata."

9) Čl. XI odst. (2)
   Na závěr odstavce se doplňuje text: "V analytické evidenci
v případech majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické
právo, je nutno tuto skutečnost zachytit s uvedením vlastníka."

               Třída 1
Čl. I odst. (7)
   Poslední věta se upravuje takto: "Zbožím jsou též nemovitosti
s výjimkou pozemků, které  účetní jednotka, jejímž předmětem
činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje
v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na
nich technické zhodnocení."

               Třída 3
1) Čl. V odst. (1)
   První věta se doplňuje textem: "...a sražená daň z příjmů
zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona
o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou
povinnost."

2) Čl. VIII pododstavec k účtu 378 o nákupu opcí
   Druhá věta se vypouští a nahrazuje se textem: "Cena opce se
v okamžiku uplatnění, realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do
nákladů zápisem na vrub účtu 549 - Jiné ostatní náklady, pokud
podkladovým aktivem není hmotný či nehmotný majetek, kdy při
uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny podkladového
aktiva."

3) Čl. VIII pododstavec k účtu 379 o prodeji opcí
   Druhá věta se vypouští a nahrazuje se textem: "Cena opce se
v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem
ve prospěch účtu 649 - Jiné ostatní výnosy."

               Třída 6

Čl. I odst. (3)
Doplňuje se nový odstavec (3) následujícího znění:
   "(3) V případě příjmů (výnosů), které se ve smyslu zákona
o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je
možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň
vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů, v ostatních případech na
vrub účtu 591 - Daň z příjmů."
V Čl. I se původní odstavec (3) přečísluje na (4), odstavec (4)
na (5) a odstavec (5) na (6).

               Třída 9

Čl. VIII odst. (2)
   Z výčtu podrozvahových  účtů se vypouští  účet "Závazky
z operací s finančními nástroji".
Doplňují se podrozvahové účty:
-"pohledávky z pevných termínových operací,
- závazky z pevných termínových operací,
- pohledávky z opcí,
- závazky z opcí,
- uspořádací účty - pro vyčíslení výsledku z pevných termínových
 a opčních operací."