Opatření ze dne 2.12.1997 Změna výkazu Rozvaha rozpočt. a příspěv. organizací

31.12.1997 | Sbírka:  283/86 550/1997 | Částka:  109/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/66 197/1996, V/2-31 393/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
283/86 550/1997
Opatření,
kterým se mění a upravují účetní výkazy Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02) a Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01).
Referent : Ing. J. Podhorský,
tel.: 5704 2653
Ing. D.Prokůpková,
tel.: 5704 2652
Ing. J. Eminger,
tel.: 5704 2675
Čl.I
(1) Tímto doplňkem se stanoví změny v účetních výkazech :
Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3-02)
Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01).
2) Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02 ) se ruší a nahrazuje se novou rozvahou.
(3) Ve výkazu Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01) se provádějí tyto změny :
Oddíl II. Vybrané ukazatele investičního majetku a materiálu podle kapitol (včetně poznámky) se ruší.
Původní Oddíl III. Doplňující údaje se přečísluje na "Oddíl II. Doplňující údaje".
Čl.II
(1) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF pod č.j. V/20 530/1992 ze dne 30. 7. 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
(2) Součástí tohoto opatření je vzor výkazu Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3-02 ).
(3) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1998 s výjimkou čl. I bod 3, který platí již při sestavování účetních výkazů za rok 1997.
Ministr financí České republiky : v zastoupení
Ing. Jana Fürstová v. r.
Příl.
Výkaz Rozvaha Úč ROPO 3-02